İçindekiler
I.
BÖLÜM : Sunuş
 Kurumsal Profil
 Şirketin Tarihsel Gelişimi
 İlkelerimiz, Amacımız
 Hesap Dönemine ait Faaliyet Sonuçlarına İlişkin Özet Finansal Bilgiler
 Yönetim Kurulu Başkanı’nın ve Genel Müdür’ün Faaliyet Dönemine İlişkin Değerlendirmeleri ve
Geleceğe Yönelik Beklentileri
 Şirketin Ortaklık Yapısı, Sermayede ve Ortaklık Yapısında Hesap Dönemi İçinde Meydana Gelen
Değişiklikler
 Hesap Dönemi İçindeki Ana Sözleşme Değişiklikleri
 Personel Sayısı, Bölge Müdürlüğü Sayısı, Şirketin Faaliyet Türü ve Faaliyet Konuları ile Şirketin
Sektördeki Konumu
 Yeni Hizmet ve Faaliyetlerle İlgili Olarak Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri
II.
BÖLÜM : Yönetime ve Kurumsal Yönetim Uygulamalarına İlişkin Bilgiler
 Yönetim Kurulu, Denetçiler, Üst Yönetim ve İç Sistemler Kapsamındaki Birimlerin Yöneticileri
 Organizasyon Şeması
 İnsan Kaynakları Uygulamaları
 Şirketin Dahil Olduğu Risk Grubu ile Yaptığı İşlemlere İlişkin Bilgiler
 Bağlılık Raporu Özeti
 Kar Dağıtım Politikası
 Olağan Genel Kurul Gündemi
 Yönetim Kurulu Raporu
 Yönetim Kurulu Toplantıları
 Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu
III. BÖLÜM : Finansal Bilgilerin ve Risk Yönetimine İlişkin Değerlendirmeler

Mali Bünyeye İlişkin Bilgiler

Mali Durum, Karlılık ve Tazminat Ödeme Gücüne İlişkin Değerlendirme

Risk Türleri İtibariyle Uygulanan Risk Yönetimi Politikalarına İlişkin Bilgiler

Rapor Dönemi Dahil Beş Yıllık Döneme İlişikin Özet Finansal Bilgiler

İç Denetim Faaliyetleri

İç Kontrol ve Risk Yönetimi Faaliyetleri

Şirket İletişim Bilgileri

Denetçi Raporu

Yıllık Faaliyet Raporu Uygunluk Beyanı

Yıllık Faaliyet Raporu Uygunluk Görüşü

Bağımsız Denetim Raporu

Finansal Tablolar ve Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
I.
BÖLÜM : Sunuş
 Kurumsal Profil
Sigorta sektörünün en seçkin ekibiyle, ana sermayedarımız Harel Grup tecrübesini birleştirerek, Türkiye’de
ilklere imza atmayı hedefleyen bir yaklaşımla yola çıkan Türk Nippon Sigorta, ilkelerimizden ödün
vermeden, paydaşları için değer ve fark yaratan bir anlayışla sigorta sektörüne yeni bir soluk getirmiştir.
Bu kapsamda şirketimizin öncelikli hedefi müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerini en üst düzeyde
karşılayacak kalitede ürün ve hizmetler sunmaktır.
 Şirketin Tarihsel Gelişimi
Türk Nippon Sigorta A.Ş. 1 Mayıs 1991 tarihinde 25 milyar TL sermaye ile Türkiye Kalkınma Bankası ve
Japonya’nın en büyük Sigorta Şirketi olan Nippon Fire & Marine ortaklığı ile kurulmuştur. 6 Ekim 1998
tarihinde Sümerbank tarafından %85,22 oranındaki hisselerin satın alınmasıyla, sermaye yapısında büyük
bir değişiklik gerçekleşen Türk Nippon Sigorta’nın diğer ortakları %10 hisse ile Türkiye Kalkınma Bankası ve
%4,78 hisse ile Nippon Fire & Marine olmuştur. 2000 yılında %96.24 hissesi Tasarrufu Mevduat Sigorta
Fonu'na geçen Türk Nippon Sigorta, 2001 yılının Ekim ayında HNS grup tarafından satın alınmış, 24 Ocak
2005 tarihinde ise Hazine Müsteşarlığı tarafından sigorta ve reasürans işlemi yapma yetkisi kaldırıştır.
Kasım 2008 tarihinde Türk Nippon Sigorta’nın çoğunluk hissesi Harel Insurance Investments and Financial
Services Ltd şirketi tarafından satın alınmış ve Hazine Müsteşarlığı’nın 06 Nisan 2009 tarih ve 14840 sayılı
yazısıyla yeniden sigorta ve reasürans yapma izni verilmiş olup halen hayat dışı branşlarda sigortacılık
faaliyetini sürdürmektedir.
 Vizyonumuz
Türk Sigorta sektöründe, küresel düşünce ışığında, sürdürülebilir, fark yaratan, yenilikçi ve en beğenilen
sigorta şirketi olmak.
 Misyonumuz
İlkelerimizden ödün vermeden, koşulsuz müşteri memnuniyeti ve güven sağlayarak, müşterilerimiz, iş
ortaklarımız, çalışanlarımız ve paydaşlarımızı için değer yaratmak.
 İlkelerimiz







