Oznámenie o dobrovoľnej dražbe
PDS č. 214/7-20U
Profesionálna dražobná
Dražobník:
spoločnosť, s.r.o.
Masarykova 21, 040 01 Košice
IČO: 36 583 936
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Košiciach I, oddiel:
Sro, vložka číslo: 15388/V
zastúpená: Beátou Dzurikovou, konateľom spoločnosti
Vlastníci bytov a nebytových
priestorov bytového domu
na na ul. Rožňavská 14, 16 v Moldave nad Bodvou, v zastúpem
správcom na základe zmluvy o výkone správy
BodvaTel s.r.o., ul. Školská č. 5, 045 01 Moldava nad Bodvou,
IČO: 36210269
Navrhovateľ dražby:
zastúpené: Valériou Vincovou) konateľom
Dátum konania dražby:
18. februára 2014
Čas otvorenia dražby:
11.30 hod.
Miesto konania dražby:
BUSINESS CENTRUM,
miestnosť, 2. poschodie
Opakovanie dražby:
prvá dražba
Kukučinova
7, 040 01 Košice, zasadacia
Predmet dražby: byt č. 25 na 4. p. bytového domu, ul. Rožňavská v Moldave nad Bodvou, súpisné čislo:
644, vchod: 16, zapísaný na LV č. 3201, nachádzajúci sa na parcele č. 1235 o výmere 455 m' podiel priestoru
na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel k pozemku: 66/1797, druh
pozemku: zastavané plochy a nádvoria, k.ú. Moldava nad Bodvou, obec Moldava nad Bodvou, okres Košice okolie, Okresný úrad Košice - okolie, pracovisko Moldava nad Bodvou, katastrálny odbor (ďalej len
"predmet dražby").
Opis predmetu dražby: byt č. 25 sa nachádza na 4. poschodí bytového domu, ul. Rožňavská v Moldave nad
Bodvou súpisné čislo 644, vchod 16. Pozostáva z troch obytných miestností a prislušenstva. Podlahová
plocha bytu vrátane pivnice je 65,42 m'.
Opis stavu predmetu dražby: Popis bytového domu: je postavený je postavený v konštrukčnej sústave
T03B. Nosný konštrukčný systém je pozd(žny, vytvorený ako dvoj trakt s hfbkou 5000 mm. Tvori ho
sústava nosných obvodových stien s hrúbkou 375 mm a stredového múru s hrúbkou 500mm zloženého
z radu pilierov.
Priečne
vystuženie
zabezpečujú priečne
murované steny s hrúbkou 250mm, pri schodištiach
a na konci sekcii. Konštrukčná výška podlaží je 3000mm a svetlá výška v obytných priestoroch je 2675mm.
Obvodový pláš!' typického podlažia je nosní- vytvorený z tehlových blokov murovaných z metrických
dierovaných tehál CD m s hrúbkou 365mm. Okná sú typové, drevené, zdvojené, vnútorné dvere sú hladké
plné s oceľovou zárubňou. Schodište je železobetónové dvojramenné, pravotočivé. Priečky v obytných
priestoroch sú zo zvisle dierovaných tehál so skladobnou hrúbkou 62,5mm a 125 mm. Stropné konštrukcie sú
vytvorené zo železobetónových dutinových panelov PZD so šírkou 500 alebo 100Omm, výškou 215mm,
d!žkou 5300mm, ktoré sú uložené na obvodové murivo a prievlaky nad strednými piliermi. V zrkadle
schodišťa je výt'ah. Podlahy v obytných priestoroch majú hrúbku 100mm so zabudovanou zvukovou
izoláciou. V izbách sa vytvorila plávajúca podlaha s nášľapnou vrstvou z bukových vlysov, v ostatných
priestoroch byru je PVc. Bytové jadro je typové B2. Bytový dom je radový s 5. nadzemnými podlažiami
a jedným podzemným podlažún, s jednoplášťovou plochou strechou so škvarovým násypom so škvarovou
mazaninou a hydroizoláciou. Bytový dom má dva vchody s tromi bytmi na každom podlaží, celkom 30 bytov.
