oly
Kritériá na prijatie žiakov do 1. ročníka štvorročného štúdia
pre školský rok 2014/2015
Názov školy:
Katolícka spojená škola sv. Vincenta de Paul
Gymnázium sv. Vincenta de Paul
Adresa:
Saratovská 87, Levice
Riaditeľ školy:
Mgr. Miloš Harmady
Zriaďovateľ:
Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Banská Bystrica
Adresa:
Nám. SNP 19, 975 90 Banská Bystrica
Kontakty:
036 / 631 20 83, 0917 484 461
[email protected]
Ing. Mgr. Jana Brázdilová
riaditeľka DŠÚ
Mgr. Miloš Harmady
riaditeľ školy
Kritériá na prijatie žiakov do 1. ročníka štvorročného štúdia
pre školský rok 2014/2015
Všeobecné informácie
V zmysle zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v súlade so zákonom NR SR č.
596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláškou MŠ SR č. 282/2009 Z. z. o
stredných školách, určuje riaditeľ
Katolíckej spojenej školy sv. Vincenta de Paul,
organizačná zložka Gymnázium sv. Vincenta de Paul v Leviciach
po prerokovaní v pedagogickej rade, rade školy a so súhlasom zriaďovateľa nasledovné
kritériá pre prijatie uchádzačov do 1. ročníka pre školský rok 2014/2015.
V školskom roku 2014/2015 bude otvorená jedna trieda 1. ročníka štvorročného
štúdia všeobecného zamerania, s uplatnením školského vzdelávacieho programu,
Do jednej triedy prvého ročníka možno prijať najviac 31 uchádzačov, ktorí splnili podmienky
prijímacieho konania.
Podmienky pre uchádzača o štúdium
1.) Všetci uchádzači o štúdium musia mať riadne zaevidovanú prihlášku na Gymnáziu sv.
Vincenta de Paul Levice najneskôr 17. apríla 2014.
Uchádzač alebo zákonný zástupca žiaka podáva prihlášku na štúdium na tlačive
schválenom MŠ SR.
2.) O štúdium sa môžu uchádzať tí uchádzači, ktorí nemali na základnej škole
v ročníkoch 5. – 9. na vysvedčení známku dostatočný, ani zníženú známku zo
správania. Prihláška uchádzača, ktorý nesplnil tieto podmienky bude vrátená na základnú
školu, z ktorej sa uchádzač o štúdium hlási.
3.) O štúdium sa môžu uchádzať tí uchádzači, ktorí sa preukážu výsledkom
z celoslovenského testovania žiakov 9. ročníka ZŠ. Prihláška uchádzača, ktorý nesplnil
túto podmienku bude takisto vrátená na základnú školu, z ktorej sa uchádzač
o štúdium hlási. Riaditeľ Gymnázia sv. Vincenta de Paul môže vo výnimočnom prípade
akceptovať neúčasť na Testovaní 9, napr. v skutočnosti, ako je štúdium uchádzača
v zahraničí počas 9. ročníka ZŠ.
4.) V zmysle zákona č. 324/2012 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008
o výchove a vzdelávaní / školský zákon /, musia uchádzači o študijné odbory na stredných
školách vykonať prijímaciu skúšku.
Profilovými predmetmi prijímacích skúšok na Gymnázium sv. Vincenta de Paul sú
slovenský jazyk a literatúra a matematika. Pri prijímaní žiaka, ktorý v celoslovenskom
testovaní žiakov deviateho ročníka základnej školy dosiahol v každom predmete samostatne
úspešnosť najmenej 90 %, rozhoduje riaditeľ školy bez prijímacej skúšky.
Prijímacie skúšky
Prijímacie skúšky sa uskutočnia v termíne 12. mája 2014 a 15. mája 2014.
Pozvánku na prijímacie pohovory zašle škola zákonnému zástupcovi uchádzača najneskôr
5 dní pred termínom prijímacej skúšky.
Profilové predmety : slovenský jazyk a literatúra a matematika.
Slovenský jazyk a literatúra
Obsahom písomnej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry bude učivo vymedzené
štandardmi podľa učebných osnov základných škôl - z pravopisu, morfológie, syntaxe, slohu
a z teórie literatúry. Písomná skúška bude mať formu testu. Trvá 45 minút.
Matematika
Obsahom písomnej skúšky z matematiky budú úlohy zo základného učiva aritmetiky, algebry
a geometrie. Písomná skúška bude mať formu testu s uzavretými otázkami. Žiak si prinesie
písacie potreby a kalkulačku. Nie je dovolené používať matematické tabuľky. Písomná skúška
trvá 60 minút.
Žiak, ktorý v celoslovenskom testovaní žiakov 9. ročníka ZŠ dosiahol v každom
predmete úspešnosť najmenej 90 % - je prijatý bez prijímacej skúšky.
