TARİH BİLİMİ

Geçmişte meydana gelen, başlangıç ve bitiş tarihi belli
tarihi…………
olay denir.
olan olaylara …………

Tarihi olay sonucunda uzun sürede gelişen durumlara
tarihi
olgu denir.
………… ………

yer ve ……………
zaman en önemli unsurlardır.
Tarihi bir olay için ………

Tarihi bir olayın doğru bir şekilde değerlendirilebilmesi
yer ve ……………
zaman ‘ın bilinmesi gerekir.
için olayın geçtiği ………

Tarihi bir olayın değerlendirilebilmesi ve sonucunun
yöntem
anlaşılabilmesi için yapılan araştırma planına ……………
denir.

yöntemi vardır.
Her bilim dalının kendine özgü ………………

Tarih bilimini fen bilimlerinden ayıran en önemli özellik
……………… olmamasıdır.
tekrarın

bitmiş olayları inceler.
Tarih geçmişte yaşanmış ve ……………

Tarihi olayları sebep sonuç ilişkisi içinde belirli
tarihçi
yöntemlerle araştırarak açıklama yapanlara ……………
denir.

Tarihçilerin geçmişi aydınlatmak için yararlandığı her
belge denir.
türlü yazılı kaynağa ………………

arşiv denir.
Tarihi belgelerin saklandığı yere ..............

Tarihte incelenen olayla ilgili elde edilen her türlü bilgiye
veri denir.
…………

Tarihi olayların, doğru ve güvenilir bir şekilde
değerlendirilebilmesi için en önemli unsur kaynaklara
……………………
dayandırılmasıdır.

ana
Kaynaklar elde edilen bilgilerin değerine göre; ………
kaynaklar, …………
………… elden
…………
Birinci………………
elden kaynaklar ve İkinci
kaynaklar olmak üzere üç gruba ayrılır.

Bir olayı yaşamış birinin anlattığı hatıralar ve kaleme
aldığı eserler, seyahatnameler, kitabeler, paralar,
devletlerin resmi evrakları ……………
…………… grubuna
ana kaynaklar
girer.

Konusuna göre sınıflandırmada toplumların; siyasi,
……………………
kültürel, ekonomik, dini, hukuk vb. özellikleri ayrı ayrı
incelenir.

Atatürk 1924 yılında İstanbul Üniversitesine bağlı
olarak Türkiyat
……………… Enstitüsünü kurmuştur.

Atatürk 1930 yılında yaptığı tarih çalışmaları sonucunda
Hatları adlı eseri yayınlamıştır.
‘’Türk Tarihinin Ana
…… ………………’’

Atatürk 1931 yılında tarihimizle ilgili bilimsel çalışmalar
yapılması için ………
Türk ……………
Tarihi Tetkik Cemiyetini
kurdurmuştur.

Birinci elden kaynaklardan yararlanılarak meydan
İkinci …………
elden kaynaklardır.
getirilen eserler …………

Kaynağı belli olan veya olmayan, ağızdan ağıza söylenerek
sözlü
gelen tarihi şiir, hikayeler, efsaneler ve destanlar …………
kaynaklar grubuna girer.

yazılı
Tarih araştırmalarında en güvenilir kaynaklar …………
kaynaklardır.
gözlem
 Tarihin Fen bilimlerinden en büyük farkı deney
………… ve ……………
yapılamamasıdır.
 Tarih öncesi dönemlerin aydınlatılmasında;
Paleografya
Diplomatik
Nümizmatik
Epiğrafya
yardımcı bilimlerinden yararlanılamaz.
hicri takvimi kullan Türkler İslamiyet’e geçtikten sonra …………
maya başlamışlardır.
 Toplumların etkileşiminde;
ticaret
göç
istila
savaş
gibi olaylar etkili olmuştur.
 Birbirini izleyen iki tarihsel olaydan birinin, ötekinin nedeni
sayılıp sayılmayacağını ortaya çıkarmak için önceki olayın
sonuçlarına bakılmalıdır.
…………………………
 Mühür, damga, sermaye ve hukuk gibi kavramların ortaya
çıkmasında ………
özel…………
mülk anlayışı etkili olmuştur.
kronolojinin ilgi alanı
 Tarihe yardımcı bilimlerden …………………………
olayların gerçekleşme zamanıdır.
 İlkçağ’da Fenike, Ortaçağ’da Venedik, Yeniçağ’da İspanya,
denizcilik alanında
Yakınçağ’da İngiltere …………………
……………… lider konumdaydılar.
 Tarihte ticaret alanında değiş- tokuş usulünün ortadan
paranın bulunmasıdır.
kalkmasını sağlayan buluş ………………
hicri takvim
 Türklerde ay yılını esas alan tek takvim ………………………’dir.

eşitlik yoktur.
Bir yerde sınıflar varsa ………………
 Osmanlı devletinde mali işlerde kullanılmak için hazırlanan
…………
Rumi takvimdir.
yazının bulunmasıyla başlamıştır.
 Tarih ………………
 Ele geçen eserlerin hangi döneme ait olduğunun belirlenme-
kimya bilimi tarihe yardımcı olur.
sinde ……………
tasnif yöntemi ile tarih araştırmalarının kolay Tarihte ………………
laştırılması amaçlanmıştır.

fethi
Ortaçağın sona erip Yeniçağ’ın başlamasında İst.
……………………
etkili olmuştur.

mekana göre sınıflandırılmasına
“Avrupa tarihi” tarihin ………………
örnektir.

