PCG...
P*CG...
NÁVOD K OB­SLU­ZE....................................................2
Plynový sporák s vestavnou keramickou
varnou deskou
NÁVOD NA OB­SLU­HU...............................................21
plynový sporák s vstavanou keramickou
varnou doskou
IOAA-360
(IOAA-361)
(02.2008/1)
Vážení zákazníci,
n Zakoupili jste výrobek, který splňuje vysoké požadavky na jakost.
n Tento přístroj Vám bude poskytovat velmi dobré služby, předpokladem však je,
že se seznámíte s pokyny pro obsluhu a provoz a varnou desku budete využívat
v so­ula­du s nimi. Přejeme Vám mnoho spokojenosti s našimi výrobky.
POZOR!
Varnou desku smí napojit na plynovou láhev propan-butanu nebo na
stávající plynové vedení pouze odborník při dodržení všech bezpečnostních předpisů.
Poznámka!
Přístroj neobsluhujte dříve, než se seznámíte s tímto návodem a porozumíte mu.
Přístroj byl zkonstruován pouze pro účely vaření. Jakékoli jiné použití (např. pro vytápění)
neodpovídá provozním charakteristikám a může vést ke vzniku škod.
Výrobce si vyhrazuje právo zavést změny, které nemají vliv na pro­voz přístroje.
Likvidace zařízení
Při likvidaci nenoste zařízení do kontejnerů na běžný domovní odpad, ale
do střediska pro recyklaci a využití odpadních elektrických a elektronických
zařízení. Zařízení, návod k obsluze nebo obal byly opatřeny příslušnou
nálepkou.
Zařízení bylo vyrobeno z recyklovatelných materiálů. Tím, že staré zařízení přin­e­se­te do sběrného recyklačního střediska, ukážete, že Vám záleží na
přírodě. Informace o umístění takových středisek získáte u svého místního úřadu pro péči
o životní prostředí.
PLYNOVÝ VAŘIČ TYPOVÉ ŘADY PCG 40…
(ROZMÍSTĚNÍ FUNKČNÍCH SESTAV)
6
3,4
1, 2, 3, 4 - ply­nový hořák
5 - knoflíky pro ovládání plynových hořáků
6 - rošt pro usazení
hrnců
5
2
1
Technická data:
- výška 48 mm
- hloubka 505 mm
- šířka 575 mm
- hmotnost 10 kg
Vařič je vybaven následujícími hořáky:
1 – malý hořák, tepelné zatížení 1,0 kW
2 – velký hořák, tepelné zatížení 2,8 kW
3,4 –středně velké hořáky, tepelné zatížení 1,8 kW
Vařič je opatřen závitovým spojem G 1/2“.
3
Sklokeramická-plynová varná deska
typové řady PCG 22…
Vybavení (funkční skupiny)
4
2
11
7
5
3
0
2
6
9
1
3
0
2
1
3
10
1
1, 2 - plynový hořák
3, 4 - varná pole
5 - knoflíky pro ovládání
ply­nových hořáků
6 - knoflíky pro ovládání
varných polí
7 - zapalovač
8 - čidlo po­jist­ky za­pa­lo­vače
9 - kon­trolní světlo
10 - uka­za­tel zbyt­kového te­pla
11 - rošt pro usazení hrnců
8
Technická data:
- výška
48 mm
- hloubka 505 mm
- šířka
575 mm
- hmotnost
8 kg
Varná deska je vybavena následujícími hořáky:
1 – malý hořák, tepelné zatížení / plyn připojovací hodnoty 1,0 kW/70 g/h
2 – středně velký hořák, tepelné zatížení/plyn připojovací hodnoty – 1,8 kW/129 g/h
3 – sklokeramické varné pole ∅210/120 (dvojité varné pole) – 2200/750 W
4 – varné pole ∅145 – 1200 W
Varná deska má připojení trubky se závitem R 1/2“.
4
PLYNOVÝ VAŘIČ TYPOVÉ ŘADY PFCG 40…
(ROZMÍSTĚNÍ FUNKČNÍCH SESTAV)
3
1 - ply­nový hořák
2 - knoflíky pro ovládání plynových hořáků
3 - rošt pro usazení hrnců
2
1
Technická data:
- výška 48 mm
- hloubka 518 mm
- šířka 576 mm
- hmotnost 10 kg
Vařič je vybaven následujícími hořáky:
– malý hořák, tepelné zatížení – velký hořák, tepelné zatížení – středně velké hořáky, tepelné zatížení
1,0 kW
2,8 kW
1,8 kW
Vařič je opatřen závitovým spojem G 1/2“.
5
PLYNOVÝ VAŘIČ TYPOVÉ ŘADY PPCG 40…
(ROZMÍSTĚNÍ FUNKČNÍCH SESTAV)
3
1 - ply­nový hořák
2 - knoflíky pro ovládání plynových hořáků
3 - rošt pro usazení
hrnců
2
1
Technická data:
- výška 48 mm
- hloubka 518 mm
- šířka 576 mm
- hmotnost 10 kg
Vařič je vybaven následujícími hořáky:
– malý hořák, tepelné zatížení – velký hořák, tepelné zatížení – středně velké hořáky, tepelné zatížení
1,0 kW
2,8 kW
1,8 kW
Vařič je opatřen závitovým spojem G 1/2“.
6
Obsluha
Seznamte se pečlivě s obsahem návodu k obsluze a řiďte se pokyny v něm uve­denými.
POZOR! Zařízení pracuje s plynem. Vařič je proto nutno připojit na plynové vedení s takovým
druhem plynu, pro který byl vyroben. Vařič smí připojit k přívodu plynu pouze odborník.
Informace o druhu plynu, pro který je vařič vhodný, jsou uvedeny na štítku nalepeném na
přístroji.
První uvedení do provozu
Před prvním uvedením do provozu je třeba provést následující:
- seznámit se s návodem k obsluze;
- odstranit veškeré obaly;
- přezkoušet funkci ventilů (jak plynového potrubí, tak i vařiče) a ovládacích prvků;
- zahájit provoz při dostatečném větrání.
Bezpečnostní opatření
!
Při práci s varnou deskou dávejte pozor na děti, které nejsou obeznámeny s obsluhou. Zvláště věnujte pozornost horkým hořákům, roštům i nádobám s horkým obsahem.
!
Dbejte na to, aby do styku s horkými částmi varné desky nepřišly přívodní kabely ku­
chyňských přístrojů (např. mixéru).
!
Vařič nenechávejte při smažení bez dozoru. Olej a tuk mo­hou při přehřátí vzpla­no­ut.
!
Dávejte při vaření pozor na to, aby přetékající tekutina neu­ha­si­la plamen hořáku.
!
Pokud dojde k poškození vařiče, může být znovu uveden do provozu až po opravě odborníkem.
!
Ventil plynového vedení ani ventil plynové lahve neotevírejte, dokud se nepřesvědčíte, že jsou všechny kohouty zavřeny.
!
Nenechávejte na hořácích žádné nečistoty. Znečištěné hořáky je nutno po vy­chlad­nutí ihned vyčistit a vysušit.
!
Nestavte kuchyňské nádobí přímo na hořáky.
!
Na rošt nad plynovými hořáky nestavte žádné nádoby, jejichž hmot­nost je vyšší než 5 kg.
Usazení nádob současně na dva hořáky také není přípustné.
!
Neuhoďte do hořáků nebo indikátorů.
!
Změny a opravy vařiče nesmí být prováděny neodborníkem.
7
!
Neotevírejte ventily hořáku, nemáte-li připravenou hořící zápalku nebo za­pa­lo­vač.
!
Plamen nezhášejte sfouknutím.
!
Přestavba vařiče na jiný druh plynu, jeho přemisťování nebo úpravy přívodního vedení
jsou zakázány. Všechny tyto činnosti smí provádět pouze odborník.
!
Nenechejte s varnou deskou pracovat děti nebo osoby, které nebyly seznámeny s ob­
slu­hou.
!
POKUD MÁTE PODEZŘENÍ, ŽE UNIKÁ PLYN, NESMÍTE zapalovat zápalky nebo cigarety, ani zapínat nebo vypínat elektrické spotřebiče (zvon­ky, vypínače) nebo jiná elektrická
nebo mechanická zařízení, pokud by mohlo dojít ke vzniku elektrické nebo nárazové
jiskry. V takovém případě ihned uzavřete ventil na ply­nové lahvi nebo uzavírací kohout
plynového vedení, místnost vyvětrejte a zavolejte opraváře.
!
Při defektech je třeba vařič odpojit z elektrické sítě (při dodržení výše uve­dených pokynů)
a zavolat opraváře.
!
