Wiadomości Gminy Hażlach, lipiec/sierpień 2014
Nr 4 (113)
1
LIPIEC/SIErPIEŃ 2014
ISSN 1643-0603
GMINNE ŚWIĘTO PLONÓW
Po ubiegłorocznych Dożynkach Powiatowo-Gminnych w Zamarskach, w tym roku odbyły się w Hażlachu równie udane Dożynki
Gminne, zorganizowane przez Gminny Ośrodek Kultury, Radę Sołecką Hażlacha z sołtysem Janem Małyszem na czele, przy pomocy
pań z Koła Gospodyń Wiejskich. W sobotę 30 sierpnia barwny korowód ponad 20 maszyn, pojazdów rolniczych i wozów strażackich
wyruszył sprzed budynku GOK do gospodarstwa Marzeny i Tomasza
Herdów z ulicy Skoczowskiej. Gospodarze tegorocznych dożynek
gospodarują na 60 ha, specjalizują się w hodowli trzody chlewnej i
bydła mięsnego. Uprawiają także zboża, kukurydzę i rzepak. W najbliższym czasie zamierzają otworzyć u siebie zakład przetwórstwa i
sprzedaży mięsa oraz przetworów z własnej hodowli.
Gospodarze dożynek, Marzena i Tomasz Herdowie, w towarzystwie wójta Karola Folwarcznego • Fot. GK
i Tańca. Część oficjalną dożynek prowadził Przemysław Żebrok, zaś
przejazd korowodu komentował Józef Piekar.
GK
MAŁŻEŃSKIE JUBILEUSZE
Przejazd korowodu przez Hażlach • Fot. GK
Z okazji święta plonów gościliśmy w Hażlachu posła na Sejm
Czesława Gluzę, radnych powiatowych, dyrektora Biura Europosła
dr. Jana Olbrychta Sylwię Cieślar oraz przedstawicieli partnerskiej
Gminy Dětmarovice: Starostę Ladislava Rosmana i Sekretarza Urzędu Gminy Jana Pochylego. Później dołączył także Starosta Cieszyński
Jerzy Nogowczyk. Naszą gminę reprezentowali: Wójt Gminy Karol
Folwarczny, przewodnicząca Rady Gminy Grażyna Krehut, Sekretarz
Gminy Wanda Sojka oraz radni Rady Gminy i sołtysi.
Na powitanie gazdów udano się wraz z Zespołem Regionalnym
„Wielkokończanie” i jego kapelą. Po powrocie korowodu uroczystości dożynkowe odbywały się pod wiatą obok boiska sportowego w
obecności duchownych obu wyznań, ks. kanonika Andrzeja Paponia
i ks. Marcina Podżorskiego. Dożynkowe obrzędy wykonywali członkowie Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej im. J. Marcinkowej.
Przemawiając do zebranych wójt Folwarczny podziękował Bogu za
obfitość tegorocznych plonów, zaś rolnikom złożył wyrazy szacunku
i uznania za poniesiony trud i pracę na roli.
O oprawę muzyczną podczas powitania korowodu z gospodarzami dożynek oraz w dalszej części uroczystości zadbała orkiestra dęta
Janusza Kani. Przed licznie zgromadzoną publicznością wystąpili
także „Wielkokończanie” oraz artyści z cieszyńskiego Zespołu Pieśni
W minioną sobotę, 23 sierpnia, w sali sesyjnej Urzędu Gminy w
Hażlachu spotkały się małżeńskie pary z naszej gminy, które świętowały swoje Złote i Diamentowe Gody, czyli jubileusze 50 lat i 60 lat
wspólnego pożycia. Wójt Gminy Karol Folwarczny, w towarzystwie
Grażyny Krehut, przewodniczącej Rady Gminy Hażlach oraz zastępców kierownika Urzędu Stanu Cywilnego, Liliany Matloch i Zbigniewa Karpety, udekorował dostojnych Złotych Jubilatów medalami „Za
Długoletnie Pożycie Małżeńskie”, przyznanymi postanowieniem Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego.
(c.d. na str. 3)
Pamiątkowa fotografia przybyłych do Urzędu Gminy Hażlach dostojnych Jubilatów • Fot. GK
2
Wiadomości Gminy Hażlach, lipiec/sierpień 2014
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
„E-UrZąd - dOdAJ dO ULUBIONyCh!”
Od 1 lutego 2014 roku Gmina Hażlach bierze udział w realizacji
projektu, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu V Poddziałania 5.2.1., pod nazwą „e-Urząd
- dodaj do ulubionych! Wsparcie elektronicznej administracji Gmin
Strumień, Brenna, Hażlach, Pawłowice i Zebrzydowice oraz Miast
Ustroń i Wodzisław Śląski”. Celem głównym projektu jest upowszechnienie i poprawa jakości elektronicznych usług publicznych
świadczonych przez siedem jednostek samorządu terytorialnego
województwa śląskiego i usprawnienie działań tych jednostek przez
wdrożenie standardów świadczenia elektronicznych usług publicznych i elektronizację wymiany korespondencji za pomocą e-PUAP.
Do tej pory w ramach projektu zrealizowano m.in. następujące zadania: utworzono podstronę projektu, wykonano oznakowanie Punktu Potwierdzania Profilu Zaufanego, podjęto działania zmierzające do
przeprowadzenia audytu bezpieczeństwa, przeprowadzono postępowania konkurencyjne w celu zakupu sprzętu wraz z oprogramowaniem oraz zakup materiałów promocyjnych.
Realizacja projektu będzie trwała do 31 lipca 2015 roku.
go czasu, przy wykorzystaniu zasobów naturalnych czy kompleksów
sportowych. Założeniem projektu było również wypracowanie metod
mających wpływ na poprawę komunikacji pomiędzy pracownikami
i poszczególnymi jednostkami. Całość projektu obejmowała trzy zasadnicze zagadnienia: ekologię, zdrowy styl życia, współpracę międzynarodową i komunikację.
GK
rAdIOWÓZ Z POMOCą GMIN
Funkcjonariusze z Komisariatu Policji w Zebrzydowicach cieszą
się z nowego nabytku. 4 sierpnia nastąpiło bowiem oficjalne przekazanie nowoczesnego samochodu marki KIA Ceed wartości ponad 60
tys. złotych, który został zakupiony między innymi dzięki dofinansowaniu z gmin Hażlach i Zebrzydowice. Oba samorządy przekazały na
ten cel po 20 tysięcy złotych.
Wójtowie Hażlacha i Zebrzydowic z policjantami przy nowym radiowozie • Fot. Przemysław Lose (UG Zebrzydowice)
ZAKOŃCZENIE PArTNErSKIEGO
PrOJEKTU
9 lipca 2014 roku w Dětmarowicach odbyło się spotkanie mające
na celu podsumowanie realizowanego przez ostatnie dwa lata projektu partnerskiego „Dbając o Ziemię - Dbamy o Siebie” w ramach programu „Uczenie się przez całe życie” Comenius Regio. Partnerami
projektu były Gmina Hażlach, Szkoła Podstawowa im. Trzech Braci
w Hażlachu, LKTS Victoria Hażlach, Gmina Dětmarovice, Szkoła
Podstawowa w Dětmarowicach, Klub Sportowy Sokol Dětmarowice.
