T.C.
AFYONKARAHISAR VALILIGI
II Miln Egidm Midirligi
26/09/2014
sayl :38651061/20/4216435
Konu:MilliEEitim Bakanllこ
l
ёrgiin
ve Yaygln Ettitimi
Dcsteklemc vc Yctistirme Kurslari Yё ncrgcsi
KAYMAKAMLIGINA
(119c Milli Ettitim Midiirlt帥
)
NIUDURLUGUNE
1lgi
:NIIEB Hayat Boyu Oζ cnlnC Gcncl Miidiirlittiniin24/09/2014 tarih vc 4160071 saylll yazlsl.
Milli Ettitim Bakanll量
l
ёrgin vc Yaygin Ettitimi Dcstckleme vc Yetistirme Kurslari Yё
ncrgesi
ile ilgili Bakanllこ 1■ yaZllarl fotokopisi ve ekleri yazlmlz ekinde gё nderilmistir.
Bilgilcrinizi ,yapllacak ip vc i,lcnllcrin ilgili y6ncrgc vc,all,ma takVilnine gё
re yurutiilmesi
hususllnda gcrettiniriCa edcrilll.
FatihAKcIL
Vali a.
1l Milli EEitimMiidiir V.
EK:
‐
Yazl Fotokopisi(l Sayfa)
‐
Yё nerge(6 sayfa)
―
Call,ma
TakVimi(l sayfa)
‐
Talep Follllu(l adCt)
DAGITIM:
‐
17
119c Kaぅ
障lakaml屯 1
‐
Merkez HEM ve ASO Midiidi二 i
―
Merkcz Meslcki EЁ itim Merkczi Miidiirli凄
‐
Mcrkczvc Mcrkezc Btth Tiim oku1/kumm Midiirliikledne
BILGIICIN:
tasdilk
‐
Miidiirli諄 mliz TCmel Ettitim― Orta ёttretim_Din Hizmederi B51iimle五 ne
NOT:
- OL,.lLr
rh[ \[-01' lUUtpltz
"de
sld&'
Karaman Mah.Karaman ls mcrkczi Mcrkcz/AFYONKARAHISAR
Elektro」 k
c‐
Ag:― w.meb
attOngoV・
Faks:(0272)2137605
posta [email protected]
cdilcbilir
Ayrintlll bilgi 19in:F.DAMCI― Mcmur
Tel:(0272)2137603‐ 112
tr
Bu evrak gtivcnli clcktronlk inlza ilc inlzalan■ 11,tlr
v$raaltlr'
http:ノ
/cvraksorgu.mcb gov.tr adresindcn dlc5-9c28-320c‐ 8d55-9b19 kodu ilc tcyit
24/09/2014
Sayl :15923718/20/4160071
Konu:Milll ELitim Bakanllこ 1 0rgin ve Yaygin EEitimi
Destekleme ve Yetお tilllle
Kurslarl Yё ncrgcsi.
VALILIGINE
(Milll Ettitim Miidiirli帥 )
Ilgi: Hayat Boyu O計 cnmc Gcncl Midiirltこ iniiln 23/09/2014 tarih vc
15923718/20/4145909 saylll Makam Onayl.
er
6528 Saylll Kanun Hiiniinde Karamame ilc eLitim SiStemimizde yapllan diこ
i
de
ger9cklepdHlmistir.
輸
n岬
diizenlcmelerin yanl slra bzcl dershanelerin dё
Bu 9cr9cv゛ c diiZCdcncn vc‖ 」 Makam onayl ilc yiirtiritこ c kondan“ MilF
Ettitim Bakanl屯 1 0rgun vc Yaygin ELidmi Dcstcklcmc vc Yetiptill.lc Kurslan Yё ncrgcsi''
ile 9all,ma takvinli cktc gё nderilnliptir.
