Otopark uygulamasý
Mecliste yine gündem oldu
Haþim Ahlatçý'dan
Atlamaz'a tebrik
Çorum Belediye Meclisinin dün yapýlan aralýk ayý toplantýsýnda gündem dýþý
söz alan CHP Grup Baþkaný Ayhan Þamlý, sözlerine "3 Aralýk
Engelliler Günü", "4 Aralýk Makineciler Günü" ve "5 Aralýk Dünya
A
SAYF
Kadýn Haklarý Günü"nü kutlayarak baþladý. Belediye Baþkaný Muzaffer
3’de
Külcü'nün geçtiðimiz günlerde vaat ettiði engelliler okulunun....
Ayhan Þamlý
www.yildizhaber.com
06 ARALIK 2014 CUMARTESÝ
AK Parti Merkez Ýlçe eski Baþkaný Av.
Haþim Ahlatçý, Ýlkadým Kaymakamý Turan
Atlamaz' ý makamýnda ziyaret etti.
Kaymakam Turan Atlamaz' ýn belediye
baþkanlýðý döneminde AK Parti Merkez AYFA
S
Ýlçe Baþkanlýðý yapan Av. Haþim Ahlatçý, 2’DE
Turan Atlamaz'ý ziyaret ederek hayýrlý
olsun dileklerini iletti.
40 KURUÞ
Hz. Ýbrahim Camii Kuran
Kursunu Ülker Mavral yaptýrdý
Vali Kara'dan
Toplu
Boðazkale'de inceleme taþýmaya
Ýlçe ziyaretlerini sürdüren Vali Ahmet
Kara, Boðazkale'ye gerçekleþtirdiði
ziyarette Boðazkale Müzesinde ve Örenyerlerinde incelemelerde bulundu.Müze'de
bulunan eserler ve yapýlan çalýþmalar SAYFdAe
11’
hakkýnda bilgi alan Vali Ahmet Kara
engellilerin de müzeyi...
Araç muayenesi
için internetten
ücret ödemeyin!
kýsmi
zam
Çorum
Belediyesi
gelir tarifesinin bazý
kalemlerinde 2015
yýlýnda geçerli olmak
üzere zam yapýldý. Yeni
gelir tarifesi dün
gerçekleþtirilen aralýk ayý
meclis toplantýsýnda
gündeme geldi.
Oy çokluðu ile kabul edilen
tarifeye göre yýllýk
alýnacak güzergah
izin belgesi
A
SAYF
otobüslerde
3’DE
Türkiye'de araç muayene hizmeti vermeye yetkili tek kuruluþ olan TÜVTÜRK,
"araç muayene randevu bedeli" ve "araç
muayene hizmet bedeli" adý altýnda ücret alan
ve araç sahiplerini maðdur eden internet
sitelerine karþý kamuoyunu uyardý. TÜVTÜRK'ten yapýlan açýklamada, "Araç sa- SAYFA
a
hiplerinin internetteki reklamlar ve taný- 6’D
týcý metinler ile bazý sitelere yönlendikleri
ve bu siteler aracýlýðýyla...
Buhara Evlerde yapýmý
devam eden Hz.
Ýbrahim Camii'nin
Kuran Kursu
bölümünün
tamamlanmasýna Ülker
Mavral yardým etti.
Dün Cuma Namazýna
müteakip açýlan Kuran
Kursu açýlýþ programýna
Akþemsettin Cami Ýnþaatý
incelemeleri adýna
Çorum'a gelen Diyanet
Ýþleri Vakfý 2. Baþkaný
Mahsur Bilgin, Vali
Ahmet Kara, Ýl Müftüsü
Mehmet Aþýk, Ýlim Yayma
Cemiyet Baþkaný
Mehmet Karadað ve çok
sayýda vatandaþ katýldý.
Program Cuma namazý
öncesi Mevlidi Þerif
okunarak baþladý.
A
SAYF
5’DE
Ceylan'dan Ýl Genel
Meclisine teþekkür
AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, 30 Mart 2014'de
yapýlan Mahalli Ýdareler Genel Seçimlerinde yeniden oluþturulan Ýl Genel Meclisi'nin 8 aylýk performansýndan duyduðu
büyük memnuniyeti ifade ederek, ayný çalýþma performansýnýn 2015 yýlýna da yansýyacaðýna olan inancýný diA
SAYF
le getirdi.
9’DA
Çorum Baro Baþkaný
Av. Altan Akpýnar, bir
þizofren hastasýnýn Adliye
Saray'ý
bahçesinde
ki
Atatürk büstünü balyozla
parçalamasýna tepki gösterdi.
Adliye önündeki Atatürk
büstüne yapýlan talihsiz
saldýrýyý
üzüntüyle
öðrendiklerini kaydeden Akpýnar, "Olayý
duyduktan sonra SAYFA
Çorum Cumhuriyet 10’Da
Baþsavcýlýðý ile irtibata geçerek...
Þizofren hastasý,Atatürk büstünü parçaladý
A
SAYF
9’da
KESK'ten 2015 bütçesine tepki
SAYFA 4’DE
Baro'dan
Atatürk büstüne
saldýrýya tepki
Arkeoloji bölümü TRT Ankara Radyosu'na konuk oldu
SAYFA 2’DE
TEK
YILDIZ
2
HABER
06 ARALIK 2014 CUMARTESÝ
Kaynak ve Demirci
Elemanlarý ile
Ehliyetli vasýfsýz
eleman aranýyor
Haþim Ahlatçý'dan Atlamaz'a tebrik
Kaynak ve Demir doðrama iþleri için
tecrübeli elemanlar ; -Vasýfsýz eleman
( Ehliyeti olan Traktör kullanabilen )
aranmaktadýr.Müracaatlarýn Þahsen:
Küçük Sanayi Sitesi 25. Sk. No 78:
AK - KARYA Saðkýk oto. Ýnþ. Tel ve
Beton Fb. Yapmalarý rica olunur. Tel:
0364 202 04 04 - 0537 794 92 33
Leventler Kuyumculuk
Eleman arýyor
Altýn ve Gümüþ tamir atölyemiz
bünyesinde yetiþtirilmek üzere
15-17 yaþ erkek eleman
aranmaktadýr.Müracaatlarýn
þahsen olarak Yeniyol mahallesi
sel sokak. No 8 de bulunan Leventler Kuyumcuk adresine yapmalarý
gerekmektedir. Tel: 0364 213 80 41
AK Parti Merkez Ýlçe eski Baþkaný Av.
Haþim Ahlatçý, Ýlkadým Kaymakamý Turan
Atlamaz' ý makamýnda ziyaret etti.
Kaymakam Turan Atlamaz' ýn belediye
baþkanlýðý döneminde AK Parti Merkez Ýlçe
Baþkanlýðý yapan Av. Haþim Ahlatçý, Turan
Atlamaz'ý ziyaret ederek hayýrlý olsun dileklerini
iletti.
ÖM-SAN TREYLERDE
ÇALIÞTIRILMAK ÜZERE GAZALTI
KAYNAKÇILARI ALINACAKTIR.
MÜRACAATLARIN ÞAHSEN
YAPILMASI RÝCA OLUNUR.
ELEMAN ARANIYOR
Güç Gýda A.Þ. Makineci Elemanlar arýyor
Fabrikamýzda istihdam edilmek üzere:
-Makinistlik yapabilecek
tecrübeli torna ustasý
-MYO Makina bölümü mezunu
-Askerliðini yapmýþ tecrübeli
mesai arkadaþlarý arýyoruz.
Ziyaretten
dolayý
memnuniyetini
dile
getiren
Ýlkadým
Kaymakamý
Turan
Atlamaz Haþim Ahlatçý'ya
teþekkür etti.
Ziyarette Samsun ve
Çorum ile ilgili fikir
alýþveriþinde bulunuldu.
Ziyarette
konuþan
Haþim Ahlatçý, "Sevgili
büyüðüm,
Ýlkadým
Kaymakamý Sayýn Turan
Atlamaz' a yeni çalýþma
yerinin hayýrlý olmasýný
dilerim. Onun buralara
geliþi Çorum Samsun ileri arasýnda köprülerin
saðlamlaþmasý açýsýndan önemlidir. Çorumlu
hemþerilerimiz de sevdiðimiz abimizi ve eski
baþkanýmýzý Samsun Ýlkadým da yalnýz býrakmayacaklardýr. Kendisinin buraya geliþi ile deðiþik
sektörlerde iþbirliði için Çorumlular þehrinize misafir olacaklardýr" dedi. Haber Servisi
Milletvekili Yýldýrým,
Van kongresini yönetecek
ELEMAN
ARANIYOR
ADRES: KSS 17. CAD. NO:17 ÇORUM
TEL: 234 84 22
2
Adalet ve Kalkýnma Partisi Teþkilat
Baþkan Yardýmcýsý ve Çorum Milletvekili
Murat Yýldýrým, hafta sonu Doðu
Anadolu bölgesinde teþkilat çalýþmalarýna katýlacak. AK Parti Van Ýl Baþkanlýðý
5. Olaðan Kongresi'nde divan baþkanlýðýný yapacak olan Milletvekili Yýldýrým,
"AK Parti olarak kongrelerimizi tam bir
birlik ve istiþare ortamýnda sürdürüyoruz. 2015 seçimleri öncesinde tüm teþkilatlarýmýzda kongrelerimizi tamamlayarak seçim sath-ý mahalline gireceðiz.
Ýnþallah 2015 seçimlerinde de ülkemizin
ihtiyacý olan yeni anayasayý gerçekleþtirecek bir çoðunlukla hizmetlerimize
devam edeceðiz" dedi. AK Parti Van Ýl
Kongresi'ne Baþbakan Prof. Dr. Ahmet
Davutoðlu da katýlacak. Haber Servisi
Serpin köyü yolu üzeri çorum merkeze
10 km uzaklýkta etrafý tel örgü çevrili içerisinde her parselin suyu ve elektrikleri bulunan
hobi bahçeleri satýlýktýr. Tapu verilir. En az 500
m2 den baþlýyor istediðiniz kadar alabilirsiniz.
Kredi kartýna taksit yapýlýr.
Ýmsâk
Güneþ
Öðle
Ýkindi
Akþam
Yatsý
:
:
:
:
:
:
05:09
06:42
11:38
13:59
16:22
17:47
06.12.2014
Fransa Kralý'nýn Kânûni'den yardým
istemesi (1525) - Jüpiter'e ilk uzay
aracý indi (1995) - Kuzey Rüzgârlarý
Saadet, ömrü uzun ve ibâdeti çok
olanýndýr. Ýmâm-ý Rabbânî
"Rahmetullahi aleyh"
Günün Þiiri
Ela Gözlü Pirim Geldi
Ela gözlü pirim geldi
Duyan gelsin iþte meydan
Dört kapýsý kýrk makamý
Bilen gelsin iþte meydan
Hudey hudey dostlar hudey
Hudey hudey canlar hudey
Ben pirimi hak bilirim
Yoluna caným veririm
Dün doðdum bugün ölürüm
Ölen gelsin iþte meydan
Hudey hudey dostlar hudey
Hudey hudey canlar hudey
Bað olan yerde bað olur
Gül olan yerde hav olur
Bu sitemler çok zor olur
Çeken gelsin iþte meydan
Hudey hudey dostlar hudey
Hudey hudey canlar hudey
Þah Hatayî der sýrrýný
Ortaya koymuþ serini
Nesîmî gibi derisini
Yüzen gelsin iþte meydan
Hudey hudey dostlar hudey
Hudey hudey canlar hudey
Hatayi
Arkeoloji bölümü TRT Ankara
Radyosu'na konuk oldu
HAVA DURUMU
Yurtiçi Piyasalar
ALIÞ
SATIÞ
USD
EUR
2,2361
2,7542
STERLiN 3,5048
JPY YENi 1,8724
Müracaatlarýn þahsen Ankra yolu
6. Km de bulunan fabrikamýza
yapýlmasý rica olunur.
SATILIK HOBÝ BAHÇELERÝ
YILDIZ AJANDA
Hitit Üniversitesi Hitit Uygarlýðý Uygulama ve
Araþtýrma Merkezi, TRT Ankara Radyosu'nun gerçekleþtirdiði "Zamane" isimli radyo programýnýn konuðu
oldu.Programda,Hitit Uygarlýðý Uygulama ve Araþtýrma
Merkezi'nin kuruluþundan Çorum'daki arkeolojik kazýlara; Hitit
çivi yazýsýnýn keþfediliþ hikayesinden, günümüzden Hititler
dönemine uzanan süreçte "Kültürelgenetik" kavramýna uzanan
geniþ bir yelpazede açýklamalarda bulunuldu. Prodüktörlüðünü
Güler Nasif'in yaptýðý "Zamane" programýna Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coðrafya Fakültesi Öðretim Üyesi Prof.Dr.
Tunç Sipahi, Hitit Üniversitesi Hitit Uygulama ve Araþtýrma
Merkezi Müdiresi Doç. Dr. Ýlknur Taþ, Hitit Üniversitesi
Arkeoloji Bölümü Öðretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Eric Jean ve
Öðretim Görevlisi Emine Sökmen ve Hitit Üniversitesi Eskiçað
Tarihi Yüksek Lisans Öðrencileri ve Arkeoloji Bölümü lisan
öðrencileri katýldýlar. Haber Servisi
SAAT: 16.30 ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI
NÖBETÇÝ ECZANELER
SULAR ECZANESÝ TEL:213 15 39 ATA AÝLE
HEKÝMLÝÐÝ YANI
SERKAN ECZANESÝ TEL: 224 13 51 YEÞÝL FIRIN
CÝVARI - A 101 YANI
-Önemli Telefonlar-
Müracaat: 0532 404 45 97 - 0532 781 39 18 - 0531 993 43 34
Ýmtiyaz Sahibi
Yýl: 10 Sayý: 2950 06 ARALIK 2014 CUMARTESÝ
TEK YILDIZ
BASIN YAYIN
DAÐITIM A.Þ.
Tek Yýldýz Basýn Yayýn
Dað. A.Þ Adýna
Zekeriya YURTTAÞ
ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53
Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi
Yazý Ýþleri Müdürü
Nadir YÜCEL
Muhabirler
Haber Yönetmeni
Bahadýr Ömer YÜCEL
Uður ÇINAR
Yýlmaz Mert
Tel & Fax: 224 76 76 - 213 13 14
Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn
1 YILLIK ABONELÝK
Kentiçi : 100 TL.
Yurtiçi : 300 TL.
Yurt Dýþý : 200 Euro
6 AYLIK ABONELÝK
Kentiçi : 55 TL.
Yurtiçi : 160 TL.
Yurtdýþý : 100 Euro
2,2364
2,7545
3,5058
1,8727
Fatih AKBAÞ
Spor Yönetmeni
Yasin Þevket YÜCEL
Tasarým
Kubilay Kaan YÜCEL
elektronik posta adresi:
[email protected]
Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
1.50 TL
Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.) .:
50.00 TL
Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) . . . . . . . .:
15.00 TL
Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
15.00 TL
Kongre Ýlanlarý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
50.00 TL
Tüzük Ýlanlarý (maktu) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
250.00 TL
Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) . . . . . . . . . . . . . . .:
125.00 TL
Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý . . . . . . . .:
Ücretsiz
Seri Ýlanlar (Üç satýrý) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
50 KR
Baský yapýldýðý yer:
Sancaktar iþ merk. zemin kat
Valilik.......................................................................... .225 46 60
Belediye ......................................................................225 08 10
Emniyet Müd. ..............................................................224 10 09
Kültür ve Turizm Müd..................................................213 85 02
Saðlýk Müdürlüðü ....................................................... 213 84 84
Deftardarlýðý ................................................................212 77 07
Müftülük..................................................................223 07 20-21
Meteoroloji Müd. .........................................................224 20 32
Telekom Müd. .............................................................444 1 444
PTT Müd. .....................................................................224 42 37
D.S.Ý Müd. ....................................................................224 81 64
TEDAÞ Müd. .................................................................225 3360
Devlet Hastanesi ............................................223 03 00 (10) hat
Doðum ve Çocuk Bakým Evi .....................223 10 00 - 223 10 02
Hasan Paþa Devlet Hast............................225 45 83 - 224 44 94
Göðüs Hast. ......................................................225 58 68-69-70
Çorum Özel Hastane...................................226 06 82 - 444 15 20
Sýhhi Ýmdat.............................................................................112
Polis ......................................................................................155
Yangýn ...................................................................................110
Orman Yangýný Ýhbar .............................................................177
Alo Zabýta ..............................................................................153
Alo Jandarma .......................................................................156
Elektrik Arýza .......................................................................186
Su Arýza ................................................................................185
Telefon Arýza ........................................................................121
Ýþ ve Ýþçi Bulma ....................................................................180
Özel Elitpark Hastanesi...............................................221 66 66
TEK
YILDIZ
2
06 ARALIK 2014 CUMARTESÝ
HABER
3
Koçhisar'dan isale hattý
için Baþkana yetki
Otopark uygulamasý
Mecliste yine
gündem oldu
otopark için para veriyoruz diyorlar.
Bahabey Caddesi otopark konusundan
muzdarip. Kaldýrýlmasýný istiyorlar.
Otopark konusu baþka konularý kapatmak için kasýtlý mý gündeme getiriliyor.
Ücretli otoparký biz istedik ama adaletli
olarak yapýlmasýný da talep ettik" dedi.
Mecliste gündeme gelen 2015 yýlý gelir
tarifesine tepki gösteren Þamlý, tarifede
yüzde 53'lere varan zamlar olduðunu
kaydetti.
Çorum Belediye Meclisinin dün yapýlan aralýk ayý
toplantýsýnda gündem dýþý söz alan CHP Grup Baþkaný -BAÞKAN KÜLCÜ ELEÞTÝRÝLERE
Ayhan Þamlý, sözlerine "3 Aralýk Engelliler Günü", "4 CEVAP VERDÝBelediye Baþkaný Muzaffer Külcü Ayhan Þamlý'nýn
Aralýk Makineciler Günü" ve "5 Aralýk Dünya Kadýn
eleþtirilerine verdiði cevapta, caddelerde otoparkýn ücretli
Haklarý Günü"nü kutlayarak baþladý.
olmasýný CHP'nin gündeme getirdiðini ve
Belediye Baþkaný Muzaffer
þimdide yine gündeme deðiþik þekillerde
Külcü'nün geçtiðimiz günlerde
taþýdýklarýný söyledi.
vaat ettiði engelliler okulunun bir
30 Mart yerel seçimleri öncesinde
an önce meclise getirilmesini
verdikleri sözleri yerine getirmedikleri ile
onaylanmasýný istediklerini dile
ilgili eleþtiriye cevap veren Baþkan Külcü,
getirdi.