Na vařič nesmí být připevněno žádné uzemnění, např. radiopřijímače.
!
Pokud plyn unikající z netěsného plynového vedení vzplane, ihned uzavřete přívod uzavíracím ventilem.
!
Pokud plyn unikající z netěsného ventilu plynové lahve vzplane, na plynovou láhev
položte mokrou deku, aby se ochladila, a přitáhněte ventil. Po ochlazení láhev ihned
přeneste na volné prostranství. Další používání poško­zené lahve je zakázáno.
!
Pokud nebudete vařič několik dní používat, uzavřete hlavní ventil přívo­du ply­nu. Totéž
pro­veďte po každém použití plynové láhve.
!
!
!
!
!
!
!
!
!
Předpoklady pro bezpečnou obsluhu sklokeramického
varného pole (modely PCG 22…)
Na sklokeramickou varnou desku nepokládejte žádné velké a těžké hrnce (nebo například žádné kotle), které by zakrývaly více než jedno varné pole.
Sklokeramická varná deska je obzvláště citlivá na bodové nárazy, např. slánkou, kořenkou nebo jinými malými a tvrdými předměty.
Nezapínejte varné pole, aniž byste na ně nejdříve postavili hrnec.
Na varná pole stavte jen hrnce se suchým a čistým dnem.
Malé částečky cukru nebo přeteklých tekutin obsahujících cukr (např. kompot) by měly
být ihned – pokud možno ještě za horka – odstraněny, protože cukr může na varné pole
chemicky působit a zanechávat skvrny, které nelze odstranit.
Na sklokeramické desce nesmí být připravovány žádné pokrmy v alobalu, v nádobách z
hliníku nebo nádobách z umělých hmot.
Dbejte na to, aby na varném poli nevznikly žádné rýhy např. tím, že na ni odložíte zašpiněné nádoby s ostrými okraji.
Na horkou varnou desku nepokládejte žádné předměty z umělé hmoty, např. lžíce nebo
vidličky.
Pokud objevíte na varné desce hluboké rýhy, přístroj vypněte a informujte servisní středisko.
8
Umístění vařiče
l Kuchyň musí mít dostatečné větrání a umístění vařiče musí zajišťovat snadný přístup
k ovládání.
l Minimální vzdálenost mezi hořáky a odtahem do komína musí být 750 mm. l Vařiče, jejichž maximální výkon je větší než 3,5 kW jsou vybaveny 1,5 m dlouhou přívodní
šňůrou s uzemněnou vidlicí.
l Zásuvka, na kterou je vařič napojen, musí odpovídat platným předpisům a nesmí být
umístěna nad vařičem.
Příklad umístění vařiče
9
Obsluha plynových hořáků
Vhodná obsluha a volba odpovídajících parametrů a kuchyňského nádobí mohou podstatně
snížit spotřebu energie.
Úspory mohou představovat při správně zvoleném nádobí a správné ob­slu­ze varné desky,
tj. zvláště správném nastavení velikosti plamene během vaření, až 60%.
Předpokladem pro úsporu energie je čistota hořáků, obzvláště otvorů a try­sek.
Zapálení plynového hořáku
Pozor! Vařiče AMICA jsou vybaveny zapalovačem spojeným s voliči, takže k zapálení plynu dojde stiskem voliče ovládajícího hořák.
Kroky:
•
•
•
Stiskněte knoflík zvoleného hořáku až na doraz a otočte ho doleva na pozici “velký
plamen“ .
Držte knoflík stisknutý cca 3 sekundy.
Po zapálení plamene uvolněte stisk a otočte knoflíkem na požado­va­nou velikost
plamene.
Pozor! U modelů s pojistkou zapalovače je třeba držet stisknutý knoflík po dobu cca 3 sekundy
na pozici “velký plamen“, aby se pojistka aktivovala.
Volba nádobí
Dbejte na to, aby průměr nádob byl vždy 2,5 – 3 krát větší než koruna plamene hořáku a aby
byla nádoba vždy přikryta poklicí.
- malý hořák, průměr hrnce 90 až 140 mm
- střední hořák, průměr hrnce 140 až 220 mm
- velký hořák, průměr hrnce 200 až 240 mm, přičemž výška nádoby nemá překračovat její
průměr.
Nesprávně
Nesprávně
10
Správně
Volba velikosti plamene
Správný postup při vaření:
– knoflík nastavte na pozici “velký plamen“ (obr. A), aby se pokrm začal vařit
– potom nastavte “úsporný“ malý plamen (obr. B).