Bllna gё rc;ck-l Yё nerge ve ck-2 9all,ma tak宙 mine g6re ip ve iplemleHn yiiriiltiillmesi
ve bu yё ndek1 9allpmalann市 edilikle bttlatllmasl hususllnda gerettini bnemlc Hca ederim.
Yusuf BUYUK
Bakan a.
Miistesar Yardlincisi
EKLER:
1-Milll Ettitim BakanllЁ 1 0rgun ve Yaygin Ettitimi
Destckleme vc Yetisti.11le Kurslan Yё
nergesi
2-cJ゛ ma Tak宙 mi
DAGITIM:
Gereこ i:
B Planl
Bilgi:
A Planl
EIIInlyct Mah.Bogaz191 Sok No:23 Tcknikokunar/ANKARA
Elcktronk Ag:― w.mcb.gov.tr
e‐ posta:[email protected] gov.tr
Bu ewak gilvenli elektronik imza ile imzalanmrgtrr. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden
Aynntlll bilgiioin:F.AKcAKOCA scf
Tcl:(0312)2126880
Faks:(0312)2129958
c5ee-8f54-35ca-893c-d3f9 toau
ile teyit edilebilir
ruir,li nciriu narexr,rGr
OnCtrN YE YAYGry nCitinni nnStnrr,EME VE vnri$rinun KIIRSLARI
vOxrncnsi
ninixcinOr,UPr
Amag, Kapsam, Dayanakve Tantmlar
Amac
MADDE l― (1)Bu
Yё nergenin amacl,Milll EEitim Bakanll言 lna baこ 1l resm1 6rgiin ve yaygin
ettitim kurumlarindaё まenim gё ren istekli
ёまenCi
Ve kursiyerlere yё nelik olarak verilecek olan destekleme
ve yetiゞ illlle kurslarl ile ilgili usul ve esaslan duzenlemektir.
Kapsam
mDE2‐ (1)Bu Yё nerge,Mi11l EEitim Bakanllこ lna btth resm1 6rgun ve yaygin kurumlarlllda
ёまenim gё ren
istekli
ёまenci
ve kursiyerleri destekleme ve yetisti11lle kurslarl ile ilgili usul ve esaslarl
kapsar.
Dayanak
MADDE 3中 (1)Bu YOnerge,21/5/2010 tarihli ve 27587 saylh Resml Gazetede yaylmlanan
Yaygln EEitim Kurumlarl Yё netmelitti,7/9/2013 tarihli ve 28758 saylllゃ
sml Gazetede yaylmlanan MilF
EЁ him Bakanllこ 1 0rtaё ttretim Kllrumlarl Yё netmeliЁ i ile 26/7/2014 tarihli ve 29072 saylll Resml
Gazetede yaylmlanan Milll EEitim Bakanllこ 1 0ku1 0ncesi EEitim Ve llk6ま etim Kllrumlal■ Y6nemeliЁ i
hiikulnlerine dayanllarak hazlrlanlnl,tlr.