"Biz çalýþmalarýmýza seçimlerden bir ay
Belediye Baþkaný Muzaffer
önce baþladýk. Diðer partiler seçim çalýþKülcü'nün seçimlerden önce bir
malarýný yaparken biz Ankara'da sosyal
çok vaatte bulunduðunu ve aradan
konutlarýn arazisinin tahsisi için çalýþýyor8-9 ay geçmesine raðmen, bu produk ve 15 gün öncede bu tahsis için izinler
jelerin henüz meclise gelmediðini
alýndý. Bizi hizmet ürettiðimiz için halkýmýz
ifade ederek, "Bunlarýn yerine
30 Mart sabahý oyumuzu yüzde 45'ten
meclise ne geldi?Zam paketi
yüzde 52'ye çýkarttý.
geldi" dedi.
Tarife zamlarýný geldiðinde CHP'nin hep
Konuþmasýnda
otopark
bu
tür eleþtiriler yaptýðýný kaydeden Külcü,
konusunda
deðinen
Þamlý,
Ayhan Þamlý
"Ben
bunu
yadýrgamýyorum"
"Gittim birçok ilde otopark uygulamalarýný ve belediye hizmetlerini gözlemliyorum. dedi.Dünyanýn her yerinde inþaatlara ruhsat verilirken
Samsun, Kýrýkkale, Kayseri Eskiþehir gibi illerde uygula- otopark parasý alýndýðýný dile getiren Külcü, "Otopark
malar bizim ki gibi ama fark ilk parkta 10 dakika ücretsiz. konusunu sürekli CHP gündeme getiriyor. Yanlýþ duyBizde durduðun an görevli geliyor. Bir dakika sahi dursan madýysam CHP'li 9 meclis üyesinin imzasýyla otopark
para istiyor. Ama duyduðum kadarýyla sürenin 5 dakika konusunda iptal davasý açýlmýþ. Ýnþallah bu doðru deðildir.
olmasý için çalýþma baþlatýlmýþ. Ayrýca bir inþaat yapýlacaðý Çorum Belediyespor benim babamýn takýmý deðil þehrin
zaman otopark parasý isteniyor. Bahabey Caddesi sakinleri takýmýdýr. Ama þehir takýmý da beni ilgilendirmez diyemem
hem inþaat için hem otopark parasý veriyoruz hemde de" ifadelerini kullandý.
Çorum Belediyesi kentin uzun
vadede içme suyu sorunu çözmek
için önemli bir adýmý daha atýyor.
Alaca'da bulunan Koçhisar Barajýndan il
merkezine içme suyu getirilecek. Konu
dün yapýlan yýlýn son Belediye Meclisi
toplantýsýnda gündeme geldi.
Koçhisar Barajýndan il merkezine su
getirilmesi konusunda Belediye Baþkaný
Muzaffer Külcü'ye yetki verilmesi ile ilgili
gündem maddesinin görüþülmesi sýrasýnda konu hakkýnda bilgi veren Baþkan
Külcü, Çorum'da þimdiye kadar içme suyu
konusunda ciddi bir sorun olmadýðýný
ancak bu yýl risk durumunun ortaya çýktýðýný ifade ederek, "Þimdilik 4 milyon 150
bin metreküp içme suyumuz var. Bu bizde
4 ay yeter. Ama kuyulardan eklenecek
suyla birlikte süre 6 aya çýkýyor" dedi.
Koçhisar Barajýndan içme suyunun
kent merkezine 51 km'lik bir isale hattý ile
getirileceðini ifade eden Baþkan Külcü,
projenin maliyetinin ise tahmini olarak 50
milyon lira olduðunu ifade etti.
Koçhisar Barajýndan il merkezine su
getirilmesi konusunda Belediye Baþkaný
Muzaffer Külcü'ye yetki verilmesi konusu
yapýlan oylama da oy birliði ile kabul edildi.
Fatih AKBAÞ
Toplu taþýmaya
kýsmi zam
Çorum Belediyesi gelir tarifesinin bazý kalemlerinde 2015
yýlýnda geçerli olmak üzere zam
yapýldý. Yeni gelir tarifesi dün gerçekleþtirilen aralýk ayý meclis toplantýsýnda
gündeme geldi.
Oy çokluðu ile kabul edilen tarifeye
göre yýllýk alýnacak güzergah izin belgesi
otobüslerde
70
TL'den
150'ye
minibüslerde ise 40 liradan 100 liraya
yükseldi.
Yine þehir içi toplu taþýma ücretlerinde ise 1.45 TL olan akýllý kart kontürü
1.48 TL'ye, çýktý öðrenci kontürü ise 1 TL
olarak kaldý. Yine tek binimlik jeton fiyatý
ise 1.80 liradan 1.85 liraya çýktý.
Þeker Fabrikasý ve OSB'ye kadar olan
1.80 liralýk kontür fiyatý ise 1.85 TL'ye
yükseltildi. Birinci binimden sonra 40
dakika içerisin de yapýlacak binimler de
yüzde 50 indirim uygulamasý ise devam
ediyor. Fatih AKBAÞ
"Çözüm süreci bir pazarlýk konusu deðildir"
Katýldýðý bir televizyon programýnda Çözüm Sürecine iliþkin
deðerlendirmelerde bulunan AK Parti Çorum Milletvekili ve
TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, "Bu güne kadar hiç denenmemiþ yolu
deneyerek barýþý sürdürecek, kalýcý hale getirecek ve adaletli bir barýþý
kurgulayarak toplumsal barýþýn önündeki engelleri kaldýracak düzenlemeler yapýyor olmamýzýn bir politik pozisyon aracý olarak kullanýlýyor olmasý ya da bazýlarýnýn
siyasi
politikalarýn
dolgu
malzemesi gibi kullanýlýyor
olmasý yanlýþ bir tutum.
Toplumu rahatsýz eden, deðerlerine aykýrý bulduðumuz ve
özellikle Cumhurbaþkanýmýzýn
çok sýk belirttiði "Tek Devlet,
Tek Millet, Tek Bayrak" gibi
bizim yýllardýr uðruna can
verdiðimiz;
birliðimizin,
dirliðimizin muhafazasý olarak
özetlenebilen ilkelerden kesinlikle taviz söz konusu deðildir"
dedi.
Bugüne kadar sýkýyönetimler, olaðanüstü haller hatta
zaman zaman devletin rutin
dýþýna çýkmasý gibi bir kýsým uygulamalar yaþandýðýný ve demokratik
ilkelere, teammüllere uygun olmayan ne kadar uygulama varsa bunlarý yaþamýþ ve baþaramamýþ yönetim anlayýþýndan bugünlere geldiklerini dile getiren Uslu, "Bu güne kadar hiç denemediðimiz bir olay
deniyoruz. Diyoruz ki; "Bu ülkede sorunlar var. Bu ülkenin sadece
Kürtleriyle deðil, Alevileriyle, Sünnilerin bir bölümüyle devletle
toplum arasýnda yaþanan bir sorun var. O zaman birey - devlet,
toplum - siyaset iliþkilerinde Yeni Türkiye'nin çözüm kodlarýný oluþturmak gerekir." Yani telaþsýz bir ortamda her þeyi konuþabileceðimizi düþünüyor, inanýyoruz. Bizim telaþlanmamýza, kaygýlanmamýza neden olan bir kýsým vehim senaryolarýný bir kenara iterek
sorunlarý bir bir ortadan kaldýrýp, barýþ hali oluþturduðumuz zaman ve
bunu güven ortamýyla birlikte güçlendirdiðimiz zaman konuþacak
çözemeyeceðimiz hiçbir sorun yok. Hatta bu sorunlarý çözmek için de
her türlü imkânýmýzve irademiz var. Geçmiþimiz, geleceðimiz, ortak
kaderimiz, kültürümüz, inancýmýz var. Bütün bunlardan sonra bu
çatýþma hali niye? Diye herkes bir sorsun kendi kendine. Yegâne
belirleyici Hukuk olsun diyoruz. 6-7 Ekim tarihlerinde Türkiye'de
Barýþ Süreci devam ederken Kobani bahanesiyle insanlarýn sokaða
çýkmasý teþvik edilmesi ve sonrasýnda yaþanan vahim olaylar.
Yaþanan vahim olaylara belediyelerin bile müdahale etmemesi bütün
bunlar bir þýmarýklýk halidir. Barýþ sürecine hazýmsýzlýk göstergesidir.
O zaman "Barýþý kurmak, sürdürmek konusunda Barýþý talep edenler
ne
kadar
sahici
ve
inandýrýcýlar? Bu soruyu
soruyorsunuz.
Türkiye
Cumhuriyeti
Devleti
baþkasýyla pazarlýk yapmak,
tatmin etmek adýna deðil.
Kendi yurttaþlarý için uygun
gördüðü adýmlarý kendi
iradesiyle, isteðiyle atmaya
çalýþýyor. Tamamen Milli bir
yaklaþýmdýr. Buna dýþarýdan
yapýlacak
müdahalelere,
baskýlara kesinlikle izin vermeyiz. Çözüm Süreci bir
Türk-Kürt pazarlýðý deðildir.
Devletimiz tekdir. Devletin
yurttaþlarý
arasýnda
bir
hoþnutsuzluk,
rahatsýzlýk
vardýr. Bu nedenle de görüþmeler þimdi þýmarýklýða izin vermeyecek
þekilde sürdürülmektedir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti her kesimin
hazmettiði süre içerisinde hazmettiði kadar adým atmayý denemektedirler. Devlet burada adaletli olmaya bütün yurttaþlarýný kucaklamaya
mecburdur"dedi.
Son günlerde tartýþýlan Seçim Barajýnýn indirilsin talebine Uslu,
"Sorun barajda deðil sorun halka kendinizi iyi anlatamýyorsunuz.
Doðru argümanlar anlatamýyorsunuz. AK Parti kuruluþundan kýsa bir
süre sonra seçimlere girmiþtir ve seçimlerle iktidara gelmiþ 12 yýldýr da
iktidardadýr. Demek ki akla, mantýða, çaða uygun, vizyonel çözümleriniz olduðu takdirde halký ikna etmeniz mümkün olabiliyor. Sorun
yasal barajda deðil, kafalardaki ideolojik pozisyon kolaycýlýðý ve slogan þablonculuðundadýr. Kaldý ki geçen yýl Cumhurbaþkanýmýz Sayýn
Recep Tayyip Erdoðan sýfýr barajlý daraltýlmýþ bölge teklifini yapmýþ
olduðu halde bugünkü baraj kalksýn korosu o günlerde baraj kalsýn
diye itiraz etmiþti. Bu tutarsýzlýðý aziz milletimiz görmüþtür" ifadelerini kullandý. Haber Servisi
"Kadýnlarýmýza bugün yüksek
deðeri AK Parti vermiþtir"
AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet
Sami Ceylan, "5 Aralýk Dünya
Kadýn Haklarý Günü" ve
Türkiye'de kadýnlara seçme ve
seçilme hakkýnýn veriliþinin
80.yýlý nedeniyle kutlama mesajý
yayýnladý.
"Kadýnlarýmýz toplumun ve
ailenin temel direðidir. Bilim
medeniyetimiz
kadýna
her
zaman
önem
vermiþ
ve
toplumun asli bir parçasý olarak
görmüþtür" diyerek mesajýna
baþlayan Ceylan, "Kadýnlarýmýza
seçme ve seçilme hakký verilen
1934 yýlýndan günümüze eðitimden saðlýða, yürütme ve yargýdan, iþ dünyasýna, siyasetten
ekonomiye kadar her alanýnda
baþarýyla görev almýþlar ve
almaya da devam edeceklerdir.
Günümüzde her alanda kadýnlarýmýzýn sayýsýnýn artýyor olmasý
deðiþim
ve
dönüþümün
örneðidir. Kadýnlarýmýzýn bilgili,
bilinçli olmasý saðlýklý bir
toplumun olmazsa olmazýdýr.
Fedakarlýðý,
özveriyi
ve
duyarlýlýðý temsil eden kadýnlarýmýz
çaðdaþ
Türkiye
Cumhuriyetinin gurur kaynaðý
olmayý baþarmýþlardýr. Bizler AK
Parti olarak siyasette kadýnlarýn
yer almasý için çaba gösteren bir
partiyiz. Siyasi arenada son
derece baþarýlý bir þeklide görev
yapan ve milletini temsil etme
baþarýsýný gösteren kadýnlarýmýza
bugün yüksek deðeri AK Parti
vermiþtir ve en çok kadýn aday
gösteren parti AK Parti olmuþtur.
Biliyoruz ki bizim medeniyetimiz
kadýnlarýmýzla hayat bulmuþtur.
AK Parti hükümeti olarak da
Kadýn Haklarý konusu, Ýþ
Kanunu, Türk Ceza Kanunu gibi
birçok alanda yasal düzenlemelerde yapýlmýþtýr. Bu duygu ve
düþüncelerle tüm kadýnlarýmýzýn
bu gününü kutluyor her alanda
kadýnlarýmýza baþarýlar diliyorum" dedi. Haber Servisi
TEK
YILDIZ
2
06 ARALIK 2014 CUMARTESÝ
HABER
4
"Maden iþçileri modern
köleye dönüþtürülmüþ"
Ülkü Ocaklarý Ýl Baþkaný Ahmet Hattab Ýmal,
resmi verilere göre son 70 yýlda Türkiye'de maden
kazalarýnda üç binden fazla insanýn hayatýný kaybettiðini belirterek, "Bu acý tablo bizi, ölümlü maden
kazalarýnda dünyada ilk sýraya oturtmuþtur" dedi.
"4 Aralýk Madenciler Günü" nedeniyle geçtiðimiz
perþembe akþamý Ülkü Ocaklarý Ýl
binasý önünde basýn açýklamasý
yapan Ülkü Ocaklarý Ýl Baþkaný
Ahmet Hattab Ýmal, tüm dünyada
"Madenciler Günü" kutlandýðýný
ancak özellikle son bir yýl içinde
Soma ve Ermenek'te yaþanan iki
büyük felaket nedeniyle kutlama
yerine 'yas' havasýnýn hakim
olduðunu kaydetti.
Meselenin teknoloji veya
imkanla deðil, insan hayatýna verilen önemle alakalý olduðunu
ifade eden Ýmal, "Madenciliðin
devlet eliyle yapýlmasýnýn yerine
tamamýna yakýnýn özel sektöre
devredilmesi, bununla birlikte
denetimlerin
de
yetersiz
olmasýnýn bedelini iþçi kardeþlerimiz canlarýyla ödemektedir.
Maden
sektöründe
faaliyet
gösteren þirketler, iþçi saðlýðý ve güvenliðine iliþkin
yükümlülüklerini ihlal etmekte, kurmalarý gereken yaþam
odalarý ve güvenli çalýþma alanlarýný "maliyeti düþürmek"
adýna göz ardý etmektedirler" dedi.
Ýmal, açýklamasýnda þu ifadeleri kullandý:
"Dünya'nýn her yerinde maden kazalarý ve yaþanan
can kayýplarý asgari düzeye indirilmiþken ülkemizde
aksinin yaþanmasýnýn temel
gerekçesi bu þirketlerin
yönetimi ve denetimi noktasýndaki
baþýboþluktur.
Cumhurbaþkaný
baþta
olmak üzere devletin yetkili
organlarýna ve siyasi iktidarýn temsilcilerine hatýrlatmak isteriz ki; Türk Milleti,
"Ýþçilerin hakkýnýn alýn teri
kurumadan veriniz" diyen
yüce bir Peygamberin
ümmetidir. Kömürün isini
alýn teriyle temizleyen
maden
emekçilerinin
uðradýðý haksýzlýðýn temel
etkeni olan taþeronluk sistemi, kamu faydasý yerine yandaþ faydasý gözetilerek
yapýlan özelleþtirmeler ve ihaleler doðrudan doðruya
Allah'ýn emirleriyle ve Peygamberin ölçüsüyle ters
düþmektedir.
Maden
iþçileri
modern
köleye
dönüþtürülmüþ, haklarý ellerinden alýnmýþ, yandaþ
sendikalarýn karþýsýnda adeta kaderine terk edilerek susturulmaya çalýþýlmýþtýr. Hakkýný arayan
madencilerimiz ise þikayetlerinden
vazgeçmeleri için devletinde baskýsýyla
üç kuruþ paraya razý edilmeye
çalýþýlmýþtýr. Bizler, zalimin karþýsýnda,
mazlumun yanýnda olmayý kendine düstur edinmiþ Ülkücü Türk gençleri olarak
"Dünya Madenciler Günü" olarak kabul
edilen bugünde, yakýn bir zamanda kaybetmiþ olduðumuz Soma ve Ermenek
maden þehitlerimizi rahmetle yad ediyor,
onlarýn emanetleri olan kýymetli
ailelerinin her dem yanlarýnda olacaðýmýzý bir kez daha belirtmek istiyoruz.