Plamen lze seřizovat plynule, podle připravovaného pokrmu.
Plynový hořák se vypíná nastavením knoflíku na pozici “0“ (obr. C).
A
- Hořák zapnut – velký plamen
B
- Hořák zapnut – malý plamen
C
- Hořák vypnut
11
Obsluha varných polí (platí pro modely PCG 22…)
- knoflík na pozici “0“
0
1
3
2
3
0
- knoflík na pozici “3“ – rychlé vaření
2
1
1
0
2
- knoflík na pozici “1“ – pomalé vaření
3
Obsluha jednotlivých varných polí se provádí
otáčením knoflíků; grafické symboly umístěné
vedle nich informují o přiřazení knoflíků k
varným polím.
Varné pole je vypnuto, když
l číslo “0“ na knoflíku se nachází proti bodu
na sklokeramické liště;
l kontrolní světlo nesvítí
Zapnutí varného pole
l otočte knoflíkem až do pracovní polohy (tj.
na jeden z bodů “1“ až “3“);
l podívejte se, zda se kontrolní světlo
rozsvítilo. Po několika minutách
přezkoušejte funkci ukazatele tepla.
12
vypnuto
ohřívání
1 dušení zeleniny, pomalé vaření
l vaření – polévky, větší pokrmy
2 pomalé pečení
l pečení masa a ryb
3 pečení, rychlé ohřívání, rychlé vaření
0 vypnuto
l
0
1
3
2
Topná tělesa s dvouookruhovými zónami jsou ovládána spínačem energie s vestavěným
spínačem vnější zóny.
I
3
2
I
0
1
Vnitřní varná zóna je ovládána otáčením knoflíku v rozsahu od “0“ do “3“. Vnější varné pole
se zapíná přepnutím knoflíku do pozice . Od tohoto momentu lze obě varná pole (vnější
i vnitřní) stupňovitě regulovat. Obě zóny se vypínají otočením knoflíku zpět do polohy “0“.
Ukazatel tepla
V přední části varné desky se nachází ukazatele tepla pro jednotlivá varná pole, které nejsou vidět, když je varná deska vypnuta. Ukazatele svítí, když je teplota varného pole 50°C a
vyšší. Akumulované teplo je možno využít např. k ohřívání pokrmů. Ukazatel také zabraňuje
popáleninám, k nimž by mohlo dojít při dotyku právě vypnutého varného pole, které je ještě
horké.
13
Čištění a údržba sklokeramické desky
l Varnou desku je třeba čistit pravidelně, po každém použití, pokud možno ještě za tepla.
Nedopusťte silná znečištění, zvláště připečení vzkypělé tekutiny.
l Nepoužívejte čisticí prostředky se silným účinkem, např. brusné prášky, pasty a písky,
pemzu nebo drátěnky.
l Silně připečené nečistoty je možno odstranit speciální škrabkou. Je však třeba přitom
dávat pozor na to, aby se nepoškodil lak na rámu varného pole.
l Doporučujeme používat jemné čisticí nebo mycí prostředky, jako např. rozpouštědla tuku,
zvláště čisticí prostředky jako COLLO LUNETA, SIDOL, VITROCLEN, STAHLGLANZ a
STAHL-FIX pro mytí a CERA-FIX pro údržbu. Pokud je nemáte k dispozici, doporučujeme
teplou vodu s přípravkem na mytí nádobí nebo čisticí prostředky pro nerezové nádobí.
l Pro údržbu povrchu varné desky používejte jemnou a dobře savou utěrku. Varnou desku
po mytí důkladně osušte.
l Je třeba dbát hlavně na to, aby nebyla sklokeramická varná deska poškozena nárazem
kovové poklice nebo jiných předmětů s ostrými hranami tak, aby na ní nevznikly rýhy nebo
úlomky.
Pozor!
Pokud se na varnou desku dostane cukr, je třeba ho ještě za horka pečlivě odstranit škrab­
kou. Zbytky cukru, které se neodstraní, mohou na sklokeramiku chemicky působit a vytvořit
skvrny, které nelze odstranit.
14
Údržba
Správná údržba a udržování varné desky v čistotě mají přímý vliv na bez­pečnost uživatele
a patří k povinnostem majitele zahrnutým v podmínkách záruky.
