
Yönetici yönetimin temel ilkelerini (Henry
Fayol) ve işlevlerini iyi bilmeli,
organizasyonu, çevresini ve çalışanlarını
çok iyi tanımalı, kaynakları amaç ve
hedefler doğrultusunda iyi
kullanabilmelidir.
5 Kasım 2014
2








İş Bölümü
Yönetim Birliği
Merkezileşme
Yetki ve Sorumluluk
Hiyerarşi
Kumanda Birliği
Disiplin
Hakkaniyet






Genel çıkarların,
kişisel çıkarlara
üstünlüğü
Çalışanların
ödüllendirilmesi
Düzen
Personelin
devamlılığı ve denge
Girişim
Birlik ruhu
5 Kasım 2014
3
Planlama
 Organizasyon
 Yönlendirme
 Kontrol

5 Kasım 2014
4
Siyasal
 Ekonomik
 Kültürel

5 Kasım 2014
5
Sağlıklı bir yönetim süreci yöneticinin
organizasyonu çok iyi tanıması ve
organizasyonun tüm işlevleri hakkında tam
ve doğru bilgi sahibi olmasıyla mümkündür.
Bilgi yöneticinin karar almaya yönelik olarak
kullandığı veriler topluluğudur.
Bu bilgiler organizasyon içi ve dışı
kaynaklardan sağlanmaktadır.
5 Kasım 2014
6
 Alt
kademelerdeki yürütmeden sorumlu
yöneticiler için bilgi:
› yürütme ile ilgili günlük (rutin) kararlar için
gereklidir.
 Orta
kademe ve özellikle üst kademe
yöneticiler için bilgi:
› uzun dönemli kararları almak ve politikalar
oluşturmak için gereklidir.
5 Kasım 2014
7


YBS farklı yönetim kademelerindeki yöneticilere
gereksinim duydukları bilgiyi sağlamakla görevli olan
bir bilgi sistemidir.
YBS
yönetim sürecinde kullanılmaya
başlanmasıyla ortaya çıkan bir kavramdır.
5 Kasım 2014
8
İlkel toplumlar
 Tarım toplumları (MÖ 8000 – MS 1750)

› Quipus (İnkalar)
› Çift dizgeli muhasebe kayıt sistemi (İtalya)
› Ticari raporlama ağları (Almanya)
Endüstri toplumu (Buhar Makinesi)
 Bilgi toplumu (Bilgisayar ve internet)

5 Kasım 2014
9
5 Kasım 2014
10
İlkel toplumlar
 Tarım toplumları (MÖ 8000 – MS 1750)

› Quipus (İnkalar)
› Çift dizgeli muhasebe kayıt sistemi (İtalya)
› Ticari raporlama ağları (Almanya)
Endüstri toplumu (Buhar Makinesi)
 Bilgi toplumu (Bilgisayar)

5 Kasım 2014
11
Tarım Toplumu
Endüstri Toplumu
Enerji
İnsan/hayvan gücü, su,
rüzgar
Kömür, gaz , petrol
Teknoloji
Vinç, kaldıraç, pres
Fabrikalar, montaj hattı
Aile yapısı
Toprağa bağlı geniş aile
Fabrikalarda çalışan
çekirdek aile
Eğitim
Az, önemli değil
Çok önemli
Kurumsallaşma
Yok
Tüzel kişilik, sınırlı sorumluluk
İletişim
Basit bilgi alış verişi
Kitle iletişim araçları
5 Kasım 2014
12



