Obec Iža – Izsa község
Obecný úrad Iža
IČO 306 487
Dexia banka Slovensko a.s.
℡ 035 / 7783-153
946 39 IŽA
Ďatelinová 674
DIČ 2021035709
3801134002/5600
fax. 035 / 7783-375
E-mail: [email protected]
Záverečná programová správa
Park voľného času – Szabadidőpark
(Úprava zanedbaného verejného priestoru v centre obce Iža)
IŽA – IZSA
2011
-1-
PRÍPADOVÁ ŠTÚDIA
druhá, záverečná programová správa
Grantový program Nadácie Ekopolis: PrieStory2011
Názov projektu:
Úprava zanedbaného verejného priestoru v centre obce Iža
Lokalizácia projektu:
Iža
Organizácia:
Obec Iža
Zastúpená: Bc. István Domin, starosta obce
Sídlo: Ďatelinová 674, 946 39 Iža
telefón, telefax: 035/7783153, 035/7783375
www.iza.sk
IČO: 00306487
DIČ: 2021035709
Číslo účtu: 3801134002/5600, Dexia banka Slovensko a.s.
Osoba zodpovedná
Ing. Tibor Dittel
za projekt:
tel.: 0905954609
Číslo grantu:
P19/11
Výška udelenej sumy:
5.500,- €
Začiatok realizácie projektu:
1.1.2011
Koniec realizácie projektu:
31.12.2011
V Iži dňa 31.12.2011
Správu vypracoval:
Ing. Tibor Dittel
podpis: .........................................
Správu schválil:
István Domin
podpis: .........................................
-2-
Obsah
I.
Základné informácie ................................................................................................... 4
Základné informácie o orhanizácii - obec Iža .................................................. 4
Základné všeobecné informácie o lokalite ..................................................... 4
Anotácia projektu ............................................................................................ 5
II.
Faktografická / popisná časť ...................................................................................... 7
Situácia pred riešením projektu, kontext ....................................................... 7
Plánované ciele projektu ................................................................................. 7
Harmonogram kľúčových aktivít ..................................................................... 8
Ľudia ............................................................................................................... 11
Spolupráca s architektom, médiami, samosprávou ..................................... 12
Rámcový rozpočet.......................................................................................... 12
III.
Hodnotiaca časť: dopady, zisky, poučenia .......................................................... 14
Dosiahnuté výsledky – materiálne, v komunite, v mysliach ľudí ................ 14
Čo sa osvedčilo, čo fungovalo, naše úspechy ............................................... 14
Čo mohlo fungovať lepšie, problémy ............................................................ 15
Zmeny oproti plánom .................................................................................... 15
Podnety a reakcie v komunite, pokračovanie projektu ............................... 15
Čo sme sa naučili, čo by sme dnes urobili inak, záverečné posolstvo ......... 16
IV.
Prílohy………………………………………………………………………………………………………………17
-3-
1. Základné informácie
-
Základné informácie o organizácii
Podunajská obec Iža leží v južnej časti Slovenska, asi 7 km na východ od Komárna. Kataster
obce meria 2807 ha. Chotár je odlesnená rovina Dunaja a Žitavy so starými riečnymi ramenami
a valmi. Má nivné a lužné pôdy. Jej katastrálne územie hraničí s mestom Komárno, a obcami
Patince, Chotín, Marcelová a Svätý Peter. Obec Má 1700 obyvateľov, Je národnostne zmiešanou
obcou – 21% slovenskej, 76% maďarslej národnosti a 3 % predstavujú zástupcovia ostatných
národností. Vieroviznamenamie: prevážne katolíci, kalvíni a evanjelici. Aj z tohto dôvodu obec píši
trroma kostolmi. Rímskokatolický kostol pochádza zo 16. storočia. Reformovaný kostol je mladší,
bol postavený v roku 1871. Evanjelický kostol je vo výstavbe, už tesne pred dokončením.
Oblasť je významným archeologickým náleziskom. 0 osídlení tohto územia už v neolite svedčia
archeologické vykopávky. Našli sa tu sídliská želiezovskej a lengyelskej kultúry . Na brehu Dunaja
archeológovia odkryli základy pevnosti Leányvár. Pevnosť bola súčasťou obranného systému
Limes Romanus, ktorý postavili Rimania v 1. storočí n.l. v oblasti dnešného Zadunajska.
Obec Iža sa snaží vytvárať vhodné podmienky pre rozvoj spoločnosti v obci, a taktiež pre
zabezpečenie potrebnej sociálnej infraštruktúry pre obyvateľov obce s cieľom motivovať hlavne
mladšiu generáciu k tomu, aby v obci našla trvalé zázemie pre bývanie. Toto snaženie vyústilo do
realizácie približne 15 významnejších projektov realizovaných obcou Iža za zhruba 1,66 mil. EUR.