Ülkücü hareket olarak hali hazýrda
maden ocaklarýnda görev yapmakta olan
tüm iþçi vatandaþlarýmýzýn da gerekli
insani koþullarda çalýþtýrýlmalarý için
elimizden geleni yapmaktan çekinmeyecek, her fýrsat ve koþulda onlarýn haklarýný savunmaktan asla geri durmayacaðýz. Ülkücü hareket olarak sosyal manada sorumluluðumuzu yerine getirmek için tüm vatandaþlarýmýzý
maden facialarýnýn önüne geçilebilmesi, milletimizin bir
daha böyle acýlar yaþamamasý için bizlere destek vermeye, karanlýða ýþýk tutmaya davet ediyoruz." Yasin
YÜCEL
KESK'ten 2015
bütçesine tepki
Mecliste görüþülmekte olan bütçeye karþý il ve bölge toplantýlarý düzenleyen Kamu Emekçileri Sendikalarý Konfederasyonu (KESK), dün Çorum'da bir toplantý gerçekleþtirdi. KESK Genel Örgütlenme Sekreter Ýlhan Yiðit, Tüm Bel Sen Genel
Baþkaný Ömer Salih Erol, SES Genel Ör-
gütlenme Sekreteri Ýbrahim Kara, Yapý Yol
Sen MYK Üyesi Adil Taþdoðan, KESK Dönem Sözcüsü ve Saðlýk ve Sosyal Hizmet
Emekçileri Sendikasý (SES) Çorum Þube
Baþkaný Merter Kocatüfek, KESK yöneticileri, MYK üyeleri ve þube yöneticileri katýlýmýyla toplantý düzenlendi.Yasin YÜCEL
"Ýskilip Etnografya
Müzesi" için ilk adým
Osmancýk Kaymakamlýðýndan
tanýþma emeði
Osmancýk'ta Kaymakamlýk tarafýndan moral
ve kaynaþma yemeði düzenlendi.
Osmancýk Ulusoy Asya Dinlenme Tesislerinde, daire müdür ve amirleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluþu temsilcileri, iþ adamlarý, Ýl Genel ve Belediye Meclisi üyeleri, mahalle ve köy muhtarlarýnýn katýlýmý ile moral ve motivasyonunu yüksek tutmak, birlik ve beraberliði pekiþtirerek kaynaþma saðlamak
amacýyla Osmancýk Kaymakamlýðý tarafýndan geniþ kapsamlý moral ve kaynaþma yemeði düzenlendi.Yemeðe Osmancýk Kaymakamý Sezgin Üçüncü ile birlikte Cumhuriyet Baþsavcýsý Ercan Ermiþ, Garnizon
Komutaný Jn. Üst. Ýrfan Kýymaz, Osmancýk
Askerlik Þube Baþkaný Personel Üsteðmen
Serhan Tongüç, Osmancýk Ýlçe Emniyet
Müdürü Uður Çalýþkan, daire müdür ve
amirleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluþu temsilcileri, iþ adamlarý, Ýl
Genel ve Belediye Meclisi üyeleri, mahalle
ve köy muhtarlarý ile basýn mensuplarý katýldý.Yemekte konuþan Kaymakam Sezgin
Üçüncü, " Kaymakamlýðýmýzca milli birlik ve beraberliði saðlamak adýna
moral ve kaynaþma yemeði düzenledik.Yemeðe katýldýðýnýz için hepinize
sonsuz teþekkür ederim.
Aralýk Ayýna geldik 2014
yýlýný bitirmek üzereyiz.
Osmancýk'ta aramýza katýlan görevine yeni baþlayan kamu görevlisi, memur arkadaþlarýmýz, daire
müdür ve amirleri, siyasi
parti temsilcileri, sivil toplum kuruluþu temsilcileri,
iþ adamlarý, Ýl Genel ve
Belediye Meclisi üyeleri,
mahalle ve köy muhtarlarý
olarak birbirimizi görelim,
tanýþalým ve 2014 yýlýný iyi ve huzurlu bir þekilde bitirmek birbirimizle tanýþmak amacýyla burada toplandýk.
Muhtarlarýmýza da sözümüz vardý. Sözümüzü tuttuk.
Özellikle baþ muhtarýmýz Faruk Delibaþ'a da buradan
geçmiþ olsun diyorum. Osmancýk'ta huzur dolu sakin
bir ortam olduðu için halkýmýz adýna tüm çalýþanlara
emniyet ve jandarmaya çok teþekkür ediyorum" dedi.
Haber Servisi
Ýskilip'in zengin tarihine tanýklýk eden,
geçmiþten günümüze kentte kullanýlan eþya
ve materyallerin sergilenmesinin amaçlandýðý
"Ýskilip Etnografya Müzesi" için ilk somut
adým atýldý.
4 Aralýk Perþembe günü baþlatýlan çalýþmada Ankara'dan gelen dört kiþilik proje
ekibi tarafýndan son teknoloji cihazlarý ile
"Etnografya Müzesi" olarak kullanýlacak
binayý ölçümlendirerek detaylý fotoðraf
çekimleri ile belgelendirildi. Bu çalýþmalar
sonrasýnda yapýnýn mevcut hali 3 boyutlu
ortamda çizilerek projelendirilecek.
Ölçümleme ve belgelendirme çalýþmalarýnýn 3 boyutlu halde dijital ortama
aktarýlmasýnýn ardýndan müzede sergilenecek
eserlerin teþhir ve tanzim projesi hazýrlanacak.Müze olarak kullanýlacak tarihi bina
4 Aralýk 2014 Perþembe günü yapýlan
Belediye Meclis Toplantýsýnda da "Etnografya
Kent Müzesi" olarak tahsis edilmesi oy birliði
ile karar altýna alýndý. Haber Servisi
TEK
YILDIZ
2
06 ARALIK 2014 CUMARTESÝ
HABER
5
TSO'dan Baðcý'ya tebrik
bakan Ahmet Davutoðlu'na, ayrýca bütçe görüþmelerinde Ulaþtýrma Bakanlýðý
ve Maliye Bakanlýðý müsteþarlarýna ilettiðini, söz konusu sorunun ilgili mercilerle paylaþýlmasýnýn ardýndan uçuþ saatlerin yeniden düzenlendiðini söyledi.
TSO Baþkaný Çetin Baþaranhýncal da,
iþ dünyansýn rahatsýzlýðý nedeniyle uçuþ
saatlerinin 1 Aralýk 2014 tarihinden itibaren yeniden düzenlenerek ÝstanbulMerzifon arasý uçuþlarýn 06.00-07.30,
Merzifon-Ýstanbul arasý uçuþlarýn da
08:20-09:45 saatlerine alýndýðýný hatýrlatarak, Oda olarak iþ dünyasýnýn yeni tarifeden memnun olup olmadýðýný takip
edeceklerini söyledi.
Çorum'un demiryolu talebi hakkýnda
da açýklamalarda bulunan Baþaranhýncal, Ankara-Çorum-Amasya-Samsun demiryolu projesinin 62. Hükümet programýna girmesinin önemli bir adým
olduðunu kaydetti.
Projenin Hükümet programýnda yer almasýnýn, hükümetin projeyi benimsediði, sahip çýktýðý ve projenin gerçekleþeceði noktasýnda bir taahhütte bulunduðunu vurgulayan Baþaranhýncal, ayrýca Osmancýk ilçesinde sanayicilerden gelen talepler doðrultusunda ilçeye organize sanayi bölgesi kurulduðunu aktardý.
Bundan sonraki süreçte de OSB'nin organizasyonu ve
þekillenmesi konusunda TSO'nun sorumluluklarýnýn bilincinde olduðunu ifade eden Baþaranhýncal, AK Parti Çorum Milletvekili Cahit Baðcý baþta olmak üzere emeði geçen herkese teþekkür etti.Haber Servisi
Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, AK Parti Ekonomi Ýþleri Baþkan
Yardýmcýlýðý görevine getirilen Çorum Milletvekili ve
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Dr. Cahit Baðcý'yý
AK Parti Genel Merkezi'nde ziyaret etti.
Baþaranhýncal, önemli bir göreve getirilmiþ olmasýndan dolayý Milletvekili Baðcý'yý tebrik ederek çalýþmalarýnda baþarýlar diledi.
Ziyarette açýklamalarda bulunan Milletvekili Cahit
Baðcý, Türk Hava Yollarý'nýn Ýstanbul-Merzifon gidiþ dönüþ uçuþ sefer saatlerini 1 Kasým 2014 tarihinden itibaren
deðiþtirerek 16.10-17.40 saatleri arasýnda, Merzifon-Ýstanbul uçuþlarýnýn da 18.30-19.55 olarak düzenlenmesinin
ardýndan, iþ dünyasýnýn bu konudaki rahatsýzlýðýný AK
Parti Karadeniz Bölgesi Milletvekilleri Toplantýsý'nda Baþ-
Hz. Ýbrahim Camii
Kuran Kursunu
Ülker Mavral yaptýrdý
2014'te 62 bin denetim
Ýl Halk Saðlýðý Müdürlüðü Tütün Denetim
Ekibi denetimlerine devam ediyor.
Ýlçelerde de tütün denetimlerini 13 kiþilik ilçe
denetçi ekipleriyle yürüten Halk Saðlýðý Müdürlüðü,
2014 yýlý içerisinde toplam 62 bin 450 denetim yaptý.
Bu yýl içerisinde 4207 Sayýlý Kanun gereði 91 adet
iþ yeri ve kiþiye 45 bin 796 TL cezai iþlem uygulandý.
2014 -2015 eðitim ve öðretim yýlýnda okullarýn
açýlmasý ile birlikte içerisinde yaklaþýk 140 adet okul
ve çevresi 189 kez denetlendi. Eðitim kurumlarýnda
faaliyet gösteren kantinlerde baðýmlýlýk yapýcý uçucu
maddelerin satýþýnýn önlenmesi hususunda kantinler
bilgilendirilerek, denetimleri yapýldý.
Eðitim ve öðretim kurumlarýnýn etrafýnda faaliyet
gösteren (bakkal, market, büfe ve tekel bayi) iþletmelerde "Baðýmlýlýk Yapýcý Maddelerin" satýþý ve öðrencilere sigara satýþlarýnýn engellenmesi amacýyla denetim ve kontroller yapýldý. Ýþ yeri sahipleri bu konularda denetçiler tarafýndan bilgilendirildi.
Haber Servisi
Buhara Evlerde yapýmý devam
eden Hz. Ýbrahim Camii'nin Kuran
Kursu bölümünün tamamlanmasýna Ülker Mavral yardým etti.
Dün Cuma Namazýna müteakip açýlan
Kuran
Kursu
açýlýþ
programýna
Akþemsettin Cami Ýnþaatý incelemeleri
adýna Çorum'a gelen Diyanet Ýþleri Vakfý
2. Baþkaný Mahsur Bilgin, Vali Ahmet
Kara, Ýl Müftüsü Mehmet Aþýk, Ýlim Yayma
Cemiyet Baþkaný Mehmet Karadað ve çok
sayýda vatandaþ katýldý. Program Cuma
namazý öncesi Mevlidi Þerif okunarak
baþladý. Diyanet Ýþleri Vakfýnýn 2. Baþkaný
Mahsur Bilgin yaptýðý kýsa sohbette
Öðrencilerden örnek davranýþ
Çorumlulara teþekkür ettiklerini belirterek,
"Bir müjdeyi hatýrlatmak isterim. Ölüp
ahirete gittikten sonra dünya ile irtibatý
kesilmeyen insanlar adýna 3 nokta vardýr.
Bunlardan birinci Sadaka'yý Cariye'dir.
Yani çeþme, okul, yol, cami kuran kursu
v.b. herkesin istifade edecekleri yerlere
harcanan paralardýr. Diðer ikincisi ise salih
evlattýr. Evlatlarýn yaptýðý hayýr hasenat ve
aldýklarý dualar anne babalara sirayet eder.
Üçüncüsü ise faydalý bir ilim öðrenerek
insanlara aktarmak öðretmektir. Çorum
adýna tüm hayýr iþlerinde emeði geçen
herkese dua ediyor, teþekkür ediyoruz"
dedi. Bahadýr YÜCEL
Kaplan'dan "Köy
Gerçekliði Baðlamýnda
Köy Romaný" konferansý
Hitit Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi
Türk Dili ve Edebiyatý Bölümü "Köy Gerçekliði
Baðlamýnda Köy Romaný" konulu bir konferans düzenleyecek.9 Aralýk 2014 Salý günü saat
14.00'te Rektörlük Konferans Salonu'nda
yapýlacak olan programa Bartýn Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Ramazan Kaplan konuþmacý
olarak katýlacak. Haber Servisi
YEDAÞ'tan
elektrik kesintisi
Çorum Belediyesi bünyesinde yer alan gençlik merkezlerinde eðitim gören gençler,
engelliliðe dikkat çekmek için farklý bir uygulama gerçekleþtirdi.
Engelli Eðitim Merkezi öðrencileri ve Emniyet Müdürlüðü trafik
ekiplerinin de katýldýðý uygulama
ile trafikte engellilerin karþýlaþtýðý
sorunlara dikkat çeken gençler,
araç sürücülerine þeker, kolonya ve
magnet daðýttý. Trafikte engellerin
kaldýrýlmasý için böyle
bir etkinlik düzenlediklerini
söyleyen
gençler, "Bizlere yayalar ve araç sahipleri de
katýlýnca sesimiz daha
bir gür çýktý. Ýnþallah
bu uygulamamýz tüm
Çorum'a oradan da
tüm Türkiye'ye yayýlýr,
örnek olur" dedi. Haber Servisi
Yeþilýrmak
Elektrik Daðýtým
A.Þ. bakým ve
onarým
çalýþmalarý
nedeniyle
elektrik
kesintisi yapacak.
YEDAÞ
yapýlan
açýklamaya 08.12.2014
tarihinde 08.30-14.00
saatleri arasýnda baðlý
Düvenci Beldesinde
programlý olarak elektrik kesintisi yapýlacak.
TEK
YILDIZ
2
06 ARALIK 2014 CUMARTESÝ
HABER
"Seçme ve seçilme hakký
bir yurttaþlýk hakkýdýr"
Cumhuriyet Halk Partisi Merkez Ýlçe
Kadýn Kollarý Baþkaný Firdevs Yalçýn, 5
Aralýk 1934'te Türk kadýnýna seçme ve
seçilme hakkýnýn verildiðini belirterek, kadýnlarýn eþit haklara sahip olmasý gerektiðini söyledi. Dün 5 Aralýk 1934'te Türk kadýnýna seçme ve seçilme hakkýnýn veriliþinin 80. Yýldönümü dolayýsýyla CHP Kadýn Kollarý tarafýndan düzenlenen toplantýda konuþan Yalçýn, eþit
hak istemini savunduklarýný vurguladý. Yalçýn, kadýnlarýn ülke savunmasýnda önemli rollere sahip
olduklarý gibi çalýþma yaþamýnda da çeþitli mesleklerde üstün baþarýlar
gösterdiklerini kaydetti.
Seçme ve seçilme
hakkýnýn bir yurttaþlýk
hakký olduðunun altýný çizen Yalçýn, "Kadýn her
yerde var olmalýdýr. Ka-
dýnsýz devrim olmaz" dedi.
Cumhuriyet Halk Partisi Kadýn Kollarý
Baþkaný Melda Özüdoðru ise hem ülke hem
de kadýnlar için Cumhuriyet ve içinde bulunulan bilgi çaðý ile baðdaþmayan uygulamalarýn ve sözlü ifadelerin bulunduðunu bunlar
için kaygýlandýklarýný söylediÖzüdoðru,
"Umarým tüm vatandaþlarýmýz bu geriye ve
Araç muayenesi
için internetten
ücret ödemeyin!
Türkiye'de araç muayene hizmeti vermeye
yetkili tek kuruluþ olan TÜVTÜRK, "araç muayene randevu bedeli" ve "araç muayene hizmet bedeli" adý altýnda ücret alan ve araç sahiplerini maðdur eden internet sitelerine karþý
kamuoyunu uyardý.
TÜVTÜRK'ten yapýlan açýklamada, "Araç
sahiplerinin internetteki reklamlar ve tanýtýcý
metinler ile bazý sitelere yönlendikleri ve bu
siteler aracýlýðýyla aldýklarý araç muayene randevularýnýn karþýlýðýnda da internet sitemiz ve
çaðrý merkezimizden ücretsiz olarak verdiðimiz randevu hizmeti için ücret ödedikleri bilinmektedir" denildi.
Açýklamada, bazý internet sitelerinin, bununla kalmayýp, araç sahiplerinden araç muayene bedelini de tahsil ederek, birçok araç
sahibini maðdur ettiði de belirtildi.
Eylül ayý ortasýnda yürürlüðe giren, kamuoyunda Torba Yasa olarak adlandýrýlan kanun
düzenlemesiyle, araç muayenesi gecikme cezalarýnýn yeniden yapýlandýrýldýðýný ve bu kapsamda muayeneye gelen araç sayýsýnda önemli
artýþ olduðunu söyleyen TÜVTÜRK Genel
Müdürü Kemal Ören, " Yeni düzenlemeden
faydalanmak isteyen birçok araç sahibi bulunuyor. Bu araç sahiplerinin büyük çoðunluðunun ise araç muayene hizmeti hakkýnda kýsýtlý
bilgileri var. Söz konusu internet siteleri de bu
araç sahiplerini istismar ediyor" diye konuþtu.
"ÝNTERNETTEN ÖDEME ALMAMIZ
SÖZ KONUSU DEÐÝL"
Ören, "Hizmet vermeye baþladýðýmýz 2008
yýlýndan itibaren, randevu hizmetini internet
sitemizden ücretsiz veriyoruz. Bu hizmeti ücretsiz vermeye de devam edeceðiz. Ancak araç
sahipleri, internetteki bazý reklamlar ile tanýtýlan sitelere girdiðinde, randevu ücreti ödemeye yönlendiriliyor" dedi. Kemal Ören "Buna
ek olarak son zamanlarda bazý dolandýrýcýlar
araç sahiplerini kandýrarak muayene ücreti talep etmeye baþladýlar. Araç sahipleri bu þekilde internet üzerinden ücret isteyen sitelere itibar etmemeli ve ödemeleri sadece istasyonlarýmýzda yapmalýdýrlar. Bizim internet yada telefon üzerinden randevu veya muayene hizmeti için ücret talep etmemiz mümkün deðildir. Randevular zaten ücretsizdir, muayene ücretleri de yalnýzca istasyonlarda ve nakit olarak
tahsil edilmektedir" bilgisini paylaþtý.