Pri organizácii prijímacieho konania sa v prípade žiakov s VPU postupuje v súlade
s § 65 ods. 2 zákona č. 245/2008 Z. z., podľa ktorého sa forma prijímacej skúšky
pre žiaka určuje s prihliadnutím na jeho diagnózu, pričom sa vychádza z odporúčaní
školského poradenského zariadenia, v starostlivosti ktorého je žiak evidovaný.
Uchádzač, ktorý sa zo závažných dôvodov nemôže zúčastniť prijímacej skúšky
v riadnom termíne, koná skúšku v náhradnom termíne. Dôvod neprítomnosti oznámi
uchádzač alebo jeho zákonný zástupca riaditeľovi školy najneskôr v deň konania prijímacej
skúšky do 8.00 hodiny. Riaditeľ školy v takom prípade rezervuje miesto v počte žiakov,
ktorých prijíma do l. ročníka.
Žiak, ktorý koná skúšku v náhradnom termíne bude zaradený do zoznamu poradia úspešnosti,
ktoré určí poradie prijatých a neprijatých žiakov na základe prijímacích skúšok z termínu
12. a 15. mája 2014.
Kritéria úspešnosti
Žiaci, ktorým boli kvôli úspešnosti na Testovaní 9 odpustené prijímacie skúšky sú
prednostne prijatí na štúdium a nie sú zaradení v zozname uchádzačov podľa úspešnosti.
Uchádzači, ktorí vykonali prijímacie skúšky, budú zoradení do poradia podľa počtu
pridelených bodov nasledovne :
1. Bodové hodnotenie prijímacích skúšok z predmetov slovenský jazyk a matematika :
Predmet
Slovanský jazyk a
literatúra
Maximálny počet 20 bodov
Matematika
Maximálny počet 20 bodov
V prijímacích skúškach sa prideľuje za každú správne vyriešenú úlohu v oboch
predmetoch 1 bod. Maximálny počet bodov, ktorý môže uchádzač získať v danom kritériu je
40 bodov.
2. Bodové hodnotenie prospechu na konci 8. ročníka a v 1. polroku 9. ročníka ZŠ :
priemer 1,00 – 1,15
priemer 1,16 – 1,30
priemer 1,31 – 1,50
priemer 1,51 – 1,70
priemer 1,71 – 1,80
priemer 1,81 – 2,00
priemer 2,00 – viac
20 bodov
18 bodov
15 bodov
10 bodov
8 bodov
5 bodov
0 bodov
Do priemeru známok sa započítavajú známky z predmetov:
slovenský jazyk a literatúra, 1. cudzí jazyk, 2. cudzí jazyk, dejepis, geografia, matematika,
biológia, fyzika, chémia.
3. Výsledok Testovania 9 z predmetov slovenský jazyk a matematika :
%
100 - 90
89 - 85
84 - 75
74 - 65
64 - 55
54 - menej
Maximálne
SJ
20
18
15
10
5
0
20
M
20
18
15
10
5
0
20
4. Náboženská profilácia
Nutnou podmienkou prijatia žiaka je písomný súhlas rodičov s katolíckou výchovou na
gymnáziu, ako i záväzok žiaka rešpektovať školský poriadok a výchovnú líniu
v kresťanskom duchu / potvrdzuje sa pri zápise /.
Žiakovi, ktorý absolvoval na základnej škole v 8. a 9. ročníku predmet Rímskokatolícke
náboženstvo, bude pridelených 10 bodov. Ak žiak absolvoval predmet náboženstvo inej
konfesie, prideľuje sa mu taktiež 10 bodov. Ak žiak predmet neabsolvoval, neprideľujú sa
mu žiadne body. Potvrdenie o absolvovaní predmetu podpísané riaditeľom školy je
potrebné priložiť k prihláške o štúdium / ak skutočnosť nie je zrejmá zo samotnej
prihlášky /.
5. Úspešnosť na predmetových olympiádach a súťažiach
Hodnotia sa olympiády - matematická, fyzikálna, chemická, biologická, geografická,
dejepisná, olympiáda z cudzích jazykov, olympiáda zo slovenského jazyka a biblická
olympiáda - v okresnom a vyššom kole, a to v prebiehajúcom školskom roku 2013/2014
a v školskom roku 2012/2013. V umeleckých súťažiach sa body prideľujú za recitátorské
súťaže Hviezdoslavov Kubín a A slovo bolo u Boha.
a. Celoslovenské kolo
1. miesto 15
2. miesto 12
3. miesto 10
Úspešný riešiteľ do 10. miesta 9
b.
