Stredná odborná škola Jána Bocatia v Košiciach
Hodnotiaca správa
za školský rok 2012/13
ID 09/2007
Strana - 1 - z 20
Hodnotiaca správa o výchovno-vzdelávacej činnosti,
jej výsledkoch a podmienkach školy za školský rok 2012/2013
Október 2013
Meno a priezvisko
Funkcia
Dátum
Podpis
Vypracoval
Ing.Martina Zeteková
zástupkyňa riaditeľa
07.10.2013
Pripomienkoval
Ing.Valéria Vajdová
zástupkyňa riaditeľa
10.10.2013
-1-
Schválil
Mgr.Ján Miglec
riaditeľ školy
11.10.2013
Stredná odborná škola Jána Bocatia v Košiciach
Hodnotiaca správa
za školský rok 2012/13
ID 09/2007
Strana - 2 - z 20
Obsah:
I.
II.
Poslanie a vízia, strategické ciele
Údaje o počte žiakov školy, vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
III.
Údaje o počte prijatých žiakov do prvého ročníka strednej školy
IV.
Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov podľa poskytovaného stupňa vzdelania
V.
Zoznam študijných odborov a učebných odborov a ich zameraní, v ktorých škola zabezpečuje
výchovu a vzdelávanie, zoznam uplatňovaných učebných plánov
VI.
Výsledky úspešnosti školy pri príprave na výkon povolania a uplatnenie žiakov na pracovnom
trhu alebo ich úspešnosť prijímania na ďalšie štúdiu
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu zamestnancov školy
Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov škôl
Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti
Údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená
Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou v škole v školskom
roku 2012/2013
XII.
Údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy
XIII.
Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy
XIV.
Aktivity súvisiace so schválenými koncepciami KSK
-2-
Stredná odborná škola Jána Bocatia v Košiciach
Hodnotiaca správa
za školský rok 2012/13
ID 09/2007
Strana - 3 - z 20
Kontaktné údaje školy
Názov školy (v súlade so
Stredná odborná škola Jána Bocatia
zákonom č.245/2008)
Telefónne číslo
055 63 234 75
Faxové číslo
055 63 371 28
Elektronická adresa
http://www.souoke.edu.sk
Internetová adresa
[email protected]
Zriaďovateľ
Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1,
042 66 Košice; Odbor školstva
Riaditeľ školy
Mgr. Ján Miglec
055 63 238 19
Ing. Valéria Vajdová
055 63 234 75 klp. 22
Zástupcovia riaditeľa
055 63 234 75 klp. 22
Ing.Martina Zeteková
PaedDr. Radko Rakušan
Vedúca TEČ
Ing. Daniela Šárošiová
055 63 234 75 klp. 36
055 63 234 75 klp. 38
Hlavný majster
Mária Matisová
055 63 234 75 klp. 24
Viera Timková
055 63 234 75 klp. 24
Predseda: MVDr.Ľubica Benediková
055 63 234 75 klp. 34
Rada školy
Tajomník: nie je stanovený
Certifikát kvality:
Škola získala certifikát kvality podľa STN EN ISO 9001:2000 pre produkt
„ Výchova a vzdelávanie“ dňa 18.1.2008, platný do 9.1.2011 .
10.01. 2013 sme úspešne absolvovali 2. dohľadový audit podľa novej normy STN EN ISO
9001:2008.
-3-
Stredná odborná škola Jána Bocatia v Košiciach
Hodnotiaca správa
za školský rok 2012/13
ID 09/2007
Strana - 4 - z 20
I. Poslanie a vízia, strategické ciele
1. Vízia školy, koncepcia, priority:
Vízia školy stať sa najlepšou školou svojho druhu v regióne sa oproti minulým rokom nezmenila.
Bola rozpracovaná do dlhodobých
cieľov a priorít na obdobie 2008 – 2013.
Tieto
boli aktualizované v zmysle nového Zákona o výchove a vzdelávaní č. 245/2008 Z,z. a
rozpracované do jednotlivých konkrétnych oblastí a úloh. Našimi dlhodobými prioritami sú:
a/ zvyšovanie odbornosti ţiakov
b/ rozvíjanie podnikateľského myslenia,
c/ vyuţívanie IKT vo výchovno-vzdelávacom procese
d/ kvalitné vyučovanie cudzích jazykov,
e/ profesijný a odborný rast pedagogických zamestnancov
Všetky uvedené oblasti boli v priebehu hodnoteného školského roka plnené, analyzované a boli
prijaté opatrenia na ich zlepšenie. Najdôleţitejšie aktivity podporujúce plnenie základných priorít:
1.a / Úzka spolupráca so zamestnávateľmi s cieľom zvyšovania odbornosti ţiakov / zmluvné
pracoviská, odborný výcvik, odborná prax, učebná prax, súvislá odborná prax, prax ţiakov
v Nemecku a zahraničná prax ţiakov v Grécku, odbo a v Taliansku.
1.b / Rozšírenie vyučovania predmetov rozvíjajúcich podnikateľské zručnosti :
v učebných plánoch kaţdého druhu štúdia na škole sú zaradené a postupne sa realizuje
výuka predmetov, rozvíjajúcich uvedené zručnosti:
 cvičné firmy
 ekonomické cvičenia vo vybraných firmách
Zúčastnili sme sa na školských, regionálnych a medzinárodných prehliadkach /veľtrhy CVF
a prezentácia práce cvičných firiem/.
1.c / V oblasti vyuţívania IKT vo VVP sa naďalej realizuje:
 Asc agenda,
 pouţívanie internetovej ţiackej kniţky,
 kompletná tlač vysvedčení cez PC,
 inovovaná www stránka a jej priebeţná aktualizácia,
 uverejnenie rozvrhu hodín a zastupovania na webovej stránke školy.
 vyuţívanie na vyučovacích hodinách účtovníctva softvér Alfa a Omega
 zavedenie gastronomického softveru Horec
Zároveň boli realizované uţ osvedčené aktivity, ako napr. súťaţe ţiakov v tvorbe plagátov
na PC, prezentácie, otvorené hodiny s vyuţitím IKT a progresívnych vyučovacích metód.
Všetky tieto aktivity prispievajú hlavne k lepšej informovanosti rodičov a ţiakov, ako aj
širokej verejnosti o našej škole.
-4-
Stredná odborná škola Jána Bocatia v Košiciach
Hodnotiaca správa
za školský rok 2012/13
ID 09/2007
Strana - 5 - z 20
1.d / Profesijný a odborný rast PZ
V septembri 2012 bol vypracovaný Plán kontinuálneho vzdelávania, ktorý obsahuje profiláciu
školy, analýzu a diagnostiku potrieb vzdelávacích aktivít v súlade s spotrebami školy. Bol
vypracovaný plán vzdelávacích aktivít pedagogických zamestnancov, ktorý sa v priebehu
školského roka plnil. Medzi najvýznamnejšie vzdelávacie aktivity patrili školenia, ktoré
poskytli Súkromné centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie a MPC
Prešov.
Absolvované vzdelávacie aktivity boli zamerané na:
- funkčné vzdelávanie / 5 pedagógov/
- atestačné vzdelávanie /2 pedagógovia/
- kvalifikačné vzdelávanie / 4 pedagógovia/
- aktualizačné vzdeláva /2 pedagógovia/
- tréning a záţitkové učenie v edukačnom procese / 4 pedagogickí zamestnanci/
- školenie predsedov ŠMK a PMK - /2 učitelia teoretického vyučovania /
Vyššie uvedené vzdelávacie aktivity prispeli k profesijnému a odbornému rastu pedagógov
školy a tým aj ku skvalitneniu výchovno-vzdelávacej práce na škole.
-5-
Stredná odborná škola Jána Bocatia v Košiciach
Hodnotiaca správa
za školský rok 2012/13
ID 09/2007
Strana - 6 - z 20
2. SWOT analýza školy:
Silné stránky:
Slabé stránky:
- 56 ročná tradícia a dobré meno školy v
regióne,
- absencia
záujmu
o odbor
„Škola
- atraktívne študijné odbory
podnikania“
- kvalifikovaný a skúsený manaţment
- málo priestoru na špecializované odborné
školy
učebne
- pozitívna prezentácia školy na verejnosti
- prevaha tradičného vyučovania
a v médiách
- zlá dochádzka ţiakov do školy.
- stabilný učiteľský kolektív s dlhoročnou
praxou
- rozvinutá mimoškolská činnosť
- zavedený systém manaţérstva kvality
- zavedenie nového študijného odboru
MRCR so zameraním letuška, steward
- inovatívne spôsoby výučby
Ohrozenia:
Príležitosti:
-
-
výhodná poloha školy
moţnosť zapojiť sa do medzinárodných
projektov
spolupráca
so
zahraničím
a so
zamestnávateľmi
moţnosť absolventov uplatniť sa na trhu
práce aj v novootvorených špičkových
gastronomických
a obchodných
zariadeniach na domácom a zahraničnom
trhu
zapojiť sa do akcií – Košice mesto
kultúry 2013
v regióne
potreba
kvalifikovaných
pracovných síl vo sfére maloobchodu
rozvoj cestovného ruchu v regióne
ppotreba malého a
stredného
podnikania v regióne viac praxe, výletov,
exkurzií, projektov
-6-
-
-
demografický pokles populácie,
konkurencia škôl s podobným zameraním
v regióne,
zníţený záujem ţiakov o trojročné
učebné odbory,
zniţujúca
sa
úroveň
vedomostí
a zručnosti a pracovných návykov ţiakov
zo základných škôl,
úsilie rodičov nehľadať kvalitu, ale ísť
cestou
menšieho
odporu,
t.j.
uprednostňovať školy s niţšími nárokmi
ţiakov
Stredná odborná škola Jána Bocatia v Košiciach
Hodnotiaca správa
za školský rok 2012/13
ID 09/2007
Strana - 7 - z 20
3. Strategické ciele:
Cieľ č.1: Implementácia Školských
vzdelávacieho procesu /VVP/
vzdelávacích programov /ŠkVP/ do výchovno-