Bu konuda maðdur olarak suç duyurusunda bulunan bir çok araç sahibi olduðunu söyleyen TÜVTÜRK Genel Müdürü, "Bizim TÜVTÜRK olarak, þirketimizin internet sitesinden
farklý bir numaraya, siteye veya kuruma herhangi bir yönlendirme yapmamýz söz konusu
deðil. Araç muayene randevularý sadece
www.tuvturk.com.tr internet sitemizden ve
0850 222 8888 nolu çaðrý merkezimizden ücretsiz olarak verilmektedir. Tüm araç sahiplerine bu önemli durumu önemle hatýrlatmak istiyoruz" dedi. Haber Servisi
karanlýða gidiþi görür bu gidiþe demokratik
yollardan dur demesini bilir" diyerek konuþmasýnda þunlarý söyledi:"Kadýn tarihten beri
süre gelen ezilmiþliðe karþýn Cumhuriyet ile
birlikte o varlýðýn insan olduðunu düþünen bir
beyninin var olduðunu ona hissettirmiþ elinden alýnan tüm haklar iade edilmiþtir" þeklinde kaydetti. Haber Servisi
6
"Kadýnlar haklarýndan
mahrum edilmeye çalýþýlýyor"
Cumhuriyet Halk Partisi Parti Meclis Üyesi Zeynep Altýok, 1923 yýlýnda
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün kadýnlara var
olma hakký verdiðini söyledi. 5 Aralýk 1934'te Türk kadýnýna seçme ve seçilme hakkýnýn veriliþinin 80. yýldönümü dolayýsýyla CHP Kadýn Kollarý tarafýndan düzenlenen toplantý için Çorum'a gelen ve kýsa bir konuþma yapan
Altýok, bugün insan haklarý yerine kadýnlarýn seçme ve seçilme hakkýnýn
tartýþýldýðýný bunun doðru olmadýðýný vurguladý. Altýok, mevcut hükümetin
insan haklarý konusuna fýtrat kavramý da kazandýrdýðýný kaydederek, kadýnlarýn haklarýnýn korunmasý gerektiðini kaydetti.Daha sonra konuþan Cumhuriyet Halk Partisi Ankara Milletvekili Aylin Nazlýaka, ise bugün kadýnlarýn var olan haklarý için mücadele ettikleri, hatta en temel haklarý olan yaþama hakkýný hayatta kalma hakkýný saðlamaya çalýþtýklarý bir dönemde
olunduðunu belirterek, bu ülkede her gün üç kadýnýn öldüðünü, her gün üç
kadýndan birinin þiddet gördüðünü, katillerin ve tacizcilerin de sokakta ellerini kollarýný sallayarak dolaþtýklarýný söyledi. "Kadýnýn toplumda görülür
olduðu temelde üç alan var. Bunlardan biri eðitim, biri çalýþma hayatý bir diðeri de karar verme mekanizmalarýdýr. Kadýnlar bu haklardan mahrum edilmeye çalýþýlmaktadýr" diyen Nazlýaka, kadýnýn baský altýna alýp sadece anne
olma girdabý içinde eritmek istendiðinin altýný çizdi. Toplumsal cinsiyet eþitliðinde bu ülkenin yerlerde süründüðünü sondan birinci olduðunu ifade
eden Nazlýaka, konuþmasýnda þunlarý söyledi:"4+4+4 yasasý için çok sýký bir
mücadele verdik. Eðer CHP olmasaydý ikinci dörtlük bölüm yine evden eðitime dönüþecekti. Bu 9 yaþýndaki çocuklarýmý evden eðitim adý altýnda evlendirilecekti. Ülkemizde çocuk gelin olayý var. Her üç çocuðumuzdan biri
18 yaþýn altýnda evlendiriliyor. Çocuk evlilikleri konusunda ikinci ülke konumundayýz. Kýzlarýmýz daha kendi bedenini keþfedemeden bir baþka canlýya hayat veriyor yani sadece çocuk gelin olmuyor ayný zamanda çocuk anne oluyor. Onun için kadýnlarýmýzýn eðitimine de eþit oranda temsil edilmesi çok önemli. Ancak bu iktidar zihniyeti ile bunun olmayacaðýný hepimiz
biliyoruz. Siyasal Ýslam kadýný esir almayý hedefler. Bir ülkede laikliði yok
etmek istiyorsanýz önce kadýný esir almanýz lazým. Bunun için de kadýný eðitim hayatýnýn, çalýþma hayatýnýn ve sosyal hayatýn dýþýna itmeniz lazým. Þu
anda AK Parti iktidarýnýn da yapmaya çalýþtýðý budur. Ama bunlarýn karþýsýnda biz CHP'liler olarak bu salondaki aydýnlýk yüzlü erkekler ve devrimci
kadýnlarla birlikte bu karanlýk zihniyetler aydýnlýða çýkýncaya kadar hep birlikte mücadele edeceðiz" ifadelerini kullandý. Haber Servisi
Kýzýlýrmak'ýn ýslahý ile Dutludere Sulama
Projesi'de güvence altýna alýnýyor
Orman ve Su Ýþleri Bakanlýðý Kýzýlýrmak Nehri'nde muhtemel sel baskýnlarý neticesinde meydana
gelebilecek taþkýn zararlarýnýn önüne geçmek için gerekli adýmý attý.
Osmancýk ilçesinden geçen
Kýzýlýrmak Nehri'nin 40 km'lik
kýsmýnda yatak tanzimi projesini
uygulayacak olan Orman ve Su
Ýþleri Bakanlýðý, bu çalýþma sonucunda Osmancýk'ta yaþanabilecek muhtemel taþkýn zararlarýnýn önüne geçecek.
Yapýlacak proje ile yine nehir
yataðýnda bulunan Obruk Barajý
ve HES tesisinin tam kapasite ile
çalýþmasý neticesinde yine nehir yataðýna býrakýlacak
olan su miktarý ileseviye yükselse bile herhangi bir
taþkýna mahal verilmeyecek.
OBRUK DUTLUDERE SULAMA PROJESÝ'DE
GÜVENCE ALTINA ALINIYOR
Proje ile Devlet Su Ýþleri (DSÝ) Genel Müdürlüðü'nce Kýzýlýrmak Nehri'nin sað ve sol sahilinde inþaatý devam eden Obruk Dutludere Sulama Projesi'nin
de muhtemel bir taþkýn durumunda zarar görmesi
önlenmiþ olacak.
HEM TOPRAK VE ÝNSAN KORUNACAK
HEM DE
EKONOMÝK KAYIPLAR YAÞANMAYACAK
Uygulamaya konulacak olan Obruk Barajý Man-
sabý Kýzýlýrmak Yatak Tanzimi Projesi ile hem yöredeki topraklar ve vatandaþlar taþkýn zararýna karþý
korunacak hem de Obruk Barajý ve HES tesisi tam
kapasite ile çalýþarak ekonomik kazanç saðlanacak.
Obruk Barajý ve HES tesisinin 2 ünitesinin çalýþmasý
durumunda su seviyesinin
yükselmesi tesisten elde
edilecek verimin daha düþük olmasýna sebep olurken
yapýlacak bu proje ile artýk
tesis tam kapasite ile çalýþsa
bile su seviyesinin yükselmesi durumunda herhangi
bir risk teþkil etmeyecek.
PROF. DR. VEYSEL EROÐLU ÝMZAYI ATTI
Orman ve Su Ýþleri Bakaný Prof. Dr. Veysel Eroðlu, Osmancýk ilçesi için hayati önem taþýyan Obruk
Barajý Mansabý Kýzýlýrmak Yatak Tanzimi Projesi'nin
uygulanmasý için gerekli kamulaþtýrma iþlemlerine
baþlanmasý maksadýyla hazýrlanan oluru imzaladý.
Bakan Prof. Dr. Veysel Eroðlu'nun imzasýyla kamulaþtýrma iþlemleri tamamlanacak ve hemen ardýndan proje hayata geçirilecek. Projenin hizmete açýlmasýyla birlikte hem Osmancýk ilçesindeki zirai arazi
hem yöredeki vatandaþlar taþkýn zararýndan korunacak. Ayrýca Obruk Barajý ve HES tesisi tam kapasite
ile çalýþarak milli ekonomiye çok daha fazla gelir saðlamýþ olacak. Haber Servisi
"Türk kadýný asli görevi olan analýk
sorumluluðundan asla taviz vermemiþtir"
Çorum Anadolu Birliði Genel Baþkaný Okay Erözgün, 5 Aralýk Dünya Kadýn Haklarý Günü nedeniyle bir
mesaj yayýnlayarak "Bugün her alanda üreten, çalýþan
ve baþaran kadýnlarýmýz, deðiþim ve dönüþümün en somut örneðidir" dedi.
"Çaðdaþ ve demokratik bir Türk toplumunu hedefleyen, Türk kadýnýna verdiði deðeri sosyal yaþamýn her alanýnda
gösteren ve ifade eden baþta Mustafa
Kemal Atatürk olmak üzere dönemin
hükümetleri ve TBMM, kadýnlarýmýzýn
siyasi hayatta layýk olduklarý yeri alabilmeleri için; 1930 yýlýndan itibaren yasalar çýkarýlmasýna öncülük etmiþler ve
Türk kadýnýnýn insan haklarýndan eþit olarak yararlanabilmesi için gerekli düzenlemeleri yapmýþlar" diyen
Erözgün, "5 Aralýk 1934 tarihinde yapýlan yasa deðiþikliðiyle "Türk Kadýnýna Seçme ve Seçilme Hakký" tanýnmýþtýr. O tarihte batý medeniyetinin öncüsü sayýlan Av-
rupa ülkelerinin çoðunda kadýnlara seçme ve seçilme
hakký henüz tanýnmamýþtý. Elbette ki; Türk kadýný asli
görevi olan analýk sorumluluðunu her zaman yerine getirmiþ ve bu görevinden asla taviz vermemiþtir.
Kadýnlarýmýz Büyük Önder Mustafa Kemal
Atatürk'ün göstermiþ olduðu hedeflerden olan
'Muasýr medeniyet seviyesine ulaþmanýn' en
önemli güç kaynaklarýndandýr. Onlarýn duyarlýlýðý, þefkati, ilgisi, bilgisi ve zekasý sayesinde
daha güzel yarýnlara eriþeceðimizden hiç kuþkumuz yoktur. Kadýn ailenin temel direðidir.
Saðlam, saðlýklý, iyi bir aile; güçlü bir halk, güçlü bir Devlet için temel koþuldur. Bu duygu ve
düþüncelerle ülkemizde ve tüm dünyada; daha
güçlü ve daha mutlu bir geleceðin inþasýnda en büyük
pay sahibi olan vefakar kadýnlarýmýzýn 5 Aralýk Kadýn
Haklarý Günü'nü en içten dileklerimle kutluyor, ülkemiz ve tüm dünya kadýnlarýna sevgi ve saygýlarýmý sunuyorum" ifadelerini kullandý. Haber Servisi
TEK
YILDIZ
2
06 ARALIK 2014 CUMARTESÝ
HABER
Vali Mustafa Toprak'tan
Çorum standýna ziyaret
Bu yýl 8.si düzenlenen Travel Turkey
Turizm Fuarýnda Çorum standýna ziyaretçiler yoðun ilgi gösteriyor.
Vali Yardýmcýsý Ali Deniz Sürmen ve Belediye Baþkan Yardýmcýsý Zeki Gül Çorum
Standýna gelen ziyaretçilerle tek tek ilgilenerek onlara Çorum hakkýnda bilgiler veriyorlar.
Çorum misafirperverliðini en güzel þekilde gösteriyor. Standý ziyaret edenler arasýnda, Çorum eski valilerinden Ýzmir Valisi
Mustafa Toprak, Çorum eski Vali Yardýmcýlarýndan Ýzmir Vali Yardýmcýsý Hüseyin Ýçten,
Adana Valisi Mustafa Büyük, Oðuzlar ve Boðazkale eski Kaymakamý Diyarbakýr Vali
Yardýmcýsý Ahmet Dalkýran, Kültür Turizm
Bakanlýðý Tanýtým Genel Müdürü Ýrfan Önal,
Kültür Turizm Bakanlýðý Halk Kültür Daire
Baþkaný Sanem Arýkan, Kültür Turizm Bakanlýðý Tanýtým Genel Müdür Yardýmcýsý Ramazan Çokçevik, Kültür Turizm Bakanlýðý
Tanýtým Daire Baþkaný Nezafettin Aydoðan,
Adýyaman Belediye Baþkaný Hüsrev Kutlu,
Amasya Belediye Baþkaný Cafer Özdemir ,
Sentýdo Bellazure Hotel Genel Müdürü Cenk
Yalçýn, Çorum Dernekler Federasyon Baþkan
Yardýmcýsý Kurbani Uçar, Prof. Dr. Ahmet
Maranki, Kýrýkkale Kültür Turizm Müdürü
Yahya Kemal Er, Rize Kültür Turizm Þube
Müdürü Zafer Þençoruk vardý.
Yurt dýþýndan gelen konuklar arasýnda
standý Kore Kültür ve Turizm Bakanlýðý Ýstanbul Ofis Direktörü Kuensoo (Kenny) Kým ile
Kore Kültür ve Turizm Bakanlýðý Ýstanbul Ofisi Yöneticisi Erkan Aslantaþ, Abhazya Cumhuriyeti Ticaret ve Sanayi Odasý Baþkan Yardýmcýsý Sener Gogua'yý Belediye Baþkan Yardýmcý Zeki Gül misafir etti.
Travel Turkey Turizm Fuarýna katýlan
Anitta Otel, Anvatar Otel, Çorum Büyük
Otel, Mavi Ocak Otel ve Çavuþ Oðlu Turizm
Seyahat Acentesi, Çorum Standýnda açtýklarý
tanýtým masalarýnda Tur Operatörlerini Çorum'a davet ediyorlar. Haber Servisi
Uslu TBMM'nin otopark
sorununu deðerlendirdi
Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim
Uslu, Kanal A'da Akþam Kuþaðý Haber Bülteninde
Pýnar Aðca'nýn TBMM Güvenlik önlemleriyle ilgili
sorularýný yanýtladý.
Güvenlik önlemleri ve yeni düzenlemelerle ilgili açýklamalarda bulunan Uslu, "Meclis 1970'li yýllarýn Meclisi
deðil. Halka iliþkiler binamýz yenilendi, otopark sayýmýz
artýrýldý ve güvenlik konusu daha da öne çýktý. Meclis de
güvenlik önlemleri artýrýldý. Yaþanan bir kýsým vahim
olaylarda dikkate alýnarak hem fiziki þartlarýn geliþmesi
hem teknik imkânlarýn artmýþ olmasý hem de belirlenen
yeni ihtiyaçlara uygun olarak bir kýsým otopark düzenlemeleri ihtiyaç oldu. Bunun herhangi bir olayla baðlantý
kurup buradan siyasi bir pozisyon üretmek doðru deðildir. 15 Temmuz 2014 tarihinde diðer siyasi partileri de
temsil eden 5 Ýdare Amiri ile birlikte toplanarak otopark
düzeni ile ilgili bütüncül bir karar aldýk. Bu sadece görev
yapan gazeteci arkadaþlarýmýzla ilgili deðil. Nitekim kapalý otoparktan
danýþman araçlarýnýn çýkartýlmasý, onlara baþka
yer gösterilmesi dahil olmak üzere milletvekili
araçlarýnýn park edileceði
yerlerle, LPG'li araçlarýn
park edeceði yerler de olmak üzere bu yeni otoparklara yönlendirmeler
yapýldý.
Dünyanýn hiçbir parlamentosunda parlamento binasýnýn etrafý bir otopark ya da bir otopazarý görüntüsünde deðil, bu doðru da
deðil. Zaman zaman bu düzensizlik ve karmaþa içerisinde
araçlarýn kaldýrýmlarý iþgal ettiklerini görüyoruz. Bir araç
kaldýrýmý iþgal etmiþse ikinci araç bunu kendisine hak görüyor. Araçlarý uygun yerlere yönlendirmek bize göre daha uygar ve doðru bir davranýþ, doðru bir karar gibi geldi.
Bu nedenle 5 Ýdare Amiri karar aldýk. Salý günü ise koordinasyon kurulu olarak toplandýk ve bunun kararýný aldýk.
Kararý sanki sadece ben almýþým gibi bir algý oluþturuldu.
TBMM kurumsal bir yerdir. Kararlarýn nasýl alýnacaðý bellidir. Bunu her arkadaþýmýz bilir. Burada görev yapan deðerli gazeteci arkadaþlarýmýzda son bir yýldan fazladýr otopark konusunda çalýþmalar yapýldýðýný, bazý önemli adýmlar atýldýðýný bilirler ve hatta haber yaptýlar. Mesela ana binanýn önünde hiçbir araç park etmemektedir. Sayýn mil-
letvekillerimiz yeni hizmet binasýndan genel kurula yürüyerek gidip gelmektedirler. Görev yapan arkadaþlarýmýz,
stenograflar, kanunlar kararlarda çalýþan arkadaþlarýmýz,
kavaslar ve diðer görevliler, danýþman arkadaþlarýmýz
kendilerine tahsis edilen otopark yerine park etmektedirler. Yani gecenin saat kaçý olduðu önemli deðil, gazeteci
arkadaþlarýmýzýn da burada alýnan kararlara uymak durumundalar. Bugün akþam üzeri Parlamento Muhabirleri
Derneði Yönetim Kurulu üyeleri ve Ýdare Amirimiz Ömer
Faruk Öz ile bir araya gelerek toplantý yaptýk.
Gazeteci arkadaþlarýmýzýn gece geç saatlere kadar görev yaptýklarý, özel gerekçeleri, bir de taþýdýklarý araç ve
gerecin çok aðýr ve fazla olmasý nedeniyle daha yakýn bir
yer bulmak istedik. Çünkü yol üzerlerine kimseyi park ettirmeyeceðiz. Bu güvenlik bakýmýndan da çok önemli. Yakýn bir mesafede açýk otopark arada bir yer bulduk. Bugün
arkadaþlarýmýza durumu teblið ettik. Mevcut otopark 22
araçlýktý, yeni yer 40
araçlýk.
Burada
güvenlik
önemleri içerisinde kulislere gazeteci alýnmayacaðý iddiasý ya da saraylarla ilgili usulsüzlük
iddialarýnýn gündeme
gelmiþ olmasý ya da
anayasa
mahkemesi
baþkaný ile ilgili yapýlan
açýklamalar, bunlarýn
tamamý vehimden ve
hayal ürününden ibarettir. Bizim gündemimizde olan þeyler deðildir. Mecliste çalýþan arkadaþlarýmýz gazeteci, memur,
sözleþmeli, milletvekili olsun herkes meclisin saygýnlýðý
konusunda özenli davranmak durumundadýr. Bunun dýþýndaki spekülasyonlarla meclisi yýpratmak kimseye bir
yarar saðlamaz. Parlamento Muhabirleri derneðimizle
oturup bugün konuþtuk. Aldýðýmýz kararlarýn gerekçelerini ve bu gerekçelerin makul bir þekilde anlaþýlmasý gerektiðini belittik. Arkadaþlarýmýzdan ileri sürülen görüþlerden
haklý olduklarýna inandýklarýmýzý da biz doðru kabul ettik.