W spotkaniu uczestniczył Wójt Gminy Hażlach Karol Folwarczny,
przewodnicząca Rady Gminy Hażlach Grażyna Krehut, dyrektor Szkoły Podstawowej w Hażlachu Agnieszka Pilch oraz koordynator projektu Marta Kędzior. Władze samorządowe strony czeskiej reprezentowali: Starosta Ladislav Rosman i Sekretarz Urzędu Gminy Jan Pochyly.
Wójt Gminy Hażlach Karol Folwarczny ze Starostą Dětmarovic Ladislavem Rosmanem • Fot. Dagmar Šnapkova
Projekt miał za zadanie podniesienie świadomości ekologicznej
i zdrowotnej wśród społeczeństwa, a także wypracowanie dobrych
praktyk motywujących mieszkańców do aktywnego spędzania wolne-
Władze samorządowe rozumieją potrzebę posiadania przez policję odpowiedniego wyposażenia. Z kolei jej przedstawiciele podkreślają dobrą współpracę z naszym gminami. Powiatowy komendant
policji, insp. Krzysztof Chrobak oraz komendant zebrzydowickiego
komisariatu, podinsp. Robert Kamiński, za przyczynienie się do zakupu radiowozu osobiście podziękowali wójtom obu gmin: Karolowi
Folwarcznemu i Andrzejowi Kondziołce.
GK
POŻEGNALI LATO
23 sierpnia w Kończycach Wielkich odbyła się trzecia już z kolei
impreza
integracyjna
dla mieszkańców pod
nazwą
„Pożegnanie
Lata”. Wcześniej zorganizowaliśmy dwie „Majówki”. Organizatorem
tych przedsięwzięć byli:
sołtys Stanisław Żyła
wraz z Radą Sołecką,
Występ zespołu „Wielkończanie” • Fot.
LKS Błyskawica KońJózef Foltyn
czyce Wielkie, Koło
Gospodyń Wiejskich i nasi przyjaciele.
Na imprezie gościliśmy zespół piłkarski „Orły z Zaolzia”. Zawodnicy z Czech wygrali z reprezentacją oldboyów Błyskawicy 9:2.
Następnie odbył się występ miejscowego Zespołu Regionalnego
„Wielkokończanie” i solowy pokaz tańca nowoczesnego. Można też
było spróbować smacznych potraw regionalnych. O doskonałą zabawę dla wszystkich przy muzyce i efektach świetlnych, do późnych
godzin, zadbał DJ „Barti”.
Dziękuję wszystkim za pomoc przy organizacji „Pożegnania Lata”,
a w szczególności Ludowemu Klubowi Sportowemu Błyskawica, paniom z KGW, Radzie Sołeckiej i sponsorom: firmie Piekarstwo & Ciastkarstwo Marek Handzel, Gminie Hażlach oraz naszym przyjaciołom.
Impreza w Kończycach Wielkich mogła dojść do skutku głównie dzięki
środkom wyodrębnionym w budżecie gminy na Fundusz Sołecki.
Sołtys Kończyc Wielkich
Stanisław Żyła
Wiadomości Gminy Hażlach, lipiec/sierpień 2014
3
MAŁŻEŃSKIE JUBILEUSZE (c.d. ze str. 1)
„ZAMArSKI NA STArEJ FOTOGrAFII”
Wśród mieszkańców gminy Hażlach uhonorowanych tymi medalami znaleźli się: Elżbieta i Józef Grzybek z Brzezówki, Stanisława
i Józef Henrykowski, Krystyna i Józef Kolondra z Hażlacha, Hildegarda i Alojzy Bortel, Irena i Adolf Matloch, Wanda i Gustaw Zelik z
Kończyc Wielkich, Aniela i Józef Szkutek z Pogwizdowa oraz Marta
i Eugeniusz Baran, Stefania i Mateusz Nowoczek z Zamarsk. Prezydencki medal otrzymali także zamieszkali obecnie w Zamarskach Eugenia i Franciszek Oberc, którzy są małżeństwem już od 1953 roku.
Z kolei jubileusz 60 lat pożycia małżeńskiego obchodzi w tym
roku pięć par, które związek małżeński zawarły w 1954 roku. Listami
gratulacyjnymi przez Wójta Gminy Hażlach zostali wyróżnieni: Elżbieta i Józef Kret z Brzezówki, Maria i Tadeusz Frydecki, Anna i Tadeusz Smelik z Kończyc Wielkich oraz Małgorzata i Rudolf Bugiel,
Helena i Edward Kokotek z Zamarsk.
Oprócz życzeń zdrowia i wszelkiej pomyślności Jubilaci odebrali
z rąk wójta i przewodniczącej Rady Gminy także paczki ze słodyczami. Małżonkowie, którzy z różnych przyczyn nie mogli uczestniczyć
w uroczystości w Urzędzie Gminy, otrzymali swoje medale lub listy
gratulacyjne z rąk wójta Karola Folwarcznego, który odwiedził ich w
miejscu zamieszkania.
GK
Rada Sołecka Sołectwa Zamarski zwraca się z prośbą o pomoc w
przygotowaniu wydania albumu „Zamarski na starej fotografii”. Wystarczy przeszukać domowe archiwum, znaleźć stare zdjęcia z terenu
Zamarsk i dostarczyć je sołtysowi (Zamarski, ul. Osiedlowa 18) lub
skontaktować się telefonicznie pod numerem 794 055 520 do końca
2014 roku.
Zdjęcia powinny być wykonane nie później niż do 1980 roku i
mogą przedstawiać ciekawe osoby, rodzinne spotkania i uroczystości,
krajobrazy, ciekawe miejsca i obiekty, które już nie istnieją lub radykalnie się zmieniły, w tym domy, zagrody, ulice, a także wydarzenia
w Zamarskach, itp.
Uwaga: wszystkie fotografie po zeskanowaniu zostaną oddane
właścicielom.
OGŁOSZENIA
Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o
gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity – Dz. U. z 2014 r., poz.
518 z późn. zm.) Wójt Gminy Hażlach informuje, że Zarządzeniem Nr
0050.233.2014 z dnia 25 sierpnia 2014 roku przeznaczył do oddania
w najem w trybie bezprzetargowym, na okres 10 lat, lokal użytkowy
nr 1 o powierzchni 12,12 m2, mieszczący się w budynku położonym
przy ulicy Ks. Olszaka 8 w miejscowości Kończyce Wielkie.
Wykaz o przeznaczeniu wyżej wymienionego lokalu do oddania w
najem zostanie wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Hażlach, ulica Główna 57, na okres 21 dni, tj. od dnia 11.09.2014 r. do dnia
02.10.2014 r. oraz na stronie internetowej www.hazlach.samorzady.pl.
*
*
*
Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o
gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity – Dz. U. z 2014 r., poz.
518 z późn. zm.) Wójt Gminy Hażlach informuje, że Zarządzeniem Nr
0050.234.2014 z dnia 25 sierpnia 2014 roku przeznaczył do oddania
w najem w trybie bezprzetargowym, na okres 10 lat, lokal użytkowy
nr 2 o powierzchni 24,24 m2, mieszczący się w budynku położonym
przy ulicy Ks. Olszaka 8 w miejscowości Kończyce Wielkie.
Wykaz o przeznaczeniu wyżej wymienionego lokalu do oddania w
najem zostanie wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Hażlach, ulica Główna 57, na okres 21 dni, tj. od dnia 11.09.2014 r. do dnia
02.10.2014 r. oraz na stronie internetowej www.hazlach.samorzady.pl.
*
*
*
Podatnikom płacącym podatek od nieruchomości, podatek rolny oraz podatek od środków transportowych przypominamy, że
najbliższy termin płatności wyżej wymienionych podatków przypada
na dzień 15 września. Natomiast najbliższy termin uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (śmieciami) to 15
października.
WNIOSKI dO PrOJEKTU
BUdŻETU NA 2015 rOK
Przypominam o rozpoczęciu prac nad projektem budżetu gminy na rok 2015. W związku z tym wnioski do projektu budżetu
w sekretariacie Urzędu Gminy Hażlach, ul. Główna 57, mogą
składać do dnia 15 września 2014 roku mieszkańcy, organizacje,
związki wyznaniowe, inne podmioty z terenu gminy oraz przedstawiciele jednostek pomocniczych (sołectw).
WÓJT
Karol Folwarczny
6 „LUTNIA BIKE MArAThON”
W sobotę 20 września 2014 roku odbędą się w Zamarskach kolejne zawody rowerowe z cyklu „Lutnia Bike Marathon”. Na godz.
11.30 przewidziano instruktaż na temat bezpieczeństwa w ruchu
drogowym. Początek rywalizacji młodzieżowej o godz. 12. Start do
wyścigu głównego nastąpi o godz. 13. O godz. 13.15 rozpocznie się
pokaz ratownictwa medycznego.
Więcej informacji, w tym elektroniczny formularz zapisów, na
stronie mtb.zamarski.pl.
GK
„ZAMArSKIE BIESIAdOWANIE”
Rada Sołecka Sołectwa Zamarski, Koło Gospodyń Wiejskich oraz
Gminny Ośrodek Kultury serdecznie zapraszają wszystkich miłośników pieśni ludowych na kolejne „Zamarskie Biesiadowanie”. Impreza odbędzie się w niedzielę 28 września 2014 roku w sali remizy OSP
w Zamarskach. Początek o godz. 15.00.
KALENdArZ WyBOrÓW
SAMOrZądOWyCh 2014 rOKU
Poniżej podajemy terminy wykonania poszczególnych czynności
wyborczych.
do dnia 7 września 2014 r.:
- podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o okręgach wyborczych, ich granicach, numerach i liczbie radnych
wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie
terytorialnej komisji wyborczej dla wyborów do rad gmin, rad powiatów,
sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast,
- zawiadomienie odpowiednio Państwowej Komisji Wyborczej lub
właściwego komisarza wyborczego o utworzeniu komitetu wyborczego.
do dnia 17 września 2014 r.:
- zgłaszanie komisarzom wyborczym kandydatów na członków
terytorialnych komisji wyborczych.
do dnia 22 września 2014 r.:
- powołanie przez komisarza wyborczego terytorialnych komisji
wyborczych.
do dnia 7 października 2014 r. do godz. 24.00:
- zgłaszanie terytorialnym komisjom wyborczym list kandydatów
na radnych, odrębnie dla każdego okręgu wyborczego dla wyborów
do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw.
do dnia 12 października 2014 r.:
- utworzenie obwodów głosowania w szpitalach, zakładach pomocy
społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych oraz ustalenie ich
granic, siedzib i numerów.
do dnia 17 października 2014 r. do godz. 24.00:
- podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach
obwodowych komisji wyborczych, w tym o siedzibach obwodowych
komisji wyborczych właściwych dla głosowania korespondencyjnego
(c.d. na str. 4)
4
Wiadomości Gminy Hażlach, lipiec/sierpień 2014
KALENdArZ WyBOrÓW
SAMOrZądOWyCh 2014 rOKU
(c.d. ze str. 3)
i o lokalach przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych,
- zgłaszanie kandydatów na członków obwodowych komisji
wyborczych,
- zgłaszanie gminnym komisjom wyborczym kandydatów na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.
do dnia 22 października 2014 r.:
- przyznanie przez Państwową Komisję Wyborczą jednolitych
numerów dla list tych komitetów wyborczych, które zarejestrowały
listy kandydatów w ponad połowie okręgów w wyborach do wszystkich
sejmików województw.
do dnia 24 października 2014 r.:
- przyznanie przez komisarza wyborczego, wykonującego zadania
o charakterze ogólnowojewódzkim, numerów dla list tych komitetów
wyborczych, które zarejestrowały co najmniej jedną listę kandydatów
w wyborach do sejmiku województwa i nie został im przyznany numer
przez Państwową Komisję Wyborczą.
do dnia 26 października 2014 r.:
- przyznanie przez komisarza wyborczego numerów dla list tych
komitetów wyborczych, które zarejestrowały co najmniej jedną listę
kandydatów w wyborach do rady powiatu i nie został im przyznany
numer przez Państwową Komisję Wyborczą ani przez komisarza wyborczego wykonującego zadania o charakterze ogólnowojewódzkim,
- powołanie przez gminną komisję wyborczą obwodowych komisji
wyborczych,
- sporządzenie spisów wyborców w urzędzie gminy
- zgłaszanie przez wyborców niepełnosprawnych zamiaru głosowania korespondencyjnego, w tym przy pomocy nakładek na karty do
głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a
do dnia 27 października 2014 r.:
- rozplakatowanie obwieszczeń:
a) terytorialnych komisji wyborczych o zarejestrowanych listach
kandydatów na radnych,
b) gminnych komisji wyborczych o zarejestrowanych listach kandydatów na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.
Od dnia 1 listopada do dnia 14 listopada 2014 r. do godz. 24.00:
- nieodpłatne rozpowszechnianie audycji wyborczych w programach publicznych nadawców radiowych i telewizyjnych przygotowanych przez komitety wyborcze.
do dnia 2 listopada 2014 r.:
- zgłaszanie przez wyborców niepełnosprawnych zamiaru głosowania w lokalu wyborczym przy użyciu nakładek na karty do głosowania
sporządzonych w alfabecie Braille’a.
do dnia 7 listopada 2014 r.:
- składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do
głosowania.
do dnia 11 listopada 2014 r.:
- składanie wniosków przez wyborców o dopisanie ich do spisu
wyborców w wybranym obwodzie głosowania na obszarze gminy
właściwej ze względu na miejsce ich stałego zamieszkania.