Obec Iža realizovala v r.2006-2007 projekt s názvom „Rímske a Národopisné múzeum v lokalite
Kelemantia – Iža, cezhraničná predinvestičná projektová príprava“ zo zdrojov INTERREG IIIA
HUSKUA, v rámci ktorého boli vypracované projektové dokumentácie, štúdie uskutočniteľnosti,
koncepcie, strategický a marketingový plán, geodetické zamerania, a pod. potrebné pre vytvorenie
Rímskeho národopisného múzea v Iži (cca. 266 tisíc EUR). V súčasnosti realizujeme aj projekt
podporený Programom cezhraničnej spolupráce MR a SR 2007-13, ktorý nadväzuje na projekt s
názvom „Medzinárodná turistická trasa: Po stopách Rimanov na Dunaji“ podporený zo zdrojov
PHARE CBC č. SR 9918.02.01 vo výške 19 769 EUR. Silnou stránkou obce Iža sú bohaté
skúsenosti s realizovaním projektov a práve preto je aj realizátorom tohto projektu. S obcami
a organizáciami v cezhraničnej oblasti intenzívne spolupracuje. Tieto projekty sú investičného
charakteru, preto významnou mierou nepodporujú zapojenie obyvateľov. Prístup v rámci programu
PrieStory 2011 je odlišný.
-
Základné všeobecné informácie o lokalite
Lokalita sa nachádza pri kostole v centre obce pri zdravotnom stredisku. Pozemok hraničí s
dobrovoľnou požiarnou stanicou, po odstránení oplotenia bude ľahko prístupný aj z pripravovaného
nového Rímskeho múzea. Keďže je vybrané priestranstvo umiestnené priamo v strede obce, kde
sa nachádzajú v okruhu cca. 200 m nasledovné zariadenia občianskej infraštruktúry:
rímsko-
katolícky kostol, dobrovoľná požiarna stanica, zdravotné stredisko, budúce múzeum, reštaurácia
U bieleho koňa, kultúrny dom, Základná škola s Materskou školou, obecný úrad, cintorín, výrobňa
-4-
plastových okien, potraviny, zmrzlináreň, rodinné domy, hlavná cesta, je vlastne súčasťou veľkého
plánovaného projektu na úpravu centra obce. Pôvodne plocha bola oplotená, slúžila ako záhrada k
Zdravotnému stredisku. V rámci realizácie projektu priestor
bol otvorený a v súčasnosti slúži
širokej verejnosti.
-
Krátka charakteristika projektu / anotácia
Snaha zainteresovanej skupiny obyvateľov Iže o využitie priestoru v centre obce Iža na oddychovo
– náučný priestor – park voľného času vyústila do realizácie projektu PrieStory v roku 2010.
Kľúčovou bola účasť rôznych skupín obyvateľov na plánovaní, realizácii a dlhodobom rozmanitom
využívaní priestranstva.
Verejnú participáciu na rozhodovaní o parku voľného času sme o.i. uskutočnili formou ankety,
a plánovacími stretnutiami. Výstupom bola predstava o jeho budúcom vzhľade a určenie priorít, čo
budeme realizovať v roku 2011.
Množstvom investovanej dobrovoľníckej práce, využitých vedomostí, zručností a skúseností
spolupracovníkov projektu sme jedinečným spôsobom zúročili získané finančné a nefinančné
prostriedky. Možno aj preto veríme, že park bude ozajstným priestorom pre vzdelávanie, oddych
a vzájomné porozumenie.
K miestnemu zdravotnému stredisku patril dvor, ktorý obec nevyužívala. V rámci projektu
„Úprava zanedbaného verejného priestoru v centre obce Iža v rámci programu PrieStory 2011" sa
naskytla príležitosť, aby sa z časti z projektových peňazí a zároveň za pomoci dobrovoľníckej práce
obyvateľov vybudoval na tomto mieste park voľného času. Obyvatelia sa zapojili už aj do plánovania
budúceho parku. Vypracovaný projekt odzrkadľuje ich potreby a predstavy. Odstránením oplotenia
na miestach, ktoré susedia s verejným priestranstvom sa park otvoril až z troch strán, z ľavej a
pravej strany zdravotného strediska, resp. od záhrady kostola. Park poskytne možnosť pre rôzne
voľno-časové aktivity pre viaceré vekové kategórie obyvateľstva, stane sa miestom na stretávanie
sa a organizovanie spoločných kultúrnych programov. Pre najmenších je vytvorené jedno menšie a
jedno väčšie ihrisko a pieskovisko, pre rodičov, či starých rodičov lavičky. Každého
novonarodeného obyvateľa obce bude predstavovať zlatý klinec na strome života. Takto bude
možné sledovať narastanie počtu obyvateľov obce. Väčšie deti budú mať k dispozícii betónový
priestor pred javiskom, kde sa môžu korčuľovať a skateboardovať. Pre extrémnejšie kúsky môžu
použiť rampu, ktorá bude viesť priamo cez javisko. Na západnej strane vybetónovaného hľadiska je
postavený basketbalový kôš. Na opačnej východnej strane pozemku je vybudované ohnisko
vhodné na varenie v kotlíku, resp. pečenie a grilovanie. Na priestranstve pri východnej časti
zdravotného
strediska je vybudované odberné miesto pre načerpanie vody. Pri zadnom oplotení vedľa stromu
života bude postavená pergola so stolmi a lavicami, kde bude možné posedieť a zjesť pripravené
jedlo. Na celom priestranstve budú rozmiestnené lavičky poskytujúce oddych. Počas plánovania
sme so zástupcami obce a jej obyvateľmi vyznačili 7 stromov, ktoré sme zachovali a ďalší už chorý
strom, ktorý poskytne materiál pre strom života. Pri oplotení zachováme existujúce zdravé kríky,
ktoré budú upravené a zastrihnuté. Dva prístupové chodníky budú vysypané štrkom, prípadne
-5-
lemované guľatinou. Rovnako nohy, resp. rám lavíc bude z guľatiny, sedieť sa bude na 5cm hrubej
hobľovanej doske z agátu alebo borovice. Na ihrisku budú preliezačky z guľatiny, dosiek a lana.