V suteréne domu sa nachádza spoločné vybavenie na uskladnenie kočíkov a bicyklov, ďalej sú to práčovne,
sušiarne a jednotlivé kóje pivníc k bytom. V suteréne sú spoločné rozvody ÚK, vody, kanalizácie a elektro.
Vykurovanie domu je dial'kové z centrálneho zdroja - kotolne K-3.Bytový dom bol daný do užívania podl'a
Pasportu domu v r.1962. Dom nie je zateplený, životnosť je stanovená na 80 rokov.
Spoločné zariadenia domu sú: komíny, bleskozvod, vodovodné, kanalizačné, elektrické rozvody, ktoré sú
určené
na spoločné užívanie a slúžia výlučne tomuto bytovému domu. Spoločné časti domu sú; základy
domu, strecha, obvodové múry, nosné múry, schodištia, povala, vodorovné nosné konštrukcie, ktoré sú
nevyhnutné pre jeho podstatu a určené na
spoločné
užívanie.
Byt č. 25 je na 4. poschodi. Jedná sa o byt s tromi obytnými miestnosťami, kuchyňou, chodbou a kúpel'ňou
a Wc. K bytu patri pivničná kója v 1. PP. V byte sú vymenené okná za plastové s izolačným dvojsklom,
vymenená kuchynská linka, obklady v kuchyni, rekonštruované bytové jadro so sprchou, KOMBI
záchodovou misou a umývadlom. V kúpel'ni sú nové obklady a dlažba. Z hľadiska vybavenia zaraďujem byt
do 1. kategórie. Súčasťou bytu je jeho vnútorné vybavenie: vodovodné, kanalizačné, elektrické rozvody,
sprcha, umývadlo, kuchynská linka, vodovodné batérie a vykurovacie telesá.
PODLAHOVÁ PLOCHA
Názov miestnosti a výpočet
IPodlahová plocha [m
2]
Izba
11,02 m 2
11,02
Izba
21,03 m 2
21,03
Izba
13,06 m 2
13,06
Kuchyňa
9,04 m 2
9,04
Kúpel'ňa
3,51 m 2
3,51
Chodba
4,11 m 2
4,11
Výmera bytu bez pivnice
Pivnica
Vypočitaná
61,77
3,65 m 2
3,65
I
podlahová plocha
Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby:
éaJ!' ,,B'~ VLASTNÍCI A INÉ OPRAVNENÉ OSOBY
Poz.námtGI
P-252113 zo dňa 30.9.2013- poznamenáva sa exekučný príkaz na. vykonanie exekúcie predajom
nehnut. v Casti A-LV, bytový dom s.č.644, parc.é.1235. byt č.25, 4.poschodíe, vchod č.16 so
spoluvlastníckym podielom "'1797 na spoločných častiach a zartadeniach domu na vlastníka
Žiga Ján nar.24.3.19~6 a Žigová Magdalena rod. Horváthová nar.27.2.1959 v podiele 1'1 od súd.
exek. Mgr. Ing. Ivan Steiner, PhD., Lipová 7, Nove Mesto nad Váhom, EX 44812013 - č.z.572J13
poznôÍmkiJ
P-267/13 zo dňa 17.10.2013- pozrwnenava sa oznámenIe o začati výkonu ;äložného práva
Profesíonálnou dražobnou spoločnosfou, s.r.o., Masarykova 21, Košice. ICO: 36583936 na
nehnut. v časti A1...V. bytoyY dom s.Č.644, parc.č.1235, byt č.25, 4.poschodie. vchod č.16 so
spofuvlastnickym p~dielom 6611797 n41 spoloč. častiach a zariadeniach domu nil vlastníka Žiga
Ján nar.24.3.1956 a ligová Magclalen. rod. Horváthová nar.27.2.1959 v podiele 1'1, PDS-21411201:hJŠ - č.z.619113
2
65,42
P- 132111 poznamenáva sa upovedomenie o spôsobe vykonania exekúcie predajom nehnut. v
Poznámka
časti A-LV, bytový dom s.č.644 na parc.č.1235, byt č.25, 4.poschodie, vchod č.16 na vlastníka
Žiga Ján nar. 24.3.1956 v podiete 1/1 od súd. exek. Mgr. Juraj Gallo, Jilemnického 12, Martin, EX
16912011 - č.z.332Jll
p. 139/11 poznam~ sa upovedomenie o spôsobe vykonania exekúcie predajom nehnut. v
časti A-LV, bytový dom s.č.644 na parc.č. 1235, byt č.25, 4.poschodie, vchod č.16 na vlastníka
Žiga Jan nar. 24.3.1956 v podiele 111 od súd. exek. JUDr. Ing. Roman Uščák, Nám. SV. Michala,
Hlohovec. Ex 5900110 • č..z.357/11
pozniimb
éasl' "C· f ARCHY
Záložné prava k bytu podra zákona č.18211993 z.z. v prospech vlastníkov bytov a nebytových priestorov v
dome.