TanIEnlar
MADDE 4‐ (1)Bu
Yё nergenin uygulanmaslnda;
a)Bakan:Mill,EEitim Bakaninl,
b)Bakanllk:NIlilll EEitirn Bakanllこ
inl,
c)Ders ylll:Derslerin ba,ladlЁ l tarihten,derslerin kesildtti tarihe kadar ge9en ve iki yarlylll
kapsayan sureyi,
9)Komisyon:Kllrs merkezleri ile kurslarda gё
milll eЁ
rev alacak
ёまetmenleri belirlemek alnaclyla
itim mudurlittunde 01usan komisyonu,
d)Kurs:Resml Orgiin ve yaygin eЁ itim kllrumlarlnda ёまenim gё ren istekli ёまenci Ve
kursiyerleri dettekleme ve yetittime alnaclyla a91lan kurslarl,
c)KursiyerKursa devaln eden ёrgtin ёまetim
dl,lndaki ki§ iyi,
o Kurs merkezi:Bunyesinde destekleme ve yetittlrme kurslarl a91lan okul veya kurumlarl,
g)Kurs merkezi midurii:Binyesinde kurs a91lan okul veya kurumunmuduriint,
こ)Kurs merkezi mudur yardlmclsl:Bunyesinde kurs a91lan okul veya kurumun kurs merkezi
miidiirii taraflndan gё revlendirilen lniidiir yardllnclsinl,
h)NIlilll eЁ itim
midurluttu:Kurs merkezinin baこ 1l bulllnduttuil Veya i19e milll eЁ ttim
midiirluttu,
im muduriil Kurs merkezinin ba魅 1l bulundu:聾 il veya i19e milll o言
1)Milll eこ れ
him
mudiiriinu,
i)Okul:Her derece ve tiirdeki ilkё
j)Oま enci:1lkё yetim
まetim,01● 6ま etim
Ve yaygin eこ him kurumlarinl,
ve ortaё まetim kurumlarl ile a91k
gё renleri,
OOまetim ylll:Ders ylllnin ba,ladlЁ
ё etim
『
kurulnlarinda
ё
まenim
l tarihten,6oIIraki ders yllmm ba,ladl邑 l tarihe kadar
ge9en sureyl,
1)Veli:0ま enci/kursiyerin anne veya babasinl veya yasal olarak sorumluluЁ unu ustlenen
ki,iyi,
m)Yarlyll:Derslerin ba,ladlЁ l tarihten dinlenme tatiline,dinlelllme tatili bitiminden ders
kesilnine kadar ge9en her bir siireyi
lfade eder.
IKINCI BOLUM
Kurs A9ma,Kapatma,Kurs Sureleri ve Oこ renci/Kursiyer Sayllarl
Kurs lnerkezi ve kurs a9ma yetkisi
MADDE f■
(1)Kurslar,flzi`kapasitesi ve 6ま enci/kursiyer potansiyeli yeterli olan resml
ortaokullar,imam― hatip ortaokullarl,ortめ
まetim
kurumlarl ile halk ettitimi merkezi mudurluklerine baЁ
ll
olaraka911lr.
(2)Mezunlara yё nelik
kurslar halk eこ itim merkezlerinde a911lr.Ancak halk eEttim merkezinin
bulunmadl言 l Ve bu merkezlerde kursun a91lamadlEl hallerde ditter kurs merkezlerinde de a91labilir.
(3)
Kurs rnerkezleri ile kurslarda gё revlendirilecek ёま emenler l.d6nemde eyliil ayl sonuna
kadar,2.d6nemde ise subat ayl sonuna kadar milll ettitim mudurluklerince belirlenir.
(4)1. dё nenl i9in ve yllhk planlanan kurslar en gel ekilln aylnin ilk giiniinde, 2. dё
nenl i9in
planlanan kurslar ise mart aylnin ilk guniinde ba,latlllr.Yllllk a91lan kurslar ders ylll sonuna kadar devaln
eder.01attantstii dllrumlarda bu sureler milll ettitim midurlittnce deЁ
iゞirilebilir.
(5) Kurslar,milll eこ itim mudurluklerince belirlenen okul veya kurum muduriininteklifl ve
milll eこ itim muduriintin onayl ile a911lr.
(6)A91lan bir kursa kursun a91ldlЁ l
ha■ adan solllra
ёまenCi kaydl yapllmaz.Ancak nakil,yurt
dl,lndan gellne gibi deЁ i,ik nedenlerle okula kaydl yapllan 6逗 rencilerin talepleri kurs merkezi
miidiirluttunce deЁ erlendirilir.
Kurslara katllacaklar
MADDE6‐ (1)Kllrslara
a)Orgiin veya yayginortaoku1/imam hatip ortaokuluve ortaё
ま etim kurumlarinda kaylth
olan 6まenciler,
b)Orgun veya yaygin ortaё ttretim kurumlarlndan mezun olan kursiyerler
katllabilir.