Okolie ohniska bude vydláždené kamennou dlažbou spevnenou betónom, posedenie bude z
guľatiny. Okraje pieskoviska budú vytvorené tiež z guľatiny. Javisko je vybetónované, zadná stena z
guľatiny. Pergola bude mať drevenú konštrukciu. Okrem zachovaných drevín boli vysadené kríky a
tuje k zadnej strane zdravotného strediska a popri oplotení. Na ostatnom priestore bude vysadená
tráva. Na východnej stene zdravotného strediska je vybudovaný hydrant vhodný aj na zalievanie
rastlinstva a načerpanie vody. Park bude mať verejné osvetlenie a pri javisku bude inštalovaná
elektrická skrinka pre potreby rôznych kultúrnych programov.
-6-
2. Faktografická / popisná časť
-
Situácia pred realizáciou, kontext
Pri kostole v centre obce sa nachádza zdravotné stredisko s nevyužitým, burinou zarasteným
oploteným priestranstvom s rozlohou 2000m2. Pozemok hraničí s dobrovoľnou požiarnou stanicou,
po odstránení oplotenia bude ľahko prístupný aj z nového Rímskeho múzea (ktoré bude
vybudované v budove bývalej Materskej škôlky). Keďže po veľkej povodni v roku 1965 boli
vybudované hrádze obec Iža nebola postihnutá povodňou, ale žiaľ aj v roku 2010 zvýšením
hladiny podzemných vôd. Plocha pri zdravotnom stredisku bola vybraná pre predkladaný projekt
preto, lebo je to najvyššie postavené miesto v obci, a teda existuje najmenšia pravdepodobnosť, že
bude
v budúcnosti
vytvorené
priestranstvo
poškodené
vodou.
V minulosti
slúžila
v obci
zdravotnícka pomoc takmer nepretržite, vtedy si jej zamestnanci vytvorili vo dvore záhradu, ktorú
pravidelne obhospodarovali, vysadili ovocné stromy, pestovali zeleninu. V súčasnosti je však táto
plocha v centre obce, v majetku obce nevyužívaná, schradnutá a používa sa prinajlepšom na
skladovanie nepotrebného materiálu. Pritom by to mohlo byť ideálne miesto na stretávanie sa
miestnych. Predovšetkým mladé rodiny s deťmi, ako aj starší obyvatelia obce (napr. pravidelne sa
zúčastňujúci bohoslužieb) prišli s iniciatívou vytvoriť tu spoločný pekný priestor na stretávanie
generácií obce. Predkladateľom žiadosti o príspevok na tento projekt je však obec, nakoľko je to
takto jednoduchšie hľadiska vlastníckych vzťahov, ako aj z pohľadu udržateľnosti projektu.
Ďalšími dôvodmi na realizáciu projektu boli aj:
-
priestranstvo bolo neupravované a kazilo vzhľad obce,
-
nejasnosti a rôznorodosť názorov na budúce využitie parku,
-
snaha podporiť/využiť ekovýchovný potenciál lokality (výsadba, poloha voči školám),
-
negatívna skúsenosť v minulosti so záujmom a spoluprácou členov komunity,
-
záujem učiteľov o priestor, ktorý by poskytol alternatívu výučby v prírode,
-
potreba vytvorenia vhodného voľnočasového priestoru pre matky s malými deťmi,
-
záujem o vytvorenie zázemia pre aktivity záujmových útvarov v Iži.
Dlhodobým zámerom používania parku je vytvorenie a udržateľné využívanie zóny so zelenými
plochami, ihriskom, detským kútikom a altánkom. Plánovaný projekt vo svojom širšom koncepte
spája prvky oddychu a edukácie, umožňuje novú formu výučby, poskytuje nový priestor na
stretnutia rôznych cieľových skupín.
-
Plánované ciele projektu
-
Hlavným cieľom projektu bolo zapojenie obyvateľov obce do zlepšovania prostredia
rozhodovaním o svojom okolí prostredníctvom verejného prieskumu, v ktorom sa
obyvatelia vyjadria, ktoré časti projektu uprednostňujú.