W dniu 14 listopada 2014 r. o godz. 24.00:
- zakończenie kampanii wyborczej.
W dniu 15 listopada 2014 r.:
- przekazanie przewodniczącym obwodowych komisji wyborczych
spisów wyborców.
W dniu 16 listopada 2014 r. w godz. od 7.00 do 21.00:
- głosowanie.
Jeżeli koniec terminu wykonania czynności określonej w Kodeksie wyborczym przypada na sobotę albo na dzień ustawowo wolny
od pracy, termin upływa pierwszego roboczego dnia po tym dniu.
Jeżeli Kodeks wyborczy nie stanowi inaczej, czynności wyborcze są
dokonywane w godzinach urzędowania sądów, organów wyborczych
i urzędów gmin.
Artykuł pochodzi z Serwisu Samorządowego Polskiej Agencji
Prasowej SA (www.samorzad.pap.pl).
POdZIAŁ GMINy hAŻLACh NA
OKrĘGI WyBOrCZE
Zgodnie z uchwałą nr VII/61/2012 Rady Gminy Hażlach z dnia
30 października 2012 r. w sprawie podziału Gminy Hażlach na okręgi
wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym, ustanowiono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych o następujących granicach (zgodnie z
załącznikiem nr 1 do uchwały):
Numer
okręgu
wyborczego
Granice okręgu
Liczba
radnych
wybieranych
w okręgu
1
Sołectwo Brzezówka
1
2
część sołectwa Hażlach
ulice: Akacjowa, Boczna, Cieszyńska od nr 3 do 27, Czuchowska,
Jastrzębska, Parchów, Pogwizdowska, Polna, Rudowska, Skośna,
Wiejska, Źródlana
1
3
część sołectwa Hażlach
ulice: Długa, Główna, Kościelna, Krótka, Kwiatowa, Leśna,
Lipowa, Myśliwska, Osiedlowa, Rolna, Rzeczna, Spokojna
1
4
część sołectwa Hażlach
ulice: Brzozowa, Cicha, Cieszyńska od nr 28 do104, Dębowa,
Graniczna, Karnowiec, Kończycka, Kostkowicka, Kręta,
Miodowa, Muroń, Ogrodowa, Rajska, Rybacka, Sadowa, Siewna,
Skoczowska, Słoneczna, Zagrodowa
1
5
część sołectwa Kończyce Wielkie
ulice: Cieszyńska, Dolna, Dworcowa, Kaczycka, Kolejowa, Krótka,
Leśna, Miła, Podlesie, Spacerowa, Statek, Stawowa, Tęczowa,
Topolowa, Wygoda, Żwirowa
1
6
część sołectwa Kończyce Wielkie
ulice: Długa, Karolinka, Księdza Kukli, Lipowa, Miodowa, Młyńska,
Ogrodowa, Pilotów, Polna, Prosta, Słoneczna, Sosnowa,
Strażacka, Świerkowa, Truskawkowa, Willowa
1
7
część sołectwa Kończyce Wielkie
ulice: Brzozowa, Dębina, Dworska, Górna, Graniczna, Katowicka,
Kościelna, Księdza Olszaka, Olszowa, Skoczowska, Sośnie, Stroma,
Szkolna, Wiejska, Wierzbowa, Wiśniowa, Zamkowa, Zielona
1
8
część sołectwa Pogwizdów
ulice: Akacjowa, Astrów, Cieszyńska od nr 1 do 26, Górna,
Jaśminowa, Krótka, Kwiatowa, Ogrodowa, Szkolna, Tulipanowa,
Urocza, Wrzosów
1
9
część sołectwa Pogwizdów
ulice: Cicha, Cieszyńska od nr 27 do 102, Dworska, Jasna,
Katowicka, Kościelna, Myśliwska, Sosnowa, Spacerowa,
Wierzbowa, Wiśniowa, Złota
1
10
część sołectwa Pogwizdów
ulice: Cieszyńska od nr 103 do 206, Gdańska, Graniczna,
Kolejowa, Krakowska, Modrzewiowa, Opolska, Rajska,
Warszawska, Wrocławska, Zachodnia, Zagrodowa, Zaleska
1
11
część sołectwa Pogwizdów
ulice: Gustawa Morcinka od nr 8A do14B, Pawła Stalmacha
1
12
część sołectwa Pogwizdów
ulice: Brzozowa, Klemensa Matusiaka, Gustawa Morcinka od
nr 2A do 6B, Północna
1
13
Sołectwo Rudnik
1
14
część sołectwa Zamarski
ulice: Cieszyńska, Dojazdowa, Grzybowa, Gumieńska, Kamienna,
Krótka, Krzepty, Lipowa, Lutnia, Miejska, Ogrodowa, Osiedlowa,
Pasieki, Rolna, Rolnicza, Słoneczna, Szerokie, Szkolna,
Truskawkowa, Wichrowa, Zielona, Żniwna
1
15
część sołectwa Zamarski
ulice: Brzezie, Czarne Doły, Dębowa, Gacki, Główna, Leśna,
Machnica, Piękna, Północna, Rajdowa, Rakowiec, Rudowska,
Sadowa, Spokojna, Topolowa, Widokowa
1
Wiadomości Gminy Hażlach, lipiec/sierpień 2014
OdPAdy KOMUNALNE
Worki i pojemniki z odpadami należy wystawiać przed nieruchomość w miejscu widocznym. Pojemniki i worki winny być wystawione w dniu poprzedzającym dzień odbioru lub najpóźniej wczesnym
rankiem do godziny 7.00. Kubeł winien być opisany numerem nieruchomości. Kolorowe, opisane worki służą tylko i wyłącznie do zbiórki odpadów segregowanych, tj. odpadów ulegających biodegradacji
(worek brązowy), szkła (worek zielony), papieru i tektury (worek
niebieski), tworzyw sztucznych, opakowań wielomateriałowych oraz
metali (worek żółty). Niedopuszczalne jest umieszczanie w tych workach odpadów zmieszanych, gruzu, pampersów, styropianu, szmat
itp. Takie worki nie będą odbierane. Odpady zmieszane, pampersy,
popiół itp. winny być zbierane do pojemników (kubłów) lub worków
nieznakowanych, zakupionych we własnym zakresie przez właściciela nieruchomości, które należy wystawić obok kubła podczas zbiórki
pozostałości z segregacji (kubłów). Przypominamy, że odpady takie
jak styropian, gruz z remontów prowadzonych we własnym zakresie,
gąbki z materacy, płyty gipsowe, pozostałości płytek ceramicznych,
kafelki, wata szklana, uszkodzone baseny, meble ogrodowe, meble,
dywany, wykładziny, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny itp.
