T.C.
REYHANLI K AYM AKAM LIĞI
İlçe M illi Eğitim M üdürlüğü
Sayı :86555 3 0 9 .4 1 0 .2 /3 3
Konu :M TSK İm tihan K om isyonu
01/07/2014
İLÇE M İLLİ EĞİTİM M ÜD Ü RLÜ ĞÜ N E
REYHANLI
İlçem izde faaliyetini sürdürmekte olan Özel Geçin ve Özel Ela M otorlu Taşıt Sürücii
K ursunda kayıtlı kursiyerlerin 05-06 TEM M U Z 2014 tarihinde yapılacak olan D ireksiyon Eğitimi
U ygulam a ve D eğerlendirm e Sınavının Cüdeyde M ahallesi Yıldırım Beyazıt Caddesi Kavşağı
üzerinde yapılm ası ve aşağıda isimleri yazılı personellerin kom isyon üyeleri olarak
görevlendirilm eleri düşünülmektedir.
M akam larınızca da uygun görüldüğü takdirde olurlarınıza arz ve tek lif ederim.
M ustafa ÖZER
İlçe M illi Eğitim Şube M üdürü
im t ih a n y ü r ü t m e k u r u l u
M .Cemil TÜ N EK
M ustafa Ö ZER
M ustafa K ARASU
İm tihan Y ürütm e K urulu Başkanı
İmtihan Yürütme K urulu Üyesi
İmtihan Yürütm e Kurulu Üyesi
SINAV UYGULAMA VE DEĞERLENDİRME KOMİSYONU
ADI-SOYADI
GÖREV YERİ
MUSTAFA HAZIRLAR
ATATÜRK ORTAOKULU
GÖREV TARİHİ
05.07.2014
MEHMET KÜTLER
8 TEMMUZ ORTAOKULU
05.07.2014
HAŞAN ATLAR
E.M URSALOGLU İMAM HATİP
ORTAOKULU
05.07.2014
AHMET BİLGİLİ
HALK EĞİTİM MERKEZİ
AHMET BİNGÖL
FATİH ALİYE MÜDERRİS ORTAOKULU
AHMET GÖÇEBE
JANDARMA İLKOKULU
ALİ ŞANVERDİ
TAYFUR SÖKMEN ANADOLU LİSESİ
BOZAN ÖZÇELİK
JANDARMA İLKOKULU
05.07.2014
05.07.2014
05.07.2014
05.07.2014
05.07.2014
05.07.2014
H.DERYA TELLİOĞLU
H.S.H.BAHADIRLI İLKOKULU
MAHMUT ATLAR
ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ
MEHMET AVCI
JANDARMA İLKOKULU
MAHMUT ŞANVERDİ
YATILI BÖLGE ORTAOKULU
MAHMUT SANLI
TAYFUR SÖKMEN ANADOLU LİSESİ
MAHMUT ŞANVERDİ
TOKİ ŞH.A.ERKAN İLKOKULU
ABDULLAH ASLAN
REYHANLI ORTAOKULU
MEHMET YÜCEDEN
E.MURSALOGLU İMAM HATİP
ORTAOKULU
MUSTAFA ERBAŞ
CUMHURİYET İLKOKULU
MEHMET GÖKTÜRK
REYHANLI ORTAOKULU
DERVİŞ NARLI
VALİ UTKU ACUN ORTAOKULU
HAŞAN ZELKA
CUMHURİYET İLKOKULU
HAŞAN ŞANVERDİ
H.S.H.BAHADIRLI ORTAOKULU
METİN CEYLAN
YUNUS EMRE İLKOKULU
AHMET SARSAR
YUNUS EMRE İLKOKULU
MAHMUT GÜNGÖR
FATİH İLKOKULU
MEHMET CUMA KUZU
KONUK HORLAK İLKOKULU
MEHMET KILINÇ
FATİH İLKOKULU
MEHMET ALİ YALÇIN
HALK EĞİTİM MERKEZİ
MURAT DUMAN EKER
HALK EĞİTİM MERKEZİ
ALİ TATAR
İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
AYŞE BİLEN
İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
EŞREF BERBEROĞLU
YATILI BÖLGE ORTAOKULU
06.07.2014
İNAYET ALKAN
TAYFUR SÖKMEN ANADOLU LİSESİ
06.07.2014
05.07.2014
05.07.2014
05.07.2014
05.07.2014
05.07.2014
05.07.2014
05.07.2014
05.07.2014
06.07.2014
06.07.2014
06.07.2014
06.07.2014
06.07.2014
06.07.2014
06.07.2014
06.07.2014
06.07.2014
06.07.2014
06.07.2014
06.07.2014
06.07.2014
Download

MTSK İmtihan Komisyonu - reyhanlı ilçe millî eğitim müdürlüğü