YBS kavram olarak 1958’de ortaya çıkmakla
birlikte, esas olarak 1960’lı yılların sonunda
kullanılmaya başlandı.
1970’li yıllara kadar YBS’nin rolü kayıt işleme,
saklama ve muhasebe uygulamalarıyla
sınırlıydı.
1970’lerde bilgisayarların küçülmesi ve hızlarının
artması ile birlikte YBS’nin de gelişimi hızlandı.
5 Kasım 2014
13
Çağdaş bilgisayarların tarihi 4 döneme ayrılarak incelenir.
 1. Kuşak (1950-1958): Lambalı teknolojiye dayanan Eniac*
benzeri çok büyük aygıtlar. Çok hacımlı, etraflarına çok fazla
ısı yayan, orta düzey yazılım dili kullanan bilgisayarlar. Kullanım
alanları muhasebe ve envanter işleri.
 2. Kuşak (1958-1964): Transistör kullanan bilgisayarlar. Hacım
küçüldü, ısı yayımı azaldı, işlem kapasitesi arttı. Fortran ve
Cobol dillerini kullanıyor.
 3. Kuşak (1965-1971): Transistör yerine entegre
devreler kullanan bilgisayarlar. Bu dönemde bilgisayarları
kendi aralarında iletişim de kurabiliyorlar (ağlar), manyetik
disketlerle depolama yapılabiliyor.
 4. Kuşak (1972-günümüz): Mikro işlemciler kullanılıyor. Kişisel
bilgisayar kullanımı başladı. Yapay zeka ve uzman sistem
kavramları ortaya çıktı.
*ENIAC, 1945 yılında yapıldı. Geniş bir ev kadar (167 m2) yer kaplıyor ve saatte
yaklaşık 180 kW elektrik harcıyordu. ENIAC'ın ardından kısa ömürlü olan
ve DEVAC adı verilen bilgisayar ve ticari anlamda satışa sunulan ilk bilgisayar
olan UNIVAC'ın yapılması 1952 yılına dek uzanmıştır.
5 Kasım 2014
14
5 Kasım 2014
15
Endüstri Toplumu
Bilgi Toplumu
Sermaye
Maddi kaynaklar
İnsan ve bilgi
Sürece geçişte
itici güç
Buhar makinesi
Bilgisayar, internet
Üretim
Sanayi malları ve
hizmetleri
Bilgi ve bilgi teknolojisi
Güdü
Çevrecilik, kaynakların
Özel mülkiyet, rekabet, kar verimli kullanımı, işbirliği,
toplum çıkarı
Üretim altyapısı
Fabrikalar
Bilgi ağları, veri bankaları
Ticaret
Yüz yüze (pazar)
E-ticaret
5 Kasım 2014
16
Endüstri Toplumu
Bilgi Toplumu
Üretim girdileri
ve çıktıları
Kıt (mal ve hizmetler)
Sürekli artan ve çoğalan
(bilgi)
Üretim sistemi
Standart
Esnek ve sürekli yenilenen
(çok amaçlı robotlar)
Mal ve hizmetin
kullanıcıya
ulaştırılması
Uzaklık ve maliyet önemli
Uzaklık önemli değil,
maliyet en az
Talebin
karşılanması
Mal/hizmet hareketliliği
düşük
Bilgi hareketliliği kolay ve
yüksek
Hammaddenin
depolanması
Fiziksel depo ve ambarlar
Veri tabanları
5 Kasım 2014
17
Modern YBS’nin gelişimi
ile sağlanmıştır. Böylece YBS
yönetimde vazgeçilmez bir araç
olmuştur.
5 Kasım 2014
18
Zaman Periyodu
Bilginin Anlamı
1950-1970
Bürokratik gereksinim
1970-1980
1980-1990
1990-
Genel amaçlı destek
(KDS: Destekleyici, etkileşimli bilgilerin
sunulması)
Yönetim kontrolü (ÜYBS: Yönetime
istenilen zaman ve biçimde sunulan
kritik bilgiler)
Stratejik kaynak
Rekabet avantajı
Stratejik silah
5 Kasım 2014
19
: İşaret, rakam, sözcük, sembol, ses,
resim ve görüntü gibi bilgi üretim sürecinde
kullanılan, tek başına bir anlam ifade
etmeyen her türlü imge
: Verinin işlenip üzerinde ortak ve kesin
bir yargıya varmayı olası kılan hali
5 Kasım 2014
20
: Yapılan işle ilgili olayları temsil eden
ham gerçekler, görüntüler, sesler
: Verinin işlenerek karar verici (yönetici)
için anlamlı ve kullanışlı hale gelmesi
5 Kasım 2014
21
Veri toplama
 Sınıflandırma
 Yeniden düzenleme
 Özetleme
 Saklama
 Güncelleme
 Yeniden elde etme
 İletme