18 Pod Z..s31/09 zriaĎUje sa exekučné.zäložné prävo na nehnuternosti v Casti A·LV, bytový dom s.c.644 na
pa.r.č.1235 Z3St.pl. a n<idY., byt č.25, 4.p., vch.č.16, so spoluvJastnickym podielom na spoločných častiach a
zariadeniach domu 6611797 na vlôlSlník.a Žiga jan nar.24.3.1956 a Magdaléna r.Horväthov3 nar.27.2.1959 v
podiele 1/1, ktoré zabezpečuje pohfadávku súd.exek. JUDr. Slavomír Borovský, Kmeťova 12, Košice, č.k. EX
0080/08-22. - č.z.322J2009
18 Pod Z-13n/10 zriacfUje sa exekučné uložné pravo na ne-hnut. v č;tsti A-LV, byt Č. 25, 4. poschodie na vlastníka
Žigovä Magdaléna nar. 27.2.1959 Y podiele 111, ktoré zabezpečuje pohradävku súd. exek. JUDr. [email protected]
ŠViderský, Hronského 1811, Vranov nad Topfou, EX 1004109 - č.z.727/10
18 Pod Z-736111 zriaĎUje sa exekučné záloZné prä:vo na nehnut. v časti A-lV, bytovy clom s.č. &44 na parc.č. 1235,
byl č.25, 4. poschodie, vchod č.16 na vlastnika Žiga Jan nar. 24.3.1956 v podiele 111, ktoré zabeZpečuje
pohfadávku súd. exek. JUDr. Ing. Roman Liščäk, Nám. SV. Michala 5, Hlohovec, Ex 5900/10· č~358/11
18 Pod Z 1003111 zriad'Uje sa exekučné záložné právo na nehnut.. v časti A-LV, bytový dom s.č. 644 na parc.č. 1235,
byt č.25, 4. poschodie, vchod č.16 na vIas1nika Žiga Jan r. Žiga, nar. 24.3.1956 v podiele 1/1, ktoré zabezpečuje
pohhidávku sud. exek. Mgr. Juraj Gallo, Jilemnického 12, Martin· č.Ex • 16912.011 - č.z.457n 1
18 Pod Z-1369/13zo dňa 30.9.2013 zriaĎUje sa exekučné záložné právo na nehnut. v časti A~V, bytový dom s.č.644,
parc.č.1235, byt č.25, 4.poschodíe, vchod č.16 na vlastní.ka Žiga Ján .nar.24.3.1956 .a žigová Magdaléna rod.
Horvathová FW'.27.2.1959 v podtele 1/1 od súd. exek. Mgr. Ing. Ivan Steiner, PhD.• lJpov3. 7, Nové Mesto nad
Váhom, EJ( 448/2013 - č.z.573113
18 Pod Z-1410/13 zo dňa 24.10.2013 ZJíad'Uje sa exekučne záložné právo na nehnut. v časti A-LV, bytový dom
s.č.644, parc:.č.1235, byt č.25, 4.poschodle, vchod. č.16 so spoluvlastníckym podielom 6611797 nOl spoloč.
častiOJCh a zariadeniach domu na V1astnilG:l Magcbléna žigová ~r. 27.2.1959 v podiele 111 od súd. exek. JUDr.