-7-
-
vybudovanie pocitu kolektívneho vlastníctva dobrovoľníckou prácou a zapájaním
občanov aj po ukončení projektu do udržiavacích prác na pozemku parku a s tým súvisiace
zníženie rizika vandalizmu
-
odplotenie plochy v centre obce a s tým súvisiace otvorenie prístupu z viacerých strán
-
umiestnenie zariadení navrhnutých architektom s ohľadom na platné bezpečnostné
normy - prvky outdoor fitnesu pre mamičky, pre detičky pieskovisko, drevené
preliezačky, šachovnica, detský domček so šmýkačkou, sedací kôň, tabuľa na kreslenie,
hojdačky, preliezačky a pod. s väčšinovým využitím prírodných materiálov)
-
postavenia altánku s ohniskom a vytvorenie STROMU NARODENIA
-
vytvorenie a osadenie prvkov drobnej architektúry vytvorených dobrovoľníckou prácou,
-
postavenie rímskej pece
-
príprava plochy na vybudovanie dráhy pre in-line korčuliarov a vybudovanie menšieho
pódia s prenosným hľadiskom
-
spevnenie plôch a vytvorenie cestičiek, ošetrenie a doplnenie zelene, výsadba okrasnej
zelene
-
Harmonogram klúčových aktivít
Dátum
Aktivity / Výstupy
31.01.2011
Vytvorenie riadiaceho tímu
09.02.2011
1. Úvodné stretnutie riadiaceho
tímu
15.02.2011
2. Stretnutie tímu
- návrh anketového lístka
16.02.22.02.2011
Realizácia ankety
09.03.2011
3. Stretnutie riadiaceho tímu
Výsledky
Členovia tímu sú:
1 .Ing. Eva Alföldy
2. Helena Aggová
3. Ján Jankovič
4. Ing. Marta Kiss
5. Július Pavlík
6. Mgr. Pavel Paterka
7. František Sámson
8. PhDr. Anna Sipos
Zoznámenie sa s projektom „PrieStory“.
Preštudovanie CD s názvom „Verejné
priestory – ako tvoriť verejné priestory
s príbehom, pre ľudí s ľudmi.“
Návrh anketového lístka o prestavách
a možnostiach využita
budúceho Parku voľného času za
zdravotným strediskom v Iži
- vyhotovenie ankety
v elektronickej podobe
- tlač ankety v náklade 650 kusov
- roznášanie do všetkých
poštových schránok
- umiestnenie úrn na Pošte, na
Obecnom úrade a v niektorých
obchodoch
- informovanie obyvateľov o
realizácií ankety cez miestny
rozhlas, cez káblovú televíziu
a cez internet
- celkom odovzdané anketové lístky: 70 ks
-8-
- vyhodnotenie anketového lístka
16.03.2011
4. Stretnutie riadiaceho tímu
- zostavenie programu a pozvánky
plánovacieho stretnutia
- zapojenie Základnej školy K.D.
do projektu
- rozdelenie úloh
21.03.29.03.2011
Realizácia pozvánky na plánovací
víkend a propagácia plánovacieho
stretnutia
06.04.2011
5. Stretnutie riadiaceho tímu
- upresnenie úloh
08.04.2011
16.30-19.00
Plánovacie stretnutie
09.04.2011
9.30-14.30
Plánovacie stretnutie
-9-
- správa o výsledkoch ankety, ktorá bude
prezentovaná na plánovacom stretnutí
v apríli a na webovej stránke:
www.iza.sk
- výber miesta pre plánovací víkend
- tvorba pracovného harmonogramu
plánovacieho stretnutia a vytvorenie
textu pozvánky na plánovacie
stretnutie.
- zapojenie pedagógov a žiakov ZŠ KD
do plánovania (návrh parku formou
detských kresieb)
- rozdelenie úloh členov riadiaceho tímu
na plánovacom stretnutí
- zapojenie dobrovoľníkov (finalista
Megastáru, pedagógov, členov
spoločenských organizácií )
- vyhotovenie pozvánky na plánovacie
stretnutie v elektronickej podobe
- vytlačenie pozvánok v náklade 700 kusov
- roznášanie pozvánok do všetkých domácností
- informovanie obyvateľov o plánovací
víkend cez miestny rozhlas, cez káblovú
televíziu a cez internet
- časové doľadovanie plánovacieho
víkendu
- upresnenie úloh členov riadiaceho tímu
na plánovacom víkende
- určenie úloh pre dobrovoľníkov
(spev, tvorivá dieľňa a športové hry
pre deti, guláš, lángoš)
- privítanie zástupkyne Nadácie Ekopolis
z Bratislavy Zory Pauliniovej a ostatných
účastníkov
- skrátené predstavenie projektu
Počet zúčastnených: 6 osôb.
