Stabilizácia zosuvu a konštrukcie
cesty III/018181 Paršivá
Investičné náklady stavby
Náklady stavby s DPH :
711 262,67 EUR
Realizácia projektu
začiatok:
ukončenie:
09.2011
02.2012
Popis projektu
Predmetný úsek je situovaný na ceste III/018181 v km 6,911
- 7,030 medzi obcami Bijacovce a Vyšný Slavkov v okrese
Levoča. Kategória cesty je C 6,5/50. Cesta zabezpečuje
hlavné dopravné spojenie obcí Bijacovce a Vyšný Slavkov.
Rozsah stavby bol daný požiadavkami stavebníka a je
nasledovný:
• Rekonštrukcia cesty III/018181 Paršivá
• Sanácia zosuvu
• Mikropilótová stena
Dĺžka stavebnej úpravy cesty je 125,0 m. Na začiatku a konci
úseku dôjde k odfrézovaniu asfaltu hrúbky 50 mm pre plynulé
prepojenie starej a novej vozovky. Celková dĺžka úpravy
cesty bude 140,0 m.
Generálny projektant
Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.
Naše práce
Zhotovenie dokumentácie na ponuku (DP) a dokumentácia
na realizáciu stavby (DRS)
Zhotoviteľ
Objednávateľ
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.
Somolického 1/B
SK – 811 06 Bratislava
Telefon: + 421 2 5930 8261
Telefax: + 421 2 5930 8260
E-mail:
[email protected]
Download

Stabilizácia zosuvu a konštrukcie cesty III/018181 Paršivá