Zaten onun için kapalý otopark yerine daha yakýn bir açýk
otopark ve daha büyük bir alanýnýn ihtiyaç olduðunu dikkate alarak teklif ettik, onun ötesinde bir toplu sözleþme
pazarlýðýnda deðiliz. Meclisin güvenliði bizim olduðu kadar gazeteci arkadaþlarýmýzýn da önemsediði bir konu olmalýdýr" dedi. Haber Servisi
7
TSO'dan iþ saðlýðý ve
güvenliði eðitimi
Türkiye'de son zamanlarda meydana gelen iþ kazalarý, devleti bu
konuda yeni düzenlemeler yapmaya
yöneltti.
Yapýlan bazý yasal düzenlemelerde iþ
saðlýðý ve güvenliði konusunda yeni tedbirlerin alýnmasýnýn saðlanmasý hedefleniyor.
Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý da, bu
konuda üyelerini bilgilendirmek amacýyla
bir eðitim programý düzenledi. ÝÞGÜSA
Ortak Saðlýk Güvenlik Birimi ile birlikte gerçekleþtirilen bilgilendirme
toplantýsýnda, 6331 sayýlý Ýþ Saðlýðý ve
Güvenliði Kanunu'nun kapsam ve
hedefleri, yasanýn getirdiði sorumluluklar, yeni iþ güvenliði paketinin
iþletmelere ve çalýþanlara getirdiði
yükümlülükler baþta olmak üzere iþ
saðlýðý ve güvenliði konusu bütün
detaylarý ile anlatýldý.
Ticaret ve Sanayi Odasý meclis
toplantý salonunda gerçekleþtirilen
bilgilendirme toplantýsýnda, ÝÞGÜSA Ortak
Saðlýk Güvenlik Birimi Yönetim Kurulu
Baþkaný Sevda Kýlýç ile Tanrýverdi ve Ýþ
Güvenliði Uzmanlarý Þinasi Gülen ve Oðuz
Dereli, iþ saðlýðý ve güvenliðinin önemi,
yasal düzenlemeler ve cezai müeyyideler
hakkýnda katýlýmcýlarý bilgilendirdiler.
Bilgilendirme
toplantýsý,
soru-cevap
bölümünün ardýndan sona erdi. Haber
Servisi
"AK Parti iktidarý ile kadýnlara
pozitif ayrýmcýlýk geldi"
AK Parti Ýl
Kadýn Kollarý
Baþkaný Melek
Pehlivan, yaptýðý açýklamada
5
Aralýk
1934'te verilen Kadýna Seçme ve Seçilme
Hakkýnýn 80. yýldönümünü kutladý.
"Bu hakkýn verilmesinde vesile olan Mustafa Kemal Atatürk ve bütün mücadeleci kadýnlarýmýzý rahmetle anýyoruz" diyen Melek
Pehlivan, "80 yýllýk bu süreçte zorlu dönemlerden geçilmiþtir. Bugün kadýnlar siyasi hayatta yerlerini en güçlü þekilde almaya baþlamýþlardýr. Zaten dünyada hiçbir sosyal kültür
kadýnlarýn katkýsý olmadan hayata geçememiþtir. AK Partinin iktidara geldiði gündün
bugüne kadar geçen süreçte çok önemli
adýmlar atýlmýþtýr. Aile mahkemeleri kurulmasý, Medeni Kanunda yapýlan deðiþikliklerle soyadý seçimi, ailelerin korunmasý ve kadýna karþý þiddetin önlenmesine dair yasalar çýkartýlmýþtýr. AK Parti iktidarý ile kadýnlara po-
zitif ayrýmcýlýk getirilmiþtir. Kadýn istihdamýnýn artmasýný saðlayan düzenlemeler hayata
geçirilmiþtir. Bugün TBMM'deki 548 milletvekilinin 79'u kadýn vekildir. Kadýn vekil sayýsý
TBMM'deki 548 milletvekilin 79'u kadýn vekildir. Kadýn vekil sayýsý TBMM'deki milletvekili sayýsýnýn %14.42 sini kadýnlar oluþturmaktadýr. Meclisteki kadýn daðýlýmlarý ise
þöyledir. AK Parti 46 kadýn, CHP 19 kadýn,
MHP 3 kadýn, BDP 8 kadýn, aðýmsýz 2 kadýn,
HDP 1 kadýndýr. Sayýn Cumhurbaþkanýmýzýn
ve Sayýn Baþbakanýmýzýn ilk günden beri belirttiði gibi bizlerde toplumda kadýnýn güçlü
olmasýný istiyoruz. Çünkü güçlü kadýn güçlü
aileyi, güçlü aile güçlü toplumu buda güçlü
Türkiye'yi oluþturacaktýr" ifadelerini kullandý.
Haber Servisi
Saðlýk Sen sorunlarý
çalýþtayda konuþacak
Saðlýk Sen Çorum Þubesi Ýletiþim ve
Basýn Baþkan Yardýmcýsý
Hacý Nuri Lafcý yapýlacak
olan saðlýk çalýþanlarý için
düzenlenen çalýþtay ile ilgili
yaptýðý açýklamada,
çalýþtaya katýlacak katýlýmcýlar ve çalýþtay konularý
hakkýnda bilgi verdi.
Lafcý, "6 Aralýk 2014
Cumartesi günü Ankara'da
düzenlenecek olan çalýþtaya
Genel Merkez Yöneticilerimizin
yaný sýra, Saðlýk Bakanlýðý,
Çalýþma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlýðý, Devlet Personel
Baþkanlýðý
Bürokratlarý,
Akademisyenler, uzmanlar ve her meslek
grubundan saðlýk çalýþanlarý katýlacaktýr"
dedi.
Lafçý, Çalýþtay'da ele alýnacak
konularý ise þöyle sýraladý:
"Saðlýk çalýþanlarýnýn iþ
saðlýðý ve güvenliði- uygulamalar
ve sorunlar, saðlýk çalýþanlarýnýn
iþ saðlýðý riskleri- iþ kazasý,
meslek hastalýðý, þiddet ve mobbing, tükenmiþlik, saðlýk çalýþanlarýnýn çalýþma süreleri, ücret ve
iþ yükü Türkiye-Avrupa-Dünya
karþýlaþtýrmasý,
Türkiye'de
yýpranma payý uygulamalarýnýn
temel dayanaklarý,
saðlýkta
yýpranma
payý
hakkýnýn çerçevesi - sonuç ve
deðerlendirme." Haber Servisi
TEK
2
YILDIZ
06 ARALIK 2014 CUMARTESÝ
YAÞAM
8
Dengeli beslenme
Baðýþýklýðý güçlendiriyor
Piþkin Koca
Genç kadýn iþ bulmak için
hiçbir çaba harcamayan, sürekli
evde yatan kocasýna çok kýzýyordu.Ama kocasýnýn umurunda
bile deðildi.
Kadýn bir gün nihayet
-“Daha fazla dayanamayacaðým. Utanç içindeyim!..” diyerek patladý, “...
-Kiramýzý babam, mutfak
masraflarýmýzý annem karþýlýyor.Bizi kýz kardeþim giydiriyor,
arabamýzýn masraflarýný da
halam karþýlýyor.”
Adam yattýðý yerden karýsýna -“Bence de utanmakta haklýsýn hayatým” dedi,
-“Ýki erkek kardeþinden yýllardýr hiçbir þey göremedik!”
Kelime Avý
Uzmanlar, kýþ hastalýklarý ile oluþabilecek enfeksiyonlara karþý bünyenin
daha dayanýklý olmasý için dengeli
beslenmenin þart olduðunu belirtiyor.
Kýþ aylarýnda savunma sistemini
güçlendirmek için ise sebze ve meyve
tüketimi öneriliyor.Memorial Hizmet
Hastanesi
Beslenme
ve
Diyet
Bölümü'nden Diyetisyen Aysu Aydýn, kýþ
aylarýnda baðýþýklýk sistemini güçlü tutmak için dikkat edilmesi gerekenler
hakkýnda açýklamalarda bulundu.Çocuklarý kýþ hastalýklarýndan korumak için
dengeli beslenmelerine özen göstermek
gerektiðini dile getiren Aysu Aydýn,
beslenme tarzýný dört yapraklý yonca gibi
düþünmek
gerektiði
ifade
etti.
Aydýn,"Her gün süt, et, sebze meyve ve
tahýl grubundan (ekmek, bulgur, makarna, pirinç) dengeli bir þekilde beslenilmelidir. Çocuðunuz gün içerisinde 2-3
su bardaðý kadar süt ve süt ürünleri, 5
porsiyon sebze meyve, ince dilim peynir,
1 yumurta tüketmelidir. Genellikle de 3
ana 2 ara öðün yapýlmasýnda fayda
vardýr." dedi.Çocuklarýn beslenmesinde
kahvaltýný önemine dikkat çeken Aydýn,
þu önerilerde bulundu: "Kahvaltý yapmayan çocuklarýn zihinsel ve fiziksel performansý düþüyor. Kahvaltý günün en
önemli öðünüdür. Bütün günün enerji
daðýlýmýný düzenler. Çocuklar genellikle
sabah kahvaltý yapmak istemezler. Bu
durum, bir önceki akþam gereðinden
fazla kalori almasýna yol açan besinler
tüketmesinden
kaynaklanmaktadýr.
Sabah tok uyandýðý için de kahvaltýyý
istemez. Bu nedenle akþam yemeðinde
daha hafif beslenilmelidir."Ara öðünlerde çocuklarýn bisküvi ya da hamur
türü yiyeceklerden uzak tutulmasý gerektiðine dikkat çeken Aydýn, "Ana öðünlere yakýn zamanlarda çocuklara açlýklarýný bastýrmak için hamur iþi ya da
bisküvi gibi enerjisi yüksek yiyecekler
vermemek gerekmektedir. Bunun yerine
ana öðünlerden en az 2 saat öncesinde
meyve - süt, peynir – ekmek ya da
kuruyemiþ verilmesinde fayda vardýr. Bu
yiyecekler çocuklarýn kan þekerini dengeleyip, ana öðüne kadar idare etmelerini ve ana öðünlerini daha iþtahlý
yemelerini
saðlar."
þeklinde
konuþtu.(CÝHAN)
Kulak çýnlamasý hastalýk
Habercisi olabilir
Günün Sudoku Bulmacasý
Sudoku Bulmacanýn
Çözümü
Kelime Avý Bulmacanýn
Çözümü
Kulak, Burun ve Boðaz Hastalýklarý
Uzmaný Doç. Dr. Mahmut Özkýrýþ, kulak
çýnlamasýnýn dýþ ortamda herhangi bir ses
olmadan kiþi tarafýndan bir kulakta veya
her iki kulakta duyulan, monoton ses
olduðunu söyledi. Doç. Dr. Özkýrýþ,
"Sürekliliði halinde uykusuzluk, huzursuzluk, sinirlilik ve bazý hastalarda depresyona neden olabilen, çocuklarda davranýþ
bozukluðu ve dikkat daðýnýklýðýna yol açan
çýnlama sorununun vaktinde tedavi
edilmesi gerekmektedir" dedi.Zaman
zaman ortaya çýkan çok kýsa süreli çýnlamalar tüm yaþ gruplarýnda olabildiðini
anlatan Acýbadem Kayseri Hastanesi
Kulak, Burun ve Boðaz Hastalýklarý
Uzmaný Doç. Dr. Mahmut Özkýrýþ, "Ancak
sessiz ortamda sürekli iþitilen kulak çýnlamalarý kiþinin yaþamýný çok güçleþtirebilir.
Sürekliliði halinde uykusuzluk, huzursuzluk, sinirlilik ve bazý hastalarda depresyona neden olabilen, çocuklarda davranýþ
bozukluðu ve dikkat daðýnýklýðýna yol açan
çýnlama sorununun vaktinde tedavi
edilmesi gerekmektedir" þeklinde bilgi
verdi.Doç. Dr. Mahmut Özkýrýþ, kulak çýnlamasýnýn nedenleriyle ilgili bilgiler verdi:
* Kulak çýnlamasý bir hastalýk deðil,
iþitme sisteminde var olan bir sorunun
yansýmasý olarak tanýmlanabilir.
* Yaklaþýk olarak 60 yaþ üzerindeki yaþ
grubunda her 5 kiþiden birinde
gözlenirken, yaþ ve cinsiyet gözetmeksizin
toplumun yüzde 10 ile yüzde 15'inde
görülmektedir.* Kulak çýnlamalarý genel
olarak objektif ve subjektif olmak üzere iki
baþlýkta deðerlendirilir.
* Kulak çýnlamasý sadece hasta tarafýndan duyulabiliyorsa subjektif, hekim
tarafýndan da fark edilebiliyorsa objektif
kulak çýnlamasý adýný alýr.
Doç. Dr. Mahmut Özkýrýþ, kulak çýnlamasýnýn çoðunlukla iþitme sinirlerinin
mikroskopik olan uç kýsýmlarýnda oluþan
hasarlardan ötürü geliþtiðini aktararak,
"Bu sinir uçlarýnýn saðlýklý olmasý doðru,
kesin duymayý saðlar. Bunlarda meydana
gelecek bir hasar iþitme kaybý ve kulak çýnlamasýna yol açar. Ýlerlemiþ yaþla birlikte
sinir uçlarýnda bazý deðiþiklikler meydana
gelir. Bu da beraberinde kulak çýnlamasý
oluþumuna neden olur. Günümüz
dünyasýnda yüksek ses maruziyeti kulak
çýnlamasýnýn en sýk rastlanan nedenidir ve
beraberinde iþitme kaybýna yol açar" þeklinde konuþtu."Çýnlama nedeni kulak
enfeksiyonlarý, kulak kiri, kulak zarýnda
delinme, orta kulakta sývý birikmesi ve orta
kulaktaki kemiklerin eklem yerlerinin
sertleþmesi gibi daha önemli nedenler de
olabilir" diyen Doç. Dr. Özkýrýþ, açýklamasýnda þu ifadelere yer verdi: "Kulak çýnlamasý baþ ve boyun bölgesindeki damar
geniþlemeleri veya denge ve iþitmeyi
saðlayan sinirden kaynaklanan bir tümörden dolayý da olabilir. Bu problemlerde
iþitme kaybý da vardýr. Alerji, düþük veya
yüksek tansiyon, þeker hastalýðý, tiroid
problemleri, tümörler, baþ ve boyun bölgesine gelen travmalar, menier hastalýðý ve
sakinleþtirici ilaçlar, bazý antibiyotikler,
romatizma ilaçlarý ve aspirin kulak çýnlamasýna neden olabilir."Doç. Dr. Özkýrýþ,
kulak çýnlamasýnda her durum için tedavi
çok farklý olduðunu anlatarak, "Bu nedenle tedavi için kulak çýnlamasýnýn gerçek
nedenini bulmak çok önemlidir. Bunun
için bazý röntgen filmleri ve denge testlerine ihtiyaç duyulabilir. Kulak çýnlamasý
sürekli hale gelmeye baþlayan kiþiler durumu ciddiye alýp mutlaka konuyla ilgili bir
hekime baþvurmalýdýrlar." dedi.(CÝHAN)
19:55
Yerli Dizi
Beni Böyle Sev
Mazhar’la her þeyi yoluna soktuðunu sanan
Sevinç çok mutludur. Yaþadýðý sýkýntýlardan
herkesin sorumlu olduðunu düþündüðü için
Fahriye ile kavga eder. Fahriye bir anlýk öfkesine
yenik düþer, kendini kapýnýn önünde bulur.
Ayþem’le Ömer’in evi giderek kýzlar yurduna
dönüþmektedir. Onlarýn yalnýz kalmaya ihtiyacý
olduðunu düþünen Fahriye, Reyhan’la kafa
kafaya vererek bir plan yapar. Ayþem ve Ömer’e
sürpriz yaparak, onlarý romantik bir tatile gönderirler. Rüya gibi baþlayan bu romantik hikâye
beklenmedik sürprizlere gebedir.
20:00
Eðlence
Bu Tarz Benim Eleme Gecesi
Bu Tarz Benim Eleme Gecesi'nde Yýldýz Tilbe
konuk jüri üyesi oluyor. Yarýþmacýlar bu hafta,
“90”lar ve “Best Of” konseptleriyle ekranda boy
gösteriyor. Ayrýca Fame’in meþhur dansýyla Ivana
Sert, açýlýþ þovuna damga vuruyor. 'Nerede, ne
giyilir', 'Tarz nasýl yaratýlýr?', 'En þýk kadýn olmak
bu kadar zor mu?' sorularý Bu Tarz Benim'de
yanýt buluyor. Bu Tarz Benim ekibinin titizlikle
seçtiði 13 kadýndan biri, 13 hafta süren büyük
yarýþ sonunda, Türkiye’nin en tarz kadýný seçiliyor
ve 100.000 liralýk büyük ödülün sahibi oluyor.
23:30
Sinema
Clara'nýn Sýrrý
Dedektif Helen, yaþadýðý bir olayýn ardýndan,
iþini býrakýr ve ailesiyle birlikte, þehirden küçük
bir kasabaya göç eder. Ama çok geçmeden,
taþýndýklarý evin kötü bir geçmiþi olduðunu
öðrenirler. Eski ev sahiplerinin Clara adlý kýzý,
aðaç evden gizemli bir þekilde düþerek ölmüþtür.
Akýl hastanesinde olan annesi bunun bir cinayet
olduðunu düþünmektedir. Helen garip notlar
almaya baþladýkça, ailesinin huzuru için olayýn
aydýnlatýlmasý gerektiðine karar verir.
BAHARATLI GULAÞ
Birûni
Bîrûnî, Merkezî Asya'da
tarihi
bir
bölge
olan
Harezm'de doðdu. Küçük
yaþta
babasýný
kaybetti.