(2)Kurslar2 o kurs merkezinin bulunduこ u Okulun
ё
まenCilerinin
yanl slrabiinyesinde
kurs
a91lmam19 olan dtter Okullardan da 6ま enci kabul edilir.
Kurslann a91lmasI
MADDE 7く 1)Orgun
eこ itim kurumlarinda a91lacak kurslarda l dersten d6nemlik a91lan kurs
stiresi 36,yllhk a91lan kursun siiresi ise 72 ders saatinden az olalnaz.
(2)Orgiin eこ
遣im kurumlarinda a91lan kurslar,9all,ma gunlerinde ders saatleri dl,lnda saat 22:00'
ye kadar yapllabilir。 lhtiya9 duyulrnasl halinde cllmartesi,pazar gunleri ile yarlyll ve yaz tatillerinde de
a91labilir.Bir kurs saatinin siiresi 40 dakikadlr.
(3)Kurs dOnemlerine gё re progralnlanan kurs saatleri,kurs merkezinin imk`温
bir kurs giinti 2 saatten az,8 saatten 9ok olllnarnak iizere hatanln deЁ
larl
ё19usunde her
isik giinlerine daEltllabilir.Ancak,bir
gune aynl dersten 2 saatten fazla ders konulamaz.
(4)Halk eこ
■im merkezlerinde kurs gun ve saatleri merkez mudurluEunce belirlenir.
(5)Kurslarin hangi gin ve saatlerde yapllaca言
lnl g6sterir program ile prograln dettisiklikleri kurs
merkezi llntidiirliiklerince ilan edilir.
0こ renCi/kusiyer saylsI
MADDE 8‐ (1)Her bir kurs programina devam edecek ёまenci/kursiyer
saylsl 10'dan az;bir
kursun smlf mevcudu ise 201den fazla olmallnasl esastir.0ま enci/kursiyer saylsinin 20'den fazla olmasl
durumunda ikinci grup olusturulllr.Ancak her bir grubun azalni saylsl dolmadan yeni gmp olu,turulalnaz.
Ancak,tek gruplu kurs programlarinda sinlf kapasitesi dikkate allnarak ё
まenCi/kursiyer sayls1 25'c kadar
91karllabilir.
Kurslann kapatllmasl
MADDE 9-(1)A91lan her bir kursa devaln eden
ёま enCi Saylslnin 10'un altina diismesi
durumunda,kursun birle゛ irilmesine veya kapatllmasina milll ettitim mudurluttnce karar verilir.
liilcliiNcliil BOLOM
Kurslarda Oこ retim,Yё netim,Denetim ve Sorumluluk
Kurs acllacak dersler
MADDE l卜 ‐(1)Kurslar,6まenCi/kursiyer
ve velilerden gelen istek izerine kllrs merkezlerinde
belirlenen dersler i9in a911lr.
(2)0ま enCν kursiyer
ve velilerders se9imiyle birlikte
ёま etmen se9iminde de bulunabilirler(Ek‐
Talep Follllu).
(3)Kurs progralrnlarinin hazlrlanmasmda;kursun destekleyici ve yeti,tirici nitelikte olmasma
dikkat edilir.
Komisyon,6置 retmenlenn secimi ve g6revlendinlmesi
1
MADDE ll―
(1)Komisyon,kurs merkezleri lle kurslarda gё
rev alacak
ё
まetmenle五
belirlemek
im mudiiriince gё revlendirilen milll oEitim mudur yardllnclsl veya sube mudurii
alnaclyla milll eこ れ
ba§ kanllこ lnda
u9 0rtaOku1/i,am hatip ortaokulu mudurii ve■ 9
ortaё
まetim
kurumu muduriindenolusur.
ilЮ ttCtim ve ortaogretim kurumu midiir saylsinln yeterli olmadlgl durumlarda komisyon mevcut
miidurlerm katllllnlyla olusur.