- vystúpenie finalistu Megastár – Csonka
Andreas
- predstavenie projektu (prezentácia
inšpiratívnych obrázkov)
- vytvorenie návrhárských skupín : 4
- obhliadka priestranstva v teréne
- prezentácia výsledkov ankety
- diskusia
- občerstvenie (lángoš)
- vyhotovenie detailných plánov
- prezentácia plánov jednotlivých skupín
- pripomienky architekta Józsefa Siklósiho
- pohostenie (guláš)
- vylosovanie 3 výhercov ankety:
1.cena: celodenná vstupenka pre 2
osoby do bazénového sveta Wellnes
Hotela Patince – Paterka Zámbó Melinda
2.cena: celodenná vstupenka pre 2
osoby do bazénového sveta Wellnes
Hotela Patince – Pavlík Eugen
3.cena:
celodenná
vstupenka
do
Termálneho
kúpaliska
Patince
–
Andrušková Mária
- počet zúčastnených podľa prezenčnej
11.04.31.05.2011
Vyhotovenie architektonického
návrhu projektu
08.06.2011
6. Stretnutie riadiaceho tímu
26.04.2011
Dotácia
20.0622.06.2011
Kosenie a výkopové práce pomocou
ťažkých strojov
22.06.2011
7. Stretnutie riadiaceho tímu
25.06.2011
I. Verejná Brigáda
27.07.2011
8. Stretnutie riadiaceho tímu
10.08.2011
9. Stretnutie riadiaceho tímu
18.08.2011
Vytýčenie, prevoz agátových guľatín
20.08.2011
II. Verejná Brigáda
20.0820.09.2011
Výkopové práce pomocou ťažkých
strojov, montáž
14.9.2011
21.09.2011
Objednávanie hojdačiek
10. Stretnutie riadiaceho tímu
-10-
listiny: 45 osôb
- vyhotovenie návrhu parku voľného
času za zdravotním strediskom
(architekt: Siklósi József)
- pripomienkovanie 1. architektonického
návrhu projektu
- obhliadka terénu
- určenie termínu I. verejnej brigády
- z iniciatívy Ing. Marty Kissovej sme
získali finančnú podporu z Nadácie SPP
vo výške 1400 € na zariadenia pre deti
- odstránenie porastov
- demontáž časti oplotenia ( betónový
múrik )
- odstraňovanie betónovej plochy- vchod
v dĺžke cca. 80 m.
- odvoz rozbitých betónových častí
- program I. verejnej brigády
- zapojenie dobrovoľníkov
- obhliadka terénu
- výkop jarku ( dĺžka cca.140 m )
pre elektrické vedenie
- umiestnenie elektrického vedenia pre
verejné osvetlenie parku
- úprava terénu
- občerstvenie
- počet zúčastnených podľa prezenčnej
listiny:32osôb
- pripomienkovanie 2. architektonického
návrhu projektu
- určenie termínu II. verejnej brigády
- obhliadka terénu
- program II. verejnej brigády
- zapojenie dobrovoľníkov
- zapojenie spoločenských organizácií
- obhliadka terénu
- polohové vytýčenie základov javiska
- prevoz agátových guľatín z lesa
- výkop základov pre javisko
- výkop jarku pre pozadie javiska (pre
guľatiny)
- odkôrnenie agátových guľatín
- konzervácia spodnej časti
agátových guľatín penetrákom
- úprava terénu
- občerstvenie
- počet zúčastnených podľa prezenčnej
listiny: 22 osôb
- vykopávanie základov pre basketbalové
ihrisko
- umiestnenie basketbalového koša
- zabetónovanie základov pod miestom na
opekanie
- montáž miesta na opekanie (murovanie)
- nanášanie násypu pod javiskom
- rezbárske práce (strom „Života“)
- objednanie detských hojdačiek na ihrisko
- program III. verejnej brigády
- definitívný výber detských hojdačiek
- zapojenie dobrovoľníkov
- zapojenie spoločenských organizácií
01.10.2011
III. Verejná Brigáda
05.10.2011
11. Stretnutie riadiaceho tímu
26.10.2011
12. Stretnutie riadiaceho tímu
5.11.2011
IV. Verejná Brigáda
9.11.2011
13. Stretnutie riadiaceho tímu
20.11.2011
Slávnostné odovzdanie parku
voľného času
-
- obhliadka terénu
- výkop základov pre cestu
- úprava okrajov cesty
- odkôrnenie agátových guľatín
- konzervácia spodnej časti
agátových guľatín penetrákom
- kultivácia pôdy
- urovnanie terénu pod hojdačkami
- občerstvenie
- počet zúčastnených podľa prezenčnej
listiny: 38 osôb
- finančné hodnotenie a príprava konečnej
úpravy parku
- program IV. verejnej brigády
- upresnenie programu IV.verejnej brigády
- finančné hodnotenie projektu
- položenie geotextílie pod chodníky
- zásip drteným kameňom
- vytvorenie chodníkov
- sadenie stromkov a živého plotu
- vyhodnotenie projektu
- príprava slávnostného odovzdania parku
- zostavenie programu odovzdania parku
- Otvorenie
- Príhovor starostu obce
- Predstavenie projektu
- Vysvätenie a požehnanie parku
- Kultúrny program
- Hry pre deti
- Občerstvenie
Ľudia: počet zapojených ľudí, kto boli hlavní ťahúni, spolupracujúce
organizácie, ako sa menili ľudia v priebehu trvania projektu, kto chýbal,
rola donora, konzultantov
Organizačný tím bol zostavený až po schválení grantu. Boli oslovení ľudia, ktorí v minulosti už
svojou činnosťou prispeli k spoločenským aktivitám obce, alebo iniciovali vykonanie podobných
úprav – mladé mamičky na materskej dovolenke, bývalí a aktivní poslanci obecného zastupiteľstva,
vedúci spoločenských organizácií, miestny podnikatelia. Organizačný tím pracoval v plánovanom
obsadení, pracovné stretnutia boli pravidelné. Morálna aj materiálna podpora a pomoc
s propagáciou aktivít projektu nechýbala.