Krajské kolo
-
bodov
bodov
bodov
bodov
-
1. miesto 8 bodov
2. miesto 7 bodov
3. miesto 6 bodov
Úspešný riešiteľ do 10. miesta 5 bodov
c. Obvodné / predtým okresné kolo / - 1. miesto
2. miesto
3. miesto
Úspešný riešiteľ do 10. miesta
4 body
3 body
2 body
1 bod
Úspechy v športových súťažiach sa hodnotia nasledovne :
Hodnotia sa školské športové súťaže, do ktorých školy prihlasujú žiakov – víťazstvo
v krajskom kole a umiestnenie a účasť v celoštátnom kole, a to v prebiehajúcom školskom
roku 2013/2014 a v školskom roku 2012/2013.
Hodnotia sa športové súťaže zvlášť za umiestnenie jednotlivcov a zvlášť za členstvo
v športovom družstve. Hodnotí sa vždy vyššie umiestnenie.
Umiestnenie jednotlivcov :
a. Celoslovenské kolo
b.
Krajské kolo
-
-
1. miesto 8 bodov
2. miesto 7 bodov
3. miesto 6 bodov
1. miesto
5 bodov
Umiestnenie družstiev :
a. Celoslovenské kolo
b.
Krajské kolo
-
-
1. miesto 5 bodov
2. miesto 4 bodov
3. miesto 3 bodov
1. miesto
2 body
Umiestnenie v predmetových olympiádach a športových súťažiach musí byť
dokladované kópiou diplomu, alebo dokladu, ktorý bude overený podpisom riaditeľa ZŠ
a pečiatkou školy.
Prijímacie konanie
Po spočítaní bodov bude určené poradie podľa celkového počtu získaných bodov.








Do prvého ročníka štvorročného gymnaziálneho štúdia budú prijatí žiaci, ktorým boli
odpustené prijímacie skúšky a ďalej žiaci, ktorí dosiahnu najvyšší počet možných
získaných bodov. Na štúdium nebudú prijatí žiaci, ktorí sa nedostavili na prijímacie
skúšky a svoju neúčasť včas neospravedlnili. Takýto žiak nesplnil podmienky
prijímacieho konania a nebude zaradený do poradia uchádzačov.
V prípade rovnosti bodov v poradí rozhoduje vyšší počet bodov za prijímacie skúšky,
ďalej vyšší počet bodov za prospech na vysvedčení, potom vyšší počet bodov
z Testovania 9 z predmetu Matematika a nakoniec počet bodov za výsledky
v predmetových súťažiach.
V prípade nenaplneného počtu miest pre žiakov, ktorých možno prijať do prvého ročníka
sa druhé kolo prijímacích skúšok uskutoční 17. júna 2014. O uskutočnení druhého kola
riaditeľ školy rozhodne po prerokovaní v pedagogickej rade najneskôr do 6. júna 2014.
Uchádzačovi, ktorý bol prijatý na štúdium, oznámi riaditeľ školy termín, miesto a spôsob
zápisu na štúdium spolu s doručením rozhodnutia o prijatí.
Škola vykoná zápis prijatých uchádzačov, ktorým bolo doručené rozhodnutie o prijatí na
štúdium na školu, na základe zápisného lístka, ktorý vydá príslušná základná škola. Pri
zápise predloží zákonný zástupca zápisný lístok a preukaz totožnosti. Účasťou na zápise
žiak potvrdí akceptáciu rozhodnutia o prijatí na štúdium .
Nezáujem o štúdium na tunajšom gymnáziu prejaví zákonný zástupca žiaka oznámením
riaditeľovi školy, alebo neúčasťou na zápise. Ak sa uchádzač nezapíše, rozhodnutie,
ktorým bol uchádzač prijatý na štúdium v gymnáziu, je neplatné. Na uvoľnené miesto
vydá riaditeľ školy nové rozhodnutie o prijatí ďalšiemu uchádzačovi v poradí, ktorý splnil
kritériá prijatia.
S doručením rozhodnutia zákonnému zástupcovi takto prijatého žiaka riaditeľ školy
oznámi termín, miesto a spôsob zápisu na štúdium.
Výsledky prijímacieho konania budú zverejnené 16. mája 2014 na výveske školy o
8,00 hod. a na webovom sídle školy: www.gsv.sk .

Odvolacie konanie
V prípade rozhodnutia o neprijatí na štúdium, môže zákonný zástupca žiaka, ktorému bolo
doručené rozhodnutie podať žiadosť o preskúmanie rozhodnutia. Žiadosť sa podáva
riaditeľovi , ktorý rozhodnutie vydal v lehote do 15 dní odo dňa jeho doručenia o neprijatí
žiaka.
V Leviciach dňa 28.1.2014
Mgr. Miloš Harmady
riaditeľ školy
Ing. Mgr. Jana Brázdilová
riaditeľka DŠÚ
Download

Kritériá na prijatie žiakov do 1 - Gymnázium sv. Vincenta de Paul