Dürüst ve güvenilir sigortacılar olmak.
Müşterilerimiz için değer yaratan yeniliklerin yanında olmak.
Müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerini en üst düzeyde karşılayacak kalitede ürün ve hizmet sunmak.
Kanunlara ve yasal düzenlemelere titizlikle uymak.
Verimli ekip çalışmasına inanmak.
İletişimde açıklık ve şeffaflığı esas almak.
Ana değerlerimizin temel unsurunun insan olduğu bilinci ile çalışanlarımızın gelişimine sürekli katkıda
bulunmak.
 Çevremize ve kaynakların verimli kullanımına karşı duyarlı olmak.
 Hesap Dönemine ait Faaliyet Sonuçlarına İlişkin Özet Finansal Bilgiler
Finansal Göstergeler (TL)
2013
2012
Toplam Prim Üretimi
44.426.506
30.798.524
Toplam Aktifler
49.817.269
34.412.867
Ödenen Hasarlar
18.138.991
23.068.663
Muallak Hasarlar
12.164.993
9.907.633
Teknik Karşılıklar (Net)
23.708.034
19.973.224
Nominal Sermaye
14.613.000
48.710.000
Ödenmiş Sermaye
14.613.000
48.710.000
Özkaynaklar
14.268.930
8.102.160
Dönem Karı / Zararı
-9.300.147
-11.531.757
Sermaye Yeterliliğine İlişkin Oranlar
2013
2012
Yazılan Primler / Özkaynaklar
3,11
3,80
Özkaynaklar / Toplam Aktif
0,29
0,24
Özkaynaklar / Teknik Karşılıklar (Net)
0,60
0,41
Aktif Kalitesi ve Likiditeye İlişkin Oranlar
2013
2012
Likidite Oranı
1,22
1,12
Cari Oran
1,39
1,27
Prim ve Reasürans Alacakları / Toplam Aktif
0,21
0,16
Acente Alacakları / Özkaynaklar
0,72
0,65
Faaliyet Oranları
2013
2012
Konservasyon Oranı
55,1%
66,6%
Tazminat Tediye Oranı
59,9%
70,0%
2013
2012
Hasar Prim Oranı (Brüt)
57,0%
71,3%
Hasar Prim Oranı (Net)
76,6%
89,2%
3,7%
-0,2%
Karlılık Oranları
Teknik Kar / Alınan Primler
 Yönetim Kurulu Başkanının ve Genel Müdür’ün Faaliyet Dönemine İlişkin
Değerlendirmeleri ve Geleceğe Yönelik Beklentileri
Türkiye’nin 2013 yılındaki ekonomik yapısı ABD’nin para politikalarından oldukça etkilenmiştir. Bol para
döneminin sona ereceğine dair beklentiler, özellikle gelişmekte olan ülkelerde tedirginliğe ve
dalgalanmalara neden olmuştur. Bu durum, bir grup gelişmekte olan ülkeyi ek önlemler almaya
yönlendirmiştir.Türkiye ekonomi yönetiminde, özellikle tasarrufları artırmaya yönelik olarak bir dizi tedbiri
uygulamaya koymuş ve kırılganlığı azaltmaya yönelik bazı adımlar atmıştır.
2012 yılında yüzde 2,2 büyüyen Türkiye ekonomisi, tüm bu gelişmelere karşın, 2013’ün ilk 9 ayında yüzde
4 ile beklentilerin üzerinde bir büyüme kaydetmiştir. Özellikle 3. çeyrekte yüzde 4,4’lük bir büyüme ile
dünya sıralamasında yer edinmeyi başarmıştır.
Türkiye ülke genelinde olduğu gibi Sigorta Sektörü’nde de beklentilerin üzerinde sayılabilecek bir
performans sergilemiştir. Son 10 yıllık dönem verilerine bakıldığında Türk Sigorta Sektörü’nün her zaman
büyüme gösteren bir yapıda olduğu reel olarakta kanıtlanmıştır. Sektörün, 2013 yılında da bu eğilime
paralel olarak büyüme göstermeye devam ettiği görülmektedir. 2013 yılı, Türk Sigorta Sektörü açısından
genel anlamda başarılı geçmiş, Sektörün lokomotif branşları olan Kasko ve Trafik sigortalarındaki teknik
iyileşme konsolide sonuçlara da yıl sonunda olumlu olarak yansımıştır.
Sektör son dönemlerde giderek artan bir çabayla ve kararlılıkla doğru risk seçimi, dengeli portföy dağılımı,
riske uygun fiyatlama, hasar maliyetlerini düşürücü yönde alınan tedbirler ile teknik kârlılığı olumlu yönde
etkileyecek adımlar atmıştır.
2013 yılında Sigorta Sektörü’nün prim üretimi bir önceki yıla göre yüzde 22 oranında artarak 24 milyar 182
Milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Sektörün reel olarak yaklaşık yüzde 15 oranında büyüdüğü 2013 yılında,
yedi sigorta şirketi üretimde milyar liralık prim barajını aşmıştır.
Türk Nippon Sigorta, 2013 yılında toplam prim üretimini bir önceki yıla göre yüzde 44 artışla, 44.4 Milyon
TL’ye yükseltmiştir. Türk Nippon Sigorta’nın 2013 yılı toplam prim üretimindeki en yüksek payı yüzde 43 ile
Kara Araçları branşı almıştır. Bu branşı sırasıyla yüzde 28 ile Yangın ve Doğal Afetler, yüzde 11 ile Genel
Zararlar, yüzde 7 ile Kara Araçları Sorumluluk, yüzde 4 ile Genel Sorumluluk, yüzde 4 ile Kaza branşı, yüzde
3 ile Nakliyat ve Diğer branşlar takip etmiştir.
Türk Nippon Sigorta her zaman aşırı fiyat rekabetinden uzak, doğru ve müşteriye uygun fiyatlama
politikasıyla hareket etmekte, dengeli bir büyüme stratejisiyle kârlı bir şirket olma odağını korumaktadır.
Türk Nippon Sigorta, hayata geçirdiği teknolojik yenilikler sayesinde bir taraftan iş süreçlerini etkinleştiren
diğer taraftan acente ve sigortalıların hayatını kolaylaştıran uygulamaları ile sektöründe öncü olduğu bu
konumunu pekiştirmektedir.
Teknolojik yatırımlar, hem kendi içerisinde şirkete hem de acente ve müşterilere hızlı, etkin iş yapma
unsurlarını geliştirmektedir. Teknolojik yatırımlarımız aynı zamanda acentelerimizin verimlilik ve satış
kapasitelerini artırabilecek şekilde kurgulanmıştır. Türk Nippon Sigorta olarak, önümüzdeki tüm
dönemlerde teknoloji konusundaki iddiamızı korumaya devam ediyor olacağız. Hızlı, esnek ve sağlıklı
kararlar alma açısından çok önemli olduğuna inandığımız teknolojik yatırımlar sayesinde istediğimiz
sonucu anında görebilir hale gelmiş bulunmaktayız. Bu sayede politikalarımızı çok hızlı bir şekilde
uygulayabilmekte, teknoloji ve pazarlamayı aynı çatı altında birleştirerek acente ve müşteri
segmentasyonlarını sağlıklı bir şekilde yapmakta ve özellikle çapraz satış için altyapı oluşturmaktayız.
Acentelerimize her türlü sigortacılık uygulamasını çok hızlı bir şekilde sistemimiz üzerinden yapabilecekleri
en hızlı teknolojik hizmeti vermekteyiz. Türk Nippon Sigorta olarak, Sektörde faaliyet gösteren birçok
sigorta şirketler içerisinde bu yönümüzle farklılık yaratmayı amaçlamaktayız. Teknolojik altyapımızın
güçlü, sağlam ve etkili olmasının, acentelerimizin bizi tercih etmesinde büyük etken sağladığı konusunda
farkındalığımız devam etmektedir. Acentelerimize dokunulur mesafede olarak, acentelerimizle
müşterilerimizi eşit mesafede önemseyerek fark yaratmaya devam etmekteyiz.
Türk Nippon Sigorta, her alanda 2013 yılı için beklenti ve hedeflerine ulaşmış durumdadır. Üretim
anlamında öncelikli hedefimiz sağlıklı ve karlı bir üretim yapısına ulaşmaktır. Temelimizi sağlıklı ve karlı
üretime dayalı olarak attığımız için bu sağlam temelin ilerleyen dönemlerde çok faydasını göreceğimize
inanmaktayız. Temelimizi oluşturan bu düşünceden yola çıkarak seçtiğimiz acentelerle çalışmayı tercih
etmekteyiz. Bu nedenle 2013 yılında stratejik ve rakamsal hedeflerimize uygun bir seyir sağlamış
durumdayız.
2013 yılı için belirlediğimiz hedef ve stratejilerimizi 2014 yılında da sürdürüyor olacağız. Verimli, sağlıklı,
acentelerimizle birlikte kazanan yapımızı devam ettirme kararındayız. Politikalarımızı acentelerimizi ayakta
tutacak, sağlıklı kılacak şekilde belirlemekteyiz.
Türk Nippon Sigorta olarak, önemsediğimiz bir diğer konu ise hızlı olmaktır. Sektörün zaman zaman sorun
yaşamakta olduğu hız konusu, müşteriye ve acenteye dönüş hızı, hasar ödeme hızı çok önemli kriterler
olarak ön plana çıkmaktadır. Hasar ödeme hızımız kesinlikle iddialı olduğumuz konuların başında
gelmektedir. Biz bu hızı kesecek hiçbir süreç aksaklığına izin vermemekteyiz.
Pazarlama, iletişim ve müşteri ilişkileri yönetimininin ayrı konular olmaktan çıktığı günümüzde biz de
pazarlamadan satışa, insan kaynaklarından finansa kadar tüm fonksiyonlarımızla aynı yöne hareket
ederek, temel hedeflerimiz üzerinde birleşmekteyiz. Türk Nippon Sigorta olarak, kurumsal ve finansal
yapımızdan aldığımız güç, profesyonel ve deneyimli insan kaynağımız, teknolojiyi kullanma konusundaki
yetkinliğimiz ve yenilikçi yaklaşımımız ile 2014 yılında da dürüstlük ve şeffaflık temellerine oturtulmuş
politikalarımızla sektörde aktüerel yapıda fiyatlandırılan ürün ve hizmetlerimizle müşterilerimize hizmet
etmeyi ve başarımızı ileri taşımayı sürdürüyor olacağız.
Koşulsuz müşteri memnuniyeti ve paralelinde müşterilerimiz, iş ortaklarımız, çalışanlarımız ve
paydaşlarımız için değer yaratmak Türk Nippon Sigorta’nın misyonunun bir parçasıdır. Bu doğrultuda
Şirketimiz, ilkelerinden ve kârlı büyüme hedefinden ödün vermeden, Sektörün ve ekonominin büyümesine
olan katkısını önümüzdeki dönemde daha yükseğe taşımak için fark yaratan çalışmalarını sürdürecektir.
Saygılarımızla,
Shmuel Bassat
Yönetim Kurulu Başkanı
Ethem Baturalp Pamukçu
Genel Müdür
 Şirketin Ortaklık Yapısı, Sermayede ve Ortaklık Yapısında Hesap Dönemi İçinde
Meydana Gelen Değişiklikler
Ortakların Adı
Harel Insurance Investments and Financial Services Ltd
Gentaş Genel Metal A.Ş.
Yenisan Yenileme Sanayi A.Ş.
Hüseyin Dernek
Toplam
Pay Miktarı (TL)
Sermaye Oranı
14.609.456,59
99,98%
2.938,09
0,02%
605,29
0,00%
0,03
0,00%
14.613.000
100,00%
Türk Nippon Sigorta A.Ş.’nin nominal sermayesi 20.03.2009 tarihli olağan genel kurul kararıyla 8.000.000
TL arttırılarak 11.710.000 TL’den 19.710.000 TL’ye, 13.11.2009 tarihli olağanüstü genel kurul kararıyla
9.000.000 TL arttırılarak 19.710.000 TL’den 28.710.000 TL’ye, 22.06.2010 tarihli olağanüstü genel kurul
kararıyla 10.000.000 TL arttırılarak 28.710.000 TL’den 38.710.000 TL’ye, 29.03.2011 tarihli olağan genel
kurul kararıyla da 10.000.000 TL arttırılarak 38.710.000 TL’den 48.710.000 TL’ye çıkarılmıştır.
30.04.2013 tarihli olağan genel kurul kararıyla ise şirket sermayesi 34.097.000 TL azaltılarak 48.710.000
TL’den 14.613.000 TL’ye indirilmiştir.
Şirketin 31.12.2013 tarihi itibariyle ortaklar tarfından ödenmemiş sermaye tutarı bulunmamaktadır.
Yıl içerisinde şirket ortaklarından Standart Insurance’ın sahip olduğu 0,01 TL’lik 1 hisse yine şirket
oraklarından Harel Insurance Investments and Financial Services Ltd’e devredilmiştir.
 Hesap Dönemi İçindeki Ana Sözleşme Değişiklikleri
Dönem içerisinde yapılan ana sözleşme değişiklikleri aşağıda gösterilmiştir.
ESKİ METİN
YENİ METİN
MERKEZ VE ŞUBELER
Madde-5
MERKEZ VE ŞUBELER
Madde-5
Şirketin merkezi İstanbul’dadır. Şirket Hazine ve Dış Ticaret
Müsteşarlığı’nın iznini almak şartıyla yurt içinde ve dışında
şubeler, temsilcilikler açabilir. Ancak yurt içinde ve yurt
dışında şubeler, temsilcilikler açmadan evvel Sanayi ve Ticaret
Bakanlığı’na bilgi verilecektir.
Şirketin merkezi İstanbul’dadır. Şirket Hazine ve Dış
Ticaret Müsteşarlığı’nın iznini almak şartıyla yurt içinde
ve dışında şubeler, temsilcilikler açabilir.
HİSSELERİN DEVREDİLMESİ
Madde-9
HİSSELERİN DEVREDİLMESİ
Madde-9
Hisse senedi devirleri ancak Yönetim Kurulu’nun kararı ile pay
defterine kaydedilebilir. Pay defterine kaydedilmeyen hisse
devirleri şirkete karşı hüküm ifade etmez. Bu durumda
devreden ortağın bu sözleşmeden doğan bütün
yükümlülükleri aynen devam eder.
Pay senedi devirleri ancak Yönetim Kurulu’nun kararı ile
pay
defterine
kaydedilebilir.
Pay
defterine
kaydedilmeyen hisse devirleri şirkete karşı hüküm ifade
etmez. Bu durumda devreden ortağın bu sözleşmeden
doğan bütün yükümlülükleri aynen devam eder.
Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu’nun 492 ve 493.
maddeleri uyarınca hisse devirlerini pay defterlerine
kaydetmekten imtina edebilir. Şirket kendi paylarını,
Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili hükümleri uyarınca esas
veya çıkarılmış sermayesinin 1/10’una kadar ivazlı olarak
iktisap edebilir veya rehin alabilir.
YÖNETİM KURULU
Madde-11
YÖNETİM KURULU
Madde-11
Yönetim Kurulu, kanun gereği Yönetim Kurulu üyesi olan
genel müdür de dahil olmak üzere, en az 5 (beş) en çok 11
(onbir) üyeden oluşur. Yönetim Kurulunun, kanun gereği üye
olan genel müdür haricinde kalan üyeleri Genel Kurulun
göstereceği adaylar arasından seçilir. Şirket sermayesinin en
az yüzde onuna sahip her ortağın bir Yönetim Kurulu üyesi
için aday gösterme hakkı vardır. Yönetim Kurulu Üyeleri 3 (üç)
yıl içinde seçilirler. Görev süresi sona eren üye yeniden
seçilebilir. Genel Kurul uygun ve zorunlu gördüğü her zaman
Yönetim Kurulu üyelerini değiştirebilir. Herhangi bir nedenle
üyelerin ayrılması halinde, T.T.K.’nun 315. maddesi uygulanır.
Yönetim Kurulu, kanun gereği doğal Yönetim Kurulu
üyesi olan genel müdür de dahil olmak üzere, en az 5
(beş) en çok 11 (onbir) üyeden oluşur. Yönetim
Kurulunun, kanun gereği doğal üye olan genel müdür
haricinde kalan üyeleri Harel Insurance Investments and
Financial Services’in göstereceği adaylar arasından
seçilir. Yönetim Kurulu Üyeleri en çok 3 (üç) yıl için
seçilirler. Görev süresi sona eren üye yeniden seçilebilir.
Genel Kurul uygun ve zorunlu gördüğü her zaman
Yönetim Kurulu üyelerini değiştirebilir. Herhangi bir
nedenle üyelerin ayrılması halinde, T.T.K.’nun 363.
maddesi uygulanır. Tüzel kişi ortaklar yönetim kurulu
üyesi olarak seçilebileceği gibi, ortak olmayan kişiler de
yönetim kurulu üyesi olarak seçilebilir. Bir tüzelkişi
yönetim kuruluna üye seçildiği takdirde, tüzel kişi ile
birlikte tüzel kişi adına tüzel kişi tarafından belirlenen,
sadece bir gerçek kişi de tescil ve ilan olunur. Tüzel
kişinin temsilcisi tescil ve ilan olunduktan sonra internet
sitesinde yayınlanır.
YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI
Madde-12
YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI
Madde-12
Yönetim Kurulu her yıl veya seçildikleri süre boyunca görev
yapmak üzere üyeleri arasından bir başkan ve bulunmadığı
zamanlarda ona vekalet etmek üzere bir başkan vekili seçer.
Başkanın ve vekilinin bulunmadığı toplantılarda, başkanlık
etmek üzere üyelerden birisi o toplantıya mahsus olmak
üzere Yönetim Kurulu’na geçici başkanlığa seçilir. Yönetim
Kurulu, Şirketin işlerinin gerektirdiği zaman Yönetim Kurulu
Başkanı, başkan bulunmadığı zamanlarda başkan vekili veya
en az iki üyenin daveti üzerine toplanır. Ancak Yönetim
Kurulu’nca aksine karar verilmediği takdirde en az ayda bir
toplanır. Beş üyeden oluşan Yönetim Kurulu için toplantı
nisabı üç; yedi üyeden oluşan Yönetim Kurulu için toplantı
nisabı dört; dokuz üyeden oluşan Yönetim Kurulu için toplantı
nisabı beş ve onbir üyeden oluşan Yönetim Kurulu için
toplantı nisabı altıdır. Altı üyeden oluşan Yönetim Kurulu için
toplantı nisabı üç; sekiz üyeden oluşan Yönetim Kurulu için
toplantı nisabı dört ve on üyeden oluşan Yönetim Kurulu için
toplantı nisabı altıdır. Yönetim Kurulu toplantıları için karar
nisabı toplantıya katılan üyelerin çoğunluğunun olumlu
oyudur. Yönetim Kurulu toplantıları, telekonferans veya tüm
üyelerinin diğerlerini duymalarını ve diğerleri tarafından
duyulmalarını
sağlayacak
başka
bir
yöntemle
gerçekleştirilebilir ve bu şekilde toplanan Yönetim Kurulu
gerektiği ve usulünce toplanmış addedilecektir. Ancak bu
şekilde toplanan Yönetim Kurulu toplantısı sonucunda
alınacak kararın yazılı olması ve tüm üyelerce imzalanması
gereklidir. Bu şekilde alınmış bir karar geçerli bir şekilde
alınmış bir karar olacaktır. Yönetim Kurulu toplantı tutanakları
ve üyelere toplantıyla ilgili yapılacak bildirimler Türkçe ve
İngilizce olacaktır. Tüm üyelerin kararları imzalaması kaydıyla,
toplantı yapmaksızın elden dolaştırma usulüyle karar alınması
da mümkündür.
Yönetim Kurulu her yıl veya seçildikleri süre boyunca
görev yapmak üzere üyeleri arasından bir başkan ve
bulunmadığı zamanlarda ona vekalet etmek üzere bir
başkan vekili seçer. Başkanın ve vekilinin bulunmadığı
toplantılarda, başkanlık etmek üzere üyelerden birisi o
toplantıya mahsus olmak üzere Yönetim Kurulu’na geçici
başkanlığa seçilir. Yönetim Kurulu, Şirketin işlerinin
gerektirdiği zaman Yönetim Kurulu Başkanı, başkan
bulunmadığı zamanlarda başkan vekili veya en az iki
üyenin daveti üzerine toplanır. Ancak Yönetim
Kurulu’nca aksine karar verilmediği takdirde en az ayda
bir toplanır. Beş üyeden oluşan Yönetim Kurulu için
toplantı nisabı üç; yedi üyeden oluşan Yönetim Kurulu
için toplantı nisabı dört; dokuz üyeden oluşan Yönetim
Kurulu için toplantı nisabı beş ve onbir üyeden oluşan
Yönetim Kurulu için toplantı nisabı altıdır. Altı üyeden
oluşan Yönetim Kurulu için toplantı nisabı dört; sekiz
üyeden oluşan Yönetim Kurulu için toplantı nisabı beş ve
on üyeden oluşan Yönetim Kurulu için toplantı nisabı
altıdır. Yönetim Kurulu toplantıları için karar nisabı
toplantıya katılan üyelerin çoğunluğunun olumlu
oyudur. Şirketin yönetim kurulu toplantısına katılma
hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret
Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik
ortamda da katılabilir. Şirket, Ticaret Şirketlerinde
Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik
Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri
uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik
ortamda
katılmalarına
ve
oy
vermelerine imkan tanıyacak
Elektronik
Toplantı
Sistemini
kurabileceği
gibi
bu
amaç için
oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir.
Yapılacak toplantılarda şirket sözleşmesinin bu
hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya
destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak
sahiplerinin
ilgili
mevzuatta
belirtilen
haklarını Tebliğ hükümlerinde
belirtilen çerçevede
kullanabilmesi sağlanır. Yönetim Kurulu toplantı
tutanakları ve üyelere toplantıyla ilgili yapılacak
bildirimler Türkçe ve İngilizce olacaktır. İşbu ana
sözleşme hükümleri uyarınca üyelerin kararları
imzalaması kaydıyla, toplantı yapmaksızın elden
dolaştırma usulüyle karar alınması da mümkündür.
Yönetim kurulu kararları alınırken oyların eşit sayıda
olması durumunda, konu gelecek toplantıya bırakılır.
İkinci toplantıda da eşitlik olması durumunda söz konusu
öneri reddedilmiş sayılır.
İDARE VE TEMSİL
Madde-13
İDARE VE TEMSİL
Madde-13
Şirket, Yönetim Kurulu tarafından idare ve temsil olunur.
Yönetim Kurulu idare ve temsil yetkisini bizzat kullanabileceği
gibi, yetki vereceği kişiler aracılığı ile de kullanabilir. Şirket
adına düzenlenecek evrakın, verilecek vesikaların,
Şirket, Yönetim Kurulu tarafından idare ve temsil
olunur. Yönetim Kurulu idare ve temsil yetkisini bizzat
kullanabileceği gibi, bir iç yönerge ile yönetimi kısmen
veya tamamen bir veya birkaç YK üyesine veya üçüncü
aktolunacak sözleşmelerin geçerli olması ve şirketi ilzam
etmesi için bunların şirketin ticaret unvan’ı veya unvan’ını
gösteren kaşe altında Yönetim Kurulu’nca Şirketi temsil ve
ilzama yetkili kılınacak olanlardan iki kişinin imzasını taşıması
şarttır. Yönetim Kurulu, şirketi temsile mezun ve salahiyetli
kişileri ve bunların imza yetkilerini ne şekilde kullanacaklarını
tespit etmek yetkisine haiz olmakla beraber, temsil yetkisini
veya yönetim işlerinin hepsi veya bazılarını Yönetim Kurulu
üyesi olan murahhaslara bırakabilir, murahhas üyeleri şirketi
tek başlarına idare ve temsile yetkilidir. Bunların azli dahi aynı
şartlara tabidir. Bu durum Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde
ilan ettirilir.
kişiye devredebilir. Şirket adına düzenlenecek evrakın,
verilecek vesikaların, akdolunacak sözleşmelerin geçerli
olması ve şirketi ilzam etmesi için bunların şirketin
ticaret unvan’ı veya unvan’ını gösteren kaşe altında
Yönetim Kurulu’nca Şirketi temsil ve ilzama yetkili
kılınacak olanlardan iki kişinin imzasını taşıması şarttır.
DENETÇİLER
Madde-17
BAĞIMSIZ DENETİM
Madde-17
Genel Kurulca, 1 yıl için görev yapmak üzere 2 denetçi seçilir.
Genel Kurul denetçileri süreleri dolmadan azledebilir. Görev
süresi sona eren denetçi yeniden seçilebilir. Denetçiliğe ilişkin
konularda Türk Ticaret Kanununun 347, 353, 357 ve 359.
maddeleri hükümleri uygulanır. Denetçilerin ücretleri Genel
Kurulca belirlenir.
Bağımsız denetçi, şirket genel kurulunca seçilir.
Denetçinin her faaliyet dönemi için ve her halde görevini
yerine getireceği faaliyet dönemi bitmeden seçilmesi
şarttır. Bağımsız denetçinin Genel Kurul tarafından
seçimi üzerine, yönetim kurulu denetleme görevinin
hangi denetçiye verildiğini ticaret siciline tescil ve ilan
ettirir ve şirketin internet sitesinde ilan ederler. Bağımsız
denetçi, ilgili mevzuatta belirtilen görevlerin yanı sıra,
TÜRK TICARET KANUNU’nın 402 ila 404. Maddelerinde
belirtilen görevleri yapmakla yetkili ve sorumludur.
GENEL KURUL
Madde-19
GENEL KURUL
Madde-19
Genel Kurul olağan ve olağanüstü olarak toplanır. Olağan
Genel Kurul, yıl da en az bir defa hesap döneminin bitimini
takip eden ilk 3 ay içinde toplanır. Bu toplantıda, Türk Ticaret
Kanunu’nun 369. maddesine göre gündemde olan konular
incelenerek karara bağlanır. Olağanüstü Genel Kurul, şirket
işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda kanunlar ve bu
ana sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanır ve gerekli
kararları alır.
Genel Kurul olağan ve olağanüstü olarak toplanır.
Olağan Genel Kurul, yıl da en az bir defa faaliyet dönemi
sonundan itibaren 3 ay içinde yapılır. Olağanüstü Genel
Kurul, şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda
kanunlar ve bu ana sözleşmede yazılı hükümlere göre
toplanır ve gerekli kararları alır. Türk Ticaret Kanununun
410, 411 ve 414’ üncü maddelerinin hükümleri bu
toplantılara uygulanır. Bu toplantıda, Türk Ticaret
Kanunu’nun 411. ve 413. maddesine göre gündemde
olan konular incelenerek karara bağlanır. Pay
sahiplerinin tümü veya bunların temsilcileri, onlardan
herhangi birinin itirazı olmadıkça, genel kurul çağrı
prosedürlerine uymaksızın Türk Ticaret Kanununun
416’ncı maddesi uyarınca toplanabilirler. Çağrısız genel
kurulun karar alabilmesi için toplantı nisabının toplantı
süresi boyunca aynen korunması gerekir.Genel kurul
toplantısının tamamlanmasının ardından Genel Kurul
toplantı tutanağı hazırlanarak şirketin internet sitesinde
ilan edilir.
TOPLANTI YERİ
Madde-20
TOPLANTI YERİ
Madde-20
Genel Kurul toplantıları, şirketin idare merkezinin bulunduğu
ilde yapılır.
Pay sahipleri Genel Kurulu toplantıları Şirket merkezi
adresinde veya şirketin merkezinin bulunduğu şehrin
Yönetim Kurulu tarafından belirlenen elverişli bir
yerinde toplanır. Genel Kurul ayrıca yurtdışında Ramat
Gan, İsrail’de de toplanabilir.
KOMİSER BULUNDURMA ZORUNLULUĞU
Madde-22
BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Madde-22
Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında Sanayii ve
Ticaret Bakanlığı Komiseri bulunması ve toplantı zabıtlarını
ilgililerle birlikte imza etmesi zorunludur. Komiserin gıyabında
yapılacak Genel Kurullarda alınacak kararlar ve komiserin
imzasını taşımayan toplantı zabıtları geçerli değildir. Hazine
ve Dış Ticaret Müsteşarlığı isterse Genel Kurullarda temsilci
bulundurabilir.
Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı temsilcisinin hazır
bulundurulması şarttır. Olağan ve olağanüstü genel
kurul toplantısının elektronik ortamda yapıldığı hallerde
bakanlık temsilcisi toplantıya fiziken katılabileceği gibi
elektronik ortamda da katılabilir.
VEKALETEN OY KULLANMA
Madde-23
VEKİL TAYİNİ
Madde-23
Hissedarlar, Genel Kurul toplantılarında kendilerini, diğer
hissedarları veya üçüncü şahısları kendi adlarına oy kullanmak
konusunda yetkili kılmak suretiyle temsil ettirebilirler. Aynı
zamanda hissedar olan vekiller kendi oylarının yanı sıra temsil
ettikleri hissedarların oylarını da kullanmaya yetkilidir.
Vekaletnamenin şekli Yönetim Kurulu tarafından tayin edilir.
Pay sahipleri Genel Kurul’da pay sahibi olmasına gerek
olmayan vekiller vasıtasıyla temsil edilebilir. Şirkete pay
sahibi olan vekiller hem kendi oylarını hem de temsil
ettikleri pay sahiplerinin oylarını kullanabilirler.
Vekâletnamelerin şeklini Yönetim Kurulu tayin ve ilan
eder. Genel Kurul toplantısı için yönetim kurulu
tarafından tayin edilen vekâletnameler şirketin internet
sitesinde ilan edilir.
OY KULLANMA ŞEKLİ
Madde-26
Ana Sözleşmeden çıkartıldı.
Genel Kurul toplantılarında oylar el kaldırılmak suretiyle
verilir.
KARIN DAĞITIMI
Madde-28
KARIN DAĞITIMI
Madde-27
İlgili yasalar hükümlerine göre tespit edilmiş olan şirket karı
aşağıdaki şekilde dağıtılır.
a- Ödenmiş sermayenin beşte birini buluncaya kadar karın
yüzde beşi yedek akçe olarak ayrılır.
b- Şirket karı dolayısı ile şirket hüküm şahsiyetine düşen
vergi ve diğer yasal kesintilerden sonra,
c- Ödenmiş sermayenin yüzde beşi oranında birinci temettü
dağıtılır.
d- Safi Kardan (a-c) bentlerinde hesaplanan meblağlar
düşüldükten sonra kalan miktar Genel Kurul kararına
göre dağıtılır veya yedek akçe olarak saklanır.
e- Yukarıdaki (d) bendi uyarınca dağıtılması kararlaştırılan
kısmın onda biri Türk Ticaret Kanununun 466-3. maddesi
uyarınca kanuni yedek akçe olarak ayrılır.
Kanuni veya ihtiyari yedek akçelerle kanun ve bu ana
sözleşme hükümlerine göre ayrılması gereken paralar safi
kardan ayrılmadıkça ortaklara kar dağıtılamaz.
İlgili yasalar hükümlerine göre tespit edilmiş olan şirket
karı aşağıdaki şekilde dağıtılır.
a- Ödenmiş sermayenin beşte birini buluncaya kadar
karın yüzde beşi genel kanuni yedek akçe olarak
ayrılır.
b- Şirket karı dolayısı ile şirket hüküm şahsiyetine
düşen vergi ve diğer yasal kesintilerden sonra,
c- Ödenmiş sermayenin yüzde beşi oranında birinci
temettü dağıtılır.
d- Safi Kardan (a-c) bentlerinde hesaplanan meblağlar
düşüldükten sonra kalan miktar Genel Kurul
kararına göre dağıtılır veya yedek akçe olarak
saklanır.
e- Yukarıdaki (d) bendi uyarınca dağıtılması
kararlaştırılan kısmın onda biri Türk Ticaret
Kanununun 519 (2) (c). maddesi uyarınca genel
kanuni yedek akçe olarak ayrılır.
Kanuni veya ihtiyari yedek akçelerle kanun ve bu ana
sözleşme hükümlerine göre ayrılması gereken paralar
safi kardan ayrılmadıkça ortaklara kar dağıtılamaz.
Şirket, Türk Ticaret Kanunu ile Gümrük ve Ticaret
Bakanlığı tarafından yayınlanacak tebliğler çerçevesinde
ortaklara temettü avansı dağıtabilir.
GİZLİLİK
Madde-29
Ana Sözleşmeden çıkartıldı.
Şirketin her Yönetim Kurulu üyesi, müdür, personel veya
çalışanları şirket ve şirket işleri ile ilgili hususlarda Yönetim
Kurulu denetçiler veya mahkeme tarafından talep
edilmedikçe veya ana sözleşmeye uygun düşmedikçe sır
saklarlar.
İLANLAR
Madde-31
İLANLAR
Madde-29
İlanlar ilan konusu olaydan en az 15 (on beş) gün önce şirket
merkezinin bulunduğu mahalde çıkan bir gazetede
yayınlanmak sureti ile yapılacaktır. Ancak T.T.K.’nun 37.
maddesinin 3. ve 4. fıkrası, 368., 397. ve 438. madde
hükümleri saklıdır.
Şirkete ait ilanlar, Türk Ticaret Kanunu’nun 35. maddesi
hükmü saklı kalmak üzere Şirket merkezinin bulunduğu
yerde çıkan bir gazetede yayınlanacaktır. Genel Kurulun
toplantıya çağrılmasına ilişkin ilanlar, Türk Ticaret
Kanunu’nun 414’üncü maddesi uyarınca, toplantılardan
en az iki hafta önce yapılması gerekmektedir. Aynı ilan
şirketin internet sitesinde de yayınlanır. Sermayenin
1/10’unu temsil eden pay sahiplerinin Yönetim
Kurulundan Genel Kurulu toplantıya çağırma ve
gündeme madde koyulmasını talep etme hakları vardır.
Genel kurul süresi dolmuş olsa bile Yönetim Kurulu
tarafından toplantıya çağrılabilir.
Toplantıda pay
sahiplerinin tümü hazır bulunduğu veya temsil edildiği
ve hiç biri toplantının ilansız yapılmasına itiraz etmediği
takdirde Şirket Türk Ticaret Kanunu madde 416
hükümleri uyarınca ilansız da toplantı yapılabilir. Türk
Ticaret Kanunu’nun 474 ve 532 maddeleri saklıdır.
ŞİRKETİN İNTERNET SİTESİ
Madde-31
Şirketin internet sitesi www.turknippon.com ’dur. İşbu
esas sözleşme ve Türk Ticaret Kanunu’nun emredici
kuralları ve ilgili mevzuat uyarınca gerekli olan tüm
ilanlar söz konusu internet sitesine yayınlanacak ve Türk
Ticaret Kanunu’nun 1524. maddesine uygun bir şekilde
ilan edilecektir.
GENEL KURUL TOPLANTISINA ELEKTRONİK ORTAMDA
KATILIM
Madde-32
Şirketin genel kurul toplantısına katılma hakkına sahip
olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci
maddesi
uyarınca
elektronik
ortamda
da
katılabilir. Şirket, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket
Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak
Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak
sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda
katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak
Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu
amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın
alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket sözleşmesinin bu
hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya
destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak
sahiplerinin
ilgili
mevzuatta
belirtilen
haklarını Tebliğ hükümlerinde
belirtilen çerçevede
kullanabilmesi sağlanır.
ESKİ METİN
YENİ METİN
SERMAYE
MADDE 7
SERMAYE
MADDE 7
Şirketin Sermayesi 48.710.000,-TL (Kırk Sekiz Milyon Yedi Yüz
On Bin Türk Lirası)’dır. Bu sermaye her biri 1 (Bir) Kuruş
değerinde 4.871.000.000 (Dört Milyar Sekiz Yüz Yetmiş Bir
Milyon) adet hisseye bölünmüştür. Şirketin eski sermayesini
teşkin eden 38.710.000,-TL’si tamamen ödenmiştir. Bu defa
artırılan
10.000.000,-TL’nin
2.500.000,-TL’si
sermaye
artırımının tescil tarihinden üç (3) ay içerisinde, kalan
7.500.000,-TL’si 31.12.2011 tarihine kadar nakden
ödenecektir. Hisse senetleri nama yazılı olup, Yönetim Kurulu
değişik küpürler halinde hisse senedi bastırmaya yetkilidir.
Şirketin Sermayesi 14.613.000 TL (On Dört Milyon Altı
Yüz On Üç Bin Bin Türk Lirası)’ dır. Bu sermaye her 1 (Bir)
Kuruş değerinde 1.461.300.000 (Bir Milyar Dört Yüz
Altmış Bir Bin Üç Yüz) adet hisseye bölünmüştür.
Şirket’in sermayesini tamamen ödenmiştir
Bu defa azaltılan 34.097.000 TL’lik sermayenin tamamı
geçmiş yıl zararları sonucu ortaya çıkan bilanço açığına
mahsup edilerek 3.409.700. 000 (Üç Milyar Dört Yüz
Dokuz Bin Yedi Yüz) pay hissedarların hisseleri oranında
iptal edilmiş olup; hissedarlara herhangi bir ödeme
yapılmayacaktır.
Hisse senetleri nama yazılı olup, Yönetim Kurulu değişik
kupürler halinde hisse senedi bastırmaya yetkilidir.
 Personel Sayısı, Bölge Müdürlüğü Sayısı, Şirketin Faaliyet Türü ve Faaliyet Konuları
ile Şirketin Sektördeki Konumu
Hayat dışı sigortacılık alanında faaliyet gösteren Türk Nippon Sigorta, ilkelerimizden ödün vermeden,
fark yaratarak, en beğenilen ve paydaşları için değer yaratan sigorta şirketi olma yolunda kararlılıkla
yürümeye devam etmektedir.
31.12.2013 tarihi itibariyle 52 çalışanı ve Güney ve Doğu Anadolu Bölge Müdürlüğü, Ege Bölge
Müdürlüğü ve İç Anadolu Bölge Müdürlüğü olmak üzere toplam 3 bölge müdürlüğü ile sigorta
sektöründe faaliyetine devam etmektedir.
 Yeni Hizmet ve Faaliyetlerle İlgili Olarak Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri
Hizmet kalitesinden ürün yapısının oluşturulmasına, iş süreçlerinin etkinliğinden operasyonel verimlilik
yapılarına kadar her konuda fark yaratmayı ana unsur olarak ele alan Türk Nippon Sigorta, yeni hizmet
ve faaliyetler ile ilgili periyodik olarak pazar araştırmaları yapmakta, sektöre yeni sağlayacağı hizmetler
ile ilgili geliştirme faaliyetlerinde bulunmaktadır.
II. BÖLÜM : Yönetime ve Kurumsal Yönetim Uygulamalarına İlişkin Bilgiler
 Yönetim Kurulu, Denetçiler , Üst Yönetim ve İç Sistemler Kapsamındaki Birimlerin
Yöneticileri
Yönetim Kurulu
Adı ve Soyadı
Shmuel Bassat
Yona Yair Hamburger
Ronen Agassi
Menashe Carmon
Jeffrey Ellis Cohen
Ethem Baturalp Pamukçu
Yusuf Cemil Satoğlu
(01.02.2013 tarihine kadar)
Atanma
Tarihi
02.05.2012
02.05.2012
02.05.2012
02.05.2012
31.12.2012
01.02.2013
02.05.2012
Yönetim Kurulu Başkanı
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Yönetim Kurulu Üyesi
Yönetim Kurulu Üyesi
Yönetim Kurulu Üyesi
Yönetim Kurulu Üyesi / Genel Müdür
Öğrenim
Durumu
Lisans
Lisans
Lisans
Lisansüstü
Lisans
Lisansüstü
Mesleki
Deneyimi
10 yıl ve üzeri
10 yıl ve üzeri
10 yıl ve üzeri
10 yıl ve üzeri
10 yıl ve üzeri
10 yıl ve üzeri
Yönetim Kurulu Üyesi / Genel Müdür
Lisansüstü
10 yıl ve üzeri
Ünvanı
Denetçiler
Adı ve Soyadı
Atanma
Tarihi
Görev
Süresi
Ünvanı
Öğrenim
Durumu
Mesleki
Deneyimi
Ali Öner
(30.04.2013 tarihine kadar)
02.05.2012
1 Yıl
Denetçi
Lisans
10 yıl ve üzeri
Bahri Birol Bayrak
(30.04.2013 tarihine kadar)
02.05.2012
1 Yıl
Denetçi
Lisans
10 yıl ve üzeri
Öğrenim
Durumu
Mesleki
Deneyimi
Üst Yönetim
Adı ve Soyadı
Atanma
Tarihi
Ünvanı
Ethem Baturalp Pamukçu
Cem Ekiz
Mehmet Murat DİNÇ
Yasemin ÖZEL
01.02.2013
31.03.2010
11.02.2013
11.02.2013
Genel Müdür
Genel Müdür Yardımcısı (Mali ve İdari)
Grup Müdürü (Teknik ve Hasar)
Grup Müdürü (Satış ve Pazarlama)
Doktora
Lisans
Lisansüstü
Lisans
10 yıl ve üzeri
10 yıl ve üzeri
10 yıl ve üzeri
10 yıl ve üzeri
Yusuf Cemil Satoğlu
(01.02.2013 tarihine kadar)
06.11.2008
Genel Müdür
Lisansüstü
10 yıl ve üzeri
Öğrenim
Durumu
Mesleki
Deneyimi
İç Sistemler Kapsamındaki Birimlerin Yetkilileri
Adı ve Soyadı
Atanma
Tarihi
Ünvanı
Hasan Altuğ DÖNMEZ
Mehmet Şakir ERES
10.01.2011
04.10.2013
İç Denetçi
İç Kontrol ve Risk Yönetimi Sorumlusu
Lisans
Lisansüstü
10 yıl ve üzeri
10 yıl ve üzeri
Derya OKUMUŞ
19.11.2012
İç Kontrol ve Risk Yönetimi Sorumlusu
Lisans
10 yıl ve üzeri
(30.09.2013 tarihine kadar)
 Organizasyon Şeması
 İnsan Kaynakları Uygulamaları
Türk Nippon Sigorta olarak başlıca amacımız; Şirketimizi ve Grubumuzu geleceğe taşıyacak Türk Nippon
Sigorta ilkelerine sahip, işe en uygun nitelikteki işgünü seçmek ve işe almayı gerçekleştirmektir. Ana
değerlerimizin temel unsurunun insan olduğu bilinci ile çalışanlarımızın gelişimine katkıda bulunmak temel
ilkelerimiz arasındadır.
Aramıza katılan ve ekibimizin bir parçası olan çalışanlarımızın, kişisel gelişimini desteklemek amacıyla
sahip oldukları mevcut yetkinliklerin yanı sıra, kariyerlerini geliştirmeleri için edinmeleri gereken bazı ek
yetkinlikler olduğu bilinciyle kendilerine eğitim fırsatları sağlanır. Çalışanlarımız, belirlenen performans
ölçütleri doğrultusunda belirli periyotlarda değerlendirilir. Bu değelendirmelerden elde edilen sonuçlar
doğrultusunda çalışanlarımızın eğitim ihtiyaçları saptanır, kariyer planlaması yapılır.
Çalışanlarımızın ücretleri, günün koşullarına ve performasa göre belirlenir. Ücretler her ayın son işgünü
peşin olarak ödenmektedir. Ayrıca çalışanlarımıza ikramiye de verilmekte olup; günün koşullarına uygun
olarak da sosyal hak ve olanaklar sunulmaktadır. İşe alımlar, iş başvuru havuzu, Türk Nippon Sigorta web
sayfası iş başvuru havuzu, İK danışmanlık şirketi ve benzeri şekillerde gerçekleştirilir. Başvurulan
pozisyona göre farklılık göstermekle birlikte, adaylarda aranan genel şartlar insan kaynakları
prosedüründe belirtilmektedir.
 Şirketin Dahil Olduğu Risk Grubu ile Yaptığı İşlemlere İlişkin Bilgiler
Şirket faaliyetleriyle ilgili olarak istenmeyen ve beklenmedik olayların olası etkilerini kabul edilebilir
seviyeye indirmek icin şirketimiz bünyesinde Risk Yonetimi Sistemi kurmuştur. Yönetim Kurulu, Risk
Yönetim Sisteminin politikalarını ve genel çerçevesini belirlemiştir. Şirket'in risk yönetimi, Yönetim Kurulu
tarafından belirlenen çerçeve ve şirket yönetimi tarafından belirlenen yöntem ve iş süreçleri
doğrultusunda gerçekleştirilmektedir.
Şirketimizde Risk Yönetim Sistemi, şirket genelinde risk bilincinin oluşturularak; sermaye yapısının
korunmasını, etkin ve verimli sermaye yönetiminin sağlanmasını, faaliyetlerin değer katma yeteneğinin
artırılmasını, karar alma sureçlerinin hızlandırılmasını, şirketin itibarının ve markasının korunmasını
amaçlamaktadır.
 Bağlılık Raporu Özeti
Şirketimiz, 2013 yılı içerisinde hakim şirket olan Harel Insurance Investments and Financial Services Ltd ile
şirketimizin sermaye açığının kapatılmasına yönelik olarak transfer işlemi dışında diğer bağlı şirketler de
dahil olmak üzere herhangi bir işlem yapılmamış olup, yapılan işleme ilişkin olarak herhangi bir kayıp
bulunmamaktadır.
 Kar Dağıtım Politikası
İlgili yasalar hükümlerine göre tespit edilmiş olan şirket karı aşağıdaki şekilde dağıtılır.
a- Ödenmiş sermayenin beşte birini buluncaya kadar karın yüzde beşi genel kanuni yedek akçe olarak
ayrılır.
b- Şirket karı dolayısı ile şirket hüküm şahsiyetine düşen vergi ve diğer yasal kesintilerden sonra,
c- Ödenmiş sermayenin yüzde beşi oranında birinci temettü dağıtılır.
d- Safi Kardan (a-c) bentlerinde hesaplanan meblağlar düşüldükten sonra kalan miktar Genel Kurul
kararına göre dağıtılır veya yedek akçe olarak saklanır.
e- Yukarıdaki (d) bendi uyarınca dağıtılması kararlaştırılan kısmın onda biri Türk Ticaret Kanununun 519
(2) (c). maddesi uyarınca genel kanuni yedek akçe olarak ayrılır.
Kanuni veya ihtiyari yedek akçelerle kanun ve bu ana sözleşme hükümlerine göre ayrılması gereken paralar
safi kardan ayrılmadıkça ortaklara kar dağıtılamaz. Şirket, Türk Ticaret Kanunu ile Gümrük ve Ticaret
Bakanlığı tarafından yayınlanacak tebliğler çerçevesinde ortaklara temettü avansı dağıtabilir.
 Olağan Genel Kurul Gündemi
Türk Nippon Sigorta A.Ş.
Olağan Genel Kurul Gündemi
30 Nisan 2014
1. Başkanlık Divanının seçimi ve Toplantı Tutanağının imzası için Başkanlık Divanına yetki verilmesi,
2. 1 Ocak 2013 – 31 Aralık 2013 dönemine ilişkin Yönetim Kurulu ve Denetçi Raporlarının okunması ve
müzakere edilmesi,
3. 31.12.2013 tarihli bilanço ve 1 Ocak 2013 – 31 Aralık 2013 dönemine ilişkin kar/zarar cetvellerinin
okunarak tasdik edilmesi konusunda karar alınması,
4. Yönetim Kurulu Başkan, Başkan Yardımcısı ve Üyelerinin 1 Ocak 2013 – 31 Aralık 2013 dönemine ilişkin
muamele, fiil ve işlerinden ötürü ibra edilmeleri konusunda karar alınması,
5. Denetçinin 1 Ocak 2013 – 31 Aralık 2013 dönemine ilişkin yılı muamele, fiil ve işlerinden ötürü ibra
edilmesi konusunda karar alınması,
6. Bağımsız denetçinin seçimi, görev sürelerinin tespiti konusunda karar alınması,
7. Şirket’in 1 Ocak 2013 – 31 Aralık 2013 dönemine ilişkin faaliyetlerinden varsa elde edilen karın
hissedarlara dağıtılması veya dağıtılmayıp ihtiyari yedek akçe olarak ayrılması konusunda karar alınması,
8. Yönetim Kurulu üyeleri ve bağımsız denetçilerinin ücretlerinin belirlenmesinin görüşülmesi ve bu
konuda karar alınması,
9. Yönetim Kurulu Başkan, Başkan Vekili ve Üyelerine Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddelerinde
belirtilen hususlarda faaliyetlerde bulunabilmesi için izin verilmesi,
10. Şirket sermayesinin 43.387.000 TL artırılarak, 14.613.000 TL’den 58.000.000 TL’ye çıkartılması ve bu
amaçla Şirket Ana Sözleşmesi’nin “Sermaye” başlıklı 7. maddesinin Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın
izninde onaylandığı şekilde tadiline ilişkin karar alınması.
11. Dilekler ve öneriler.
 Yönetim Kurulu Raporu
Sayın Ortaklarımız,
Ana ortağımız Harel Insurance Investments and Financial Services Ltd Şirketi’nin şirketimizin çoğunluk
hissesini satın almasının ardından Şirketimiz, Hazine Müsteşarlığının 6 Nisan 2009 tarih ve 14840 sayılı
yazısıyla yeniden sigorta ve reasürans yapma izni almıştır.
Şirketimizin kuruluş ve altyapı çalışmalarının yapıldığı 2009 yılının ardından 2010, 2011, 2012 ve 2013
yılları üretime ve verimliliğe odaklanılmış yıllar olmuş olmasının yanı sıra önümüzdeki yılların
planlanmasının da yapıldığı yıllar olmuştur.
İlkelerimizden ödün vermeden fark yaratarak, en beğenilen ve paydaşları için değer yaratan bir sigorta
şirketi olma amacıyla çıkmış olduğumuz yolculuğun başarıya ulaşacağı konusundaki inancımızın artarak
devam ettiğini belirtir; Şirketimizin 31.12.2013 tarihli bilançosunu ve 01.01.2013-31.12.2013 dönemine
ait gelir tablosunu inceleme ve onaylarınıza sunarız.
 Yönetim Kurulu Toplantıları
Yönetim Kurulu her yıl veya seçildikleri süre boyunca görev yapmak üzere üyeleri arasından bir başkan ve
bulunmadığı zamanlarda ona vekalet etmek üzere bir başkan vekili seçer.
Başkanın ve vekilinin bulunmadığı toplantılarda, başkanlık etmek üzere üyelerden birisi o toplantıya
mahsus olmak üzere Yönetim Kurulu’na geçici başkanlığa seçilir.
Yönetim Kurulu, Şirketin işlerinin gerektirdiği zaman Yönetim Kurulu Başkanı, başkan bulunmadığı
zamanlarda başkan vekili veya en az iki üyenin daveti üzerine toplanır. Ancak Yönetim Kurulu’nca aksine
karar verilmediği takdirde en az ayda bir toplanır.
Beş üyeden oluşan Yönetim Kurulu için toplantı nisabı üç; yedi üyeden oluşan Yönetim Kurulu için toplantı
nisabı dört; dokuz üyeden oluşan Yönetim Kurulu için toplantı nisabı beş ve onbir üyeden oluşan Yönetim
Kurulu için toplantı nisabı altıdır.
Altı üyeden oluşan Yönetim Kurulu için toplantı nisabı dört; sekiz üyeden oluşan Yönetim Kurulu için
toplantı nisabı beş ve on üyeden oluşan Yönetim Kurulu için toplantı nisabı altıdır.
Yönetim Kurulu toplantıları için karar nisabı toplantıya katılan üyelerin çoğunluğunun olumlu oyudur.
Şirketin yönetim kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun
1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket
Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak
sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak
Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın
alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden
veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen
haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.
Yönetim Kurulu toplantı tutanakları ve üyelere toplantıyla ilgili yapılacak bildirimler Türkçe ve İngilizce
olacaktır. İşbu ana sözleşme hükümleri uyarınca üyelerin kararları imzalaması kaydıyla, toplantı
yapmaksızın elden dolaştırma usulüyle karar alınması da mümkündür.
Yönetim kurulu kararları alınırken oyların eşit sayıda olması durumunda, konu gelecek toplantıya bırakılır.
İkinci toplantıda da eşitlik olması durumunda söz konusu öneri reddedilmiş sayılır.
Yönetim kurulumuz 2013 yılı içinde 16 adet toplantı gerçekleştirmiştir. Yönetim Kurulu Üyelerimiz prensip
olarak her toplantıya katılmayı benimsemiştirler.
 Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu
Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı
Türk Nippon Sigorta, Hazine Müsteşarlığı tarafından yayımlanan halka açık olmayan sigorta şirketi ve
reasürans şirketi ile emeklilik şirketlerinin esas alabileceği altı kurumsal yönetim ilkesine bağlıdır ve bu
ilkelerin uygulanmasında azami özen gösterir. Türk Nippon Sigorta, faaliyet raporu ve internet sitesini bu
uyum çerçevesinde güncelleyip menfaat sahiplerinin erişimine sunmaktadır. Eşitliği, şeffaflığı, hesap
verilebilirliği ve sorumluluğu ilke edinmiş Şirketimizin Hazine Müsteşarlığı’nın benimsemiş olduğu sigorta
ve emeklilik şirketlerinin esas alabileceği Kurumsal Yönetim İlkeleri’ ne uyum kapsamındaki
uygulamalarına aşağıda verilmektedir.
Kurumsal Yönetim Komitesi
Kurumsal yönetim ilkelerine uyum sağlanması için gerekli çalışmaları yürütmek, yönetim kuruluna bu
amaçla önerilerde bulunmak ve şirketin ilkelere uyumunu izlemek amacıyla Kurumsal Yönetim Komitesi
oluşturulmuş olup bu komiteye yönetim kurulu başkanı Shmuel BASSAT başkanlık etmektedir. Ayrıca
Komite üyesi Mehmet Ş.ERES Kurumsal Yönetim İlkelerinin gözetim ve takibi ile ilgili faaliyetlerin etkin bir
şekilde yürütülmesini koordine amacıyla Şirket Kurumsal Yönetim sorumlusu olarak atanmıştır.
İletişim bilgileri:
Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi, Şirket Kurumsal Yönetim Sorumlusu Mehmet Ş.ERES, Telefon 216 554
11 81; E-posta [email protected]
Kurumsal Yönetim Komitesi üyelerine ilişkin bilgilere aşağıda yer verilmektedir.
Başkan
Üye
Üye
Üye
Üye
Shmuel BASSAT
Dr. E. Baturalp PAMUKÇU
Cem EKİZ
Altuğ DÖNMEZ
Mehmet Ş.ERES
Yönetim Kurulu Üyesi
Genel Müdür Yardımcısı
Genel Müdür Yardımcısı
İç Denetim Müdürü
İç Kontrol ve Risk Yönetimi
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Pay Sahipleri İle İlişkiler
Şirketimiz ana ortağı Harel Insurance Investments and Financial Services Limited’in pay oranının %99,98
olması sebebi ile ayrı bir Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi oluşturulmamıştır. Pay sahipleri ile ilişkiler Mali
İşler Birimi bünyesinde yürütülmektedir. Şirketimiz ortaklık yapısı aşağıda gösterilmiştir.
Ortakların Adı
Pay Miktarı (TL)
Harel Insurance Investments and Financial Services Ltd.
Diğer
Toplam
Sermaye Oranı
14.609.457
99,98 %
3.543
0,02 %
14.613.000
100,00 %
Pay sahipleri ile ilişkilerden sorumlu kişiler Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı Cem EKİZ ve Mali İşler
Müdürü Serkan İNCE’dir.
Sorumlu
Cem EKİZ
Serkan İNCE
Unvan
Mali ve İdari İşler Genel
Müdür Yardımcısı
Mali ve İdari İşler
Müdürü
E-Posta
Telefon
Faks
[email protected]
0216 554 11 10
0216 554 11 11
[email protected]
0216 554 11 44
0216 554 11 11
Genel Kurul Bilgileri
2013 Yılı içerisinde 30 Nisan 2013 tarihinde 2012 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı; 24 Aralık 2013
tarihinde ise Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı olmak üzere iki adet Genel Kurul Toplantısı yapılmıştır.
Toplantı yeri, günü, saati, gündemi ve vekaletname örneğini içeren toplantı davetine ilişkin ilan hisse
senedi sahiplerine taahhütlü mektupla ulaştırılmıştır.
Toplantı bilgilerine, tüm pay sahiplerimizin doğrudan erişimini teminen şirketimizin kurumsal internet
sitesinden de (www.turknippon.com) ulaşılabilmektedir.
Genel Kurul öncesi Faaliyet Raporu, Murakıp Raporu, Mali Tablolar, Ana Sözleşme, Bağımsız Dış Denetim
Raporu, Gündem, Yönetim Kurulunun Kar Dağıtım Önerisi şirket merkezinde pay sahiplerinin bilgisine
sunulmuştur.
Genel Kurul’a katılım için kanunun öngördüğü düzenlemeler doğrultusunda çağrı yapılmış olup,
toplantılar, ulaşım sorunu olmayan Genel Müdürlük binamızda gerçekleşmiştir. Genel Kurul’a katılımın
kolaylaştırılmasını teminen, en az mevzuatta öngörülen hususlara harfiyen riayet edilmesi olmak üzere
azami özen gösterilmekte olup, Pay Sahiplerimizin genel kurullarımıza katılım konusunda herhangi bir
güçlükle karşılaşmadıkları düşünüldüğü gibi, ayrıca Pay Sahiplerimizden de bu bugüne kadar bu yönde bir
bildirim alınmamıştır.
Genel kurul tutanakları, Pay Sahiplerine toplantı bitiminde tevdi edilmekte; ayrıca toplantıya iştirak
etmemiş Pay Sahiplerinin de bilgilendirilmesi amacıyla kurumsal internet sitemizde
(www.turknippon.com) yer verilerek elektronik erişime açık tutulmaktadır.
Genel kurul davetlerinde, toplantı günü ve saati, tereddüt yaratmayacak şekilde toplantı yeri, gündem,
gündem maddelerine ilişkin olarak ihtiyaç duyulan bilgiler, gündemde esas sözleşme değişikliği var ise
değişen madde/maddelerin ilgili kurumlardan izin alınan eski ve yeni şekilleri, davetin hangi organ
tarafından yapıldığı, ilk toplantının herhangi bir nedenle ertelenmesi üzerine genel kurul yeniden
toplantıya davet ediliyor ise, ilk toplantının erteleme sebebi ile bu toplantıda yeterli olan toplantı nisabı,
olağan toplantı ilanlarında faaliyet raporu ile mali tabloların, diğer genel kurul evrakının ve dokümanının
hangi adreste incelenebileceği hususlarının yer almasına özen gösterilmektedir.
Genel Kurul Tutanakları şirket merkezinde pay sahiplerine açık tutulmaktadır. Genel Kurul Tutanakları,
hazirun cetveli ayrıca toplantılara katılamamış pay sahiplerinin bilgilendirilmesi amacıyla kurumsal
internet sitemizde (www.turknippon.com) yer verilerek elektronik erişime de açık tutulmaktadır.
Oy Hakları Ve Azınlık Hakları
Hisse senetleri nama yazılı ve nakit karşılığı çıkarılmıştır. Oy hakkının kullanılmasını zorlaştırıcı
uygulamalardan kaçınılmakta, her pay sahibine oy hakkını en kolay ve uygun şekilde kullanma fırsatı
sağlanmaktadır.
Oy kullanma prosedürü toplantıdan önce ve toplantı başlangıcında pay sahiplerine duyurulmaktadır.
Azınlık haklarının kullandırılmasına azami özen gösterilmektedir.
Payların Devri
Payların devri Şirket Ana Sözleşmesi’nde düzenlendiği şekliyle, yönetim kurulu kararı ile pay defterine
kaydedilerek devredilebilmektedir.
Kar Dağıtım Politikası
Şirketin karına katılım konusunda herhangi bir imtiyaz yoktur. Kar dağıtımı yasal süreler içinde
gerçekleştirilmektedir. Dağıtılacak kar tutarı, yapılacak yeni yatırımlar ve likidite durumu dikkate alınmak
suretiyle belirlenmekte, faaliyet raporunda yer verilmektedir.
Şirket Bilgilendirme Politikası
Şirketimizin finansal durumuna ve faaliyet sonuçlarına etki edebilecek kamuya açıklanacak bilgiler
zamanında, doğru, eksiksiz, anlaşılabilir güncel ve kolay erişilebilir biçiminde kamunun kullanımına
sunulur.
Şirketimiz 28 Ekim 2007 tarihli 26684 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sigorta Sözleşmelerinde
Bilgilendirmeye İlişkin Yönetmeliğin “İnternet Sitesi Kurma Zorunluluğu” başlıklı 13üncü maddesinin
üçüncü fıkrasının (a) bendinde yer alan bilgilere ek olarak Türkçe ve İngilizce olarak kurumsal bilgiler,
ticaret sicili bilgileri, ana sözleşme, yönetim kurulu üyeleriyle ilgili bilgiler, faaliyet raporları, bağımsız
denetim raporları ile dipnotları da içerecek şekilde cari yıl ve son beş yıla ait mali tablolar ve şirketin
misyonu ve vizyonu şirketimizin kurumsal internet sitesinde (www.turknippon.com) “Kurumsal”
bağlantısından ulaşılabilir durumdadır.
Kamunun aydınlatılması ile ilgili olarak bilgilendirme politikasını gösterir ilkeler şirket yönetim kurulu
tarafından 2011 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında Genel Kurula sunulmuş ve ardından kurumsal
internet sitemizde (www.turknippon.com) yayınlanmıştır.
Kamunun Aydınlatılmasına İlişkin Bilgilendirme
yürütülmesinden Yönetim Kurulu sorumludur.
Politikasının
ve
Bilgilendirme
Prosedürünün
Şirketin finansal durumunda veya faaliyetlerinde önemli bir değişiklik olması durumunda kamuoyunun
derhal bilgilendirilmesi Kamunun Aydınlatılmasına İlişkin Bilgilendirme Politikası kapsamında karara
bağlanmıştır.
Şirketin kar payı dağıtım politikası faaliyet raporunda yer almakta ve Kamunun Aydınlatılmasına İlişkin
Bilgilendirme Politikası çerçevesinde kamuya açıklanmaya devam edilmesi planlanmaktadır.
Şirketimiz Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği tarafından yayımlanan Sigortacılık Etik İlkelerini
benimsenmiş ve www.tsb.org.tr adresinden de ulaşılabilecek bu bu etik ilkeleri Kamunun Aydınlatılmasına
İlişkin Bilgilendirme Politikası kapsamında açıklanmıştır.
Faaliyet raporlarımız hazırlanırken kamuoyunun şirketimizin faaliyetleri hakkında her türlü bilgiye
ulaşmasına imkan sağlayacak ayrıntıda hazırlanmasına büyük özen gösterilmektedir.
Kamuyu Aydınlatmada Yapılan Çalışmalar ile Kullanılan Yöntem ve Araçlar
Sigortacılık mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu ve diğer ilgili mevzuat çerçevesinde kamuyu aydınlatmada
yapılan çalışmalar ile kullanılan araç ve yöntemler aşağıda açıklanmıştır:
• 3’er aylık dönemlerde T.C Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan
mevzuata uygun olarak hazırlanan mali tablolar ve ilgili mali tablolara ilişkin dipnot ve açıklamalar ile yarı
yıl ve yıl sonlarında gerçekleştirilen bağımsız denetim raporları, öngörülen yasal süreler içinde Şirketimiz
internet sitesinde yayınlanır. Şirketimizin mali tabloları bağımsız denetçiler ve finansal raporlamadan
sorumlu yöneticilerimiz tarafından imzalanmakta, ayrıca ilgili mali tablolar için Denetim Kurulu üyeleri ile
Şirketimizin finansal raporlamadan sorumlu yöneticileri tarafından yazılı doğruluk beyanı verilmektedir.
Diğer taraftan, Türk Nippon Sigorta, 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu ve ilgili mevzuat gereğince Şirket ve
müşteri sırlarının saklanması ve kanunen açıkça yetkili merciler dışındaki kişilere açıklanmaması
hususundaki yasal yükümlüğüne titizlikle uymaktadır.
• Ana Sözleşme Değişikliği, Genel Kurul toplantıları, sermaye artırımı gibi durumlarda Ticaret Sicili Gazetesi
ve Ulusal Günlük Gazeteler vasıtasıyla gerekli ilan ve duyurular yapılmaktadır.
• Yıllık faaliyet raporu, sigortacılık düzenlemelerine uygun olarak her yıl Genel Kurul toplantısından önce,
gerekli bilgi ve açıklamaları içerecek şekilde hazırlanarak pay sahiplerinin incelemesine sunulmakta ve
internet sitemizde (www.turknippon.com) yayınlanmaktadır.
• Basın ile düzenli olarak görüşme ve toplantılar yapılması öngörülmemekte, gerek görüldüğünde veya
basın temsilcilerinden gelen taleplerin yanıtlanmasına gerek duyulduğunda yazılı ve görsel medya
vasıtasıyla basın açıklamaları yapılmaktadır. Yazılı ve görsel medyaya basın açıklamaları Yönetim Kurulu
Başkanı, Genel Müdür veya vekili ile söz konusu kişilerin uygun göreceği diğer yetkililerce yapılabilir. Şirket
hakkında basın-yayın organlarında yer alan haberler, şirket içerisinde görevlendirilen bir birim aracılığıyla
takip edilmektedir. Bu çerçevede, özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin mevzuat kapsamında
açıklama yapılması gereksinimi ortaya çıkması halinde, ilgili birimlerden gerekli bilgiler derlenmek
suretiyle konuya ilişkin olarak açıklama yapılmaktadır. Basın-yayın organlarında çıkan ancak ilgili mevzuat
uyarınca özel durum açıklaması yapılması yükümlülüğü doğurmayan haber ve söylentilere ilişkin açıklama
yapılırken, haberin niteliği, basın-yayın organının ulaştığı kitlenin genişliği, haberin Şirket’in itibarını
etkileyip etkilemediği gibi hususlar dikkate alınarak açıklamanın yöntem ve içeriği belirlenir. Bu tür haber
ve söylentilerle ilgili olarak açıklama içeriğinin kamuya açıklama gereksinimi doğuran bir unsur içermesi
halinde, konuya ilişkin olarak ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda özel durum açıklaması da yapılır.
• Kurumsal internet Sitemizde (www.turknippon.com) yer alan Yatırımcı İlişkileri sayfalarında oldukça
ayrıntılı bilgi ve veriler yer almaktadır. İlgili internet sitesi pay sahipleriyle illişkiler görevini yürütmekte
olan Mali İşler birimi tarafından takip edilerek güncel tutulmaktadır.
Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi
Şirketimiz, pay sahiplerini, çalışanlarını, müşterilerini, tedarikçilerini ve tüm menfaat sahiplerini
ilgilendiren hususlarda mümkün olduğunca yazılı, sözlü ve toplantılarla bilgilendirmeye ve bu kurum ve
kişilerle ilişkilerin mümkün olduğunca yazılı sözleşmeler ile düzenlenmesine özen göstermektedir.
Menfaat sahiplerinin haklarının mevzuat ve sözleşme ile düzenlenmediği durumlarda, menfaat
sahiplerinin çıkarları iyi niyet kuralları çerçevesinde ve şirket imkanları ölçüsünde şirketin itibarı da
gözetilerek korunmaktadır. Ticari sır kapsamında, müşteri ile tedarikçiler ile ilgili bilgilerin gizliliğine özen
gösterilmektedir.
Menfaat sahipleri; internet sitemiz, iç bültenler, duyurular, ürün broşürleri, kurumsal broşürler ve önemli
konularda basın bültenleri ve ropörtajlar vasıtası ile aydınlatılmaktadır.
Şirketimiz acentelerine kanun, yönetmelik değişiklikleri veya şirket uygulamalarına yönelik duyurular
elektronik ortamda yapılmaktadır. Acentelerimiz, şirketimize eş zamanlı on-line bağlı olarak
çalışmaktadırlar.
Müşterilerimiz www.turknippon.com adresindeki internet sitemiz vasıtası ile hasarlarını elektronik
ortamda sorgulayabilmektedirler. Ayrıca, şirketimiz nezdinde müşteri şikayetlerinin yazılı yanıtlanmasına,
şikayetlerin sınıflandırılmasına ve analizine dair bir sistemimiz de bulunmaktadır.
Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı
Şirketimiz Türk Nippon Sigorta A.Ş. menfaat sahiplerinin yönetime katılımı konusuna özen göstermekte,
tüm menfaat sahipleri ile dürüst, şeffaf ve adil iletişim kurmakta ve şirket değerlerini paylaşmaktadır.
Katılımcı bir yönetim ortamının oluşturulmasını teminen, şirket çalışanlarımız, yapılan toplantılarda
şirketin genel faaliyeti, mali yapısı, bilançosu, sermaye yapısı, projeleri ve hedefleri ile ücret, kariyer,
eğitim konularında bilgilendirilmekte ve görüşlerine başvurulmaktadır.
Şirketimiz nezdinde çalışanlarımızın düşünce ve önerilerini sunabilmeleri için bir Öneri Değerlendirme
Sistemi bulunmaktadır. Çalışanlarımızın ayrıca, hiyerarşik yapı dışında oluşturulan Proje Ekipleri ile daha
fazla yönetime katılımı sağlanmaya çalışılmaktadır. Müşterilerimizin bilgilendirilmesine yönelik olarak
internet sitemizde Hasar Sorgulama Sistemi ve Müşteri Şikayetlerine ilişkin sistemimiz ve bulunmaktadır.
Diğer menfaat sahiplerinin hakları da ilgili yasal mevzuat çerçevesinde korunmakta ve bu menfaat
sahiplerinin yazılı olarak bilgilendirilmesine ve önerilerinin dikkate alınmasına özen gösterilmektedir.
İnsan Kaynakları Politikası
İnsan Kaynakları Politikamız ilkelerimize uygun olarak, çalışanlara eşitlikçi, şeffaf, adil ve tutarlı bir şekilde
uygulanması; çalışanların önerilerde bulunabileceği veya işle ilgili önemli konuları dile getirebileceği açık
bir kültürün desteklenmesi, çalışanlar ile ilgili olarak alınan kararların veya kendilerini ilgilendiren
gelişmelerin çalışanlara bildirilmesi, tüm çalışanların eşit ölçüde saygı, ilgi, fırsat görmesi ve diğer
çalışanlara, müşterilere, tedarikçilere aynı tavrı sergilemesi, işe seçme ve terfilerde herhangi bir ayrımcılık
söz konusu olmadan, beceri ve deneyime dayanan objektif değerlendirme yapılması ve uygulanması,
çalışanlarımız için güvenli çalışma ortam ve koşullarının sağlanması ve bu ortam ve koşulların sürekli
olarak iyileştirilmesi, çalışanlarımızın şirket içi fiziksel, ruhsal ve duygusal kötü muamelelere karşı
korunması hususları ile çıkar çatışmalarına, kara para aklamayı önlemeye ve uygunsuz ödemeleri
engellemeye ilişkin hükümlere, müşteri ve tedarikçiler ile ilişkilere, yasa ve anlaşmalarla uyuma ve bilginin
gizliği çerçevesinde oluşturulmuştur.
Şirketimiz nezdinde ayrıca İnsan Kaynakları Yönetmeliği bulunmaktadır. Bu yönetmelikte; işe alınma
standartları, özlük işleri, çalışma saatleri, izinler, ulaşım, çalışanlara yapılacak ödemeler, performans
değerlendirmeleri, imza yetkileri, disiplin hükümleri, işten ayrılma, şirket içinde dikkat edilmesi gereken
kurallar gibi bölümler bulunmaktadır. Tüm şirket çalışanları için ilgili görev tanımları dağılımları
oluşturulmuş olup, çalışanlar konu ile ilgili olarak bilgilendirilmiştir.
Dürüst ve güvenilir sigortacılar olmak, müşterilerimiz için değer yaratan yeniliklerin yanında olmak,
müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerini en üst düzeyde karşılayacak kalitede ürün ve hizmet sunmak,
kanunlara ve yasal düzenlemelere titizlikle uymak, verimli ekip çalışmasına inanmak, iletişimde açık ve
şeffaflığı esas almak, ana değerlerimizin temel unsurunun insan olduğu bilinci ile çalışanlarımızın
gelişimine sürekli katkıda bulunmak, çevremize ve kaynakların verimli kullanımına karşı duyarlı olmak tüm
uygulama ve politikalarımızın özünü oluşturmaktadır ve çalışanlarımızla sürekli paylaşılmaktadır.
Sosyal Sorumluluk
Türk Nippon Sigorta, birey ve toplumun gerekliliklerini ve bu gerekliliklerden doğan ihtiyaçları baz alarak
belirli dönemlerde Sosyal Sorumluluk Projeleri geliştirmekte ve sosyal ihtiyaçlara destek sağlamaktadır. Bu
kapsamda Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı, Lösev, Altı Nokta Körler Derneği, Türk Kızılayı gibi kuruluşlarla
yürütmekte olduğu çalışmaların yanı sıra çeşitli üniversiteler ile de sosyal sorumluluk projeleri yürütmeye
devam etmektedir. Sosyal sorumluluk çalışmalarımızla sürdürülebilir etkiler yaratmak için destek
verdiğimiz projelerin uzun soluklu olmalarına, toplumsal anlamda kalıcı yararlar sağlamalarına oldukça
önem veriyoruz. Gerçekleştirdiğimiz, ve bundan sonra gerçekleştireceğimiz Sosyal Sorumluluk Projelerinde
ki temel hedefimiz olan ‘’ Topluma Değer Katmak ‘’ olgusunu harekete geçirmek için Türk Nippon Sigorta
olarak üstün gayret sarfediyor ve bu bağlamda hedefimize ulaşacağımıza yürekten inanıyoruz.
Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu
Yönetim Kurulumuz biri icrada görevli, beşi icrada görevli olmayan 6(altı) kişiden oluşmaktadır.
Yönetim Kurulu Başkanlığı ile Genel Müdürlük görevi farklı kişiler tarafından yürütülmektedir.
Yönetim Kurulu Üyelerimize ilişkin bilgiler;
Shmuel Bassat
Yona Yair HAMBURGER
Ronen AGASSİ
Menashe CARMON
Jeffrey Ellis COHEN
Ethem Baturalp PAMUKÇU
Yönetim Kurulu Başkanı
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Yönetim Kurulu Üyesi
Yönetim Kurulu Üyesi
Yönetim Kurulu Üyesi
Yönetim Kurulu Üyesi / Genel Müdür
Yönetim Kurulumuz karar alınması gerekli durumlarda ve Yönetim Kurulu’nca aksine karar verilmediği
takdirde asgari ayda bir kez kez olmak üzere düzenli şekilde toplanmaktadır.
Yönetim Kurulu Üyelerimizin şirketimizde hisse sahipliği bulunmamaktadır.
Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelikleri
Şirketimiz Ana Sözleşmesinin 11. maddesi uyarınca “Yönetim Kurulu kanun gereği Yönetim Kurulu üyesi
olan Genel Müdür de dahil olmak üzere en az 5(beş) en çok 11(onbir) üyeden oluşur. Yönetim kurulunun,
kanun gereği üye olan genel müdür haricinde kalan üyeleri Genel Kurul’un göstereceği adaylar arasından
seçilir. Şirket sermayesinin en az yüzde onuna sahip her ortağın bir Yönetim Kurulu üyesi için aday
gösterme hakkı vardır.
Yönetim Kurulu Üyeleri 3 (üç) yıl için seçilirler. Görev süresi sona eren üye yeniden seçilebilir. Genel Kurul
uygun ve zorunlu gördüğü her zaman Yönetim Kurulu üyelerini değiştirebilir. Herhangi bir nedenle
üyelerin ayrılması halinde T.T.K.’nın 315. Maddesi uygulanır.
Yasal mevzuat uyarınca; Sigorta Genel Müdürlerinin, Genel Müdür Yardımcılarının ve üst düzey
yöneticilerin en az dört yıllık yüksek öğrenim görmüş, sigortacılık, bankacılık, iktisat, işletmecilik,
muhasebe, hukuk, maliye, matematik, istatistik veya mühendislik alanlarından birinde en az on yıllık
deneyime sahip olmaları ve bu alanların en az birinde bilgi ve deneyim sahibi olmaları zorunluluğu
bulunmaktadır.
Yönetim Kurulu Üyelerimizin tamamı bu nitelikleri sağlamaktadır. Yönetim Kurulu Üyelerimiz, sigortacılık,
mühendislik, matematik ve işletme alanlarında yeterli bilgi ve beceri düzeyine, mali tablo ve raporları
okuma ve analiz becerisine, şirketimizin tabi olduğu hukuki düzenlemeler ve genel piyasa şartları hakkında
temel bilgiye, görev yapmak üzere seçildiği süre boyunca Yönetim Kurulu toplantılarına düzenli olarak
katılma iradesi ve imkanına sahip bulunmaktadır.
Yönetim Kurulu Üyelerimiz göreve yeni başladıklarında ve üyelikleri devamında; yöneticilerimiz, şirketimiz
birimleri, şirketimizin stratejik hedefleri, güncel durum ve sorunları, pazar payı, mali yapısı ve performans
göstergeleri konusunda bilgilendirilmektedir.
Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin Yetki ve Sorumlulukları
Yönetim Kurulu şirket politika ve stratejisini, bu politika ve stratejilere ulaşmak için izlenecek yolları, bu
politika ve stratejilere ilişkin gelişmeleri, gözetim ve değerlendirmede izlenecek süreçleri belirler. Yönetim
Kurulu sürekli ve etkin bir şekilde, şirketin hedeflerine ulaşma derecesini, faaliyetlerini ve geçmiş
performansını gözden geçirir. Gerektiği durumda gecikmeden ve sorun ortaya çıkmadan önce önlem alır.
Yönetim Kurulu, şirket faaliyetlerinin mevzuata, esas sözleşmeye, iç düzenlemelere ve oluşturulan
politikalara uygunluğunu gözetir, şirket ile pay sahipleri arasında yaşanabilecek anlaşmazlıkların
giderilmesinde öncü rol oynar.
Yönetim Kurulu Üyeleri ve yöneticilerinin yetki ve sorumluluklarına şirket Ana Sözleşmesinde ve faaliyet
raporunda yer verilmiştir. Yönetim Kurulunun ana sorumluluğu; genel kurumsal yönetim tarzını
belirlemek, şirketin performansını izlemek, şirket yönetimini stratejik konularda yönlendirmektir.
Şirketin Misyon ve Vizyonu ile Stratejik Hedefleri
Şirketimiz Türk Nippon Sigorta A.Ş.’nin vizyonu Türk Sigorta sektöründe, küresel düşünce ışığında,
sürdürülebilir, fark yaratan, yenilikçi ve en beğenilen sigorta şirketi olmak ve buna uygun olarak misyonu
ise ilkelerimizden ödün vermeden, koşulsuz müşteri memnuniyeti ve güven sağlayarak, müşterilerimiz, iş
ortaklarımız, çalışanlarımız, paydaşlarımızı için değer yaratmak olarak belirlenmiştir. Vizyon ve
misyonumuzun gerçekleştirilmesinde benimsediğimiz ilkeler ise aşağıda sıralandığı gibidir.
 Dürüst ve güvenilir sigortacılarız.
 Müşterilerimiz için değer yaratan yeniliklerin yanındayız.
 Müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerini en üst düzeyde karşılayacak kalitede ürün ve hizmet sunmayı
hedefleriz.
 Kanunlara ve yasal düzenlemelere titizlikle uyarız.
 Verimli ekip çalışmasına inanırız.
 İletişimde açıklık ve şeffaflığı esas alırız.
 Ana değerlerimizin temel unsurunun insan olduğu bilinci ile çalışanlarımızın gelişimine sürekli katkıda
bulunuruz.
 Çevremize ve kaynakların verimli kullanımına karşı duyarlıyız.
 Yöneticilerimiz şirketimiz faaliyetlerinin vizyon, misyon, hedefler, stratejiler ve politikalar çerçevesinde
yürütülmesini sağlar ve yönetim kurulunun her yıl onayladığı finansal ve operasyonel plana göre
hareket eder.
Yöneticilerimiz şirketimiz faaliyetlerinin vizyon, misyon, hedefler, stratejiler ve politikalar çerçevesinde
yürütülmesini sağlar ve yönetim kurulunun her yıl onayladığı finansal ve operasyonel plana göre hareket
etmektedir.
Hedeflerimiz rekabet koşulları, genel ekonomik durum, ulusal ve uluslararası finans piyasalarındaki
beklentiler ile şirketimizin orta ve uzun vadeli hedefleri dikkate alınmak suretiyle Yönetim Kurulumuzun
onayı ile uygulanmaktadır. Şirketimizin hedeflere ulaşma derecesi, faaliyetleri, planları ve performansı
Yönetim Kurulumuzca yapılan Yönetim Kurulu toplantılarında kapsamlı şekilde gözden geçirilmekte ve
stratejik hedefler konusunda hazırlanan raporlar incelenerek şirket performansı yakından izlenmektedir.
Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları
Yönetim Kurulumuzun Faaliyet Esasları aşağıda sunulmuştur.
 Yönetim Kurulu gündem taslağı, şirket Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerimizin önerileri doğrultusunda
kesinleşmektedir.
 Yönetim Kurulumuz 2013 yılı içinde 16 (onaltı) adet toplantı gerçekleştirmiştir.
 Toplantı tarihinin tüm üyelerimizin katılımına imkan sağlayacak şekilde tespit edilmesine ve
öngörülemeyen durumlar dışında Yönetim Kurulu toplantılarının tüm üyelerimizin katılımı ile
gerçekleştirilmesine özen gösterilmektedir.
 Yönetim Kurulu toplantı gündemi, mutlaka bir önceki toplantı notlarının okunması ile ve varsa
aksiyonların konuşulması ile açılmaktadır.
 Şirketin mali performansı, piyasa analizi, önemli projelerin analizi, durum raporunu içeren operasyon
raporu mutlaka gündemde yer almaktadır.
 Yönetim Kurulu toplantısından en az bir hafta önceden Gündem Üyelere gönderilmektedir.
 Bunun dışında operasyonel ihtiyaçlar ile örneğin; bir atama ya da istifa kabulü ile ilgili, tek bir gündem
maddesi için de toplantılar yapılmaktadır.
 Yönetim Kurulunda konuşulan tüm konular zapta geçirilmektedir.
 Tüm Yönetim Kurulu zabıtları, denetçilere açılmaktadır.
Etik Kurallar
Şirketimiz Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği’nin belirlediği Sigortacılık Etik İlkelerini kabul etmiş
ve bu etik kurallarını çalışanlarıyla paylaşmıştır. Yine şirketimiz Şüpheli İşlem Bildirim ve Mücadele
Prosedürünü kabul etmiş ve çalışanları ile paylaşmıştır.
Yönetim Kuruluna Sağlanan Mali Haklar
Yönetim Kurulu’na sağlanan mali haklar Ana sözleşme kapsamında uygulanmaktadır. 01.01.2013 31.12.2013 tarihleri arasında Yönetim Kurulu Üyelerine herhangi bir kredi açılmamış, borç verilmemiş,
lehine kefalet verilmemiştir. Yöneticiler ve çalışanlara verilecek ücret ve diğer menfaatlerin
belirlenmesinde kişilerin nitelikleri ve şirketin başarısına yaptıkları katkı da göz önünde
bulundurulmaktadır.
III. BÖLÜM : Finansal Bilgilerin ve Risk Yönetimine İlişkin Değerlendirmeler