lnda milll eЁ itim miidiirlittme
(2)Kurslarda gё rev almak isteyen Oこ remenler,ders ylll b鉛
retmenler araslndan veli ve ё
まencilerin tercihleri de dikkate allnarak
ba,vururlar.Ba,vuru yapan ё
Ё
ёyenme ve
6ncelikle;bilgi ve tecriibesi ile bran,lnda temaytiz etmi,,9evresi ile iyi ili,kiler kurabilen
6まetme yё ntem ve tekniklerinc httim,teknol● ik ara9¨ gere91e五
ettitim Ortalninda kullanabilenler
komisyon taraflndan se9ilir.Kurslarda belirtilen nhelikleri taslmalarl kaydlyla dtter Okullarda gё revli
ogretmenlerden de gorevlendi11lle yapllabilir.Kursta gorevlendirilecek
ёまetmen
saylsinin yetersiz olmasl
halinde milll ettitiln lniidiirliiklerince gerekli tedbirler ahnlr.
(3)Kursta gё revlendirilen
isteyebilirler.
ёЁ
retmenler
gё revlendilllle
Ancak
mazeretleri sebebiyle gё revlendill.le onaylarinln iptalini
onaylarl
iptaledilmeden
gё revlerini
rev verilemeyen
Gё revlendirilmeleri bu sekilde iptal edilenlerin yerine, ba,vllruda bulunduttu halde gё
diЁ er
ё
ttetmenler veya ilk defa mtracaat edecek 6ま emenler arasindan gё revlendi.11le
blrakamazlar.
yaplllr.
Kurslarda yararlanllacak kaynaklar
MADDE 12く
1)Kurslarda yararlanllacak temel kaynaklar ders kitaplarl ve diこ er eЁ itim
materyalleridir.
0こ renCν kuttiyerlerle ilgili i,lemler
MADDE 13 -(1)Kllrslara kaylt yaptiran ёttrencilerin devalnlarl zorllnludur.Her kurs
dё neminde
okutulmasl gereken toplaln ders saatinin
ёziirsiiz olarak 1/10 una devaln etmeyen
ёまenCilerinkurs kaydl silinir.Aynl d6nemde ba§ ka bir kursa devaln edemez.
(2)Oま enCilerin kurslara devaln ve devamslzllklarl kurs merkezi midurluttmce bir detere
islenir.SaЁ hk
rapOruna dayah hastallklar, tab五 afetler, anne, baba ve karde,lerden birinin
ёliimti
gibi
ёziirler sebebiyle olu,an devamslzllklar,devalnslzhk stiresinden sayllmaz.
(3)Kllrslara devalnlarl silresince kurs disiplinini ve isleyisini bozucu hal ve hareketleri g6riilen
ёまenCiler/kursiyerler hakklnda,kayltll olduklarl okullarin/kurumlarin ilgili mevzuatma gё
re i,lem yaplllr.
Kurslann y6netinli
DIADDE l牛
(1)Kurslar,kurs merkezi mudurluttnce yё netilir.Kllrslarla ilgili is ve i,lemleri
"rutmek amaclyla
bir mudur
yardlmclsl
g6revlendirilir.
Kurs lnerkezi
lniidiri
ve g6revle」
M眈DDE ll■ (1)Bunyesinde kurs a91lan okulun veya kurumun mudurii kurs merkezi
miidiiriidur.
(2)Kllrs merkezi miduriinin gё revleri,unlardlr;
a)Kursun isleyisini,duzen ve disiplini saElaylol gerekli tedbirleri almak,
b)Kurs,all,malarinda pltt ve progranlarin uygulanmasml sattlalnak,
c)Kurs ё
まetmenleri taraindan hazl■ lanan ders plttlarml inceleyip onaylalnak,
9)Kursun i,leyi,i ile ilgili idari mali ve diこ er huSuslarla ilgili her tiirlu i,ve i,lemleri yapmak,
d)Bu Yё nerge huktilnlerine gё re kendisineverilen diЁ
er gё revleri
yapmak.