5 Kasım 2014
22
Doğruluk ve doğrulanabilirlik
 Tamlık ve sadelik
 Zamanlılık
 İlgililik
 Erişilebilirlik ve güncellik
 Biçimlilik
 Ekonomiklik

5 Kasım 2014
23

Bilginin değeri = Verilen kararın sağladığı
fayda – bilginin elde edilme maliyeti

Verilen kararın sağladığı fayda = Bilgi
yardımıyla verilen kararın sonucu –
bilginin olmaması durumunda verilecek
kararın sonucu
5 Kasım 2014
24
Girdiyi çıktı haline dönüştüren organize bir
dönüşüm sürecinde ortak bir amaca yönelik
olarak birlikte çalışan elemanların oluşturduğu
gruptur.
5 Kasım 2014
25


Sistem sınırı
Sistemin çevresi



Sistemin girdileri
Sistemin çıktıları
Dönüşüm süreci
ÇEVRE
SİSTEM
Girdi
Dönüşüm Süreci
5 Kasım 2014
Çıktı
26
Siyasal Sistem
İnançlar
Kültür
ÖĞRETİM
KÜTÜPHANE
ELEMANLARI
(KİTAPLAR)
Belli
nitelikteki
öğrenciler
YÖNETİM
İstenilen
nitelikteki
öğrenciler
ÖĞRENCİLER
BİNALAR
Başka
eğitim
kurumları
EKİPMAN
DİĞER
Dış
ülkeler
Ekonomi
ÜNİVERSİTE SİSTEMİ
5 Kasım 2014
27
Kendi kendini gözleyen ve düzenleyen
sistemlerdir. Bu sistemlere geri besleme ve
denetim faktörleri de eklenmiştir.
Üst sistem
 Sistem
 Alt sistem

B
B
B
A
B
A
B
A: Alt sistemler
B: Sistemler
C: Üst sistemler
A
C
5 Kasım 2014
29
Ülke
Departmanlar (İşltme Alt Sistemi)


Entropi: Alt sistemlerin üst sistemlerin
koyduğu kurallar içinde çalışmaz
duruma gelmesi (bozulma) dir.
Sinerji: Sistemin parçalarının
toplamından daha fazla bir değer
taşımasıdır.
5 Kasım 2014
31
Sistemdeki problemlerin çözümü,
problemin hiyerarşinin hangi
kademesinde olduğunun bilinmesi
ile mümkündür.
Aksi taktirde zaman ve enerji kaybı,
dolayısıyla maliyet söz konusu
olmaktadır.
5 Kasım 2014
32
Problemin hangi kademede olduğuna
karar verilir.
 Problem küçük problemler kümelerine
ayrıştırılır.
 Problem çözümlenir.
 Doğruluğu kontrol edilir.

5 Kasım 2014
33
Açık sistem / Kapalı sistem
 Deterministik sistem / Probabilistik sistem
 Statik sistem / Dinamik sistem
 Basit sistem / Karmaşık sistem
 Yapay sistem / Doğal sistem

5 Kasım 2014
34
Sistem değişkenleri: İç çevreden
kaynaklanan etmenler
 Sistem değişmezleri (parametre): Dış
çevreden kaynaklanan etmenler