Mali Bünyeye İlişkin Bilgiler
2013 sonu itibariyle aktif toplamı bir önceki yıla göre %44 oranında artış göstererek 49.817.269 TL’ye
ulaşmıştır. Aktif toplamı içinde % 55’lik payla en büyük kalemi Nakit ve Benzeri Varlıklar oluşturmaktadır.
2013 yılı sonu itibariyle şirketin nominal sermayesi 14.613.000 TL olup, tamamı ortaklar tarafından
ödenmiştir.

Mali Durum, Karlılık ve Tazminat Ödeme Gücüne İlişkin Değerlendirme
Şirket 2013 yılında 44.426.506 TL’lik prim üretimi gerçekleştirmiş (2012 yılında 30.798.524 TL) , buna
karşılık yıl içerisinde 18.138.991 TL hasar ödemesi gerçekleştirmiştir. Cari dönemde 8.933.195 TL teknik
zarara ve 9.300.147 TL dönem zararı gerçekleşmiştir. Şirketin dönem sonu itibariyle 12.164.993 TL muallak
hasar rezervi bulunmakta olup, birikmiş zararı dönem zararıyla birlikte 34.238.364 TL ye ulaşmıştır.

Risk Türleri İtibariyle Uygulanan Risk Yönetimi Politikalarına İlişkin Bilgiler
Şirketin risk yönetimi politikaları ve bunlara ilişkin uygulama usulleri üst yönetimin sorumluluğunda olup,
uluslararası uygulamalara paralel olarak sigortalama riski, kredi riski, piyasa riski ve operasyonel risk
konularını kapsamaktadır.

Rapor Dönemi Dahil Beş Yıllık Döneme İlişikin Özet Finansal Bilgiler
Finansal Göstergeler
2009
2010
2011
2012
2013
Toplam Prim Üretimi
4.189.983
21.297.683
36.253.631
30.798.524
44.426.506
15.879.117
26.773.701
31.143.925
34.412.867
49.817.269
Ödenen Hasarlar
558.397
9.182.509
30.488.218
23.068.663
18.138.991
Muallak Hasarlar
2.883.118
7.170.892
10.907.708
9.907.633
12.164.993
Nominal Sermaye
28.710.000
38.710.000
48.710.000
48.710.000
14.613.000
Ödenmiş Sermaye
25.912.312
38.710.000
48.710.000
48.710.000
14.613.000
8.694.061
7.994.806
1.550.599
8.102.159
14.268.930
-7.526.537
-13.484.807
-16.383.711
-11.531.757
-9.300.147
Toplam Aktif
Özkaynaklar
Dönem Karı / Zararı

İç Denetim Faaliyetleri
Şirketimizde iç denetim faaliyeti, “Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin İç Sistemlerine İlişkin
Yönetmelik” uyarınca, Şirketimiz Yönetim Kurulu’na bağlı İç Denetim Birimi tarafından yürütülmektedir.
İç denetim faaliyetleri şirket birimlerinin tüm faaliyetlerinin sigortacılık ve ilgili sair mevzuat hükümlerinin
yanı sıra şirket politikalarına uygun yürütülmesi, hata, hile ve usulsüzlüklerin tespiti ve önlenmesine ilişkin
denetim süreçlerinden oluşmaktadır. Şirket bünyesindeki tüm birimler ve bölge müdürlükleri ile acenteler
iç denetim faaliyetlerinin kapsamı dahilinde olup, acentelerin denetimi şirketle alakalı işlemlerle sınırlıdır.
İç Denetim Birimi faaliyetlerini yıllık denetim programı dahilinde yürütmektedir.

İç Kontrol ve Risk Yönetimi Faaliyetleri
Şirket içerisinde Risk Yönetimi Fonksiyonu tarafından yürütülen risk yönetimi faaliyetlerinin temel amacı;
şirketin üstlenmeyi göze aldığı risk düzeyinin, sigortacılık mevzuatının öngördüğü sınırlar ve şirketin risk
toleransı ile uyumunun sağlanmasıdır.
Şirket risk toleransı; faaliyetlere ilişkin politika ve stratejiler, faaliyetlerin hacmi, niteliği ve karmaşıklığı,
şirketin alabileceği risk düzeyi, Kanun’da ve ilgili diğer mevzuatta öngörülen yükümlülükler dikkate
alınarak belirlenir ve değişen koşullar doğrultusunda gözden geçirilerek gerekiyorsa revizyona tabi tutulur.
Risk Yönetimi Fonksiyonu şirketin risk yönetim uygulamalarını geliştirmek ve periyodik olarak risk
faktörlerinin takibinin yapılması amacıyla aşağıdaki risk kategorileri bazında, risk limitleri ve politikalarını
içeren risk haritalarını oluşturmuştur.
a) Piyasa riski
b) Sigorta riski
c) Kredi riski
d) Operasyonel risk
e) Diğer iş riskleri
Şirket içerisinde oluşturulan İç Kontrol Fonksiyonu mevcut iç kontrol sisteminin gözden geçirilmesi ve
güncellenmesi ile gerekli kontrol mekanizmalarının tesisinden sorumludur.
İç kontrol sistemi iş yapış şeklinin değişmesi, bilgi teknolojilerindeki değişiklik, organizasyon değişikliği,
görev dağılımı değişikliği, yetki limitlerinin değişmesi, iç ve dış mevzuat değişikliği gibi veya mevcut bir iş
sürecinde değişiklik olması durumunda güncellenir.
Diğer yandan, Şirket İç Kontrol Sorumlusu faaliyetlere ilişkin periyodik incelemeler yaparak gerekli
değişiklik/yenileme gereksinimleri hususunda Genel Müdür’ü bilgilendirir. Ayrıca, Şirket iç kontrol
sisteminin bütünleyici bir parçası olarak belirlenen periyodik kontrol raporları İç Kontrol Sorumlusu
tarafından gözden geçirilir, hata/mutabakatsızlık veya tutarsızlık gibi hususlar ilgili İş Birimleri ile
paylaşılarak sebepleri araştırılır. Ortaya çıkan tespitlere ilişkin Genel Müdür’e bilgilendirme yapılır ve
gerekli tedbirlerin alınması sağlanır.

Şirket İletişim Bilgileri
Genel Müdürlük
Adres :
Tel
:
Faks
:
Web
:
E-Posta :
Mahir İz Cad. No: 24 Altunizade 34662 Üsküdar / İstanbul
0216 554 11 00
0216 554 11 11
www.turknippon.com
[email protected]
Güney ve Doğu Anadolu Bölge Müdürlüğü
Adres
Tel
Faks
: Mahir Reşatbey Mahallesi Atatürk Cad.Gen İş Merkezi N:22 K:5 D:13 Seyhan / Adana
: 0322 457 33 30
: 0322 457 45 80
Ege Bölge Müdürlüğü
Adres
Tel
Faks
: Ankara Cad. No:81/82 K:12 Bayraklı / İzmir
: 0232 463 65 40
: 0232 463 68 96
İç Anadolu Bölge Müdürlüğü
Adres
Tel
Faks
: Çukurambar Kızılırmak Mah. Ufuk Üniversitesi Cad. Ambrosia İşmrkz. No:18/61 Çankaya / Ankara
: 0312 286 12 80
: 0312 286 64 05

Yıllık Faaliyet Raporu Uygunluk Beyanı
Şirketimizin 2013 yılı faaliyet raporu, 7 Ağustos 2007 tarih ve 26606 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak
yürürlüğe giren Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin Mali Bünyelerine İlişkin Yönetmelikte
belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde hazırlanmıştır.
Serkan İNCE
Mali İşler Müdür
Cem EKİZ
Genel Müdür Yardımcısı
Ethem Baturalp PAMUKÇU
Genel Müdür
Shmuel BASSAT
Yönetim Kurulu Başkanı
TÜRK NİPPON SİGORTA A.Ş.
1 OCAK - 31 ARALIK 2013
HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE
BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU
TÜRK NİPPON SİGORTA A.Ş.’nin
1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT
BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU
Türk Nippon Sigorta A.Ş.
Yönetim Kurulu’na,
1.
Türk Nippon Sigorta A.Ş.’nin (“Şirket”) 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle hazırlanan ve ekte yer alan
bilançosunu, aynı tarihte sona eren yıla ait gelir tablosunu, özsermaye değişim tablosunu ve nakit
akış tablosunu, önemli muhasebe politikalarının özetini ve dipnotları denetlemiş bulunuyoruz.
Finansal Tablolarla İlgili Olarak Şirket Yönetiminin Sorumluluğu
2.
Şirket yönetimi finansal tabloların sigortacılık mevzuatı gereği yürürlükte bulunan muhasebe ilke ve
standartlarına göre hazırlanması ve dürüst bir şekilde sunumundan sorumludur. Bu sorumluluk,
finansal tabloların hata ve/veya hile ve usulsüzlükten kaynaklanan önemli yanlışlıklar içermeyecek
biçimde hazırlanarak, gerçeği dürüst bir şekilde yansıtmasını sağlamak amacıyla gerekli iç
sistemlerin tasarlanmasını, uygulanmasını ve devam ettirilmesini, koşulların gerektirdiği muhasebe
tahminlerinin yapılmasını ve uygun muhasebe politikalarının seçilmesini ve uygulanmasını
içermektedir.
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Sorumluluğu
3.
Sorumluluğumuz, yaptığımız bağımsız denetime dayanarak bu finansal tablolar hakkında görüş
bildirmektir. Bağımsız denetimimiz, sigortacılık mevzuatı gereği yürürlükte bulunan bağımsız
denetim ilkelerine ilişkin düzenlemelere uygun olarak gerçekleştirilmiştir. Bu düzenlemeler, etik
ilkelere uyulmasını ve bağımsız denetimin, finansal tabloların gerçeği doğru ve dürüst bir biçimde
yansıtıp yansıtmadığı konusunda makul bir güvenceyi sağlamak üzere planlanarak yürütülmesini
gerektirmektedir.
Bağımsız denetimimiz, finansal tablolardaki tutarlar ve dipnotlar ile ilgili bağımsız denetim kanıtı
toplamak amacıyla, bağımsız denetim tekniklerinin kullanılmasını içermektedir. Bağımsız denetim
tekniklerinin seçimi, finansal tabloların hata ve/veya hileden ve usulsüzlükten kaynaklanıp
kaynaklanmadığı hususu da dahil olmak üzere önemli yanlışlık içerip içermediğine dair risk
değerlendirmesini de kapsayacak şekilde, mesleki kanaatimize göre yapılmıştır. Bu risk
değerlendirmesinde, Şirket’in iç sistemleri göz önünde bulundurulmuştur. Ancak, amacımız iç
sistemlerin etkinliği hakkında görüş vermek değil, bağımsız denetim tekniklerini koşullara uygun
olarak tasarlamak amacıyla, Şirket yönetimi tarafından hazırlanan finansal tablolar ile iç sistemler
arasındaki ilişkiyi ortaya koymaktır. Bağımsız denetimimiz, ayrıca Şirket yönetimi tarafından
benimsenen muhasebe politikaları ile yapılan önemli muhasebe tahminlerinin ve finansal tabloların
bir bütün olarak sunumunun uygunluğunun değerlendirilmesini içermektedir.
Bağımsız denetim sırasında temin ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün
oluşturulmasına yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.
Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. a member of PricewaterhouseCoopers
BJK Plaza, Süleyman Seba Caddesi No:48 B Blok Kat 9 Akaretler Beşiktaş 34357 İstanbul-Turkey
www.pwc.com/tr Telephone: +90 (212) 326 6060 Facsimile: +90 (212) 326 6050
Görüş
4.
Görüşümüze göre, ilişikteki finansal tablolar, Türk Nippon Sigorta A.Ş.’nin 31 Aralık 2013 tarihi
itibariyle finansal durumunu, aynı tarihte sona eren yıla ait finansal performansını ve nakit
akışlarını, sigortacılık mevzuatı gereği yürürlükte bulunan muhasebe ilke ve standartları
(bkz. 2 no’lu dipnot) çerçevesinde doğru ve dürüst bir biçimde yansıtmaktadır.
Başaran Nas Bağımsız Denetim ve
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
a member of
PricewaterhouseCoopers
Talar Gül, SMMM
Sorumlu Ortak Başdenetçi
İstanbul, 3 Mart 2014
31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE DÜZENLENEN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN
ŞİRKET BEYANI
İlişikte sunulan 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle düzenlediğimiz finansal tablolar ile bunlara ilişkin
açıklama ve dipnotların sigortacılık mevzuatı gereği yürürlükte bulunan muhasebe ilke ve
standartlarına göre hazırlandığını ve ilgili mevzuat ile şirketimiz kayıtlarına uygun olduğunu beyan
ederiz.
Türk Nippon Sigorta A.Ş.
3 Mart 2014
Ethem Baturalp
PAMUKÇU
Yönetim Kurulu
Üyesi ve Genel
Müdür
Cem EKİZ
Mali İşler
Genel Müdür
Yardımcısı
Serkan İNCE
Alper
ÜNLENEN
Mali İşler
Yöneticisi
Aktüer
TÜRK NİPPON SİGORTA A.Ş.
1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT
FİNANSAL TABLOLAR
İÇİNDEKİLER
SAYFA
BİLANÇOLAR ..............................................................................................................................
1-5
GELİR TABLOLARI ...................................................................................................................
6-7
NAKİT AKIŞ TABLOLARI ........................................................................................................
8
ÖZSERMAYE DEĞİŞİM TABLOLARI ...................................................................................
9
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR ....................................... 10-47
EK 1 - KAR DAĞITIM TABLOLARI .......................................................................................
48
TÜRK NİPPON SİGORTA A.Ş.
31 ARALIK 2013 VE 2012 TARİHLERİ İTİBARİYLE
AYRINTILI BİLANÇOLAR
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
VARLIKLAR
Dipnot
I- Cari Varlıklar
A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar
1- Kasa
2- Alınan Çekler
3- Bankalar
2.12 ve 14
4- Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-)
5- Banka Garantili ve Üç Aydan Kısa Vadeli
Kredi Kartı Alacakları
2.12
6- Diğer Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar
B- Finansal Varlıklar ile Riski Sigortalılara ait Finansal Yatırımlar 2.8 ve 11
1- Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
2.8 ve 11
2- Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Varlıklar
3- Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar
4- Krediler
5- Krediler Karşılığı (-)
6- Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Finansal Yatırımlar
7- Şirket Hissesi
8- Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)
C- Esas Faaliyetlerden Alacaklar
2.8, 11.1 ve 12.1
1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar
12.1
2- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
12.1
3- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar
4- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
5- Sigorta ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar
6- Sigortalılara Krediler (İkrazlar)
7- Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-)
8- Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar
9- Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar
12.1
10- Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan
Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
12.1
D- İlişkili Taraflardan Alacaklar
45
1- Ortaklardan Alacaklar
45
2- İştiraklerden Alacaklar
3- Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar
4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar
5- Personelden Alacaklar
6- Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar
7- İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-)
8- İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar
9- İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
E- Diğer Alacaklar
1- Finansal Kiralama Alacakları
2- Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)
3- Verilen Depozito ve Teminatlar
4- Diğer Çeşitli Alacaklar
47.1
5- Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-)
6- Şüpheli Diğer Alacaklar
7- Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)
F- Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları
1- Ertelenmiş Üretim Giderleri
17
2- Tahakkuk Etmiş Faiz ve Kira Gelirleri
3- Gelir Tahakkukları
4- Gelecek Aylara Ait Diğer Giderler
47.1
G- Diğer Cari Varlıklar
1- Gelecek Aylar İhtiyacı Stoklar
2- Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar
2.18 ve 35
3- Ertelenmiş Vergi Varlıkları
4- İş Avansları
5- Personele Verilen Avanslar
6- Sayım ve Tesellüm Noksanları
7- Diğer Çeşitli Cari Varlıklar
8- Diğer Cari Varlıklar Karşılığı (-)
I-
Cari Varlıklar Toplamı
Bağımsız
Denetimden Geçmiş
31 Aralık 2013
27,362,661
21,795,001
-
7,457,753
3,018,763
-
5,567,660
15,724,213
16,120,365
(512,149)
710,403
4,438,990
11,879,055
11,879,055
9,835,856
9,903,889
(189,452)
1,049,242
(594,406)
216,234
29,607
186,627
12,499
(12,499)
5,312,565
4,335,680
976,885
198,384
145,894
16,438
36,052
-
(927,823)
10,586
10,586
177,392
24,549
152,843
35,499
(35,499)
3,550,922
2,923,117
627,805
126,102
88,326
18,875
18,901
-
48,814,057
33,037,666
Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.
1
Bağımsız
Denetimden Geçmiş
31 Aralık 2012
TÜRK NİPPON SİGORTA A.Ş.
31 ARALIK 2013 VE 2012 TARİHLERİ İTİBARİYLE
AYRINTILI BİLANÇOLAR
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
VARLIKLAR
Dipnot
II- Cari Olmayan Varlıklar
A- Esas Faaliyetlerden Alacaklar
1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar
12.1
2- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
12.1
3- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar
4- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı
5- Sigorta ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar
6- Sigortalılara Krediler (İkrazlar)
7- Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-)
8- Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar
9- Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar
12.1
10- Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
12.1
B- İlişkili Taraflardan Alacaklar
1- Ortaklardan Alacaklar
2- İştiraklerden Alacaklar
3- Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar
4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar
5- Personelden Alacaklar
6- Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar
7- İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-)
8- İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar
9- İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
C- Diğer Alacaklar
1- Finansal Kiralama Alacakları
2- Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)
3- Verilen Depozito ve Teminatlar
4- Diğer Çeşitli Alacaklar
5- Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-)
6- Şüpheli Diğer Alacaklar
7- Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)
D- Finansal Varlıklar
1- Bağlı Menkul Kıymetler
2- İştirakler
3- İştirakler Sermaye Taahhütleri (-)
4- Bağlı Ortaklıklar
5- Bağlı Ortaklıklar Sermaye Taahhütleri (-)
6- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler
7- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler Sermaye Taahhütleri (-)
8- Finansal Varlıklar ve Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar
9- Diğer Finansal Varlıklar
10- Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)
E- Maddi Varlıklar
2.5, 6 ve 7
1- Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
2.6 ve 7
2- Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)
3- Kullanım Amaçlı Gayrimenkuller
4- Makine ve Teçhizatlar
5- Demirbaş ve Tesisatlar
6
6- Motorlu Taşıtlar
6
7- Diğer Maddi Varlıklar (Özel Maliyet Bedelleri Dahil)
6
8- Kiralama Yoluyla Edinilmiş Maddi Varlıklar
6
9- Birikmiş Amortismanlar (-)
6
10- Maddi Varlıklara İlişkin Avanslar (Yapılmakta Olan Yatırımlar Dahil)
F- Maddi Olmayan Varlıklar
8
1- Haklar
2.7 ve 8
2- Şerefiye
3- Faaliyet Öncesi Döneme Ait Giderler
4- Araştırma ve Geliştirme Giderleri
5- Diğer Maddi Olmayan Varlıklar
6- Birikmiş İtfalar (Amortismanlar) (-)
2.7 ve 8
7- Maddi Olmayan Varlıklara İlişkin Avanslar
G- Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları
1- Ertelenmiş Üretim Giderleri
2- Gelir Tahakkukları
3- Gelecek Yıllara Ait Diğer Giderler
H- Diğer Cari Olmayan Varlıklar
1- Efektif Yabancı Para Hesapları
2- Döviz Hesapları
3- Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar
4- Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar
5- Ertelenmiş Vergi Varlıkları
2.18, 21 ve 35
6- Diğer Çeşitli Cari Olmayan Varlıklar
7- Diğer Cari Olmayan Varlıklar Amortismanı (-)
8- Diğer Cari Olmayan Varlıklar Karşılığı (-)
II- Cari Olmayan Varlıklar Toplamı
Varlıklar Toplamı (I+II)
Bağımsız
Denetimden Geçmiş
31 Aralık 2013
6,304
(6,304)
1,111,870
(1,111,870)
438,480
80,024
1,402,436
69,744
432,742
129,858
(1,676,324)
71,836
1,526,154
(1,454,318)
492,896
492,896
1,003,212
9,662
(9,662)
548,260
(548,260)
810,236
80,024
1,401,667
139,488
427,435
129,858
(1,368,236)
96,766
1,485,132
(1,388,366)
468,199
468,199
1,375,201
49,817,269
34,412,867
Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.
2
Bağımsız
Denetimden Geçmiş
31 Aralık 2012
TÜRK NİPPON SİGORTA A.Ş.
31 ARALIK 2013 VE 2012 TARİHLERİ İTİBARİYLE
AYRINTILI BİLANÇOLAR
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
YÜKÜMLÜLÜKLER
Dipnot
III- Kısa Vadeli Yükümlülükler
A- Finansal Borçlar
1- Kredi Kuruluşlarına Borçlar
2- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
3- Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)
4- Uzun Vadeli Kredilerin Ana Para Taksitleri Ve Faizleri
5- Çıkarılmış Tahviller (Bonolar) Anapara, Taksit ve Faizleri
6- Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar
7- Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-)
8- Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler)
B- Esas Faaliyetlerden Borçlar
1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar
4 ve 19
2- Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar
3- Sigorta ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar
4- Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar
5- Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar
6- Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-)
C-İlişkili Taraflara Borçlar
45
1- Ortaklara Borçlar
45
2- İştiraklere Borçlar
3- Bağlı Ortaklıklara Borçlar
4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar
5- Personele Borçlar
6- Diğer İlişkili Taraflara Borçlar
D- Diğer Borçlar
1- Alınan Depozito ve Teminatlar
19
2- Tedavi Giderlerine İlişkin SGK’ya borçlar
2.14, 4 ve 19
3- Diğer Çeşitli Borçlar
4, 19 ve 47.1
4- Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-)
E- Sigortacılık Teknik Karşılıkları
1- Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net
2.24, 4 ve 17
2- Devam Eden Riskler Karşılığı - Net
2.24, 4 ve 17
3- Matematik Karşılıklar - Net
4- Muallak Tazminat Karşılığı - Net
2.24, 4 ve 17
5- İkramiye ve İndirimler Karşılığı - Net
6- Diğer Teknik Karşılıklar - Net
F- Ödenecek Vergi ve Benzeri Diğer Yükümlülükler ile Karşılıkları
1- Ödenecek Vergi ve Fonlar
2- Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri
3- Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş
Vergi ve Diğer Yükümlülükler
4- Ödenecek Diğer Vergi ve Benzeri Yükümlülükler
5- Dönem Karı Vergi ve
Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları
6- Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükleri (-)
7- Diğer Vergi ve Benzeri Yükümlülük Karşılıkları
G- Diğer Risklere İlişkin Karşılıklar
23
1- Kıdem Tazminatı Karşılığı
2- Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı
3- Maliyet Giderleri Karşılığı
23
H- Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları
10, 17 ve 19
1- Ertelenmiş Komisyon Gelirleri
10, 17 ve 19
2- Gider Tahakkukları
3- Gelecek Aylara Ait Diğer Gelirler
I- Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
1- Ertelenmiş Vergi Yükümlüğü
2- Sayım ve Tesellüm Fazlalıkları
3- Diğer Çeşitli Kısa Vadeli Yükümlülükler
III -Kısa Vadeli Yükümlülükler Toplamı
Bağımsız
Denetimden Geçmiş
31 Aralık 2013
7,020,907
7,020,907
1,248,851
468,132
108,471
672,248
23,508,588
13,939,493
350,085
9,219,010
605,968
482,854
123,114
-
17,862
18,727
(865)
2,460,135
2,460,135
8,400
8,400
1,643,137
437,640
768,816
436,681
19,824,855
11,671,560
310,073
7,843,222
587,529
466,830
120,699
-
235,242
235,242
2,558,007
2,558,007
-
388,186
388,186
1,095,452
1,095,452
-
35,177,563
26,025,556
Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.
3
Bağımsız
Denetimden Geçmiş
31 Aralık 2012
TÜRK NİPPON SİGORTA A.Ş.
31 ARALIK 2013 VE 2012 TARİHLERİ İTİBARİYLE
AYRINTILI BİLANÇOLAR
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
YÜKÜMLÜLÜKLER
Dipnot
IV- Uzun Vadeli Yükümlülükler
A- Finansal Borçlar
1- Kredi Kuruluşlarına Borçlar
2- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
3- Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)
4- Çıkarılmış Tahviller
5- Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar
6- Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-)
7- Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler)
B- Esas Faaliyetlerden Borçlar
1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar
2- Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar
3- Sigorta ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar
4- Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar
5- Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar
6- Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-)
C- İlişkili Taraflara Borçlar
1- Ortaklara Borçlar
2- İştiraklere Borçlar
3- Bağlı Ortaklıklara Borçlar
4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar
5- Personele Borçlar
6- Diğer İlişkili Taraflara Borçlar
D- Diğer Borçlar
1- Alınan Depozito ve Teminatlar
2- Tedavi giderlerine ilişkin SGK’ya borçlar
3- Diğer Çeşitli Borçlar
4- Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu
E- Sigortacılık Teknik Karşılıkları
2.24, 4, 17 ve 47.1
1- Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net
2- Devam Eden Riskler Karşılığı - Net
3- Matematik Karşılığı - Net
4- Muallak Tazminat Karşılığı - Net
5- İkramiye ve İndirimler Karşılığı - Net
6- Diğer Teknik Karşılıklar - Net
2.24, 4, 17 ve 47.1
F- Diğer Yükümlülükler ve Karşılıkları
1- Ödenecek Diğer Yükümlülükler
2- Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş
Vergi ve Diğer Yükümlülükler
3- Diğer Borç ve Gider Karşılıkları
G- Diğer Risklere İlişkin Karşılıklar
2.19 ve 22
1- Kıdem Tazminatı Karşılığı
2.19 ve 22
2- Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı
H- Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları
1- Ertelenmiş Komisyon Giderleri
2- Gider Tahakkukları
3- Gelecek Yıllara Ait Diğer Gelirler ve Gider Tahakkukları
I- Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
1- Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
2- Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
IV- Uzun Vadeli Yükümlülükler Toplamı
Bağımsız
Denetimden Geçmiş
31 Aralık 2013
199,446
199,446
-
148,369
148,369
-
171,330
171,330
370,776
136,783
136,783
285,152
Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.
4
Bağımsız
Denetimden Geçmiş
31 Aralık 2012
TÜRK NİPPON SİGORTA A.Ş.
31 ARALIK 2013 VE 2012 TARİHLERİ İTİBARİYLE
AYRINTILI BİLANÇOLAR
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
ÖZSERMAYE
Dipnot
V- Özsermaye
A- Ödenmiş Sermaye
1- (Nominal) Sermaye
2- Ödenmemiş Sermaye (-)
3- Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları
4- Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkları (-)
5- Tescili Beklenen Sermaye
B- Sermaye Yedekleri
1- Hisse Senedi İhraç Primleri
2- Hisse Senedi İptal Karları
3- Sermayeye Eklenecek Satış Karları
4- Yabancı Para Çevirim Farkları
5- Diğer Sermaye Yedekleri
C- Kar Yedekleri
1- Yasal Yedekler
2- Statü Yedekleri
3- Olağanüstü Yedekler
4- Özel Fonlar (Yedekler)
5- Finansal Varlıkların Değerlemesi
6- Diğer Kar Yedekleri
D- Geçmiş Yıllar Karları
1- Geçmiş Yıllar Karları
E- Geçmiş Yıllar Zararları (-)
1- Geçmiş Yıllar Zararları
F- Dönem Net Karı
1- Dönem Net Karı
2- Dönem Net Zararı (-)
3- Dağıtıma Konu Olmayan Dönem Karı
V- Özsermaye Toplamı
2.13 ve 15
2.13 ve 15
15
15
2.19 ve 22
37
37
Özsermaye ve Yükümlülükler Toplamı (III+IV+V)
Bağımsız
Denetimden Geçmiş
31 Aralık 2013
14,613,000
14,613,000
33,497,575
33,497,575
396,719
27,406
370,585
(1,272)
(24,938,217)
(24,938,217)
(9,300,147)
(9,300,147)
14,268,930
48,710,000
48,710,000
17,997,575
17,997,575
429,801
27,406
370,585
31,810
(47,503,460)
(47,503,460)
(11,531,757)
(11,531,757)
8,102,159
49,817,269
34,412,867
Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.
5
Bağımsız
Denetimden Geçmiş
31 Aralık 2012
TÜRK NİPPON SİGORTA A.Ş.
1 OCAK - 31 ARALIK 2013 VE 2012 HESAP DÖNEMLERİNE AİT
AYRINTILI GELİR TABLOLARI
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
I-TEKNİK BÖLÜM
Dipnot
A- Hayat Dışı Teknik Gelir
1- Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
1.1- Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
2.21 ve 24
1.1.1- Brüt Yazılan Primler (+)
2.21 ve 24
1.1.2 - Reasüröre Devredilen Primler (-)
10 ve 24
1.1.3- SGK'ya Aktarılan Primler (-)
2.14 ve 24
1.2- Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim
(Reasürör Payı ve Devreden Kısım
Düşülmüş Olarak)(+/-)
17.15 - 17.19
1.2.1- Kazanılmamış Primler Karşılığı (-)
17.15 - 17.19
1.2.2- Kazanılmamış Primler Karşılığında
Reasürör Payı (+)
10 ve 17.15 - 17.19
1.2.3- Kazanılmamış Primler Karşılığı (SGK Payı) (+/-)
17.15 - 17.19
1.3- Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim
(Reasürör Payı ve Devreden Kısım
Düşülmüş Olarak)(+/-)
17.15 - 17.19
1.3.1- Devam Eden Riskler Karşılığı (-)
17.15 - 17.19
1.3.2- Devam Eden Riskler Karşılığında
Reasürör Payı (+)
10 ve 17.15 - 17.19
2- Teknik Olmayan Bölümden Aktarılan Yatırım Gelirleri
3- Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)
3.1- Brüt Diğer Teknik Gelirler (+/-)
3.2- Brüt Diğer Teknik Gelirlerde Reasürör Payı (+/-)
4- Tahakkuk Eden Rücu ve Sovtaj Gelirleri (+)
B- Hayat Dışı Teknik Gider(-)
1- Gerçekleşen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)
1.1- Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
1.1.1- Brüt Ödenen Tazminatlar (-)
1.1.2- Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+)
10
1.2- Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim
(Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
1.2.1- Muallak Tazminatlar Karşılığı (-)
1.2.2- Muallak Tazminatlar Karşılığında Reasürör Payı (+)
10
2- İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim
(Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
2.1- İkramiye ve İndirimler Karşılığı (-)
2.2- İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürör Payı (+)
3- Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim
(Reasürör Payı ve Devreden Kısım
Düşülmüş Olarak) (+/-)
17.15 - 17.19
4- Faaliyet Giderleri (-)
31 ve 32
5- Matematik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve
Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
5.1- Matematik Karşılıklar (-)
5.2- Matematik Karşılıklarda Reasürör Payı (+)
6- Diğer Teknik Giderler (-)
6.1- Brüt Diğer Teknik Giderler (-)
6.2- Brüt Diğer Teknik Giderlerde Reasürör Payı (+)
C- Teknik Bölüm Dengesi- Hayat Dışı (A - B)
D- Hayat Teknik Gelir
1- Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
1.1- Yazılan Primler (Reasürör payı Düşülmüş Olarak)
1.1.1.- Brüt Yazılan Primler (+)
1.1.2.- Reasürör Devredilen Primler (-)
1.2- Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim
(Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
1.2.1.- Kazanılmamış Primler Karşılığı (-)
1.2.2.- Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+)
1.3- Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim
(Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
1.3.1.- Devam Eden Riskler Karşılığı (-)
1.3.2.- Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (+)
2- Hayat Branşı Yatırım Geliri
3- Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Karlar
4- Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)
4.1.- Brüt Diğer Teknik Gelirler (+/-)
4.2.- Brüt Diğer Teknik Gelirlerde Reasürör Payı (+/-)
5- Tahakkuk Eden Rücu Gelirleri (+)
E- Hayat Teknik Gider
1- Gerçekleşen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)
1.1- Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (-)
1.1.1- Brüt Ödenen Tazminatlar (-)
1.1.2- Brüt Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+)
1.2- Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim
(Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
1.2.1- Muallak Tazminatlar Karşılığı (-)
1.2.2- Muallak Tazminatlar Karşılığında Reasürör Payı (+)
2- İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim
(Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
2.1- İkramiye ve İndirimler Karşılığı (-)
2.2- İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürör Payı (+)
3- Matematik Karşılıklarda Değişim
(Reasürör Payı ve Devreden Kısım
Düşülmüş Olarak)(+/-)
3.1- Matematik Karşılıklar (-)
3.1.1- Aktüeryal Matematik Karşılık (+/-)
3.1.2- Kar Payı Karşılığı (Yatırım Riski Poliçe Sahiplerine
Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılıklar)
3.2- Matematik Karşılıklarda Reasürör Payı (+)
3.2.1- Aktüeryal Matematik Karşılıklar Reasürör Payı (+)
3.2.2- Kar Payı Karşılığı Reasürör Payı(Yatırım Riski Poliçe
Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılıklar) (+)
4- Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim
(Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
5- Faaliyet Giderleri (-)
6- Yatırım Giderleri(-)
7- Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Zararlar (-)
8- Teknik Olmayan Bölüme Aktarılan Yatırım Gelirleri (-)
F- Teknik Bölüm Dengesi- Hayat (D - E)
G- Emeklilik Teknik Gelir
1- Fon İşletim Gelirleri
2- Yönetim Gideri Kesintisi
3- Giriş Aidatı Gelirleri
4- Ara Verme Halinde Yönetim Gideri Kesintisi
5- Özel Hizmet Gideri Kesintisi
6- Sermaye Tahsis Avansı Değer Artış Gelirleri
7- Diğer Teknik Gelirler
H- Emeklilik Teknik Gideri
1- Fon İşletim Giderleri (-)
2- Sermaye Tahsis Avansları Değer Azalış Giderleri (-)
3- Faaliyet Giderleri (-)
4- Diğer Teknik Giderler (-)
I- Teknik Bölüm Dengesi- Emeklilik (G - H)
Bağımsız
Denetimden Geçmiş
1.1.2013 31.12.2013
23,883,162
22,176,284
24,484,229
44,426,506
(19,696,154)
(246,123)
Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.
6
(2,267,933)
(8,644,032)
6,519,090
(142,991)
(40,012)
(395,190)
Bağımsız
Denetimden Geçmiş
1.1.2012 31.12.2012
23,755,553
22,457,588
20,523,604
30,798,524
(9,632,656)
(642,264)
169,455
162,905
360,099
(353,549)
1,764,529
6,346,155
355,178
1,087,997
618,881
(32,816,357)
(17,008,322)
(15,632,534)
(18,138,991)
2,506,457
(4,581,626)
936,457
361,508
(34,304,163)
(17,914,836)
(19,095,106)
(23,068,663)
3,973,557
(1,375,788)
(2,257,361)
881,573
1,180,270
1,000,075
180,195
-
-
(51,077)
(14,060,282)
(55,413)
(14,881,267)
(1,696,676)
(1,696,676)
(8,933,195)
-
(1,452,647)
(1,452,647)
(10,548,610)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
TÜRK NİPPON SİGORTA A.Ş.
1 OCAK - 31 ARALIK 2013 VE 2012 HESAP DÖNEMLERİNE AİT
AYRINTILI GELİR TABLOLARI
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
II-TEKNİK OLMAYAN BÖLÜM
Dipnot
Teknik Bölüm Dengesi- Hayat Dışı (A-B)
Teknik Bölüm Dengesi- Hayat (D-E)
Teknik Bölüm Dengesi- Emeklilik (G-H)
Genel Teknik Bölüm Dengesi (C+F+I)
Yatırım Gelirleri
1- Finansal Yatırımlardan Elde Edilen Gelirler
26
2- Finansal Yatırımların Nakde Çevrilmesinden Elde Edilen Karlar
3- Finansal Yatırımların Değerlemesi
4- Kambiyo Karları
36
5- İştiraklerden Gelirler
6- Bağlı Ortaklıklar ve Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Gelirler
7- Arazi, Arsa ile Binalardan Elde Edilen Gelirler
8- Türev Ürünlerden Elde Edilen Gelirler
9- Diğer Yatırımlar
10- Hayat Teknik Bölümünden Aktarılan Yatırım Gelirleri
L- Yatırım Giderleri (-)
1- Yatırım Yönetim Giderleri - Faiz Dahil (-)
2- Yatırımlar Değer Azalışları (-)
3- Yatırımların Nakde Çevrilmesi Sonucunda Oluşan Zararlar (-)
4- Hayat Dışı Teknik Bölümüne Aktarılan Yatırım Gelirleri (-)
5- Türev Ürünler Sonucunda Oluşan Zararlar (-)
6- Kambiyo Zararları (-)
36
7- Amortisman Giderleri (-)
6
8- Diğer Yatırım Giderleri (-)
M- Diğer Faaliyetlerden ve Olağandışı Faaliyetlerden Gelir ve
Karlar ile Gider ve Zararlar (+/-)
1- Karşılıklar Hesabı (+/-)
47.5
2- Reeskont Hesabı (+/-)
3- Özellikli Sigortalar Hesabı (+/-)
4- Enflasyon Düzeltmesi Hesabı (+/-)
5- Ertelenmiş Vergi Varlığı Hesabı (+/-)
21 ve 35
6- Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü Gideri (-)
7- Diğer Gelir ve Karlar
8- Diğer Gider ve Zararlar (-)
9- Önceki Yıl Gelir ve Karları
10- Önceki Yıl Gider ve Zararları (-)
N- Dönem Net Karı veya Zararı
1- Dönem Karı Veya Zararı
2- Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları (-)
3- Dönem Net Karı veya Zararı
37
4- Enflasyon Düzeltme Hesabı
CFIJK-
Bağımsız
Denetimden Geçmiş
1.1.2013 31.12.2013
(8,933,195)
(8,933,195)
1,525,088
1,079,146
445,942
(1,871,046)
(865)
(29,120)
(1,087,997)
(379,024)
(374,040)
-
(10,548,610)
(10,548,610)
1,208,524
1,095,549
112,975
(1,717,354)
(9,140)
(17,109)
(936,457)
(204,133)
(550,515)
-
(20,994)
(87,206)
24,379
55,462
(13,629)
(9,300,147)
(9,300,147)
(9,300,147)
-
(474,317)
(84,449)
(341,973)
1,703
(49,598)
(11,531,757)
(11,531,757)
(11,531,757)
-
Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.
7
Bağımsız
Denetimden Geçmiş
1.1.2012 31.12.2012
TÜRK NİPPON SİGORTA A.Ş.
1 OCAK - 31 ARALIK 2013 VE 2012 HESAP DÖNEMLERİNE AİT
NAKİT AKIŞ TABLOLARI
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
Dipnot
A- ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
1- Sigortacılık faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri
2- Reasürans faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri
3- Emeklilik faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri
4- Sigortacılık faaliyetleri nedeniyle yapılan nakit çıkışı (-)
5- Reasürans faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)
6- Emeklilik faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)
7- Esas faaliyetler sonucu oluşan nakit (A1+A2+A3-A4-A5-A6)
8- Faiz ödemeleri (-)
9- Gelir vergisi ödemeleri (-)
10- Diğer nakit girişleri
11- Diğer nakit çıkışları (-)
12- Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit
B- YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
1- Maddi varlıkların satışı
2- Maddi varlıkların iktisabı (-)
3- Mali varlık iktisabı (-)
4- Mali varlıkların satışı
5- Alınan faizler
6- Alınan temettüler
7- Diğer nakit girişleri
8- Diğer nakit çıkışları (-)
9- Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit
C- FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN
NAKİT AKIMLARI
1- Hisse senedi ihracı
2- Kredilerle ilgili nakit girişleri
3- Finansal kiralama borçları ödemeleri (-)
4- Ödenen temettüler (-)
5- Diğer nakit girişleri
15
6- Diğer nakit çıkışları (-)
7- Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit
D- KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT
BENZERLERİNE OLAN ETKİSİ
36
E- Nakit ve nakit benzerlerinde meydana gelen net artış (A12+B9+C7+D)
F- Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu
G- Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu (E+F)
2.12
Bağımsız
Denetimden Geçmiş
1.1.2013 31.12.2013
49,811,245
(45,620,238)
4,191,007
(17,615,664)
(13,424,657)
32,034,189
(37,511,530)
(5,477,341)
(10,918,563)
(16,395,904)
82,119
(59,473)
11,879,055
960,955
12,862,656
51,296
(232,376)
(11,879,055)
5,754,163
1,174,295
(5,131,677)
(17,862)
15,500,000
15,482,138
17,997,575
17,997,575
66,918
14,987,055
7,313,347
22,300,402
(91,158)
(3,621,164)
10,934,511
7,313,347
Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.
8
Bağımsız
Denetimden Geçmiş
1.1.2012 31.12.2012
TÜRK NİPPON SİGORTA A.Ş.
1 OCAK - 31 ARALIK 2013 VE 2012 HESAP DÖNEMLERİNE AİT
ÖZSERMAYE DEĞİŞİM TABLOLARI
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
Sermaye
I-
Önceki Dönem Sonu
Bakiyesi (31/12/2011)
A-
Sermaye artırımı (A1 + A2)
1- Nakit (15 no’lu dipnot)
2- İç kaynaklardan
İşletmenin aldığı
kendi hisse senetleri
Gelir tablosunda yer almayan
kazanç ve kayıplar
Varlıklarda değer artışı (15 no’lu dipnot)
Yabancı para çevrim farkları
Diğer kazanç ve kayıplar
Enflasyon düzeltme farkları
Dönem net karı/zararı (-) (37 no’lu dipnot)
Dağıtılan temettü
Transferler
BCDEFGHIJII-
IABCDEFGHIJII(*)
Ödenmemiş
Sermaye (-)
48,710,000
-
-
Varlıklarda
Değer
Artışı
(53,932)
-
-
-
-
-
85,742
-
Özsermaye Değişim Tabloları - Bağımsız Denetimden Geçmiş (*)
Yabancı
Diğer
Para
Yedekler ve
Sermaye
Çevrim
Yasal
Statü Dağıtılmamış
Yedekleri
Farkları Yedekler Yedekleri
Karlar
17,997,575
17,997,575
-
-
27,406
Net
Dönem
Zararı (-)
Geçmiş
Yıllar
Zararları (-)
(16,383,711)
Toplam
-
370,585
-
-
-
-
-
-
-
-
(11,531,757)
16,383,711
85,742
(11,531,757)
(16,383,711)
-
-
(31,119,749)
-
1,550,599
17,997,575
17,997,575
-
-
Dönem Sonu Bakiyesi (31/12/2012)
(I+A+B+C+D+E+F+G+H+I+J)
48,710,000
-
31,810
17,997,575
-
27,406
-
370,585
(11,531,757)
(47,503,460)
8,102,159
Önceki Dönem Sonu
Bakiyesi (31/12/2012)
48,710,000
-
31,810
17,997,575
-
27,406
-
370,585
(11,531,757)
(47,503,460)
8,102,159
15,500,000
15,500,000
-
-
-
-
-
-
-
-
Sermaye artırımı (A1 + A2)
1- Nakit (15 no’lu dipnot)
2- İç kaynaklardan
İşletmenin aldığı
kendi hisse senetleri
Gelir tablosunda yer almayan
kazanç ve kayıplar
Varlıklarda değer artışı (15 no’lu dipnot)
Yabancı para çevrim farkları
Diğer kazanç ve kayıplar
Enflasyon düzeltme farkları
Dönem net karı/zararı (-) (37 no’lu dipnot)
Dağıtılan temettü
Transferler (2.13 no’lu dipnot)
Dönem Sonu Bakiyesi (31/12/2013)
(I+A+B+C+D+E+F+G+H+I+J)
-
-
(34,097,000)
-
14,613,000
-
(31,810)
-
33,497,575
-
27,406
Özsermaye kalemleri ile ilgili detaylı açıklamalar 15 no’lu dipnotta yer almaktadır.
Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.
9
-
(1,272)
369,313
-
-
15,500,000
15,500,000
-
-
(9,300,147)
11,531,757
22,565,243
(31,810)
(1,272)
(9,300,147)
-
(9,300,147)
(24,938,217)
14,268,930
TÜRK NİPPON SİGORTA A.Ş
1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
1.
Genel Bilgiler
1.1
Ana şirketin adı: 31 Aralık 2013 ve 2012 tarihleri itibariyle Türk Nippon Sigorta A.Ş.’nin
(“Şirket”) doğrudan ve nihai ortağı Harel Insurance Investment and Financial Services Ltd.’dir
(2.13 no’lu dipnot).
1.2
Kuruluşun ikametgahı ve yasal yapısı, Şirket olarak oluştuğu ülke ve kayıtlı büronun
adresi: Şirket, İstanbul, Türkiye’de 21 Mayıs 1991 tarihinde tescil edilmiştir. Şirket’in merkezi
ve Genel Müdürlüğü İstanbul’da olup, Mahir İz Cad. No:24 Altunizade Üsküdar İstanbul
adresinde faaliyet göstermektedir. Şirket’in 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle Güney ve Doğu
Anadolu, Ege, İç Anadolu ve Marmara Bölge Müdürlükleri bulunmaktadır.
1999 yılında Şirket’in hisselerinin %96.24’üne Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (“TMSF”)
tarafından el konulmuştur. Bu tarih itibariyle Şirket’in kalan hisseleri büyük ölçüde Nipponkoa
Insurance Company’ye ait bulunmaktaydı. 2001 yılının Ekim ayında TMSF hisselerini Hussein
Nuaman Soufraki Holding (“HNS Holding”) ve Hussein Nuaman Soufraki’e satmıştır. HNS
Holding A.Ş. ve Hussein Nuaman Soufraki, 6 Kasım 2008 tarihinde, T.C. Başbakanlık Hazine
Müsteşarlığı’nın (“Hazine Müsteşarlığı”) 4 Kasım 2008 tarih ve B.02.1.HZN.0.10.025.02 sayılı
izni çerçevesinde Şirket hisselerini Harel Insurance Investments and Financial Services Ltd.
(%87.67), Safa Gürkan (%9.00) ve Sedat Gürkan’a (%1.00) satmıştır ve söz konusu tarih
itibariyle Şirket’in ana ortağı Harel Insurance Investments and Financial Services Ltd (“Harel”)
olmuştur. Şirket Hazine Müsteşarlığı’nın denetimi ve onayının ardından poliçe düzenleme
yetkisini 6 Nisan 2009 tarihinde geri almış ve 15 Mayıs 2009 tarihinden itibaren yeniden poliçe
düzenlemeye başlamıştır. 2009 yılı içerisinde Harel, TMSF’den %1.57 oranında hisse daha satın
almıştır. Şirket sermayesi, 2011 yılı içerisinde 29 Mart 2011 tarihli Genel Kurul kararı
neticesinde 38,710,000 TL’den 48,710,000 TL’ye nakit olarak arttırılmıştır. Söz konusu
sermaye arttırımı sonrasında, Harel’in Şirket sermayesindeki payı %99.98 olmuştur. Şirket’in
30 Nisan 2013 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda Türk Ticaret Kanunu’nun
(“TTK”) 376. maddesi uyarınca, Şirket’in son yıllık bilançosuna göre, sermaye ile kanuni yedek
akçeler toplamının üçte ikisinin, birikmiş zararlar sebebiyle karşılıksız kalmasından dolayı,
TTK’nın ilgili hükümlerinin gereğini yerine getirmek ve birikmiş zararlar sonucu oluşan bilanço
açığını kapatmak amacıyla, Şirket sermayesinin 48,710,000 TL’den 14,613,000 TL’ye
azaltılmasına ve Şirket’ten herhangi bir nakit çıkışı olmaksızın azaltılan sermayenin geçmiş yıl
zararlarından mahsup edilmesine karar verilmiştir. 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle Harel’in
Şirket sermayesindeki payı %99.98’dir (31 Aralık 2012: %99.98) (2.13 no’lu dipnot).
1.3
İşletmenin fiili faaliyet konusu: Şirket kaza, hastalık/sağlık, kara araçları, hava araçları, su
araçları, nakliyat, yangın ve doğal afetler, genel zararlar, kara araçları sorumluluk, hava araçları
sorumluluk, su araçları sorumluluk, genel sorumluluk, emniyeti suistimal, finansal kayıplar ve
hukuksal koruma branşlarında faaliyet göstermektedir.
1.4
Kuruluşun faaliyetlerinin ve esas çalışma alanlarının niteliklerinin açıklaması: 1.2 ve
1.3 no’lu dipnotlarda açıklanmıştır.
1.5
Kategorileri itibariyle yıl içinde çalışan personelin ortalama sayısı:
Üst ve orta kademeli yöneticiler
Diğer personel
31 Aralık 2013
31 Aralık 2012
14
38
15
36
52
51
1.6
Yönetim kurulu başkan ve üyeleriyle genel müdür, genel koordinatör, genel müdür
yardımcıları gibi üst yöneticilere cari dönemde sağlanan ücret ve benzeri menfaatlerin
toplam tutarı: 1,084,563 TL (1 Ocak - 31 Aralık 2012: 1,014,032 TL).
1.7
Finansal tablolarda; yatırım gelirlerinin ve faaliyet giderlerinin (personel, yönetim,
araştırma geliştirme, pazarlama ve satış, dışarıdan sağlanan fayda ve hizmetler ile diğer
faaliyet giderleri) dağıtımında kullanılan anahtarlar: Şirket, hayat dışı teknik karşılıkları
karşılayan varlıkların yatırıma yönlendirmesinden elde ettiği tüm gelirleri, teknik olmayan
bölümden teknik bölüme aktarmış, diğer yatırım gelirlerini ise teknik olmayan bölüm içerisinde
bırakmıştır. Faaliyet giderlerinin (personel, yönetim, araştırma ve geliştirme, pazarlama ve satış,
dışarıdan sağlanan fayda ve hizmet giderleri ile diğer faaliyet giderleri) alt branşlara dağıtımını
ise, her bir alt branş için son 3 yılda üretilen poliçe sayısı, brüt yazılan prim miktarı ile hasar
ihbar adedinin toplam üretilen poliçe sayısı, brüt yazılan prim miktarına ve hasar ihbar adedine
oranlanmasıyla bulunan 3 oranın ortalamasına göre dağıtmıştır.
10
TÜRK NİPPON SİGORTA A.Ş
1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
1.8
Finansal tabloların tek bir şirketi mi yoksa şirketler grubunu mu içerdiği: Finansal tablolar
tek bir şirketi (Türk Nippon Sigorta A.Ş.) içermektedir.
1.9
Raporlayan işletmenin adı veya diğer kimlik bilgileri ve bu bilgide önceki bilanço
tarihinden beri olan değişiklikler: Şirket’in adı ve diğer kimlik bilgileri 1.1, 1.2, ve 1.3 no’lu
dipnotlarda belirtilmiş olup bu bilgilerde önceki bilanço tarihinden bu yana herhangi bir
değişiklik olmamıştır.
1.10 Bilanço tarihinden sonraki olaylar: 1 Ocak - 31 Aralık 2013 hesap dönemine ait finansal
tabloları değiştirme ve onaylama yetkisi Yönetim Kurulu’nda olup, Yönetim Kurulu adına,
Genel Müdür Ethem Baturalp Pamukçu, Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı Cem Ekiz ve Mali
İşler Yöneticisi Serkan İnce tarafından 3 Mart 2014 tarihinde imzalanarak onaylanmıştır.
Bilanço tarihinden sonraki olaylar 46 no’lu dipnotta açıklanmıştır.
2.
Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti
2.1
Hazırlık Esasları
Şirket finansal tablolarını, 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu ile Hazine Müsteşarlığı’nın sigorta
ve reasürans şirketleri için öngördüğü esaslara göre hazırlamaktadır.
Finansal tablolar Hazine Müsteşarlığı tarafından, 30 Aralık 2004 tarih ve 25686 sayılı Resmi
Gazete’de yayımlanan Sigortacılık Hesap Planı ve İzahnamesi Hakkında Tebliğ (Sigortacılık
Muhasebe Sistemi Tebliğ No:1) içerisinde yer alan Sigortacılık Hesap Planı ile 27 Aralık 2011
tarih ve 2011/14 sayılı Sigortacılık Hesap Planında Yeni Hesap Kodları Açılmasına Dair Sektör
Duyurusu uyarınca düzenlenmektedir. Düzenlenen finansal tabloların biçim ve içerikleri ile
bunların açıklama ve dipnotları 18 Nisan 2008 tarih ve 26851 sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanan Finansal Tabloların Sunumu Hakkında Tebliğ ve 31 Mayıs 2012 tarih ve 2012/7
sayılı Yeni Hesap Kodları ile Finansal Tabloların Sunumuna İlişkin Sektör Duyurusu uyarınca
belirlenmektedir
Şirket, 1 Ocak 2008 tarihinden itibaren faaliyetlerini, 14 Temmuz 2007 tarihinde yayımlanan ve
1 Ocak 2008 tarihinde yürürlüğe giren “Sigorta ve Reasürans Şirketleri ile Emeklilik
Şirketlerinin Finansal Raporlamaları Hakkında Yönetmelik” doğrultusunda, söz konusu
yönetmelik ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (eski adıyla Türkiye
Muhasebe Standartları Kurulu) tarafından açıklanan Türkiye Muhasebe Standartları (“TMS”) ve
Türkiye Finansal Raporlama Standartları (“TFRS”) ile Hazine Müsteşarlığı tarafından muhasebe
ve finansal raporlama esaslarına ilişkin yayımlanan diğer yönetmelik, açıklama ve genelgeler
çerçevesinde muhasebeleştirmektedir.
Hazine Müsteşarlığı’nın 18 Şubat 2008 tarih ve 9 sayılı yazısına istinaden 2008 yılında “TMS
1-Finansal Tablolar ve Sunum”, “TMS 27-Konsolide ve Konsolide Olmayan Finansal Tablolar”,
“TFRS 1-TFRS’ye Geçiş” ve “TFRS 4-Sigorta Sözleşmeleri” bu uygulamanın kapsamı dışında
tutulmuştur. Bununla birlikte, sigorta şirketlerinin 31 Aralık 2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi
Gazete’de yayımlanan Sigorta ve Reasürans Şirketleri İle Emeklilik Şirketlerinin Konsolide
Finansal Tablolarının Düzenlenmesine İlişkin Tebliğ’i 31 Mart 2009 tarihinden itibaren
uygulamaları gerekmekte olup Şirket’in bu doğrultuda konsolide etmesi gereken kontrol ettiği
bağlı ortaklığı bulunmadığından, konsolide finansal tablo hazırlaması gerekmemektedir.
Finansal tablolar, maliyet esası baz alınarak TL olarak hazırlanmıştır.
Şirket, 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle, sigortacılık ile ilgili teknik karşılıklarını, 5684 Sayılı
Sigortacılık Kanunu çerçevesinde çıkarılan ve 28 Temmuz 2010 tarih ve 27655 sayılı Resmi
Gazete ile; 17 Temmuz 2012 ve 28356 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş
olan değişikler sonrası “Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin Teknik Karşılıklarına
ve Bu Karşılıkların Yatırılacağı Varlıklara İlişkin Yönetmelik” (“Teknik Karşılıklar
Yönetmeliği”) ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde hesaplamış ve finansal tablolara yansıtmıştır
(2.24 no’lu dipnot).
Cari dönemde finansal tabloların sunumu ile uygunluk sağlaması açısından karşılaştırmalı
bilgiler, gerekli görüldüğünde yeniden sınıflandırılmıştır.
Finansal tabloların hazırlanmasında izlenen muhasebe politikaları ve kullanılan değerleme
esasları, aşağıda yer alan 2.4 ila 2.24 no’lu dipnotlarda açıklanmaktadır.
11
TÜRK NİPPON SİGORTA A.Ş
1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
2.1
Hazırlık Esasları (Devamı)
Türkiye Finansal Raporlama Standartlarında değişiklikler:
1 Ocak 2013 tarihinde başlayan yıllık raporlama dönemleri için geçerli olan standartlar,
değişiklikler ve yorumlar:













TMS 1 (değişiklik), “Finansal Tabloların Sunumu, Diğer Kapsamlı Gelir”, (1 Temmuz
2012 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir),
TMS 19 (değişiklik), “Çalışanlara Sağlanan Faydalar”, (1 Ocak 2013 tarihinde veya bu
tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir),
TFRS 10 (değişiklik), “Konsolide Finansal Tablolar”, (1 Ocak 2013 tarihinde veya bu
tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir),
TFRS 11, “Müşterek Anlaşmalar”, (1 Ocak 2013 tarihinde veya bu tarihten sonra
başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir),
TFRS 12, “Diğer İşletmelerdeki Paylara İlişkin Açıklamalar”, (1 Ocak 2013 tarihinde
veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir),
TFRS 10, 11 ve 12’ye geçiş rehberi (değişiklik), (1 Ocak 2013 tarihinde veya bu tarihten
sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir),
TFRS 13, “Gerçeğe Uygun Değer Ölçümü”, (1 Ocak 2013 tarihinde veya bu tarihten
sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir),
TMS 27 (revize), “Bireysel Finansal Tablolar”, (1 Ocak 2013 tarihinde veya bu tarihten
sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir),
TMS 28 (revize), “İştirakler ve İş Ortaklıklarındaki Yatırımlar”, (1 Ocak 2013 tarihinde
veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir),
TFRS 7 (değişiklik), “Finansal Araçlar: Açıklamalar” - Varlık ve yükümlülüklerin
mahsup edilmesi (1 Ocak 2013 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama
dönemlerinde geçerlidir),
TFRS 1 (değişiklik), “TFRS’nin İlk Defa Uygulanması” - Devlet Kredileri, (1 Ocak 2013
tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir),
TFRS’lerin geliştirilmesi projesi kapsamında, 2011 yılı içinde 5 tane standarda değişiklik
getirilmiştir: TFRS 1, TMS 1, TMS 16, TMS 32 ve TMS 34. (Bu değişiklikler 1 Ocak
2013 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir),
TFRYK 20, “Açık İşletme Madeninin Üretim Aşamasındaki Hafriyat (Dekupaj)
Maliyetleri” (1 Ocak 2013 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama
dönemlerinde geçerlidir).
31 Aralık 2013 tarihi itibariyle yayımlanmış ancak 1 Ocak 2014 tarihinden sonra yürürlüğe
girecek olan standartlar ve değişiklikler:







TMS 32 (değişiklik), “Finansal Araçlar: Sunum”, (1 Ocak 2014 tarihinde veya bu tarihten
sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir),
TFRS 9 “Finansal Araçlar”, (1 Ocak 2015 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık
raporlama dönemlerinde geçerlidir),
TMS 36 (değişiklik), “Varlıklarda Değer Düşüklüğü” - Geri kazanılabilir tutar
açıklamaları, (1 Ocak 2014 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama
dönemlerinde geçerlidir),
TMS 39 (değişiklik), “Finansal Araçlar: Muhasebeleştirilme ve Ölçüm” - Türev Araçların
Devredilmesi, (1 Ocak 2014 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama
dönemlerinde geçerlidir),
TFRS 10, TFRS 12 ve TMS 27’deki “Yatırım işletmelerinin konsolidasyonu ile ilgili
değişiklikler”, (1 Ocak 2014 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama
dönemlerinde geçerlidir).
TMS 37 / TFRYK 21, “Zorunlu vergiler”, (1 Ocak 2014 tarihinde veya bu tarihten sonra
başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir),
TMS 19 (değişiklik), “Tanımlanmış Fayda Planları”, (1 Temmuz 2014 tarihinde veya bu
tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir).
Şirket yönetimi, yukarıdaki standart ve yorumların uygulanmasının, gelecek dönemlerde Şirket’in
finansal tabloları üzerinde önemli bir etki yaratmayacağı görüşündedir.
12
TÜRK NİPPON SİGORTA A.Ş
1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
2.2
Konsolidasyon
Şirket’in 31 Aralık 2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ve 31 Mart 2009
tarihi itibariyle yürürlüğe giren “Sigorta ve Reasürans Şirketleri ve Emeklilik Şirketlerinin
Konsolide Finansal Tablolarının Düzenlenmesine İlişkin Tebliğ” kapsamında yer alan bağlı
ortaklığı bulunmamaktadır.
2.3
Bölüm Raporlaması
Şirket 31 Aralık 2013 ve 2012 tarihleri itibariyle sadece Türkiye’de ve sadece tek bir
raporlanabilir bölüm olarak takip edilen hayat dışı sigortacılık alanında faaliyetlerini
sürdürmektedir. Şirket halka açık olmayıp, TFRS 8 - “Faaliyet Bölümleri” standardı kapsamında
bölüm raporlaması yapmamaktadır.
2.4
Yabancı Para Çevrimi
Şirket’in fonksiyonel para birimi Türk Lirası’dır. Yabancı para ile yapılan işlemler, işlemin
gerçekleştiği tarihteki kurdan fonksiyonel para birimine çevrilir. Bu işlemlerden doğan ve
yabancı para cinsinden parasal varlık ve yükümlülüklerin dönem sonu döviz kurundan
fonksiyonel para birimine çevrilmesiyle oluşan kur farkı kar ve zararı gelir tablosuna yansıtılır.
Parasal varlıklardan satılmaya hazır olarak sınıflandırılmış yabancı para cinsinden finansal
varlıkların iskonto edilmiş değerleri üzerinde oluşan kur farkları gelir tablosuna, bu varlıkların
makul değerindeki diğer tüm değişiklikler ve bunlar üzerinde oluşan kur farkları özsermaye
içerisinde ilgili hesaplara yansıtılır.
Parasal olmayan finansal varlık ve yükümlülüklerden kaynaklanan kur çevrim farkları ise makul
değer değişikliğinin bir parçası olarak kabul edilir ve söz konusu farklar diğer makul değer
değişikliklerinin takip edildiği hesaplarda yansıtılır.
2.5
Maddi Duran Varlıklar
Maddi duran varlıklar, elde etme maliyetinden birikmiş amortismanın düşülmesi ile
gösterilmektedir. Amortisman, maddi varlıkların faydalı ömürleri esas alınarak doğrusal
amortisman yöntemi kullanılarak ayrılmaktadır. Maddi duran varlıkların, faydalı ömürleri esas
alınarak tahmin edilen amortisman dönemleri aşağıda belirtilmiştir:
Demirbaş ve tesisatlar
Motorlu taşıtlar ve kiralama yoluyla edinilmiş maddi varlıklar
Diğer maddi varlıklar
3-15 yıl
5 yıl
5 yıl
Maddi varlıklarda değer düşüklüğü olduğuna işaret eden koşulların mevcut olması halinde, olası
bir değer düşüklüğünün tespiti amacıyla inceleme yapılır ve bu inceleme sonunda maddi
varlığın kayıtlı değeri geri kazanılabilir değerinden fazla ise kayıtlı değeri, karşılık ayrılmak
suretiyle geri kazanılabilir değerine indirilir. Maddi varlıkların elden çıkartılması dolayısıyla
oluşan kar ve zararlar diğer yatırım giderleri hesaplarına dahil edilirler (6 no’lu dipnot).
2.6
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
Şirket’in faaliyetlerinde kullanılmak veya idari maksatlarla veya işlerin normal seyri esnasında
satılmak yerine, kira elde etmek veya değer kazanımı amacıyla veya her ikisi için tutulan binalar
ve arsalar yatırım amaçlı gayrimenkuller olarak sınıflandırılmıştır. Yatırım amaçlı
gayrimenkuller bilançoda elde etme maliyetleri ile taşınmaktadır. Yatırım amaçlı
gayrimenkullerde değer düşüklüğü olduğuna işaret eden koşulların mevcut olması halinde olası
bir değer düşüklüğünün tespiti amacıyla inceleme yapılır ve bu inceleme sonunda yatırım
amaçlı gayrimenkullerin kayıtlı değeri, geri kazanılabilir değerinden fazla ise, karşılık ayrılmak
suretiyle geri kazanılabilir değerine indirilir (7 no’lu dipnot).
13
TÜRK NİPPON SİGORTA A.Ş
1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
2.7
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
Maddi olmayan duran varlıklar iktisap edilmiş bilgi sistemleri ve bilgisayar yazılımlarını
içermektedir. Maddi olmayan duran varlıklar, elde etme maliyeti üzerinden kaydedilir ve elde
edildikleri tarihten sonra tahmini faydalı ömürleri üzerinden doğrusal amortisman yöntemi ile
itfa edilirler. Değer düşüklüğünün olması durumunda maddi olmayan duran varlıkların kayıtlı
değeri, geri kazanılabilir değerine getirilir Maddi olmayan duran varlıkların itfa süreleri 3 ila 5
yıl arasında değişmektedir (8 no’lu dipnot).
2.8
Finansal Varlıklar
Şirket, finansal varlıklarını “Krediler ve alacaklar (Esas faaliyetlerden alacaklar)” ve “Satılmaya
hazır finansal varlıklar” olarak sınıflandırmakta ve muhasebeleştirmektedir. Esas faaliyetlerden
alacaklar, sigorta sözleşmelerinden kaynaklanan alacaklar olup finansal tablolarda finansal
varlık olarak sınıflandırılmıştır.
Krediler ve alacaklar (Esas faaliyetlerden alacaklar):
Krediler ve alacaklar, borçluya para veya hizmet sağlama yoluyla yaratılan finansal varlıklardır.
Söz konusu alacaklar ilk olarak makul değerleri üzerinden üzerinden kayda alınmakta ve
müteakip dönemlerde maliyet bedelleri üzerinden muhasebeleştirilmektedir. İlgili alacakların
teminatı olarak alınan varlıklara ilişkin ödenen harçlar ve benzeri diğer masraflar işlem maliyeti
olarak kabul edilmemekte ve gider hesaplarına yansıtılmaktadır.
Şirket, yönetimin değerlendirmeleri ve tahminleri doğrultusunda, alacakları için karşılık
ayırmaktadır. Söz konusu karşılık, bilançoda “Sigortacılık faaliyetlerinden alacaklar karşılığı”
altında sınıflandırılmıştır. Şirket tahminlerini belirlerken risk politikaları ve ihtiyatlılık prensibi
doğrultusunda, mevcut alacak portföyünün genel yapısı, sigortalı ve aracıların mali bünyeleri,
mali olmayan verileri ve ekonomik konjonktürü dikkate almaktadır.
Sigortacılık faaliyetlerinden alacaklar karşılığına ilaveten, Vergi Usul Kanunu’nun 323’üncü
maddesine uygun olarak Şirket, yukarıda belirtilen “Sigortacılık faaliyetlerinden alacaklar”
karşılığının içinde bulunmayan şüpheli alacaklar için alacağın değerini ve niteliğini göz önünde
bulundurarak idari ve kanuni takipteki alacaklar karşılığı ayırmaktadır. Söz konusu karşılık
bilançoda “Esas faaliyetlerden kaynaklanan şüpheli alacaklar” altında sınıflandırılmıştır.
Ayrılan şüpheli alacak karşılıkları o yılın gelirinden düşülmektedir. Daha önce karşılık ayrılan
şüpheli alacaklar tahsil edildiğinde ilgili karşılık hesabından düşülerek “Diğer gelir ve karlar”
hesabına yansıtılmaktadır. Tahsili mümkün olmayan alacaklar bütün yasal işlemler
tamamlandıktan sonra kayıtlardan silinmektedir (12 no’lu dipnot).
Satılmaya hazır finansal varlıklar:
Satılmaya hazır finansal varlıklar “Krediler ve alacaklar” dışında kalan finansal varlıklardan
oluşmaktadır.
Söz konusu varlıklar, kayda alınmalarını izleyen dönemlerde makul değerleriyle
değerlenmektedir. Makul değere esas teşkil eden fiyat oluşumlarının aktif piyasa koşulları
içerisinde gerçekleşmemesi durumunda makul değerin güvenilir bir şekilde belirlenmediği kabul
edilmekte ve etkin faiz yöntemine göre hesaplanan iskonto edilmiş değer, makul değer olarak
dikkate alınmaktadır. Satılmaya hazır finansal varlıklar olarak sınıflanan sermayede payı temsil
eden menkul değerler teşkilatlanmış piyasalarda işlem görmesi ve/veya makul değeri güvenilir
bir şekilde belirlenebilmesi durumunda makul değerleri ile kayıtlara yansıtılır. Söz konusu
varlıklar teşkilatlanmış piyasalarda işlem görmedikleri ve makul değerleri güvenilir bir şekilde
belirlenemediği durumda, değer kaybı ile ilgili karşılık düşüldükten sonra maliyet bedelleri ile
finansal tablolara yansıtılır.
14
TÜRK NİPPON SİGORTA A.Ş
1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
2.8
Finansal Varlıklar (Devamı)
Satılmaya hazır menkul değerlerin makul değerlerindeki değişikliklerden kaynaklanan
“Gerçekleşmemiş kar ve zararlar” ilgili finansal varlığa karşılık gelen değerin tahsili, varlığın
satılması, elden çıkarılması veya zafiyete uğraması durumlarından birinin gerçekleşmesine
kadar dönemin gelir tablosuna yansıtılmamakta ve özsermaye içindeki “Finansal varlıkların
değerlemesi” hesabında izlenmektedir. Söz konusu finansal varlıklar vade geliminde veya elden
çıkarıldığında özsermaye içinde muhasebeleştirilen birikmiş makul değer farkları gelir
tablosuna yansıtılmaktadır.
Şirket her bilanço tarihinde, finansal varlıklarının değer düşüklüğü ile ilgili nesnel kanıt olup
olmadığını değerlendirir. Satılmaya hazır olarak sınıflandırılan hisse senetlerinin makul
değerinin, maliyetinin altına önemli ölçüde ve uzun süreli olarak düşmesi değer düşüklüğü
göstergesi olarak değerlendirilir. Satılmaya hazır finansal varlıkların değer düşüklüğü ile ilgili
nesnel kanıtların varlığı durumunda ilgili finansal varlığın elde etme maliyeti ile makul değeri
arasındaki farklar özsermayeden çıkarılıp gelir tablosunda muhasebeleştirilir. Sermaye araçları
ile ilgili gelir tablosuna kaydedilen değer düşüklüğü giderleri, daha sonraki dönemlerde gelir
tablosundan ters çevrilmez.
Şirket satılmaya hazır finansal varlıklar altında sınıflandırdığı ve borçlanmayı temsil eden
menkul kıymetlerde tahsilat riski doğmamış olması koşuluyla, kısa vadeli piyasa
dalgalanmalarına istinaden değer düşüklüğü ayırmaz (11 no’lu dipnot).
2.9
Varlıklarda Değer Düşüklüğü
Varlıklarda değer düşüklüğü ile ilgili hususlar, ilgili varlıklara ilişkin muhasebe politikalarının
açıklandığı dipnotlarda yer almaktadır.
Aktif değerler üzerinde mevcut bulunan toplam ipotek veya teminat tutarları 43 no’lu dipnotta,
vadesi gelmiş bulunan ve henüz vadesi gelmeyen alacaklar için ayrılan şüpheli alacak karşılığı
tutarları 12.1 no’lu dipnotta, dönemin karşılık giderleri ise 47.5 no’lu dipnotta açıklanmıştır.
2.10 Türev Finansal Araçlar
Yoktur (31 Aralık 2012: Yoktur).
2.11 Finansal Varlıkların Netleştirilmesi (Mahsup Edilmesi)
Finansal varlık ve yükümlülükler, gerekli kanuni hakkın bulunması, söz konusu varlık ve
yükümlülükleri net olarak değerlendirmeye niyet olması veya varlıkların elde edilmesi ile
yükümlülüklerin yerine getirilmesinin birbirini takip ettiği durumlarda net olarak gösterilirler.
2.12 Nakit ve Nakit Benzerleri
Nakit ve nakit benzerleri, eldeki nakit, banka mevduatları ile tutarı belirli, nakde kolayca
çevrilebilen, kısa vadeli, yüksek likiditeye sahip ve değerindeki değişim riski önemsiz olan 3
aydan kısa yatırımları içermektedir.
Nakit akış tablosuna esas teşkil eden nakit ve nakit benzerleri aşağıda gösterilmiştir:
31 Aralık 2013
Bankalar (14 no’lu dipnot)
Banka garantili ve üç aydan kısa vadeli
kredi kartı alacakları
Eksi - Faiz tahakkukları (14 no’lu dipnot)
Eksi - Bloke mevduatlar (*) (43 no’lu dipnot)
Nakit ve nakit benzerleri toplamı
(*)
31 Aralık 2012
21,795,001
3,018,763
5,567,660
(59,530)
(5,002,729)
4,438,990
(4,406)
(140,000)
22,300,402
7,313,347
Bloke mevduatlardaki artış, nakit akış tablosunda esas faaliyetlerden diğer nakit çıkışları içerisine
dahil edilmiştir.
15
TÜRK NİPPON SİGORTA A.Ş
1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
2.13 Sermaye
31 Aralık 2013 ve 2012 tarihleri itibariyle Şirket sermayesinin dağılımı aşağıdaki gibidir:
Sermayedarın Adı
Harel Insurance Investment
and Financial Services Ltd.
Diğer
Ödenmiş sermaye
31 Aralık 2013
Pay Oranı
Pay Tutarı
%99.98
%0.02
%100.00
31 Aralık 2012
Pay Oranı
Pay Tutarı
14,609,457%99.98
3,543
%0.02
48,698,189
11,811
14,613,000%100.00
48,710,000
Şirket’in 30 Nisan 2013 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda TTK’nın 376.
maddesi uyarınca, Şirket’in son yıllık bilançosuna göre, sermaye ile kanuni yedek akçeler
toplamının üçte ikisinin, birikmiş zararlar sebebiyle karşılıksız kalmasından dolayı TTK’nın
ilgili hükümlerinin gereğini yerine getirmek ve birikmiş zararlar sonucu oluşan bilanço açığını
kapatmak amacıyla, Şirket sermayesinin 48,710,000 TL’den 14,613,000 TL’ye azaltılmasına ve
Şirket’ten herhangi bir nakit çıkışı olmaksızın azaltılan sermayenin geçmiş yıl zararlarından
mahsup edilmesine karar verilmiştir.
31 Aralık 2013 ve 2012 tarihleri itibariyle sermayeyi temsil eden hisse senetlerine tanınan
imtiyaz bulunmamaktadır.
2.14 Sigorta ve Yatırım Sözleşmeleri - Sınıflandırma
Sigorta Sözleşmeleri
Sigorta sözleşmeleri sigorta riskini transfer eden sözleşmelerdir. Sigorta sözleşmeleri sigortalıyı
hasar olayının olumsuz ekonomik sonuçlarına karşı sigorta poliçesinde taahhüt edilen şart ve
koşullar altında korur.
Şirket tarafından üretilen temel sigorta sözleşmeleri aşağıda da anlatıldığı gibi yangın, nakliyat,
kaza, mühendislik başta olmak üzere hayat dışı branşlardaki sigorta sözleşmeleridir:
Yangın sigorta sözleşmeleri, ev ve iş yerleri için yangın ile hırsızlık teminatı başta olmak üzere
deprem, mali mesuliyet, kira kaybı, cam kırılması ve kar kaybı gibi farklı ek teminatları da
kapsamaktadır. Nakliyat branşı içerisinde kabul edilen rizikolar olarak emtea, tekne, tekne
inşaat ve marina sorumlulukları sıralanabilir. İnşaat, montaj, makine kırılması elektronik cihaz,
kar kaybı gibi teminatların verildiği mühendislik sigorta sözleşmeleri arasında yer alırken,
kasko, trafik, muhtelif sorumluluk, emniyeti suiistimal, cam kırılması ve hırsızlık sigortaları
kaza branşı sigorta sözleşmeleri içersinde bulunmaktadır. Ayrıca Doğal Afet Sigortaları Kurumu
(“DASK”) tarafından üretilen zorunlu deprem sigortası sözleşmeleri de bulunmaktadır. Sigorta
sözleşmelerinden oluşan gelir ve yükümlülüklerin hesaplama esasları 2.21 ve 2.24 no’lu
dipnotlarda açıklanmıştır.
Reasürans Sözleşmeleri
Reasürans sözleşmeleri, Şirket tarafından imzalanan bir veya daha fazla sigorta sözleşmesiyle
ilgili oluşabilecek kayıplar için Şirket ve reasürans şirketi tarafından yürürlüğe konulan, bedeli
ödenen sigorta sözleşmeleridir.
Yangın, nakliyat, diğer kaza ve mühendislik branşlarında, Şirket tarafından kabul edilen
rizikolar için üst sınırı önceden belirtilmiş olan saklama payının aşılması halinde uygulanan ve
reasürörün anlaşmaya katılma payına göre Şirket’in saklama payının belli bir katına kadar
rizikonun otomatik kabulüne dayanan bir reasürans türü olan eksedan anlaşmaları
bulunmaktadır.
16
TÜRK NİPPON SİGORTA A.Ş
1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
2.14 Sigorta ve Yatırım Sözleşmeleri – Sınıflandırma (Devamı)
Şirket’in, trafik, kasko, yangın, nakliyat, diğer kaza ve mühendislik branşlarında kot-par ve
hasar fazlası reasürans anlaşmaları bulunmaktadır.
Aşkın hasar reasürans anlaşmaları çerçevesinde ödenen primler ilgili dönem boyunca tahakkuk
esasına uygun olarak muhasebeleştirilir. Diğer sözleşmeler çerçevesinde devredilen prim ve
hasarlar ilgili oldukları sigorta sözleşmelerinden kaynaklanan gelir ve yükümlülükler ile aynı
bazda kayıtlara yansıtılır.
Sosyal Güvenlik Kurumu’na Devredilen Primler
25 Şubat 2011 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan 6111 sayılı “Bazı Alacakların Yeniden
Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanun ve Diğer Bazı Kanun ve
Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun”un (“Kanun”)
59. maddesiyle değişik 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 98. maddesi ile trafik
kazaları nedeniyle ilgililere yapılan sağlık hizmet bedellerinin tahsil ve tasfiyesi yeni usul ve
esaslara bağlanmıştır. Bu çerçevede trafik kazaları sebebiyle bütün resmi ve özel sağlık kurum
ve kuruluşlarının sundukları sağlık hizmet bedelleri kazazedenin sosyal güvencesi olup
olmadığına bakılmaksızın Sosyal Güvenlik Kurumu (“SGK”) tarafından karşılanacaktır. Yine
Kanun’un Geçici 1. maddesine göre Kanun’un yayımlandığı tarihten önce meydana gelen trafik
kazaları nedeniyle sunulan sağlık hizmetleri bedellerinin SGK tarafından karşılanması hükme
bağlanmıştır.
Kanun’un söz konusu maddeleri çerçevesinde oluşacak hizmet bedelleri ile ilgili olarak sigorta
şirketlerinin yükümlülüğü, Hazine Müsteşarlığı tarafından yayımlanan 27 Ağustos 2011 tarihli
“Trafik Kazaları Nedeniyle İlgililere Sunulan Sağlık Hizmet Bedellerinin Tahsiline İlişkin Usül
ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” (“Yönetmelik”), 15 Eylül 2011 tarih ve 2011/17 sayılı “Trafik
Kazaları Nedeniyle İlgililere Sunulan Sağlık Hizmet Bedellerinin Tahsiline İlişkin Usül ve
Esaslar Hakkında Yönetmelik Uygulamasına İlişkin Usül ve Esaslar Hakkında Genelge”
(“2011/17 sayılı Genelge”), 17 Ekim 2011 tarih ve 2011/18 sayılı “Sosyal Güvenlik Kurumu’na
(SGK) Tedavi Masraflarına İlişkin Yapılan Ödemelerin Muhasebeleştirilmesine ve Sigortacılık
Hesap Planında Yeni Hesap Kodu Açılmasına Dair Genelge (“2011/18 sayılı Genelge”),
16 Mart 2012 tarih ve 2012/3 sayılı “Trafik Kazaları Nedeniyle İlgililere Sunulan Sağlık Hizmet
Bedellerinin Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Uygulamasına İlişkin Usul
ve Esaslar Hakkında Genelge’de Değişiklik Yapılmasına İlişkin Genelge” (“2012/3 sayılı
Genelge) ve 30 Nisan 2012 tarih ve 2012/6 sayılı “Trafik Kazaları Nedeniyle İlgililere Sunulan
Sağlık Hizmet Bedellerinin Tahsiline İlişkin Usül ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Yapılan
Değişikliğe İlişkin Sektör Duyurusu”nda (“2012/6 no’lu Sektör Duyurusu”) açıklanan esaslara
göre belirlenmiştir (2.24 no’lu dipnot). Bu çerçevede, Kanun’un yayımlandığı tarihten sonra
meydana gelen trafik kazalarından kaynaklanan tedavi masraflarıyla ilgili olmak üzere, Şirket’in
“Zorunlu Taşımacılık Sigortası”, “Zorunlu Trafik Sigortası” ve “Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza
Sigortası” branşlarında 25 Şubat 2011 tarihinden sonra yazılan poliçelere ilişkin olarak
Yönetmelik ve 2011/17 sayılı Genelge kapsamında belirlenen primleri SGK’ya aktarması
gerekmektedir. Şirket yukarıda anlatılan esaslar çerçevesinde 1 Ocak - 31 Aralık 2013 hesap
döneminde 246,123 TL (1 Ocak - 31 Aralık 2012: 642,264 TL) tutarında primi ve bu tutar
üzerinden 120,401 TL (31 Aralık 2012: 263,392 TL) tutarında kazanılmamış primler karşılığı
hesaplamış ve sırasıyla “SGK’ya aktarılan primler” ve “Kazanılmamış primler karşılığı SGK
payı” hesapları altında muhasebeleştirmiştir (19 ve 24 no’lu dipnot).
2.15 Sigorta ve Yatırım Sözleşmelerinde İsteğe Bağlı Katılım Özellikleri
Yoktur (31 Aralık 2012: Yoktur).
2.16 İsteğe Bağlı Katılım Özelliği Olmayan Yatırım Sözleşmeleri
Yoktur (31 Aralık 2012: Yoktur).
17
TÜRK NİPPON SİGORTA A.Ş
1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
2.17 Krediler
Yoktur (31 Aralık 2012: Yoktur).
2.18 Vergiler
Kurumlar Vergisi
Türkiye’de, kurumlar vergisi oranı 2013 yılı için %20’dir (2012: %20). Kurumlar vergisi oranı
kurumların ticari kazancına vergi yasaları gereğince indirim kabul edilmeyen giderlerin ilave
edilmesi, vergi yasalarında yer alan istisna (iştirak kazançları istisnası gibi) ve indirimlerin
indirilmesi sonucu bulunacak vergi matrahına uygulanır. Kâr dağıtılmadığı takdirde başka bir
vergi ödenmemektedir.
Türkiye’deki bir işyeri ya da daimi temsilcisi aracılığı ile gelir elde eden dar mükellef kurumlar
ile Türkiye’de yerleşik kurumlara ödenen kâr paylarından (temettüler) stopaj yapılmaz. Bunların
dışında kalan kişi ve kurumlara yapılan temettü ödemeleri %15 oranında stopaja tabidir. Kârın
sermayeye ilavesi, kâr dağıtımı sayılmaz ve stopaj uygulanmaz.
Kurumlar üçer aylık mali karları üzerinden %20 oranında geçici vergi hesaplar ve o dönemi
izleyen ikinci ayın 14’üncü gününe kadar beyan edip 17’nci günü akşamına kadar öderler. Yıl
içinde ödenen geçici vergi o yıla ait olup izleyen yıl verilecek kurumlar vergisi beyannamesi
üzerinden hesaplanacak kurumlar vergisinden mahsup edilir. Mahsuba rağmen ödenmiş geçici
vergi tutarı kalması durumunda bu tutar nakden iade alınabileceği gibi devlete karşı olan diğer
mali borçlara da mahsup edilebilir.
En az iki yıl süre ile elde tutulan iştirak hisseleri ile gayrimenkullerin satışından doğan kârların
%75’i, Kurumlar Vergisi Kanunu'nda öngörüldüğü şekilde sermayeye eklenmesi veya 5 yıl
süreyle özsermayede tutulması şartı ile vergiden istisnadır.
Türk vergi mevzuatına göre beyanname üzerinde gösterilen mali zararlar 5 yılı aşmamak
kaydıyla dönem kurum kazancından indirilebilirler. Ancak, mali zararlar, geçmiş yıl karlarından
mahsup edilemez.
Türkiye’de ödenecek vergiler konusunda vergi otoritesi ile mutabakat sağlamak gibi bir
uygulama bulunmamaktadır. Kurumlar vergisi beyannameleri hesap döneminin kapandığı ayı
takip eden dördüncü ayın 25’inci günü akşamına kadar bağlı bulunulan vergi dairesine verilir.
Bununla beraber, vergi incelemesine yetkili makamlar beş yıl zarfında muhasebe kayıtlarını
inceleyebilir ve hatalı işlem tespit edilirse ödenecek vergi miktarları değişebilir.
30 Aralık 2003 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan, 5024 sayılı Vergi Usul Kanunu, Gelir
Vergisi Kanunu ve Kurumlar Vergisi Kanunu’nda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
(“5024 sayılı Kanun”), kazançlarını bilanço esasına göre tespit eden gelir veya kurumlar vergisi
mükelleflerin finansal tablolarını 1 Ocak 2004 tarihinden başlayarak enflasyon düzeltmesine
tabi tutmasını öngörmektedir. Anılan yasa hükmüne göre enflasyon düzeltmesi yapılabilmesi
son 36 aylık kümülatif enflasyon oranının (TÜİK TEFE artış oranının) %100’ü ve son 12 aylık
enflasyon oranının (TÜİK TEFE artış oranının) %10’u aşması gerekmektedir. 2013 ve 2012
yıllarında söz konusu şartlar sağlanmadığı için enflasyon düzeltmesi yapılmamıştır
(35 no’lu dipnot).
Ertelenmiş Vergi
Ertelenmiş vergiler, yükümlülük yöntemi kullanılarak, varlık ve yükümlülüklerin finansal
tablolarda yer alan değerleri ile vergi değerleri arasındaki geçici farklar üzerinden hesaplanır.
Ertelenmiş vergi varlık ve yükümlülükleri, yürürlükte olan veya bilanço tarihi itibariyle
yürürlüğe giren vergi oranları ve vergi mevzuatı dikkate alınarak, vergi varlığının
gerçekleşeceği veya yükümlülüğünün ifa edileceği dönemde uygulanması beklenen vergi
oranları üzerinden hesaplanır. Ertelenmiş vergi varlıkları, gelecekte vergiye tabi kar elde etmek
suretiyle geçici farklardan yararlanmanın kuvvetle muhtemel olması şartıyla kayıtlara
yansıtılmaktadır (21 no’lu dipnot).
18
TÜRK NİPPON SİGORTA A.Ş
1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
2.19 Çalışanlara Sağlanan Faydalar
Şirket, kıdem tazminatı ve izin haklarına ilişkin yükümlülüklerini “Çalışanlara Sağlanan
Faydalara İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı” (“TMS 19”) hükümlerine göre
muhasebeleştirmektedir. Kıdem tazminatı karşılıkları bilançoda “Kıdem tazminatı karşılığı”,
izin haklarına ilişkin karşılık ise bilançoda “Maliyet giderleri karşılığı” hesabında
sınıflandırmaktadır.
Şirket, Türkiye’de mevcut iş kanunlarına göre, emeklilik veya istifa nedeniyle ve İş Kanunu’nda
belirtilen davranışlar dışındaki sebeplerle işine son verilen çalışanlara belirli bir toplu ödeme
yapmakla yükümlüdür. Kıdem tazminatı karşılığı, İş Kanunu kapsamında oluşması muhtemel
yükümlülüğün, belirli aktüeryal tahminler kullanılarak bugünkü değeri üzerinden
hesaplanmıştır.
TMS 19’da 1 Ocak 2013 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama
dönemlerinde geçerli olacak şekilde yapılan değişiklik sonucunda, çalışanlara sağlananan
faydalara ilişkin yükümlülüklerle ilgili olarak yapılan hesaplamalarda ortaya çıkan aktüeryal
kayıp ve kazançların, doğrudan özsermaye içerisinde muhasebeleştirilmesi gerekmektedir. Bu
çerçevede, kıdem tazminatı karşılığı hesaplamasına ilişkin olarak, 1 Ocak - 31 Aralık 2013
hesap döneminde ortaya çıkan hizmet ve faiz maliyetleri gelir tablosunda, aktüeryal kayıp ve
kazançlar ise özsermaye içerisindeki “Diğer Kar Yedekleri” hesabında muhasebeleştirilmiştir.
Kıdem tazminatı karşılığı hesaplamasına ilişkin 1 Ocak - 31 Aralık 2012 hesap döneminde
ortaya çıkan aktüeryal kayıp ve kazançların, geçmiş dönem finansal tablolarına önemli bir etkisi
bulunmadığından, geçmiş dönem finansal tablolarında herhangi bir düzeltme yapılmamış olup,
söz konusu döneme ilişkin hizmet ve faiz maliyetleri ile aktüeryal kayıp ve kazançların tamamı
gelir tablosunda muhasebeleştirilmiştir (22 no’lu dipnot).
2.20 Karşılıklar
Geçmiş olaylardan kaynaklanan mevcut bir yükümlülüğün bulunması, yükümlülüğün yerine
getirilmesinin muhtemel olması ve söz konusu yükümlülük tutarının güvenilir bir şekilde tahmin
edilebilir olması durumunda finansal tablolarda karşılık ayrılır. Karşılık olarak ayrılan tutar,
yükümlülüğe ilişkin risk ve belirsizlikler göz önünde bulundurularak, bilanço tarihi itibarıyla
yükümlülüğün yerine getirilmesi için yapılacak harcamanın tahmin edilmesi yoluyla hesaplanır.
Karşılığın, mevcut yükümlülüğün karşılanması için gerekli tahmini nakit akımlarını kullanarak
ölçülmesi durumunda söz konusu karşılığın defter değeri, ilgili nakit akımlarının bugünkü
değerine eşittir.
Karşılığın ödenmesi için gerekli olan ekonomik faydanın bir kısmı ya da tamamının üçüncü
taraflarca karşılanmasının beklendiği durumlarda, tahsil edilecek tutar, ilgili tutarın tahsil
edilmesinin hemen hemen kesin olması ve güvenilir bir şekilde ölçülmesi halinde varlık olarak
muhasebeleştirilir.
Geçmiş olaylardan kaynaklanan ve mevcudiyeti Şirket’in tam olarak kontrolünde bulunmayan
gelecekteki bir veya daha fazla kesin olmayan olayın gerçekleşip gerçekleşmemesi ile teyit
edilebilmesi mümkün yükümlülükler şarta bağlı yükümlülükler olarak değerlendirilmekte ve
finansal tablolara dahil edilmemektedir (23 no’lu dipnot).
2.21 Gelirlerin Muhasebeleştirilmesi
Yazılan Primler
Yazılan primler, dönem içinde tanzim edilen poliçe primlerinden iptaller çıktıktan sonra kalan
tutarı ifade etmektedir. 2.24 no’lu dipnotta açıklandığı üzere prim gelirleri, yazılan primler
üzerinden kazanılmamış prim karşılığı ayrılması suretiyle tahakkuk esasına göre finansal
tablolara yansıtılmaktadır.
Reasürans Komisyonları
Reasürans şirketlerine devredilen primler ile ilgili alınan komisyonlar cari dönem içinde
tahakkuk ettirilir ve gelir tablosunda, teknik bölümde, faaliyet giderleri içerisinde yer
almaktadır. 2.24 no’lu dipnotta açıklandığı üzere reasürans komisyon gelirleri, alınan
komisyonlar üzerinden ertelenmiş komisyon gelirleri ayrılması suretiyle tahakkuk esasına göre
finansal tablolara yansıtılmaktadır.
19
TÜRK NİPPON SİGORTA A.Ş
1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
2.21 Gelirlerin Muhasebeleştirilmesi (Devamı)
Rücu ve Sovtaj Gelirleri ile Rücu Alacakları
31 Aralık 2013 ve 2012 tarihleri itibariyle hazırlanan finansal tablolarda Hazine Müsteşarlığı
tarafından yayınlanan 20 Eylül 2010 tarih ve 2010/13 sayılı “Rücu ve Sovtaj Gelirlerine İlişkin
Genelge”ye istinaden Şirket, tazminat ödemesini gerçekleştirerek sigortalılarından ibraname
veya ödemenin yapıldığına dair belgenin alınmış olunması ve karşı sigorta şirketine ya da 3.
şahıslara bildirim yapılması kaydıyla, borçlu sigorta şirketinin teminat limitine kadar olan rücu
alacağı tahakkuk ettirmektedir. Söz konusu tutarın tazminat ödemesini takip eden altı ay
içerisinde karşı sigorta şirketinden veya dört ay içerisinde 3. şahıslardan tahsil edilememesi
durumlarında bu alacaklar için alacak karşılığı ayrılmaktadır. Bu çerçevede 31 Aralık 2013
tarihi itibariyle tahakkuk ettirilmiş olan rücu alacağı tutarı reasürans payı düşülmüş olarak
2,690,555 TL (31 Aralık 2012: 1,826,763 TL) (12 ve 17.15-17.19 no’lu dipnotlar) ve bu
alacaklar için ayrılan karşılık tutarı ise 1,988,029 TL’dir (31 Aralık 2012: 1,438,497 TL)
(12 no’lu dipnot).
Faiz Gelirleri
Faiz geliri etkin faiz oranı yöntemi uygulanarak dönemsel olarak kaydedilir.
2.22 Finansal Kiralamalar
Mülkiyete ait risk ve kazanımların önemli bir kısmının kiracıya ait olduğu kiralama işlemleri,
finansal kiralama olarak sınıflandırılırken diğer kiralamalar faaliyet kiralaması olarak
sınıflandırılır.
Finansal kiralamayla elde edilen varlıklar, kiralama tarihindeki varlığın makul değeri, ya da
asgari kira ödemelerinin bugünkü değerinden düşük olanı kullanılarak aktifleştirilir. Kiralayana
karşı olan yükümlülük, bilançoda finansal kiralama yükümlülüğü olarak gösterilir. Finansal
kiralama ödemeleri, finansman gideri ve finansal kiralama yükümlüğündeki azalışı sağlayan
anapara ödemesi olarak ayrılır ve böylelikle borcun geri kalan anapara bakiyesi üzerinden sabit
bir oranda faiz hesaplanmasını sağlar. Finansman giderlerinin aktifleştirilen kısmı haricindeki
bölümü gelir tablosuna kaydedilir.
Faaliyet kiralamaları için yapılan ödemeler (kiralayandan kira işleminin gerçekleşebilmesi için
alınan veya alınacak olan teşvikler de kira dönemi boyunca doğrusal yöntem ile gelir tablosuna
kaydedilir), kira dönemi boyunca doğrusal yöntem ile gelir tablosuna kaydedilir (6 no’lu
dipnot).
2.23 Kar Payı Dağıtımı
Temettü borçları kar dağıtımının bir unsuru olarak beyan edildiği dönemde yükümlülük olarak
finansal tablolara yansıtılır.
2.24 Teknik Karşılıklar
Kazanılmamış Primler Karşılığı
Kazanılmamış primler karşılığı, nakliyat branşı primleri hariç olmak üzere, bilanço tarihi
itibariyle yürürlükte bulunan tüm poliçeler için tahakkuk etmiş primlerin gün esasına göre takip
eden döneme sarkan kısmı olarak hesaplanmıştır. Gün esasına göre takip eden döneme sarkan
kısım hesap edilirken genel uygulamada poliçelerin öğlen 12:00’de başlayıp yine öğlen
12:00’de sona erdiği varsayılmıştır. Teknik Karşılıklar Yönetmeliği uyarınca, 1 Ocak 2008
tarihinden itibaren düzenlenen poliçelerin kazanılmamış primler karşılığı ile bu karşılığın
reasürans payı, yürürlükte bulunan sigorta sözleşmeleri için tahakkuk etmiş primler ile
reasürörlere devredilen primlerin herhangi bir komisyon veya diğer bir indirim yapılmaksızın
brüt olarak gün esasına göre ertesi hesap dönemi veya hesap dönemlerine sarkan kısmı olarak
hesaplanmış ve kayıtlara yansıtılmıştır. Şirket, 1 Ocak 2008 tarihinden önce düzenlenen
poliçelerin kazanılmamış primler karşılığı hesabı sırasında ise primlerden komisyonların tenzil
edilmesi uygulamasına devam etmektedir. Belirli bir bitiş tarihi olmayan emtea nakliyat branşı
poliçeleri için son üç ayda yazılan primlerin %50’si kazanılmamış primler karşılığı olarak
ayrılmaktadır (17 no’lu dipnot).
20
TÜRK NİPPON SİGORTA A.Ş
1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
2.24 Teknik Karşılıklar (Devamı)
Ertelenen Üretim Giderleri ve Ertelenmiş Komisyon Gelirleri ile Asistans Primleri
Hazine Müsteşarlığı tarafından yayımlanan 28 Aralık 2007 tarih ve 2007/25 sayılı Genelge
uyarınca, 1 Ocak 2008 tarihinden itibaren yazılan primler için aracılara ödenen komisyonlar ile
reasürörlere devredilen primler nedeniyle reasürörlerden alınan komisyonların gelecek dönem
veya dönemlere isabet eden kısmı, bilançoda sırasıyla “ertelenmiş üretim giderleri” ve
“ertelenmiş komisyon gelirleri” hesaplarında, gelir tablosunda ise faaliyet giderleri hesabı
altında netleştirilerek muhasebeleştirilmektedir (17 no’lu dipnot).
Şirket, 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle asistans hizmeti aldığı şirketlere cari dönemde yaptığı
ödemelerin gelecek dönemlerle ilgili olan 690,184 TL tutarındaki kısmını erteleyerek, bilançoda
“gelecek aylara ait diğer giderler” hesabı altında finansal tablolarına yansıtmıştır
(31 Aralık 2012: 487,947 TL) (47.1 no’lu dipnot).
Devam Eden Riskler Karşılığı
Teknik Karşılıklar Yönetmeliği uyarınca sigorta şirketleri, yürürlükte bulunan sigorta
sözleşmeleri dolayısıyla ortaya çıkabilecek tazminatların, ilgili sözleşmeler için ayrılmış
kazanılmamış primler karşılığından fazla olma ihtimaline karşı, beklenen hasar prim oranını
dikkate alarak devam eden riskler karşılığı ayırmakla yükümlüdürler. Beklenen hasar prim
oranı, gerçekleşmiş hasarların kazanılmış prime bölünmesi suretiyle bulunur. Hazine
Müsteşarlığı tarafından yayımlanan 13 Aralık 2012 tarih ve 2012/15 sayılı “Devam Eden
Riskler Karşılığı Hesaplamasında Yapılan Değişiklik Hakkında Genelge” (“2012/15 no’lu
Genelge”) uyarınca, söz konusu beklenen hasar prim oranı hesaplaması 31 Aralık 2013 ve
2012 tarihileri itibariyle ana branş bazında yapılmıştır. Branş bazında hesaplanan beklenen hasar
prim oranının %95’in üzerinde olması halinde, %95’i aşan oranın net kazanılmamış primler
karşılığı ile çarpılması sonucunda bulunan tutar, net devam eden riskler karşılığı, %95’i aşan
oranın brüt kazanılmamış primler karşılığı ile çarpılması sonucunda bulunan tutar brüt devam
eden riskler karşılığı olarak hesaplanır. Brüt tutar ile net tutar arasındaki fark ise reasürör payı
olarak dikkate alınır.
Şirket, 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle yaptığı hesaplama sonucunda 350,085 TL tutarında net
devam eden riskler karşılığı hesaplamış ve kayıtlarına yansıtmıştır (31 Aralık 2012:
310,073 TL) (4 ve 17 no’lu dipnotlar).
Muallak Hasar ve Tazminat Karşılığı
Şirket, tahakkuk etmiş ve hesaben tespit edilmiş ancak daha önceki hesap dönemlerinde veya
cari hesap döneminde fiilen ödenmemiş tazminat bedelleri veya bu bedel hesaplanamamış ise
tahmini bedelleri ile gerçekleşmiş ancak rapor edilmemiş tazminat bedelleri için muallak
tazminat karşılığı ayırmaktadır. Muallak hasar karşılığı eksper raporlarına veya sigortalı ile
eksperin değerlendirmelerine uygun olarak belirlenmekte olup ilgili hesaplamalarda rücu, sovtaj
ve benzeri gelir kalemleri tenzil edilmemektedir.
Şirket faaliyetlerine 2009 yılında başladığından, muallak hasar ve tazminat karşılıkları ile ilgili
hesaplamalarda, tüm branşlar için, Teknik Karşılıklar Yönetmeliği ve 18 Ekim 2010 tarih ve
2010/16 sayılı Genelge’de yeni faaliyete başlanan branşlara ilişkin olarak öngörülen esaslar
dikkate alınmıştır. Bu çerçevede, Şirket aktüeri tarafından yapılan hesaplamalara istinaden
gerçekleşmiş ancak rapor edilmemiş muallak tazminat karşılığı ile muallak tazminat karşılığı
yeterlilik farkı hesaplanmıştır.
Şirket tarafından gerçekleşmiş ancak rapor edilmemiş tazminat bedelini tespit edilebilmesi için
yapılan hesaplamada, son 4 yılda, bu tarihlerden önce meydana gelmiş ancak sonrasında rapor
edilmiş tazminatlardan rücu, sovtaj ve benzeri gelir tahsilatlarının tenzil edilmesinden sonra
kalan tutarların, söz konusu dönemlere ilişkin prim gelirlerine branş bazında bölünmesi suretiyle
bulunan oranlar dikkate alınmıştır. Şirket, cari hesap dönemi için gerçekleşmiş ancak rapor
edilmemiş tazminat bedelini, bu şekilde belirlenmiş olan oran ile 1 Ocak - 31 Aralık 2013
döneminde yazılan primlerin branş bazında çarpılması suretiyle hesaplamış ve 31 Aralık 2013
tarihi itibariyle toplam 552,973 TL tutarında net gerçekleşmiş ancak rapor edilmemiş hasar
karşılığını kayıtlarına yansıtmıştır (31 Aralık 2012: 732,848 TL) (17 no’lu dipnot).
21
TÜRK NİPPON SİGORTA A.Ş
1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
2.24 Teknik Karşılıklar (Devamı)
Yeni faaliyete başlanılan branşlar için muallak tazminat karşılıklarının yeterliliğinin ölçülmesi
amacıyla, her hesap dönemi sonunda branşlar itibarıyla muallak tazminat karşılığı yeterlilik
tablosu düzenlenir. Yeterlilik tablosu düzenlemesi sırasında; tahakkuk etmiş ve hesaben tespit
edilmiş, gerçekleşmiş ancak rapor edilmemiş muallak tazminatlar ile tüm gider payları dikkate
alınır. Bu çerçevede, ayrılan muallak tazminat karşılığının, bu karşılıkların konusu olan
dosyalara ilişkin olarak tüm gider payları da dahil olmak üzere fiilen ödemiş olduğu tazminat
bedeli toplamına oranı olan muallak tazminat karşılığı yeterlilik oranını gösterir. Bu branşlara
ilişkin muallak tazminat karşılığı yeterlilik oranının % 100’ün üstünde olması halinde, bu oran
ile % 100 oranı arasındaki fark, cari yıl muallak tazminat karşılığı ile çarpılarak yeterlilik oranı
fark tutarı bulunur. Yeterlilik oranı fark tutarı her bir branş için ayrı ayrı ilave edilerek cari yılda
ayrılacak nihai muallak tazminat karşılığı hesaplanır. Bu çerçevede, Şirket, 31 Aralık 2013
tarihi itibariyle yapmış olduğu muallak tazminat karşılığı yeterliliği hesaplaması sonucunda,
muallak tazminat karşılığı yeterlilik oranı %100 oranının üzerinde olan branşlar için 346,573 TL
tutarında net ilave karşılık ayırmıştır (31 Aralık 2012: 893,610 TL) (17 no’lu dipnot).
26 Aralık 2011 tarih ve 2011/23 sayılı “Gerçekleşmiş Ancak Raporlanmamış Tazminat Karşılığı
(IBNR) Hesaplamasına İlişkin Açıklamalar Hakkında Genelge” (“2011/23 sayılı Genelge”)
uyarınca, sigorta şirketlerinin 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle, davaların sonuçlanma tarihlerini
dikkate alarak son beş yıllık gerçekleşmelere göre alt branşlar itibariyle Şirket aleyhine açılan
davaların tutarları üzerinden bir kazanma oranı hesaplaması ve hesaplanan kazanma oranına
göre dava sürecinde olan dosyalar için tahakkuk ettirilen muallak tazminat karşılığı tutarlarından
indirim yapması mümkün bulunmaktadır. Şirket, 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle son beş yılda
bütün yargı aşamaları tamamlanmış hasar dosyalarından Şirket lehine sonuçlamış olan
dosyalarının tutarlarını, dosyaların toplam tutarına oranlayarak alt branşlar itibariyle kazanma
oranları hesaplamıştır. Kazanma oranı hesaplamasında sadece tazminata ilişkin anapara tutarları
hesaplamaya dahil edilip, faiz ve diğer masraflar dikkate alınmamıştır. Şirket, kazanma oranı
%15’in üzerinde hesaplanan branşlar için 2011/23 sayılı Genelge uyarınca %15 oranını
kullanarak davalık muallak tazminat karşılığı tutarlarından indirim yapmıştır. Söz konusu
hesaplamalar brüt tutarlar üzerinden yapılmış ve 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle kayıtlarda yer
alan davalık muallak tazminat karşılıklarının branşlar itibariyle ortalama reasürans payı oranları
kullanılarak hesaplanan indirim tutarının reasürans payı belirlenmiştir. Şirket’in 31 Aralık 2013
tarihi itibariyle alt branşlar bazında hesapladığı kazanma oranları ile tahakkuk ettirilen muallak
tazminat karşılığından 655,981 TL net indirim yapılmıştır (31 Aralık 2012: 508,758 TL)
(17 ve 42 no’lu dipnotlar).
Dengeleme Karşılığı
Teknik Karşılıklar Yönetmeliği uyarınca sigorta şirketleri, takip eden hesap dönemlerinde
meydana gelebilecek tazminat oranlarındaki dalgalanmaları dengelemek ve katastrofik riskleri
karşılamak üzere kredi deprem teminatları içeren sigorta sözleşmeleri için dengeleme karşılığı
ayırmak zorundadırlar. Söz konusu karşılık her bir yıla tekabül eden net deprem ve kredi
primlerinin %12’si oranında hesaplanır. Net primin hesaplanmasında, bölüşmesiz reasürans
anlaşmaları için ödenen tutarlar devredilen prim olarak kabul edilir.
Şirket, 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle 199,446 TL (31 Aralık 2012: 148,369 TL) tutarında
dengeleme karşılığı ayırmıştır (17 ve 47.1 no’lu dipnotlar).
3.
Önemli Muhasebe Tahminleri ve Hükümleri
Finansal tabloların hazırlanması, bilanço tarihi itibariyle raporlanan varlıklar ve
yükümlülüklerin tutarlarını, şarta bağlı varlıkların ve yükümlülüklerin açıklanmasını ve hesap
dönemi boyunca raporlanan gelir ve giderlerin tutarlarını etkileyebilecek tahmin ve
varsayımların kullanılmasını gerektirmektedir. Muhasebe değerlendirme, tahmin ve
varsayımları, geçmiş tecrübe ve diğer faktörler ile o günün koşullarıyla gelecekteki olaylar
hakkında makul beklentiler dikkate alınarak değerlendirilir. Bu değerlendirme ve tahminler,
yönetimin mevcut olaylar ve işlemlere ilişkin en iyi bilgilerine dayanmasına rağmen, fiili
sonuçlar varsayımlarından farklılık gösterebilir.
Şirket için en önemli muhasebe tahminlerinden biri yürürlükte olan poliçelerinden doğacak
giderlere ilişkin nihai net yükümlülüklerin tahmin edilmesidir. Sigortacılık ile ilgili
yükümlülüklerin tahmin edilmesi, doğası itibariyle çok sayıda belirsizliğin değerlendirilmesini
içerir.
22
TÜRK NİPPON SİGORTA A.Ş
1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
4.
Sigorta ve Finansal Riskin Yönetimi
Sigorta riski
Sigorta sözleşmelerine ilişkin risk, sigorta konusu olayın gerçekleşmesi ihtimali ve bu olaydan
kaynaklanacak olan hasar tutarının bilinemiyor olmasıdır. Sigorta sözleşmelerinin doğası gereği,
söz konusu risk rastlantısaldır ve dolayısıyla tam olarak tahmin edilemez.
Fiyatlandırma ve karşılık ayırma metodlarına ihtimal teorisinin uygulandığı bir poliçe
portföyünde, Şirket’in sigorta sözleşmeleriyle ilgili olarak maruz kaldığı temel risk, ödenen hasar
ve tazminatların sigortacılık karşılıklarının kayıtlı değerlerinin üstünde gerçekleşmesidir. Şirket
poliçe yazma stratejisini, kabul edilen sigorta risklerinin tipine ve oluşan hasarlara göre
belirlemektedir.
Şirket söz konusu riskleri, şekillendirmiş olduğu poliçe yazma stratejisi ve bütün branşlarda tarafı
olduğu reasürans anlaşmaları ile yönetmektedir.
Sigorta riskinin (sigorta edilen azami tutar) branş bazında dağılımı aşağıda özetlenmiştir:
31 Aralık 2013
Yangın ve doğal afetler
31 Aralık 2012
39,974,757,005
19,304,943,907
12,758,924,001
44,083,215,000
6,589,016,329
5,723,068,248
4,204,314,201
2,786,249,560
1,007,450,745
316,661,951
492,485,920 956,225,331
390,459,584 197,765,658
315,103,570 367,071,307
14,923,267 13,071,823
533,489
409,875
Kara araçları sorumluluk
Kara araçları
Genel zararlar
Genel Sorumluluk
Kaza
Hastalık Sağlık
Nakliyat
Emniyeti suistimal
Su araçları
Toplam
65,747,968,111
73,748,682,660
Duyarlılık analizleri
Finansal risk
Şirket, sahip olduğu finansal varlıklar, reasürans varlıkları ve sigortacılık yükümlülüklerinden
dolayı finansal risklere maruz kalmaktadır. Özet olarak temel finansal risk, finansal varlıklardan
sağlanan gelirlerin, sigorta sözleşmelerinden kaynaklanan yükümlülüklerin karşılanmasında
yetersiz kalmasıdır. Finansal riskin en önemli bileşenleri piyasa riski (kur riski, piyasa değeri faiz
oranı riski, nakit akımı faiz oranı riski ve fiyat riskini içerir), kredi riski ve likidite riskidir.
Şirket’in genel risk yönetimi programı, finansal piyasaların değişkenliğine ve bunun Şirket’in
finansal performansı üzerindeki muhtemel olumsuz etkilerinin asgari seviyeye indirilmesine
yoğunlaşmaktadır. Şirket, herhangi bir türev finansal enstrüman kullanmamaktadır. Risk yönetimi,
Şirket yönetimi tarafından Yönetim Kurulu’nca onaylanmış usuller doğrultusunda
gerçekleştirilmektedir.
23
TÜRK NİPPON SİGORTA A.Ş
1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
4.
Sigorta ve Finansal Riskin Yönetimi (Devamı)
(a)
Piyasa riski
i.
Nakit akım, piyasa değeri faiz oranı ve fiyat riski
31 Aralık 2013 ve 2012 tarihleri itibariyle Şirket’in değişken faiz oranlı finansal varlık ve
yükümlülüğü bulunmadığından faiz oranlarının değişiminden kaynaklanan faiz oranı riskine
maruz kalmamaktadır.
ii.
Kur riski
Şirket, döviz cinsinden varlık ve yükümlülüklerinin Türk Lirası’na çevrilmesinden dolayı döviz
kuru değişikliklerinden doğan kur riskine maruz kalmaktadır. Bu riskler, döviz pozisyonunun
analiz edilmesi ile takip edilmektedir.
31 Aralık 2013 tarihi itibariyle ABD Doları, TL karşısında %10 oranında değer
kazansaydı/kaybetseydi ve diğer tüm değişkenler sabit kalsaydı, ABD Doları cinsinden varlık ve
yükümlülüklerin çevrimi dolayısıyla oluşacak kur farkı karı/zararı sonucu vergi öncesi dönem
zararı 47,559 TL (31 Aralık 2012: 80,151 TL) daha düşük/yüksek olacaktı.
31 Aralık 2013 tarihi itibariyle Euro, TL karşısında %10 oranında değer kazansaydı/kaybetseydi
ve diğer tüm değişkenler sabit kalsaydı, Euro cinsinden varlık ve yükümlülüklerin çevrimi
dolayısıyla oluşacak kur farkı karı/zararı sonucu vergi öncesi dönem zararı 113,766 TL
(31 Aralık 2012: 11,096 TL) daha düşük/yüksek olacaktı.
Şirket’in döviz cinsinden olan varlık ve yükümlülüklerine ilişkin bilgiler ilgili dipnotlarda yer
almaktadır.
iii.
Fiyat riski
Şirket’in finansal varlıkları, Şirket’i fiyat riskine maruz bırakmaktadır.
31 Aralık 2013 tarihi itibariyle Şirket’in piyasa değerinden tutulan finansal varlığı
bulunmamaktadır. 31 Aralık 2012 tarihleri itibariyle Şirket’in satılmaya hazır olarak
sınıflandırılan finansal varlıkları piyasa değerinden tutulmaktadır. Piyasa fiyatları %5 oranında
artsaydı/azalsaydı ve diğer tüm değişkenler sabit kalsaydı, vergi öncesi net varlıklar 593,953 TL
daha yüksek/düşük olacaktı.
(b)
Kredi riski
Finansal varlıkların mülkiyeti, karşı tarafın sözleşmenin şartlarını yerine getirmeme riskini taşır.
Şirket’in kredi riski, nakit ve nakit benzerleri ile banka mevduatları, finansal varlıklar,
sigortacılık yükümlülüklerindeki reasürans payları, reasürans şirketlerinden alacaklar ve
sigortalılardan ve aracı kurumlardan olan prim alacaklarından kaynaklanmaktadır. Bu riskler,
Şirket yönetimi tarafından karşı tarafa olan toplam kredi riski olarak görülmektedir.
Şirket kredi ve alacaklar olarak sınıflandırılan finansal varlıklarının ve sigorta faaliyetlerinden
kaynaklanan alacaklarının (reasürans alacakları dahil) kredi riskini alınan teminat ve karşı taraf
seçiminde uyguladığı prosedürler ile takip etmekte ve sınırlandırmaktadır. Bu alacaklar ile ilgili
diğer açıklamalar 12 no’lu dipnotta yapılmıştır.
Şirket’in kredi ve alacak grubu dışında kalan ve kredi riskine tabi finansal varlıkları genellikle
devlet iç borçlanma senetleri ile Türkiye’de yerleşik banka ve diğer finansal kurumlarda tutulan
vadeli ve vadesiz mevduatı temsil etmekte ve bu alacaklar yüksek kredi riskine sahip olarak
kabul edilmemektedir.
24
TÜRK NİPPON SİGORTA A.Ş
1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
4.
Sigorta ve Finansal Riskin Yönetimi (Devamı)
(c)
Likidite riski
Şirket, sigorta sözleşmelerinden kaynaklanan yükümlülüklerin karşılanabilmesi için elinde
bulunan nakit kaynakları kullanmaktadır. Likidite riski, makul bir maliyet dahilinde, borçların
ödenmesi için yeterli nakdin bulunmaması riskidir. Yönetim, söz konusu borçların ödenmesine
yetecek tutarda fon bulundurulmasıyla ilgili limitleri belirler.
Aşağıdaki tablo, Şirket’in finansal ve sigorta yükümlülüklerinin bilanço tarihi itibariyle
sözleşmeden kaynaklanan veya beklenen vadelerine kalan sürelerine göre dağılımını
göstermektedir. Tabloda gösterilen tutarlar iskonto edilmemiş nakit akımlarıdır:
31 Aralık 2013
Sözleşmeden kaynaklanan nakit akımları
3 aya
kadar 3 ay - 1 yıl
1 yıl -5 yıl
Sigorta ve reasürans
şirketlerine toplam borçlar
Tedavi giderlerine ilişkin
SGK’ya borçlar
Diğer çeşitli borçlar
3,202,645
-
-
7,020,907
-
-
-
108,471
672,248
3,818,262
-
-
7,801,626
Sözleşmeden kaynaklanan nakit akımları
3 aya
kadar 3 ay - 1 yıl
1 yıl -5 yıl
5 yıldan
uzun
Toplam
-
-
2,460,135
-
-
768,816
436,681
-
-
3,665,632
Beklenen nakit akımları
3 aya
kadar 3 ay - 1 yıl 1 yıl - 5 yıl
5 yıldan
uzun
Toplam
108,471
672,248
Sigorta ve reasürans
şirketlerine toplam borçlar
Tedavi giderlerine ilişkin
SGK’ya borçlar
Diğer çeşitli borçlar
1,644,003 816,132
423,737
66,972
2,134,712
31 Aralık 2013
Kazanılmamış primler
karşılığı - net (*)
Muallak tazminat karşılığı - net (**)
Devam eden riskler karşılığı – net (*)
Dengeleme karşılığı
31 Aralık 2012
Kazanılmamış primler
karşılığı - net (*)
Muallak tazminat karşılığı - net (**)
Devam eden riskler karşılığı - net (*)
Dengeleme karşılığı
345,079
369,709
1,530,920
6,159,614
7,779,879
4,297,851
2,642,318
14,003
332,580
-
- 13,939,493
2,278,841
9,219,010
3,502
350,085
199,446 199,446
10,471,468
23,708,034
2,282,343 199,446
10,754,777
Beklenen nakit akımları
3 aya
kadar 3 ay - 1 yıl 1 yıl - 5 yıl
504,968
11,098,277
2,097,437
2,365,539
13,415
294,843
2,615,820
19,973,224
(*)
(**)
Toplam
3,818,262
3,983,364
31 Aralık 2012
5 yıldan
uzun
13,758,659
5 yıldan
uzun
Toplam
68,315
- 11,671,560
3,380,246
7,843,222
1,815
310,073
148,369 148,369
3,450,376 148,369
Şirket, bu tutarların tamamını bilançoda kısa vadeli yükümlülükler altında sınıflandırmaktadır.
Şirket, dava konusu hasarların ödenmesinin bir yıldan daha uzun bir sürede gerçekleşeceğini
öngörmektedir. Muallak tazminat karşılığının tamamı bilançoda kısa vadeli olarak
sınıflandırılmıştır.
25
TÜRK NİPPON SİGORTA A.Ş
1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
Şirket yukarıda belirtilen yükümlülükleri, aktifinde yer alan nakit ve nakit benzeri varlıklar ile
karşılamayı öngörmektedir.
26
TÜRK NİPPON SİGORTA A.Ş
1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
4.
Sigorta ve Finansal Riskin Yönetimi (Devamı)
Finansal araçların makul değeri
Makul değer, finansal araçların, zorunlu bir satış veya tasfiye işlemi dışında gönüllü taraflar
arasındaki bir cari işlemde, el değiştirebileceği bir tutar olup, eğer varsa teşkilatlanmış bir
piyasada işlem gören fiyatı ile en iyi şekilde belirlenir.
Finansal araçların tahmini makul değerleri, Şirket tarafından mevcut piyasa bilgileri ve uygun
değerleme yöntemler kullanılarak tespit edilmektedir.
Aşağıdaki yöntem ve varsayımlar, makul değeri belirlenebilen finansal araçların makul
değerinin tahmininde kullanılmıştır:
Finansal varlıklar
Dönem sonu kurlarıyla çevrilen dövize dayalı olan bakiyelerin makul değerlerinin, kayıtlı
değerlerine yaklaştığı kabul edilmektedir. Nakit ve nakit benzerlerinin makul değerlerinin kısa
vadeli olmaları dolayısıyla kayıtlı değerlerine yaklaştığı kabul edilmektedir. Esas faaliyetlerden
alacakların kayıtlı değerinin ilgili şüpheli alacak karşılığının düşülmesinden sonra makul
değerlerini gösterdiği tahmin edilmektedir. Borsaya kayıtlı olmayan satılmaya hazır finansal
varlıkların ise maliyetleri, varsa, değer düşüklüğü çıkarılmış değerleri makul değerleri olarak
kabul edilmektedir.
Finansal yükümlülükler
Esas faaliyetlerden borçlar ile diğer parasal borçların kayıtlı değerlerinin makul değerlerine
yakın olduğu tahmin edilmektedir.
Sermaye yönetimi
Şirket’in sermayeyi yönetirken amaçları:
-
Hazine Müsteşarlığı’nın gerekli gördüğü sermaye yeterliliği şartlarını yerine getirmek,
Şirket’in işletmelerin devamlılığı ilkesi çerçevesinde varlığını sürdürmek ve faaliyetlerin
devamını sağlayabilmektir.
Şirket’in, finansal tabloların hazırlanma tarihi itibariyle, sermaye yeterliliğinin ölçülmesine
ilişkin yönetmelik çerçevesinde hesaplanan 31 Aralık 2013 tarihli asgari gerekli özsermayesi
12,357,433 TL’dir (31 Aralık 2012: 8,082,393 TL). Bu çerçevede, Şirket’in özsermayesi,
19 Ocak 2009 tarihinde yayımlanan Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin Sermaye
Yeterliliklerinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik uyarınca belirlenen
gerekli asgari özsermayeden 2,110,947 TL daha yüksektir (31 Aralık 2012: 168,137 TL).
5.
Bölüm Bilgileri
2.3 no’lu dipnotta açıklanmıştır.
6.
Maddi Duran Varlıklar
6.1
Dönemin tüm amortisman giderleri ile itfa ve tükenme payları: 374,040 TL (1 Ocak 31 Aralık 2012: 550,515 TL).
6.1.1 Amortisman giderleri: 308,088 TL (1 Ocak - 31 Aralık 2012: 411,402 TL).
6.1.2 İtfa ve tükenme payları: 65,952 TL (1 Ocak - 31 Aralık 2012: 139,113 TL).
6.2
Amortisman hesaplama yöntemleri ile bu yöntemlerde yapılan değişikliklerin dönemin
amortisman giderlerinde meydana getirdiği artış (+) veya azalış (-):Yoktur (1 Ocak 31 Aralık 2012: Yoktur).
27
TÜRK NİPPON SİGORTA A.Ş
1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
6.
Maddi Duran Varlıklar (Devamı)
6.3
Cari dönemde duran varlık hareketleri:
6.3.1 Satın alınan, imal veya inşa edilen maddi duran varlıkların maliyeti: 18,451 TL
(1 Ocak - 31 Aralık 2012: 180,748 TL).
6.3.2 Satılan veya hurdaya ayrılan maddi duran varlık maliyeti: 82,119 TL (1 Ocak - 31 Aralık
2012: 8,528 TL).
6.3.3 Cari dönemde ortaya çıkan değerleme artışları:
6.3.3.1
6.3.3.2
Varlık maliyetlerinde (+): Yoktur (1 Ocak - 31 Aralık 2012: Yoktur).
Birikmiş amortismanlarda (-): Yoktur (1 Ocak - 31 Aralık 2012: Yoktur).
6.3.4 Yapılmakta olan yatırımların niteliği, toplam tutarı, başlangıç ve bitiş tarihi ve
tamamlama derecesi: Yoktur (1 Ocak - 31 Aralık 2012: Yoktur).
Maddi duran varlık hareket tablosu:
1 Ocak
2013
Maliyet:
Demirbaş ve tesisatlar
Motorlu taşıtlar
Özel maliyetler
Kiralama yoluyla edinilmiş
maddi varlıklar
İlaveler
1,401,667
139,488
427,435
129,858
-
2,098,448
Birikmiş amortisman:
Demirbaş ve tesisatlar
Motorlu taşıtlar
Özel maliyetler
Kiralama yoluyla edinilmiş
maddi varlıklar
13,144
5,307
18,451
(1,024,063) (200,919)
(16,433)
(16,275)
(283,908)
(86,162)
(43,832)
(25,972)
(1,368,236) (329,328)
Net kayıtlı değer
Net kayıtlı değer
(82,119)
9,615
11,625
21,240
İlaveler
1,372,239
424,131
129,858
37,956
139,488
3,304
180,748
Çıkışlar
(8,528)
(8,528)
(740,736)
(198,309)
(283,327)
(16,433)
(85,599)
-
(17,789)
(26,043)
-
(956,834)
(411,402)
-
969,394
28
31 Aralık
2013
1,402,436
69,744
432,742
129,858
2,034,780
(1,215,367)
(21,083)
(370,070)
(69,804)
(1,676,324)
358,456
1,926,228
Birikmiş amortisman:
Demirbaş ve tesisatlar
Motorlu taşıtlar
Özel maliyetler
Kiralama yoluyla edinilmiş
maddi varlıklar
(12,375)
(69,744)
-
730,212
1 Ocak
2012
Maliyet:
Demirbaş ve tesisatlar
Motorlu taşıtlar
Özel maliyetler
Kiralama yoluyla edinilmiş
maddi varlıklar
Çıkışlar
31 Aralık
2012
1,401,667
139,488
427,435
129,858
2,098,448
(1,024,063)
(16,433)
(283,908)
(43,832)
(1,368,236)
730,212
TÜRK NİPPON SİGORTA A.Ş
1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
6.
Maddi Duran Varlıklar (Devamı)
Şirket’in finansal kiralama işlemlerinde kiracı olarak edindiği maddi duran varlıklar aşağıdaki
bakiyeleri içerir:
31 Aralık 2013
Kiralama yoluyla edinilmiş
maddi varlıklar
Birikmiş amortisman
Net kayıtlı değer
31 Aralık 2012
129,858
(69,804)
129,858
(43,832)
60,054
86,026
Şirket’in 31 Aralık 2013 ve 2012 tarihleri itibariyle maddi duran varlıkları üzerinde ipotek
bulunmamaktadır.
7.
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
1 Ocak
2013
İlaveler
Çıkışlar
31 Aralık
2013
Maliyet:
Arsa
Binalar
56,424
23,600
-
-
56,424
23,600
Toplam
80,024
-
-
80,024
İlaveler
Çıkışlar
1 Ocak
2012
31 Aralık
2012
Maliyet:
Arsa
Binalar
103,624
23,600
-
(47,200)
-
56,424
23,600
Toplam
127,224
-
(47,200)
80,024
Yatırım amaçlı gayrimenkuller üzerinde ipotek bulunmamaktadır (31 Aralık 2012: Yoktur).
8.
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
1 Ocak
2013
İlaveler
Çıkışlar
31 Aralık
2013
Maliyet:
Haklar
1,485,132
41,022
-
1,526,154
Haklar
(1,388,366)
(65,952)
-
(1,454,318)
Net kayıtlı değer
96,766
Birikmiş amortisman:
1 Ocak
2012
71,836
İlaveler
Çıkışlar
31 Aralık
2012
Maliyet:
Haklar
1,433,504
51,628
-
1,485,132
-
(1,388,366)
Birikmiş amortisman:
Haklar
Net kayıtlı değer
(1,249,253) (139,113)
184,251
29
96,766
TÜRK NİPPON SİGORTA A.Ş
1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
9.
İştiraklerdeki Yatırımlar
Şirket’in, 31 Aralık 2013 ve 2012 tarihleri itibariyle özsermaye muhasebesi yöntemine göre
kayıtlarına yansıttığı iştiraki bulunmamaktadır.
10.
Reasürans Varlıkları
1 Ocak 31 Aralık 2013
Reasürans Gelirleri/(Giderleri)
Kazanılmamış primler karşılığı değişiminde
reasürör payı (17.15 - 17.19 no’lu dipnot)
Reasürörlerden alınan komisyonlar (brüt)
Ödenen hasarlarda reasürör payı
Muallak hasar ve tazminat karşılığı
değişiminde reasürör payı (17.15 - 17.19 no’lu dipnot)
Devam eden riskler karşılığı değişiminde
reasürör payı (17.15 - 17.19 no’lu dipnot)
Reasürörlerden alınan komisyonların
ertelenmesindeki değişim
Reasürörlere devredilen primler (24 no’lu dipnot)
1 Ocak 31 Aralık 2012
6,519,090
4,424,636
2,506,457
360,099
1,888,718
3,973,557
881,573
180,195
355,178
(4,581,626)
(1,462,555) (169,780)
(19,696,154) (9,632,656)
Reasürans sözleşmeleri ile ilgili detaylı açıklamalar 2.14 no’lu dipnotta yapılmıştır.
31 Aralık 2013
Reasürans Varlık/(Yükümlülükleri)
Kazanılmamış primler karşılığı reasürör payı
(17.15 - 17.19 no’lu dipnot)
Muallak hasar ve tazminat karşılığı reasürör payı
(17.15 - 17.19 no’lu dipnot)
Devam eden riskler karşılığı reasürör payı
(17.15 - 17.19 no’lu dipnot)
Ertelenmiş reasürans komisyon gelirleri
(17.15 - 17.19 ve 19 no’lu dipnotlar)
Reasürör şirketler cari hesabı - net
31 Aralık 2012
11,226,092
4,849,993
2,945,984
2,064,411
699,373
344,195
(2,558,007)
(6,418,165)
(1,095,452)
(1,807,567)
Reasürans sözleşmeleri ile ilgili detaylı açıklamalar 2.14 no’lu dipnotta yapılmıştır.
11.
Finansal Varlıklar
11.1 Kuruluşun faaliyetlerine uygun, sunulan kalemlerin alt sınıflamaları:
Şirket’in 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle finansal varlığı bulunmamaktadır.
Satılmaya hazır finansal varlıklar
Devlet tahvilleri (*)
Ters repo (**)
Toplam
(*)
(**)
Bloke
31 Aralık 2012
Bloke olmayan
Toplam
6,378,431
-
5,500,624
6,378,431
5,500,624
6,378,431
5,500,624
11,879,055
31 Aralık 2012 tarihi itibariyle devlet tahvillerinin faiz oranı yıllık %10’dur.
31 Aralık 2012 tarihi itibariyle ters repo işleminin faiz oranı ortalama yıllık %5’tir.
31 Aralık 2013
31 Aralık 2012
Kredi ve alacaklar (12.1 no’lu dipnot)
15,724,213
9,835,856
Toplam
15,724,213
9,835,856
11.2 Yıl içinde ihraç edilen hisse senedi dışındaki menkul kıymetler: Yoktur (31 Aralık 2012:
Yoktur).
11.3 Yıl içinde itfa edilen borçlanmayı temsil eden menkul kıymetler: Yoktur (31 Aralık 2012:
Yoktur).
30
TÜRK NİPPON SİGORTA A.Ş
1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
11.4 Bilançoda maliyet bedeli üzerinden gösterilmiş menkul kıymetlerin ve finansal duran
varlıkların borsa rayiçlerine göre, borsa rayiçleri üzerinden gösterilmiş menkul
kıymetlerin ve finansal duran varlıkların maliyet bedellerine göre değerlerini gösteren
bilgi:
Menkul kıymetler
Devlet tahvilleri
Ters Repo
31 Aralık 2013
Kayıtlı Değer
Maliyet Değeri
(Makul Değer)
-
-
11,879,055
-
31 Aralık 2012
Kayıtlı Değer
Maliyet Değeri
(Makul Değer)
5,953,280 6,378,431
5,500,000 5,500,624
11,453,280
11.5 Menkul kıymetler ve bağlı menkul kıymetler grubu içinde yer alıp işletmenin ortakları,
iştirakleri ve bağlı ortaklıklar tarafından çıkarılmış bulunan menkul kıymet tutarları ve
bunları çıkaran ortaklıklar: Yoktur (31 Aralık 2012: Yoktur).
11.6 Finansal varlıklarda son üç yılda meydana gelen değer artışları: Yoktur (31 Aralık 2012:
Yoktur).
11.7 - 11.9 Finansal varlıklara ilişkin diğer açıklamalar:
Satılmaya hazır finansal varlıklardan cari dönem içinde elde edilen faiz ve satış gelirleri
83,379 TL’dir (1 Ocak - 31 Aralık 2012: 534,546 TL) (26 no’lu dipnot). Satılmaya hazır
finansal varlıkların 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle gerçekleşmeyen makul değer kazancı/kaybı
bulunmamaktadır (31 Aralık 2012: 31,810 TL makul değer kazancı) (15 no’lu dipnot).
Şirket’in 31 Aralık 2013 itibariyle finansal varlığı yoktur (31 Aralık 2012 tarihleri itibariyle
finansal varlıklarının vadesi 1 yıldan kısadır).
Şirket’in 31 Aralık 2013 ve 2012 tarihleri itibariyle döviz cinsinden finansal varlığı
bulunmamaktadır.
12. Krediler ve Alacaklar
12.1 Alacakların, ticari müşterilerden olan alacaklar, ilgili taraflardan olan alacaklar, peşin
ödemeler için (gelecek aylara, yıllara ait ödemeler) ve diğerleri biçiminde sınıflanması:
Acentelerden alacaklar
Kredi kartı alacakları
Rücu ve sovtaj alacakları - brüt
Sigorta ve reasürans şirketlerinden alacaklar
Sigortalılardan alacaklar
Sigortacılık faaliyetlerinden alacaklar - kısa vadeli
Kanuni takipteki şüpheli rücu ve
sovtaj alacakları - kısa vadeli
Acentelerden şüpheli alacaklar - kısa vadeli
Esas faaliyetlerden alacaklar - kısa vadeli
Rücu ve sovtaj alacakları - uzun vadeli
Kanuni takipteki şüpheli rücu ve
sovtaj alacakları - uzun vadeli
31 Aralık 2013
31 Aralık 2012
10,328,779
5,257,340
4,458,206
3,762,413
1,214,676
577,718
80,945
305,870
37,759
548
16,120,365
357,706
352,697
16,830,768
6,304
Toplam esas faaliyetlerden alacaklar
Şüpheli rücu ve sovtaj alacakları karşılığı - kısa vadeli
Şüpheli rücu ve sovtaj alacakları karşılığı - uzun vadeli
Acentelerden şüpheli alacaklar karşılığı
Rücu ve sovtaj alacakları karşılığı - kısa vadeli
Rücu ve sovtaj alacakları karşılığı - uzun vadeli
Esas faaliyetlerden alacaklar - net (11.1 no’lu dipnot)
31
9,903,889
691,123
358,119
10,953,131
9,662
1,111,870
548,260
17,948,942
11,511,053
(357,706)
(1,111,870)
(236,700)
(512,149)
(6,304)
(691,123)
(548,260)
(236,700)
(189,452)
(9,662)
15,724,213
9,835,856
TÜRK NİPPON SİGORTA A.Ş
1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
12.2 İşletmenin ortaklar, iştirakler ve bağlı ortaklıklarla olan alacak - borç ilişkisi:
İlişkili taraflar ile olan işlem ve bakiyeler 45 no’lu dipnotta detaylı olarak açıklanmıştır.
12.3 Alacaklar için alınmış olan ipotek ve diğer teminatların toplam tutarı:
Alınan garanti ve teminatların detayı aşağıda yer almaktadır:
31 Aralık 2013
Alınan ipotek senetleri
Teminat mektupları
Diğer
Toplam
31 Aralık 2012
1,403,000
1,106,500
458,101
1,343,000
605,000
436,907
2,967,601
2,384,907
Şirket’in 31 Aralık 2013 ve 2012 tarihleri itibariyle yabancı paralı ipotek ve teminatı
bulunmamaktadır.
Alacak tutarından daha fazla teminat alınan aracılar dikkate alındığında, Şirket’in kullanılabilir
teminat tutarı 1,152,325 TL (31 Aralık 2012: 1,041,069 TL) olarak hesaplanmaktadır.
12.4 Yabancı paralarla temsil edilen ve kur garantisi olmayan alacak ve borçlar ile aktifte
mevcut yabancı paraların ayrı ayrı tutarları ve TL’ye dönüştürme kurları:
Dövizli alacaklar
Döviz
Cinsi
EUR
USD
31 Aralık 2013
Döviz
Tutarı
Kur
814,317
960,553
Tutar
TL
2.9365
2.1343
2,391,242
2,050,109
Toplam
Dövizli alacaklar
4,441,351
Döviz
Cinsi
EUR
USD
31 Aralık 2012
Döviz
Tutarı
Kur
75,081
845,536
Tutar
TL
2.3517
1.7826
176,568
1,507,252
Toplam
1,683,820
12.5 - 12.7 Krediler ve alacaklara ilişkin diğer açıklamalar:
Sigortacılık faaliyetlerinden alacakların vade analizi aşağıdaki gibidir:
31 Aralık 2013
Vadesi geçmiş alacaklar
3 aya kadar
3-6 ay arası
6 ay-1 yıl arası
1 yıl üzeri
31 Aralık 2012
1,899,057
4,850,755
5,500,090
2,574,842
-
1,890,754
2,136,405
3,365,934
1,626,946
262
14,824,744
9,020,301
Reasürans şirketlerinden alacaklar
Rücu ve sovtaj alacakları - brüt
80,945
1,214,676
Toplam
16,120,365
32
305,870
577,718
9,903,889
TÜRK NİPPON SİGORTA A.Ş
1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
12.5 - 12.7 Krediler ve alacaklara ilişkin diğer açıklamalar (Devamı):
Acentelerden şüpheli alacaklar karşılığının hareket tablosu aşağıdaki gibidir:
2013
Dönem başı - 1 Ocak
2012
236,700
323,139
Dönem içindeki değişim
-
(86,439)
Dönem sonu - 31 Aralık
236,700
236,700
Vadesini geçmiş ama şüpheli hale gelmemiş sigortalılardan ve acentelerden alacaklar:
31 Aralık 2013
3 aya kadar
3-6 ay arası
6 ay – 1 yıl arası
1 yılın üzeri
Toplam
31 Aralık 2012
1,519,962
379,095
-
1,146,641
137,518
511,390
95,205
1,899,057
1,890,754
Şirket’in yukarıda belirtilen alacaklar için 1,105,825 TL (31 Aralık 2012 875,000 TL)
kullanılabilir teminatı bulunmaktadır.
13.
Türev Finansal Araçlar
Yoktur (31 Aralık 2012: Yoktur).
14.
Nakit ve Nakit Benzerleri
1 Ocak - 31 Aralık 2013 ve 2012 hesap dönemlerine ait nakit akış tablolarına esas teşkil eden nakit
ve nakit benzerleri 2.12 no’lu dipnotta açıklanmış olup Şirket’in banka mevduatlarının detayı
aşağıda yer almaktadır:
31 Aralık 2013
TL mevduatlar
- vadeli mevduatlar
- vadesiz mevduatlar
Yabancı para mevduatlar
- vadesiz mevduatlar
31 Aralık 2012
21,572,730
131,024
2,840,000
172,268
21,703,754
3,012,268
31,717
2,089
31,717
2,089
Faiz tahakkuku
59,530
4,406
Toplam
21,795,001
3,018,763
Şirket’in 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle, 4,062,729 TL’si (31 Aralık 2012: Yoktur) Hazine
Müsteşarlığı lehine ve 940,000 TL’si (31 Aralık 2012: 140,000 TL) alınan teminat mektuplarına
istinaden ilgili bankalar lehine olmak üzere; toplam 5,002,729 TL (31 Aralık 2012: 140,000 TL)
tutarında mevduatı blokedir (2.12, 17.1 ve 43 no’lu dipnotlar).
33
TÜRK NİPPON SİGORTA A.Ş
1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
14.
Nakit ve Nakit Benzerleri (Devamı)
31 Aralık 2013
(%)
31 Aralık 2012
(%)
8.29
6.66
TL vadeli mevduatların ağırlıklı ortalama yıllık faiz oranı
31 Aralık 2013
Yabancı para
TL Karşılığı
Vadeli
Vadesiz
Vadeli
Vadesiz
İngiliz Sterlini (GBP)
Euro (EUR)
-
7,931
1,318
Toplam
-
27,847
3,870
-
31,717
31 Aralık 2012
Yabancı para
TL Karşılığı
Vadeli
Vadesiz
Vadeli
Vadesiz
ABD Doları (USD)
-
1,172
Toplam
15.
-
2,089
-
2,089
Sermaye
Şirket’in tamamı ödenmiş toplam 1,461,300,000 adet (31 Aralık 2012: 4,871,000,000 adet)
hisse senedi bulunmaktadır.
Dönem başı ve dönem sonunda bulunan hisse senetlerinin hareketleri aşağıdaki gibidir:
Azaltılan sermaye
Nominal
Adet
TL
1 Ocak 2013
Nominal
Adet
TL
31 Aralık 2013
Nominal
Adet
TL
Ödenmiş
4,871,000,000 48,710,000
14,613,000
(3,409,700,000) (34,097,000)
1,461,300,000
Toplam
4,871,000,000 48,710,000
14,613,000
(3,409,700,000) (34,097,000)
1,461,300,000
Yeni çıkarılan/(Azaltılan)
Nominal
Adet
TL
1 Ocak 2012
Nominal
Adet
TL
31 Aralık 2012
Nominal
Adet
TL
Ödenmiş
4,871,000,000 48,710,000
48,710,000
-
-
4,871,000,000
Toplam
4,871,000,000 48,710,000
48,710,000
-
-
4,871,000,000
Dönem içerisinde azaltılan sermayeye ilişkin bilgiler 2.13 no’lu dipnotta yer almaktadır.
Yasal Yedekler:
Kanuni defterlerdeki birikmiş karlar, aşağıda belirtilen kanuni yedeklerle ilgili hüküm haricinde
dağıtılabilirler. Türk Ticaret Kanunu’na göre, yasal yedekler birinci ve ikinci tertip yasal
yedekler olmak üzere ikiye ayrılır. Türk Ticaret Kanunu’na göre birinci tertip yasal yedekler,
şirketin ödenmiş/çıkarılmış sermayesinin %20’sine ulaşılıncaya kadar, kanuni net karın
%5’i olarak ayrılır. İkinci tertip yasal yedekler ise ödenmiş/çıkarılmış sermayenin %5’ini aşan
dağıtılan karın %10’udur. Türk Ticaret Kanunu’na göre, yasal yedekler ödenmiş/çıkarılmış
sermayenin %50’sini geçmediği sürece sadece zararları netleştirmek için kullanılabilir, bunun
34
TÜRK NİPPON SİGORTA A.Ş
1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
dışında herhangi bir şekilde kullanılması mümkün değildir. Yasal yedekler cari dönemde
hareket görmemiştir.
35
TÜRK NİPPON SİGORTA A.Ş
1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
15.
Sermaye
Finansal Varlıkların Değerlemesi:
Satılmaya hazır finansal varlıkların makul değerlerindeki değişikliklerden kaynaklanan
gerçekleşmemiş kar ve zararlar özsermaye içinde “Finansal Varlıkların Değerlemesi” altında
muhasebeleştirilir.
Finansal varlıkların değerlemesinin dönem içindeki hareketleri aşağıdaki gibidir:
2013
Dönem başı - 1 Ocak
Satış ve makul değer (azalışları)/artışları
Dönem sonu - 31 Aralık
2012
31,810
(53,932)
(31,810)
85,742
-
31,810
Sermaye Yedekleri:
Şirket’in 24 Aralık 2013 tarihli Olağanüstü Genel Kurulu toplantısında, Şirket ana ortağı Harel
Insurance Investments and Financial Services Ltd. tarafından 2 Eylül 2013 tarihinde gönderilen
8,000,000 TL ve 28 Kasım 2013 tarihinde gönderilen 7,500,000 TL’nin “Zarar Telafi Fonu”
olarak “Diğer Sermaye Yedeklerine” ilave edilmesine; ayrıca 18 Nisan 2012 tarihinde
gönderilen 9,997,575 TL ve 20 Aralık 2012 tarihinde gönderilen 8,000,000 TL ile 2013
içerisinde gönderilmiş olan 15,500,000 TL ile birlikte toplamda gönderilmiş olan
33,497,575 TL’nin gelecek dönemlerde yapılacak olan sermaye artışlarında kullanılmasına ve
Şirket’ten çekilmemesine karar verilmiştir.
16.
Diğer Yedekler ve İsteğe Bağlı Katılımın Sermaye Bileşeni
Özsermaye içerisinde yer alan diğer yedekler ile ilgili bilgi 15 no’lu dipnotta yer almaktadır.
17.
Sigorta Borçları ve Reasürans Varlıkları
17.1 Şirketin hayat ve hayat dışı dallar için tesis etmesi gereken teminat tutarları ile varlıklar
itibariyle hayat ve hayat dışı dallara göre tesis edilmiş teminat tutarları:
Hayat dışı dallar için tesis
edilmesi gereken teminat tutarı (*)
Hayat dışı dallar için tesis
edilen teminat tutarı (11, 14 ve 43 no’lu dipnotlar) (**)
(*)
(**)
31 Aralık 2013
31 Aralık 2012
4,119,144
3,333,333
4,062,729
6,378,431
Sigortacılık Kanunu’na istinaden çıkarılan ve 7 Ağustos 2007 tarih ve 26606 sayılı Resmi
Gazetede yayımlanan “Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin Mali Bünyelerine İlişkin
Yönetmeliğinin 4. maddesi gereğince, sigorta şirketleri ile hayat ve ferdi kaza branşında faaliyet
gösteren emeklilik şirketleri, sermaye yeterliliği hesabı sırasında bulunan gerekli özsermaye
miktarının üçte birine denk düşen Minimum Garanti Fonu tutarını sermaye yeterliliği hesabı
döneminde Hazine Müsteşarlığı lehine teminat olarak tesis etmekle yükümlü kılınmıştır. Ancak,
Minimum Garanti Fonu, asgari kuruluş sermaye miktarları toplamının üçte birinden az olamaz.
Şirket’in 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle hesaplamış olduğu Minimum Garanti Fonu, asgari kuruluş
sermaye miktarları toplamının üçte birinden az olduğundan, Şirket tesis edilmesi gereken teminat
tutarını asgari kuruluş sermaye miktarı toplamının üçte biri olarak belirlemiştir.
Şirket, 11 Şubat 2014 tarihinde tesis edilen teminat tutarını 4,320,000 TL’ye yükseltmiştir.
36
TÜRK NİPPON SİGORTA A.Ş
1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