Harizmþahlar
tarafýndan
korundu, sarayda matematik
ve astronomi eðitimi aldý.
Buradaki hocalarý Ýbn-i Irak ve
Abdussamed bin Hakîm'dir.
Bu dönemde daha 17 yaþýndayken ilk kitabýný yazdý.
Harizmþah
Devleti
Me'mûnîler tarafýndan alýnýnca Bîrûnî de Ýran'a giderek bir
süre burada yaþadý. Daha
sonra ise Ziyârîler tarafýndan
korunmaya
baþlandý.
El
Âsâr'ul Bâkiye adlý kitabýný
Ziyârîlerin sarayýnda yazmýþtýr.
Ýki yýl da burada çalýþtýktan
sonra memleketine geri döndü
ve Ebu'l Vefâ ile gök bilimi
üzerine çalýþmaya baþladý.
1017'de Gazneli Mahmut,
Harezm Devleti'ni yýkýnca
Bîrûnî de Gazni þehrine gel-
erek burada Gazneliler'in
himayesine girdi. Sarayda
büyük itibar gördü ve Gazneli
Mahmut'un Hindistan seferine
katýldý. Burada Hintli bilim
adamlarýnýn dikkatini çekti ve
Hind ülkesi alýnýnca da
Nendene þehrine yerleþerek
bilimsel çalýþmalarýna burada
devam
etti.
Sanskritçeyi
öðrenerek Hind toplumunun
yaþamý ve kültürü üzerine
çalýþtý.Buradan tekrar Gazni
þehrine döndü ve yaþamýnýn
geri kalan kýsmýný bu þehirde
tamamladý.
Bu
dönem
Bîrûnî'nin en verimli zamaný
sayýlmaktadýr.Uzun zamandýr
hazýrladýðý Tahdîdu Nihâyet'il
Emâkin adlý eserini bu döneme
denk gelen 1025 yýlýnda yayýnladý.
Astronomi
üzerine
yazdýðý Kanûn-i Mes'ûdî adlý
eserini Gazneli Mahmud'un
oðlu Sultan Mesud'a ithaf
etmiþtir.
Malzemeler
800 gr Dana Kuþbaþý
4 Soðan
80 gr Tereyaðý veya
Margarin
1 Çay Kaþýðý Kýrmýzý
Pulbiber
1 Çorba Kaþýðý
Sirke
4-5 Diþ
Sarmýsak
2 Defne
Yapraðý
4 Olgun
Domates
1 Su Bardaðý Et
Suyu
1 Tutam Mercanköþk
1 Tutam Kimyon
Tuz
Yemeðin Tarifi
1) Eti iri kuþbaþý þeklinde
doðrayýn. Soðanlarý soyup ince
ince kýyýn. Domateslerin kabuklarýný soyup küp þeklinde
doðrayýn.2) Tavada tereyaðýný
eritin. Soðanlarý ilave edip pembeleþinceye kadar orta ateþte
kavurun. Kýrmýzý pulbiber ve
sirke ekleyip karýþtýrýn.
3) Eti tavaya ilave edip
karýþtýrýn. Defne yapraklarý,
mercanköþk ve kimyonu
ekleyin. Sarýmsak diþlerini soyup bütün olarak
yemeðe ilave edin. Et
suyu ve tuzu ekleyip
rengi deðiþinceye kadar
kavurun.4) Doðranmýþ
domatesi ilave edip kapaðý
kapalý olarak aðýr ateþte 1.5-2
saat piþirin. Etin dibe yapýþmamasý için ara sýra tahta kaþýkla
karýþtýrýn. Suyunu çektikçe kaynar et suyu ilave edebilirsiniz.
Gulaþ piþtikten sonra sarýmsak
diþlerini içinden çýkarýn. Sýcak
olarak servis yapýn.NOT:
Mümkünse baharatlý gulaþý
bakýr bir kapta hazýrlayýn.
Ey özden habersiz gafil!
Sen hala kabukla öðünüyorsun!
Hz.Mevlana
06.35 Benim Annem
Bir Melek
07.00 Selena
10.25 Yahþi Cazibe
13.10 Adanalý
15.00 Alemin Kýralý
16:00 Zahide Ýle
Yetiþ Hayata
17.10 Alemin Kýralý
18.45 Ana Haber
20:00 Kertenkele
Yerli Dizi
23:30 Clara’nýn Sýrrý
06:30 Haber Saati
08:00 Yasemince
09.30 Þehit’in Annesi
11.30 Aliye
12.50 Telgrafýn Telleri
14.40 Ebru Yaþar’la
Her Gün
16.00 Kumarbazýn Karýsý
17.50 Ana Haber
18.50 Elif
20:45 Deli Deli Küpeli
22:30 Hayat Dediðin
23:30 Gündüz Gece
07.30 Ayý Kardeþler
08.00 Pepee
08.30 Hayat Bilgisi
10.00 Ateþ Daðlý
12.00 Ender Saraç ile
Saðlýklý Günler
14.00 Lezzet Haritasý
15:15 Arthur ve
Minimoylar
16.45 Sivri Akýllýlar
19.00 Show Ana Haber
20:00 Bu Tarz Benim
Eleme Gecesi
04:45 Denize Hançer Düþtü
06.00 Geniþ Aile
08.30 Acemi Cadý
10.00 Akasya Duraðý
12.00 Çok Güzel
Hareketler Bunlar
15.00 Evim Þahane
17.15 Arka Sokaklar
Yerli Dizi
18:50 Koca Kafalar
19.00 Ana Haber
21:00 Güllerin Savaþý
23:15 Arkadaþým Hoþgeldin
08.30 Böyle Bitmesin
Yerli Dizi
10.25 Beni Böyle Sev
13.00 Haber
13.35 Küçük Hanýmefendi
15.10 Hayat Yokuþu
16.15 Zengin Kýz
Fakir Oðlan
18.20 Yoldaki Haber
19.00 Ana Haber Bülteni
19:50 Hava Durumu
19:55 Beni Böyle Sev
23:00 Stadyum
09:10 Maceracý
10:40 Ayna
12.15 Dizi Filmm
13.20 Ritmini Arayan
Kalpler
14:45 Yetim Gönüller
15:30 Beþinci Boyut
Yerli Dizi
16:45 Beþinci Boyut
18.00 Ana Haber Bülteni
19:20 Sungurlar
20:30 Sungurlar
23:00 Ayna
TEK
YILDIZ
2
06 ARALIK 2014 CUMARTESÝ
HABER
9
Meclis "Çorum'da Eko
Turizmi" inceleyecek
Ceylan'dan Ýl Genel
Meclisine teþekkür
AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami
Ceylan, 30 Mart 2014'de yapýlan Mahalli Ýdareler Genel Seçimlerinde yeniden
oluþturulan Ýl Genel Meclisi'nin 8 aylýk performansýndan duyduðu büyük memnuniyeti
ifade ederek, ayný çalýþma performansýnýn
2015 yýlýna da yansýyacaðýna olan inancýný dile getirdi.
AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan,
partisinin dün yapýlan 2014 yýlýnýn son Ýl Genel Meclisi Grup Toplantýsýna katýldý. Ýl Genel
Meclisi Baþkaný Halil Ýbrahim Kaya ve AK
Parti Ýl Genel Meclisi üyelerinin katýldýðý toplantýda konuþan Ceylan, AK Parti Ýl Genel
Meclisi üyelerinin 8 aylýk performansýndan
duyduðu memnuniyeti ifade etti. AK Partili
31 il genel meclisi üyesinin görev yaptýklarý 8
aylýk sürede çok güzel ve verimli bir çalýþma
performansý sergilediklerini anlatan Ceylan,
2014 yýlý yatýrým programýnýn ek ödeneklerle
birlikle önemli ölçüde baþarýlý bir þekilde tamamlandýðýný dile getirirken, Ýl Genel Meclisinin 2015 yýlýnda Ýl Özel Ýdaresi aracýlýðýyla
56 milyon TL'lik bir yatýrým daha yapacaðýný
hatýrlattý.
Ceylan, "Buradan son derece baþarýlý bir
çalýþma sezonu geçiren Ýl Genel Meclisi üyelerimizi tebrik ediyor, verdikleri hizmetlerden
dolayý teþekkür ediyorum" dedi. 2015 yýlýnýn
'seçim yýlý' olduðunu, AK Parti ve AK Parti Ýl
Genel Meclisi Grubu'nun 2015 yýlýnda da Çorum'daki hiçbir rengi ayýrt etmeden, Çorum'daki 850'ye yakýn köy ve yerleþim yerine
eþit ve adil hizmet götürmenin gayreti içerisinde olacaðýný özellikle ifade eden Ceylan,
"Özellikle 2015 yýlýnýn ilk 6 aylýk döneminde
daha fazla çalýþarak, kýrsal bölgelerimize hizmet götürmeye devam edeceðiz. 2014 yýlýnda
yakaladýðýmýz üstün çalýþma performansýný
2015 yýlýna da yansýtacaðýz. Bunu yaparken
hiçbir rengi ayýrt etmeyeceðiz" þeklinde konuþtu. Ceylan, konuþmasýnda, ayrýca partisi-
nin 2014 yýlý son il baþkanlarý toplantýsýnýn 23-24 Aralýk 2014 tarihleri arasýnda Edirne'de yapýlacaðýný ve kendisinin de bu toplantýya katýlmak
üzere Edirne'ye gireceðini kaydetti.
-"KONGRELERÝMÝZ DEMOK RASÝ ÞÖLENÝNDE GEÇÝYOR"Partisinde devam eden kongre
sürecine de deðinen Ceylan, "Çorum'da devam eden ilçe kongrelerimiz sorunsuz ve sýkýntýsýz bir þekilde
devam ediyor. Bu hafta sonu Dodurga ve Osmancýk ilçe kongrelerimizi yapacaðýz. Bu kongreleri de diðer ilçelerde olduðu
gibi tek aday üzerinde uzlaþýyla yapacaðýz.
Partimizdeki birlik ve beraberliði bu hafta sonu yapacaðýmýz kongrelerde de sürdürerek ve
bu kongrelerimizi de demokrasi þölenine dönüþtüreceðiz" dedi.
AK Parti Çorum teþkilatlarý olarak tek
sevdalarýnýn Çorum ve Türkiye olduðuna
özellikle vurgu yapan Ceylan, konuþmasýnda
þöyle dedi:
"AK Parti olarak bizim sevdamýz Çorum
sevdasýdýr. AK Parti olarak biz diðer muhalefet partileri gibi laf deðil, icraat ve iþ üretiyoruz. AK Parti olarak muhalefet partileri gibi
sadece havanda su dövmüyoruz. AK Parti
olarak bizim tek sevdamýz Çorum'a ve ülkeye
hizmettir. Biz muhalefet partilerinin il baþkanlarý gibi sadece eleþtirmiyoruz, iþ ve hizmet yapýyoruz. Onlar sadece boþ konuþuyorlar, biz ise hizmet üretiyoruz. Onlar ise sadece kendi içlerindeki kavgalarla uðraþýyorlar.
Son olarak Uðurludað ilçesiyle birlikte bölgedeki 59 köyün içme suyu ihtiyacýna köklü çözüm getirecek olan Þendere Göleti Ýçme Suyu
Projesi için gerekli olan 25 milyon TL'lik ödeneði Ýl Özel Ýdaresi bütçesine aktardýk. Bu
projede önümüzdeki ay içerisinde ihaleye çýkacak ve 2015 yýlý içerisinde de bitirerek, hayata geçireceðiz. Çünkü biz Çorum için çalýþýyoruz, Çorum için dertleniyoruz.
Buradan bir kez daha çaðrýda bulunuyorum, Ýstanbul Gezi Parký'nda birkaç aðaç için
ülkedeki istikrar ve huzur ortamýný bozmaya
kalkýþanlar, Yalova Belediyesi tarafýndan kesilen aðaçlara neden sesini çýkarmýyor? Muhalefet partisi il baþkanýndan bu konuda bir
açýklama bekliyorum. Madem bu kadar aðacý
ve yeþili seviyorsunuz, o zaman Yalova Belediye Baþkanýný da eleþtirin. Yalova'da yapýlanlarý tasvip etmediðinizi açýklayýn" Yasin
YÜCEL
Þizofren hastasý,Atatürk
büstünü parçaladý
Halil Ýbrahim Kaya baþkanlýðýnda dün yapýlan
Aralýk ayý ve 2014 yýlýnýn son il genel meclisi
toplantýsýnda turizmin yeni parlayan yýldýzý olarak
görülen eko turizmde Çorum'un potansiyelinin
araþtýrýlmasý talebiyle ortak yazýlý bir önerge teklifi verildi. AK Parti Ýl Genel Meclisi Üyeleri Yurdanur Özzehinli ve Celalettin Aksan tarafýndan verilen önerge teklifinde Çorum'un eko turizm potansiyelinin araþtýrýlmasý istendi. Önerge sahipleri adýna konuþan AK Parti
Merkez Ýl Genel Meclisi Üyesi Yurdanur Özzehinli,
Çorum'un eko turizm potansiyeli ve eko turizmin
geliþtirilmesi adýna özellikle yerel yönetimler tarafýndan
ne tür çalýþmalar yapýldýðýnýn araþtýrýlmasýný istedi.
Önerge üzerine söz alan AK Parti Boðazkale Ýl Genel
Meclisi Üyesi ve Turizm Komisyonu Baþkaný Abdullah
Meteoðlu ise eko turizmin, turizmin son yýllardaki parlayan yýldýzý olduðunu ifade ederek, Çorum'un tarih
turizminin yanýnda eko turizm açýsýndan da son derece
elveriþli kentlerden birisi olduðunu ve Çorum'un eko
turizmdeki bu potansiyelini de turizmin hizmetine sun-
masý gerektiðini kaydetti. Yapýlan görüþmenin ardýndan
söz konusu önerge teklifi üzerinde gerekli deðerlendirme ve incelemede bulunmak üzere oy birliðiyle
Turizm Komisyonuna havale edildi. Yasin YÜCEL
Köy öðrencilerinin
okul servisi çilesi
CHP Merkez Ýl Genel Meclisi Üyesi Burçin
Solmaz Polat, Çorum'daki
bazý köy okullarýnda yapýlan
taþýma sisteminde ciddi sorunlar
yaþandýðý
yönünde
bazý
þikayetler aldýklarýný belirterek,
konuyu Ýl Genel Meclisi gündemine taþýdý.
Ýl
Genel
Meclisi
Toplantýsý'nda gündem dýþý söz
alarak, köylerdeki taþýma sisteminde yaþanan sýkýntýlarý dile
getiren Burçin Solmaz Polat,
bazý köylere öðrenci taþýyan okul
servislerinin ayný zamanda
Çorum'da öðrenci taþýmasý yaptýklarý yönünde bazý þikayetler
aldýklarýný ifade etti. Solmaz
Polat, bu servisçilerin Çorum'daki servislerine yetiþmek için köy öðrencilerini sabahýn
erken saatlerinde okula býraktýklarý gibi akþamda okuldan
çok geç aldýklarýný, bu nedenle öðrencilerin büyük sýkýntý
çektiklerini dile getirdi.
Polat, köy okullarýndaki
su sorunun çözümüne yönelik olarak öðrenci taþýmacýlýðýnýn hangi þartlarda
yapýldýðý, okul servislerinin
düzenli olarak denetlenip
denetlenmediðinin ve köy
okullarýna öðrenci taþýmacýlýðý yapan servislerin
ayný
zamanda
Çorum
merkezde de öðrenci taþýmacýlýðý yapýp, yapamayacaklarýnýn
araþtýrýlmasýný
istedi. Yapýlan görüþmenin
ardýndan söz konusu önerge
teklifi üzerinde gerekli
araþtýrma ve incelemede
bulunulmak üzere oy birliðiyle Eðitim Kültür ve Sosyal
Ýþler Komisyonuna havale edildi. Yasin YÜCEL
7 bin 626 öðrenci yurtta kalýyor
Çorum'da 2 bin 296'sý yüksek öðretim olmak
üzere toplam 7 bin 626 öðrencinin yatýlý yurtlarda
kalarak eðitim-öðretimine devam
ettiði belirtildi.
Ýl Genel Meclisi Toplantýsýnda
Çorum merkez ve ilçelerde yatýlý
öðrenim gören öðrencilerle ilgili
olarak Eðitim Kültür ve Sosyal Ýþler
Komisyonu ile Çevre ve Saðlýk
Komisyonu tarafýndan ortak hazýrlanan rapor meclisin bilgisine sunuldu. Hazýrlanan ortak komisyon
raporunu okuyan Eðitim Kültür ve
Sosyal Ýþler Komisyonu Baþkaný
Süleyman Þener, Çorum'da toplam 7
bin 626 öðrencinin yatýlý yurtlarda
kalarak eðitim öðretimine devam ettiðini belirterek, bu
öðrencilerden 2 bin 296'sýný Hitit Üniversitesinde
okuyan
öðrencilerin
oluþturduðunu
açýkladý.
Yükseköðretim yurtlarýnýn kýz ve erkek yurtlarý olmak
üzere 2 bölümden oluþtuðunu anlatan Þener, yükseköðretim yurtlarýnda kalan öðrencilerin
1537'sinin kýz, 759'unun ise erkek öðrencilerden oluþtuðunu kaydetti. Yükseköðretim
yurtlarýnda personel durumu yeterli olmakla birlikte hemþire ve doktor bulunmadýðýný
anlatan Þener, kýz öðrencilerinin güvenliði
için yurdun bulunduðu bölgede emniyet
kulübesi ve denetimine ihtiyaç bulunduðunu bildirdi. Süleyman Þener, il
genelinde 31 adet pansiyonlu okul bulunduðunu ve bu okullarda 1756'sý kýz ve
1738'i erkek olmak üzere toplam 3 bin 491
öðrencinin bulunduðunu açýkladý. Þener,
ayrýca il genelinde 641 öðrencinin yatýlý,
1198 öðrencinin ise gündüzlü eðitim gördüðünü ve bu
yurtlarda fiziki altyapý konusunda ciddi bir sýkýntýnýn
bulunmadýðýný sözlerine ekledi. Yasin YÜCEL
"Gezginci arýcýlýk, karlý arýcýlýktýr"
Dün meydana olayda bir
þizofreni hastasý Adliye önünde ki
Atatürk büstünü balyozla parçaladý.R. A.
isimli þizofren hastasý vatandaþ dün Adliye
önüne gelerek burada bulunan Atatürk
büstünü ve "Adalet Mülkün Temelidir"
yazýsýnýn olduðu mermer levhayý elinde ki
balyozla kýrdý.Adliye polisi ve çevrede
bulunan vatandaþlar tarafýndan etkisiz
hale getirilen R.A., Adliye içinde ki polis
noktasýna götürüldü. Daha sonra gözaltýna
alýnarak Ýl Emniyet Müdürlüðüne
götürülen R.A þüphelinin þizofren hastasý
olduðunu belirtildi. Kýrýlan Atatürk büstü
ve mermer levha ise görevliler tarafýndan
kaldýrýldý. Haber Servisi
Ýl Genel Meclisi Tarým ve Hayvancýlýk Komisyonu
Baþkaný Mustafa Çatar, 2014 yýlý içerisinde Çorum'daki 319 arýcýya, 22 bin 807 adet teklif kolonu desteklemesi kapsamýnda toplam 228 bin TL
ödeme yapýlacaðýný açýkladý.