Piaty rok sa realizoval výchovno-vzdelávací proces na škole podľa vypracovaného ŠkVP
ktorý pozostáva z 3 častí:
1. Gastronómia
2. Obchod a propagácia
3. Škola podnikania

Štvrtý rok sa realizoval výchovno – vzdelávací proces v ŠkVP:
4 .Cestovný ruch
5.Hotelová akadémia

Prvý rok sa realizoval výchovno – vzdelávací proces v ŠkVP Manaţment regionálneho
cestovného ruchu so zameraním na letuška, steward
ŠkVP boli v pravidelných intervaloch vyhodnocované a boli prijaté opatrenia na ich
skvalitnenie. Počas školského roka sa pracovalo na ďalších častiach jednotlivých ŠkVP tak, aby sa
výuka mohla realizovať v budúcom školskom roku v 4 . ročníkoch.
Cieľ č.2: Riadenie školy - SMQ
Riadenie školy bolo v hodnotenom školskom roku
manaţérstva kvality SMQ
realizované prostredníctvom systému
A/ Hodnotenie Politiky kvality a cieľov kvality
Vedenie školy na podporu realizácie prijatej Politiky kvality školy si stanovilo nasledujúce ciele
kvality na školský rok 2012/2013:

Udrţiavať a zdokonaľovať Systém manaţérstva kvality, implementovať do riadenia
zmeny vyplývajúce z novej STN ISO 9001:2009, pripraviť organizáciu tak, aby
v decembri 2013 úspešne absolvovala dohľadový audit.

Plnenie: V januári 2013 sme úspešne absolvovali dohľadový audit SMQ a tým sme
obhájili certifikát kvality podľa ISO 9001: 2008 . Začali sme prípravné práce na
dohľadový audit, ktorý školu čaká v decembri 2014.
-7-
Stredná odborná škola Jána Bocatia v Košiciach
Hodnotiaca správa
za školský rok 2012/13
ID 09/2007
Strana - 8 - z 20

Piaty rok implementovať do činnosti školy nový Školský zákon, pokračovať v tvorbe
Školských vzdelávacích programov, ich overovaní a vyhodnocovaní. Pripraviť a úspešne
realizovať ukončovanie štúdia v trojročných učebných odboroch v zmysle ŠkVP.

Plnenie : je uvedené niţšie

-
V zmysle práce analýzy práce školy za minulý školský rok zlepšiť výsledky v prospech
a dochádzke ţiakov
zlepšiť priemernú známku za školu minimálne o 0,01
zlepšiť dochádzku ţiakov pod 80 hodín na ţiaka za polrok
zníţiť počet zníţených známok zo správania minimálne o 3%
Plnenie: viď niţšie
Cieľ č.3: Zavádzanie nových študijných a učebných odborov, inovácia uţ existujúcich

Štvrtý rok sme na škole realizovali prípravu ţiakov v odbore Hotelová akadémia. Štúdium je
profilované na gastronomický manaţment, s dôrazom na praktickú prípravu ţiakov.

Po sedemročnom období sme mali štvrtých maturantov v študijnom odbore s odbornou
praxou „ Manaţment regionálneho cestovného ruchu“. MS úspešne absolvovalo 24 ţiakov.


Prvý rok sa realizoval výchovno – vzdelávací proces v ŠkVP Manaţment regionálneho
cestovného ruchu so zameraním na letuška, steward
Cieľ inovovať obsah vzdelávania vo všetkých uţ existujúcich odboroch na škole bol splnený
prostredníctvom tvorby Školského vzdelávacieho programu pre všetky druhy a odbory
štúdia na škole.
Cieľ č. 4: .Realizácia projektov
1. Teleprojekt „Rok v gastronómii“ - jeho ďalšia časť za šk.rok 2010/11 bol
vyhodnotený v Košiciach. Projekt pokračuje, témou na tento školský rok je kalendár
na tému „Sladké pokušenie“ .
2. Učitelia našej školy sú zapojení do projektu
„ Modernizácia vzdelávacieho procesu na
stredných školách“ , ktorý organizuje UIP MŠ SR.
3. Sme zapojení do projektu „Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť“, projekt je
spolufinancovaný zo zdrojov EÚ.
4. V rámci programu Comenius sme zapojení do projektu na tému „Dobrovoľníctvo“, kde sú
zapojené školy zo Španielska, Česka, Talianska, Turecka, Francúzska a Veľkej Británie.
-8-
Stredná odborná škola Jána Bocatia v Košiciach
Hodnotiaca správa
za školský rok 2012/13
ID 09/2007
Strana - 9 - z 20
5. Bol podaný projekt na schválenie KSK na propagáciu odborného vzdelávania
v nedostatkových odboroch vzdelávania „Propagácia odboru prevádzka obchodu“.
6. Taktieţ bol vypracovaný a podaný projekt na schválenie MŠ SR „Moderná stredná škola“.
II. Údaje o počte ţiakov školy vrátane ţiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími
potrebami / k 30.6.2013 /
Tab.č.1
Počet ţiakov školy spolu
Z toho dievčat
Počet tried spolu
a)
Počet ţiakov v dennej forme štúdia
Z toho dievčat
Počet tried denného štúdia
Počet žiakov v nadstavbovej forme štúdia
Z toho dievčat
Počet tried nadstavbového štúdia
Počet žiakov v pomaturitnej forme štúdia
Z toho dievčat
Počet tried pomaturitného štúdia
b)
Počet ţiakov v externej forme štúdia
Z toho dievčat
Počet tried v externej forme štúdia
Počet žiakov vo večernej forme štúdia
Z toho dievčat
Počet tried večernej formy štúdia
Počet žiakov v diaľkovej forme štúdia
Z toho dievčat
Počet tried diaľkovej formy štúdia
c)
Počet ţiakov s iným vyučovacím jazykom ako
slovenským z celkového počtu ţiakov/ z toho dievčat
d)
Počet ţiakov so športovou prípravou z celkového počtu
ţiakov/ z toho dievčat
e)
Počet začlenených ţiakov spolu/z toho dievčat
f)
Počet ţiakov dištančnej forme štúdia
Z toho dievčat
Počet tried v dištančnej forme štúdia
g)
Počet ţiakov, ktorí prerušili štúdium
h)
Počet ţiakov, ktorí boli zo štúdia vylúčení
i)
Počet ţiakov, ktorí prestúpili z inej školy
j)
Počet ţiakov, ktorí prestúpili na inú školu
k)
Počet ţiakov, ktorí majú povolenú individuálnu formu
vzdelávania
l)
Počet ţiakov, ktorí zanechali štúdium
m)
Počet ţiakov , ktorí študujú podľa § 40 zákona č.
-9-
566
314
28
526
279
25
45
21
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
40
35
3
0
45/18
0
0
0
0
27
3
37
23
15
18
0
Stredná odborná škola Jána Bocatia v Košiciach
Hodnotiaca správa
za školský rok 2012/13
ID 09/2007
Strana - 10 - z
20
245/2008 Z.z. – štúdium jednotlivých vyučovacích
predmetov
Iný dôvod zmeny
n)
0
III. Údaje o počte prijatých ţiakov do prvého ročníka strednej školy
Tab.č.2
kód
6324M
63416
6323K
6442 K
6444K
6445K
6445H
6444H
6460H
6451H
odbor
manaţment
RCR
škola
podnikania
hotelová
akadémia
obchodný
pracovník
čašník,
servírka
kuchár
kuchár
čašník,
servírka
predavač
aranţér
1.kolo PS
2.kolo PS
Zapísaní Stav
k 15.9.2012
plán Prihlásení Prijatí Prihlásení Prijatí
30
38
38
1
1
22
24
15
12
12
1
1
25
26
30
42
42
0
0
0
0
15
1
1
0
0
1
0
30
52
52
0
0
25
29
30
15
59
22
59
22
0
1
0
1
33
12
32
18
15
10
10
0
0
4
9
10
10
15
7
15
7
0
0
0
0
9
2
13
0
Opatrenia na zvýšenie záujmu o strednú školu:

Naďalej pokračovať v marketingových aktivitách.
Plán marketingových aktivít na školský rok 2013/2014
Názov aktivity
Termín
Mosty bez bariér
18.09.2013
Správna voľba povolania – príleţitosť k október – november 2013
úspechu
Proeduco
november - december
Aktuálne informácie o škole, odboroch na priebeţne
webovej stránke
Propagácia školy a jednotlivých odborov priebeţne
na základných školách
- 10 -
Stredná odborná škola Jána Bocatia v Košiciach
Hodnotiaca správa
za školský rok 2012/13
ID 09/2007
Strana - 11 - z
20
Propagácia
školy
a odborov
prostredníctvom reklamných letákov na
pracoviskách odbornej praxe
Intenzívna spolupráca s Hypermarket
Tesco, DM Market s cieľom propagácie
odborov: predavač, aranţér a obchodný
pracovník /logo školy sa pracovnom
oblečení ţiakov/
Propagácia
školy
na
veľkoplošnej
obrazovke - Hypernova, Aupark
Propagácia školy a jednotlivých odborov
v MHD a v tlači /reklamné noviny, Korzár/
Deň otvorených dverí
Bocatino show, bocatino cup
Tvorba časopisu Bocatino
Fotodokumentácia
školskej
a mimoškolskej činnosti
MVCVF – V4 - Košice
Odborná stáţ ţiakov - Nemecko, Grécko,
Taliansko
priebeţne
priebeţne
priebeţne
priebeţne
november – december 2013
marec-apríl - 2014
ročne
priebeţne
október - november
jún - september
IV. Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie ţiakov podľa poskytovaného stupňa
vzdelania
1. Celkové výsledky školy
Tab.č.3
Priemerný prospech za školu:
Priemerný počet vymeškaných
hodín na ţiaka za školu:
Priemerný počet
neospravedlnených vymeškaných
hodín na ţiaka za školu:
Priemerný počet ospravedlnených
vymeškaných hodín na ţiaka za
školu:
2007/
2008
2,64
2008/
2009
2,64
2009/
2010
2,69
2010/
2011
2,55
2011/
2012
2,65
2012/
2013
2,6
71,52
164,16
184,98
168,4
172,6
184,51
13,58
23,01
29,34
26,35
29,25
32,67
57,94
141,15
155,64
150,19
143,3
145,36
- 11 -
Stredná odborná škola Jána Bocatia v Košiciach
Hodnotiaca správa
za školský rok 2012/13
ID 09/2007
Strana - 12 - z
20
Graf č. 1: Priemerný prospech za školu
- 12 -
Stredná odborná škola Jána Bocatia v Košiciach
Hodnotiaca správa
za školský rok 2012/13
ID 09/2007
Strana - 13 - z
20
Vyhodnotenie:
Z tabuľky vyplývajú tieto výsledky:
- priemerný prospech sa zlepšil o 0,05 / z 2,65 na 2,6/,
- priemerný počet vymeškaných hodín na ţiaka za školu sa zvýšil o 11,9 hodín na ţiaka /
z 172,6 na 184,5/,
- priemerný počet vymeškaných neospravedlnených hodín sa zvýšil o 3,42 hodín na ţiaka /z
29,25 na 32,67/,
- priemerný počet ospravedlnených hodín sa zvýšil o 2.06 hodín na ţiaka /z 143,3 na 145,36/ .
- 13 -
Stredná odborná škola Jána Bocatia v Košiciach
Hodnotiaca správa
za školský rok 2012/13
ID 09/2007
Strana - 14 - z
20
Opatrenia
1. Realizovať s problémovými triedami vstupný pohovor na úrovni vedenia školy a
v spolupráci so školskou psychologičkou
T: 31.10.13
Zodp. ZRŠ, školská psychologička
2. Výchovné komisie musia pracovať s preventívnym účinkom, nie represívnym, vyuţívať
preventívne aktivity /besedy, interaktívna práca s celou triedou a školskej psychologičky,
s CPPPaP. /
T: priebeţne
Zodp. ZRŠ, školská psychologička
3. Dôsledne pracovať v problémových triedach pri sledovaní dochádzky a prospechu T:
priebeţne
Zodp. Tr.uč.
4. Zintenzívniť prácu triednych učiteľov s rodičmi vo všetkých triedach pri sledovaní nielen
dochádzky ale aj prospechu.
T: priebeţne
Zodp.: ZRŠ, TU
2. Výsledky hodnotenia a klasifikácie ţiakov v školskom roku 2012/13
v študijných odboroch s dĺţkou štúdia 4 roky v dennej forme štúdia
Tab.č.4
počet vymeškaných hodín na
ţiaka za rok
Počet
ţiako
v
%
Poče
t
%
neprospeli
Študijné odbory
Počet
%
Počet
ţiako
v
%
ţiako
v
osprav.
1.
103
7
ţiako
v
6,7
17
2.
92
7
7,6
13
14,1
60
65,2
5
5,4
15313
166
3.
86
4
4,6
11
13
67
78
2
2,3
13991
162,7
4.
118
8
6,7
19
16,1
84
71
5
4,2
22382
189,67
Spolu
399
26
6,5
60
15
280
70,1
7
18
4,5
66781
167,37
16,5
69
67
6
5,8
15095
146,5
- 14 -
neosprav.
219
7
138
8
233
0
318
7
910
2
Priemer na
ţiaka
Počet
ţiako
v
spolu
prospeli
Počet hodín
Roč.
veľmi
dobre
Počet hodín
s
vyznamenaní
m
Priemer na
ţiaka
prospech
21,3
15,1
27
27
22,8
Stredná odborná škola Jána Bocatia v Košiciach
Hodnotiaca správa
za školský rok 2012/13
ID 09/2007
Strana - 15 - z
20
3. Výsledky hodnotenia a klasifikácie ţiakov v školskom roku 2011/12
v študijných odboroch s dĺţkou štúdia 8 rokov v dennej forme štúdia
Na našej škole tento druh štúdia nemáme.
4. Výsledky hodnotenia a klasifikácie ţiakov v školskom roku 2012/13
v učebných odboroch s dĺţkou štúdia 3 roky v dennej forme štúdia
Tab.č.5:
počet vymeškaných hodín
na ţiaka za rok
neprospeli
Študijné odbory
% Počet
%
Poče
t
ţiako
ţiak
v
ov
Poče
t
ţiak
ov
%
Poče
t
ţiak
ov
2
4,6
3
6,9
34
79
5
1.
Poče
t
ţiak
ov
spol
u
43
2.
3.
24
42
3
0
12,5
0
1
2
4,1
4,7
15
35
62,5
83
2
0
Spolu
109
5
4,6
6
5,5
84
77
7
- 15 -
%
osprav.
neosprav.
11 6440
,6
8 3549
0 5042
149,
7
148
120
6,
4
137,
8
402
5
827
184
2
669
4
1503
1
Priemer na
ţiaka
prospeli
Počet hodín
ročník
veľmi
dobre
Priemer na
ţiaka
s
vyznamenaní
m
Počet hodín
prospech
93,6
34,4
43,8
61,4
Stredná odborná škola Jána Bocatia v Košiciach
Hodnotiaca správa
za školský rok 2012/13
ID 09/2007
Strana - 16 - z
20
5. Výsledky hodnotenia a klasifikácie ţiakov v školskom roku 2012/13
v študijných odboroch nadstavbového štúdia s dĺţkou štúdia 2 roky
v dennej forme štúdia
Tab.č.6
počet
vymeškaných
hodín na ţiaka za
rok
prospech
Študijné odbory
% Počet
%
%
1
5,8
0
0
12
neosprav
.
osprav.
Poč
et
ţiak
ov
%
70,5
3
17,6
2291
134,7 21
6
0
12,
3
117
,21
80
1.
Poče
t
ţiak
ov
spol
u
17
2.
31
0
0
0
0
21
67,7
10
31
3262
105,2
Spolu
48
1
2
0
0
33
69
13
27
3555
74
ţiako
v
36
33
38
43
Priemer na
ţiaka
Počet
ţiako
v
neprosp
eli
Počet hodín
Poče
t
ţiak
ov
prospeli
Priemer na
ţiaka
ročník
veľmi
dobre
Počet hodín
s
vyznamena
ním
6. Výsledky hodnotenia a klasifikácie ţiakov v školskom roku 2012/13 – trojročné štúdium
popri zamestnaní diaľkovou formou
Tab.č.7
počet vymeškaných
hodín na ţiaka za rok
1.
Poče
t
ţiak
ov
%
Poče
t
ţiak
ov
5
33
5
Študijné odbory
%
Poče
%
t
ţiak
ov
33
1
- 16 -
6,6
neprospeli
Poče
t
ţiak
ov
%
4
26,6
osprav.
-
neospra
v.
-
-
Priemer na
ţiaka
Poče
t
ţiak
ov
spol
u
15
prospeli
Počet hodín
ročník
veľmi
dobre
Priemer na
ţiaka
s
vyznamena
ním
Počet hodín
prospech
-
Stredná odborná škola Jána Bocatia v Košiciach
Hodnotiaca správa
za školský rok 2012/13
ID 09/2007
Strana - 17 - z
20
2.
3.
Spolu
16
14
45
4
1
10
25
7,1
22
3
2
10
19
14,2
22
8
11
20
50
78,5
44
1
0
5
6,2
0
11
-
-
-
7a. Výsledky záverečných skúšok v náhradnom skúšobnom období / február/ za šk. rok
2011/2012 :
Tab.č.9
Kód
Názov PsV
PVD
P
N
Spolu konali
odboru odboru
ZS
Denní Ostatní Denní Ostatní Denní Ostatní Denní Ostatní Denní Ostatní
6444 2 čašník
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
celkom
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