są bezpłatnie odbierane od właścicieli nieruchomości zamieszkanych
z terenu gminy Hażlach w punkcie selektywnego zbierania odpadów
komunalnych (PSZOK). Odpady do PSZOK trzeba dostarczyć we
własnym zakresie. PSZOK jest czynny co sobotę w godzinach od
9.00 do 16.00 w wyznaczonych miejscach na terenie gminy zgodnie z
harmonogramem (co sobotę w innym sołectwie):
- 6 września na parkingu przy OSP w Zamarskach,
- 13 września na parkingu przy domu Ludowym w hażlachu,
- 20 września na parkingu przy Szkole Podstawowej w Kończycach Wielkich,
- 27 września na parkingu przy OSP w Pogwizdowie,
- 4 października na parkingu k/domu Wiejskiego w Brzezówce,
- 11 października na parkingu przy domu Wiejskim w rudniku,
- 18 października na parkingu przy OSP w Zamarskach,
- 25 października na parkingu przy domu Ludowym w hażlachu,
- 8 listopada na parkingu przy Szkole Podstawowej w Kończycach Wielkich,
- 15 listopada na parkingu przy OSP w Pogwizdowie,
- 22 listopada na parkingu przy domu Wiejskim w Brzezówce,
- 29 listopada na parkingu przy domu Wiejskim w rudniku.
Nie wolno samowolnie wysypywać odpadów przeznaczonych do
PSZOK. Odpady należy przekazywać tylko pracownikowi firmy w
soboty w godzinach od 9.00 do 16.00.
Dostarczający odpady do PSZOK winien ze sobą posiadać dowód
tożsamości i dokument potwierdzający wnoszenie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, np. kopię deklaracji, blankiety opłat.
Przypominamy mieszkańcom, że do kubłów na pozostałości z segregacji można sypać popiół. Niedopuszczalne jest sypanie gorącego
popiołu do kubłów przed zbiórką odpadów, gdyż gorący popiół może
spowodować zapalenie śmieciarki.
Po raz kolejny apelujemy do mieszkańców, aby w pobliży pojemników IGLOO nie robić dzikich wysypisk śmieci. Pojemniki te służą
do zbierania odpadów segregowanych w postaci papieru, tektury
(pojemnik niebieski), tworzyw sztucznych, metali, opakowań wielomateriałowych (pojemniki koloru żółtego i pomarańczowego),
szkła białego i kolorowego (pojemnik koloru zielonego). Odpady
należy wrzucać do pojemników a nie pozostawiać ich w workach czy
reklamówkach obok pojemników. Niestety wokół niektórych pojemników stale powstają dzikie wysypiska różnych odpadów, zwłaszcza
budowlanych. Odpady budowlane pochodzące z remontów prowadzonych przez mieszkańców naszej gminy na własny użytek można
bezpłatnie przekazać w sobotę do PSZOK. A takie dzikie wysypiska
śmieci w miejscach publicznych bardzo niekorzystnie wpływają na
wygląd naszej gminy i źle świadczą o jej mieszkańcach. Wspólnie
dbajmy o porządek wokół nas, nie róbmy dzikich wysypisk wokół
IGLOO i nie wyrzucajmy również odpadów do rowów, lasów, rzek.
Każda nieruchomość wnosi opłatę za gospodarowanie odpadami
komunalnymi, w ramach której sprzed nieruchomości zabierane są
5
odpady zmieszane i pozostałości z segregacji (w tym popiół z kotłów c.o.), odpady segregowane - szkło, papier, tworzywa sztuczne,
drobne metale, opakowania wielomateriałowe (tzw. tetra pak), odpady biodegradowalne (np. trawa, resztki warzyw i owoców). Pozostałe
odpady - wielkogabarytowe (np. meble), zużyty sprzęt elektryczny i
elektroniczny (np. telewizory, sprzęt AGD), świetlówki, baterie, zużyte akumulatory z samochodów osobowych, opony z samochodów
osobowych są bezpłatnie odbierane od właścicieli nieruchomości
wnoszących opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi do
gminy w każdą sobotę w godz. od 9 do 16 w punkcie selektywnego
zbierania odpadów komunalnych (PSZOK). Ponadto w październiku
organizowana jest zbiórka odpadów wielkogabarytowych, zużytego
sprzętu elektrycznego i elektronicznego i opon z samochodów osobowych sprzed nieruchomości (szczegółowe terminy są zamieszczone
w harmonogramach odbioru odpadów komunalnych, które mieszkańcy otrzymali do domów oraz które są dostępne na stronie internetowej
gminy www.hazlach.pl w zakładce „Odpady komunalne”).
Jeżeli remont domu lub mieszkania prowadzony jest przez firmę
remontową, to ta firma jest odpowiedzialna za powstałe odpady i na
własny koszt ma zapewnić ich zbieranie, wywóz i unieszkodliwianie
(art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach - Dz. U. z 2013, poz. 1399).
Stanisława Pelczar
Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej
harmonogram zbiórki odpadów
wielkogabarytowych, zużytego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego, zużytych opon
samochodów osobowych w 2014 roku
Miejscowość (ulice)
BRZEZÓWKA (Dębowa, Graniczna, Hażlaska, Jagodowa, Kasztanowa,
Leśna, Ogrodowa, Piękna, Pochyła, Podlipowa, Polna, Siewna, Skrajna,
Słoneczna, Zaleska, Żniwna)
HAŻLACH cz. 1 (Cieszyńska, Rudowska, Akacjowa, Czuchowska, Rolna,
Długa, Spokojna, Myśliwska, Główna, Osiedlowa, Krótka, Kościelna,
Ogrodowa, Siewna, Lipowa, Kręta, Cicha, Leśna, Kwiatowa, Rzeczna)
HAŻLACH cz. 2 (Boczna, Parchów, Wiejska, Źródlana, Skośna, Pogwizdowska, Polna, Jastrzębska, Sadowa, Słoneczna, Kończycka,
Brzozowa, Skoczowska, Karnowiec, Kostkowicka, Dębowa, Graniczna,
Miodowa, Muroń, Rajska, Rybacka, Zagrodowa)
KOŃCZYCE WIELKIE cz. 1 (Cieszyńska, Żwirowa, Lipowa, Statek, Świerkowa, Strażacka, Ks. Kukli, Topolowa, Dworcowa, Wygoda, Podlesie,
Spacerowa, Stawowa, Kolejowa, Krótka, Kaczycka, Miła, Tęczowa,
Leśna, Willowa, Zamkowa, Górna, Dolna, Dworska, Dębina, Sośnie,
Wiśniowa)
KOŃCZYCE WIELKIE cz. 2 (Długa, Ks. Olszaka, Pilotów, Polna, Ogrodowa, Karolinka, Prosta, Sosnowa, Miodowa, Truskawkowa, Młyńska,
Olszowa, Wierzbowa, Stroma, Szkolna, Kościelna, Graniczna, Skoczowska, Wiejska, Zielona, Słoneczna, Katowicka)
POGWIZDÓW cz. 1 (Cieszyńska, Wrzosów, Górna, Szkolna, Astrów, Akacjowa, Ogrodowa, Urocza, Tulipanowa, Kwiatowa, Jaśminowa, Krótka,
Wierzbowa)
POGWIZDÓW cz. 2 (Złota, Spacerowa, Wiśniowa, Cicha, Jasna, Dworska, Kościelna, Katowicka, Myśliwska, Sosnowa, Kolejowa, Krakowska,
Gdańska, Warszawska, Zagrodowa, Wrocławska, Opolska, Modrzewiowa, Rajska, Graniczna, Brzozowa, Północna, Zachodnia, Zaleska)
OSIEDLE GSM (Morcinka, Matusiaka, Stalmacha)
Termin
17 października
2014 r.
