T.C.
ŞARKIŞLA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ
MADDE-1 Aşağıda niteliği belirtilen Belediyemiz mülkiyetinde bulunan MALZEMELER
Şarkışla Belediye Encümenince, Aşağıda belirtilen şekilde , 2886 Sayılı Devlet İhale
Kanunu hükümleri kapsamında işlem yapılarak SATIŞI yapılacaktır.
MADDE-2 İhale,Şarkışla Belediyesi Hizmet binasında, 08.09.1983 tarih, 2886 Sayılı Devlet İhale
Kanunu hükümleri çerçevesinde 45 maddesi gereğince açık artırma usulü ile
yapılacaktır
MADDE-3 Tahmini bedel vergiler hariçtir. Pey sürüm miktarları BİR KİLOGRAM üzerinden
başlayacak olup;
pey sürüm miktarı KİLOGRAM da 1 (bir) KURUŞ dan az olmayacaktır.
Teklifler neticesinde ihale fiyatı tahmini bedelinin iki katını geçtiğinde ihalenin her
MADDE-4 İhaleye katılabilmek için; 08.09.1983 tarih, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu ve bu
Kanunun 74’üncü maddesine dayanılarak çıkarılan Yönetmelikte belirtilen niteliklere
haiz olmak yine anılan Kanun ve Yönetmelikte açıklanan biçimde teklifte bulunmak ve
a) İhale dokümanı aldığına ilişkin makbuz (Belediye Veznesinden alınacak)
b) Geçici teminat yatırdığına ilişkin makbuz (Belediye Veznesinden alınacak)
c) Nüfus cüzdanı fotokopisi
d) Tebligat için adres beyanı (İlçe Nüfustan veya Belediye Danışma Biriminden
alınacak)
e) Belediyeye borcu olmadığına ilişkin Mali Hizmetler Müdürlüğü onaylı yazı (Belediye
Veznesinden alınacak)
f) İhale temsilen katılıyorsa yetkili olduğuna ilişkin belgeleri vermek zorundadır
MADDE-5 Şarkışla Belediye Encümeni, gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp
yapmamakta ve uygun bedel tespitinde serbesttir. Şarkışla Belediyesi Encümeninin
ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.
MADDE-6 Şarkışla Belediye Encümeni tarafından alınan ihale kararları, en geç onbeş gün içinde
onaylanır veya iptal edilir. ihale kararları, beş işgünü içinde, müşteriye veya vekiline
imzası alınmak suretiyle bildirilir veya iadeli taahhütlü mektupla tebligat adresine
postalanır. Mektubun postaya verilmesini takip eden yedinci gün, kararın müşteriye
veya vekiline tebliğ tarihi sayılır.
MADDE-6 08.09.1983 Tarih, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre onaylanan ihale
kararının
açıklanan şekilde tebliğinden
30 (otuz)
gün içinde müşteri ihale bedelini
MADDE-6
ihale ile ilgili vergi, resim, harçları ve diğer giderleri ödemek zorundadır; KDV oranı
yürürlükteki oran üzerinden tahsil edilecektir. Bu zorunluluklara uyulmadığı takdirde
ödenmeyen ihale bedeline 6183 Sayılı Yasada belirtilen gecikme zammı oranı
uygulanarak tahsilat yapılabilir. İHALE KONUSU MALZEME MİKTARI TAHMİNİ
OLARAK BELİRLENMİŞ OLUP; YÜKLENİCİYE TAHMİNİ OLARAK
BELİRTİLEN MALZEMENİN TAMAMININ PARASINI BELEDİYEYE
ÖDEMEDEN HİÇ BİR ŞEKİLDE HURDA MALZEME VERİLMEYECEKTİR.
YÜKLENİCİ BU BEDELİ YATIRDIKTAN SONRA TAHMİNİ OLARAK
BELİRLENEN MİKTARA KADAR OLAN MALZEME YÜKLENİCİYE
VERİLECEKTİR. TAHMİNİ OLARAK BELİRLENEN DEN FAZLA OLAN
MİKTAR İÇİN PEŞİN OLARAK GARAJ AMİRİNİN BELİRLEDİĞİ KG MİKTARI
ÜZERİNDEN HURDA BEDELİNİ BELEDİYEYE ÖDEDİKTEN SONRA HURDA
YÜKLENİCİYE TESLİM EDİLEBİLİR,
TARTILAR BELEDİYE KANTARINDA YAPILACAKTIR. TARTI FİŞLERİ
BELEDİYEYE TESLİM EDİLECEKTİR.TARTILARDA BELEDİYE GARAJ AMİRİ
TARTININ BAŞINDA OLACAKTIR. SON TARTILACAK OLAN HURDA
MALZEME MİKTARI SONUCU KESİN HESAP ÇIKARTILARAK FARK TAHSİL
EDİLECEK VEYA İADE YAPILARAK HESAP KAPATILACAKTIR. YUKARIDA
BELİRTİLEN HÜKÜMLERE UYULMADIĞI TAKDİRDE TEMİNATLAR GELİR
KAYDEDİLECEK VE GENEL HÜKÜMLERE GÖRE İŞLEM YAPILACAKTIR.
Ahmet Turgay OĞUZ
Belediye Başkanı
MADDE-7 Tapu kaydındaki miktar üzerinden satışa çıkarılan taşınmaz maldan, kadastro
aplikasyonları sonucu miktar fazlası çıkması durumunda, fazla kısım ayrıca satılacaktır.
eksiklik çıkması halindede aynı işlem tesis edilir. Fazlalık veya eksiklik için müşteri
başkaca her hangi bir hak iddia edemez.
MADDE-8 Taşınmaz malın fuzuli işgal altında bulunması halinde; Şarkışla Belediyesi, fuzuli işgali
bu taşınmaz maldan tahliye için hiç bir sorumluluk yüklenmez ve müşteri bunu Şarkışla
Belediyesinden isteyemez. Taşınmaz mal, işgal edilmiş hali ile alıcı adına idarece tescil
ettirilmek suretiyle mahallinde satışı yapan idare yetkilileri ile alıcı arasında bir tutanak
düzenlenerek alıcıya teslim edilir. Teslim tutanağında taşınmaz mal ile birlikte satışa
konu eşya veya levazımda var ise bunlarda ayrı, ayrı belirtilir
MADDE-9 Gerektiğinde ihtilafların hal mercii ŞARKIŞLA icra daireleri ve mahkemelerdir
MADDE-10 Satışı Yapılacak Taşınmazın
S.No
1
CİNCİ
NORMAL HURDA
MİKTARI
40000
ÖLÇÜ
BİRİMİ
KG
AÇIKLAMA
Normal Hurda
Ahmet Turgay OĞUZ
Belediye Başkanı
Download

tc şarkışla belediye başkanlığı taşınmaz mal satış şartnamesi