7b. Výsledky záverečných skúšok v riadnom skúšobnom období v šk. roku 2012/2013 :
Tab.č.8
Kód
Názov PsV
PVD
P
N
Spolu konali
odboru odboru
ZS
Denní Ostatní Denní Ostatní Denní Ostatní Denní Ostatní Denní Ostatní
6444 2 čašník
0
0
2
14
0
16
6445 2 kuchár
3
0
2
14
0
19
celkom
3
0
4
28
0
35
7c. Výsledky záverečných skúšok v mimoriadnom skúšobnom období / september/ za šk. rok
2012/2013 :
Tab.č.9
Kód
Názov PsV
PVD
P
N
Spolu konali
odboru odboru
ZS
Denní Ostatní Denní Ostatní Denní Ostatní Denní Ostatní Denní Ostatní
6445 2 kuchár
0
0
0
0
2
0
0
0
2
0
celkom
0
0
0
0
2
0
0
0
2
0
8. Výsledky maturitných skúšok riadnom skúšobnom období v šk. roku 2012/2013
8.1 Celkové hodnotenie
Tab.č.10
Kód
Názov odboru
odboru
6341 M škola podnikania
6444 K čašník
P
N
Spolu
Denní Ostatní Denní Ostatní Denní Ostatní
14
14
13
3
16
- 17 -
-
Stredná odborná škola Jána Bocatia v Košiciach
Hodnotiaca správa
za školský rok 2012/13
ID 09/2007
Strana - 18 - z
20
6445 K
6411 L
01
6421 L
6324 M
spolu
kuchár
prevádzka obchodu – vnútorný
obchod
spoločné stravovanie
manaţment RCR
13
1
7
-
-
13
1
7
12
29
82
6
13
3
-
12
29
85
6
13
8a.Výsledky maturitných skúšok mimoriadnom skúšobnom období za šk. roku 2012/13
/február 2013/
Tab.č.11
Kód
Názov
odboru odboru
škola
podnikania
6445 K kuchár
6444 K čašník,
servírka
6421 L spoločné
stravovanie
spolu
6341 6
P
N
Spolu
Denní Ostatní Denní Ostatní Denní Ostatní
2
2
-
-
-
-
-
-
2
-
-
-
2
-
4
-
-
-
4
-
8b.Výsledky maturitných skúšok mimoriadnom skúšobnom období v šk. roku 2012/2013
/september 2013/
Tab.č.12
Kód
Názov
odboru odboru
6445 K kuchár
6341 6 škola
podnikania
6444 K čašník,
servírka
6411 L prevádzka
obchodu
6421 L spoločné
stravovanie
6324
manaţment
M
regionálneho
cestovného
ruchu
Spolu
P
N
Spolu
Denní Ostatní Denní Ostatní Denní Ostatní
3
3
7
7
7
-
-
-
7
-
2
1
-
-
2
1
6
-
-
-
6
-
5
-
-
-
5
-
30
1
-
-
30
1
- 18 -
Stredná odborná škola Jána Bocatia v Košiciach
Hodnotiaca správa
za školský rok 2012/13
ID 09/2007
Strana - 19 - z
20
8.2 Externá časť MS /tab.č.13/
Predmet
Anglický jazyk
Nemecký jazyk
Ruský jazyk
Slovenský jazyk
Počet ţiakov
123
10
7
143
Percentil
42,7
11,6
28,1
5,7
8.3 Interná časť MS - písomná forma /tab.č.14/
Predmet
Počet ţiakov
Hodnotenie
Anglický jazyk
123
39,88
Nemecký jazyk
10
17,00
Ruský jazyk
7
50,00
Slovenský jazyk
143
62,70
8.4 Interná časť MS - ústna časť /tab.č.15/
Maturitný Počet ţiakov Počet ţiakov Počet ţiakov Počet ţiakov Počet ţiakov Priemerná
predmet
s prospechom s prospechom s prospechom s prospechom s prospechom známka
1
2
3
4
5
Slovenský
11
27
36
24
2,74
jazyk a
literatúra
Anglický
14
16
41
14
3
2,73
jazyk
Nemecký
1
1
2
2,25
jazyk
Ruský
2
2
2
3,0
jazyk
9. Výsledky absolventských skúšok v riadnom skúšobnom období v šk. roku 2012/2013
Absolventské skúšky sa na našej škole nekonajú
- 19 -
Stredná odborná škola Jána Bocatia v Košiciach
Hodnotiaca správa
za školský rok 2012/13
ID 09/2007
Strana - 20 - z
20
V. Zoznam študijných odborov a učebných odborov a ich zameraní, v ktorých škola
zabezpečuje výchovu a vzdelávanie, zoznam uplatňovaných učebných plánov
Stav k 15.9.2011 /tab.č.16/
Počet tried a počet ţiakov v jednotlivých ročníkoch
v školskom roku 2010/2011
1.
2.
3.
4.
Spolu
Vzdelávacie programy školy
Študijné odbory
- denné štúdium
/SOŠ-kategória
6324 M
manaţment
regionálneho
cestovného ruchu
SOŠ 1
6323 6 K
hotelová
akadémia
SOŠ 1
6341 1 00 škola
podnikania
SOŠ 1
Číslo
schvaľovacej
doloţky MŠ SR
triedy
triedy
ţiaci
tried
ţiaci
triedy ţiaci
triedy ţiaci
20109878/21211:3913
1
23
1
17
1
26
2
37
5
103
20109878/21211:3913
1
28
1
25
1
20
1
19
4
92
-
-
-
-
-
-
1
25
1
25
1
23
1
21
1
22
1
17
4
83
1
21
1
21
1
17
1
23
4
82
4
95
4
84
4
85
6
121
18
385
20109878/21211:3913
20106445 4 K kuchár
9878/21211:3SOŠ 7
913
6444 4 K čašník, 2010servírka
9878/21211:3913
SOŠ 7
Celkom
Vzdelávacie programy školy
Učebné odborydenné štúdium
/SOŠ-kategória
6460 H predavač
SOŠ 12
6451 H aranţér
SOŠ 14
6445 2 H kuchár
SOŠ 20
6444 H
čašník,servírka
ţiaci
Počet tried a počet ţiakov v jednotlivých ročníkoch
v školskom roku 2010/2011
1.
2.
3.
Spolu
Číslo schvaľovacej trie ţia trie ţiac trie ţia
doloţky MŠ SR
dy ci dy
i
dy ci
20109878/21209:2-913
20109878/21209:2-913
20109878/21209:2-913
20109878/21209:2-913
triedy
ţiaci
0,5
13
-
-
-
-
0,5
13
-
-
-
-
0,5
9
0,5
9
1
18
1
19
1
22
3
59
0,5
9
1
18
1
18
2,5
45
- 20 -
Stredná odborná škola Jána Bocatia v Košiciach
Hodnotiaca správa
za školský rok 2012/13
ID 09/2007
Strana - 21 - z
20
SOŠ 19
Celkom
2
Vzdelávacie programy školy
41
37
2,5
49
6,5
126
Počet tried a počet ţiakov v jednotlivých ročníkoch
v školskom roku 2010/2011
1.
Nadstavbové štúdium
denná + diaľková
forma
/SOŠ-kategória
6411 4 prevádzka
obchodu
SOŠ 2
6421 4 00 spoločné
stravovanie
SOŠ 2
Celkom
2
2.
Číslo
schvaľovacej trie ţiac trie ţia
doloţky MŠ
dy i
dy ci
SR
20109878/21211:31
10
1 18
913
20109878/21211:31
15
1 28
913
2
25
2 46
4.
3.
trie ţiac
dy i
Spolu
tried
ţiaci
y
0,5
8
2,5
36
0,5
6
2,5
49
1
14
5
85
VI. Výsledky úspešnosti školy pri príprave na výkon povolania a uplatnenie ţiakov na
pracovnom trhu alebo ich úspešnosť prijímania na ďalšie štúdium.
Z celkového počtu absolventov v školskom roku 2012/2013 podiel absolventov na trhu práce
Tab.č.17
pokračujú pokračujú
vojenská
zamestnaní nezamestnaní Iné/celkom
v štúdiu
v štúdiu
sluţba
k 30.9.2013 k 30.9.2013
na VŠ
(iné
(profesionálna)
druhy
štúdia)
13
12
18
29
20/130
počet
ţiakov v
študijných
odboroch
K dnešnému dňu sme nezískali informácie od 38 absolventov.
- 21 -
Stredná odborná škola Jána Bocatia v Košiciach
Hodnotiaca správa
za školský rok 2012/13
ID 09/2007
Strana - 22 - z
20
počet
ţiakov
v učebných
odboroch
-
20
-
4
2
6/40
31
26/170
K dnešnému dňu sme nezískali informácie od 14 absolventov.
spolu
počet
ţiakov
13
32
-
22
K dnešnému dňu sme nezískali informácie od 46 absolventov.
Monitoring ţiakov – absolventov študijných a učebných odborov
po ukončení školského roku 2012/2013
Tab.č.18
Kód odboru s názvom
6445 K kuchár
6444 K čašník,servírka
6341 M škola podnikania
6444 H čašník, servírka
6445 H kuchár
6421 Lspol.stravovanie
6411 L prev. obchodu
6324 M manaţm. RCR
pokračuj
ú v štúdiu
11
9
1
3
3
3
3
12
vojenská
sluţba
(profesion
álna)
-
zamestnaní
k 30.9.2013
nezamestna
ní
k 30.9.2013
celko
m
Nemám
e
inf./iné
2
2
1
1
8
2
6
5
2
5
4
2
9
7
6
22
18
22
23
17
24
37
24
3/4
5/2
13/2
8/7
1/3
5/5
9/3
3/1
Overovanie uplatnenia našich absolventov sme realizovali v septembri 2013 formou osobného
kontaktu s našimi absolventmi (mailom alebo telefonicky). Z celkového počtu absolventov 170, sa
nám nepodarilo získať informácie od 46 absolventov (neuviedli na seba kontakt, neplatné telefónne
číslo, neplatná e-mailová adresa a pod. ), čo predstavuje 27%. Na základe výsledkov prieskumu je
moţné hovoriť, v porovnaní s minulým školským rokom, o pozitívnejšom trende. Vzrástol totiţ
