Obstarávateľ :
Okresné stavebné bytové družstvo v Michalovciach
Plynárenská 1
071 01 Michalovce
Predmet obstarávania : Obnova fasády na bytovom dome A2 sídl. SNP
v Michalovciach
ul. Tulipánová 7,9 , ul. Zvončeková 2,4,6 , ul. Severná
8,10,12,14 , ul. Fialková 1,3
( užšia súťaž )
Michalovce: december 2013
Popis práce v súvislosti s obnovou obalových konštrukcii bytového domu
Predmetom obstarávania bude odstránenie rias, baktérii a pliesni na fasáde bytového domu, ktoré boli
preukázané v znaleckom posudku a odbornom vyjadrení (Diagnostikácia dodatočného zateplenia
obvodového plášťa BD A2 na sídl. SNP v Michalovciach - TSÚS pobočka Tatranská Štrba apríl 2013) .
Popis existujúceho stavu :
Byt. dom A2
- je postavený v stavebnej sústave B70 daný do užívania v r.1998. Bytový dom
pozostáva z 11 sekcii . Je to 8 podlažný dom, 214 b.j., 7 nebytových priestorov.
Obvodový plášť:
Na zateplenie je použitý extrudovaný polystyrén EPS – F, hr.60 mm, 20 mm, 40mm. Klebespachtel,
Granolan Grund, Granolan Putz, sklotextilná mriežka, tanierové hmoždinky a pomocný materiál.
Návrh sanačných opatrení podľa odborného vyjadrenia :
mechanicky (pomocou kefy, obrúsením, oškrabaním) odstrániť väčšie vrstvy rias – machov a
lišajníkov
striekaním naniesť špeciálny odstraňovač rias, machov a lišajníkov
plochu fasády umyť tlakovou vodou s pridaním Fasádneho čistiaceho prostriedku
vykonať perforáciu (napr. pomocou plošného prípravku – otvory 3 mm, raster 20x20 mm)
a penetráciu takto pripraveného podkladu
aplikovať základnú omietkovú vrstvu, t.j. armovaciu maltu so sklotextilnou mriežkou v hrúbke 3 až
4 mm.
vykonať penetráciu podkladu podľa zvoleného typu povrchovej úpravy
realizácia minerálnej povrchovej úpravy (silikátovej alebo silikónovej) s prísadou proti-plesňového
prostriedku s dôrazom na správne vytvorenie štruktúry bez nadmernej drsnosti
Použitie omietky na silikónovej báze je vhodné, pretože silikónové omietky vďaka svojím hydrofóbnym
vlastnostiam obmedzujú vytváranie súvislého vodného filmu a vďaka samočistiacemu efektu zároveň
znižujú rýchlosť zašpinenia fasády.
Kompletné odborné vyjadrenie – TSÚS pobočka Tatranská Štrba bude k dispozícii len na vyžiadanie.
Strešná konštrukcia :
Bola zrealizovaná a daná do užívania v roku 1998, technológia – hydroizolácia strechy, lemovanie atiky
a odkvapu na výťahových šachtách, spádový polystyrénový betón, omietky na výťahových šachtách .
Osobitné požiadavky vlastníkov bytového domu :
v cenovej ponuke bude cena uvedená za 1m2, 2 000m2, 4 000m2, 6 000m2
a 8 868 m2
uviesť od minimálne koľkých m2 je pre firmu ponuka na opravu fasády akceptovateľná –
prijateľná
dodatočné zateplenie fasády nutne
Súťažné podmienky:
Preukázanie odbornej spôsobilosti (certifikát preukázania zhody, licencia na práce);
Referencie : o doteraz
odporúčaným TSÚS
vykonaných prácach s podobným, alebo identickým problémom spôsobom
Potvrdenie o finančnej spôsobilosti;
Termíny : Spracovať návrh časového postupu prác - zahájenie 06/14, ukončenie 09/14
Spôsob platby : Priebežná fakturácia po zrealizovaných celkoch, splatnosť faktúr;
Sankcie : Navrhnúť podmienky pre uplatnenie sankcii a ich výšku;
Záruky : Záruky na použitý materiál a zhotovené dielo minimálne 5 rokov
Obhliadka stavby : Povinná obhliadka stavby je stanovená na 13 a 14.1.2014 od 9,00 hod. pri obhliadke
13.1.2014 budú prítomní p. Madaras a p. Zoľak, 14.1.2014 p. Černakovič a p. Jenčo.
Termín predloženia ponúk : Ponuky je nutné predložiť do 20.02.2014 najneskôr do 15.00 hod. na
sekretariát predsedu OSBD Michalovce v zalepenej obálke .
Vyhodnotenie : Vyhodnotenie ponúk sa uskutoční dňa 3.3.2014 na schôdzi vlastníkov v zasadačke OSBD.
Oznámenie o výsledku obdržia prihlásení po ukončení schôdze.
Michalovce : december 2013
Download

( užšia súťaž ) - OSBD Michalovce