Ján Sokol, Jantárov3 30, Košice, Ex: 185112012 - č~636113
18 Pod Z·1729113 zo dňa 13.12.2013 zriaďuje sa exekučné záložné právo na nehnut. v Casti A-lV, bytový dom
s.č.644. parc.č.1235, byt č.25, 4.poschodie,_vchod č.16 SO spoluvlOlsínlckym podielom 66/1797 na spoloe.
častiach a zariadeniach domu na vlastníka Ziga Ján nar.24..3.1S56 v podiele 1/1 od súd. exeK JUDr. Denisa
Reglnáčová Mihalová, Moyzesova 34, Košice, EX 267012012 - č.z.743113
Poznámka:
Bez zápisu.
Ob
Oh o d notenIe pre d metu drazov:
Cislo znaleckého
Meno znalca:
posudku:
148/2013
Ing. Juraj
Najnižšíe podaníe:
Minimálne prihodeníe:
Výška dražobnej zábezpeky:
Dátum vyhotovenia:
Miškovič
18.12.2013
Všeobecná cena
odhadu:
11.600,00 €
11.600,00 €
200,00 €
2.000,00 €
Spôsob zloženia dražobnej zábezpeky:
l. bezhotovostný prevod na účet dražobníka č. 4350268216/3100, vedený v SBERBANK Slovensko,
a.s.,
2. v hotovosti, v eurách, do pokladne dražobníka na adrese Kukučínova 7 Košice, alebo v deň konania
dražby v mieste konania dražby do pokladne dražobníka,
3.
banková záruka,
4.
notárska úschoya,
Dražobnú zábezpeku nie jc možné
zložiť
platobnou kartou ani šekom.
Doklad preukazujúci zloženie dražobnej zábezpeky: Originál výpisu z bankového účtu, potvrdenie
o vklade peňažných prostriedkov na bankový účet v hotovosti (účastník bude pripustený k dražbe, ak
do otvorenia dražby bude dražobná zábezpeka pripisaná na účet dražobníka), prijmov)' pokladničný doklad
dražobníka, banková záruka v prospech dražobníka s výhradou prevodu p1atbr po donlčenÍ zápisnice
3
o vykonaní dražby za predpokladu, že účastník dražby sa stane vydražiteľom, notárska úschova v prospech
dražobníka s výhradou prevodu platby po doručení zápisnice o vykonaní dražby za predpokladu, že účasuúk
dražby sa stane vydražiteľom.
Lehota na zloženie:
do o tvorenia dražby
Spôsob vrátenia dražobnej zábezpeky: Dražobník bez zbytočného odkladu po skončeni dražby vráti
dražbr, ktorý predmet dražby nevydražil, zloženú dražobnú zábezpeku alebo zabezpečí jej
vydanie z notárskej úschovy. Listinu preukazujúcu vydanie bankovej záruky pred.loženll účastníkom dražby,
ktorý predmet dražby ne,,,dražil, dražobník bez zbytočného odkladu vráti účastrúkoví dražby, najneskôr však
do 5 dní od skončenia dražby alebo od upustenia od dražby.
účastníkovi
Spôsob úhrady ceny dosiahnutej vydraženim: Vydražiteľ je povinný uhradiť cenu dosiahnutú vydražením
najneskôr do 15 dni odo dňa skončenia dražby na účet dražobníka č. 4350268216/3100, vedený
v SBERBANK Slovensko, a.s., pobočka Košice. Dražobná zábezpeka sa vydražiteľovi započítava do ceny
dosiahnutej vydražením.
Obhlíadka predmetu dražby, dátum a
Obhliadka l: 10.02.2014 o 14.00 hod.
Obhliadka 2: 11.02.2014 o 11.00 hod.
čas:
Organízačné
najmenej
deň
opatrenia: Stretnutie záUjemcov sa uskutoční po predchádzajúcej dohode s dražobníkom)
vopred. Bližšie ínformácie: 0911 420 810.
Nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu dražby: Vlastrúcke právo k predmetu dražby prechádza
na vydražiteľa udelením príklepu a po uhradení ceny dosiahnutej vydražením v ustanovenej lehote.
Dražobník vydá bez zbytočného odkladu po nadobudnuti vlastníckeho alebo iného práva
vydražiteľovi potvrdenie o vydražení predmetu dražby a v prípadoch, v ktorých sa o priebehu dražby spísuje
notárska zápisnica vydá dražobník vydražite!'oví dve vyhotovenia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice.
Notár, ktorý osvedčí priebeh dražby notárskou zápisnicou:
JUDr. Martina Mížiková, notár so sídlom Nám. osloboditeľov 20, 040 01 Košice.
Podmienky odovzdania predmetu dražby:
I. Po nadobudnutí vlastníckeho práva alebo iného práva k predmetu dražby odovzdá dražobník
bez zbytočného odkladu vydražiteľovi predmet dražby a listiny, ktoré osvedčujú vlastnícke právo a sú
nevyhnutné na naldadanie s predmetom dražby alebo osvedčujú iné práva vydražiteľa k predmeru dražby
a v·ydra~iteľ prevzatie predmet.u dražby písomne potvrdí.
2. Ak ide o nehnutel'nosť, podnik alebo jeho časť, predchádzajúci vlastník je povinný odovzdat' predmet
dražby na základe predloženia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice a doloženia totožnosti
vydra7iteľa bez zbytočných prieťahov. Dražobník je povinný na mieste spísať zápisnicu o odovzdaní
predmetu dražby. Zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby podpíše predchádzajúci vlastlúk predmetu
dražby. vydražit.eľ a dražobník. Jedno vyhot.ovenie zápisnice dostane predchádzajúci vlastník a dve
vyhotovenia dostane vJdražiteľ. Ak niektorá osoba odmietne zápisnicu podpísať alebo ju prevziať, táto
skutočnof;ť sa 'vyznačí v zápisnici a zápisnica sa považuje za odovzdanú aj tejto osobe.
3. Všetky náklady spojené $ odovzdaním a prevzaúm predmetu dražby nesie vydraží teľ. Táto povinno~.;r' sa
nevzťahuje na náklady, ktoré by ináč nevznikli, ak ich svojou vinou spôsobil predchádzajúci vlastník,
majiteľ alebo dražobník alebo ak im tieto náklady vznikli náhodou, ktorá ich postihla.
4. Osoba povinná vydať predmet dražby zodpovedá vydražiteľovi za škodu spôsobenú omeškaním
s odovzdaním predlncru dražby.
Poučenie:
1.
V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľn) ch dražbách, ll1ôže osoba, ktorá tvrdí, že
t~'m bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd. aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa
určenia neplatnosti dražby zaniká. ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody
neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu,
v ktorom m" predchádzajúci vlastnik predmetu drúby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa
zákona č. '253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republik)' a registri obyvateľov Slovenskej
4
2.
po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto
rozsudok týka.
Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena z tohto oznámenia o dražbe, je povinná
3.
oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
Účastníkom súdneho konania o neplatnost' dražby podľa bodu 1 písmena z tohto oznámenia o dražbe sú
navrhovateľ
dražby, dražobník,
vydražiteľ,
predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba
podľa
bodu 2
písmena z tohto oznámenia o dražbe.
4.
5.
dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo pnClnou
oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak
neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke
právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
Ak súd
určí
Neplatnosť
navrhovateľa:
Za dražobníka:
Za
V Košiciach dňa ..'M.:decembra 2013
f'1
V Moldave nad Bodvou ....:..decembra
2013
Bo~'úexreí s.r.o.
Školská č 5
04501 Moldava nJd Bodvou
IČO' 36 210 269, DiČ: 2021601670
. IČ DPH: SK2021601670 /
Profesionálna dražobná spoločnosť, s.r.o.
Beáta Dzuriková, konateľ spoločnosti
BodvaTeI s.r.o.
Valéria Vincová, konateľ
I
5
(...•
\
....
Download

Oznámenie o dobrovoľnej dražbe PDS č. 214/7-2013