V úvodnej fáze bol rozoslaný anketný lístok každej rodine v náklade cca 700 ks. Počet
odovzdaných anketných lístkov bol 70.
V realizačnej fáze brigád sa zúčastnilo v rôznych zoskupeniach celkom 97 osôb, ktorí celkom
odpracovali 536 hodín.
Významná pomoc pri realizácii bola poskytnutá zo strany niektorých miestnych podnikateľov, účasť
na brigádach bola tiež primeraná. Zaujímavým črtom bolo, že kto sa zúčastnil brigády, považoval
za svoju povinnosť odviest adekvátny diel práce, nikoho nebolo treba upozorňovať a každý našiel
-11-
svoje zamestnanie. Zvlášť sme cenili snaženie nášho amatérskeho rezbára Eduarda Řádu, ktorý
vytvoril „strom života“.
Treba pripomenúť aj výkon pracovníkov malých obecných služieb (nezamestnaných), ktorí tiež
priložili ruku k dielu.
Realizáciu projektu finančne, materiálne, alebo svojím umom a zručnosťou výrazne podporili:
STABAC s.r.o., DUMET s.r.o., BORA - Ján Jankovič, MATACO JUNIOR s.r.o., Eduard Řáda,
Ing.József Siklósi – architekt, ALFYGEO Plus s.r.o., PURE ENERGY SLOVAKIA a.s., Nadácia
SPP
-
Spolupráca s architektom, médiami, samosprávou
Od prípravy žiadostí o grant, cez účasť na tréningoch, plánovanie, realizáciu projektu až po
hodnotenie bol členom nášho tímu architekt József Siklósi. Na základe výsledkov ankety a
plánovacieho víkendu bol vyhotovený prvý architektonický návrh, ktorý po jednaniach riadiaceho
tímu bol zmenený z dôvodu účelnosti a zohľadnení miestnych podmienok.
Následne bolo začaté konanie o zmenu užívania územia, výsledkom čoho bolo vydané
súhlasné rozhodnutie Stavebného úradu.
Pri práci s médiami sme sa sústredili na miestne médiá. Toto vyplývalo z nášho zámeru o dianí
v parku prioritne informovať obyvateľov Iže a okolia, preto aktuálne informácie sme uvádzali na
internetovej stránke obce www.iza.sk . Informácia o realizácii projektu bola uverejnená aj
v
regionálnych novinách Komárňanské listy, Delta a o úspešnom ukončení v novinách MY - Naše
novosti
-
Rámcový rozpočet
Projekt úpravy parku by nebolo možné uskutočniť bez finančných a materiálnych prostriedkov.
Priame finančné zdroje sme získali z Nadácie Ekopolis – grant vo výške 5 500 EUR.
-12-
Finančné zdroje - prehľad zámeru a skutočných výdavkov projektu:
Rozpočtové
Celkový rozpočet projektu
Vyúčtovanie 1. splátky.
Vyúčtovanie záverečnej
položky
Výdavky projektu spolu
(2 a.3.)splátky.
Projektu
Ekopolis
Iné
Spolu
zdroje
A. honorár
500,00 500,00 1000,00
Ekopol
Iné
is
zdroje
-
-
Spolu Ekopolis
Iné
Ekopolis
Spolu
zdroje
-
500,00
Iné
Spolu
zdroje
500,00 1000,00
500,00
500,00
1000,00
architekta
B.
50,00
-
50,00
96,54
-
96,54
50.00
-
50,00
100,00
-
100,00
150,00
-
150,00
-
-
-
4 350,00
-
4350,00
-
-
-
300,00
-
300,00
-
-
-
-
107,68
114,87
-
114,87
211,41
-
211,41
59,82
-
59,82
59,82
-
59,82
-
-
-
11,14
-
11,14
-
-
-
-
-
-
4723,90 1889,00 6612,90
4723,90
1889,00
6612,90
-
-
-
-
5398,59 2389,00 7787,59
5506,27
2389,00
7895,27
občerstvenie
C. tlač a
-
-
-
kopírovanie
D.
11,14
-
11,14
kancelárske
potreby
E. cestovné a
doprava
F. tovar na
úpravu
priestoru
G. Odvoz
-
-
odpadu
SPOLU
5 500,00 500,00 6000,00 107,68
Iné náklady neboli účtované a len pre úplnosťvymenované vykonané činnosti:
STABAC s.r.o. – zemné práce, vyhotovenie javiska a betónovej plochy, dodanie drevenej
gulatiny a výdajného stojana na vodu
DUMET s.r.o.- zemné práce, búranie oplotenia, odvoz odpadu, dodanie geotextílie
BORA - Ján Jankovič - sadovnícke práce, dodanie malých sadeníc stromkov
MATACO JUNIOR s.r.o. – požičanie malého rypadla
Eduard Řáda – rezbárske práce
Ing.József Siklósi, architekt – úpravy projektu a miestne obhliadky vykonával bezplatne
ALFYGEO Plus s.r.o. – vytyčovacie práce v teréne.
Samostatným a najcennejším vkladom do projektu bola dobrovoľnícka práca. Cenu
dobrovoľníckej práce je ťažké stanoviť, nakoľko pre nás má význam nie trhový, ale morálny.