Kurs lnerkezi rnindur yardl口 nclsl ve gё revleri
MADDE 16-(1)Kurs merkezi midur yardlmclsinin g6revleri sunlardlr;
→Kurslarda gё rev alan ёまetmen ve personel ile kurslara katllan ёまenCilere
lll,kin devaln,
devalnslzllk,disiplin ve benzeri ditter i,Ve i,lemleri ttriitmek,
retmen ve personele yapllacak tcret 6demelerine lli,kin
b)Kllrs,all,malarinda yOnetici,ё Ё
islemleriメ 加utmek,
c)Kurs merkezi mudurii taraflndan kursla ilgili verilecek diこ er i,lemleri ytiriitmek.
Kurs,all,malannin ve 6こ rencykursiyer bttanslnln deこ erlendi五 lmesi
MADDE 17 -(1)Kurslarda d6nem ba,lnda yapllacak seviye tespit sinavlarina g6re
sinl■ ar/gruplar olusturulabilir.
(2)Kurslara katllan ё
Erencilerin kazandlklari bilgi ve becerileri
ё19mek allnaclyla kurs
merkezinde kurs saatleri i9inde her aydeEerlendilllle yaplllr.Degerlendilllle sonu91arl analiz edilerek,
eksikliЁ i gOriilen konular tamamlanlr.
Kurslann denetiEni
MADDE 18¨
(1)Kurs merkezlerindeki e二 itim ve ёまetim faaliyeticri ile ilgilii,ve i§ lemlerin
denetilni yetkililerce yaplllr.
(2)Kurslarin detterlendirilmesiyle ilgili yllsonu raporu kurs merkezi mudurluklerince i19eye,119e
raporlarl ire,il rapOrlarl Bakanll慈 ln ilgili Genel Miidiirliilttne gё nderilir.
Sorunlluluk
MADDE 19‐ (1)Bu Yё nerge
huktimleri 9er9evesinde kurslarda g6rev alan her kademedeki
personel,gё revlerini zamaninda ve etkin olarak yerine getirlnekle ytkiinlliidur.
DORDUNCU BOLUM
Cesitli Ve son
Ⅱ五kimler
Kurs giderleri
MADDE 20-(1)Kllrsta gOrevli y6netici ve ё
まetmenlerin ders ve ek ders ucretlerine iliskin
kin
hususlar,Karnu Gё revlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarina Yё nelik Mali ve Sosyal Haklara lli§
Toplu Sё z10,me ile 1/12/2006 tarihli ve 2006/11350 saylll Bakanlar Kurulu Kararlylaメ
iriirlutte kOnulan
MilF EEitim BakanhEl YOnetici ve Oま etmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine lli§ kin Karar kapsaminda
belirlenir.
(2)Kurs merkezlerinin lsinma,temizlik,aydinlatma,klrtasiye ve bu kapsamdaki giderleri
Bakanhk9a, lnerkezlerde,allstlrllacak yardllncl personel saylslnin yeterli ollnalnasl dllrumunda ihtiya9
hizllnet alinll yoluyla kar,1lanlr.
renCi Ve kursiyerlerden herhangi b廿
Ё
(3)Bu yё nerge kapsalninda a91lan kurslara devalln eden ё
iicret allnmaz.
Tutulacak defter ve dosyalar
MADDE 21‐
(1)Kllrslarla ilgili olarak kurs merkezlerinde tutulacak de■
er ve dosyalar
unlardlr:
§
a)Oま enci/kursiyer
yoklalna deteri,
b)Kurs ders defteri,
c)Gelen ve giden yazl defteri,
9)Gelen ve giden yazl dosyasl,
d)Kurs ders planlarl dosyasl,
o)Denetim de■ eri,
o Kursiyer belge defteri
Kaylt tutma ve belgelendirme
MADDE 22-(1)Bu YOnerge kapsaminda yapllan is ve i§ lemler elektronik ortalnda da
yuriitiilebilir.