15 października
2014 r.
16 października
2014 r.
30 października
2014 r.
31 października
2014 r.
17 października
2014 r.
29 października
2014 r.
29 października
2014 r.
RUDNIK (Centralna, Główna, Grabowa, Katowicka, Kręta, Leśna, Nowa, 31 października
Polna, Słoneczna, Szkolna, Świerkowa)
2014 r.
ZAMARSKI (Brzezie, Cieszyńska, Czarne Doły, Dębowa, Dojazdowa,
Gacki, Główna, Grzybowa, Gumieńska, Kamienna, Krótka, Krzepty,
Lipowa, Machnica, Miejska, Ogrodowa, Osiedlowa, Pasieki, Piękna, 15 października
Północna, Rajdowa, Rakowiec, Rolna, Rolnicza, Rudowska, Sadowa,
2014 r.
Słoneczna, Spokojna, Szerokie, Szkolna, Topolowa, Wichrowa, Widokowa, Zielona, Żniwna, Lutnia, Truskawkowa)
6
Wiadomości Gminy Hażlach, lipiec/sierpień 2014
OPŁATA ZA OdPAdy KOMUNALNE
15 października 2014 roku mija termin zapłaty opłaty za gospodarowanie odpadami za III kwartał 2014 roku (lipiec, sierpień, wrzesień). Opłatę bez wezwania należy uiszczać w kasie Urzędu Gminy
lub na indywidualny rachunek bankowy. W razie zagubienia numeru
indywidualnego konta bankowego numer konta można uzyskać w referacie Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Hażlach, tel. 33 85 69
492 wew. 34, e-mail: [email protected]
Wpłaty dokonywane bezpośrednio w Banku Spółdzielczym w
Hażlachu, w Cieszynie i w Goleszowie zwolnione są z dodatkowych
opłat. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi
iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących nieruchomość oraz
stawki opłaty. Stawka opłaty wynosi 7,60 zł na osobę za 1 miesiąc
w przypadku zbierania i odbierania odpadów w sposób selektywny
i 12,20 zł na osobę za 1 miesiąc w przypadku nieselektywnego zbierania i odbierania odpadów. Wyliczoną opłatę miesięczną zaokrągla
się do pełnych złotych. Opłata kwartalna stanowi opłatę miesięczną
pomnożą przez 3 miesiące.
Stanisława Pelczar
Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej
POdSUMOWANIE PrOJEKTU
„MUZyKA I ŚPIEW NAS JEdNOCZą”
Od stycznia do czerwca tego roku byliśmy uczestnikami międzynarodowego projektu „Muzyka i śpiew nas jednoczą”. Projekt był
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej
RCz-RP 2007-2013 za pośrednictwem Euroregionu Śląsk Cieszyński
oraz z budżetu państwa. Partnerem wiodącym była Szkoła Podstawowa z Bystrzycy a Gimnazjum w Kończycach Wielkich było partnerem projektu.
Projekt miał na celu rozwijanie i wspieranie współpracy pomiędzy społecznościami po obu stronach granicy. W czasie jego trwania
odbyło się dziewięć spotkań. W marcu przeprowadzono konkursy
muzyczne, które odbyły się w Czechach i w Polsce. Następne spotkanie to koncert chóru dziecięcego im. Sztywara, na który pojechaliśmy
do Bystrzycy. Kolejne wydarzenie to trzydniowy pobyt w Polance,
gdzie odbywały się intensywne próby do koncertów finałowych. Następnie zorganizowaliśmy koncerty finałowe w Kończycach Wielkich
i Hażlachu oraz w Bystrzycy, gdzie uczniowie zaprezentowali piosenki w języki polskim, czeskimi i angielskim. Natomiast ostatnie,
dziewiąte spotkanie było podsumowaniem projektu.
Oprócz tego odbywały się regularne próby, które wymagały wiele pracy ze strony prowadzących, ale i zdyscyplinowania ze strony
chórzystów. W ramach projektu zakupiony został sprzęt muzyczny
oraz sprzęt komputerowy. Chórzyści otrzymali stroje, które zostały
wykorzystane podczas koncertów.
Podsumowanie nie jest zakończeniem naszej współpracy, ponieważ mamy już plany na przyszłość. Zamierzamy kontynuować
wspólne koncertowanie. Jesienią odbędzie się w naszej szkole koncert charytatywny, na który nasi czescy przyjaciele zostali już zaproszeni, zaś w okresie świątecznym w planach mamy wspólne kolędowanie w Bystrzycy.
Podsumowując trzeba powiedzieć, że był to bardzo intensywny
czas, zarówno dla naszych uczniów, jak i dla nas - dorosłych. Dlatego
należą się słowa podziękowań wszystkim, którzy zaangażowali się
w projekt. Serdeczne podziękowania kierujemy do naszych dyrektorów - Anny Szypuły i Jana Čechury, koordynatora partnera wiodącego - Igora Zahradnika, prowadzących oba chóry - Renaty Bujnovej i
Mariana Zaleskiego. Dziękuję także naszym wytrwałym tłumaczom,
Romanowi Cymorkowi i Józefowi Peterowi. Chciałam także podzię-
kować tym, którzy nie zawsze są widoczni, ale zawsze potrzebni:
Annie Chwolek, Katarzynie Handzel, Józefowi Piekarowi, Dorocie
Chmiel, Agnieszce Męcnarowskiej, Teresie Hanzel i Wiesławowi
Brachaczkowi.
Natomiast podziękowania największe z możliwych chcę skierować do uczniów. Dziękuję za to, że byliście, że chcieliście, i że daliście z siebie chyba wszystko!
Agnieszka Kohutek
Koordynator polskiej części projektu
NAUCZyCIELKI MIANOWANE
Joanna Somerlik, nauczycielka edukacji
wczesnoszkolnej ze Szkoły
Podstawowej w
Hażlachu oraz
Anna Dziadek,
nauczycielka języka angielskiego ze Szkoły
Podstawowej w Pogwizdowie, 8 lipca przystąpiły w Urzędzie Gminy
Hażlach do egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego. W komisji egzaminacyjnej, oprócz dyrektorów obu jednostek, zasiadło także
dwóch ekspertów wspomnianych przedmiotów nauczania, reprezentujących Ministerstwo Edukacji Narodowej.
