Prof. Dr. Bülent Nazlı
İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesini
Bülent Nazlı graduated from İstanbul Univer-
1978 yılında bitiren Bülent Nazlı, aynı yıl
sity Faculty of Veterinary Medicine in 1978
Fakültenin Besin Hijyeni ve Teknolojisi Ana-
and assigned to assistantship in Department
bilim Dalına asistan olarak atanmıştır. 1980
of Food Hygiene and Technology of the
yılında Fransa’da konusu ile ilgili bilgi ve
same Faculty. In 1980, he had the chance
görgüsünü arttırdıktan sonra 1981 ve 1982
to enhance his knowledge on his subject in
yıllarında Belçika’da Liege Üniversitesine
France. He then performed scientific studies
bağlı Brüksel (Cureghem) Veteriner Fakül-
in Institute of Hygiene, Control and Tech-
tesi, Hayvansal Orijinli Gıda Maddelerinin
nology of Animal Origin Foods in Brussel
Hijyeni, Kontrolü ve Teknolojisi Kürsüsünde
(Cureghem) Faculty of Veterinary Medicine,
konusuyla ilgili bilimsel araştırma ve çalışma-
University of Liege, Belgium and also made
larda ayrıca Avrupa Birliği Gıda ve Veteriner
observations in European Union Food and
Ofisi’nde incelemelerde bulunmuştur.
Veterinary Office during 1981 and 82.
1983 yılında Doktor unvanına sahip olan
Receiving his Doctor title in 1983, Nazlı was
Nazlı, 1987 yılında Yardımcı Doçent kad-
assigned as Assistant Professor in 1987, and
rosuna atanmış ve Almanya’da yayınlanan
awarded with TÜBİTAK support award in
bir çalışması ile 1988 yılında TÜBİTAK teş-
1988 after one of his studied was published
vik ödülüne layık görülmüş, Ekim 1990’da
in Germany. He received Associate Professor
Doçent olmuş ve 1997 yılında Profesör kad-
title in 1990 and Professor in 1997. Having
rosuna atanmıştır. İyi derecede Fransızca ve
a working knowledge on French and Eng-
İngilizce bilgisine sahip olan Prof. Dr. Bülent
lish, Prof. Dr. Bülent Nazlı has 52 national
Nazlı’ nın bugüne kadar yayınlanmış yerli ve
and international scientific research papers,
yabancı 52 adet bilimsel araştırma ve maka-
5 lecturing notes and one book published,
lesi ile 5 adet ders notu ve 1 adet kitabı, ayrı-
as well as 30 national and international an-
ca yurtiçi ve yurtdışı sunulmuş 30 adet tebliğ,
nouncements, presentations and seminars.
bildiri ve semineri bulunmaktadır. Prof. Dr.
Prof. Dr. Bülent Nazlı is currently acting as
Bülent Nazlı, halen İstanbul Sabahattin Zaim
the Head of Food Engineering Department,
Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölüm başka-
İstanbul Sabahattin Zaim University.
nı olarak görev yapmaktadır.
Download

Prof. Dr. Bülent Nazlı - İstanbul Sağlık ve Beslenme Bienali