ako počet zamestnaných absolventov na trvalý pracovný pomer, ako aj počet absolventov, ktorí
pokračujú v štúdiu či uţ na vysokých školách, alebo na iných formách štúdia. Ostatní absolventi
pravdepodobne do konca školského roka (31.8.2013) vyuţívajú štatút študenta a aţ následne sa
začínajú evidovať na ÚPSVaR. Väčšina z absolventov evidovaných na ÚPSVaR však pracuje aspoň
brigádne, prípadne vycestujú za prácou do zahraničia, externe študuje alebo je v skúšobnej
prevádzke pred prijatím do zamestnania.
- 22 -
Stredná odborná škola Jána Bocatia v Košiciach
Hodnotiaca správa
za školský rok 2012/13
ID 09/2007
Strana - 23 - z
20
VII. Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu zamestnancov školy
1. pedagogickí zamestnanci /tab.č.20/
Veková štruktúra všetkých pedagogických zamestnancov
do 30
Nad
Spolu
Priemerný
Vek:
31- 40 41- 50 51- 60
61-65
rokov
66
všetkých
vek
Počet:
4
9
13
36
3
0
65
49,32
z toho ţien:
34
5
12
32
2
0
55
Kvalifikačná štruktúra všetkých pedagogických zamestnancov
z toho externých
kvalifikovaných
43
nekvalifikovaných
Počet všetkých
doplňujúcich si kvalifikáciu
1
učiteľov: 46
s 1. kvalifikačnou skúškou
23
s 2. kvalifikačnou skúškou
6
s vedecko-akademickou hodnosťou
Priemerný počet ţiakov na učiteľa
z toho s vysokoškolským vzdelaním
8
Počet majstrov
so stredoškolským vzdelaním a DPŠ
14
odborného výcviku: 21
so stredoškolským vzdelaním bez DPŠ
Priemerný počet ţiakov na majstra OV
z toho s vysokoškolským vzdelaním
0
Počet
vychovávateľov: 0
so stredoškolským vzdelaním a DPŠ
0
so stredoškolským vzdelaním bez DPŠ
Priemerný počet ţiakov na vychovávateľa
Nepedagogickí zamestnanci školy /tab.č.21/
Veková štruktúra nepedagogických zamestnancov
Vek: do
nad 66 Spolu
30
31-40 41-50 51-60 60-65 rokov
všetkých
2
4
8
14
4
0
32
Počet:
z toho
1
4
6
14
2
0
27
ţien:
Počet
nepedagogických
zamestnancov: 32
Priemerný
vek
49,46
-
z toho s vysokoškolským vzdelaním
3
so stredoškolským vzdelaním
24
Odbornosť odučených hodín/tab.č.22/
- 23 -
Stredná odborná škola Jána Bocatia v Košiciach
Hodnotiaca správa
za školský rok 2012/13
ID 09/2007
Strana - 24 - z
20
Predmety
Spoločenskovedné
Cudzí jazyk
Prírodovedné
Odborné
Telesná výchova
Odborný výcvik, prax
Spolu
Počet
hodín
týţdenne
127
221
93
328
46
690
1505
Odborne odučené
Počet hodín
%
Neodborne odučené
Počet hodín
%
127
100
0
0
195
93
328
20
690
1453
88
100
100
43
100
96,5
26
33
0
59
11,7
65
0
3,9
VIII. Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy
tab.č.23
Vzdelávanie
Funkčné
vzdelávanie
Atestačné
Atestačné
Aktualizačné
Aktualizačné
Vzdelávacia
inštitúcia
Názov
osvedčenie,
certifikátu
MPC - Prešov
5
Počet získaných
kreditov na 1
učiteľa
-
MPC- Prešov
EU Bratislava
Modernizácia
vzdelávacieho
procesu
Finančná
gramotnosť
2
2
2
35
2
25
Modernizácia
vzdelávacieho
procesu
Certifikát
Počet učiteľov
IX. Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti
Tab.č.24
Súťaţe vyhlasované MŠ SR
pri individuálnych
krajsk
názov
P.
súťaţiach meno
súťaţ konaná
á
Celoslovens medzinárodná
súťaţe
Č
ţiaka a trieda
dňa
úroveň ká úroveň
úroveň
MVCVF V 4
16. – 17. 10.
2012
1. v Košiciach Ţiaci IV.HA triedy
xxx
xxx
SIOV
2. 1SCCF
„Najlepší
.
podnikateľsk
Ţiaci IV. HA triedy
15. 10. 2012
2
xxx
- 24 -
Stredná odborná škola Jána Bocatia v Košiciach
Hodnotiaca správa
za školský rok 2012/13
ID 09/2007
Strana - 25 - z
20
ý plán“
.
Tab.č.25
Iné súťaţe
P.
Č
1.
2.
3.
2.
3.
4.
pri individuálnych
názov
súťaţiach meno ţiaka a
súťaţe
trieda
Zemiak na
tanieri
III.CM Peter Kovalevský,
CVC MI
Dávid Jedinák
GORAL
IV.DM Monika Ivanková
CUP 2012 III.DM Petra Šimková
Kuchár:
IV. CM Viktor Nemergut
IV.CM Martin Borovský
III.CM Peter Kovalevský
III.CM David Jedinák
METRO
III.HA Erik Gajdoš
súťaţ,
III.HA David Jancura
Danubius Čašník
Bratislava IV. HA Jana Bittová
IV. HA Veronika
Bobaľová
III.F Oliver Štubňa
IV. HA Patrícia
Nevelošová
SWEET
CUP 2013 IV. CM Viktor Nemergut,
Prešov
Martin Borovský
IV. DM Monika
Cassovia
Ivanková,
Cup
Petra Šimková
III.CM Milan Durkač
Tatranský I.CM Jakub Krištof
kuchár
krajsk
súťaţ konaná á
Celoslovens medzinárodná
dňa
úroveň ká úroveň
úroveň
01.10.2012
xxx
13-14.11.2012
xxx
25.-26.01.2013
xxx
24.02.2012
xxx
18.-20.03.2013
xxx
12.04.2013
xxx
- 25 -
Stredná odborná škola Jána Bocatia v Košiciach
Hodnotiaca správa
za školský rok 2012/13
ID 09/2007
Strana - 26 - z
20
X. Údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená
1. Učitelia našej školy sú zapojení do projektu „ Modernizácia vzdelávacieho
procesu na stredných školách“ , ktorý organizuje UIP MŠ SR.
2. Škola je zapojená do projektu „Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť“,
projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ.
3. Škola spolupracuje v národnom projekte „Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných
a stredných školách s vyuţitím elektronického testovanie“
4. V rámci programu Comenius sme zapojení do projektu na tému „Dobrovoľníctvo“, kde sú
zapojené školy zo Španielska, Česka, Talianska, Turecka, Francúzska a Veľkej Británie,
posledné stretnutie sa uskutočnilo v Turecku.
5. Teleprojekt „Rok v gastronómii“ - jeho ďalšia časť za šk.rok 2012/13 bol
vyhodnotený v Prahe. Výsledným produktom spolupráce bol kalendár na tému
„Sladké pokušenie“.
6. Bol podaný projekt na schválenie KSK na propagáciu odborného vzdelávania
v nedostatkových odboroch vzdelávania „Propagácia odboru prevádzka obchodu“.
7. Taktieţ bol vypracovaný a podaný projekt na schválenie MŠ SR „Moderná stredná
škola“.
XI. Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou v škole
v školskom roku 2012/13.
V hodnotenom školskom roku nebola realizovaná školská inšpekcia.
XII. údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy,
Pre potreby školy slúţia štyri budovy:
1. hlavná budova školy s prístavbou na Bocatiovej ul.č.1 Košice / prístavba bola daná do
prevádzky v roku 2004 a realizuje sa v nej odborný výcvik ţiakov so zameraním kuchár
a hotelová akadémia/,
2. telocvičňa na Bocatiovej ulici č.1 Košice,
3. pracovisko praktického vyučovania na ulici Kpt. Nálepku 19 Košice, kde prebieha
odborný výcvik ţiakov so zameraním, kuchár, čašník a hotelová akadémia,
4. odborná učebňa na Vodárenskej ul. 19 Košice,
5. pracovisko na Strojárenskej 3 Košice – podnikateľská činnosť.
Technický stav budovy teoretického vyučovania na Bocatiovej 1 Košice zodpovedá veku –
viac ako 55 rokov. V kalendárnom roku 2012 sme zrealizovali:
- opravu oplotenia areálu budovy školy na Bocatiovej ul. v hodnote 5.229,60 €,
- opravu malieb a omietok v telocvični školy v hodnote 6.847,20 €,
- pokládku dlaţby na dolnej chodbe budovy na Bocatiovej ul. v hodnote 14.050,24 €,
- opravu dvoch šatní a soc. zariadení pre ţiakov v telocvični, opravu šatne na prízemí budovy
a pokládku dlaţby v odbornej učebni GASTRO v hodnote 10.852,41 €,