-13-
3. Hodnotiaca časť: dopady, zisky,
poučenia
-
Dosiahnuté výsledky – materiálne, v komunite, v mysliach ľudíˇ
Najviac viditeľným výsledkom je vytvorený park, ktorý vznikol s participáciou rôznych skupín
obyvateľov na jeho plánovaní, obnove, realizácii a dlhodobom a rozmanitom využívaní. Úpravy sa
dotkli celého parku.
Navonok neviditeľnými, ale rovnako významnými sú zmeny v správaní a v myslení ľudí. Niektorí
členovia v komunite prijali náš impulz ku zmene a spolu s nami sa usilovali o zmenu parku na živé
priestranstvo. Vytvorila sa stabilná skupina dobrovoľníkov, ktorí sa podieľali na realizácii prvkov
bez špeciálnych pozvánok a presviedčania, ale na základe vlastného záujmu. Treba tu uverejniť
mená najviac aktívnych členov ridiaceho tímu – Ing.Marta Kiss, Ing Eva Alföldy a Ján Jankovič,
ktorí vo svojom voľnom čase scháňali dodávateľov, hladali riešenia a koordinovali projekt. O dianie
v parku sa zaujíma viac ľudí, záleží im na tom, kde trávia voľný čas, na tom, čo sa bude ďalej
s priestranstvom diať.
Obyvatelia obce Iža zažili novú skúsenosť – verejnú participáciu na dianí v ich meste. Začal sa
budovať pozitívny vzťah a zodpovedné správanie k priestoru u návštevníkov parku. Zvýšila sa
environmentálna a úžitková hodnota parku. Vznikol priestor pre nové nápady a spoluprácu do
budúcnosti.
Získaná podpora generovala toľko dobrovoľných darov a zaktivizovala obyvateľov obce v takej
miere, že dobrovoľná práca, hodnota darov a ďalších vkladov dobrovoľníkov už teraz prevyšuje
hodnotu projektu. Vysokou pridanou hodnotou projektu je, že dáva priestor všetkým aktívnym
obyvateľom priložiť ruku k dielu v záujme spoločnej veci. Projekt doteraz hodnotíme ako veľmi
úspešný, prostriedky boli použité adekvátne a efektívne.
-
Čo fungovalo, čo sa osvedčilo, čo považujeme za najváčší úspech
Silnou stránkou nášho projektu bolo, že sme boli schopní zapáliť pre dobrú vec nielen
obyvateľov obce každého veku, ale zároveň aj inak zaneprázdnených kvalifikovaných ľudí
a podnikateľov. Zároveň sme zistili, že pubertálna mládež žijúca v obci je tiež veľmi kreatívna
a ochotná sa prínosnou formou zapojiť do plánovania v obci. Aj keď konečná verzia priestoru
musela byť predmetom konsenzu, inovatívnymi technickými riešeniami sa dosiahla maximálna
možná multifunkčnosť priestoru.
Naše úspechy:
-
zapojenie veľkého množstva dobrovoľníkov
-
zapojenie sociálne znevýhodnených skupín obyvateľov
-
schopnosť operatívne doplniť projekt o ďalšie aktivity
-
spojenie cieľov komunitného rozvoja a ochrany prírody
-14-
-
za
veľmi
užitočné
a dobrovoľníkmi
pozitívne
vnímané
považujeme
spracovanie
a prezentovanie podrobnej fotodokumentácie priebehu projektu
-
Čo nefungovalo, čo bolo problémové, v čom sme zlyhali
Vďaka už realizovaným projektom v obci majú obyvatelia očividné dôkazy o tom, že záleží
predovšetkým na snahe nás všetkých, aby sme si vytvorili vyššiu kvalitu života. Preto aj
plánovanie, konzultácie, akcie prebiehali v pozitívnom duchu s primeranou – na súčasný ubehaný
svet až vysokou - účasťou oslovených. Projekt je určený predovšetkým pre komunitu obce Iža
a môžeme konštatovať, že neexistuje človek, ktorý by do projektu nebol aktívne, či pasívne
(formou ankety) zapojený. Negatívne vplyvy sme nezaznamenali, až na sem tam vypustené
poznámky, čo lepšieho bsme mali spraviť za tie peniaze. Mierny sklz bol vyvolaný zhoršením
počasia a dovolenkovým obdobím – avšak konečný harmonogram projektu bol dodržaný. Ako
nedostatok môžeme hodnotiť:
-
-
nestihli sme osloviť všetkých, ktorí počas plánovania prejavili záujem pomôcť
-
očakávanie účastníkov plánovania, že „na kľúč“ zrealizujeme ich predstavy
Čo bolo treba zmeniť oproti plánom
Väčšina výstupov projektu bola neočakávaná - pretože to, aké prvky sa budú realizovať, sme
sa dozvedeli až v priebehu projektu a tiež sľubovaná pomoc zo strany miestnych podnikateľov bol
neistý, tieto výkony sme nemali zmluvne podchytené a preto aj rozpočet sa menil každú chvíľu.
