EK-24: Girişimcilik Eğitim Programı Hizmet Alım İlan Örneği
T.C. TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KAYSERİ ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ
GİRİŞİMCİLİK EĞİTİM PROGRAMI HİZMET ALIM İLANI
İl müdürlüğümüzce aşağıda yer alan bilgilere uygun olarak hizmet alımı yapılacaktır.
Eğitim süresi
Sıra
Eğitim Modülünün Adı
Fiili
ve Seviyesi
Gün
1
KOSGEB tarafından
belirlenen 4 Modüllü
Temel Seviye 70 saatlik
Girişimcilik Eğitimi
Ders
Saati
9
Sınıftaki
Başvuru Tarih ve Saati
Katılımcı Toplam
Sınıf
Sayısı Katılımcı Başlangıç Bitiş Tarihi ve
Sayısı
(En
Sayısı
Tarihi
Saati
Fazla)
70
Teklif Teslim Adresi
Ayrıntılı bilgi için görevli iletişim
bilgileri (telefon, faks, elektronik posta)
20
25
500
29/01/2014
07/02/2014. 10 :00
Gülük Mah. Yunus Emre Blv. Düvenönü İş Merkezi H-I-J
Blok Melikgazi/KAYSERİ
İlhan KOTAN – Ali APAYDIN
Tel:0-352-2311245/201-204 Faks:0-352-2321768
AÇIKLAMALAR
1- Bu hizmet alımı, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 22/ı maddesi gereğince doğrudan temin
yöntemi ile yapılacaktır.
2- İsteklilerin, bu ilan ve bu ilanın ayrılmaz bir parçası olan ve Kurum internet sayfasında
(http://www.iskur.gov.tr/kurumsalbilgi/ihaleler.aspx?kid=1) yayınlanan;
a)
Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği,
b)
Aktif İşgücü Hizmetleri Genelgesi (2013/1)
c)
Girişimcilik Eğitim Programı Şartnamesi,
d)
Girişimcilik Eğitim Programı Sözleşmesi,
ile açıklanan usul ve esaslara uygun olarak tekliflerini hazırlamaları ve sunmaları gerekmektedir.
İsteklilerin tekliflerini sunarken bu mevzuat hükümlerini okudukları, anladıkları ve kabul ettikleri
varsayılacaktır.
3- Eğitim hizmeti hizmet alımı, kısmi tekliflere açıktır.
4- Eğitimlerin 2014 yılı içerisinde başlatılması ve en geç 15/12/2014
planlanması gerekir.
tarihinde bitecek şekilde
5- Teklif verebilecek olan Hizmet Sağlayıcılar Aşağıda Belirtilmiştir:
a) Üniversiteler.
b) 14/6/1973 tarihli ve 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununa ve 8/2/2007 tarihli ve 5580 sayılı Özel
Öğretim Kurumları Kanununa dayanılarak kurulan özel öğretim kurumları.
c) Eğitim İçin Asgari Standartlara Sahip Olan Meslek odaları ve birlikleri.
6- Teklifler, Kurumuzca dört aşamalı bir değerlendirmeye tabi tutulacak olup, sözleşme yapılmasına
karar verildikten sonra eğitici ve programların KOSGEB tarafından da onaylanması gerektiği göz
önünde bulundurulmalı, İsteklilerin sunmuş oldukları Eğitici ve Programların KOSGEB tarafından
onaylanmaması durumunda Kurumumuz isteklilere karşı herhangi bir taahhüt altına girmeyecektir.
Kurumumuzca Yapılacak Değerlendirme:
a) Ön Değerlendirme : Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliğinin 20,21,22,23 ve 24. maddelerine ve diğer
genel hükümlere göre yapılacaktır.
b) Teknik Değerlendirme : Ön Değerlendirmeyi Geçen Teklifler, puanlama kriterlerinin Aktif İşgücü
Hizmetleri Genelgesinin (2013/1) GİRİŞİMCİLİK EĞİTİM PROGRAMLARI başlıklı D. Bölümünün
6.maddesinde belirtildiği, Teknik Değerlendirmeye tabi tutulacak olup bu bölümden en az 50 (elli) puan
alamayan teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır. Teknik değerlendirme teklif zarfında sunulan
belgelere göre yapılacağından herhangi bir beyan v.s dikkate alınmaksızın Yönetmelik ve Genelgede
usul ve esasları belirtilen belgeler dikkate alınacaktır.
c) Mali Değerlendirme: Aktif İşgücü Hizmetleri Genelgesinin (2013/1) GİRİŞİMCİLİK EĞİTİM
PROGRAMLARI başlıklı D. Bölümünün 7. maddesine göre yapılacaktır.
d) Nihai Değerlendirme: Aktif İşgücü Hizmetleri Genelgesinin (2013/1) GİRİŞİMCİLİK EĞİTİM
PROGRAMLARI başlıklı D. Bölümünün 8. maddesine göre yapılacaktır..
e) Eğitim Programı ve Eğitici Onayı: Teklif edilen eğitici bilgileri ve programlar, Aktif İşgücü
Hizmetleri Genelgesinin (2013/1) GİRİŞİMCİLİK EĞİTİM PROGRAMLARI başlıklı D. Bölümünün
9.3 ve 9.4 maddelerine göre, değerlendirilmek üzere KOSGEB’e gönderilecek olup Eğitimler KOSGEB
tarafından eğitici ve programların uygun bulunması halinde başlatılabilecektir.