Dinamik denge: Sistemlerin değişen
çevre koşullarına uyum gösterme
yeteneği
5 Kasım 2014
35
ÇEVRE
YÖNETİM BİLGİ SİSTEMİ
Dönüşüm Süreci:
Girdi
(Veri)
Ayarlama
Sınıflandırma
Düzenleme
Özetleme
Saklama
Yeniden elde etme
Sistem
(Süreç)
Denetim
5 Kasım 2014
Çıktı
(Bilgi)
Geri
Besleme
36
İnsan
 Donanım
 Yazılım
 Veri tabanı
 Bilgisayar ağları (telekomünikasyon)
 Prosedürler

5 Kasım 2014
37
Bilgi sistemi elemanları ve ilişkileri
İNTERNET
Müşteri
Tedarikçi
Ortaklar
Kurum içi
kullanıcı
Ekstra
net
Firewall
Sunucu
Kurum içi
kullanıcı
İntranet
Kurum içi
kullanıcı
Veri
tabanı
5 Kasım 2014
39



Teknik yaklaşım
Davranışsal yaklaşım
Sosyoteknik yaklaşım
Yöneylem Araştırması: Belirli kısıtların ve kıt kaynakların söz konusu olduğu
bir durumda, belirli bir amaca yönelik olarak en uygun çözümün bulunması
5 Kasım 2014
40
Organizasyon bilgi işleyen bir açık sistemdir, bilgi akışı
ve alt sistemler arası ilişkiler çok önemlidir. Sistem iç
değişkenler ve dış parametrelerden ne kadar haberli
ise belirsizlik o kadar azalmış demektir.
Bu nedenle bilgi akışını sağlayan ve düzenleyen
, muhasebe, finansman, pazarlama ya da
insan kaynakları kadar önemli ana işlev alanlarından
biri olmuştur.
5 Kasım 2014
41
İnsan
Kaynakları
Yönetim
Finansman
Satışlar
Pazarlama
iŞLETME
Reklâm
Tedarik
Teknoloji
Üretim
Geliştirme
Bilgi
Sistemleri
Bakım
5 Kasım 2014
42
YBS, bir organizasyonun tüm kademelerindeki
yöneticilere, sorumlulukları altında olan
planlama, denetleme ve yönetim aktiviteleri
için daha zamanlı ve etkili karar almalarını
sağlamak amacıyla, organizasyon içi ve
dışından toplanan verileri bilgiye dönüştüren
ve bu bilgiyi ileten sistemdir.
5 Kasım 2014
43
İşletme etkinliği
 Çalışanların verimliliği ve moral
 Müşteri hizmetleri ve memnuniyeti
 Stratejik avantaj
 Rekabet avantajı

5 Kasım 2014
44
Birden fazla kişinin söz konusu olduğu bir
grup faaliyetidir.
 Başkaları ile iş görmektir.

Yönetimin gerçekleşmesini sağlayan temel
unsurlar:
 Yöneticiler
 Amaçlar ve Hedefler
 Yönetilenler
5 Kasım 2014
45
Fiilen yapılan iş (tanımlayıcı özellikler)-Henry Mintzberg
 Kişiler arası ilişkileri düzenleme
› Ast-üst
› İşletme-çevre
› Temsil
 İşletme içi ve dışı bilgileri toplama ve dağıtma
 Karar verme
› Girişimcilik
Yönetici fiziksel kaynakları yönetmek için kavramsal
kaynakları kullanan kişidir.
5 Kasım 2014
46
İlke koyucu özellikler (normatif)-Henry Fayol
 Planlama
 Örgütleme
 Yürütme /Koordinasyon
 Denetleme
5 Kasım 2014
47
Teknik boyut: Fonksiyonel uzmanlık alanı
ile ilgili, yönetimin alt kademelerinde
önemli
 Beşeri (İnsani) boyut: İnsan gücünün
faaliyetlerini planlamak, organize,
koordine ve kontrol etmek. Başkaları ile iş
görme.
 Kavramsal boyut: İşletmeyi bir bütün
halinde görebilme becerisi