Komisji przewodniczył Wójt Gminy Hażlach Karol Folwarczny.
Po pomyślnym zdaniu egzaminu przez obie panie, wójt złożył im gratulacje, a następnie odebrał ślubowanie. Zgodnie z Kartą Nauczyciela
nowe nauczycielki mianowane ślubowały rzetelnie pełnić powinność
nauczyciela-wychowawcy i opiekuna młodzieży.
GK
MILIONy Z LGd
W bieżącym roku mija sześć lat działalności Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Cieszyńska Kraina”. W tym czasie ogłoszono
kilkanaście konkursów na wykorzystanie unijnych grantów, a także
przeprowadzono wiele szkoleń oraz konferencji naukowych. Według
wstępnych danych wartość projektów realizowanych przy pomocy
stowarzyszenia opiewa na kwotę ponad 11 mln złotych, z czego prawie milion złotych trafiło do beneficjentów z terenu gminy Hażlach.
- Ze środków unijnych współfinansowane były takie inwestycje, jak
budowa parkingu przy kościele w Pogwizdowie, chodniki, oświetlenie
hybrydowe oraz ogólnodostępne place zabaw w Kończycach Wielkich
oraz Hażlachu - wylicza Grzegorz Sikorski, wiceprezes LGD.
Nie można także zapominać o producentach z sektora rolniczego z Hażlacha oraz Brzezówki, którzy dokonali inwestycji w park
maszynowy, dzięki czemu sprzedawane wyroby i świadczone usługi
były znacznie wyższej jakości oraz bardziej konkurencyjne cenowo
dla ostatecznych konsumentów.
Ważnym beneficjentem środków z LGD są organizacje pozarządowe. Na terenie naszej gminy prym w ich wykorzystaniu wiodą
jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej, które mogły zakupić mundury lub doposażyć strażackie świetlice, czyniąc z nich miejsca integracji lokalnej społeczności. Warto wspomnieć, iż z tych funduszy
wydano ciekawe publikacje promujące region, zaś naszym klubom
sportowym udało się zorganizować wiele imprez, w których aktywnie
uczestniczyli mieszkańcy.
- Przyszłe lata zapowiadają się również obiecująco, zwłaszcza,
że miniony okres był czasem wytężonej pracy, podczas której zdobyto
niezbędne doświadczenia, co powinno owocować lepszym przygotowaniem i rozeznaniem tematycznym w zakresie aplikowania o środki
w nowej perspektywie budżetowej. Dlatego już teraz należy rozważnie
planować inwestycje, by później konsekwentnie je realizować - podsumowuje Grzegorz Sikorski.
Stowarzyszenie LGD
„Cieszyńska Kraina”
Wiadomości Gminy Hażlach, lipiec/sierpień 2014
VII GMINNy TUrNIEJ SZAChOWy
W niedzielę 29 czerwca w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka
Kultury w Hażlachu przeprowadzono siódme już rozgrywki szachowe. Chętnych do udziału w królewskiej grze nie brakowało. Przy szachownicach zasiadło aż 53 graczy. Po siedmiorundowych pojedynkach wyłoniono zwycięzców poszczególnych kategorii.
Kategoria open (wyniki dziesięciu najlepszych zawodników w
klasyfikacji generalnej): 1. Grzegorz Urbański (Cieszyn, 6,0 pkt.),
2. Kamil Kubica (Stl Eurobeskidy Łodygowice, 6,0 pkt.), 3. Michał
Cieślar (MUKS SZS Cieszyn, 6,0 pkt.), 4. Mateusz Foltyn (Hażlach,
5,5 pkt.), 5. Mieczysław Rola (Cieszyn, 5,0 pkt.), 6. Tymoteusz Dobrucki (MUKS SZS Cieszyn, 5,0 pkt.), 7. Franciszek Franiok (Kończyce Wielkie, 5,0 pkt.), 8. Marcin Urbański (MUKS SZS Cieszyn,
5,0 pkt.), 9. Maciej Marciniszyn (KSz Porto Balbo Bielsko-Biała, 5,0
pkt.), 10. Mariusz Biernot (Stl Eurobeskidy Łodygowice, 4,5 pkt.).
Mistrz gminy hażlach: 1. Mateusz Foltyn (Hażlach), 2. Franciszek Franiok (Kończyce Wielkie), 3. Marian Solarz (Pogwizdów).
Juniorzy open (roczniki 1996-2001): 1. Tymoteusz Dobrucki, 2.
Szymon Marczak, 3. Magda Szablicka (wszyscy z MUKS SZS Cieszyn).
Juniorzy gminy hażlach (rocznik 1996 i młodsi): 1. Patrycja
Mazur, 2. Kinga Greń, 3. Marcelina Kabiesz (wszystkie z LKS Olza
Pogwizdów).
Juniorzy open (rocznik 2002 i młodsi): 1. Maciej Marciniszyn
(KSz Porto Balbo Bielsko-Biała), 2. Tomasz Posłuszny (MKSz Rybnik), 3. Dominik Kubica (KSz Porto Balbo Bielsko-Biała).
Nagrody rzeczowe, puchary i medale wręczali zwycięzcom:
przewodnicząca Rady Gminy Grażyna Krehut, sołtys Hażlacha Jan
Małysz oraz dyrektor GOK Wojciech Kasztura. Sędzią zawodów był
Łukasz Foltyn. O gorący posiłek dla zawodników zadbała restauracja
Folvark Klimosz z Pogwizdowa.
WK
ZAWOdy WĘdKArSKIE
W POGWIZdOWIE
5 lipca na akwenie Koła Polskiego Związku Wędkarskiego w Pogwizdowie rozegrano doroczne Zawody Wędkarskie o Puchar Wójta
Gminy Hażlach. Do trudnej rywalizacji, gdyż niestety „ryba słabo brała”, stanęło 27 zawodników. Zawody obserwował Wójt Gminy Hażlach
Karol Folwarczny oraz przewodnicząca Rady Gminy Grażyna Krehut.
7
Przy okazji warto wspomnieć, że podczas rozegranych w czerwcu
Zawodów Wędkarskich o Puchar Burmistrza Miasta Cieszyna drużyna Koła PZW w Pogwizdowie zdobyła trzecie miejsce.
GK
MŁOdZIEŻOWCy Z OSP
12 lipca, w ostatnią sobotę, na boisku sportowym w Hażlachu
odbył się Gminny Turniej Sportowo-Pożarniczy Młodzieżowych
Drużyn Pożarniczych. Do rywalizacji stanęły MDP działające przy
Ochotniczych Strażach Pożarnych w Hażlachu i Kończycach Wielkich. Rywalizacja rozgrywana była w dwóch konkurencjach - biegu
sztafetowym i tak zwanej „bojówce”.
