www.budkovce.sk
Ročník: XIII.
Číslo: 2/2012
Mojím pohľadom
slovo má starosta obce
Vážení spoluobčania,
teplé slnečné lúče nás lákajú do prírody, vykonávame rôzne práce, ktorými skrášľujeme
svoje okolie. V rámci jarných upratovacích prác sme zorganizovali od pondelka - 26. marca
až do soboty - 31. marca 2012 aktivitu pod názvom „Vyčistíme si svoju obec“. V súčinnosti
s poslancami obecného zastupiteľstva a jednotlivými komisiami sa mnohí občania obce
zapojili do tejto aktivity. Vyčistili sa viaceré verejné priestranstvá (areál základnej školy
a materskej školy, dvor za budovou Jednoty COOP, okolie rybárskej chaty na rybníku, okolie
Poľovníckeho domu, okolie potoka Duša a Cinterika, ulice Kinčoš, Kostolná, ale i mnohé iné
menšie priestranstvá pri rodinných domoch.
Touto cestou sa chcem verejne poďakovať všetkým občanom obce, ktorí prispeli
svojou prácou, ale i mechanizmami bez nároku na odmenu k tomu, aby sme skrášlili
okolie, v ktorom sa dennodenne pohybujeme.
Trochu ma mrzí, že sa nezapojili do tejto aktivity viacerí občania, hlavne „bytovkári“,
pretože časť za spoločnými garážami pripomína skôr smetisko ako verejné priestranstvo
v ich vlastníctve. Taktiež nepokosená tráva v okolí bytoviek nepôsobí veľmi atraktívne.
Osobne som očakával viac aktivity aj zo strany športovcov - areál futbalového ihriska by
potreboval aspoň trochu úpravy vo forme nových náterov zábradlia, striedačiek, vyčistenia
od buriny a vykosenie areálu.
V uvedené dni v rámci tejto aktivity bolo otvorené po celý deň aj obecné
kompostovisko pre potreby občanov. Avšak niektorí nezodpovední občania si toto miesto
zamenili za smetisko a namiesto zeleného odpadu tam vyniesli domový odpad. Chcem
dôrazne upozorniť občanov, že na obecné kompostovisko sa ukladá výlučne zelený odpad
a nie iný odpad typu - sklo, porcelán, kachličky, zvyšok elektroniky – chladničky a pod.
Nezodpovedným prístupom jednotlivcov sme nútení otvárať obecné kompostovisko len
na požiadanie občana, čo obmedzuje slušných občanov, ktorí vyvážali zelený odpad podľa
svojich potrieb bez časového obmedzenia.
Veľkokapacitný kontajner (VKK), ktorý bol umiestnený v okolí domu služieb mal slúžiť
na umiestnenie odpadu typu nepotrebné šatstvo, obuv, a pod. Na túto skutočnosť som
Vás prostredníctvom verejného rozhlasu niekoľkokrát upozorňoval, napriek tomu sme tam
našli časť chladničky, ktorá zabrala polovicu objemu VKK. A ak som pri odpade, chcem
verejne vyzvať tých občanov, ktorí k dnešnému dňu neuhradili poplatok za vývoz TKO.
Takmer 35 domácnosti si túto povinnosť ešte nesplnili. Argument, že netvoria odpad v tejto
dobe určite neobstojí.
Vážení spoluobčania,
v ostatnom čase veľké problémy na Slovensku spôsobovali ohniská, ktoré vznikali
vypaľovaním trávy. Na tento celoslovenský zlozvyk skoro doplatili obyvatelia bytoviek, keď
znenazdajky začal horieť trávny porast okolo nich. Nechýbalo veľa, aby sa blízko stojaci stĺp
vysokého napätia, na ktorom je namontovaný olejový transformátor, nechytil od blížiaceho
sa ohňa. Ten sa blížil k nemu rýchlosťou vetra. Ľudská ľahostajnosť nemá svoje zábrany.
Nadobúdam pocit, že napriek mnohým upozorneniam sú niektorí občania nepoučiteľní.
Jún 2012
V týchto dňoch sa v našej obci vo väčšej miere vyskytujú nákladné autá a robotníci
v pestrých vestách. SPP, a.s začal v našej obci kompletnú rekonštrukciu pôvodného
plynového vedenia, ktoré bolo v našej obci vybudované medzi prvými obcami v našom
okrese . V priebehu uplynulých dní sa pokračovalo aj vo výstavbe kanalizácie, avšak
tempo prác je limitované výškou dotácie, ktorú sme dostali od štátu. Dotácia vo výške
necelých 39.000.-€ je nedostatočná nato, aby sme v jej výstavbe pokračovali rýchlejšie.
Osobne ma mrzí, tak ako aj Vás, že tak potrebná kanalizácia by potrebovala väčšie finančné
dotácie od štátu, pretože obecná kasa je na tak veľkú stavbu nepostačujúca. V tomto
období pokračujeme v odkúpení nehnuteľností – pozemkov od ich vlastníkov, ktoré obec
používa a potrebuje ich k svojej činnosti. Konkrétne ide o pozemok pod základnou školou,
o pozemok na ulici Kunderova, na ktorej je umiestnená miestna komunikácia. Už mnoho
rokov sa nám nedarí odkúpiť pozemok v Dolnom lese, kde je vyasfaltovaná ulička okolo
rodinných domov. Bez vlastníctva pozemkov sa nedá vykonávať investičná činnosť.
Vašu pozornosť chcem upriamiť na aktivitu komisie na vydanie publikácie
k významnému výročiu športu – futbalu v našej obci. Publikácia je v štádiu tesne pred jej
vydaním, potrebné je vykonať ešte výber dodávateľa služby – tlače. Táto služba je finančne
náročná, a preto sa obraciam na všetkých priaznivcov futbalu, aby pomohli ľubovoľnou
finančnou sumou formou daru k vydaniu tejto publikácie. Túto môžete zaslať na účet obce
alebo doniesť osobne na obecný úrad p. Januskovej.
Recenzentom publikácie je známy slovenský športový novinár, Mgr. J. Kšiňan, čo je
záruka určitej kvality tohto diela. Som presvedčený, že v tejto publikácií sa viacerí z vás
alebo vám blízkych osôb nájdu.
Prichádza čas dovoleniek a oddychu. Prajem všetkým, ktorí sa rozhodli dovolenkovať
buď doma, alebo v zahraničí, aby si do sýtosti užili slnka, pokoja a pohody, ktorá im dodá
dostatok pozitívnej energie.
V závere môjho príhovoru Vás chcem pozvať na tohtoročné oslavy obce, ktoré sa
uskutočnia počas dvoch dní. V piatok 29. júna sa budú konať v kultúrnom dome 18.
Folklórne slávnosti a v sobotu 30. júna sa v areáli základnej školy uskutoční športový
deň, súčasťou ktorého bude aj súťaž vo varení guľáša a tombola. Z minuloročných
skúseností sa očakáva vysoká účasť družstiev, v tombole sú atraktívne ceny vo forme
mikrovlnnej rúry, malej masážnej vane, fénu a mnoho iných zaujímavých cien. Ostáva
mi popriať organizátorom osláv lepšie počasie, aké bolo v uplynulom roku. S úctou starosta obce
P O Z V Á N K A
Obecný úrad, kultúrna a športová komisia, MO Matice
Slovenskej a starosta obce
Vás pozývajú na
oslavy obce
Piatok 29.6.2012 19.00hod.
18. folklórne slávnosti v kultúrnom dome
( FS Orgonina, DSF Pacerki, Nezábudka )
Sobota 30.6.2012 o 14.00hod.
Športový deň v areáli základnej školy
(súťaž vo varení guľáša, rôzne súťaže pre detí a dospelých).
Pre víťazov sú pripravené zaujímavé ceny a tombola.
V tombole môžete vyhrať mikrovlnu rúru, fritézu, masážnu
vaňu a iné hodnotné ceny.
www.budkovce.sk
Uznesenie č. 2 / 2012
z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Budkovciach, konaného dňa 14.3.2012
1) VZN obce o podmienkach držania psov na území obce
A., Berie na vedomie:
1) ospravedlnenú neúčasť poslankyne: PaedDr. O. Sabolová
B., Schvaľuje:
program rokovania OZ,
návrhovú komisiu v zložení: Ing. J. Rimár,CSc. J. Zausin, Š. Šutaj,
overovateľov zápisnice: Mgr. M. Wiczmándy, Ing. J. Horňák,
za zapisovateľku: A. Janusková
pripomienky k predloženému návrhu VZN obce o podmienkach
držania psov na území obce, podľa zápisnice
6) zmluvu o výkone správy majetku – vodovod medzi obcou a VVs,
a.s, Košice
7) 5% spoluúčasť obce k finančnému príspevku z Envirofondu na
výstavbu kanalizácie vo výške min. 1.845.-€
1)
2)
3)
4)
5)
Bc. Marián Uhrina, v.r.
starosta obce
Spoločenská rubrika
Demografické údaje o obyvateľov obce
k 31.12.2011
Počet obyvateľov:
Z toho je:
- Mužov
- Žien
1.481
757
724
Mladiství do 18 rokov: Z toho je:
- Chlapcov
- Dievčat
282
V dôchodkovom veku:
Čo je 24 % obyvateľstva obce
356
Počet narodených detí v roku 2011
Z toho je:
- Chlapcov
- Dievčat
142
140
18
10
8
50 rokov sa dožilo 17 obyvateľov (8 mužov, 9 žien)
60 rokov sa dožilo 21 obyvateľov(10 mužov, 11 žien)
70 rokov sa dožili 6 obyvatelia ( 3 muži, 3 ženy)
80 rokov sa dožili 4 obyvatelia ( 2 muži, 2 ženy)
90 rokov sa dožili 2 obyvatelia ( 1 muž, 1 žena)
Najstaršou žijúcou obyvateľkou obce je pani
Anna Štefanová, ktorá sa v januári t.r dožila 101 rokov!
V roku 2011 zomrelo 17 občanov:
- Z toho 3 muži a 14 žien
Na trvalý pobyt sa prihlásilo 35 občanov
Odhlásilo sa 20 občanov
Uznesenie č. 3 / 2012
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Budkovciach konaného dňa 20.4. 2012
Obecné zastupiteľstvo v Budkovciach:
Obecné zastupiteľstvo v Budkovciach,
sa uznieslo na VZN obce:
A., Berie na vedomie:
a., ospravedlnenú neúčasť poslancov : PaedDr. E. Pavlovová, Mgr.
M. Wiczmándy,
b., neskorší príchod poslanca : Ing. J. Polačko o 18.00
c., informáciu starostu obce o poskytnutí dotácie z Ministerstva
dopravy vo výške 40% na spracovanie územnoplánovacej
dokumentácie - novelizácia územného plánu,
d., petíciu občanov Budkoviec Dolného Lesa,
e., kontrolu uznesenia – s konštatovaním , že uznesenia sú splnené
resp. sú v plnení,
f., zhodnotenievýzvy na jarné upratovanie obce „ Vyčistíme si
svoju obec“,
g., správy predsedov jednotlivých komisií,
B., Schvaľuje:
a., program zasadnutia OZ,
b., za overovateľov zápisnice : PaedDr. Otília Sabolová , Marián
Janusko,
c., návrhovú komisiu v zložení: Štefan Šutaj,Ing . Ján RimárCSc,
Jozef Zausin, zapisovateľku p. I. Medvecová,
d., vyhlásenie verejnej súťaže formou prieskumu na vypracovanie
projektu na stavebné povolenie kaštieľ pre účely obce v rámci
vypracovaného PHSR,
e., vstup obce do „ZDRUŽENIA HISTORICKÝCH MIEST A OBCI
SLOVENSKEJ REPUBLIKY“,
f., inventarizačnú komisiu na oceňovaciu komisiu na ocenenie
exponátov v Gazdovskom dome,
g., za člena komisie verejného poriadku Ing. Anton Chvostaľ, Lukáš
Ložansky,
h., návrh zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
pre SPP distribúcia
i., návrh úpravy rozpočtu č.2 , predložený na zasadnutí OZ dňa
20.4.2012
C., Ukladá:
a., OcÚ – sprostredkovať stretnutie rímskokatolíckej cirkvi
v Budkovciach a lesného spoločenstva ohľadom opravy
prístupovej cesty do Dolného lesa
b., OcÚ – písomne vyzvať obchod ILAS o dodržaní dodatku zmluvy
k nájomnej zmluve – zriadenie cukrárne
c., OcÚ – písomnou formou informovať obecné zastupiteľstvo
o stave firiem, ktoré sú v likvidácií a konkurze a následne predložiť
túto správu k zániku nedoplatkov dane z nehnuteľnosti
Bc. Marián Uhrina,v.r
starosta
Spoločenská rubrika
Zrnko múdrosti:
Čija kura, toho kura, aľe vajco mojo.
www.budkovce.sk
Z diania v Základnej škole Budkovce
Dňa 8.3.2012 chlapci našej školy v zložení: D. Halecký (VIII.A),
Š. Janák (VII.B), R. Leško (V.B), B. Balog (VIII.A) vyhrali obvodové
kolo v stolnom tenise, ktoré sa konalo na VIII. ZŠ v Michalovciach.
V okresnom kole 12.3.2012 na Gymnáziu ĽŠ v Michalovciach získali
pekné 4. miesto. Pripravovala ich Mgr. A. Sabová
Dňa 22.3.2012 sa konala beseda s MUDr. Máriou Paľovou so
žiakmi 5. - 6. ročníka na tému Zdravá výživa.
Dňa 29.3.2012 sa konala beseda s MUDr. Máriou Paľovou so
žiakmi 7. - 9. ročníka na tému Prevencia HIV a AIDS.
Dňa 21.3.2012 sa v Zalužiciach konala Biblická súťaž 2011/2012,
kde naše družstvo v zložení Veronika Duranková (IV.A), Tomáš
Duranka (III.A) a Filip Kmec (III.A) získali krásne 2. miesto v B kategórii.
Pripravoval ich Mgr. Demko.
Dňa 28.3.2012 sa v Porúbke pri Sobranciach konala súťaž
Zemplínska scénická jar. V tejto súťaži nás reprezentovali žiaci VII.B
s predstavením Červena Čapočka po zemplinski pod vedením Mgr.
Vagaskej. Členovia školského divadla Sunny - Simona Sabolová,
Vanesa Šipošová, Kristína Pastiráková, Erik Čurma, Marko Pavlov a
Kristína Melníková zahrali najlepšie ako vedeli a boli pochválení!
Získali pekné 3. miesto!
Dňa 22.3.2012 sa v našej škole konal šachový turnaj, ktorý
zorganizovala p. riaditeľka, PaedDr. Viera Vajsová. Turnaj sa konal
v popoludňajších hodinách v VIII.A a výsledkovú listinu vám
prinášame:
1. miesto – Michal Kudelas
2. miesto – Sebastián Kanaloš
3. miesto – Marko Pavlov
Našu školu by ste nespoznali - opeknela, pretože jej učitelia a
žiaci dali nový šat - namaľovali plot pred školou krásnymi hravými
farbami - oranžovou, žltou, červenou a zelenou. Je krásny a už
zďaleka vidieť, kde je Základná škola Budkovce. Teraz sa nám páči
oveľa viac!
Dňa 13.4.2012 sa za nezvyčajných podmienok /nebol elektrický
prúd/ konalo stretnutie bývalých učiteľov - seniorov, ktoré
prebiehalo v uvoľnenej a priateľskej atmosfére. Vystupujúce deti
potešili zúčastnených učiteľov básňami, pesničkami ľudovými aj
modernými a na záver zatancovali cigánsky tanec, ktorý mal veľký
úspech. Učitelia, ktorí sa zúčastnili stretnutia: p. Harbuľáková,
p. Sopková, p. Kolesárová, p. Čurmová, p. Dzurková, p. Klanica, p.
Hájniková, p. Fedorová, p. Vašková a ďalší. Tešíme sa opäť na ďalšie
stretnutie.
Dňa 16.4.2012 sa v učebni dramatickej výchovy konalo školské
kolo súťaže Slávik. Porota v zložení Mgr. Vagaská, Mgr. Vaľová, Mgr.
Čolláková a PaedDr. Sabolová po výkonoch súťažiacich rozhodli
takto:
1. kategória - 1. - 3. ročník
- 3. miesto - K. Kačová II.B
- 2. miesto - E. Melníková III.A
- 1. miesto - P. Hajtóová III.A
2. kategória - 4. - 6. ročník
- 3. miesto - L. Smetanková IV.A
- 2. miesto - D. Ľuptáková IV.A
- 1. miesto - S. Paľová V.B
3. kategória - 7. - 9. ročník
- 3. miesto - P. Karasová VII.B
- 2. miesto - K. Litová VIII.A
- 1. miesto - K. Kudelasová IX.A
- zvláštne ceny:
V. Eľková - za interpretáciu populárnej piesne
- K. Melníková, N. Červeňáková - za duo
V okresnom kole v Michalovciach nás budú reprezentovať súťažiaci,
ktorí skončili na 1. miestach. Držíme im palce!
Vlakom do múzeí a galérií
Dňa 25. 04. 2012 sa žiaci IV.A a V.B zúčastnili exkurzie v
Slovenskom technickom múzeu v Košiciach, kde mali jedinečnú
možnosť pozrieť si výstavu vynálezov a modelov L. da Vinciho,
ktorá do Košíc pricestovala až z Florencie. Najväčší úspech u žiakov
mala zrkadlová skriňa, ktorú si chcel každý vyskúšať, ale aj slávna
Posledná večera či Mona Líza. Po prekonaní strachu z úzkych a
strmých schodov si žiaci mohli pozrieť Košice z vtáčej perspektívy
z veže Dómu sv. Alžbety. Po krátkom oddychu pri fontáne sme
navštívili Botanickú záhradu a práve prebiehajúcu výstavu kaktusov,
z ktorých si žiaci mnohé priniesli aj domov. Záverečnou „sladkou“
bodkou exkurzie bol u detí obľúbený McDonald. Na túto vydarenú
akciu nám zostane množstvo spomienok, medzi ktoré určite patrí
aj cesta vlakom, keďže mnohí ním cestovali prvýkrát a už teraz sa
tešíme na ďalšiu akciu, ktorú nám Železničná spoločnosť Slovensko
pripraví. Mgr. Šaffová, Mgr. Šaffo, Mgr. Muščíková
Dňa 30.4.2012 sa žiaci 6. - 9. ročníka zúčastnili exkurzie v
Observatóriu Kolonica. Žiaci mali možnosť pozrieť si okolie, ale aj
samotné observatórium, ktoré bolo spojené s pozorovaním Slnka.
Taktiež si mohli prezrieť Vihorlatský národný teleskop s priemerom
hlavného zrkadla jeden meter. Táto akcia sa žiakom páčila. Exkurzia
sa uskutočnila pod vedením Mgr. T. Daniľukovej a Mgr L. Šaffa.
Dňa 9.5.2012 sa triedy VI.A a VII.B pod vedením PaedDr.
Sabolovej, Mgr. Šaffovej a Mgr. Muščíkovej zúčastnili krajského kola
súťaže triednych kolektívov Supertrieda Košice, kde VI.A súťažila s
predstavením Babka rieši záhady a VII.B s predstavením Pošta 7.B.
Ich predstavenia boli ocenené diplomami a cenami za nápadité a
inovatívne texty, za šikovnosť, tvorivosť a spontánnosť. Bol to síce
vyčerpávajúci, ale pekný deň plný zážitkov.
Dňa 9.5.2012 o 9.00 hod. sa v kultúrnom dome Budkovce
konalo divadelné predstavenie divadla Drak JÁNOŠÍK pre žiakov
celej školy.
Dňa 10.5.2012 sa v Kultúrnom dome Budkovce konal koncert
p. Hrubovčáka pre žiakov 2. stupňa pod názvom „Najslávnejšie
melódie od staroveku po súčasnosť“, ktorý sa deťom veľmi páčil.
Dňa 9.5.2012 sa naše žiačky zúčastnili okresného kola súťaže
Slávik v Michalovciach pod vedením Mgr. Vagaskej. Petronela
Hajtóová súťažila v 1. kategórii, Silvia Paľová súťažila v 2. kategórii
a v 3. kategórii súťažila Klaudia Kudelasová. Nevyhrali síce žiadne
umiestnenie, ale reprezentovali nás veľmi dobre. Držíme im palce,
aby im to stále lepšie spievalo.
Dňa 10.5.2012 sa jedna z našich tried premenila na triedu z
Rokfortskej strednej školy čarodejníckej. Harry Potter je neskutočne
obľúbená literárna postava a svedčil o tom aj záujem žiakov o
túto akciu, ktorú pripravili vedúca MZ - Mgr. M. Melníková a Mgr.
A. Červeňáková. Harryho Pottera sme bližšie spoznávali, rozprávali
sme sa o knihách, čarovali sme, tvorili plagáty a mladší žiaci si
vyfarbili maľovanky k danej téme. Listovanie v knihách, čítanie listu,
vyslovovanie zaklínadiel, pozeranie filmu, to všetko a viac sme zažili
v tento deň. Akcia bola skutočne veľmi vydarená. Veľký záujem
žiakov nás presvedčil o tom, že túto akciu si určite zopakujeme.
Dňa 11.5.2012 o 16.00 hod. sa v Kultúrnom dome Budkovce
konala Slávnostná akadémia ku Dňu matiek. Bola spojená s
hudobným privítaním vo vestibule a výstavou výtvarných /a iných/
prác žiakov našej školy. Naši žiaci sa predviedli ako talentované a
šikovné deti, ktoré vedia potešiť rodičov i svoje učiteľky. Program bol
vydarený, vynikli úvodný slávnostný tanec piatačiek, cigánsky tanec
tretiakov, pásmo piesní a básní školského klubu, ocenenia učiteľov
deviatakmi, spev našich piatačiek, divadlo VI.A pod názvom Babka
rieši záhady a diváci odchádzali potešení aj záverečnou spoločnou
piesňou Slovenské mamičky. Jednoducho - vydarený Deň matiek. A
našim mamičkám zo srdca blahoželáme!
Opäť je tu zber papiera, ktorý sa koná od 7.5. do 18.5.2012 v čase
od 7.00 do 8.00 a od 13.00 do 15.00 hod.. Papier bude odoberať p.
školník, S. Tkáč.
PaedDr. Otília Sabolová
www.budkovce.sk
Soľ nad zlato...
Ďalšie nové skutočnosti o Cinteriku
V príspevku sú spracované spomienky mojej matky Márie Sabolovej,
rod. Maďarovej, narodenej v roku 1922, ktorá si spomína na rozprávanie
svojej matky Zuzany Maďarovej, rod. Adamčíkovej, narodenej v roku 1903
na opakované cesty Budkovčanov za soľou ...
V období rokov približne 1900 až 1920, najmä v rokoch 1. svetovej
vojny, ak chceli ľudia mať v domácnosti soľ, tak si ju museli sami zabezpečiť.
V dedine boli aj obchody, ale obchodníci soľ nedovážali a keď aj bola v
obchodíku, tak len v nedostatočnom množstve.Pre každodenný život
bola soľ veľmi potrebná, jednak do jedla, ale aj na iné domáce úžitky. Soli
bolo väčšinou veľký nedostatok. Ľudia nemali dosť peňazí na kúpu nielen
potrebnej soli, ale aj rôznych iných tovarov. Niekedy kupovali vo veľmi malom
množstve, napríklad kryštálový cukor asi jednu vrchovatú polievkovú lyžicu,
ktorú obchodník zabalil do papierového stočeného vrecúška - kornútika za
jedno vajíčko.
Niekoľkodňovú cestu za nákupom soli do Solivaru v Prešove si ľudia
naplánovali a vzájomne sa dohodli členovia viacerých rodín (hlavne ženy
a mladé dievčatá) o odchode skoro ráno. Zobrali si na cestu do „zajdy“
/batoha/ kúsok chleba, vodu a našetrené peniaze. V tom čase sa muži
- gazdovia rodín mohli zamestnať pri práci na stavbe železničnej trate a
zarobiť si korunky. Moja mama Zuzana už ako 15-ročná bola prvýkrát na
ceste za soľou, a potom tak ako ostatní pútnici, trikrát do roka - v jari, cez
leto a v jeseni, kedy museli doniesť takú zásobu, aby s ňou vydržali cez zimu.
Vybrali sa na cestu peši skoro ráno, obuli si pripravené „bočkori“ /topánky/,
aby zvládli cestu peši z Budkoviec až do Prešova. „Bočkori“ sa šili niekedy z
kožených čižiem, ktoré sa rozrezali tak, že spodok čižmy ako pár topánok
slúžil pre jedného a z vrchnej časti „zo sári“ dali urobiť „bočkori“ pre ďalšieho
člena rodiny. K večeru si našli po dohode s domácimi v niektorej dedine
nocľah v stodole na sene alebo na slame. Cesta smerom na Prešov bola
chodníkmi cez vrchy a doliny a bola kľukatá. Pri putovaní smerom do hôr,
do vrchov ich veľmi boleli nohy, mali ich popraskané, poškriabané od trávy
a kríkov a aj opuchnuté. Putujúci „turisti“ mali pripravenú mastičku, ktorou
bola bravčová masť „šmaľec“, ktorá bola uložená v malom hrubosklenenom
poháriku alebo v hrnčeku „fiňdži“.
Vždy keď sa zastavili na najvyššom horskom vršku, aby si oddýchli, tam
vysoko v horskom priechode, vtedy si každý povzdychol, že už je dosiahnutý
ďalší úsek prejdenej cesty. Postáli na vrchu a povedali si „už sme višli na
chvála Bohu“. Tam si oddýchli, občerstvili sa, aj sa pomodlili. Keď cesta viedla
smerom domov, tak sa tešili, že už budú mať ľahšiu cestu, lebo budú putovať
smerom do doliny na našu Zemplínsku rovinu.Toto putovanie za nákupom
soli im trvalo v priemere jeden týždeň. Cesta späť domov bola trochu dlhšia
časovo, lebo už boli obťažkaní nakúpenou soľou. Batoh - „zajda“ so soľou
na chrbte bola ťažká a tak sa išlo dosť namáhavo.Po skončení cesty, buď
ešte toho večera, alebo na druhý deň večer, sa všetci „pútnici
za soľou“ išli pomodliť do kostola, poďakovať Pánu Bohu za
úspešnú cestu, za dar zeme „soľ“ a požehnanie do rodín.
Po prvej svetovej vojne, keď sa gazdovia zdraví vrátili do
rodín a pri obrábaní pôdy sa im urodilo obilie, mohli už z neho
časť predať obchodníkom, a tak mali peniaze a už obchodníci
objednávali soľ a prestalo putovanie za soľou. Niekedy sa ešte
stalo, že gazdovia na voze s koňmi doviezli raz za čas soľ zo
Solivaru v Prešove. Na svojich poliach gazdovia dopestovali
dosť fazule, kapusty, ktorú predali a zarobili si korunky. Chlieb
piekli doma gazdinky, lebo bola v domácnosti zásoba múky
namletej v mlyne, hoci nedostatok, ale poživeň pre členov
rodiny bola zabezpečená a každá domácnosť sa snažila byť
sebestačná. Ľudia si sami dorábali produkty potrebné pre
domácnosť.Židovskí obchodníci z Podkarpatskej Rusi tu na
Zemplíne odkupovali obilie od našich obchodníkov. Títo už
mali peniaze v obehu a tak objednávali soľ pre ľudí do nášho
„valala“ - dediny aj pre okolie.
Takže v ďalších rokoch po I. svetovej vojne sa skončilo aj
budkovské bosé putovanie za pokladom „soľ nad zlato“.
Anna Sabolová
Už v 1. čísle novín Budkovčan sme vás, vážení čitatelia, infor­movali o
tom, že sa pracuje na vyčistení plochy Cinterika od nežiaducich krovín a
buriny. V mesiaci marec sme na týchto plochách opakova­ne brigádovali,
za čo patrí poďakovanie všetkým účastníkom. Následne sa koncom
mája celá plocha vystriekala herbicídnym prípravkom, kvôli oslabeniu
rastu krovín a buriny. Avšak aj po tomto postreku bude potreb­né plochu
detailne vyčistiť krovinorezom a potom kosiť aspoň 1 x ročne. Takto by
bolo možné ju udržať v čistom stave. Ešte predsa ostala nevy­čistená
malá časť od obce, avšak tá príde na rad až v jeseni tohto roku.
V minulom príspevku sme písali o tom, že na Cinteriku sa nachádza­
jú náhrobné kamene Jánosa Heidingera s manželkou Klárou a dcérou
Matilde. Práve posledne menovaná bola pochovaná na Cinterik v roku
1918. Identifi­kovali sme však aj nápisy na ďalších náhrobných kameňoch.
Najväčší a detailne opracovaný kameň je z dielne v Budapešti s vysekanými
písmenami, ktoré sa podarilo prečítať. Totiž po dôkladnom vyčistení
kameňa sme pre­čítali, že pochovaným je Zaborszky Pal, narodený v
roku 1800 a zomrelý v roku 1863. Spolu s ním je pochovaná manželka
Apollonia, rodená Tabody, narodená v roku 1820 a zomrelá v roku 1873.
Nakoniec je tu aj ich dcéra Paulina, narodená 1839 a zomrelá v roku 1888.
Nápis
na kameni je dlhý, kde sa píše, že odpočívajú pri svojich drahých
rodičoch a ich drahom tatovi, s úctou vďační potomci. Meno Záborský
je známe z histórie Budkoviec, najmä z obdobia „cholerového“ povstania
1831. Záborský Pavol bol boženíkom v Budkovciach a bol švagrom
Ladislava Kováča - obeseného vodcu vzbúrencov v Budkovciach. Tri
šibenice postavené na parcele „Cholmik“ boli s odsúdenými Ladislavom
Kováčom, Jánom Rigasom a Jurajom Kovalíkom. Práve za Kováča
orodoval u vrchnosti Záborský, aby ho mohol sňať zo šibenice a
pochovať. Následne mu to bolo dovolené, avšak ďalší dvaja obesenci
tam viseli veľmi dlho. Takže je veľmi pravdepodobné, že hrob obeseného
vodcu Ladislava Kováča je
na Cinteriku, možno blízko hrobu Pavla Záborského. Toto sa však už z
polorozpadnutých náhrobných kameňov nedozvieme.
Ešte poznámka k menu Apollonia Tabody: bol to zemiansky rod v
Budkovciach a jeho majetok - polia až do čias združstevnenia v roku 1957
poznali Budkovčania pod menom „Tabovdovo“. Na vysvetlenie je to časť
od Cinterika popri potoku Duša v smere
k Dúbravke vľavo až ku štátnej ceste a ku parcele „Ňevickajovo“. /
Pozri monografiu obce Budkovce/
Teda, ako kultúrni ľudia, mali by sme my, Budkovčania, rešpektovať
históriu svojej obce a správať sa citlivo k zachovaným historickým artefaktom
a všemožne ich chrániť. Ing. Ján Rimár, CSc.
www.budkovce.sk
A je tu leto...
Recepty
...čas dovoleniek a prázdnin. Všetci sa naň tešíme, hlavne deti, veď cez prázdniny
zažijú veľa dobrodružstiev. Leto je aj čas, keď rastliny a stromy vďaka dlhým dňom plným
slnečného svitu dosahujú maximálny rast. Aj my, ľudia, máme pocit akoby sme boli
silnejší, dokážeme vonku na záhrade pracovať až do tmy. Máme chuť si zašportovať,
chodiť na prechádzky, poniektorí aj na túry. V lete by sme si mali nazhromaždiť dostatok
energie na zvyšok roka, pretože ak to neurobíme, v zime budeme vystavení napospas
nachladeniam a chrípkam. Je viacero spôsobov, ako sa starať o svoje telo. Vybral som
pre nás ten najdostupnejší. Alebo žeby aj najťažší ? Vybral som cestu, ako si môžeme
vylepšiť zdravie za pomoci potravín. Možno si teraz niekto poviete, somarina. Ale,
keby sme mali možnosť nazrieť do vlastného tela, hlavne nás po 40-tke, ešte lepšie po
50-tke, pochopili by sme príčinu nášho zdravotného stavu. V hrubom čreve by sme
uvideli až 10 kg zlepeného, na steny prilepeného, kalu a k tomu 1 až 2 litre slizu. Na
stenách polypy podobné medúzam. V brušnej dutine pod pupkom by sme uvideli sliz
podobný sklu. Obzvlášť „úchvatný“ by bol pohľad na pečeň prešpikovanú farebnými
kameňmi a hmotou podobnou mazutu. Tiež v ľadvinách by sme videli piesok, možno aj
kamienky. Spomeniem ešte zahlienené pľúca. To by hádam stačilo, aby sme pochopili
pichnutia srdca, ktoré je tiež zanesené a k tomu ešte samo pumpuje znečistenú krv
do týchto orgánov. Za takýto stav nemôžeme nikoho viniť. My sami si svoj zdravotný
stav zhoršujeme nezdravým spôsobom života a svoj organizmus poškodzujeme aj
nevhodnou stravou.
Ako som už povedal, je tu leto, čas radostí a dobrodružstiev. Tieto veselé zážitky
vyjadrujeme smiechom. Smiať sa vieme už od malička, len keď vyrastieme a dospejeme,
ten skutočný smiech od srdca sa z nás akosi vytráca. Povieme si, prežívame veľa stresu.
Ale tomu sa dá predchádzať aj tým, že budeme konzumovať potraviny, ktoré nám
nespôsobia neschopnosť riadiť naše myšlienky a emócie. Áno, každá emócia prechádza
naším srdiečkom a stav srdiečka sa odráža v našich emóciách. Pokiaľ je srdce v poriadku,
sme dobre naladení a v očiach máme iskru. Keď je srdce slabé, tak zažívame úzkosť,
stiesnenosť a nepokoj. Sme zábudlivejší a máme veľa snov. Chýba nám sebaláska
a pocit vlastnej hodnoty. Na fyzickej úrovni sa nerovnováha srdca prejavuje slabším
krvným obehom, červenou alebo popolavou farbou tváre, horúcimi boľavými kĺbmi,
odporom k teplu, slabým a nepravidelným tepom. Samozrejme sem patrí vysoký aj
nízky tlak. Využime leto, ktoré má patronát nad srdiečkom a ponúka nám množstvo
potravín na zlepšenie jeho kondície. Ján Bubenko
Raňajky na sladko: večer rozdrvíme šálku pšenice nahrubo, zmiešame
s trochou kakaa a zalejeme 1 dcl. jablčnej šťavy. Necháme stáť do rána. Ráno
pridáme horúcu vodu a 15 min. povaríme. Počas varenia pridáme hrozienka,
rozdrvené slnečnicové semienka, trošku kardamónu a štipku soli.
Raňajky na slano: do hrnca s horúcou vodou pridáme pšeno /brúsené
proso/, varíme 15 - 20 min. Počas varenia pridáme postrúhaný zázvor, štipku
soli, petržlenovú vňať a štipku papriky. Zvlášť uvariť na osobu 1 vajce a uložíme
doprostred taniera.
Obed: na rozohriatu panvicu pridáme olivový olej, nadrobno nakrájanú
cibuľu a cuketu, krátko osmažíme. Potom pridáme sušené oregano, čierne korenie,
soľ. Nakoniec pridáme nadrobno nakrájané paradajky a pár minút dusíme. Podľa
chuti môžeme posypať čerstvou bazalkou. K jedlu môžeme podávať ryžu alebo
opekané zemiaky.
Obed: do ohriateho hrnca pridáme 3 PL olivového oleja a na ňom opražíme
2-3 baranie /alebo hovädzie/ plátky z oboch strán. Pridáme 2 nadrobno narezané
cibule a opražíme dozlata. Na mäso naukladáme na plátky narezanú cuketu
a červenú papriku, mladú uvarenú kukuricu z jedného struku. Pridáme čierne
korenie, soľ, trocha citrónovej šťavy, nasekaný čerstvý tymian, podlejeme dvoma
šálkami vody a dusíme 1,5 až 2 hod. na miernom ohni. Počas dusenia dochutíme
medom ,čiernym korením a soľou. Ako príloha je vhodná kukuričná krupica.
Večera: celozrnnú ryžu vsypeme do studenej vody a uvaríme. Súčasne
v horúcej vode namáčame hrozienka a orechy. Do uvarenej ryže pridáme trocha
kyslého mlieka /biely jogurt/, nadrobno nakrájaný grapefruit, namočené orechy
s hrozienkami a pomiešame. Navrch položíme kúsok masla.
Večera: v horúcej vode rozmiešame kukuričnú krupicu a varíme. Počas varenia
pridáme trošku masla, med , škoricu, kardamón, štipku soli, pár kvapiek citrónovej
šťavy a stále zamiešame. Ako príloha je vhodný uvarený jablkový kompót.
Pri varení je potrebné dodržiavať postup pridávania ingrediencií podľa hore
uvedených receptov. Takto dosiahneme to, že jedlo nás občerstvi, posilní, obohatí
našu krv a v horúce dni schladí náš organizmus. K hlavným jedlám patria polievky,
šaláty, nápoje a zatiaľ som nespomenul morské riasy a ich význam. Možno nabudúce.
Prajem dobrú chuť! Ján Bubenko
Spoznávajme sami seba
Žijeme v dobe veľkých objavov a napriek tomu pred nami ostávajú neodkryté
tajomstvá vesmíru, oceánov a veľkým tajomstvom pre nás ostáva ľudské telo. Už
v dávnej minulosti mnoho kultúr vynaložilo nemalé úsilie na spoznanie ľudskej
bytosti a v dnešnej dobe túto úlohu na seba prevzala moderná medicína. Je
zaujímavé, akými spôsobmi sa v dávnej minulosti dospelo k poznaniu, k čomu
nám slúžia naše vnútorne orgány. Hádam najzaujímavejší spôsob skúmania bol
v starej Číne. Starí Číňania sa pozerali na ľudské telo ako na boží výtvor, preto
bolo zakázané ho skúmať spôsobom pitvy. Čosi vypozorovali, keď zbierali svojich
zranených bojovníkov na bojiskách a ošetrovali ich, ale to k pochopeniu nestačilo.
Čínski mudrci boli určite chápaví a hlavne trpezliví. Tisícročia trvalo pozorovanie
ľudí a prostredia, v ktorom žili. Pozorovali k akým chorobám v jednotlivých
ročných obdobiach majú ľudia väčší sklon. Vypozorovali, že ľudské telo dokáže
rôznymi signálmi upozorniť na svoj zdravotný problém. A to napríklad: odporom
k niektorému ročnému obdobiu alebo vášňou k nemu, láskou k niektorej farbe
alebo jej vyhýbaniu sa , zmenou farby tváre, zmenou emócii atď. Ľudský život
rozdelili do piatich etáp: zrodenie, vývin, dospelosť, starnutie a skon. Prišli na to, že
päť etáp ľudského života sa v prírode odohrá počas jedného roka v podobe piatich
ročných období: jar – klíčenie semien, leto – rast rastlín, neskoré leto /babie leto/ premena kvetov v plody, jeseň – zrenie plodov, zima – uloženie plodov. S číslom päť
sa budeme stretávať častejšie a to hlavne pri potravinách. Každá potravina vnáša
do nášho tela istú informáciu, po ktorej sa cítime dobre alebo sme unavení, zahreje
nás alebo je nám zima. Správne stravovanie nás ochráni pred alergiami a zvyšuje
našu odolnosť. Udržať sa v dobrej kondícii môžeme iba vtedy, ak o potravinách
budeme toho vedieť viac. Ján Bubenko
Špajza v lete
My už vieme, že v živote človeka je päť etáp a v jednom roku je päť ročných
období. Teraz ku každému ročnému obdobiu pridáme jednu chuť. K jari prislúcha
kyslá chuť, k letu horká, k babiemu letu sladká, k jeseni pikantná a k zime slaná chuť.
Jedlo na tanieri, ktoré si pripravíme, má obsahovať všetkých päť chutí. Ale keďže
je teraz leto, potravín s horkou chuťou má byť na tanieri viac. Leto je horúce a horká
chuť preniká do srdca, aby ho ochladila, keď je prehriate a zároveň čistí srdce aj
obehový systém od usadenín, ktoré sa v nás počas rokov usadili. Patria sem tieto
potraviny:
Mäso: baranie, jahňacie, kozie.
Zelenina: hlávkový šalát, špargľa, čakanka, červená repa, petržlen, žerucha,
brokolica, červená kapusta, paštrnák .
Ovocie: grapefruit, marhuľa, hrozno, dula.
Obilie: žito, pšenica.
Korenie: rozmarín, tymian, kurkuma.
Semená: sezam, dyňa, slnečnica, mandle.
Bylinky: žihľava, šalvia.
Nápoje: čaj - zelený, z lopúcha, plzenské pivo, horký likér.
Poznáme aj potraviny, ktoré majú viac chutí, ale pre začiatok by tento zoznam
mal postačiť. Po štyridsiatke už každý vycíti, čo jeho telu prospieva, čo mu dlho leží
v žalúdku alebo čo nás okráda o spánok. Okolo štyridsiateho roku je naša životná
energia na 60 % aj viac vyčerpaná, a tak sme čím ďalej viac odkázaní na to, čo jeme,
aby sme si ju vhodnými potravinami doplnili. Horšie stráviteľná potrava je naraz
náročnejšia na trávenie a to by sme už mali brať ako varovanie. Všímajme si, ktoré
potraviny nám prospievajú a po ktorých sa cítime unavení. Tak sa môžeme stať sami
sebe odborníkmi na výživu. Ba ešte viac, stratenú vitalitu dokážeme obnovovať
vhodnou stravou.
Ján Bubenko
www.budkovce.sk
Čo nové majú škôlkari…
Posledný májový týždeň bolo u nás poriadne veselo.
29.05.2012 sme na našom školskom dvore s našimi mamičkami oslávili
Deň matiek. Deti si pre ne pripravili pekné pesničky, básničky a ich srdiečka
potešili i krásnymi tančekmi.
30.05.2012 sme sa vybrali s deťmi a ich rodičmi na celodenný výlet
do Košíc. Naše deťúrence sa na tento výlet tešili už veľmi dlho a nejeden
škôlkar v noci poriadne ani očká nezažmúril. Nevedeli sa dočkať cesty
autobusom so svojimi kamarátmi. Navštívili sme bábkové divadlo, kde
sme si pozreli rozprávku o Šípkovej Ruženke, prezreli mesto, pochutnali na
skvelej zmrzlinke a výlet sme zavŕšili v detskom zábavnom centre JAYMO.
A to bolo radosti... Nie len deti, ale aj rodičia sa tam pekne vybláznili....
31.05.2012 k nám zavítali páni policajti so služobným psíkom a páni
hasiči nám predviedli niečo zo svojej práce. Bolo to veľmi zaujímavé
a deťom sa to veľmi páčilo.
01.06.2012 – tento deň sa naša škôlka premenila na zámok plný
princezien a rytierov. Každý rytier si musel vyslobodiť svoju zakliatu
princeznú a zdolať rôzne prekážky, aby si zaslúžil svoju odmenu. Ale ani
princezné nezaháľali a súťažili v jazde na koni a v hádzaní kruhmi. Po
týchto vyčerpávajúcich súťažiach im prišla vhod chutná grilovaná klobáska
a kráľovská limonáda. Veľká vďaka patrí všetkým mamičkám a babičkám,
ktoré deťom prichystali nádherné kostýmy. A taktiež sponzorom, vďaka
ktorým sme mohli deťom tento ich jedinečný deň krásne spríjemniť.
Vážený začínajúci dôchodca ....
ak si uvedomuješ, že vstupuješ do veku svojho života poznačeného
šiestimi desiatkami, ktorý Japonci nazývajú „vek múdrosti“, možno zatúžiš
stať sa členom Klubu dôchodcov. Z vlastných skúsenosti ti chcem poradiť,
ako sa o tom presvedčíš a oboznámiť ťa, čo ťa v tomto „veku múdrosti“
očakáva:
- Čím ďalej, tým viac sa ti budú páčiť mladé dievčatá, ale oslovovať ťa
budú iba staré protivné baby.
- Pán Boh ti uberie silu, ale chuť ti nechá naďalej.
- Ak si unavený, ledva si sadneš na lavičku, aby si sa kochal prírodou,
ihneď zaspíš a už budeš iba snívať o prežitej mladosti.
- Hlava bude čoraz väčšia a ťažšia, ale vlasov stále menej.
- Zubov bude čím ďalej, tým menej, ale o to viac budeš do všetkého
zahrýzať.
- Budeš oveľa viac čítať, ale menej pamätať.
- V ušiach ti bude tak silne hučať, že nepočuješ ani rachot pri vypúšťaní
vlastných škodlivých plynov.
- Obuvák budeš potrebovať aspoň jeden meter dlhý.
-„Cikať“ budeš oveľa častejšie, dlhšie, v menšom množstve a potrebovať
viac obratnosti, aby si si „neocikal“ špičky topánok a kolena.
- Budeš potrebovať okuliare na diaľku, na blízko, na šírku, bifokálne,
trifokálne a zväčšovaciu lupu „Made in China“.
- Veľa času stráviš v posteli nie kvôli odpočinku, ale preto, že sa ťažko
dokážeš zdvihnúť.
- Desať minút ti potrvá cesta zo záhrady do dielne, ale pol hodiny budeš
rozmýšľať, po čo si prišiel.
- Keď sa ťa spýtajú, kedy si prvýkrát pomiloval manželku, nespomenieš
si už ani na to, kedy to bolo poslednýkrát.
- Častejšie ťa bude navštevovať obvodný lekár, budúci dediči,
zamestnanci daňového a exekučného úradu a nakoniec aj obecný farár.
Vážený! Ak sa ťa uvedené problémy už aspoň z polovice dotýkajú, ver,
že nastal čas uvažovať nad tým, že sa staneš členom Klubu dôchodcov. Ak sa
tak rozhodneš, radi ťa medzi nami privítame a pomôžeme ti (aspoň dobrou
radou) prekonávať jednotlivé prekážky.
Šimko Štefan
Druhá májová nedeľa
– Deň matiek
Každá matka, nech je už akákoľvek, je predsa len bytosť, ku
ktorej je naše srdce pevne pripútané. U každého z nás utvára obraz
milujúcej matky, ktorá svojím deťom je schopná dať všetko, ba aj
obetovať vlastný život. Existujú však aj prípady, keď v niektorých
rodinách dochádza k nežiaducemu narušovaniu rodinných
vzťahov, teda aj medzi matkou a dieťaťom. Príčiny môžu byť rôzne
- či už morálne nedostatky, alkoholizmus, agresivita, ale aj celkový
trend vývoja dnešnej spoločnosti. Nič nie je ale smutnejšie, ako
keď dieťa stratí matku. Robme všetko preto, aby sa naše rodinné
vzťahy neustále upevňovali, aby každá matka bola akýmsi pilierom
strana 7
a uznávanou autoritou v každej rodine.
www.budkovce.sk
Zahájovacia súťaž v love rýb na počesť 30-teho výročia založenia
rybárskeho zväzu v Budkovciach
Dňa 13. mája 2012 sa konal ďalší ročník rybárskych pretekov
O putovný pohár starostu obce. Na preteky došlo množstvo
priaznivcov rybárskeho športu. Termín sme naplánovali tak, aby
bol čo najbližšie k dátumu 15. máj 2012, kedy OO SRZ Budkovce
oslávi svoje 30-te výročie, kedy vznikla organizácia v Budkovciach,
toho času Odbočka Budkovce pri Mo SRZ Michalovce. Počasie bolo
v ranných hodinách veľmi nepriaznivé, v noci sa riadne ochladilo
a teplota klesla iba na 7 stupňov. Vietor nechcel ustať a fúkalo po
celú dobu pretekov. To však neodradilo priaznivcov rybárskeho
športu. Na preteky nastúpilo spolu 67 dospelých a 22 detí. Preteky
sa konali na VN Budkovce I. Na chate sa pripravil výborný guláš,
ktorý pripravoval Štefan Nadzam. Pretekalo sa v dvoch kategóriách,
a to deti a dospelí rybári. Pre deti bol pripravený sektor, ktorý bol
vytýčený na toku Duša. Na VN Budkovce I. lovili dospelí rybári. Aj
napriek nie veľmi vydarenému počasiu, ryba brala a miestami bolo
ulovených viacero kusov kapra. Bolo aj množstvo rýb, ktoré rybári
nedokázali zdolať. Na súťažiacich čakali hodnotné ceny. Starosta
obce venoval nový putovný pohár. Ceny a poháre odovzdali
predseda MsO SRZ Michalovce - p. Šaffa, starosta obce Budkovce
- p. Uhrina a predseda OO SRZ Budkovce - p. Seman. Výsledky
trojhodinového zápolenia boli takéto:
Deti
Dospelí
1. Dávid PAŠEK - 2 120 g
2. Martin GAJDOŠ - 2 080 g
3. Peter ANGI - 1 960 g
4. Róbert BALÁŽ - 1 680 g
5. Martin JUŠČAK - 1 680 g
1. Vladimír KIŠÍK - 8 200 g
2. Ján BAJUŽÍK - 7 680 g
3. Marcel ROŽKO - 5 960 g
Vaľo Ján
dokončenie zo str. 6
Prvé správy o „predchodkyni“ Sviatku matiek siahajú do Anglicka
už v 16. storočí. Klub dôchodcov v Budkovciach oslávil tohoročný
Deň matiek v sobotu - 12. mája vo svojom klube. Predseda
klubu, Ing. Breda, s radosťou privítal a pozdravil prítomné matky
a slávnostným prejavom sa k nim prihovoril p. Astrab. Milé boli aj
prednesené slová starostu obce, p. Uhrinu. Žiaci základnej školy
obohatili stretnutie pekným kultúrnym programom, za čo im patrí
úprimné poďakovanie. Po oficiálnej časti programu nasledovalo
malé pohostenie, chutná večera a naše matky dokázali, že si
vedia ešte aj pekne zaspievať. Bolo to pekné, príjemné stretnutie
a posedenie. Želáme si, aby sme v tejto tradícii pokračovali aj
v budúcich rokoch. Šimko Štefan
www.budkovce.sk
Futbalové okienko
Dospelí - jarná časť
1. Pusté Čemerné
23
15
2
6
57:27
47
2. Moravany
23
13
7
3
54:26
46
3. Kap. Kľačany
23
14
4
5
68:44
46
4. Pozdišovce
23
11
4
8
33:26
37
5. Dr. Trhovište
23
11
3
9
55:42
36
6. Bracovce
23
10
5
8
47:42
35
7. Budkovce
23
10
2
11
71:53
32
8. Roma Trhovište
23
9
2
12
63:48
29
9. Bánovce n/O
23
8
4
11
30:37
28
10. Rakovec n/O
23
8
3
12
38:61
27
11. Ptrukša
23
8
3
12
34:57
27
12. Čičarovce B
23
7
4
12
31:53
25
13. Močarianska
23
7
2
14
32:64
23
14. Vojany
23
6
3
14
31:64
21
14. kolo Budkovce – Ptrukša 9 : 0
15. kolo Roma Trhovište
– Budkovce 6 : 3 16. kolo Budkovce – Rakovec n/O 7 : 1 17. kolo Budkovce – Dr.
Trhovište 5 : 0 18. kolo Pust. Čemerné – Budkovce 3 : 1 19. kolo Budkovce – Kap.
Kľačany 6 : 0 20. kolo Vojany – Budkovce 4 : 0 21. kolo Budkovce – Čičarovce B 3
: 0 22. kolo Močarianska – Budkovce 3 : 2 23. kolo Budkovce – Bánovce n/O 4 : 5
Futbalový krúžok pri ZŠ Budkovce
Začiatky sa tradujú od školského roku 2010­/2011. V 1. roku pôsobenia bol
o futbalový krúžok značný záujem, cca 16 žiakov. Hneď od úvodného tréningu sme
zistili, že prvoradou prioritou bude, aby sa chlapci naučili disciplíne a futbalovým
základom. Niektorí z chlapcov si mysleli, že to bude ako keď sa deti hrajú v školskej
družine. Postupom času sa do tréningového procesu začali zaraďovať základné prvky
futbalu a to spracovanie lopty, prihrávka, streľba a vedenie lopty pod kontrolou.
Technika kopania bola pre väčšinu chlapcov niečo úplne nové. Okrem toho sme
sa zamerali aj na kondičnú prípravu formou súťaženia a zapojili sme aj gymnastiku
a obratnosť (niektorí nevedeli spraviť kotúľ či preskočiť kozu, o šplhu na tyči ani
nehovorím). Po týchto tréningoch záujem o krúžok klesol. Počas prvého roku sme
odohrali niekoľko prípravných zápasov na malom ihrisku (Strážske, Zalužice, Palín,
Poľsko). Od roku 2011/2012 nás vedenie OŠK Budkovce prihlásilo do súťaže v malom
futbale. Táto súťaž sa hrá turnajovým spôsobom za účasti družstiev Bracovce,
Pozdišovce a Budkovce. Každé mužstvo je usporiadateľom 2 turnajov (jeseň, jar).
Už na prvom turnaji chlapci ostali prekvapení, keď za obidve družstvá nastúpili aj
dievčatá. Po jesennej časti sa naše mužstvo umiestnilo na 1. mieste (10 bodov, 3
výhry, 1 remíza, 2 prehry). Jarnú časť sme začali lepšie. Prehrali sme iba jeden zápas
a celkovo sa naše družstvo umiestnilo na 1. mieste a postúpilo do okresného finále.
Touto cestou by sme sa chceli poďakovať ZŠ v Budkovciach, OZ Dúbravčan, že nám
vychádzali v ústrety (telocvičňa, dresy, lopty, športové náčinie, multifunkčné ihrisko)
a všetkým, ktorí pomáhajú pri športovej výchove mladej generácie.
1. Budkovce
12 8 1 3 71:30
25
2. Bracovce
12 5 0 7 39:63
15
3. Pozdišovce
12 4 1 7 38:55
13
Tréneri futbalového krúžku - Mgr. Uhrina Marián a Janusko Marián
Správa zo zelených stolov
OKST Budkovce
ObSTZ MI a OKST Budkovce zorganizovali v sobotu 1. 4. 2012 stolnotenisový
turnaj TOP 12 pre hráčov 5. ligy súťažného ročníka 2011/2012 v telocvični ZŠ
v Budkovciach. Turnaja sa zúčastnilo 12 hráčov, z toho 2 hráči z OKST. Víťazom
turnaja sa stal A. Franko z TTC Vojany Tigers. Z OKST sa na 4. mieste umiestnil N.
Riebesam a 6. miesto si vybojoval J. Horňák.
OKST Budkovce v spolupráci so ZŠ Budkovce zorganizovali v utorok 3. 4.
2012 5. ročník stolnotenisového turnaja o Pohár riaditeľa ZŠ v telocvični ZŠ.
Do turnaja sa prihlásilo 10 žiakov. V kategórii o Pohár riaditeľa ZŠ si prvenstvo
obhájil D. Halecký, ktorý porazil R. Leška a v súboji o 3. miesto zvíťazil B. Vajda
nad Š. Janákom. V kategórii o Cenu riaditeľa ZŠ bolo poradie nasledovné: 1. E.
Čurma, 2. S. Gajdušek 3. B. Balog 4. D. Beňko 5. R. Beňko 6. M. Pavlov.
OKST Budkovce zorganizoval v nedeľu 15. 4. 2012 stolnotenisový turnaj 10. ročník o Putovný pohár starostu obce pre pozvané oddiely - kluby 3. až 5.
ligy v telocvični ZŠ v Budkovciach. Turnaja sa zúčastnilo 49 hráčov a prvenstvo si
obhájil Š. Štuň zo Sniny, ktorý zvíťazil celkovo 5-krát. V kategórii o Cenu starostu
obce si 1. miesto vybojoval Š. Mištanič ml. z OKST Budkovce, v kategórii nad
55 rokov 1. miesto získal P. Sabo z MKST Veľké Kapušany, v kategórii mládeže 1.
miesto získal J. Šoltés z ŠKST Michalovce.
OKST Budkovce zorganizoval v nedeľu 22. 4. 2012 stolnotenisový turnaj 6.
ročník o Majstra OKST pre hráčov reprezentujúcich OKST Budkovce v 4. lige
a 5. lige v súťažnom ročníku 2011/2012 v telocvični ZŠ v Budkovciach. Turnaja
sa zúčastnilo 15 hráčov. Poradie: 1. miesto Š. Mištanič ml., 2. miesto J. Gerboc,
3. miesto G. Astaloš.
Súťažný ročník 2011/2012 sa skončil 1. apríla 2012. Naše A mužstvo
hrajúce krajskú 4. ligu Zemplínsku v zložení: Mištanič ml., Astaloš, Gerboc, J.
Horňák a Š. Mištanič st. sa po 22. kole umiestnilo na 9. mieste z 12-tich klubov.
Na rozhodnutie o zotrvaní v krajskej súťaži sa muselo čakať až do skončenia
kvalifikácie medzi klubmi Trebišov B a Poproč, z ktorej víťaz postúpil do 3. ligy
Juh. Postupujúcim klubom sa stal Poproč a pre OKST Budkovce to znamená
zostup do oblastnej súťaže. V oblastnej 5. lige mužov hrali B, C a D družstvo. OKST
B v zostave: Bréda, J. Horňák, Riebesam, Eľko, Leško a M. Horňák si vybojovalo
v kvalitne obsadenej súťaži 5. miesto zo 17-tich. OKST C v zložení: Mištanič st.,
Pivarník, Sabolčík, Semač, Seman, Š. Tkáč a Červenák obsadilo 13. miesto a OKST
D v zostave mladých hráčov: M. Tkáč, Halecký, Sabovčík, Kiškaš a Polák skončilo
na 17. mieste.
V posledný aprílový piatok sa začal 4. ročník MI-SO Open ligy 2012, do
ktorej sa prihlásilo 20 klubov, z toho 2 z Budkoviec, ktoré sa prerozdelili do 2 skupín
po 10 klubov. V základnej časti sa hrá v 3-členných družstvách a v nadstavbe v 4členných družstvách. Záverečný turnaj spojený s vyhodnotením súťaže bude 16.
9. 2012.
OKST v spolupráci s miestnou ZŠ pokračuje v stolnotenisovom krúžku
pre žiakov ZŠ. Hracím dňom je streda od 17:30 – 19:30 hod. pod dohľadom
zodpovednej osoby. Krúžok preruší svoju činnosť dňa 30. 5. 2012. R. PIVARNÍK
Obecné noviny „Budkovčan“. Vydáva obec Budkovce. Vychádzajú ako občasník. Šéfredaktor: Bc. Marián Uhrina, starosta
obce. Redakčná rada: Ing. J.Rimár.CSc, PaedDr. O. Sabolová, Mgr. M.Wiczmándy, M. Janusko, J. Vaľo,Š. Šimko. Jazyková úprava: Mgr. L. Šaffová. Adresa redakcie: Obecný úrad Budkovce, 072 15 Budkovce, e-mail: [email protected]
Redakcia nevyžiadané rukopisy nevracia a vyhradzuje si právo na úpravu rukopisov. Uverejnené názory čitateľov a dopisovateľov sa nemusia zhodovať so stanoviskom redakcie. Tlač:
Tlačiareň Adrián Buraľ, Jovsa, tel.: 056/69 821 80. Registrované Ministerstvom kultúry SR, evid. č. 3890/09. Vydané pre interné potreby obce Budkovce. Nepredajné.
Download

budkovčan 2/2011.pdf