5 Kasım 2014
48
Kavramsal ve
insani beceriler
ağırlıklı
Üst
Orta
Alt
Teknoloji
ağırlıklı
5 Kasım 2014
49
 Yöneticilik
karar verme işidir.
 Karar
verme belirli bir başlangıç
noktası olan ve buradan itibaren
değişik iş, faaliyet ve düşüncelerin
birbirini izlediği ve sonunda bir tercihin
yapılması ile sonuçlanan bir işler
topluluğu yani süreçtir, yani bir sonucu
ifade eder.
5 Kasım 2014
50
Yönetici kendisine gelen veri ve bilgiyi inceler, analiz
eder, değerlendirir ve bunun sonunda bazı sorunları
görür ve tanımlar veya amaç belirler.
Karar verme sürecinde yöneticinin yaptığı iş “bilgi
işlemek” olarak adlandırılabilir.
Yönetimde kademeler yükseldikçe yöneticinin fiili iş ile
bağlantısı azalmaktadır. Fiilen yapılan iş ile yönetici
arasına başkaları girmektedir. Yani yönetici başkalarını
yönlendirerek işi yönetmektedir. Bu durumda başarısı
büyük ölçüde başkalarını işletme amaçları
doğrultusunda yönlendirebilmesine, yani doğru
kararlar vermesine bağlıdır.
5 Kasım 2014
51
İşletmenin
amacı
Yönetici
İşletme
kaynakları
Yapılacak
İşler
Ne
yapılacak
Fiilen
yapma
Ne yapıldı
KARAR
UYGULAMA
KONTROL
5 Kasım 2014
52

İşletmede verilen kararların tamamı
gelecekle ilgili olduğu halde, bu kararların
verilmesinde kullanılan bilgilerin büyük bir
bölümü geçmişle (raporlar) ilgilidir.

İşletmede ne olduğunu bilmeyen, kararı
verebilmek için gerekli olan değil de ilgisiz
bilgiyi önünde bulan yönetici karar
vermekte zorlanacaktır.

Bu nedenle işletme içi raporlama sisteminin
karar sürecinde etkisi büyüktür.
5 Kasım 2014
53
Yöneticinin Karar Verme Prosesi



Planlanmış hedeflere ulaşma aşamasında,
organizasyon içinde ve dışında bir çok
değişiklik, aksaklık vb. durumlar meydana gelir.
Organizasyon bu durumlardan, minimum
zararla veya optimum kazançla çıkmak
çabasındadır.
Bu çabanın gerçekleşmesi için yönetim
kademelerince çeşitli
gerekmektedir.
Alınacak kararlar için gerekli olan bilgiyi YBS
sağlamaktadır.
5 Kasım 2014
55

Yapısal kararlar: Problemlerin çok iyi tanımlandığı,
programlanmış ve yapılandırılmış, bir günlük ya da bir
haftalık zaman periyotlarını kapsayan kısa işlemlerden
oluşur. Organizasyonda politikalar ve prosedürlerle
tanımlanmıştır. Alt seviyedeki yönetim kademelerinde
alınan kararlardır.

Yapısal olmayan kararlar: Çoğunlukla
organizasyonun ilk kez karşılaştığı ya da çok nadir
karşılaştığı açık olmayan durumlarla ilgilidir.
Yöneticinin yargı ve sezgisini kullanmasını gerektirir. Üst
ve orta seviyedeki yönetim kademelerinde alınan
kararlardır.
5 Kasım 2014
56
Operasyonel Planlama ve Kontrol: Alt kademe
yöneticilerin aldığı tamamen uygulama ile ilgili kısa ve
çok kısa vadeli, kararlar (yapısal)
 Yönetim Kontrolu ve Taktiksel Planlama: Orta kademe
yöneticilerin aldığı uygulamaya dönük, orta ve kısa
vadeli amaçlara dayalı kararlar (yapısal/yapısal
olmayan)
 Stratejik Planlama : Üst kademe yöneticilerin aldığı uzun
vadeli amaçlara dayalı, tüm işletmeyi ilgilendiren
stratejik kararlar (yapısal olmayan)
Hiyerarşik olarak sıralanan bu yönetim kademeleri arasında
her zaman yatay ve dikey bilgi akış hareketleri vardır. Bu
hareketler alt sistemlerin kendi aralarındaki iletişimi
sağlamaktadır.

