Reklamačné a záručné podmienky
Predávajúci týmto reklamačným poriadkom v súlade s § 18 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z.z.
o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších
predpisov, riadne informuje zákazníka o podmienkach a spôsobe uplatnenia práv zo
zodpovednosti za vady (ďalej len reklamácia).
Tento reklamačný poriadok je vydaný v súlade so zákonom č. 40/1964Zb. občiansky
zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len občiansky zákonník), zákonom č.
250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č.372/1990
Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len Zákon o ochrane spotrebiteľa),
ako aj ostatnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
Vo všeobecnosti, je záručná doba pre plnenie spotrebiteľských zmlúv stanovená na 24
mesiacov (ak nie je špecifikované inak). Spotrebiteľom je osoba, ktorá pri uzatváraní a
plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej
podnikateľskej činnosti (konečný spotrebiteľ). Reklamovať je možné len produkt zakúpený a
zaplatený u predávajúceho. Pri uplatnení reklamácie je spotrebiteľ povinný
doručiť reklamovaný produkt vrátane faktúry alebo iného dokladu o zaplatení produktu
predávajúcemu.
Zistenú závadu je zákazník povinný uplatniť bez zbytočného odkladu, čo v najkratšom čase
ako bola zistená. Ďalšie užívanie zapríčiní prehĺbenie a prípadne znehodnotenie tovaru, ktoré
môže byť príčinou odmietnutia reklamácie.
Ako postupovať pri reklamácií?
1. Kupujúci e-mailom oznámi predávajúcemu, že daný produkt vykazuje chybu a akým
spôsobom sa prejavila. Spolu s číslom objednávky. Na základe týchto informácií sa odporučí
spotrebiteľovi ďalší postup pri vybavovaní reklamácie.
2. Náklady za doručenie reklamovaného tovaru znáša kupujúci a za doručenie vybavenej
reklamácie predávajúci.
3. Oprávnenie na záruku zaniká v prípade, že k chybe došlo mechanickým poškodením
výrobku, nadmerným používaním výrobku, alebo používaním výrobku v nevhodných
podmienkach, nedodržaním príslušných noriem zo strany spotrebiteľa alebo ak bol
prevedený zásah do výrobku. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby spôsobené živelnou pohromou
a nesprávnym zaobchádzaním.
4. Ak kupujúci pri preberaní tovaru od pošty alebo kuriéra zistí, že obal dodaného tovaru je
poškodený, nie je povinný tovar prevziať.
5. Ak sa kupujúci rozhodne tovar aj napriek poškodeniu obalu prevziať, je povinný toto
prevzatie potvrdiť pracovníkovi pošty alebo kuriérovi až po skontrolovaní tovaru
6. Predávajúci neručí kupujúcemu za oneskorenú dodávku tovaru zavinenú poštou alebo
kuriérom (alebo udaním nesprávnej adresy kupujúceho), za prípadné nedodanie tovaru
(vinou dodávateľa), za poškodenie zásielky zavinené poštou alebo kuriérskou spoločnosťou
(v takom prípade je nutné uplatňovať reklamáciu priamo na pošte alebo u kuriérskej
spoločnosti).
7. V prípade 3 reklamácií toho istého tovaru a tou istou chybou, má kupujúci nárok na
vrátenie peňazí v plnej výške.
Záruka na tovar sa predlžuje o čas, počas ktorej bol tovar reklamovaný.
8. V prípade nedodržania reklamačných podmienok zo strany predávajúceho, má kupujúci
nárok na uhradenie plnej sumy za tovar bez nároku za dopravné, ak využil zásielkovú službu
alebo výmenu za iný tovar po dohode s predávajúcim.
Download

Reklamačné a záručné podmienky Predávajúci týmto reklamačným