KARABURUN BELEDİYESİ MECLiS KARARI
DÖNEM
:
Karar
Ekim/20l4
Tarihi
: l5ll0l20l4
Karar Numarası : Özet
Toplantı
Belediye Meclisini
Teşkil Edenlerin
Adı ve Soyadı
TOPLANTIYA
KATILANLAR
Saati : 14:00
Belediye Başkanı : Ahmet ÇAKIR
üyeler : özhan üNAL, Dinçer özı-üoĞı-u, iıtay GİRGİN pR»oĞeN,
i.Mete ÜNeL, Hamdi YAVLJZ,Ahmet DEĞİRMENCİ, Bulent GÜLTEKİN,
AKIN, Zuhal OKUYAN,
Ahmet
öznan üNRı-, Dinçer özı-üoĞı-u, iıı<ay GİRGİN gnnoĞAN, i.Mete üNeı-,
Hamdi YAV|JZ, Ahmet DEĞİRMENCİ, Bülent GÜLTEKİN, Ahmet AKIN
Karaburun Belediye Meclisi 5393 Sayılı yasanın 22. Maddesi gereğince, 0l Ekim 2014
tarihinde, Belediye Başkanı Ahmet ÇAKIR Başkanlığında toplandı. İmza Yoklama Çizelgesi üyelere
imza ettirilmek suretiyle yoklama yapıldı, Üye ZuhalOKUYAN'ın bulunmadığı tespit edildikten
sonra, Birleşim Başkan Vekili tarafindan açıldı.
Başkanın açıIış konuşmasından sonra, gündeme geçiIdi.
BÜTÇE KoMİsYoNU RAPORU
Belediye Meclisinin 0l .l 0.2014 tarih ve 78 sayılı kararıyla komisyonumuza havale edilen,
Karaburun Belediyesi 20l5 Yılı Gelir ve Gider Bütçesikomisyonumuzda değerlendirilerek;
1
0l.
Vergi geliri
03. Teşebbüs ve Mülkiyet geliri
04. Alınan Bağış ve Yardımlar
05. Diğer Gelirler
06. Sermaye Gelirleri
09. Ret ve İadeler (-)
Gelir
Toolamı
9.831.000.00
1.086.000.00
460.000.00
4.307.425.00
2.07,7.575.00
l0.000.00
17.752.000.00
ksiyonel S ınıtlandırmonı n l. D üzey ine Göre)
5.476.000.00
Genel Kamu Hizmetleri
03. Kamu düzenive Güvenlik Hizmetleri 252.000.00
l l .6l4.000.00
04, Ekonomik iş|er ve Hizmetler
4l0.000.00
Hizmetleri
Refahı
Toplum
06. İskan ve
!7,752.000.00
(Ekonomik SınıJlandırmanın 1. Düzeyine Göre)
4.135.000.00
01. Personel Giderleri
677.000.00
02. Sosyal Güvenlik Prim Giderleri
9.247.970.00
Alım
Giderleri
ve
Hizmet
03. Mal
( Fon
0l.
Toplam
04. FaizGiderleri
05. Cari Transferler
06. Sermaye Giderleri
09. Yedek Ödenek
Toplam
olunur.
Şeklinde olduğu görülmüş
a
70.000.00
555.000.00
1.430.000.00
1.637.030.00
]7.752.00Q.00
ve 'uygunluğuna'oy birliği
ile karar verilmiştir. Meclise arz
Komisyon raporu okundu.
20l5yılı bütçesi ile ilgili Bütçe Komisyonu raporu, bütçe gelİr ve gİder kalemleri ayfl ayr|
okundu; 20l5 yılİGider ve Gelir Kalemleri ayrı ayrı, Bütçe Kararnamesi de madde madde oylanarak;
20l5 yılı bütçesinin kabulüne Oybirliği ile karar verildi.
Saip Köyü 324 parse| ile ilgili daha önce alınan meclİs kararlarının tekrar görüşülmesİ
kalmasına, mevcudun oybirliği ile karar verildi.
gündemde
maddesinin
Toplantıya katılamayan Meclis Üyesi Zuhal
mevcudun oybirliği ile karar verildi.
OKUYAN'ın mazeretinin kabulüne
07 Kasım 2014 saat l4.0O'da toplanılmak üzere birleşim kapatıldı.
Download

15.10.2014 Tarihli Meclis Kararı