Bieg sztafetowy wygrali młodzieżowcy z Kończyc Wielkich. W
ćwiczeniu bojowym lepsi okazali się zawodnicy z Hażlacha i to oni
reprezentować będą Gminę Hażlach na zawodach powiatowych. Na
zakończenie turnieju pokaz ćwiczenia bojowego wykonała sekcja
męska z OSP Zamarski. Rywalizację młodych druhów obserwował
Wójt Gminy Karol Folwarczny, który wręczył dowódcom drużyn puchary oraz przewodnicząca Rady Gminy Grażyna Krehut, Komendant
Gminny Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Hażlachu Mirosław
Olszowy i prezes ZOG ZOSP RP Krzysztof Czakon.
KCz
Pamiątkowa fotografia uczestników turnieju z jego organizatorami oraz
przedstawicielami władz Gminy Hażlach • Fot. OSP Kończyce Wielkie
PIąTA W MEKSyKU
Martyna Kłoda z Pogwizdowa, zawodniczka kadry Polski juniorów w siatkówce plażowej do lat 17, zdobyła piąte miejsce podczas
Mistrzostw Świata w Meksyku. Turniej był rozgrywany w kurorcie
Acapulco nad Oceanem Spokojnym w dniach od 15 do 20 lipca.
Nasza siatkarka, wychowanka klubu VC Victoria-MOSiR, jest
obecnie uczennicą Szkoły Mistrzostwa Sportowego im. Kazimierza
Górskiego w Łodzi. W Meksyku występowała wspólnie z Moniką
Warczygłową z Orzechowa. Duet z Polski, którego kapitanem była
pogwizdowianka, przepustkę do Meksyku wywalczył sobie podczas
europejskich kwalifikacji rozegranych w Portugalii.
W Acapulco, podczas rozgrywek fazy grupowej, nasze zawodniczki przegrały tylko spotkanie z jedną z amerykańskich par, która później
wywalczyła wicemistrzostwo świata. Z kolei w ćwierćfinale uległy tym
Amerykankom, które w finale sięgnęły po mistrzowskie złoto.
Ostatecznie polska para ukończyła światowy czempionat na piątym miejscu jako trzeci duet z Europy.
GK
Finaliści zawodów z ich organizatorami i przedstawicielami władz naszej gminy • Fot. GK
W tym roku współzawodniczono w dwóch kategoriach, czyli w
spławiku oraz w tak zwanym gruncie. Oto wyniki najlepszych wędkarzy nagrodzonych specjalnymi statuetkami, zakupionymi ze środków
promocji Gminy Hażlach. Spławik: 1. Adam Wieczorek (4750 pkt.),
2. Tomasz Gawlik (2530 pkt.), 3. Piotr Ptaszek (1360 pkt.). Grunt: 1.
Krystyna Obara (1220 pkt.), 2. Zbigniew Obara (720 pkt.), 3. Edward
Tomaszko (520 pkt.). Ponadto zwycięzcy z rąk wójta odebrali ufundowane przez niego specjalne nagrody. Wyłoniono także wędkarzy,
którzy złowili największe okazy. Okazali się nimi zwycięzcy w obu
wspomnianych wcześniej kategoriach: Krystyna Obara (44,5 cm)
oraz Adam Wieczorek (43 cm). Trafiły do nich nagrody ufundowane
przez przewodniczącą Grażynę Krehut.
Sędzią głównym zawodów był Roman Kuczaty, jego zastępcą Ryszard Melcher, sekretarzem - Stanisław Bromnik.
Martyna Kłoda podczas walki przy siatce z zawodniczką z USA • Fot.
www.fivb.org
8
NOWE INWESTyCJE
We wszystkich sołectwach przy drogach gminnych zainstalowano
łącznie 11 punktów oświetleniowych, wyposażonych w nowoczesne
lampy hybrydowe. Energooszczędne żarówki LED o mocy 56 W są
zasilane przez panel fotowoltaniczny o mocy 250 W oraz 600-watową
turbinę wiatrową.
Inwestycja o wartości 172.882,90 zł zrealizowana została przy
współudziale środków Unii Europejskiej w ramach działania 413
„Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Jej dofinansowanie wyniosło do 80 proc.
kosztów kwalifikowalnych.
GK
Wiadomości Gminy Hażlach, lipiec/sierpień 2014
Chodnik przy ul. Ks. Kukli w Kończycach Wielkich • Fot. GK
Odcinek ulicy Parchów w Hażlachu po modernizacji • Fot. GK
W Kończycach Wielkich zakończono I etap budowy budynku dla
sportowców. W obiekcie Szkoły Podstawowej w Zamarskach oddano
do użytku zlokalizowane na parterze pomieszczenia dla miejscowego Przedszkola. Końcowy, III etap prowadzonej od 2010 roku jego
przebudowy, zostanie ukończony do 31 sierpnia 2015 roku. Kontynuowana jest rozpoczęta w 2013 roku rozbudowa budynku Przedszkola
w Pogwizdowie. Drugi, końcowy etap inwestycji ma zostać zrealizowany do końca lipca 2015 r.
Pod należącą do Gminnego Ośrodka Kultury w Hażlachu wiatą,
na powierzchni 522,50 m kw., położoną kostkę brukową. Koszt tej
inwestycji wyniósł 36.328,24 zł.
GK
Latarnia hybrydowa przy skrzyżowania ulic Cieszyńskiej i Polnej w
Hażlachu • Fot. GK
* * *
Od wiosny bieżącego roku kontynuowane są działania zmierzające do poprawy stanu infrastruktury drogowej. W ramach pomocy
finansowej dla Powiatu Cieszyńskiego ukończono ostatni, III etap budowy chodnika przy ul. Ks. Kukli (odcinek długości 235 m). Obecnie
realizowane są drugie etapy budowy nowych chodników przy drogach powiatowych: ul. Głównej w Zamarskach (156 m) i ul. Cieszyńskiej w Pogwizdowie (58 m). Na drodze gminnej nowa nawierzchnia
asfaltowa powstała na ul. Parchów w Hażlachu (410 m). Z udziałem
środków z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, w ramach końcowego etapu inwestycji, prowadzona jest modernizacja nawierzchni na
ul. Granicznej w Hażlachu (454 m).
W Kończycach Wielkich powstaje budynek dla sportowców • Fot. GK
Gazeta samorządowa, nakład 1500 egz., rozprowadzana bezpłatnie, Wydawca: Wójt Gminy Hażlach, ul. Główna 57, 43-419 Hażlach, Adres redakcji: Urząd Gminy Hażlach, ul. Główna 57,
43-419 Hażlach, tel. 33 8569 479, fax 33 8524 211, e-mail: [email protected], Redaktor naczelny: Grzegorz Kasztura
Redakcja techniczna, skład komputerowy, druk: „Interfon” Sp. z o.o., ul. Olszaka 5, 43-400 Cieszyn, tel. 33 8510 543, fax 33 8511 643, e-mail: [email protected]
Download

PDF do pobrania - Warszawski Uniwersytet Medyczny