● telefón: internát ZBOROVŇA O32 7465 295 ● internát VRÁTNICA O32 7465 260
● škola VRÁTNICA O32 7465 111 ● email: [email protected] Základné informácie
UBYTOVANIE
Školský internát je určený pre žiakov stredných škôl. Poskytuje ubytovanie, výchovu a vzdelávanie pre žiakov z piatich stredných škôl v meste, v súlade s vyhláškou č.236/2009 Z. z. o ŠI. Ubytovacia kapacita internátu je 40 miest, ale podľa potreby je možné kapacitu zväčšiť. Školský internát je určený pre žiakov: ­ riadneho denného štúdia SPŠ Bzinská 11, Nové Mesto nad Váhom ­ ostatných stredných škôl so sídlom v Novom Meste nad Váhom ­ iných stredných škôl pôsobiacich v okrese ­ iných škôl na základe zmluvy uzavretej v pôsobnosti miestnej samosprávy. V internáte sú dve výchovné skupiny. Internát je umiestnený blízko centra mesta, v samostatnej budove, v uzavretom areáli. V budove internátu máme 20 izieb, študovňu, klubové miestnosti na stolný tenis, kuchynku. Internát je súčasťou školy, v ktorej sa nachádza veľká a malá telocvičňa, posilňovňa, krytý bazén, trávnaté futbalové ihrisko, tenisové ihrisko, bežecká dráha, jedáleň, knižnica a bufet. Študentom je sprístupnené FREE Wifi pripojenie na Internet. číslo účtu: 7000508404/8180 číslo účtu v IBAN tvare: SK76 8180 0000 0070 0050 8404 ● telefón: internát ZBOROVŇA O32 7465 295 ● internát VRÁTNICA O32 7465 260
● škola VRÁTNICA O32 7465 111 ● email: [email protected] POPLATKY
Výška mesačného príspevku na čiastočnú náhradu nákladov je určená VZN TSK č.11/2012 . Cena za ubytovanie je 27,­Eur za kalendárny mesiac. Na základe písomného povolenia od riaditeľa internátu môžu žiaci používať vlastné elektrospotrebiče. Za každý elektrospotrebič žiak uhradí čiastku, ktorá je stanovená v povolení platnom pre príslušný školský rok. Stredná priemyselná škola Bzinská 11 Nové Mesto nad Váhom ako organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja je zo zákona povinná s účinnosťou od 1. 7. 2014 zmeniť bankový účet. Oznamujeme žiakom, že všetky platby za ubytovanie v Školskom internáte budú uhrádzané na nové bankové spojenie: číslo účtu: 7000508404/8180 číslo účtu v IBAN tvare: SK76 8180 0000 0070 0050 8404 číslo účtu: 7000508404/8180 číslo účtu v IBAN tvare: SK76 8180 0000 0070 0050 8404 ● telefón: internát ZBOROVŇA O32 7465 295 ● internát VRÁTNICA O32 7465 260
● škola VRÁTNICA O32 7465 111 ● email: [email protected] KONTAKT
 ADRESA: Školský internát pri SPŠ Bzinská 11 915 O1 Nové Mesto nad Váhom  TELEFÓN: Školský internát ZBOROVŇA: Školský internát VRÁTNICA: Škola VRÁTNICA:  EMAIL :  www: O32/ 7465 295 O32 /7465 260 O32/ 7465 111 [email protected] www.spsnmnv.sk číslo účtu: 7000508404/8180 číslo účtu v IBAN tvare: SK76 8180 0000 0070 0050 8404 
Download

Školský internát - ZSPŠ Nové Mesto nad Váhom