KOSGEB ile birlikte yürütülecek temel seviye girişimcilik eğitimi, aşağıda belirtilen konu
başlıklarını ve sürelerini içermelidir.
Modül 1: Girişimcilik özelliklerinin sınanması, iş fikri geliştirme ve yaratıcılık egzersizleri- 8
(sekiz) saat,
Modül 2: İş planı kavramı ve öğeleri (pazar araştırma, pazarlama planı, üretim planı, yönetim planı,
finansal plan) - 18 (on sekiz) saat,
Modül 3: İş planı öğelerinin pekiştirilmesine yönelik atölye çalışmaları (pazar araştırma, pazarlama
planı, üretim planı, yönetim planı, finansal plan)-24 (yirmi dört) saat,
-
Modül 4: İş planının yazılması ve sunumunda dikkat edilecek hususlar-20 (yirmi) saat.
Eğitimlerde; örnek olay, egzersiz vb. uygulamalı ve interaktif teknikler kullanılacaktır. Atölye
çalışmalarında, katılımcıların gerçekleştirdiği inceleme/ araştırma çalışmaları eğitmenin sunacağı diğer
örneklerle birlikte değerlendirilir. Eğitimlerde başarılı girişimcilerin başarı hikâyelerine yer verilebilir.
7. Teklif zarfında bulunması gereken belgeler
Teklifler, Yönetmeliğin 81. maddesinde belirtilen hizmet sağlayıcılar tarafından sunulabilecektir.
İsteklinin durumuna göre bulunması gereken ilgili belgeler eksiksiz olarak teklif zarfına konulmalı ve
ilan metninde yer alan son teslim süresinden önce ilgili yere teslim edilmeli ya da bu tarihe kadar teslim
olacak şekilde posta/kurye ile gönderilmelidir.
Tekliflerin hazırlanması ve sunulması ile ilgili olarak Yönetmeliğin ve bu genelgenin mesleki eğitim
kursları ile ilgili hükümlerinden ilgilisi kıyasen dikkate alınacaktır.
Teklif zarfında isteklinin durumuna göre aşağıdaki belgelerden ilgili olanlar eksiksiz olarak
bulunacaktır:
a)
Talep dilekçesi,
b)
Teknik ve mali teklif formu (EK-26),
c)
İstekli taahhütnamesi (EK-27),
ç) Hizmet sağlayıcı türüne göre; ticaret sicil gazetesi, MEB onaylı özel öğretim kurumu çalışma
ruhsatı, birlik/oda kaydı belgesi, üniversiteler için Yüksek Öğretim Kurulu yetki belgesinin aslı veya
noter onaylı örneği,
d)
İmza sirkülerinin aslı veya noter onaylı örneği,
e) Ticaret odasından alınacak faaliyet belgesi,
f) Devlet üniversiteleri hariç, Ticaret Sicil Memurluğundan alınan iflas ve konkordato ilan
edilmediğine dair belge,
g) Devlet üniversiteleri hariç, işletmeler için vergi, SGK prim ve idari para cezası olmadığına ya da
yapılandırıldığına dair belge,
ğ) İsteklinin eğitim ve girişimcilik eğitimi alanındaki tecrübesi ile bu kapsamda varsa yetkilerine ilişkin
bilgi ve belgeler,
h) Eğiticilere ait özgeçmişler ve eğitim düzeyleri ve deneyimlerini gösterir belgeler ile eğiticinin istekli
dışında başka kurum/kuruluş çalışanı olması durumunda bu kurum/kuruluştan alınan
çalışma/görevlendirme yazısı,
ı) 5580 sayılı Kanuna tabi kuruluşlar için eğiticilerin MEB onaylı çalışma izin belgesi veya atama
onayı/yazısı,
i) Eğitim programı veya planı,
j) Geçici teminat mektubu,
k)Eğitim mekânına ilişkin belge.
İsteklilerin, bu genelgede belirlenen teknik değerlendirme kapsamında vermeleri gerekli belge ve
bilgileri de teklif zarfına ilave etmeleri gereklidir.
Download

tc türkiye iş kurumu genel müdürlüğü kayseri çalışma ve iş kurumu il