5 Kasım 2014
57
Yapısal
Olmayan
Kararlar
Yapısal
Kararlar
Zaman
Aralığı
Bilgi
Ayrıntı
Düzeyi
Uzun
Dönem
Özet
Bilgi
Doğruluk
Kaynağı Derecesi Sıklık
Temel
Olarak
Dışsal
Kesin
Değil Seyrek
İşletme
İçi
Kesin
Stratejik
Planlama
Yönetim Kontrolü ve
Taktiksel Planlama
Operasyonel Planlama
ve Kontrol
Hemen
(Acil)
5 Kasım 2014
Yüksek
58
Sürekli
1.
Bilgi kaynağı açısından
Stratejik
Taktik
Dış Bilgi
İç Bilgi
Operasyonel
5 Kasım 2014
59
2.
Bilginin şekli açısından
Stratejik
Taktik
Özet Bilgi
Detaylı Bilgi
Operasyonel
3.
Yönetim faaliyetleri açısından
Stratejik
Taktik
Planlama
Denetim
Operasyonel
5 Kasım 2014
60
Araştırma
VERİ

− Amaç
belirleme
veya sorun
tanımlama
− Amaç ve
BİLGİ 
sorunları
irdeleme,
öncelik
belirleme
Nitelik incelenmesi, analiz
(Problemin özellikleri, ivedilik,
çözümsüzlük halinde
karşılaşılacak durumlar )
İnceleme
− Alternatif
belirleme
− Alternatifleri
irdeleme ve
değerleme
Seçme
− Seçim
kriterlerini
belirleme ve
seçim yapma  KARAR
Alternatiflerin teknik olarak
uygulanabilirliği, maliyeti,
başarı olasılığı, dengelere
etkisi, beklentilere uygunluğu,
olası sonuçları
5 Kasım 2014
Kriterler: Maliyet,
gereken ek kaynaklar,
zaman faktörü, risk
faktörü
61


düzenli raporlama standart hale
getirilmelidir.
bilgi akışı ve iletişim kanalları, sorunları kısa
zamanda çözümlemek ve organizasyondaki
kritik faaliyet noktalarına yönetsel karar
(taktiksel) yollarını açmak amacıyla
düzenlenmelidir.
5 Kasım 2014
62
5 Kasım 2014
63
Planlama, yönetim sürecinin ilk evresinde işlemlerin
niçin, nasıl, hangi araç ve yöntemlerle, kimlerin
işbirliğiyle, ne zaman ve nerede yapılacağının
belirlendiği aşamadır. Her plan bir karar verme
durumunu gerektirmektedir.

Reaktif yönetim tarzı: Günlük sorunlara çözüm
aramak

Proaktif yönetim tarzı: Sorun ortaya çıkmadan
harekete geçme (operasyonel, taktik, stratejik)
Proaktif yönetim etkin bir planlama sürecini
gerektirmektedir.
5 Kasım 2014
64


Vizyon: İşletmenin kendini nerede görmek istediği,
gelecekle ilgili peşine düşülen hayal.
Misyon bir örgütün varoluş nedenidir ve onun
stratejik amaçlarını nasıl gerçekleştireceğini
belirleyen çerçeveyi oluşturmaktadır. İçinde
bulunulan andaki durum. ”İşimiz nedir ve ne
olmalıdır?”
ÖRNEK: Pegasus havayolu şirketinin resmi web sitesinde açıkladığı Misyon ve
Vizyon (24.10.2013) bildirgesine göre:
Misyonumuz:
Havayoluyla yolculuğun herkesin hakkı olduğuna inanıyoruz. Pegasus Ailesi,
tedarikçilerimiz ve iş ortaklarımız hep birlikte bunun için çalışıyoruz.
Vizyonumuz:
Yenilikçi, akılcı, ilkeli ve sorumlu yaklaşımımızla bölgemizde lider ekonomik
havayolu olmak istiyoruz.
5 Kasım 2014
65

