Cezhranicný
ˇ manažment v chránenom území nivy
MORAVY A DYJE
Projekt RAMSAR-SKAT SKAT sa realizuje v rámci programu cezhranicnej
spolupráce Rakúsko
ˇ
– Slovensko a podporuje ho Ministerstvo životného prostredia, Spolková krajina Dolné Rakúsko (oddelenie RU5) a Ministerstvo pol’nohospodárstva, životného prostredia a regionálneho
rozvoja SR.
Územie nivy Moravy a Dyje sa vyznacujú
bohatost’ou druhov a biotopov. Na rakúskej ako aj na slovensˇ
kej a ceskej
strane sa nachádzajú chránené územia európskeho významu, územia NATURA 2000
ˇ
a Ramsarské územia.
V rámci projektu „RAMSAR-SKAT“ vypracujú v úzkej spolupráci partneri zo Slovenska a Rakúska konˇ
cepciu cezhranicného
manažmentu tohto výnimocného
územia. Pritom dôraz bude kladený najmä na
ˇ
chránené druhy a biotopy podl’a smernice o ochrane vtákov a smernice o ochrane biotopov.
CIELE PROJEKTU:
› Zachovat’ biologickú rôznorodost’ na rieke Morave prostredníctvom manažmentu v zmysle
Ramsarskej konvencie (princíp „wise-use“) ako aj prostredníctvom realizácie ochranných opatrení.
ˇ
› Rozvíjat’ komunikacné
štruktúry na posilnenie cezhranicnej
spolupráce v oblasti ochrany prírody
ˇ
›
medzi lokálnymi a regionálnymi inštitúciami, zástupcami rôznych záujmov a užívatel’mi pôdy.
Poskytovanie informácií, tvorba environmentálneho povedomia a vybudovanie eko-turistickej
ponuky pre návštevníkov.
KONKRÉTNE OPATRENIA:
›
›
›
›
koncepcie hospodárenia, ochrana vtácích
ˇ
hniezdísk a vytváranie zón so starými stromami.
Trvalo udržatel’ný manažment lúk: obnova lúk
a poradenstvo pol’nohospodárskym subjektom.
Monitoring druhov a biotopov uvedených
v smernici na ochranu vtákov a na ochranu
biotopov.
Vytvorenie cezhranicnej
databázy druhov
ˇ
a biotopov v Ramsarskom území.
Organizacné
zabezpecenie
manažmentu
ˇ
ˇ
Ramsarského územia (EVTZ).
Štúdia realizovatel’nosti výstavby Ramsarského centra a vypracovanie eko-turistických
sprievodných opatrení.
© wwf
›
›
© wwf
›
regionálnych a lokálnych inštitúcií, zástupcov
rôznych záujmov, užívatel’ov pôdy, odborníkov
a mimovládnych organizácií.
Práca s verejnost’ou: organizovanie seminárov
a informacných
podujatí, vytvorenie spolocnej
ˇ
identity (CI), letáku ako aj webovej stránky.
Vzdelávanie a informácie pre návštevníkov:
školenia sprievodcov po prírode, vypracovanie
programov exkurzií a vzdelávacích podkladov.
Plánovanie a podpora projektov so zameraním
na ochranu ohrozených druhov a biotopov
v dotknutých obciach
© wwf
›
› Trvalo udržatel’né lesné hospodárstvo: vývoj
© christoph roland, wwf
› Bilaterálny strategický manažment za úcasti
ˇ
PROJEKT RAMSAR-SKAT
Cezhranicný
ˇ manažment v chránenom území nivy MORAVY A DYJE
PROJEKTOVÍ PARTNERI:
Weinviertel Management ako vedúci partner je zodpovedný za realizáciu projektu a na slovenskej
strane mu pomáha mimovládna organizácia DAPHNE, ktorá sa zárovenˇ podiel’a na obnove lúk a
príprave strategického manažmentu pre Ramsarské územie. WWF Rakúsko prispieva do projektu
svojimi skúsenost’ami v oblasti ochrany prírody a životného prostredia, Štátna ochrana prírody Sloˇ prípravu cezhranicnej
ˇ
databázy a bude realizovat’ opatrenia na ochranu
venskej republiky zabezpecí
lužných lesov. Slovenská organizácia Ochrana dravcov na Slovensku (RPS) sa podiel’a na vypracovaní
podkladov pre exkurzie do prírody a realizuje ich.
DOBA TRVANIA: január 2010 – september 2012
KONTAKTNÉ ADRESY
PROJEKTOVÝCH PARTNEROV:
› Weinviertel Management:
www.euregio-weinviertel.eu
› Štátna ochrana prírody Slovenskej
republiky: www.sopsr.sk
› WWF Österreich: www.wwf.at
› DAPHNE – Inštitút aplikovanej
ekológie: www.daphne.sk
© gerhard egger, wwf
› RPS: www.dravce.sk
Download

Cezhranicný manažment v chránenom území nivy MORAVY A DYJE ˇ