Doğrudan doğruya bir tarihi olayı yaşayan, gören veya bu
olayların meydana geldiği dönemde yaşamış yazarların
ana kaynak denir.
verdikleri bilgi ve eserlere …………

Geçmişte veya günümüzde var olan dilleri inceleyen
Filoloji bilimidir.
………………
İbn-i Mesud

Türkiye Cumhuriyeti 1926 yılından itibaren miladi
……………
takvimi kullanmaya başlamıştır.

Tarihsel verilerin gerçekleştiği mekana, zamana ve
konusuna göre bölümlere ayrılarak düzenlenmesine
tasnif denilir.
………………

Anıtlar üzerindeki yazıları ve kitabeleri inceleyen,
epigrafya bilimidir.
çözümleyen ve yorumlayan ……………………

Zamanı; gün, ay ya da yıl gibi uzun süreli dönemlere bölen
takvim denir.
çizelgelere ………………

Doğru bilgiye ulaşmak amacıyla bütün belgelerin eleştiri
süzgecinden geçirilerek bilgilerin doğruluğunun ya da
tenkit denilir.
yanlışlığının ayırt edilmesine ……………

Antropoloji
İnsan ırklarını fiziksel açıdan inceleyen bilim ……………………
‘dir.

Dünyanın güneş çevresinde bir tam dönüşüne kadar
Güneş yılı denir.
geçen süreye bir ……………

hicri takvimi
Türkler İslamiyet’e geçtikten sonra …………
kullanmaya başlamışlardır.

olduğu günkü şartları göz önüne
Geçmişteki olayları ………………
alarak incelemeliyiz.

Tarihsel olayların gerçekleşmesinde sabit kanunlar ve
kurallar yoktur
………… .

Doğal olay çeşitli fiziksel ve coğrafi etkiler sonucu
insan tarafından
ortaya çıkarken Tarihi olay ise ……………
gerçekleştirilir.

Olayı olgudan ayıran özelliklerden birisi olayın başlangıç
belli olmasıdır.
ve bitiş tarihinin ……………

nesnel olmalıdır.
Tarihçi incelediği konuda ……………

sebep ,
zaman , …………
yer , ……………
Tarihin değişmeyen beş unsuru; ………
sonuç ve insan’dır.
………………

Tarihi olayların mekan, zaman ve konusuna göre
incelenmesini kolaylaştırmak
bölümlere ayrılmasında …………………........
istenmiştir.

zamana göre
Hz. Ebubekir Dönemi’ni incelemek tarihi ………………
bölüme ayırmaktır.

365 gündür.
Ay yılı 354
……… gün, Güneş yılı ………

İnsanların zamanı bilme, yaşantılarını düzenleme,
zamandan yararlanma gibi merak ve uğraşlarının sonucu
takvim ortaya çıkmıştır.
………………

MÖ 3250, MÖ 2300 yılından günümüze daha ……………
uzaktır

65 yılı ………
7. yüzyıla aittir.

On İki Hayvanlı Türk
Türklerin milli takvimi …………………………………………
Takvimi’dir.

Herhangi bir olayda kendimizi karşımızdakinin yerine
empati kurmak denir.
koymamıza ……………

Olayları efsanelere dayalı olarak anlatan tarih
hikayeci tarih yazıcılığı denir.
yazıcılığına …………………

Yalnızca tarihi sıralamanın ön planda tutulduğu tarih
Kronik tarih yazıcılığı denilir.
yazıcılığına ………………

Naima ‘dır.
Osmanlı Devleti’nin ilk resmi vakanüvisti ………………

‘’Tarih yazmak, tarih yapmak kadar önemlidir. Yazan
yapana bağlı kalmazsa değişmeyen gerçek insanlığı
şaşırtacak bir nitelik alır.’’ sözüyle Atatürk tarihçilerin
………………
tarafsız olmasını gerekliliğini vurgular.

Bir olayın sonucu, kendinden sonraki olayların aynı
nedenini oluşturur.
zamanda …………………

Yazının bulunmasından önceki dönemlere ………………………
Tarih Öncesi
Dönemler denilir.

coğrafya
Tarihi olayların yerinin belirlenmesinde …………………
biliminden yararlanılır.

Karbon 14 metoduyla, tarihi bulunKimyada kullanılan ……………………
tuların madde yapısı incelenerek ait oldukları dönem
belirlenmeye çalışılır.

Tarih araştırmacılığında eserin yazma aşamasına
terkip (sentez) denir.
geçildiği son bölüme ……………………………

Mekana göre sınıflandırma coğrafi bölgelerin, kıtaların,
………………
ülkelerin tarihini incelemek amacıyla yapılır.

Birinci elden
……………
………… kaynaklar, ana kaynaklardan yararlanılarak
meydan getirilen eserlerdir.
Download

tarihi olay yöntem tarihi olgu yer zaman yer zaman