Start harcerski: „Gdy zakochasz się w szarej lilijce…”
1. Organizatorzy:
13 GAWDH „Kruki” im. Zawiszy Czarnego
2. Komenda rajdu:
•
•
•
•
•
•
Komendant rajdu: pwd Iga Ajdża Dajnowska
Opiekun rajdu: pwd Natalia Kijko
Oboźny: Sami zobaczycie na rajdzie
Z-ca komendanta: pion Martyna Wójcik
Z-ca komendanta ds. porządku: trop. Magdalena Osik
Z-ca komendanta ds. trasy: dh Bruno Biały
3. Miejsce i termin rajdu:
Rajd odbędzie się bez względu na pogodę w szkole w Kinkajmach, w terminie 28-30.09.2012r.
4. Uczestnicy:
Zuchy, harcerze, harcerze starsi, wędrownicy i instruktorzy
5. Zgłoszenia i wpisowe:
Zgłoszenia należy kierować na adres e-mail [email protected] w nieprzekraczalnym terminie
16.09.2012r. W zgłoszeniu należy wpisać imię, nazwisko,
pesel i adres gdyż wykupujemy polisę ubezpieczeniową..
Wpisowe w wysokości 14zł należy wpłacić do Komendy Hufca ZHP Bartoszyce czynnej od poniedziałku do piątku w godzinach 11-17, lub na konto hufca
BGŻ S.A. o/Olsztyn 80 2030 0045 1110 0000 0201 8690 z dopiskiem –Start harcerski 2012, oraz od kogo jest wpłacane wpisowe (numer i nazwa drużyny). W terminie
nieprzekraczającym
20.09.2012r. Opiekun nie płaci.
1. Zarządzenia i informacje.
1.1. Zarządzenia.
1.1.1. Na podstawie § 20 pkt. 4 Statutu ZHP zgodnie z Uchwałą nr 2/2009 Komendy Hufca ZHP w Bartoszycach zarządzam, iż zuchy, harcerze
i instruktorzy niemający opłaconych na bieżąco (tj. za cały okres do ostatniego pełnego kwartału włącznie) składek harcerskich
Na imprezach organizowanych w ramach Hufca ZHP Bartoszyce będą ponosić odpłatność powiększoną o 30% i zaokrągloną w górę do pełnej
złotówki. Zapis o takiej odpłatności musi się znaleźć w regulaminie każdej imprezy organizowanej w Hufcu Bartoszyce, na której uczestnicy
będą ponosili jakąkolwiek odpłatność. Jednocześnie informuję, iż zgodnie z § 26 pkt. 1 i 2 nieopłacanie składek członkowskich przez okres, co
najmniej 6miesięcy jest podstawą do skreślenia z listy członków ZHP.
6. W ramach wpisowego zapewniamy:
•
•
•
•
•
•
•
Ciepły posiłek w sobotę
Polisę ubezpieczeniową
Ciepłą wodę
Materiały programowe dla drużyn
Nocleg
Pamiątkowy znaczek
Nagrody dla drużyn
7. Każdy uczestnik powinien posiada
:
•
•
•
•
•
•
•
Suchy prowiant na śniadanie i kolacje
Przybory do jedzenia!
Śpiwór
Karimatę
Pełne umundurowanie
Sportowe buty
Latarkę
•
•
•
•
•
Wyposażoną apteczkę pierwszej pomocy
Elementy odblaskowe
Kartę biwaku
Zgody rodziców
Pełnoletniego opiekuna ( 1 opiekun na 15 osób)
8. Każda drużyna powinna posiadać:
9. Zadania przedrajdowe:
• Wykonać proporzec drużyny chyba, że takowy drużyna już posiada to przynieść ze sobą na rajd (dokładne wymiary w załączniku)
• Wygodne ubrania do zabrudzenia
• Przygotować grę reprezentującą drużynę (Gra powinna być wymyślona przez drużynę. To nie może być gra terenowa, nie może przekraczać czasu 20 minut.
•
Gotowce będą dyskwalifikowane. Gry będą przedstawiane na rajdowym targu gier. Do 21.09.2012r. należy wysłać pomysł na grę na [email protected] W opisie gry
należy napisać ile osób jest potrzebnych do obstawy gry tak by reszta drużyny mogła brać udział w grach.)
Nauczyć się piosenki „Iskierka” w wersji http://aether.wrzuta.pl/audio/1QZ290JuL0M/iskierka
10. Postanowienia końcowe:
• Za wszystkie szkody odpowiadają opiekunowie patroli
• Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmian w regulaminie
• Udział w rajdzie zobowiązuje do: przestrzegania prawa harcerskiego i regulaminu rajdu, oraz do stosowania się do poleceń wydawanych przez komendę.
Załącznik 1
Uchwałę Rady Naczelnej ZHP Nr 6 z dnia 23 maja 1998 r.
w sprawie Regulaminu flagowego ZHP
.....3.4. Ustala się następujące rozmiary proporca harcerskiego:
2) proporzec zwykły 50x30 cm,
Kształt to zazwyczaj trójkąt, występują też w kształcie kwadratów
Proporzec harcerski składa się z dwustronnego płata oraz drzewca, zakończonego niekiedy głowicą w kształcie lilijki lub innym. Lewa strona płatu
przeznaczona jest dla jednostki posiadającej proporzec, i zazwyczaj przedstawia jej godło oraz nazwę, na tle jej barw.
Prawa strona zarezerwowana jest dla jednostki nadrzędnej dla posiadającej sztandar. Stąd, zastępy noszą na tej stronie swoich proporców nazwy i symbole
swoich drużyn, a drużyny - szczepów. U szczepów, związków drużyn a także drużyn nieprzynależących do żadnej jednostki fakultatywnej, prawa strona może
być dowolna. W innym wariancie, lewa strona zawiera godło i barwy jednostki posiadającej proporzec, z kolei na prawej umieszcza się nazwę tej jednostki, na
tle barw jednostki nadrzędnej.
Download

1 REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO MŁODZIEŻOWEGO