- 26 -
Stredná odborná škola Jána Bocatia v Košiciach
Hodnotiaca správa
za školský rok 2012/13
ID 09/2007
Strana - 27 - z
20
oprava soc. zariadení a výmena okien a dverí na pracovisku praktického vyučovania Kpt.
Nálepku 19 Košice v hodnote 7.609,07 €.
Taktieţ boli realizované beţné opravy interiérového vybavenia, telekomunikačnej techniky,
strojov, prístrojov a zariadení, softvéru v celkovej hodnote 1.275,- €, opravy dopravných
prostriedkov v hodnote 1.566,- €, revízie plynových kotlov, spotrebičov a tlakových nádob
v hodnote 549,- €, odborné prehliadky a odborné skúšky na elektrických zariadeniach budovy
školy na Bocatiovej ul., pracoviska praktického vyučovania GASTRO a pracoviska praktického
vyučovania Kpt. Nálepku 19 v celkovej hodnote 2.590,-€ a revízie elektrického
zabezpečovacieho zariadenia objektov v hodnote 423,- €.
V budove školy na výuku ţiakov slúţi celkom 28 učební, z toho je 13 nasledovných
odborných učební:
- gastronomické tréningové stredisko,
- odborná učebňa tovaroznalectva,
- päť odborných učební výpočtovej techniky,
- odborná učebňa techniky administratívy,
- odborná učebňa etickej výchovy,
- multimediálna učebňa ekonomických predmetov,
- odborná učebňa cestovného ruchu,
- odborná učebňa potravín a výţivy,
- odborná učebňa technológie prípravy pokrmov.
Odborné učebne sú vybavené na vysokej úrovni. Aby sa zachovala ich funkčnosť a výuka
prebiehala na poţadovanej úrovni, je potrebné vybavenie neustále dopĺňať, obnovovať, ale
hlavne modernizovať v súlade s poţiadavkami trhu. V roku 2012 sme okrem beţného
dopĺňania inventáru a vybavenia priestorov školy a pracovísk praktického vyučovania kúpili 5
ks notebooky, 6 ks počítače , 2 ks tlačiarne, 2 ks keramické tabule, projektor, 2 ks umývačky
riadu, chladiaca vitrína, výrobník ľadu, elektrická smaţiaca panvica, sušička prádla v celkovej
hodnote 15.252,- €.
Súčasťou školy je školský bufet, v ktorom sa realizuje odborný výcvik ţiakov so
zameraním predavač.
-
Poskytované sluţby:
A) stravovanie
SOŠ Jána Bocatia poskytuje školské stravovanie nielen pre vlastných ţiakov a ostatných
zamestnancov školy, ale aj pre ţiakov a učiteľov z okolitých škôl. Kapacita školskej jedálne je
250 miest a priemerný mesačný počet stravníkov je 130.
B) ďalšie moţnosti
K SOŠ Jána Bocatia patrí telocvičňa, ktorá je v čase mimo výuky vyuţívaná pre záujmové
krúţky. Súčasťou školy je aj viacúčelové ihrisko, ktoré je v poludňajších hodinách prístupné
okolitej verejnosti. Ţiaci majú v škole k dispozícii klubovňu a školskú kniţnicu.
XIII. údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy, a to:
1. Dotácia zo štátneho rozpočtu na ţiakov bola v kalendárnom roku 2012 poskytnutá vo výške
1.105.567,- € – normatívne finančné prostriedky, ktoré boli vyčerpané v plnej výške na beţnú
- 27 -
Stredná odborná škola Jána Bocatia v Košiciach
Hodnotiaca správa
za školský rok 2012/13
ID 09/2007
Strana - 28 - z
20
prevádzku školy v členení na platy, zákonné odvody zamestnávateľa, cestovné náhrady, energie –
elektrická energia, teplo, plyn, vodné – stočné, zráţková voda, poštové a telekomunikačné sluţby,
komunikačná infraštruktúra, nákup materiálu – interiérové vybavenie, nákup výpočtovej techniky,
prevádzkových strojov, prístrojov, kníh, učebných pomôcok, potravín, kancelárskych potrieb,
materiálu na čistenie a upratovanie, na opravy, tovar do školského bufetu, dopravné – pohonné
hmoty, servis a údrţba osobných motorových vozidiel, prepravné ţiakov, rutinná a štandardná
údrţba interiérového vybavenia, telekomunikačnej techniky, prevádzkových strojov, prístrojov,
nájomné a sluţby – školenia, propagácia , reklama a inzercia, všeobecné sluţby / revízie, čistenie
kanalizácie, deratizácia, sklárstvo, stolárske práce, renovácia tonerov, zhotovenie kľúčov /,
špeciálne sluţby / ochrana objektu, právna pomoc, audit /, poplatky, zákonné sociálne náklady stravovanie, tvorba sociálneho fondu, náhrada príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti, členské
príspevky, dane a poplatky.
2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od
rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči ţiakovi vyţivovaciu povinnosť neboli škole poskytnuté.
3. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy boli poskytnuté vo výške 3.613,- €
a boli vyčerpané v plnej výške na financovanie činnosti 6 nasledovných krúţkov :
Účtovníctvo podnikateľských subjektov, Potulky po Košiciach, Fotografický krúţok, Písanie
všetkými desiatimi na PC, Tenis, Rečnícky krúţok .
Finančné prostriedky boli pouţité na financovanie odmien vedúcich krúţkov a na zákonné odvody
zamestnávateľa / 2.695,- €/ a na materiálne zabezpečenie činnosti krúţkov / 918,- €/, t.j. na nákup
spotrebného materiálu – farba do tlačiarne, dofinancovanie projektora a drţiaka v hodnote 832,- €
a na sluţbu – vytlačenie fotoknihy / aktivity ţiakov školy/.
V hodnote 1.000,- € boli škole poskytnuté finančné prostriedky za mimoriadne výsledky ţiakov –
za účasť na projekte Comenius. Tieto finančné prostriedky boli pouţité na kúpu športových potrieb,
t.j. volejbalové a basketbalové lopty, florbalové hokejky, loptičky a badmintonové rakety a košíky.
4. Od právnických osôb sme získali účelový finančný dar v hodnote 100,- € na nákup športových
potrieb. Tieto finančné prostriedky boli vyčerpané v plnej výške.
5. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov predstavovali:
- príjmy za sluţby -produktívne práce ţiakov realizované v rámci odborného výcviku: 73.865,- €
- dobropisy / vyúčtovanie spotreby energií za predchádzajúci rok/: 10.187,- €
- prenájom priestorov: 3.443,- €
- prenájom strojov, prístrojov: 754,- €
- úroky z vkladov: 128,- €
- ostatné príjmy / vratky, refundácie/: 670,- €
Prostriedky boli pouţité na pokrytie beţných výdavkov školy.
- 28 -
Stredná odborná škola Jána Bocatia v Košiciach
Hodnotiaca správa
za školský rok 2012/13
ID 09/2007
Strana - 29 - z
20
XV. Aktivity súvisiace so schválenými koncepciami KSK
Koncepcia rozvoja odborného vzdelávania na stredných školách v zriaďovateľskej
pôsobnosti KSK
Tab.č.26
Názov aktivity
Dátum
Ponuka
Nepretrţite
rekvalifikačných celý šk.rok
kurzov v gastro
odboroch a CR
Výstava CVF
17.18.10.2012
Proeduco
Prezentácia
stredných škôl –
„Správna voľba
povolanie“
Bocatio cup
Súťaţ
v odborných
zručnostiach
ţiakov
Účasť na
celoštátnych
a medzinárodny
ch súťaţiach
Miesto
Organizát
or
V budove školy
SOŠ Jána
Bocatia
Centrum
Počet
zúčastnených
ţiakov
0
Prínos resp.
nezáujem
ţiakov
malý záujem
verejnosti
6
Prezentácia
cvičných firiem
a školy
Prezentácia
školy - odborov
Prezentácia
školy - odborov
20. – 22.
11.2012
08. 10.12.2012
Centrum
OA
Watsonov
a
KSK
SPŠD
KSK
8
06.06.2013
SOŠ Jána Bocatia
SOŠ Jána
Bocatia
27
/viď niţšie/
/viď niţšie/
/viď
niţšie/
/viď niţšie/
6
Exkurzie:






