HOLZDUR®
Szybkoschnąca akrylowa powłoka do drewna odporna na ścieranie
Karta Techniczna produktu
Wydanie 01/PL
Opis:
HOLZDUR to nowoczesna, jednoskładnikowa, szybkoschnąca powłoka akrylowa. Materiał służy do
wykonywania warstw dekoracyjno-ochronnych, skutecznie zabezpieczających powierzchnie drewniane.
Charakteryzuje się wysoką odpornością na oddziaływanie czynników atmosferycznych oraz promieniowanie
UV, a także podwyższoną odpornością na ścieranie. Podłoża zabezpieczone preparatem HOLZDUR są trwałe
i estetyczne.
Zastosowanie:
HOLZDUR przeznaczony jest do stosowania wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeo. Produkt znakomicie
sprawdza się jako zabezpieczenie elementów i konstrukcji drewnianych, takich jak: ławki, balustrady, altany,
ogrodzenia itp.
Właściwości:
Tworzy powłoki o podwyższonej odporności na warunki atmosferyczne oraz promieniowanie UV
Bardzo dobra trwałośd koloru
Podwyższona odpornośd na ścieranie
Łatwa aplikacja – produkt jednoskładnikowy
Dobra przyczepnośd do podłoża
Materiał nietoksyczny i niepalny
Opakowania:
HOLZDUR jest dostarczany w opakowaniach zawierających:
0,75 l
2,5 l
5 l produktu
Okres przydatności /
przechowywanie:
Okres przydatności do użycia materiału wynosi do 24 miesięcy od daty produkcji, pod warunkiem
składowania w oryginalnych, nieuszkodzonych, szczelnie zamkniętych opakowaniach, w suchych
pomieszczeniach i temperaturze od +5°C do +25°C. Chronid przed mrozem!
DANE TECHNICZNE:
3
Gęstośd
ok. 1,25 kg/dm
Zużycie teoretyczne (na powłokę składającą się z 1 warstwy)
0,1÷0,2 l/m
(zużycie praktyczne jest uzależnione m.in. od
warunków panujących podczas aplikacji,
metody i techniki nakładania, kształtu,
chropowatości i nasiąkliwości zabezpieczanej
powierzchni oraz strat nanoszenia)
Czas schnięcia (w temperaturze +20°C)
ok. 2 h
(w zależności od grubości warstwy
i pozostałych warunków aplikacji)
Zalecana liczba warstw
2
Zawartośd substancji lotnych
ok. 40%
Kolor
czarny
grafit
zielony
brąz
Stopieo połysku
mat
2
orzech
jasny orzech
szary
biały
Karta Techniczna HOLZDUR®
Producent:
MEGACHEMIE Research & Technologies SA
30-212 Kraków, ul. Królowej Jadwigi 192
tel.:+48 12 296 06 12 fax: +48 12 296 06 13
e-mail: [email protected], www.megachemie.com
Data
wydania:
31.01.2012
Strona:
1z2
DANE APLIKACYJNE:
Przygotowanie
podłoża:
Powierzchnia drewna powinna byd mocna, czysta oraz sucha. Wszelkie zanieczyszczenia takie jak: pyły,
luźne, niezwiązane lub słabo związane z podłożem fragmenty oraz zatłuszczenia - należy usunąd.
Przed aplikacją powierzchnię drewna należy przeszlifowad, a następnie dokładnie odpylid (np. odkurzyd).
W przypadku nakładania na istniejące powłoki o dobrej przyczepności do podłoża, należy usunąd luźne
elementy starej farby, a powierzchnię zmyd wodą z detergentem oraz dokładnie opłukad czystą wodą
i wysuszyd. Każdorazowo przed malowaniem właściwym zalecane jest wykonanie próby przyczepności
HOLZDUR do powłoki istniejącej.
Przygotowanie
materiału:
HOLZDUR jest dostarczany jako produkt gotowy do użycia, wymaga jednak wymieszania przed aplikacją.
Mieszanie najlepiej prowadzid za pomocą wolnoobrotowego mieszadła mechanicznego (300÷400 obr/min)
przez ok. 3 minuty, aż do uzyskania jednorodnej konsystencji i barwy.
