T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Sayı : 26325996
Konu : 2014 Yılı Sağlıkta Kalite
Değerlendirmeleri Sürecin
Uzatılması Hkk.
……………… VALİLİĞİNE
(İl Sağlık Müdürlüğü)
Sağlıkta Dönüşüm Programının ana bileşenlerinden biri olan “Nitelikli ve Etkili Sağlık
Hizmeti İçin Kalite ve Akreditasyon” ilkesine yönelik çalışmalardan biri de Sağlıkta Kalite
Değerlendirmeleridir. Bu amaçla; 06.08.2013 tarihli ve 28730 sayılı Resmi Gazetede
yayınlanarak yürürlüğe giren “Sağlık Hizmeti Kalitesinin Geliştirilmesi ve Değerlendirilmesine
Dair Yönetmelik” kapsamında Sağlıkta Kalite Değerler1endirmeleri yapılmaktadır.
Mezkur yönetmelik çerçevesinde 19.12.2014 tarih 26325996/020/2014.5411.179 sayılı
Makam Onayı doğrultusunda; teşhis, tedavi ve rehabilitasyon hizmeti ile koruyucu sağlık
hizmeti sunan sağlık kurum ve kuruluşları, (kamu, özel, vakıf, üniversite) 2014 Yılı Sağlıkta
Kalite Değerlendirmeleri 01 Ocak – 31 Mart 2015 tarihleri arasında gerçekleştirilecek şekilde
uzatılmıştır.
Bilgilerinizi ve konunun iliniz dâhilinde bulunan ve ilgi tarih, sayılı onay ile 27 Ekim –
31 Aralık 2014 tarihlerinde değerlendirilmeyen tüm sağlık kurum ve kuruluşlarına duyurulması
hususunda gereğini rica ederim.
Dr. Abdullah ÖZTÜRK
Bakan a.
Daire Başkanı
Ek
: Makam Onayı (3 Sayfa)
Dağıtım : 81 İl Valiliği
Ayrıntılı Bilgi İçin:
Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı Mahmut Esat Bozkurt Cad. Umut Sok. No: 19 Kolej/ANKARA İrtibat:
Ş.Y.BAĞIRSAKÇI Tel: +90 (0312) 458 50 23 Fax: +90 (0312) 435 16 79 e-posta: [email protected]
Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıstır.
Evrakın elektronik imzalı suretine http://e-belge.saglik.gov.tr adresinden dfb50cec-4c0e-404f-83de-378c082be32a kodu ile erişebilirsiniz.
Download

Resmi Yazı için tıklayınız. - Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire