Slovenská hypertenziologická spoločnosť
Zápisnica č. 8 / 2012-2016
zo zasadnutia výboru dňa 9. októbra 2014, Bratislava
Prezencia:
Výbor -prítomní: MUDr. Katarína Beňová, PhD., MUDr. Peter Jonáš, Doc. MUDr. Slavomíra Filipová, CSc.,
Doc. MUDr. Ľudovít Gašpar, CSc., Doc. MUDr. Jana Sirotiaková, PhD., MUDr. Dana Škultétyová, PhD.
Výbor –neprítomní, ospravedlnení: Doc. MUDr. Andrej Dukát, CSc., Doc. MUDr. Štefan Farský, CSc.,
MUDr. Gabriela Kaliská, CSc., Doc. MUDr. Marián Sninčák, CSc., MUDr. Vladimír Spišák
Dozorná rada - prítomní: MUDr. Katarína Bobocká, PhD., Doc. MUDr. Ján Lietava, CSc.,
MUDr. Anna Vachulová, PhD.
Program:
1. Príprava XXX. Kongresu SHS
2. Príprava 6. Školy hypertenzie SHS
3. Návrhy publikácií na udelenie Ceny za najlepšiu publikáciu v oblasti hypertenzie v roku 2013
4. Letná škola hypertenzie (2014, 2015)
5. Rôzne
Úvodom Doc. Filipová privítala Dr.Vachulovú, ktorá podľa výsledku volieb sa stala členkou dozornej rady
namiesto Doc. Čižmárovej (┼ apríl 2014).
Ad 1)
XXX. Jubilejný kongres SHS sa uskutoční 12.- 14. marca 2015 v Nízkych Tatrách, na Táloch (hotel Partizán).
Doc. Filipová informovala, že Prvá informácia o Kongrese SHS aj Škole hypertenzie už vyšla tlačou a bola
rozposlaná všetkým členom SHS a je na webovskej stránke SHS. Do kongresových tašiek ju dostali všetci
účastníci Kongresu SKS 2014.
Dôležité termíny:
13. október 2014 - otvorenie webovej stránky pre zaslanie prihlášky a abstraktov originálnych
prác, posledný termín 5. december 2014
16. január 2015 - oznámenie prijatia abstraktov do programu
23. január 2015 - definitívny program na webovej stránke
30. január 2015 - posledný termín na včasnú registráciu
Po diskusii bol akceptovaný návrh, že každý člen výboru bude aktívny v oblasti svojho pôsobenia a zabezpečí
odoslanie minimálne 2 abstraktov originálnych prác do programu kongresu.
Všetky prihlášky na kongres sa dajú realizovať len elektronicky. Web-stránka bude k tomuto účelu otvorená
(prihlášky k účasti a odoslanie textov abstraktov) od 13. októbra 2014 do 5. decembra 2014.
Nakoľko kongres bude jubilejný, pozývame významných prednášateľov a prezidentov spolupracujúcich
spoločností zo Slovenska a zo zahraničia. Plánovaní pozvaní hostia zo zahraničia: Prof. Filipovský (prezident
ČHS), Prof. J. Widimský, ml., Prof. Cífková (ČR), Prof. Narkiewicz (Poľsko). Domáci pozvaní hostia (mimo
členov SHS): Prof. Šimková (prezidentka SKS), Prof. Hatala (prezident SASA) a Prof. Lazurová (prezidentka
SIS).
Plánované bloky prednášok:
1. Spoločný blok pozvaných prednášateľov
2. Spoločný blok SKS a SASA na tému z oblasti hypertenzia+fibrilácia predsiení+nové antikoagulanciá.
Prezidentka SHS prejedná deteily bloku s prof. Šimkovou a prof. Hatalom.
3. Novinky v oblasti rezistentnej hypertenzie
4. Kombinovaná antihypertenzívna liečba
5. Adherencia a perzistencia k liečbe hypertenzie
6. Juvenilná hypertenzia - blok venovaný pamiatke Doc. Čižmárovej
(za prípravu zodpovedajú: Dr. Vachulová, Doc. Lietava)
7. Hotlines (plán 4-5 tém):
zatiaľ navrhované 2 témy prijaté : (1) RDN – Doc. Filipová, (2) Chronické SZ – nová liečba –
Doc. Goncalvesová. Ďalšie témy čakajú na návrhy.
8. Rezervy v stratifikácii AH (za prípravu zodpovedajú: Dr. Škultétyová, Doc. Filipová).
Navrhnutá prednáška: Dr. Čaprnda (BA).
9. Ďalšie bloky sa budú tvoriť po uzavretí prijímania abstraktov v januári 2014 na zasadnutí programového
výboru kongresu a podľa časových možností kongresu.