Warunki stosowania: Minimalna temperatura otoczenia
Minimalna temperatura podłoża
Maksymalna temperatura podłoża
Czas pomiędzy nakładaniem kolejnych warstw:
najkrótszy
najdłuższy
Rozpuszczalnik:
Metody nakładania:
Warunki BHP:
+15°C
+15°C
+30°C
ok. 2 h (w temperaturze +20°C)
nieograniczony
woda
Powłokę należy nanosid na właściwie przygotowane podłoże, z zachowaniem odpowiednich warunków
aplikacji. Wymieszany HOLZDUR nakładad przy pomocy pędzla lub wałka i równomiernie rozprowadzad na
malowanej powierzchni. Należy unikad nakładania jednorazowo zbyt grubej warstwy. Do uzyskania powłoki
o wymaganych parametrach zaleca się 2-krotne malowanie powierzchni. Kolejną warstwę można nanosid po
związaniu poprzedniej. Czas schnięcia w temperaturze pokojowej (+20°C) wynosi ok. 2 h, uzależniony jest
jednak od grubości warstwy oraz pozostałych warunków aplikacji. Wszelkie powstałe zabrudzenia należy
usuwad przed utwardzeniem materiału przy użyciu czystej wody.
Wyrób nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny na podstawie ustawy z dnia 25 lutego 2011r.
o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. z 2011r., nr 63, poz. 322). Podczas pracy zalecane jest
jednak stosowanie odzieży, rękawic i okularów ochronnych. Wyrób przechowywad w miejscu niedostępnym
dla dzieci. Pomieszczenie podczas i po aplikacji, a przed oddaniem do użytku należy wietrzyd aż do zaniku
zapachu. Po całkowitym utwardzeniu materiał jest obojętny dla zdrowia i środowiska. Szczegółowe
informacje na temat zagrożeo związanych ze stosowaniem wyrobu zawarte są w Karcie Charakterystyki
Substancji Niebezpiecznej.
Czyszczenie narzędzi: Narzędzia należy czyścid wodą. W ten sam sposób należy usuwad nieutwardzone zabrudzenia. Pozostałości
utwardzonego materiału można usunąd jedynie mechanicznie.
Ochrona środowiska: Produkt nieutwardzony może zanieczyścid wodę i nie wolno go usuwad do gruntu, wód gruntowych
i kanalizacji. Należy zawsze doprowadzid do utwardzenia resztek materiału. Utwardzone resztki materiału
oraz opakowania należy utylizowad zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Wszelkie dane techniczne, informacje i zalecenia podane w karcie technicznej produktu oparte są na wieloletnich badaniach, doświadczeniu oraz najlepszej wiedzy producenta - MEGACHEMIE Research
& Technologies SA (dalej: „MEGACHEMIE” lub „producent”), jednak nie mogą byd uznane za wyczerpujące. Uzyskanie pożądanej właściwości produktów wymaga ścisłego zachowania warunków ich stosowania
i przechowywania określonych w kartach technicznych, kartach charakterystyki i instrukcjach. Informacje zawarte w karcie technicznej mają charakter ogólny. Producent nie ma wpływu na rzeczywiste warunki
i sposób aplikacji produktów, jak również warunki i sposób użytkowania obiektów, w których zastosowano produkty MEGACHEMIE. Nabywca i użytkownik produktu zobowiązani są do sprawdzenia na własną
odpowiedzialnośd przydatności produktu do zamierzonego zastosowania w konkretnych okolicznościach przy uwzględnieniu obowiązujących przepisów i norm, warunków realizacji robót oraz zasad sztuki
budowlanej. W razie jakichkolwiek wątpliwości wskazane jest nawiązanie kontaktu z doradcą technicznym MEGACHEMIE. Producent podejmuje wszelkie starania, aby informacje przekazywane przez doradców
technicznych były ścisłe i poprawne, jednak nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania porady ustnej, w zakresie w jakim wykracza ona poza treśd podaną w kartach technicznych, kartach
charakterystyki i instrukcjach, o ile treśd porady nie została następnie potwierdzona w formie pisemnej (w tym e-mail). MEGACHEMIE nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody będące wynikiem
przechowywania i stosowania produktu niezgodnie z podanymi zaleceniami, obowiązującymi przepisami i normami oraz zasadami sztuki budowlanej, w tym także szkody na osobie i mieniu związanej
z naruszeniem zasad bezpieczeostwa i higieny oraz ochrony zdrowia przy uwzględnieniu informacji zawartych w kartach charakterystyki i oznaczeniach na opakowaniach produktów. Niniejsza wersja karty
technicznej zastępuje poprzednie wydania. MEGACHEMIE zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w treści niniejszej karty technicznej wynikających z prowadzonych badao, rozwoju technologicznego
produktów oraz informacji zwrotnych od nabywców i użytkowników.
Karta Techniczna HOLZDUR®
Producent:
MEGACHEMIE Research & Technologies SA
30-212 Kraków, ul. Królowej Jadwigi 192
tel.:+48 12 296 06 12 fax: +48 12 296 06 13
e-mail: [email protected], www.megachemie.com
Data
wydania:
31.01.2012
Strona:
2z2
Download

Specyfikacja ofertowa - Zakłady Chemiczne "Rudniki" SA