Amaç: Organizasyonun gerçekleştirmeye
nihai sonuç. Organizasyon neden var?
› Sektördeki en başarılı firma olmak
› Piyasadaki en kaliteli ve ucuz malı üretmek

Hedef: Somut amaçlar. Amaçlar ulaşılabilir
ve ölçülebilir olmalı.
› Satış gelirini arttırmak
› Üretim kapasitesini arttırmak
› Montaj hattını etkin ve verimli çalışır hale
getirmek
5 Kasım 2014
66
Misyon ve Vizyon belirleme
Amaç ve hedeflerin belirlenmesi
Alternatiflerin belirlenmesi
Seçim
5 Kasım 2014
67

SWOT Analizi

İç durum Analizi: Güçlü ve zayıf
yönler, fırsatlar ve tehditler
Dış durum analizi: Rakip işletmeler,
dış çevre unsurları
Misyon,Vizyon, Değerler, Etik
Strateji belirleme
Stratejik Değerlendirme

Amaç ve hedeflere ulaşma yolları

Stratejik planın gözden geçirilmesi
Performans değerlendirme
Sonuçların izlenmesi-süreklilik


5 Kasım 2014
68
Planlama ve karar verme arasındaki ilişki göz önüne
alındığında YBS’lerin her iki süreç üzerinde de etkisi
olduğu açıktır. Planlama sürecinde gereksinim
duyulan tüm iç ve dış bilgileri (doğru, güvenilir, yeterli,
güncel) YBS sağlamaktadır.

Dış bilgiler (parametreler): Ekonomik, yasal, kültürel
ve teknolojik değişiklikler, rekabet

İç bilgiler (değişkenler): Finansal bilgiler; yapılan işler
ve çalışanlara ilişkin sayısal olmayan bilgiler;
organizasyonun verimliliğini gösteren üretim ve
hizmetler ile ilgili sayısal veriler, tablolar ve raporlar
olabilir.
5 Kasım 2014
69
YBS’nin ürettiği bilgilerin biçimleri:
Veri tabanları
 İş akış şemaları
 Organizasyon şemaları
 Program geliştirme, düzeltme tabloları
 Karar modelleri (optimizasyon, değerleme)
 Raporlar

5 Kasım 2014
70

Farklı yönetim kademelerinde karar süreci için gerekli
bilgiyi sağlayarak, yöneticilerin planlama becerilerini
geliştirir.

Geleceğe yönelik öngörülerin doğruluk derecesini
artırır.

Kapsamlı planlama yapılmasını sağlar.

Planlama yapma süresini kısaltır ve maliyetini düşürür.

Yönetim hiyerarşisinde kararların merkezileşmesini
sağlar.
5 Kasım 2014
71
Örgütlenme, organizasyonun belirlenen
vizyon ve misyonu doğrultusunda
planlanan amaçlara ve hedeflere ulaşmak
için gereken yapı ve düzeni oluşturmaktır.
Bir organizasyondaki işleyişi kolaylaştırmak
ve hızlandırmak amacıyla mevcut
bölümlerin sınıflandırılmasını, yeni bölüm ve
alt bölümlere gereksinim olup olmadığının
ve bu bölümlerde çalışacak elemanların
belirlenmesini sağlar.
5 Kasım 2014
72

Organizasyonda bilgi akış temeline dayalı bir
ilişkinin (düzenin) oluşmasını sağlar.

Kimi işlemlerin ve görevlerin ortadan kalkmasını,
değişmesini ve yenilerinin oluşmasını sağlar.

Personel eğitiminin önemini artırır.