Ýl Genel Meclisi Toplantýsý'nda
Çorum'daki arýcýlýk faaliyetleriyle ilgili
olarak
Tarým
ve
Hayvancýlýk
Komisyonu tarafýndan hazýrlanan
rapor meclisin bilgisine sunuldu. Tarým
ve Hayvancýlýk Komisyonu Baþkaný
Mustafa Çatar, Çorum'da arýcýlýðýn
daha çok 30-50 kovan arasý aile tipi
iþletmeler
tarafýndan
yapýldýðýný
belirterek, Çorum'da daha çok sabit
kocan arýcýlýðýnýn tercih edildiðini, bu durumun ise floranýn zengin olmasýna karþýn sezonun kýsa sürmesine
baðlý olarak verimin düþük seviyede kalmasýna neden
olduðunu bildirdi. Karlý bir arýcýlýk için gezginci arýcýlýðýn
tercih edilmesi gerektiðini anlatan Mustafa Çatar,
Çorum'da üretilen ballarýn ise üretici birlikleri aracýðýyla
deðerinde
satýldýðýný
kaydetti.
Devletin arýcýlýða kovan baþýna 10 TL,
organik arýcýlýkta ise kovan baþýna 5
TL destek verdiðini vurgulayan Çatar,
bu kapsamda 2014 yýlý içerisinde 319
iþletmeye 22 bin 807 adet teklif koloni
desteklemesi kapsamýnda 228 bin TL
ödeme yapýlacaðýný hatýrlattý.
Tüketicileri sahte bala karþýda
uyaran Mustafa Çatar, "Bal alýrken
ürün etiketi üzerinde iþletme kayýt
numarasý olmasýna dikkat edilmelidir.
Yine etiket bilgilerinde üretici veya ambalajlayýcýnýn adý ve
adresi olmalý, etiketsiz ürünler asla alýnmamalý, güvenilir
iþletmelerden bal alýnmalýdýr" dedi. Yasin YÜCEL
TEK
YILDIZ
2
06 ARALIK 2014 CUMARTESÝ
HABER
Baro'dan Atatürk büstüne
saldýrýya tepki
Çorum Baro Baþkaný Av. Altan Akpýnar, bir
þizofren hastasýnýn Adliye Saray'ý bahçesinde ki
Atatürk büstünü balyozla parçalamasýna tepki
gösterdi.
Adliye önündeki Atatürk büstüne yapýlan talihsiz
saldýrýyý üzüntüyle öðrendiklerini kaydeden Akpýnar,
"Olayý duyduktan sonra Çorum Cumhuriyet
Baþsavcýlýðý ile irtibata geçerek konu hakkýnda bilgi
aldýk ve istiþarede bulunduk. Olaydan duyduðumuz
üzüntümüzü dile getirerek, konu hakkýndaki hassasiyetimizi Cumhuriyet Baþsavcýlýðý ile paylaþtýk ve
olayýn sonuna kadar takipçisi olacaðýmýzý bildirdik.
Saldýrý ile ilgili Çorum Cumhuriyet Baþsavcýlýðýnýn
yasal süreci baþlattýðýný öðrenmiþ bulunuyoruz. Yüce
Atamýza yapýlan her türlü saldýrýnýn faili her kim olursa olsun takipçisi olacaðýmýzý ve bu konuda ki hassasiyetimizden asla taviz vermeyeceðimizi kamuoyu ile
paylaþýrýz" dedi.Haber Servisi
Kýlýç, Ahi Evran Sanayi Þehri için destek istedi
ÇESOB Baþkaný Yalçýn Kýlýç AK Parti
Ekonomi Ýþleri Baþkan Yardýmcýsý Çorum
Milletvekili Dr. Cahit Baðcý'yý TBMM'deki
makamýnda ziyaret ederek, yeni görevinde
baþarýlar diledi.
Yalçýn Kýlýç ziyarette Ahi Evran Sanayi
Þehri Yapý Kooperatifinin çalýþmalarý
hakkýnda bilgi vererek, "Kooperatifimizde
þu an 767 üyeye ulaþmýþ bulunmaktayýz.
Ýlimiz içinde daðýnýk vaziyette olan özellikle demir doðrama, marangoz, biçki atölyeleri, hurdacýlar, inþaat ve yapý
malzemeleriyle diðer esnaflarýmýzý daha
büyük mekanlara taþýmak istiyoruz. 250
m2'den 2000 m2 ye kadar iþ yeri talepleri
vardýr. Biz bu talepleri karþýlamak için yola
çýktýk. Sizlerin de desteðiyle bu projemizin gerçekleþeceðine inanýyoruz" dedi.
Baðcý ziyaretten duyduðu memnuniyeti ifade
ederek, "Geçtiðimiz günlerde temeli atýlan 440 iþ
yerine yönelik proje özellikle oto sanayici
esnaflarýmýzýn taleplerinin karþýlanmasýnda yardýmcý
olacaktýr. Ancak kim nerede ticari bir faaliyet yapmak istiyor, iþini büyüterek istihdam yaratmak istiyorsa ona destek olmalýyýz. Daha önce de ifade
ettiðim gibi Ahi Evran'ý önemsiyoruz. Gerçekleþmesi
yolundaki çalýþmalara destek olmak istiyoruz.
Çorum'a katkýsý olacaðýna inanýyorum" diyerek,
Kýlýç'a destek olacaðýný belirtti. Haber Servisis
10
PERSONEL TAÞIMACILIÐI SERVÝSÝ
TOPRAK MAHSULLERÝ OFÝSÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ
(TMO) ÇORUM MERKEZ ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ
PERSONEL TAÞIMACILIÐI SERVÝSÝ hizmet alýmý 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanununun 19 uncu
maddesine göre açýk ihale usulü ile ihale edilecektir. Ýhaleye iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer
almaktadýr:
Ýhale Kayýt Numarasý
:2014/167282
1-Ýdarenin
a) Adresi
:ANKARA YOLU 9. KM. ÞEKER FABRÝKASI YANI
ÇORUM MERKEZ/ÇORUM
b) Telefon ve faks numarasý
:3642350082 - 3642350083
c) Elektronik Posta Adresi
:[email protected]
ç) Ýhale dokümanýnýn
:https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
görülebileceði internet adresi
2-Ýhale konusu hizmetin
a) Niteliði, türü ve miktarý
:1 adet 25 kiþilik araç ile 02.01.2015 - 31.12.2015 tarihleri arasýnda
253 iþ günü personel taþýmacýlýðý servis hizmeti alýmý Ayrýntýlý
bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümaný içinde bulunan idari
þartnameden ulaþýlabilir.
b) Yapýlacaðý yer
:TMO Çorum Þube Müdürlüðü
c) Süresi
:Ýþe baþlama tarihi 02.01.2015, iþin bitiþ tarihi 31.12.2015
3- Ýhalenin
a) Yapýlacaðý yer
:Ankara Yolu 9. km Çorum Þeker Fabrikasý Karþýsý - ÇORUM
b) Tarihi ve saati
:16.12.2014 - 11:00
4. Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak
kriterler:
4.1. Ýhaleye katýlma þartlarý ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatý gereði kayýtlý olduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasý veya Meslek Odasý Belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kiþi olmasý halinde, kayýtlý olduðu ticaret ve/veya sanayi odasýndan ya da ilgili meslek
odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgili mevzuatý gereði kayýtlý bulunduðu ticaret ve/veya sanayi
odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, tüzel kiþiliðinin odaya kayýtlý
olduðunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren Ýmza Beyannamesi veya Ýmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgisine göre tüzel kiþiliðinin ortaklarý, üyeleri veya kurucularý ile
tüzel kiþiliðin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin
tamamýnýn bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasý halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek
üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlarý gösteren belgeler ile tüzel kiþiliðin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 Ýhale konusu iþin tamamý veya bir kýsmý alt yüklenicilere yaptýrýlamaz.
4.1.6 Tüzel kiþi tarafýndan iþ deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiþiliðin yarýsýndan
fazla hissesine sahip ortaðýna ait olmasý halinde, ticaret ve sanayi odasý/ticaret odasý bünyesinde
bulunan ticaret sicil memurluklarý veya yeminli mali müþavir ya da serbest muhasebeci mali müþavir
tarafýndan ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiði tarihten geriye doðru son bir yýldýr
kesintisiz olarak bu þartýn korunduðunu gösteren, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler:
Ýdare tarafýndan ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler:
4.3.1. Ýþ deneyimini gösteren belgeler:
Son beþ yýl içinde bedel içeren bir sözleþme kapsamýnda kabul iþlemleri tamamlanan ve teklif edilen
bedelin % 50 oranýndan az olmamak üzere, ihale konusu iþ veya benzer iþlere iliþkin iþ deneyimini
gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.4. Bu ihalede benzer iþ olarak kabul edilecek iþler:
4.4.1.Kamu kurum ve kuruluþlarý ile özel sektörde sözleþme ile baðlanmýþ sürücülü araç ile personel
taþýmacýlýðý iþleri benzer iþ olarak kabul edilmiþtir.
5.Ekonomik açýdan en avantajlý teklif sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir.
6. Ýhaleye sadece yerli istekliler katýlabilecektir.
7. Ýhale dokümanýnýn görülmesi ve satýn alýnmasý:
7.1. Ýhale dokümaný, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirasý) karþýlýðý TMO Çorum
Þube Müdürlüðü Muhasebe Servisiadresinden satýn alýnabilir.
7.2. Ýhaleye teklif verecek olanlarýn ihale dokümanýný satýn almalarý veya EKAP üzerinden e-imza
kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar TMO Çorum Þube Müdürlüðü Haberleþme Servisi adresine
elden teslim edilebileceði gibi, ayný adrese iadeli taahhütlü posta vasýtasýyla da gönderilebilir.
9. Ýstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. Ýhale sonucu üzerine ihale yapýlan
istekliyle, her bir iþ kaleminin miktarý ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatlarýn çarpýmý sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleþme imzalanacaktýr.
Bu ihalede, iþin tamamý için teklif verilecektir.
10. Ýstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 45 (KIRKBEÞ) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diðer hususlar:
Teklifi sýnýr deðerin altýnda olduðu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde
öngörülen açýklama istenmeksizin reddedilecektir.
Basýn No:1266
www.bik.gov.tr
Aktif Yaþam Kulübü'nden
engellilere eðlence programý "Kadýnlarýmýz siyasette
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de
Hitit Üniversitesi Aktif Yaþam Kulübü ve
Çorum Engelli Eðitim Merkezi tarafýndan 2. si
düzenlenen "Engelsiz Eðlence Programý" Engelli
Eðitim Merkezi'nde yapýldý.
3 Aralýk Dünya Engelliler Günü dolayýsýyla gerçekleþtirilen programda ilk olarak Aktif Yaþam Kulübü
üyeleri ile Engelli Eðitim Merkezi'ndeki öðrencilerle
tanýþtýlar.Engellilerin birbirinden güzel gösterileri ile
devam eden programda oyun havalarý ve tango dansý
gösterisi büyük beðeni topladý. Ardýndan koro halinde
Engel(siz) Marþý'ný okuyan öðrenciler, marþýn ardýndan hazýrladýklarý slaytlarý sundular. Programýn sonunda konuþan Engelli Eðitim Merkezi Müzik Öðretmeni
Selçuk Kuzoluk
"Karanlýða bürüneceðinize bir ýþýkta siz yakýn.
Hayatý paylaþmak için engel yoktur" diyerek böyle
programlarýn daima yapýlmasý gerektiðini vurguladý.
Programýn ardýndan Aktif Yaþam Kulübü üyeleri
Engelli Eðitim Merkezi'nin düzenlediði farkýndalýk
projesine de ortak oldular. Haber Servisi
Çorum Sanat Tiyatrosu
sezonu açýyor
Çorum Sanat Tiyatrosu 14.
sanat yýlýnda 2014-2015 tiyatro
sezonunu 2 perdelik komedi
oyunuyla açýyor. 7 Aralýk Pazar
günü Devlet Tiyatro Salonunda
saat 20.00'da izleyici karþýsýna çýkacak olan Çorum Sanat Tiyatrosu
''Haydi Karýna Koþ'' isimli tiyatro
oyununu izleyenlere sunacak.
Genel Sanat Yönetmenliðini Özgür
Pehlivan'ýn yaptýðý oyunun
yönetmenliklerini
Savaþ
Akkuþ ve Hasan Azak
yapacak.
Oyun'da Ayþenur Canbay,
Meryem Mercan, Bektaþ
Parlatan, Murat Ergen, Savaþ
Akkuþ, Hasan Azak, Ayhan
Atmaca ve Doðancan Yýldýz
rol alacak. Haber Servisi
aktif olmalý"
Milliyetçi Hareket Partisi
(MHP) Ýl Kadýn Kollarý Baþkaný
Adalet Avcu, 5 Aralýk Türk Kadýný
Seçme ve Seçilme Hakký verilmesi ile
ilgili bir açýklama yayýnladý.
Türkiye'nin kadýnlara siyasi haklarýn verilmesi konusunda dünyadaki
öncü ülkelerden birisi olduðunu dile
getiren Baþkan Avcu, bunun Türk
kadýný açýsýndan çok büyük bir
kazaným olduðunu söyledi. Topluma
hizmet için tüm kadýnlarý hayatýn her
alanýnda ve siyasette de aktif olarak
bulunmaya davet eden Baþkan Avcu,
açýklamalarýnda þunlarý söyledi:
"Eski Türk devletlerinde kadýnlar aile hayatýnda mirasta devlet yönetiminde hak sahibiydiler.
Ancak bu gün durum ülkemiz açýsýndan pek de iç
açýcý deðildir. Hala günümüzde kadýna karþý þiddeti konuþuyoruz. Kadýna yönelik olan insan
haklarýnýn ihlalini konuþuyoruz. Tüm bunlarýn
önüne geçebilmek ve problem çözücü yapýcý politikalarla bu sorunlarý çözmek adýna kadýnlarýn
aktif olarak siyasette yer almasý gerektiðini
düþünüyoruz. Ayrýca yine toplumda herkese
A'dan, Z'ye hizmet verebilmek için gençlerin
önünü açmak için köylümüzden, þehirlimize,
esnafýndan, iþçisine, öðrencisine kadar herkese
hizmet edebilmek için kadýnlarýmýzýn aktif olarak
siyasette bulunmasý gerektiði kanaatindeyiz.
Kadýnlarýmýz toplum nüfusumuzun yarýsýný oluþturmaktadýr. Ayrýca evde çocuðu yetiþtiren de
daha çok annedir. Dolayýsýyla kadýnýmýz mihenk
taþýdýr. Kadýnlarýmýz toplumumuzun aynasýdýr.
Bu sebeple güzel ülkemizin güzel yarýnlarý için,
geleceðimiz için, evlatlarýmýz için, saðlýklý bir
toplum için kadýnýmýz için, kadýna karþý her türlü
ayrýmcýlýða ve þiddete son vermek için, topluma
millete hizmet için tüm kadýnlarýmýzý hayatýn her
alanýnda ve siyasette de aktif olarak bulunmaya
davet ediyoruz."Haber Servisi
TEK
YILDIZ
2
06 ARALIK 2014 CUMARTESÝ
HABER
Antrenör geliþim
semineri baþlýyor
Ulukavak, Terme yolcusu
Bölgesel amatör (BAL) liginde mücadele eden
Ulukavakspor Pazar günü saat 13:30 da samsun Terme
ilçesinde termespor ile karþý karþýya gelecek.
Geçtiðimiz hafta Çorum da Ünyespor'u 2-0 maðlup eden
Ulukavakspor bu karþýlaþmadan da puan almak için sahada
mücadele edecek. Ligde istediði sonuçlarý alamayan
Ulukavakspor ,ilk yarýnýn bitimine kadar en az puan kayýplarý ile
ilk yarý maçlarýný tamamlamak istiyor. Ligin ikinci yarýsýnda
yapýlacak olan takviyeelr ile küme düþme korkusu yaþamak istemeyen Ulukavakspor yapýlacak olan takviyeler ile ligin ikinci
yarýsýnda puan cetvelinde orta sýralarda yer edinmek istiyor.
Teknik direktmr yusuf aydemi'in yönetime vereceði rapor
doðrultusunda Yönetimde takýma takviyeler yapmak için bazý
isimler ile görüþmeler yapmasý bekleniyor.
Kütahya bölgesi maçta düdük çalacak
Pazar günü terme ilçe stadýn da oynanacak olan TermesporUlukavakspor maçýna Kütahya bölgesi hakemleri atandý.
KarþýlaþmadaAhmet Ýlhan aydýn düdük çalarken, yardýmcýlarý
Bülent Eraykutlu ve Hicri Yýldýrým oldu. Karþýlaþmada 4. Hakem
olarak Emre Korkmaz görev yapacak. (Spor servisi)
Atletizm Federasyonu'ndan
Baþkan Külcü'ye teþekkür belgesi
Türkiye Atletizm Federasyonu yöneticileri Belediye
Baþkaný Muzaffer Külcü'yü ziyaret ederek teþekkür belgesi
takdim etti.Türkiye Atletizm Federasyonu Çocuk Atletizmi
11
Türkiye Futbol Federasyonu ile Türkiye Futbol Antrenörleri Derneði iþbirliðinde gerçekleþtirilecek olan 23.