Eurocup Prešov
Medzinárodný veľtrh cvičných firiem v Bratislava
Danubius Gastro
Národný park TANAP
Budapešť
Francúzsko
Školské súťaţe:
 Súťaţ v písaní na stroji
 Recitačná súťaţ v SJ
 Súťaţ v tvorbe, plagátov
 Súťaţ v tvorbe PC prezentácii
- 29 -
prezentácia
získaných
zručností,
motivácia
spoluţiakov
prezentácia
školy
Stredná odborná škola Jána Bocatia v Košiciach
Hodnotiaca správa
za školský rok 2012/13
ID 09/2007
Strana - 30 - z
20






Bocatio cup – súťaţ v zručností ţiakov
Chemická olympiáda
Sudoku – školské kolo
Olympiáda z technológie /kuchár/
Spevácka súťaţ – Ľudová pieseň
Projekty cez objektív
Iné aktivity, besedy:


















Besedy s odborníkmi /drogy, emigrácia, úcta k starším, francúzska kultúra, svet
práce/
Odborná stáţ Viničky – 2 krát
Svetový deň zdravej výţivy
Zabezpečenie mobility pre ţiakov z partnerskej školy z Krakova
Návšteva odborných výstav /Pro Educo/
Prezentácie uč. a št. odborov na základných školách /15 prezentácií/
Drogová prevencia – besedy: nelátkové závislosti
Podmienka štúdia na VŠ
Adaptácia na nové prostredie
Duševné zdravie
Motivácia a komunikácia medzi ţiakmi a učiteľmi
Program ako sa učiť
Informačná beseda s pracovníkom ÚPSV a R KE
Budúcnosť
EU je v našich rukách
Násilie v rodine
Prečo sa nám darí, nedarí
Európa je v našich rukách
Na škole nie je zriadené Centrum odborného vzdelávania.
Koncepcia rozvoja športu
Tab.č.27
Názov
aktivity
Organizácia
regionálneho
kola
v cezpoľnom
behu
chlapcov
a dievčat SŠ.
Dátum
Miesto
Organizátor
21.09.2012
Anička
SOŠ J. Bocatia
- 30 -
Počet
zúčastnených
ţiakov
3 ţiaci
Prínos resp.
záujem ţiakov
záujem o šport
Stredná odborná škola Jána Bocatia v Košiciach
Hodnotiaca správa
za školský rok 2012/13
ID 09/2007
Strana - 31 - z
20
Organizácia
krajského
kola
v cezpoľnom
behu
chlapcov
a dievčat
Floorbal chlapci
Floorbal dievčatá
Floorbalový
turnaj
Škols.
Futbalový
turnaj
Október
2012
Anička
SOŠ J. Bocatia
celoročne
SOŠ Jána
Bocatia
SOŠ Jána
Bocatia
Lokomotíva
CVČ KE
10 ţiakov
záujem o šport
CVČ KE
10 ţiakov
záujem o šport
SAŠŠ KE
20
záujem o šport
SOŠ
J.Bocatia
SOŠ J. Bocatia
92
záujem o šport
celoročne
November
2012
Marec 2012
záujem o šport
-
Z koncepcie rozvoja športu, prijatého KSK v decembri 2007 sa škola najviac podieľala na časti
3.5., bode 2 „Sprístupniť športové zariadenia a športové plochy širokej verejnosti“. V areáli školy je
voľne prístupné viacúčelové asfaltové ihrisko, ktoré za priaznivého počasia vyuţívajú obyvatelia –
predovšetkým mládeţ a deti – priľahlej mestskej časti. Škola pravidelne opravuje poškodené časti
ihriska/ oplotenie, koše, bránky/, takţe sú k dispozícii v dopoludňajších hodinách školskej telesnej
výchove a poobede a cez víkend slúţia širokej verejnosti.
Koncepcia rozvoja práce s mládeţou
Tab.č.28
Názov aktivity
Dátum
Miesto
Organizátor
Deň nezábudiek
september
Košice
CPPPaP
Karpatská 82
Nástenka „zdravý
ţivotný štýl“
Deň výţivy
Beseda - Krádeţe
október
Košice
SOŠ J. Bocatia
október
október
Košice
SOŠ J.
Bocatia
SOŠ J. Bocatia
SOŠ J. Bocatia
21
23
Výstavy obrazov
a praktického
vyrezávania do
dreva
Koncert
október
KSK
Strojárens
ká
KSK Strojárenská
160
október
Košice
p. Letart Martin
Cel
á
- 31 -
Poč
et
82
Prínos
Charakteristiky
duševného zdravia
a jeho ochrana
Vhodné vyuţívanie
voľného času
Ochutnávka jedál
Zvnútorniť pocit
straty pri krádeţi,
príčiny a dôsledky
Spopznávanie
umenia a kultúry
Boj proti
diskriminácii,
Stredná odborná škola Jána Bocatia v Košiciach
Hodnotiaca správa
za školský rok 2012/13
ID 09/2007
Strana - 32 - z
20
Študentská kvapka november
krvi
Cechovácia
november
Košice
SOŠ J. Bocatia
ško
la
10
Košice,
Strojárens
ká 3
Ul SNP
Košice
SOŠ Jána Bocatia
129
SOŠ Jána
Bocatiova
140
James Bond
december
Súťaţ o výzdobu
tried
december
Košice
SOŠ Jána Bocatia
136
Vianočný
floorbalový turnaj
Spoločné fotenie
pri ľadový
sochách
a vytváranie
vianočnej
atmosféry
Vianočný koncert
Beseda „Násile
v rodine“
december
Košice
SOŠ Jána Bocatia
90
december
Košice
SOŠ Jána Bocatia
136
december
január
Košice
Košice
Dom umenia
SOŠ Jána Bocatia
CPPPaP
Karpatská 8
128
110
Valentínska
kvapka krvi
február
Košice
16
Zimný výlet
február
Levočská
dolina
Nemocnica
l.Pastera
Dopravná
priemyslovka
SOŠ Jána Bocatia
Právne aspekty
soc. Patol. javov
február
SOŠ J.
Bocatia
Polícia – SOŠ j.
Bocatia
45
Bedesa o láske
Veľkonočná
výzdoba
Násilie v rodine
február
marec
Košice
SOŠ J.
Bocatia
SOŠ J.
Bocatia
SOŠ J. Bocatia
SOŠ J. Bocatia,
Rada ţiakov
SOŠ J. Bocatia
v spolupráci
CPPP
22
121
marec
- 32 -
24
152
šikanovaniu, dôraz
na slušné správanie
Výchova ku
spoločenskému
správaniu a hrdosť
na svoju školu
a k príslušnému
odboru
Starostlivosť
o prostredie triedy,
estetické cítenie
Zvýšenie záujmu
o šport
Upevňovanie
vzájomných
vzťahov
Výchova
k zdravým
vzťahom,
manţelstvu
a rodičovstvu
Dobrovoľné
darcovstvo
Výchova
k aktívnemu
tráveniu voľného
času, zdravému
ţiv. štýlu
Nebezpečenstvo
číhajúce v zahr. za
prácou
Prejavy a druhy
lásky, vzájomná
úcta
Predchádzanie
a riešenie
konfliktov v rodine
Stredná odborná škola Jána Bocatia v Košiciach