(2)Yaygin ettitim kurumlarinda・
kursu btirenlereistemeleri halinde kurs tamalnlalna
belgesi/sertiflka verilir.
Yirurlukten kaldlnlan EneVZuat
回
DE 23-(1)5/4/2004 tarihli ve B.08.0。 PGNII.0.23.1.1.4‐ 773/22692 saylh h4akam Onayl ile
ler Dergisinde yaylmlanan Mi11lEこ itim
10ま
ime Kurslarl
Y6nergesi
Bakanhこ
encileri
Yetiゞ 2004/2559
"riirlutte
kOnulan
ve Nisan
saylll
Tebliこ Ek ve DeЁ isiklikleri lle priirl● kten
kaldlrllml丼
lr.
Yurirluk
MADDE 24<1)Bu Yё
nerge onayl tarihinde ytiriirltiЁ e girer.
Yuritme
MADDE 2)(1)Bu Yё nerge
hikiimlerini Mill↑
EEitim Bakanl"riitiir.
OGRETIM YILI
ORGウ N VE YAYGIN ECiTiMi DESTEKLEME VE YETisTiRME KURSLARI
cALIsMA TAKViMi
2014‐ 2015
FAALIYETIN ADI
S.N.
1
2
3
4
ξ′
6
EGITIM卜
eEitim mtidtirliiklerinde komisyonun kuqlqqq
Kurs merkezi okul ve kurumlarrn tespit edilmesi
ve velilerin kurslardan haberdar edilmesi
Milli
Kurs vellllek isteyen oま emenlerin yazlll muracaatlarinln
-OErenci
koIIlisvona allnmasl
0懃retmen tercihinde bulullmak istcッ en veli Ve ёョrenCi
tercihlerinin okullar araclll二 lyla komisyona iletilmesi
Kurs merkezleri ve gё revlendirilen
ёまetmen Onaylarinln
SIIRESI鸞
29 Evliil-01 Ekirn 2014
01-10 Ekirn 2014
01 Ekirn 2014
01-10 Ekirn 2014
01-10 Ekirn 2014
13-17 Ekil■ 2014
allnmasl
7
8
Kurs agrlacak derslerin ddnemlik veya yrlhk olarak
belirlenmesi ve onavlanrun ahnmast
Kurslarm baslafilmasr
13-17 Ekim 2014
20 Ekim 2014
*Faaliyete ili,kin siireler milll ettitim midiirliiklerince detti,tirilCbilecektir.
lletiqim:
Adi Sovadl
Hasan YLNIIAZ
Gdrev Yeri
Hayat Boyu O言 renme Genel
Tel
03122129960
Mudiirliittii
Temel EEitim Genel Midurli脚
03124131586
Orta6雷 etim Genel Mudurlu言 薔
03124131501
Mesleki ve Teknik E二 itim Genel
03124131256
Galip GULMEZ
Ali KARATAY
Ertuinl GECGIL
Miidiirliittii
MEB ORGON VE YAYGIN Eこ iTiMi DESTEKLEME VE YETisTiRME KURSLARI
TALEP FORMU
ToC.K MLiK NO
ADI VE SOYADI
6GnnNcincunsivnniN
OKULU
SINIFI
iLETiSIM BILGlLERI
MliilDウ RLも こONE
。
MEB Orgin ve Yaygln EEitimi Destekleme ve Yeti,tirme Kurslarl Y6nergesi
kapsaminda a,aこ lda belirtilen derslerden kurslara katllmak istiyorum.
Gerettini arz ederim...ノ
.¨ /20。 .
0こ renci velisini五
ursiyerin
0こrenCiハ【
Adl ve Soyadl,imzasI
Adl ve Soyadl,imzasl
KURS ALMAK ISTEDlGIM OGRETMENIN
DERSIN ADI
(0こ retmen tercihHsteこ e baこ 1ldl→
ADI VE SOYADI
GOREV YERI
Download

Müdürlüğümüzün konu ile ilgili 26/09/2014 tarih ve 4216435 sayılı