Bazı işlemler için insan emeği yerine makinelerin
kullanılmasını sağlar; böylelikle emek, zaman ve
maddi yönden tasarruf edilmiş olur.

Personelin değerlendirilmesini kolaylaştırır.
5 Kasım 2014
73

Organizasyonda YBS birimine gereksinim
var mı?,

Bu birim hangi bölümün altında
şekillenecek ya da bilgi sistemi ile
ilgilenecek ayrı bir birim mi oluşturulacak?
5 Kasım 2014
74
Program Geliştirme
Sistem Analizi
Sistem Analisti
Sistem Uzmanı
Programcı
Sistem Programcısı
Uygulama Programcısı
Veri Tabanı
Veri Tabanı
Yöneticisi
Kontrol
Veri Tabanı
Yöneticisi
Bilgi İşlem / YBS Bölümü
Yöneticisi
Kontrol
Veri Giriş ve
İşleme
Operatör
Kütüphaneci
5 Kasım 2014
75
Yürütme yöneticinin genel tutumu ile ilgili
olup personeli çalışmaya sevk etme süreci
olarak kabul edilebilir.
 YBS, yürütme sürecinde kural ve talimatların
hazırlanmasını ve etkin olarak kullanımını
kolaylaştırır, bilgi akışı ve veri girişinde
standartlaşmayı getirir.
 Yürütme sürecinde yetki devri şarttır. YBS’de
yetki devri şifreler yardımıyla
sağlanmaktadır.

5 Kasım 2014
76

Kural (prosedürler) ve disipline olan gereksinimi
artırır.

Düzenli bir emir/komuta ve raporlama sisteminin
oluşmasını ve kullanımını gerçekleştirir.

Yönetsel işlemlerin bir sistem anlayışı içinde
değerlendirilmesini sağlar.

Orta ve alt kademe yöneticilerinin kendi kendilerini
yönetmelerine olanak tanır.
5 Kasım 2014
77
YBS yönetim kademelerine bilgi aktarımı yaparken,
aynı zamanda organizasyonu oluşturan alt sistemler
arasındaki bilgi akışını ve iletişimi de sağlamaktadır.
 Alt bölümler arası bilgi alış verişini kolaylaştırarak
birbiriyle ilişkili bölümlerin (örnek: tedarik-üretimfinans) bütünleşmesini sağlar.
 YBS nin etkin olarak kullanıldığı organizasyonlarda
yüz yüze iletişim azalır, ancak bilgi iletişimi artar ve
sistemli hale gelir.

5 Kasım 2014
78

Yönetim sürecinde denetim, yapılan işlemlerin
standartlaşmasını sağlayan, yapılmış ve yapılmakta
olan işlemlerin nasıl gerçekleştiğini ve hedeflerin ne
kadarına ulaşıldığını belirleyen işlemlerin tümünü
oluşturmaktadır.

Ortaya çıkan aksaklıkların düzeltilmesi ve ileride
ortaya çıkacak olası aksaklıklar için de çözüm
yolları geliştirmek, denetleme süreci içerisinde
gerçekleşmektedir.
5 Kasım 2014
79

Üst düzey yöneticiler  Raporlar

Orta düzey yöneticiler  Çalışma ve
denetleme grupları

Alt düzey yöneticiler  Kurallar
5 Kasım 2014
80
Denetleme işlevi için gerekli olan bilgi
ayrıntılı, geçmişe yönelik,
ayrıntılı
yönelik çok miktarda ve
kısa vadeli bilgidir. Bu bilgi YBS tarafından
üretilir.
5 Kasım 2014
81

Denetim için gerekli olan bilgilerin zamanında elde
edilmesi

İyi bir raporlama sisteminin kurulması

Faaliyet sonuçlarının üst düzey yöneticiler
tarafından anında gözlenip, denetlenmesi

Sonuçlara ilişkin yazılı verilerin dosyalanması ve
saklanması
5 Kasım 2014
82
Download

bilgi - Webnode