Hodnotiaca správa
za školský rok 2012/13
ID 09/2007
Strana - 33 - z
20
Mesiac kníh
marec
Košice
Kniţnica Jána
Bocatia
Dom umenia
58
Divadelné
predstavenie“
Hudba ako hra“
Kariérové
poradenstvo
marec
Košice
Marec máj
SOŠ J.
Bocatia
CPPP- Košice
86
Deň zeme
apríl
Košice
SOŠ Jána Bocatia
106
Projekt KOMPRAX
apríl
Košice,
Juventa
Strojárens
ká 3
Juventa
10
Nelátkové
závislosti
apríl
Košice
CPPPaP
Karpatská
124
Deň narcisov
apríl
Košice
Liga proti
rakovine
Kričím telom Anorexia
apríl
Košice
A. Heribanová
8323
EU
R
120
Nástrahy
nevýhodných
pôţičiek
Fajčenie a jeho
škodlivosť
apríl
Strojárens
ká
CVČ
23
apríl
RUUZ
SOŠ J.
Bocatia
RUUZ - KE
Štvorylka
máj
Košice
Magistrát mesta
Košíc
116
Divadelné
predstavenie
„Pánu učiteľovi z
máj
Košice
Jedlíková,
internát
230
- 33 -
550
Viesť ţiakov
k čítaniu kníh
Rozvíjanie
kultúrneho
povedomia
Poradenstvo
v oblasti ďalšieho
pôsobenia po
štúdiu
Starostlivosť
o ţivotné
prostredie
Ako medzi sebou
spolupracova, byť
aktívny, riešiť
problémy a zvýšiť
konkurenciu v
zamestnaní
Charakteristiky
nelátkovýc
závislostí,
ohrozenia a
dôsledky
Výchova k
spolupatričnosti
Výchova k tímovej
spolupráci a
národnému
povedomiu
Naučiť sa správne
hospodáriť
Oboznámenie sa
s dôsledkami
fajčenia – rakovina
a jej priebeh
Výchova
k aktívnemu
tráveniu voľného
času
Výchova ku
kultúrnemu
dedičstvu
Stredná odborná škola Jána Bocatia v Košiciach
Hodnotiaca správa
za školský rok 2012/13
ID 09/2007
Strana - 34 - z
20
lásky“
Sledovanie MS
2013 v ľadovom
hokeji
máj
Košice
SOŠ J. Bocatia
City Run
máj
Košice
Ľudový spev
máj
Košice
Cel
á
ško
la
Sponzori ku „Dňu 27
mesta Košice“
Matica Slovenská 1
Turistická
vychádzka na
„Aničku“
Obchodovanie s
ľuďmi
máj
Košice
SOŠ Jána Bocatia
140
jún
Košice –
Hviezdosl
avova ul.
KR policajného
zboru
25
Prezentácia
jún
integrovaného
záchranného
systému
Beseda „Vymeň
jún
cigaretu za jablko“
Košice –
rekreačný
areál
Anička
Košice škola
KR PZ Košice
20
152
Ochrana zdravia,
preventívna
aktivita
Cel
á
ško
la
Výchova
k organizačným
a prezentačným
schopnostiam
ţiakov
Telesný rozvoj
a tímový duch
Bocatio show
jún
Košice
SOŠ Jána
Bocatia, o.z.
Slovensko bez
drog
SOŠ Jána Bocatia
Športové hry
v rámci
„Európskeho
týţdňa bola proti
drogám“
Rozlúčky
s končiacimi
triedami
jún
Košice
SOŠ J. Bocatia
140
Máj
jún
Košice
SOŠ Bocatiova
226
Návšteva
vybraných
jún
Košice
SOŠ Jána Bocatia
295
- 34 -
Telesný rozvoj
mladých ľudí
Výchova
k občianskemu
povedomiu pre
hendikepovaných
Ochrana zdravia
a človeka a
prírody
Získanie
informácií o
trestno – právnych
následkoch
drogovej závislosti
a extrémizmu
Ochrana zdravia,
preventívna
aktivita
Prezentácia
a vyhodnotenie
najlepších ţiakov
školy, rozvoj
kultúrnych
a spoločenských
návykov ţiakov
Výchova
k aktívnemu
Stredná odborná škola Jána Bocatia v Košiciach
Hodnotiaca správa
za školský rok 2012/13
ID 09/2007
Strana - 35 - z
20
kultúrnych
a športových
zariadení
PEER Aktivistky
celý rok
Karpatská
8 CPPP
Karpatská 8
Karpatská 8
CPPP KE
2
tráveniu voľného
času, upevňovanie
vzťahov v rámci
triednych
kolektívov
Realizovanie pre.
Aktivít medzi
rovesníkmi
Ţiacka rada
Je zloţená zo zástupcov tried v počte 11 ţiakov. Činnosť ţiackej rady koordinuje jeden
pedagogický zamestnanec. Súčasnou predsedkyňou je ţiačka V. HA Diana Barnová. Členovia ŢR
sa stretávajú 1 krát mesačne v prípade, ak je pripravovaná väčšia akcia školy, tak aj častejšie podľa potreby.
Na stretnutiach sa vzájomne informujú o aktivitách na škole, sú súčasťou príprav a realizácii aktivít:
 Imatrikulácia - cechovácia,
 Prezentácia školy na verejnosti,
 Rozlúčky s maturitnými a trojročnými ročníkmi,
 Deň otvorených dverí,
 Bocatio show a všetky aktivity podľa plánu práce školy,
 Vianočné trhy, Veľkonočné výzdob
 návšteva kultúrnych podujatí / film, divadlo, koncerty/
 koncert „Hudba ako hra“
 Štvorylka, Štefánik – spomienka pri pomníku
Pripomienky a návrhy na zlepšenie nanášajú na vedenie školy.
Vzdelávacie a kultúrne poukazy
Poukaz vzdelávací
Kultúrne poukazy
- ţiaci
- učitelia
Vzdelávacie poukazy
Počet vydaných
Počet prijatých
679
622
57
466
57
112
- 35 -
Počet
zriadených
krúţkov
28 CVČ 6-SOŠ
466
112
Stredná odborná škola Jána Bocatia v Košiciach
Hodnotiaca správa
za školský rok 2012/13
ID 09/2007
Strana - 36 - z
20
XVI. Záver
V hodnotenom školskom roku 2012/13 sa výchovno-vzdelávací proces realizoval uţ štvrtý rok
na základe Štátnych vzdelávacích programov, ktoré boli pretransformované do Školského
vzdelávacieho programu. Zároveň pedagógovia školy pracovali na ďalších častiach ŠkVP.
Práca pedagogických zamestnancov školy sa výraznejšie zamerala aj na marketingové aktivity.
Môţeme povaţovať za úspech, ţe v situácii, keď je v regióne výrazný pokles ţiakov
prichádzajúcich na stredné školy zo základných škôl, naša škola otvorila v novom školskom roku 5
tried riadneho a 1 trieda nadstavbového štúdia.
Uplynulý školský rok povaţujú pedagogickí zamestnanci, ako aj vedenie školy za úspešný, čo
nás zaväzuje a zároveň motivuje k ďalšej práci.
- 36 -
Download

Študijné a učebné odbory a ich zamerania, v ktorých škola