Prednášky budú prebiehať paralelne v 2 sálach. Bloky budú tvorené prehľadovými prednáškami v kombinácii
s originálnymi prácami.
Prijaté abstrakty budú publikované v oficiálnom časopise SKS a SHS Cardiology Letters. Prezidentka SHS
navrhla, aby vybraté veľmi kvalitné abstrakty boli zverejnené ako rozšírené a prejedná túto možnosť a rozsah so
šéfredaktorom časopisu.
Navrhujeme počas kongresu udeliť ocenenia: Čestné členstvo SHS Prof. Renate Cífkovej, ktorá dlhoročne
aktívne spolupracuje s SHS a pomáha našej spoločnosti aj v ESH. Členovia výboru navrhujú oceniť: Prof.
Balažovjecha a in memoriam Doc. Čižmárovú. (Zodpovední: Doc. Filipová, Dr. Škultétyová.)
Ad 2)
VI. Škola hypertenzie SHS (14.-15. marec 2014) sa uskutoční podľa zaužívaného modelu, t.j. hneď po
kongrese (sobota poobede, nedeľa doobeda). Medzinárodná centrála spoločnosti Berlin-Chemie-Menarini, tak
ako po minulé roky, bude hlavným sponzorom podujatia. Výbor SHS plánuje vo väčšej miere participovať na
výbere kandidátov do školy, aby prednosť dostali lekári, ktorí doteraz nemali možnosť zúčastniť sa tohto
podujatia, a majú záujem. SHS bude uprednostňovať aktívnych členov SHS.
Návrh dvoch hlavných tém:
1. Hypertenzia a sympatikový nervový systém
a) Primárny hyperaldosteronizmus a abnormálna sympatiková nervová aktivita
pozvaný zahraničný prednášateľ (Prof. J. Widimský, ČR)
b) Esenciálna hypertenzia a sympatiková nervová aktivita
prednášatelia: Dr. Kaliská (BB), Doc. Gašpar (BA)
c) Antihypertenzíva a ich efekt na sympatikový nervový systém
prednášatelia: Doc. Lietava (BA) a Dr. Jonáš (KE)
d) dve kazuistiky:
- z oblasti arytmológia: Dr. Vachulová (BA)
- z oblasti primárny hyperaldosteronizmus alebo sekundárna hypertenzia:
neobsadené - podľa návrhov (dr. Pastrnáková, KE?, iný návrh – Banská Bystrica?,
z II. Internej kliniky LFUK, BA?......)
2. Najobávanejšie kardiovaskulárne komplikácie hypertenzie (IM, NCMP, CHSZ)
a) pozvaný zahraničný prednášateľ Prof. Borghi (Taliansko),
navrhovaná téma: Je liečba hypertonika po IM odlišná ?
b) pozvaný zahraničný prednášateľ: Prof. Cífková (ČR):
navrhovaná téma: NCMP a artériová hypertenzia
c) pozvaný prednášateľ: Doc. Goncalvesová (BA)
navrhovaná téma: Chronické srdcové zlyhávanie ako dôsledok artériovej hypertenzie
d) dve kazuistiky:
- z oblasti IM, NCMP: Dr. Križanová (KE)
- hypertenzné srdce - neobsadené
- alebo: NCMP a AH: Dr. Beňová (Prešov)
Ad 3)
Návrhy prác na udelenie Ceny roka za najlepšiu publikáciu v oblasti hypertenzie publikovanú v roku 2013
je možné poslať do 1. decembra 2014 na adresu prezidentky alebo vedeckej sekretárky SHS. Autor môže poslať
len 1 publikáciu v elektronickej forme (PDF), resp. poštou 1 originál. Navrhnutí hodnotitelia prác: Prof. Dukát,
Doc. Gašpar, Dr. Vachulová.
Ad 4)
Dr. Križanová (Košice) absolvovala ESH 2014 – LŠH vo Varne a poslala rozšírenú správu zo služobnej cesty,
ktorá bude uverejnená v časopise Cardiology Letters. Cestovné výdavky sú hradené cestou SHS.
LŠH v roku 2015 sa bude konať v septembri v Rakúsku, v lokalite blízko Viedne.
Ad 5)
Termín nasledujúcej výborovej schôdze: medzi 12.- 15. januárom 2015 (t.j. po ukončení prijímania abstraktov
na kongres). Výbor bude súčasne programovým výborom pre XXX. Kongres SHS. Termín upresníme
dodatočne.
MUDr. D. Škultétyová, PhD, FESC
vedecká sekretárka SHS
V Bratislave 26.
októbra 2014
Doc. MUDr. S. Filipová, CSc., FESC
prezidentka SHS
Download

Zápisnica č. 8 / 2012-2016 - Slovenská Hypertenziologická