17.2 Şirketin hayat poliçe adetleri, ile dönem içinde giren, ayrılan hayat ve mevcut hayat
sigortalıların adet ve matematik karşılıkları: Yoktur (1 Ocak - 31 Aralık 2012: Yoktur).
17.3 Hayat dışı sigortalara dallar itibariyle verilen sigorta teminatı tutarı: 4 no’lu dipnotta
açıklanmıştır.
17.4 Şirketin kurduğu emeklilik yatırım fonları ve birim fiyatları: Yoktur (1 Ocak - 31 Aralık
2012: Yoktur).
17.5 Portföydeki katılım belgeleri ve dolaşımdaki katılım belgeleri adet ve tutar: Yoktur
(1 Ocak - 31 Aralık 2012: Yoktur).
17.6 Dönem içinde giren, ayrılan, iptal edilen ve mevcut bireysel emeklilik ve grup emeklilik
katılımcılarının adetçe portföy tutarları: Yoktur (1 Ocak - 31 Aralık 2011: Yoktur).
17.7 Kar paylı hayat sigortalarında kar payının hesaplanmasında kullanılan değerleme
yöntemleri: Yoktur (1 Ocak - 31 Aralık 2012: Yoktur).
17.8 Dönem içinde yeni giren bireysel emeklilik katılımcılarının adet ile brüt ve net katılım
paylarının bireysel ve kurumsal olarak dağılımları: Yoktur (1 Ocak - 31 Aralık 2012:
Yoktur).
17.9 Dönem içinde başka şirketten gelen bireysel emeklilik katılımcılarının adet ile brüt ve net
katılım paylarının bireysel ve kurumsal olarak dağılımları: Yoktur (1 Ocak - 31 Aralık
2012: Yoktur).
17.10 Dönem içinde şirketin hayat portföyünden bireysel emekliliğe geçen bireysel emeklilik
katılımcılarının adet ile brüt ve net katılım paylarının bireysel ve kurumsal olarak
dağılımları: Yoktur (1 Ocak - 31 Aralık 2012: Yoktur).
17.11 Dönem içinde şirketin portföyünden ayrılan başka şirkete geçen veya başka şirkete
geçmeyen her ikisi birlikte bireysel emeklilik katılımcılarının adet ile brüt ve net katılım
paylarının bireysel ve kurumsal olarak dağılımları: Yoktur (1 Ocak - 31 Aralık 2012:
Yoktur).
17.12 Dönem içinde yeni giren hayat sigortalıların adet ile brüt ve net prim tutarları ferdi ve
grup olarak dağılımları: Yoktur (1 Ocak - 31 Aralık 2012: Yoktur).
17.13 Dönem içinde portföyden ayrılan hayat sigortalıların adet ile brüt ve net prim tutarları
matematik karşılıklarının tutarlarının ferdi ve grup olarak dağılımları: Yoktur (1 Ocak 31 Aralık 2012: Yoktur).
17.14 Dönem içinde hayat sigortalılarına kar payı dağıtım oranı: Yoktur (1 Ocak - 31 Aralık
2012: Yoktur).
37
TÜRK NİPPON SİGORTA A.Ş
1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
17.15 - 17.19
Sigorta sözleşmelerinden kaynaklanan yükümlülükler ile ilgili diğer gerekli
açıklamalar:
Muallak hasar ve tazminat karşılığı:
2013
Brüt
Reasürans payı
8,358,549
(1,633,027)
(6,896,077)
997,329
Dönem başı - 1 Ocak
Ödenen hasar
Değişim
- Cari dönem muallak hasarları
- Geçmiş yıllar muallak hasarları
Dönem sonu rapor edilen
hasarlar - 31 Aralık
Gerçekleşmiş ancak rapor
edilmemiş hasarlar (2.24 no’lu dipnot)
Muallak hasar yeterlilik karşılığı
Dava kazanma oranına göre hesaplanan
indirim tutarı (2.24 no’lu dipnot)
6,691,815
2,657,528
(1,230,747)
30,075
5,461,068
2,687,603
10,811,815
(1,836,370)
8,975,445
1,194,078
912,048
(752,947)
Toplam
12,164,994
(641,105)
(565,475)
552,973
346,573
96,966
(655,981)
(2,945,984)
2012
Brüt
Reasürans payı
8,565,741
(1,492,473)
(5,589,408)
634,026
Dönem başı - 1 Ocak
Ödenen hasar
Değişim
- Cari dönem muallak hasarları
- Geçmiş yıllar muallak hasarları
Dönem sonu rapor edilen
hasarlar - 31 Aralık
Gerçekleşmiş ancak rapor
edilmemiş hasarlar (2.24 no’lu dipnot)
Muallak hasar yeterlilik karşılığı
Dava kazanma oranına göre hesaplanan
indirim tutarı (2.24 no’lu dipnot)
9,219,010
Net
7,073,268
(4,955,382)
4,766,962
615,254
(1,007,417)
232,837
3,759,545
848,091
8,358,549
(1,633,027)
6,725,522
908,908
1,176,020
(535,844)
Toplam
Net
6,725,522
(5,898,748)
9,907,633
(176,060)
(282,410)
732,848
893,610
27,086
(508,758)
(2,064,411)
7,843,222
Kazanılmamış primler karşılığı (*):
2013
Brüt
Reasürans payı
Net
16,521,553
(4,849,993) 11,671,560
8,644,032
(6,376,099) 2,267,933
Dönem başı - 1 Ocak
Net değişim
Dönem sonu – 31 Aralık
25,165,585
2012
Brüt
Reasürans payı
Net
16,684,458
(4,843,443) 11,841,015
(162,905)
(6,550)
(169,455)
Dönem başı - 1 Ocak
Net değişim
Dönem sonu - 31 Aralık
(*)
(11,226,092) 13,939,493
16,521,553
(4,849,993) 11,671,560
2.14 no’lu dipnotta açıklandığı üzere, kazanılmamış primler karşılığı reasürans payı değişim tutarı
1 Ocak - 31 Aralık 2013 hesap döneminde SGK’ya aktarılan primler üzerinden gün esasına göre
hesaplanan 142,991 TL (1 Ocak - 31 Aralık 2012: 353,549 TL) tutarındaki kazanılmamış primler
karşılığı değişimini içermektedir.
38
TÜRK NİPPON SİGORTA A.Ş
1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
17.15 - 17.19
Sigorta sözleşmelerinden kaynaklanan yükümlülükler ile ilgili diğer gerekli
açıklamalar (Devamı):
31 Aralık 2013 tarihi itibariyle ertelenmiş komisyon gelirleri ve ertelenmiş komisyon giderleri
sırasıyla 2,558,007 TL (31 Aralık 2012: 1,095,452 TL) ve 4,335,680 TL (31 Aralık 2012:
2,923,117 TL) olup bilançoda sırasıyla ertelenmiş komisyon gelirleri ve ertelenmiş üretim
giderleri hesap kalemleri altında yer almaktadır.
Devam eden riskler karşılığı:
2013
Reasürans payı
Brüt
Dönem başı - 1 Ocak
Net değişim
654,268
395,190
Dönem sonu – 31 Aralık
1,049,458
7,000,423
(6,346,155)
Dönem sonu - 31 Aralık
(344,195)
(355,178)
310,073
40,012
(699,373)
350,085
2012
Reasürans payı
Brüt
Dönem başı - 1 Ocak
Net değişim
Net
654,268
Net
(4,925,821) 2,074,602
4,581,626 (1,764,529)
(344,195)
310,073
Dengeleme karşılığı (*):
2013
Reasürans payı
Brüt
Net
Dönem başı - 1 Ocak
Net değişim
148,369
51,077
-
Dönem sonu - 31 Aralık
199,446
-
199,446
2012
Reasürans payı
Net
92,956
55,413
-
92,956
55,413
148,369
-
148,369
Brüt
Dönem başı - 1 Ocak
Net değişim
Dönem sonu - 31 Aralık
(*)
148,369
51,077
Söz konusu karşılık 2.24 no’lu dipnotta açıklandığı üzere net olarak hesaplanmaktadır.
Şirket’in 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle yabancı para ile ifade edilen ve ihbarı yapılmış muallak
hasar ve tazminat karşılıkları bulunmamaktadır (31 Aralık 2012: Yoktur).
Rücu Gelirleri:
Şirket’in ödemiş olduğu tazminat bedellerine ilişkin olarak 1 Ocak - 31 Aralık 2013 ve 2012
hesap dönemlerinde branş bazında tahsil edilmiş olan rücu ve sovtaj gelirleri aşağıda
açıklanmıştır:
31 Aralık 2013
Brüt Reasürans payı
Kara Araçları
Kara Araçları Sorumluluk
Yangın ve Doğal Afetler
Nakliyat
Genel Srorumluluk
Genel Zararlar
Toplam
4,523,504
3,758,406
94,319
77,554
13,930
4,650
475
4,714,432
4,142,858
(91,876)
(3,396)
(58,819)
(9,751)
(3,255)
(333)
(167,430)
39
Net
4,431,628
90,923
18,735
4,179
1,395
142
4,547,002
31 Aralık 2012
Brüt Reasürans payı
3,890,191
372,381
44,610
45,035
4,352,217
Net
(131,785)
(11,644) 360,737
(34,405) 10,205
(31,525) 13,510
(209,359)
TÜRK NİPPON SİGORTA A.Ş
1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
Şirket’in ödemiş olduğu tazminat bedellerine ilişkin olarak 31 Aralık 2013 ve 2012 tarihleri
itibariyle tahakkuk edilmiş olan net rücu ve sovtaj alacak tutarları branş bazında aşağıda
açıklanmıştır:
40
TÜRK NİPPON SİGORTA A.Ş
1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
17.15 - 17.19
Sigorta sözleşmelerinden kaynaklanan yükümlülükler ile ilgili diğer gerekli
açıklamalar (Devamı):
Rücu Tahakkukları:
31 Aralık 2013
Brüt Reasürans payı
Kara Araçları Sorumluluk
Kara Araçları
Yangın ve Doğal Afetler
Genel Zararlar
Nakliyat
Toplam
1,055,961
923,541
1,512,455
747,149
378,273
239,392
111,766
24,070
3,210,151
1,826,763
31 Aralık 2012
Brüt Reasürans payı
Net
Net
(30,102)
1,025,859
957,478
(33,937)
(14,352)
1,498,103
758,342
(11,193)
(97,412) 37,049
(3,660)
(277,758)
(180,535)
100,515
58,857
134,461
115,426
(16,849)
7,221
24,193
(519,596)
2,690,555
1,989,900
(16,935)
7,258
(163,137)
Davalık Muallak Hasarlara İlişkin Kazanma Oranı Hesaplamaları:
26 Aralık 2011 tarih ve 2011/23 sayılı “Gerçekleşmiş Ancak Raporlanmamış Tazminat Karşılığı
Hesaplamasına İlişkin Açıklamalar Hakkında Genelge” uyarınca, Şirket, 31 Aralık 2013 tarihi
itibariyle son beş yılda bütün yargı aşamaları tamamlanmış hasar dosyalarından şirket lehine
sonuçlanmış olan dosyalarının tutarlarını, dosyaların toplam tutarına oranlayarak alt branşlar
itibariyle kazanma oranları hesaplamış, kazanma oranı %15’in üzerinde hesaplanan branşlar için
Genelge’nin 6. maddesi uyarınca %15 oranını kullanarak muallak tazminat karşılığı
tutarlarından indirim yapmıştır. Şirket’in 31 Aralık 2013 ve 2012 tarihleri itibariyle indirim
tutarı hesaplaması yaptığı yangın ve doğal afetler, su araçları, zorunlu trafik, motorlu kara
taşıtları ihtiyari mali sorumluluk, motorlu kara taşıtları, otobüs zorunlu koltuk ve hırsızlık alt
branşlarının tamamında %15 oranını kullanmıştır.
18.
Yatırım Anlaşması Yükümlülükleri
Yoktur (31 Aralık 2012: Yoktur).
19.
Ticari ve Diğer Borçlar, Ertelenmiş Gelirler
31 Aralık 2013
Reasürans şirketlerine borçlar
Ertelenmiş komisyon gelirleri
(10 ve 17.15 - 17.19 no’lu dipnotlar)
Sigortalılara ve aracılara borçlar
Alınan depozito ve teminatlar
Tedavi giderlerine ilişkin SGK’ya borçlar (*)
Diğer çeşitli borçlar
Toplam ticari ve diğer borçlar, ertelenmiş gelirler
(*)
31 Aralık 2012
6,499,110
2,113,437
2,558,007
521,797
468,132
108,471
672,248
1,095,452
346,698
437,640
768,816
436,681
10,827,765
5,198,724
Tedavi giderlerine ilişkin SGK’ya toplam borçların hareketi aşağıdaki gibidir:
Dönem başı - 1 Ocak
SGK’ya devredilen prim tutarı (1) (**)
Önceki dönemlerde bildirilen
prim tutarına gelen düzeltme (1) (2) (**)
Cari dönem için bildirilen yükümlülük ile
yapılan hesaplama sonucu bulunan tutar arasındaki fark (3)
SGK’ya yapılan ödemeler
Dönem sonu - 31 Aralık
2013
2012
768,816
1,203,390
133,389
444,948
112,734
197,316
47,526
(953,994)
108,471
34,890
(1,111,728)
768,816
(**)
Gelir tablosunda SGK’ya aktarılan primler altında gösterilmektedir.
(1)
2.14 no’lu dipnotta açıklandığı üzere, Kanun’un yayımlandığı tarihten sonra meydana gelen trafik
kazalarından kaynaklanan tedavi masraflarıyla ilgili olmak üzere, Şirket’in ilgili branşlarda, 1 Ocak 31 Aralık 2013 hesap döneminde yazılan poliçelere ilişkin olarak, 2011/17 sayılı Genelge ve 2012/6 no’lu
Sektör Duyurusu kapsamında belirlenen primleri SGK’ya aktarması gerekmektedir. Bu çerçevede, Şirket,
41
TÜRK NİPPON SİGORTA A.Ş
1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
1 Ocak - 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle 133,389 TL’lik (1 Ocak - 31 Aralık 2012: 444,948 TL) tutarı
SGK’ya aktarılan primler olarak kaydetmiştir. SGK’ya aktarılan prim tutarı “Tedavi Giderlerine İlişkin
SGK’ya Borçlar - kısa vadeli” hesabına kaydedilmiş olup dönem sonlarına kadar yapılan ödemeler bu
hesaptan düşülmüştür.
42
TÜRK NİPPON SİGORTA A.Ş
1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
19.
Ticari ve Diğer Borçlar, Ertelenmiş Gelirler (Devamı)
(2)
2012/3 sayılı Genelge kapsamında Şirket, Kanun’un yayımı tarihinden sonra meydana gelen trafik
kazaları bakımından, Kanun’un yayımlandığı 25 Şubat 2011 tarihinden Yönetmelik’in
yayımlandığı 26 Ağustos 2011 tarihine kadar düzenlenen “Zorunlu Taşımacılık Sigortası”,
“Zorunlu Trafik Sigortası” ve “Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası” poliçeler üzerinden SGK’ya
aktarılacak primleri, 2012/3 sayılı Genelge’de araç türüne göre belirlenen yeni maktu tutarlara
göre yeniden hesaplamıştır. Şirket, yukarıda anlatılan esaslar çerçevesinde, ilgili dönemde yazılan
primler üzerinden SGK’ya aktarılacak 112,734 TL (1 Ocak - 31 Aralık 2012: 197,316 TL)’lik
ilave prim tutarını 1 Ocak - 31 Aralık 2013 döneminde SGK’ya aktarılan primler olarak
kaydetmiştir.
(3)
2011/17 ve 2012/4 sayılı Genelgelerin hükümleri çerçevesinde şirketlere bildirilen yükümlülükler
ile belirtilen hesaplama sonucu bulunan tutarların ilgili döneme isabet eden kısmı arasında fark
oluşması durumunda, ilgili fark bilançoda “Tedavi giderlerine ilişkin SGK’ya borçlar” hesabına,
gelir tablosunda ise diğer teknik gelirler veya giderler hesabına yansıtılır. Bu çerçevede Şirket,
1 Ocak - 31 Aralık 2013 hesap dönemi için bildirilen yükümlülüğü dikkate alarak 47,526 TL
(1 Ocak - 31 Aralık 2012: 34,890 TL) tutarındaki borcu “Tedavi giderlerine ilişkin SGK’ya
borçlar” hesabına ilave edip, “Diğer Teknik Giderler” hesabına kaydetmiştir.
İlişkili taraf bakiyeleri 45 no’lu dipnotta açıklanmıştır.
Yabancı para ile ifade edilen borçlar aşağıdaki gibidir:
Döviz Cinsi
ABD Doları
Euro
31 Aralık 2013
Döviz Tutarı
737,720
428,213
Kur
2.1343
2.9365
Tutar TL
1,574,516
1,257,447
2,831,963
Döviz Cinsi
ABD Doları
Euro
31 Aralık 2012
Döviz Tutarı
395,906
27,898
Kur
1.7826
2.3517
Tutar TL
705,742
65,608
771,350
20.
Krediler
Yoktur (31 Aralık 2012: Yoktur).
21.
Ertelenmiş Gelir Vergisi
Şirket ertelenmiş gelir vergisi varlık ve yükümlülüklerini, bilanço kalemlerinde bu finansal
tablolar ve Vergi Usul Kanunu arasındaki farklı değerlendirmelerin sonucunda ortaya çıkan
geçici farkların etkilerini dikkate alarak hesaplamaktadır.
İleriki dönemlerde gerçekleşecek geçici farklar üzerinden yükümlülük metoduna göre
hesaplanan ertelenmiş vergi varlıkları ve yükümlülükleri için uygulanan oran %20’dir
(31 Aralık 2012: %20).
43
TÜRK NİPPON SİGORTA A.Ş
1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
21.
Ertelenmiş Gelir Vergisi (Devamı)
31 Aralık 2013 ve 2012 tarihleri itibariyle birikmiş geçici farklar ve ertelenmiş vergi varlık ve
yükümlülüklerinin yürürlükteki vergi oranları kullanılarak hazırlanan dökümü aşağıdaki gibidir:
Ertelenmiş vergi varlıkları
Birikmiş geçici
farklar
31 Aralık
31 Aralık
2013
2012
Rücu alacak karşılığı
Devam eden riskler karşılığı
Aracılardan ve sigortalılardan
alacaklar karşılığı
Personel izin karşılığı (23 no’lu dipnot)
Kıdem tazminatı karşılığı (22 no’lu dipnot)
Dengeleme karşılığı
Dava karşılıkları (23 no’lu dipnot)
Ertelenmiş vergi
varlıkları/(yükümlülükleri)
31 Aralık
31 Aralık
2013
2012
1,539,005
1,433,170
350,085
310,073
249,199
235,242
171,330
53,890
-
272,199
230,754
136,783
69,169
157,432
2,598,751
307,801 286,634
70,017 62,015
49,840
47,048
34,266
10,778
-
2,609,580
54,440
46,151
27,357
13,833
31,486
519,750 521,916
Ertelenmiş vergi yükümlülükleri
Duran varlıklar
Diğer
(134,272)
-
(236,777)
(31,810)
(26,854) (47,355)
(6,362)
(134,272)
(268,587)
(26,854) (53,717)
Net ertelenmiş vergi varlıkları
(35 no’lu dipnot)
2,464,479
2,340,993
492,896
468,199
Ertelenmiş vergi varlıklarının dönem içindeki hareketi aşağıdaki gibidir:
2013
Dönem başı - 1 Ocak
Ertelenmiş vergi geliri/(gideri) (35 no’lu dipnot)
Özkaynak altında muhasebeleştirilen
aktüeryal kayıpların ertelenmiş vergi etkisi
468,199
24,379
Dönem sonu - 31 Aralık (35 no’lu dipnot)
492,896
2012
810,172
(341,973)
318
468,199
Ertelenmiş vergiler, yükümlülük yöntemi kullanılarak, varlık ve yükümlülüklerin finansal
tablolarda yer alan değerleri ile vergi değerleri arasındaki geçici farklar üzerinden hesaplanır.
Ertelenmiş vergi varlık ve yükümlülükleri, yürürlükte olan veya bilanço tarihi itibariyle
yürürlüğe giren vergi oranları ve vergi mevzuatı dikkate alınarak, vergi varlığının
gerçekleşeceği veya yükümlülüğünün ifa edileceği dönemde uygulanması beklenen vergi
oranları üzerinden hesaplanır.
Ertelenmiş vergi varlıkları, gelecekte vergiye tabi kar elde etmek suretiyle geçici farklardan
yararlanmanın kuvvetle muhtemel olması şartıyla kayıtlara yansıtılmaktadır. 31 Aralık 2013
tarihi itibariyle Şirket’in kullanılmayan 54,811,776 TL (31 Aralık 2012: 48,344,511 TL)
tutarındaki mali zararlardan kaynaklanan 10,962,355 TL (31 Aralık 2012: 9,668,902 TL)
tutarında finansal tablolarına yansıtılmayan ertelenmiş vergi varlığı bulunmaktadır. Mahsup
edilebilir mali zararların vade dağılımı aşağıdaki gibidir:
31 Aralık 2013
2013
2014
2015
2016
2017
2018
44
31 Aralık 2012
7,060,916
13,048,304
14,230,609
12,429,518
8,042,429
1,575,164
7,060,916
13,048,304
14,230,609
12,429,518
-
54,811,776
48,344,511
TÜRK NİPPON SİGORTA A.Ş
1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
22.
Emeklilik Sosyal Yardım Yükümlülükleri
31 Aralık 2013
Kıdem tazminatı karşılığı
31 Aralık 2012
171,330
136,783
171,330
136,783
Türk İş Kanunu’na göre, Şirket bir senesini doldurmuş olan ve Şirket’le ilişkisi kesilen veya
emekli olan 25 hizmet (kadınlarda 20) yılını dolduran ve emekliliğini kazanan (kadınlar için
58 yaşında, erkekler için 60 yaşında), askere çağrılan veya vefat eden personeli için kıdem
tazminatı ödemekle mükelleftir. 23 Mayıs 2002 tarihindeki mevzuat değişikliğinden sonra
emeklilikten önceki hizmet süresine ilişkin bazı geçiş süreci maddeleri çıkartılmıştır.
Ödenecek tazminat her hizmet yılı için bir aylık maaş kadardır ve bu tutar 31 Aralık 2013 tarihi
itibariyle 3.254,44 TL (31 Aralık 2012: 3.033,98 TL) ile sınırlandırılmıştır.
Kıdem tazminatı yükümlülüğü yasal olarak herhangi bir fonlamaya tabi değildir ve herhangi bir
fonlama şartı bulunmamaktadır.
Kıdem tazminatı karşılığı çalışanların emekliliği halinde ödenmesi gerekecek muhtemel
yükümlülüğün bugünkü değerinin tahminiyle hesaplanır. TMS 19, Şirket’in kıdem tazminatı
karşılığını tahmin etmek için aktüer değerleme yöntemlerinin geliştirilmesini öngörmektedir.
Buna göre toplam yükümlülüğün hesaplanmasında aşağıda yer alan aktüer öngörüler
kullanılmıştır:
Yıllık iskonto oranı (%)
Emeklilik olasılığının tahmini için devir hızı oranı (%)
31 Aralık 2013
31 Aralık 2012
4.7
92
2.50
94
Temel varsayım, her yıllık hizmet için belirlenen tavan karşılığının enflasyon ile orantılı olarak
artmasıdır. Böylece uygulanan iskonto oranı enflasyonun beklenen etkilerinden arındırılmış
gerçek oranı gösterir. Şirket’in kıdem tazminatı karşılığı, kıdem tazminatı tavanı her altı ayda bir
ayarlandığı için, 1 Ocak 2014 tarihinden itibaren geçerli olan 3.438,22 TL (1 Ocak 2013: 3.129,25
TL) üzerinden hesaplanmaktadır.
Kıdem tazminatı karşılığının dönem içindeki hareketleri aşağıdaki gibidir:
2013
2012
Dönem başı - 1 Ocak
Hizmet ve faiz maliyetleri
Aktüeryal kayıplar (*)
Ödemeler
136,783
76,933
1,590
(43,976)
86,376
79,586
(29,179)
Dönem sonu - 31 Aralık
171,330
136,783
(*)
Aktüeryal kayıplar, 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle vergi etkisinden netleştirilmiş olarak bilançoda
“Diğer Kar Yedekleri” hesabında gösterilmektedir. 1 Ocak - 31 Aralık 2012 hesap döneminde
ortaya çıkan aktüeryal kayıpların, geçmiş dönem finansal tablolarına önemli bir etkisi
bulunmadığından, geçmiş dönem finansal tablolarında herhangi bir düzeltme yapılmamış olup, söz
konusu döneme ilişkin hizmet ve faiz maliyetleri ile aktüeryal kayıpların tamamı gelir tablosunda
muhasebeleştirilmiştir (2.19 ve 15 no’lu dipnotlar).
45
TÜRK NİPPON SİGORTA A.Ş
1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
23.
Diğer Yükümlülükler ve Masraf Karşılıkları
Pasifte yer almayan taahhütler 43 no’lu dipnotta açıklanmıştır.
Alınan garanti ve teminatlar 12.3 no’lu dipnotta açıklanmıştır.
Bilançoda maliyet gider karşılıkları altında sınıflandırılan karşılıkların detayı aşağıda yer
almaktadır:
31 Aralık 2013
24.
31 Aralık 2012
İzin karşılığı
Dava karşılıkları (42 no’lu dipnot)
235,242
-
230,754
157,432
Toplam
235,242
388,186
Net Sigorta Prim Geliri
Yazılan primlerin dağılımı aşağıdaki gibidir:
1 Ocak - 31 Aralık 2013
Brüt Reasürans payı
Kara araçları
Kara araçları
sorumluluk (*)
Kaza
Yangın ve doğal afetler
Genel zararlar
Genel sorumluluk
Nakliyat
Emniyeti suistimal
Su araçları
Hastalık/Sağlık
Toplam yazılan primler
(*)
25.
1 Ocak - 31 Aralık 2012
Brüt Reasürans payı
Net
Net
19,235,185
14,431,386
(684,420)
18,550,765
14,971,590
3,192,082
4,585,114
1,775,459
12,429,763
716,491
4,908,284
1,883,871
674,645
11,704
7,158
308,355
(945,448)
2,246,634
5,856,481
(550,410)
(11,210,259)
1,225,049
1,219,504
806,809
6,729,633
(573,208) 233,601
(6,013,142)
1,070,957
581,586
636,575
7,305
4,492
133,096
(886,447) 184,510
(378,172) 203,414
(469,308) 167,267
(6,832)
473
(3,144) 1,348
(133,096)
-
(4,201,077) 707,207
(1,538,606) 345,265
(489,378)
185,267
(9,310)
2,394
(5,014)
2,144
(308,355)
-
44,426,506
20,523,604
(19,942,277) 24,484,229
30,798,524
(540,204)
(1,271,367)
(10,274,920)
Kara araçları sorumluluk branşına ait sigorta prim gelirleri reasürans payı, 1 Ocak - 31 Aralık 2013 hesap
döneminde SGK’ya aktarılan 246,123 TL tutarındaki (1 Ocak - 31 Aralık 2012: 642,264 TL) primleri
içermektedir (19 no’lu dipnot).
Aidat (Ücret) Gelirleri
Yoktur (1 Ocak – 31 Aralık 2012: Yoktur).
26.
Yatırım Gelirleri
1 Ocak 31 Aralık 2013
Nakit ve nakit benzerlerinden faiz gelirleri
Satılmaya hazır finansal varlıklar
devlet tahvillerinden satış ve faiz gelirleri
995,767
83,379
Toplam
27.
1 Ocak 31 Aralık 2012
1,079,146
561,003
534,546
1,095,549
Finansal Varlıkların Net Tahakkuk Gelirleri
Satılmaya hazır finansal varlıklardan elde edilen kazanç ve kayıplara ilişkin bilgiler 11 ve 26
no’lu dipnotlarda açıklanmıştır.
28.
Makul Değer Farkı Gelir Tablosuna Yansıtılan Aktifler
Yoktur (31 Aralık 2012: Yoktur).
46
TÜRK NİPPON SİGORTA A.Ş
1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
47
TÜRK NİPPON SİGORTA A.Ş
1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
29.
Sigorta Hak ve Talepleri
17 no’lu dipnotta açıklanmıştır.
30.
Yatırım Anlaşması Hakları
Yoktur (31 Aralık 2012: Yoktur).
31.
Zaruri Diğer Giderler
1 Ocak 31 Aralık 2013
32.
1 Ocak 31 Aralık 2012
Teknik bölüm altında
sınıflandırılan faaliyet giderleri - hayat dışı
14,060,282
14,881,267
Toplam (32 no’lu dipnot)
14,060,282
14,881,267
Gider Çeşitleri
Gelir tablosunda yer alan faaliyet giderlerinin detayı aşağıda yer almaktadır:
1 Ocak 31 Aralık 2013
Üretim komisyonu giderleri
Personel giderleri (33 no’lu dipnot)
Bilgi işlem giderleri
Kira giderleri
Ofis giderleri
Ulaşım giderleri
Reklam ve pazarlama giderleri
Vergi, resim ve harç giderleri
Danışmanlık giderleri
Haberleşme ve iletişim giderler
Genel idare giderleri
Reasürans komisyon gelirleri
Diğer faaliyet giderleri
Toplam (31 no’lu dipnot)
33.
1 Ocak 31 Aralık 2012
6,531,432
6,074,443
972,806
761,875
636,309
452,270
405,735
359,385
250,632
181,514
107,348
(2,962,081)
288,614
6,272,296
5,827,301
808,627
757,296
609,130
452,231
349,183
330,453
270,348
177,893
108,458
(1,718,938)
636,989
14,060,282
14,881,267
Çalışanlara Sağlanan Fayda Giderleri
1 Ocak 31 Aralık 2013
Maaş ödemesi
Sosyal güvenlik kesintileri
Prim ödemesi
İzin tazminatı
Kıdem tazminatı ödemeleri (22 no’lu dipnot)
İhbar tazminatı
Diğer
Toplam (32 no’lu dipnot)
1 Ocak 31 Aralık 2012
3,999,301
711,269
549,767
93,472
43,976
88,403
588,255
4,133,224
678,161
660,868
70,592
29,179
12,803
242,474
6,074,443
5,827,301
Yönetim kurulu başkan ve üyeleriyle genel müdür, genel koordinatör, genel müdür yardımcıları
gibi üst yöneticilere cari dönemde sağlanan ücret ve benzeri menfaatlerin toplam tutarı 1.6 no’lu
dipnotta açıklanmıştır.
Şirket’in hisse bazlı ödeme işlemi bulunmamaktadır.
48
TÜRK NİPPON SİGORTA A.Ş
1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
34.
Finansal Maliyetler
34.1 Dönemin tüm finansman giderleri: 865 TL (1 Ocak - 31 Aralık 2012: 9,140 TL).
34.1.1
34.1.2
34.1.3
Üretim maliyetine verilenler: Yoktur (1 Ocak - 31 Aralık 2012: Yoktur).
Sabit varlıkların maliyetine verilenler: Yoktur (1 Ocak - 31 Aralık 2012: Yoktur).
Doğrudan gider yazılanlar: 865 TL (1 Ocak - 31 Aralık 2012: 9,140 TL).
34.2 Dönemin finansman giderlerinden ortaklar, bağlı ortaklık ve iştiraklerle ilgili kısmı
(Toplam tutar içindeki payları %20’yi aşanlar ayrıca gösterilecektir.): Yoktur (1 Ocak 31 Aralık 2012: Yoktur).
34.3 Ortaklar, bağlı ortaklık ve iştiraklerle yapılan satış ve alışlar (Toplam tutar içindeki
payları %20’yi aşanlar ayrıca gösterilecektir.): İlişkili taraflar ile olan işlem ve bakiyeler
45 no’lu dipnotta detaylı olarak açıklanmıştır.
34.4 Ortaklar bağlı ortaklık ve iştiraklerden alınan ve bunlara ödenen faiz, kira ve benzerleri
(Toplam tutar içindeki payları %20’yi aşanlar ayrıca gösterilecektir.): İlişkili taraflar ile
olan işlem ve bakiyeler 45 no’lu dipnotta detaylı olarak açıklanmıştır.
35.
Gelir Vergileri
1 Ocak - 31 Aralık 2013 ve 2012 dönemlerine ait finansal tablolarda yer alan vergi gelir ve
giderleri ile vergi varlık ve yükümlülükleri aşağıda açıklanmıştır:
1 Ocak 31 Aralık 2013
1 Ocak 31 Aralık 2012
Ertelenmiş vergi geliri/(gideri) (21 no’lu dipnot)
24,379
(341,973)
Toplam vergi geliri/(gideri)
24,379
(341,973)
31 Aralık 2013
31 Aralık 2012
Peşin ödenen vergi
145,894
88,326
Peşin ödenen vergi
145,894
88,326
Ertelenmiş vergi varlığı (21 no’lu dipnot)
Ertelenmiş vergi yükümlülüğü (-) (21 no’lu dipnot)
519,750
(26,854)
Ertelenmiş vergi varlığı, net (21 no’lu dipnot)
492,896
521,916
(53,717)
468,199
Gerçekleşen vergi geliri/(gideri) mutabakatı aşağıdaki gibidir:
1 Ocak 31 Aralık 2013
Ertelenmiş vergi öncesi zarar (-)
Vergi oranı
Hesaplanan vergi geliri
Kanunen kabul edilmeyen giderlerin etkisi
Ertelenmiş vergi hesaplanmayan
mali zararların etkisi
Toplam vergi geliri/(gideri)
36.
1 Ocak 31 Aralık 2012
(9,324,526)
20%
1,864,905
(232,040)
(11,189,784)
20%
2,237,957
(94,026)
(1,608,486)
(2,485,904)
24,379
(341,973)
Net Kur Değişim Gelirleri
1 Ocak 31 Aralık 2013
1 Ocak 31 Aralık 2012
Teknik gelirler/(giderler), net
Yatırım giderleri, net (-)
66,918
-
(91,142)
(16)
Toplam
66,918
(91,158)
49
TÜRK NİPPON SİGORTA A.Ş
1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
37.
Hisse Başına Kazanç
Hisse başına kazanç/kayıp miktarı, net dönem kar/zararının Şirket hisselerinin dönem içindeki
ağırlıklı ortalama pay adedine bölünmesiyle hesaplanır. Şirketlerin, sermayelerini, geçmiş yıl
karlardan artırma veya geçmiş yıllar zararlarından mahsup ederek azaltma imkanları
bulunmaktadır. Bu durumlarda, hisse başına kazanç/kayıp hesaplamalarında, kullanılan ağırlıklı
ortalama hisse sayısı, artırma veya azaltmanın geçmişe dönük etkileri de hesaplanarak
bulunmuştur.
1 Ocak 1 Ocak 31 Aralık 2013
31 Aralık 2012
Net dönem zararı (-)
Beheri 1 Kr nominal
değerli ödenmiş hisselerin
ağırlıklı ortalama adedi
Hisse başına kayıp (-) (Kr)
38.
(9,300,147)
(11,531,757)
1,461,300,000
(0.64)
1,461,300,000
(0.79)
Hisse Başı Kar Payı
Şirket, 1 Ocak - 31 Aralık 2013 ve 2012 hesap dönemlerinde temettü dağıtımı yapmamıştır.
39.
Faaliyetlerden Yaratılan Nakit
Nakit akış tablosunda gösterilmiştir.
40.
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahvil
Yoktur (31 Aralık 2012: Yoktur).
41.
Paraya Çevrilebilir İmtiyazlı Hisse Senetleri
Yoktur (31 Aralık 2012: Yoktur).
42.
Riskler
31 Aralık 2012
Şirket aleyhine açılan hasar davaları (*)
Şirket aleyhine açılan iş davaları (23 no’lu dipnot)
5,050,986
-
3,596,123
157,432
Toplam
5,050,986
3,753,555
(*)
43.
31 Aralık 2013
Muallak hasarlar içerisinde takip edilmekte olup muallak hasarların hareket tablosu 17 no’lu dipnotta yer
almaktadır. Söz konusu karşılıkların net tutarı 4,404,202 TL (31 Aralık 2012: 3,415,548 TL)’dir. 2.24 ve
17.15 no’lu dipnotlarda açıklandığı üzere, 2011/23 sayılı Genelge çerçevesinde, 31 Aralık 2013 tarihi
itibariyle dava konusu muallak tazminat karşılıklarında brüt 752,947 TL ve net 655,981 TL olmak üzere
indirim yapılmıştır (31 Aralık 2012: Brüt 535,844 TL ve net 508,758 TL).
Taahhütler
Verilen banka teminat mektupları:
Döviz Cinsi
31 Aralık 2013
31 Aralık 2012
TL
871,234
495,454
Toplam
871,234
495,454
Aktif değerler üzerinde mevcut bulunan toplam ipotek veya teminat tutarları:
31 Aralık 2013
31 Aralık 2012
Banka mevduatı
5,002,729
140,000
Devlet tahvilleri
6,378,431
Toplam
5,002,729
6,518,431
Şirket’in 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle, 4,062,729 TL’si (31 Aralık 2012: Yoktur) Hazine Müsteşarlığı
lehine ve 940,000 TL’si (31 Aralık 2012: 140,000 TL) alınan teminat mektuplarına istinaden ilgili
bankalar lehine olmak üzere toplam 5,002,729 TL (31 Aralık 2012: 140,000 TL) tutarında mevduatı
blokedir (14 ve 17.1 no’lu dipnotlar). 31 Aralık 2012 itibariyle devlet tahvilleri üzerinde Hazine
Müsteşarlığı lehine 6,378,431 TL blokaj bulunmaktadır (11 ve 17.1 no’lu dipnotlar)
50
TÜRK NİPPON SİGORTA A.Ş
1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
44.
İşletme Birleşmeleri
Yoktur (31 Aralık 2012: Yoktur).
45.
İlişkili Taraflarla İşlemler
Şirket’in hissedarları ve Harel Grubu şirketleri ile üst düzey yöneticileri ilişkili taraflar olarak
değerlendirilmiştir.
Yönetim kurulu başkan ve üyeleriyle genel müdür, genel koordinatör, genel müdür yardımcıları
gibi üst yöneticilere cari dönemde sağlanan ücret ve benzeri menfaatlerin toplam tutar 1.6 no’lu
dipnotta açıklanmıştır.
31 Aralık 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihleri itibariyle ilişkili taraflar ile ilgili bakiyeler aşağıdaki
gibidir:
31 Aralık 2013
31 Aralık 2012
Safa Gürkan
Sedat Gürkan
-
9,528
1,058
Toplam
-
10,586
31 Aralık 2013
31 Aralık 2012
Harel Insurance Investment and Financial Services Ltd.
-
8,400
Toplam
-
8,400
Ortaklardan alacaklar:
Ortaklara borçlar:
Şirket’in 1 Ocak - 31 Aralık 2013 ve 2012 hesap dönemlerinde ortakları, bağlı ortaklıkları ya da
iştirakleri ile olan alış veya satışları bulunmamaktadır.
45.1 Ortaklar, iştirakler ve bağlı ortaklıklardan alacaklar nedeniyle ayrılan şüpheli alacak
tutarları ve bunların borçları: Yoktur (31 Aralık 2012: Yoktur.).
45.2 Şirket ile dolaylı sermaye ve yönetim ilişkisine sahip iştirakler ve bağlı ortaklıkların
dökümü, iştirakler ve bağlı ortaklıklar hesabında yer alan ortaklıkların isimleri ve iştirak
ve oran ve tutarları, söz konusu ortaklıkların düzenlenen en son finansal tablolarında yer
alan dönem karı veya zararı, net dönem karı veya zararı ile bu finansal tabloların ait
olduğu dönem, Kurulumuz standartlarına göre hazırlanıp hazırlanmadığı, bağımsız
denetime tabi tutulup tutulmadığı ve bağımsız denetim raporunun olumlu, olumsuz ve
şartlı olmak üzere hangi türde düzenlendiği: Yoktur (31 Aralık 2012: Yoktur).
45.3 İştirakler ve bağlı ortaklıklarda içsel kaynaklardan yapılan sermaye arttırımı nedeniyle
elde edilen bedelsiz hisse senedi tutarları: Yoktur (31 Aralık 2012: Yoktur).
45.4 Taşınmazlar üzerinde sahip olunan ayni haklar ve bunların değerleri: Yoktur (31 Aralık
2012: Yoktur).
45.5 Ortaklar, iştirakler ve bağlı ortaklıklar lehine verilen garanti, taahhüt, kefalet, avans, ciro
gibi yükümlülüklerin tutarı: Yoktur (31 Aralık 2012: Yoktur).
46.
Bilanço Tarihinden Sonra Ortaya Çıkan Olaylar
a)
Kıdem tazminat tavanı 1 Ocak 2014 tarihinden itibaren 3,438.22 TL’ye yükseltilmiştir.
51
TÜRK NİPPON SİGORTA A.Ş
1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
47.
Diğer
47.1 Finansal tablolardaki “diğer” ibaresini taşıyan hesap kalemlerinden dahil olduğu grubun
toplam tutarının % 20’sini veya bilanço aktif toplamının %5’ini aşan kalemlerin ad ve
tutarları:
31 Aralık 2013
31 Aralık 2012
a)
Diğer çeşitli alacaklar:
Acentelerden zorunlu deprem sigortası alacakları
Diğer
161,227
25,400
148,581
4,262
Toplam
186,627
152,843
Ertelenen asistans giderleri
Ertelenen hasar fazlası primler
Peşin ödenen acente komisyonları
Diğer
690,184
94,560
192,141
487,947
78,698
16,667
44,493
Toplam
976,885
627,805
Asistans şirketlerine borçlar
Satıcılara borçlar
DASK’a borçlar
Diğer
482,380
141,372
39,496
9,000
371,774
36,146
10,022
18,739
Toplam
672,248
436,681
199,446
148,369
199,446
148,369
b)
c)
d)
Gelecek aylara ait diğer giderler:
Diğer çeşitli borçlar:
Diğer uzun vadeli teknik karşılıklar:
Dengeleme karşılığı
47.2 “Diğer Alacaklar” ile “Diğer Kısa veya Uzun Vadeli Borçlar” hesap kalemi içinde bulunan
ve bilanço aktif toplamının yüzde birini aşan, personelden alacaklar ile personele borçlar
tutarlarının ayrı ayrı toplamları: Yoktur (31 Aralık 2012: Yoktur).
47.3 Nazım hesaplarda takip edilen rücu alacaklarına ilişkin tutarlar: Yoktur (31 Aralık 2012:
Yoktur).
47.4 Önceki döneme ilişkin gelir ve karlar ile önceki döneme ait gider ve zararların tutarlarını
ve kaynakları gösteren açıklayıcı not: Yoktur (31 Aralık 2012: Yoktur).
47.5 Hazine Müsteşarlığı tarafından sunumu zorunlu kılınan diğer bilgiler
Dönemin karşılık (giderleri)/gelirleri:
1 Ocak 31 Aralık 2013
1 Ocak 31 Aralık 2012
Karşılık (giderleri)/gelirleri:
Şüpheli alacaklar karşılığı
Kıdem tazminatı karşılığı
İzin karşılığı
Konusu kalmamış karşılıklar
Dava karşılıkları
52
(230,192)
(32,957)
(4,488)
180,431
-
(643,830)
(50,407)
(62,852)
42,629
630,011
(87,206)
(84,449)
EK 1 - KAR DAĞITIM TABLOLARI
Dipnot
I. DÖNEM KARININ DAĞITIMI
1.1. DÖNEM KARI
1.2 ÖDENECEK VERGİ VE YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER
1.2.1. Kurumlar Vergisi (Gelir Vergisi)
1.2.2. Gelir Vergisi Kesintisi
1.2.3. Diğer Vergi ve Yasal Yükümlülükler
A NET DÖNEM KARI (1.1 - 1.2)
1.3. GEÇMİŞ DÖNEMLER ZARARI (-)
1.4 BİRİNCİ TERTİP YASAL AKÇE
1.5. ŞİRKETTE BIRAKILMASI VE TASARRUFU
ZORUNLU YASAL FONLAR (-)
B DAĞITILABİLİR NET
DÖNEM KARI [ (A - (1.3 + 1.4 + 1.5) ]
1.6. ORTAKLARA BİRİNCİ TEMETTÜ (-)
1.6.1. Hisse Senedi Sahiplerine
1.6.2. İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine
1.6.3 Katılma İntifa Senedi Sahiplerine
1.6.4 Kara İştirakli Tahvil Sahiplerine
1.6.5 Kar ve Zarar Ortaklığı Belgesi Sahiplerine
1.7. PERSONELE TEMETTÜ (-)
1.8. KURUCULARA TEMETTÜLER (-)
1.9. YÖNETİM KURULUNA TEMETTÜ (-)
1.10.ORTAKLARA İKİNCİ TEMETTÜ (-)
1.10.1. Hisse Senedi Sahiplerine
1.10.2. İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine
1.10.3. Katılma İntifa Senedi Sahiplerine
1.10.4. Kara İştirakli Tahvil Sahiplerine
1.10.5. Kar ve Zarar Ortaklığı Belgesi Sahiplerine
1.11.İKİNCİ TERTİP YASAL YEDEK AKÇE (-)
1.12.STATÜ YEDEKLERİ (-)
1.13.OLAĞANÜSTÜ YEDEKLER
1.14.DİĞER YEDEKLER
1.15.ÖZEL FONLAR
II. YEDEKLERDEN DAĞITIM
2.1. DAĞITILAN YEDEKLER
2.2. İKİNCİ TERTİP YASAL YEDEKLER (-)
2.3. ORTAKLARA PAY (-)
2.3.1. Hisse Senedi Sahiplerine
2.3.2 İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine
2.3.3. Katılma İntifa Senedi Sahiplerine
2.3.4 Kâra İştirakli Tahvil Sahiplerine
2.3.5 Kâr ve Zarar Ortaklığı Belgesi Sahiplerine
2.4. PERSONELE PAY (-)
2.5. YÖNETİM KURULUNA PAY (-)
III HİSSE BAŞINA KAR
3.1. HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE
3.2. HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE (%)
3.3. İMTİYAZLI HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE
3.4. İMTİYAZLI HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE (%)
IV. HİSSE BAŞINA TEMETTÜ
4.1. HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE
4.2. HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE (%)
4.3 İMTİYAZLI HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE
4.4. İMTİYAZLI HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE (%)
Cari
Dönem
Geçmiş
Dönem
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Dönem karının dağıtımı hakkında Şirket’in yetkili organı Genel Kurul’dur. 1 Ocak - 31 Aralık 2013 ve
2012 hesap dönemleri ile ilgili kar dağıtımı olmadığından kar dağıtım tablosu hazırlanmamıştır.
...................................
53
Download

2013 Faaliyet Raporu - Türk Nippon Sigorta