Každodenní údržba
Uživatel je povinen:
– udržovat varnou desku v čistotě - toto se týká i okolí přístroje a nádob a celého procesu
vaření
– čistit plynové hořáky, rošty, sklokeramiku a smaltované kryty hořáku
Pokud jsou plynové hořáky a rošty znečištěny, je třeba je demontovat a umýt horkou vodou
s přídavkem saponátu rozpouštějícím tuky. Potom je třeba jed­no­tlivé části vysušit. Po vyj­mutí
roštu je třeba také sklokeramickou desku pečlivě umýt a otřít suchou jemnou utěrkou. K mytí
smaltovaných částí je třeba používat šetrné prostředky.
Nepoužívejte prostředky, které mohou poškrábat povrch. Zvláštní pozornost je třeba věno­vat
čistotě otvorů plynových hořáků a vík (2).
Čištění otvorů trysek hořáků (4) je třeba provádět výlučně pomocí tenkého měděného drátu.
Plynový hořák
1 – víko hořáku
2 – kryt
3 – vlastní těleso 4 – tryska Údržba
Kromě běžné péče o varnou desku je uživatel povinen:
– zajistit provádění pravidelné kontroly a údržby stavebních a funkčních dílů vařiče. Každé
dva roky po uplynutí garanční lhůty je třeba provádět technickou prohlídku zařízení.
– odstraňovat zjištěné závady a seřizovat mechanizmy. Informovat servisní středi­sko o
potřebě seřizovacích, nastavovacích a údržbových prací. Veškeré práce musí provádět
servisní středisko nebo autorizovaný instalatér.
15
Instalace varné desky PCG....
5
– připravte otvor v nábytkové desce podle
skicy
– připojte varnou desku do sítě podle
návodu k obsluze
– zvolte průměr vedení v závislosti
na výkonu varné desky (provede
elektrotechnik)
– nábytkovou desku zbavte prachu,
varnou desku a pružiny vložte do otvoru
a potom na desku silně zatlačte.
1
575
5
48
50
in
m
0
10
336
+5
110 +2
70
+1
3
48
+2
38
556
3
1 – nábytková deska
2 – vruty 4,2 x 22 – 4 kusy
3 – pružiny – 4 kusy
4 – varná deska
5 – těsnění varné desky
Pozor! Varné desky PCG 40 a PCG 22 jsou
dodávány se šňůrou a vidlicí.
Pozn.: minimální odstup od stěn musí být
větší než 100 mm vlevo a min. 70 mm vzadu.
80 +5
2
16
0
60
4
Instalace varné desky P*CG
l Zkontrolujte, zda během přepravy nedošlo k poškození přístroje. Instalujte pouze ty
komponenty, které jsou v perfektním stavu. Během instalace zacházejte s přístrojem
opatrně. Na skleněný povrch nepokládejte žádné nářadí s ostrými okraji (šroubováky) a
zabraňte rovněž jejich pádu na něj. l Vyřežte do stolu otvor podle předepsaných měření nebo šablon (řežte přesně podle
značení).
l Zkontrolujte, zda těsnění a celý kryt dobře sedí.
Sklokeramickou desku usaďte na místo a správně vyrovnejte.
l Minimální volný prostor pod plynovou plotnou je 130 mm.
Pozor! Varné desky P*CG 40 se dodávají již se šňůrou a zástrčkou.
576
18
50
48
6
60
0
5
38
544
Montážní výkres varné desky
1
2
3
4
1 - nábytková deska
2 - silikon
3 - těsnění
4 - varná deska
17
Instalace
Servisní technik:
- musí mít potřebná odborná osvědčení pro plyn a elektřinu; - se musí seznámit s informacemi uvedenými na výkonovém štítku a na štítku označujícím druh plynu, pro který je vařič určen. Musí je porovnat s podmínkami v místě
instalace;
Zkontrolujte:
· účinnost soustavy odsávání vzduchu v místě instalace;
· těsnost připojení přívodu plynu;
· účinnost všech funkčních prvků;
Předejte uživateli osvědčení o připojení vařiče k plynovému potrubí a se­znam­te ho s ob­slu­
hou zařízení.
Servisní technik je povinen zkontrolovat velikost úsporného plamene a v případě potřeby ji
seřídit dle místních podmínek.
POZNÁMKA! Pro připojení vařiče lze, je-li doporučeno, použít pružné připojení.