Na začiatku sme mali tendenciu porovnávať projekt PrieStory s projektom podporenými z iných
zdrojov, očakávali sme veľkú podobnosť, aj čo sa náročnosti projektu týka. Až časom sme
pochopili veľkú (najmä metodickú) rozdielnosť programov. Neodhadli sme dopredu časovú
a personálnu náročnosť projektu (najmä plánovaciu fázu), podhodnotili sme aj finančnú náročnosť
realizácie prvkov. Preto sme postupne menili nároky a predstavy.
Keďže podaniu projektu predchádzalo niekoľko stretnutí a projekt bol vypracovaný veľmi podrobne,
sme aj my prekvapení, koľko dobrých zlepšení sa nám podarilo zakomponovať do plánu jediného
verejného priestranstva tak, aby bol
park čo najintenzívnejšie využívaný. Za toto vďačíme
skúsenému architektovi a kreatívnej mládeži.
-
Vyvolané akcie – čo sme v komunite podnietili, ako bude projekt
pokračovať
V každom prípade projekt PrieStory znamenal nový prístup k realizácii investičnýchj
zámerov. Aj obyvatelia boli zvyknutí na to , že projekty sa realizujú bez ich pričinenia, akoby sami
od seba. Takýto spôsob realizácie parku priblížil ľudí k sebe, počas brigád si mohli vymeniť názory
a aktívne sa podielali na sformovaní konečnej podoby diela.
V samotnom parku predpokladáme v budúcnosti tieto aktivity:
-
údržba prvkov
-15-
-
starostlivosť o uskutočnenú výsadbu, zabezpečenie kosenia trávnika
-
využívanie parku pre aktivity rôznych skupín obyvateľov, hlavne na organizovanie
obecného dňa
-
v dlhodobom horizonte predpokladáme úpravu a doplnenie nových prvkov v ďalších
častiach parku, treba ešte postaviť plánovaný altánok a vybudovať spevnený chodník
v západnej časti parku, ktorý budú môcť využívať aj skateboardisti. .
-
Čo sme sa naučili, čo by sme dnes spravili ináč – záverečné posoľstvo
Projekt PrieStory je v prvom rade o ľuďoch. Priestor, kde projekt realizujú, je len prostriedkom.
Preto najdôležitejším, čo sme sa naučili, sú nové skúsenosti v medziľudskej komunikácii, vedení
projektu, riešení problémov, hľadaní konsenzu a pod. Otestovali sme sa, do akej miery stíhame
a vládzeme robiť dobrovoľnícku prácu. Okrem roviny vzťahov sme sa mnoho dozvedeli aj po
praktickej stránke.
Čo by sme dnes urobili inak? Možno by sme dlhšie zvažovali, či sa do projektu vôbec
pustiť. Asi by sme sa opäť rozhodli, že áno. Išli by sme však do toho s menšími plánmi
a očakávaniami, ale s lepšie premyslenou logistikou, reálnejším odhadom množstva práce
a finančného rozpočtu. Možno by sme sa snažili osloviť viac spolupracovníkov. Veľa vecí by
uľahčilo dlhšie trvanie projektu. Ukončením tohoto projektu vlastne vstupujemedo ďaľšieho kola na
zveľaďovanie hodnôt obce.
A ešte na vysvetlenie čitateľom, ktorí mali dostatok trpezlivosti, aby prečítali celú túto
správu. Premenovanie oficiálneho názvu projektu, ktorý sa vžil lepšie do bežného verbálneho
používania pri každodenných diskusiach – Úprava zanedbaného verejného priestoru v centre obce
Iža na Park voľného času – bol navrhnutý riadiacim tímom, a preto v takejto forme uvádzame aj
v tejto správe. V niektorých častiach sa používa názov strom života, niekde zase strom narodenia.
zámerne sme ponechali obidva názvy, podľa nášho názoru každý svojim spôsobom vystihuje našu
snahu zviditeľniť nárast počtu obyvateľstva.
-16-
4. Prílohy
-
Obrazová príloha
-
Anketný lístok
-
Scenár plánovacieho víkendu
-
Vyhodnotenie ankety
-
Pozvánka na plánovací víkend
-
Návrhy úpravy priestoru z plánovacieho víkendu – 2x
-
Pozvánka pre členov riadiaceho tímu
-
Pozvánka predsedom spoločenských organizácií na brigádu
-
I. architektonický návrh úpravy priestoru
-
II. architektonický návrh úpravy priestoru
-
Rozhodnutie o zmene využívania územia č.51554/sÚ/2011-PT-2
-
Pozvánka na otvorenie parku
-
Plagát na otvorenie parku
-
Článok v novinách MY – Naše novosti
-
CD
-17-
Pôvodný stav záhrady
-18-
Odstránenie oplotenia a betónovej cesty – I. brigáda (ukldanie kábla
verejného osvetlenia)
-19-
II. brigáda (čistenie a náter guľatiny, výkop základov javiska)
-20-
III. brigáda (olemovanie okrajov chodníka kolíkmi, terénne úpravy)
-21-
IV. brigáda (ukladanie geotextílie, zásyp grteným kameňom, vysadenie
stromčekov)
-22-
Montáž preliezky, ukladanie guľatiny
-23-
Výstavba ohniska, rodí sa strom života
-24-
Plánovací tréning – Senec 20.-22.1.2011
Slávnostné odovzdanie parku 20.11.2011
-25-
Download

(Záverečná správa Iza 2011)