Uluslararasý Antrenör Geliþim
Semineri 6-7 Ocak 2015 tarihlerinde Ýstanbul'da Haliç Kongre
Merkezi'nde yapýlacak.
Seminere UEFA Pro Lisans,
TFF Teknik Direktör, UEFA A
Lisans ve Profesyonel Kaleci Antrenörü belgelerine sahip antrenörler zorunlu olarak katýlacak.
Bu belgelere sahip olup seminere katýlmayan antrenörler, Teknik Adamlarýn Eðitimi ve Sýnýflandýrýlmasý Talimatý'nýn 6. maddesinin 3. fýkrasý gereðince bir sonraki seminere kadar çalýþma izni alamayacak. Türkiye'den ve dünyadan
önemli futbol insanlarýnýn konuþmacý olarak yer alacaðý organizasyon 6 Ocak 2015 Salý günü sabah
9.30'da baþlayacak, 7 Ocak 2015
Çarþamba günü saat 14.00'te sona
erecek. Seminere katýlacak antrenörler konaklama organizasyonlarýný kendileri yapacak. Seminer için
baþvurular aþaðýda yer alan katýlým
formu doldurularak gerçekleþtirilecek. Kayýtlar 23 Aralýk 2014'te saat
17.00'de sona erecek.
Öte yandan TÜFAD Türrkiye faal antrenör derneði tarafýndan yapýlan duyuruda ise: Mayýs ve Haziran
2014 aylarýnda TÜFAD Þubeleri tarafýndan açýlan Bölgesel Zorunlu
Antrenör Geliþim Seminerine katý-
lamayan TFF-A,UEFA- B, TFF -B,
TFF-C ve Amatör Kaleci lisansýna
sahip üyelerimiz, yine 2015 Ocak
ayýnda (Kesin tarihi daha sonra
açýklanacak) TÜFAD Ýstanbul Þubesi tarafýndan açýlacak Bölgesel Zorunlu Antrenör Geliþim Seminerine
katýlabileceklerdir. 23. Uluslararasý
Antrenör Geliþim Semineri Katýlým
Ücretleri UEFA Pro Lisans : 400 TL
TFF Teknik Direktör : 300 TL UEFA
A Lisans : 300 TL Profesyonel Kaleci Antrenörü : 300 TL 23. Uluslararasý Antrenör Geliþim Semineri Ýçin
Ücret Yatýrýlacak Hesap Bilgileri
TÜRKÝYE FUTBOL FEDERASYONU BANKA ADI : GARANTÝ BANKASI ÞUBE KODU : 186 ÞUBE ADI
: 1.LEVENT TÝCARÝ ÞUBE HESAP
NO : 6296926 ÝBAN : TR22 0006
2000 1860 0006 2969 26 nolu hesaba
ücretler yatýralacaktýr. (Spor servisi)
Koordinatörü Necdet Ayvaz, Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl
Müdürü Haþim Eðer, Hitit Üniversitesi Spor Yüksekokulu
Müdürü Doç. Dr. Faruk Yamaner, Hitit Üniversitesi Öðretim
Üyeleri Yrd. Doç. Erkan Demirkan ve Yrd. Doç. Yetkin Utku
Kamuk'un da katýldýðý ziyarette Necdet Ayvaz, Türkiye Atletizm
Federasyonu Baþkaný Fatih Çintimer adýna Belediye Baþkaný
Külcü'ye teþekkür belgesi verdi. Hitit Üniversite'sinin daveti ile
Çorum'a geldiklerini ifade eden Ayvaz, "Hem gençlik hizmetlerine hem de üniversitenin faaliyetlerine katkýda bulunduðunuz için sizleri ziyaret edip bizzat teþekkür etmek istedik.
Spor faaliyetlerine verdiðiniz desteði çok iyi biliyoruz." diye
konuþtu.Belediye Baþkaný Külcü de ziyaretten duyduðu memnuniyeti ifade ederek, "Spora ve genç sporculara bundan sonra
da destek vermeye devam edeceðiz. Sporla meþgul olan bir
genç, her alanda daha kaliteli bir yaþama sahip oluyor. Bizler de
gençlerin daha iyi bir geleceðe sahip olmasý için çalýþýyoruz.
Spor da bunun önemli bir parçasýný oluþturuyor." dedi.
Kamu Danýþmanlýk'tan "Kalite
Yönetim Sistemi" eðitimi
Akademik Araþtýrmalar
Topluluðunun
organize
ettiði "Konsey Günleri
Baþlýyor" programý kapsamýnda
ilk faaliyet Ýktisadi ve Ýdari
Birimler Fakültesi Konferans
salonunda yapýldý.
Programda konuþan Kamu
Danýþmanlýk & Eðitim firmasýndan Onur Çivicioðlu
"Kalite Yönetim Sistemi"
hakkýnda katýlýmcýlara bilgi
verdi.
Eðitim sonunda yapýlan çekiliþle belirlenen 25 kiþiye 2 gün
sürecek ücretsiz sertifikalý kalite
yönetim sistemleri ISO eðitimi
verilecek. Haber Servisi
Vali Kara'dan
Boðazkale'de inceleme
"Sevimli Yarýþmacýlar"a Hünkar Cafe'den jest"
Engelliler Destek Programý çerçevesinde Aile
ve Sosyal Politikalar Bakanlýðý Hitit Üniversitesi
ve Çorum Valiliði katkýlarýyla "Hititli Gençler
Empati Ýle Engelleri Kaldýrýyor" projesi kapanýþ programý, Þahin Örgel'in yazýp Yönettiði Sevimli
Yarýþmacýlar adlý müzikli çocuk oyun ile son bulurken
oyun sonrasýnda oyun ekibine Hünkar Cafe tarafýndan ikramda bulunuldu.
Hacý Bektaþ Veli Parký içinde bulunan Kadýn
Kültür ve Gençlik Merkezinde hizmet veren Hünkar
Cafe sahipleri Erdal Altuntaþ, Ali Çýtak ile oyunun
yazar ve yönetmeni Þahin Örgel'in de da hazýr bulunduðu buluþmada neþeli anlar yaþandý. Haber Servisi
Ýlçe ziyaretlerini sürdüren Vali
Ahmet Kara, Boðazkale'ye gerçekleþtirdiði ziyarette Boðazkale
Müzesinde
ve
Örenyerlerinde
incelemelerde bulundu.Müze'de bulunan eserler ve yapýlan çalýþmalar
hakkýnda bilgi alan Vali Ahmet Kara
engellilerin de müzeyi rahatlýkla gezebilmeleri için yapýlan engelli asansörünü
gördüðünde açýklamalarda bulundu.
Açýklamalarda, 3 Aralýk Dünya
Engelliler Günü'nü geride býraktýklarýný
dile getirerek, "Engellilerin rahatlýkla
her hizmete ulaþabileceði ortamý saðla-
mak mecburiyetindeyiz. Çorum Müzesi
ve Boðazkale Müzesi engellilerin eriþebileceði þekle getirilmiþ. Engelliler artýk
toplumumuzun bir parçasý olarak kabul
edilip, ayýrmaksýzýn, toplumla beraber
yaþamalarýný temin için her türlü tedbiri
almak zorundayýz" dedi.
Müze ziyaretlerin ardýndan Vali
Ahmet Kara ve beraberindeki heyet Ýlçe
Kaymakamý Osman Akdoðan ile birlikte
Örenyerlerini gezerek, turizmin canlandýrýlmasý için yapýlacak çalýþmalar
hakkýnda görüþ alýþ veriþinde bulundu.
Haber Servisi
Kömürspor transfer erken baþladý
Zonguldak Kömürspor, Emrah Bedir
flörtünde mutlu son. 26 yaþýndaki forvet
ligin ikinci devresinde Kara Elmaslarýn formasýný giyecek.3.Lig 1.Grup'ta þampiyonluk
mücadelesi veren Zonguldak Kömürspor,
Kartalspor ile olan sözleþmesini karþýlýklý
olarak sonlandýran ve serbest kalan forvet
Emrah Bedir, ile ön protokol imzaladý. Uzun zamandýr Emrah ile
ilgilenen Karadeniz ekibi oyuncu ile dün Zonguldak'ta bir araya geldi
ve 1 yýl opsiyonlu olmak üzere sezon sonuna kadar anlaþtý. Evini ve
ailesini getirmek için Ýstanbul'a dönen Emrah, yeni takýmýyla
önümüzdeki hafta itibariyle antrenmanlara çýkacak. (Spor servisi)
w w w. y i l d i z h a b e r. c o m
06 ARALIK 2014 CUMARTESÝ
Zafer inananlarýndýr
Çorum Belediyespor ilk yarýnýn bitimine 3 hafta kala ligde üst
sýralarda yer edinmek için son 3 maçýda kazanarak play of sýralamasýndaki yerini korumak istiyor.
Lig'de bir türlü istediði istikrarý bir türlü yakalamayan ve seri galibiyet alamayan belediyespor, 12. Hafta itibari ile sahasýnda Tutap þekerspor'u 2-0 maðlup ederek 13. Hafta maçýnda fikstür gereði Bozüyük
ile maç yapmadan 3 puan alan Belediyespor 14. Hafta maçýnda yine
sahasýnda Batman Petrolspor'u 2-0 maðlup ederek son 3 hafta da
toplam 9 puaný hanesine yazdýrdý. Buda takýma büyük bir moral ve
motivasyon getirdi. Tabi bu sonuçlar maçlarý izlemeye gelen taraftarlarýda az da olsa seyirci sayýsýný yükseltmeye baþladý.Þimdi Çorum
belediyespor'a destek zamaný ve her þartlarda bu takýma destek verilmelidir.
Çorum belediyespor, lig de zor günler geçiren istanbul temsilcisi
Gazi Osmanpaþaspor'u konuk edecek. Gazi Osmanpaþaspor 3. Grup
1. Grupda puan sýralamasýnda son sýrasýnýn bir üstü 17. Sýrada 8
puanýn sahibi olarak düþme potasýnda bulunuyor. Geçtiðimiz günlerde
kulüp baþkanýda alacaklarýný gerekçe göstererek hem kulüp baþkanlýðýndan istifa etti hemde kulübü icraya verdi. Ligde gazi osmanpaþaspor zor günler geçirerek ligin 15. Haftasýnda Çorum Belediyespor'a
konuk olacak. Gazi osmanpaþa puan cetvelinde 17. Basamakta yer
alýrken, 1 galibiyet, 5 beraberlik, 8 maðlubiyet elde ederken toplamda
attýðý gol 9 olurken kalesinde gördüðü gol sayýsý 17oldu.
Çorum belediyespor son 3 haftadýr 9 puan kazanarak ligde zirveye
doðru emin adýmlar ile yükselmeye baþladý. Kýrmýzý siyahlýlar ligin 15.
Haftasý maçýna puan cetvelinde 5. Basamakda averaj ile 5. Basamakta
bulunuyor. Belediyespor 1geride kalan 14 haftada 6 galibiyet, 6
beraberlik, 2 maðlubiyet elde etti. Rakip kalelere 18 gol atarken,
kalesinde 15 gol gördü. Belediyespor 24 puanla 5. Basamakda
Tuzlaspor'un bir alt sýrasýnda averaj ile takip ediyor. Belediyespor ligde
en farklý maðlubiyetini Tuzla spor karþýnda 4-1,lik skor ile maðlup
olmuþtu.
Buðra kýrmýz kart cezalýsý
Geçtiðimiz hafta batman petrolspor maçýnda kýrmýzý kart gören
Buðra, yarýn oynanacak olan Belediyespor- Gazi osmanpaþaspor
maçýnda forma giyemeyecek. Profesyonel futbol disiplin kurulu
Buðra'ya bir maç ceza verdi. Buðra, önümüzdeki hafta deplasmanda
oynanacak olan darýca gençlerbirliði maçýnda takýmdaki yerini almasý
almasý bekleniyor.
Belediyespor'un ilk yarýda kalan son 3 maçýda þu þekilde: Pazar
günü Dr. Turhan Kýlýçcýoðlu stadýnda gazi osmanpaþaspor'u konuk
edecek olan Kýrmýzý siyahlýlar, 16. Hafta maçýnda gelecek hafta Ýzmit
deplasmanýnda darýca gençlerbirliðine konuk olacak. Ýlk yarýnýn bitiminde son maçta Çorum da Bursa temsilcisi Nilüferspor'u konuk edecek olan Belediyespor ilk yarý maçlarýný tamamlayarak ikinci yarý hazýrlýklarý için kamp çalýþmalarý yapacak.
Belediyespor- Gazi Osmanpaþaspor maçýnýn muhtemel tertibi
Kalede: Fatih, savunmada: Akýn, Nedim ,Eray, Sefa, orta alanda:
Furkan, Oðuzhan, Turgay, Burak forvette ise, Çaðlar tertbi ile gazi
Osmanpaþa karþýsýnda mücade etmesi beklenen muhtemel takým
kadrosu olarak yer alacaklar.(Yasin Yücel)
Yavuz Ýncedal: Ýyi
futbol ve güzel sonuç
Çorum Belediyespor Teknik
Direktörü Yavuz Ýncedal, yarýn
konuk edecekleri Gazi osmanpaþaspor
maçý ile ilgili olarak yaptýðý açýklamada;
Çýkýþlarýný devam ettirmek ve üst sýralardaki yerlerini saðlama almak adýna
kazanmaktan baþka düþüncelerinin
olmadýðýný söyledi.Ýncedal, ligde son haf-
talardaki çýkýþlarýyla
hem takým olarak
hemde þehir olarak çok
iyi bir hava yakaladýklarýný belirterek
'Yükseliþimizi devam
ettirmek için sahamýzdaki bu maçý kazanmaktan baþka bir
düþüncemiz yok. Hafta
boyunca çok iyi hazýrlandýk ve tam kadro
olarak yarýn maça çýkacaðýz.
Biz her maçta olduðu
gibi rakipten çok sahada
kazanma adýna
mücadele etmek ve iyi
futbol oynamak istiyoruz. Bunu yaptýðýmýz
takdirde sahadan üç
puanla ayrýlacaðýmýza
inancým tam. Çalýþmalardaki futbolcularýmýn kazanma isteði
ve mücadelesi yarýnki
maç öncesinde bizleri
son derece mutlu ediyor.
Tabiki sahada
mücadele edecek futbolcularý motive etmek için bu maçtada
en büyük güvencemiz taraftarlarýmýz olacaktýr. Her geçen hafta artan seyirci
desteðinin bu maçta daha artmasý ve
onlarýn vereceði destekle sahadan üç
puanla ayrýlma geleneðimizi bu maçtada
sürdürmek istiyoruz' dedi. (Spor servisi)
Hanoðlu konaðýnda moral yemeði
Çorum Belediyespor'a
Gazi Osmanpaþa maçý
öncesinde Hanoðlu konaðý
iþletme sahiplerinden, konak'ta moral yemeði verildi.
Pazar günü saat 13:30 da Dr.
Turhan Kýlýçcýoðlu stadýnda
Gazi Osmanpaþayý konuk edecek olan kýrmýzý siyahlý oyunculara Perþembe akþamý Hanoðlu
konaðýnda yemek verildi. Yemeðe, Zeki Gül, Ýzmir fuarýnda
olduðundan katýlmadý. Yöneticilerden Fatih Özcan, Mustafa
Özbayram, Mustafa Mertek,
Kerep Kahramantekin, Sinan
Özdilli, Hamit Iþýk ve Hanoðlu
konaðý sahiplerinden Melih
Hanoðlu, Futbolcular ve teknik heyette tam kadro yemeðe katýldýlar.
Yemek öncesi bir konuþma yapan
basýn sözcüsü Mustafa Özbayram, Belediyespor'a zorlu Gazi Osmanpaþa
maçý öncesi moral yemeði veren iþlet-
me sahiplerinden Hanoðlu ailesine teþekkür etti.
Özbayram daha sonra þunlarý vurguladý" Sezon baþýnda bu takým kurulurken ilk beþ takým içinde olup þampiyonluk yolunda iddialý bir takým oluþturmanýn
gayretleri
içinde
olduk.
Son haftalarda
alýnan baþarýlý
sonuçlar ile ilk
yarýnýn bitimine
3 hafta kala lider
Darýca Gençlerbirliðispor
ile
aramýzda 6 puanlýk bir fark
kaldý. Böyle baþarýlý bir takýma Hanoðlu, iþletmesi sahipleri gibi destekler verilir ise, zorlu
lig yolculuðunda daha baþarýlý sonuçlar alýnacaðýndan kimsenin þüphesi
olmasýn.
Geçtiðimiz hafta Batman Petrolspor maçýnda bizlere sonsuz destek ve-
ren taraftarlarýmýza ve kader mahkumu arkadaþlarýmýza en derin kalbi
þükranlarýmý sunuyorum. Artýk þehir
olarak silkinme zamaný gelmiþtir. Çorum'un profesyonel takýmýna her kesimden destekler bekliyoruz. Þampiyonluk yolunda bu maddi ve manevi
desteklere ihtiyaçýmýz var. Bu destekler bize gelirse bizi kimse yýkamaz. Sayýn Valimiz, Belediye baþkanýmýz Ýlimzin siyasileri, bürokratlarý ,sanayicileri,
esnafý kýsaca tüm Çorum halkýný yanýmýzda görmek istiyoruz. Pazar günü
sahamýzda konuk edeceðimiz Ýstanbul
temsilcisi Gazi Osmanpaþaspor'u da
maðlup ederek, ligde bir engeli daha
aþmak istiyoruz. Bu maçta da bütün
Çorumlu futbol severleri tribünlerde
görmek arzusundayýz.
Bu yemeði her kes evinde de yiyebilirdi. Ancak bu davet bir birlikteliðin
göstergesidir. Bu takýma Çorumlu olan
herkez sahip çýkmalýdýr ve lig sonuna
kadar desteklemelidir. Her geçen hafta maçý izlemek için stadyuma gelen
taraftar sayýmýzda artýþ olmaktadýr.
Pazar günü de bu artýþýn dahada fazla
Download

Günlük Gazetenin Tamamını Okumak İçin TIKLAYIN