18
Postup při havarijní situaci
1 – vedení plynu
2 – uzavírací ventil plynového vedení
A – ventil je otevřen
B – ventil je uzavřen
V případě závady
– odpojte přístroj od elektrické sítě
– vypněte plynové hořáky
– uzavřete přívod plynu
– místnost vyvětrejte
– ohlaste závadu servisnímu středisku nebo servisnímu techniku s patřičnými oprávněními
– vařič nepoužívejte, dokud není závada odstraněna.
POZOR! Některé drobné závady mohou být odstraněny uživatelem podle pokynů
v tom­to návodu.
Pokud plynový hořák nelze zapálit, šíří se zápach plynu:
– ventily hořáku vypněte
– uzavřete ventil plynového vedení
– místnost vyvětrejte
– vyčistěte otvory hořáku a profoukněte je
– hořák sestavte
– ještě jednou se pokuste hořák zapálit.
POKUD ANI PŘESTO HOŘÁK NELZE ZAPÁLIT – ZAVOLEJTE SERVIS!
19
Úprava varné desky na určitý druh plynu
POZOR!
Varné desky jsou dodávány s hořáky, které jsou nastaveny pro druh plynu
uvedený v záručním listu podle typového štítku, který se nalézá na spodním
krytu. Vedle něj je nalepen štítek s informací o druhu plynu. Pro úpravu varné
desky na spalování jiného druhu plynu je třeba vyměnit trysky (podle přehledu
v tabulce).
Regulace redukovaného průtoku ventily.
TABULKA 1
Druh plynu
Typ/průměr trysky
malá
střední
velká
G 20
0306/0,72
0211/0,97
0210/1,15
G30
0222/0,50
0222/0,65
0222/0,85
TABULKA 1a
Hořák typ B.S.I.
Druh plynu
Plynové hořáky
Hořák
Typ/průměr trysky
malá
střední
velká
G 20
0,60
1,09
1,24
G30
0,41
0,67
0,84
Plamen
Přechod z kapalného
plynu na zemní
Plný pla­men
Vyměňte trysku hořáku
Úsporný
plamen
Mírně uvolněte trysku ven­ti­lu
a seřiďte velikost pla­me­ne
Přechod ze zemního ply­nu
na kapalný
Vyměňte trysku hořáku
Utáhněte trysku ventilu a zkon­
tro­luj­te velikost pla­me­ne
POZNÁMKA! (pro servisního technika) Seřízení vařiče na jiný druh plynu je třeba zazna menat v osvědčení o připojení vařiče.
20
Regulace ventilů
Plynové hořáky jsou ovládány standardními ventily. Regulaci je třeba provádět při zapáleném
hořáku nastaveném do polohy “úsporný plamen“, a to pomocí šroubováku. Přístup k ven­tilům
je možný po odmontování knoflíků.
Ventil chráněný proti prachu
21
22
Plynový sporák
s vstavanou keramickou varnou doskou
PCG; P*CG ...
23
Vážení zákazníci,
n Zakúpili ste výrobok, ktorý spĺňa vysoké požiadavky na akosť. n Tento prístroj Vám bude poskytovať veľmi dobré služby. Predpokladom však
je, že sa zoznámite s pokynmi pre obsluhu a prevádzku a varnú dosku budete
využívať v súlade s nimi. Prajeme Vám veľa spokojnosti s našimi výrobkami.
POZOR!
Varná doska smie byť napojená na plynovú fľašu propán-butánu alebo na
súčasné plynové vedenie, a to iba odborníkom pri dodržaní všetkých
bezpečnostných predpisov.
Poznámka!
Prístroj neobsluhujte skôr, než sa oboznámite s týmto návodom a porozumiete mu.
Prístroj bol skonštruovaný len na účely varenia. Akékoľvek iné použitie (napr. na vy­ku­ro­va­nie)
nezodpovedá prevádzkovým cha­rak­te­ri­stikám a môže viesť k vzniku škôd.
Výrobca si vyhradzuje právo zaviesť zmeny, ktoré nemajú vplyv na prevádzku prístro­ja.
Likvidácia zariadenia
Pri likvidácii nevyhadzujte zariadenie do kontejnerov na bežný domový
odpad, ale do strediska pre recykláciu a využitie odpadových elektrických
a elektronických zariadení. Na zariadení, návode na obsluhu alebo obale
sa nachádza príslušná nálepka.
Zariadenie bolo vyrobené z recyklovateľných materiálov. Tým, že staré
za­ria­de­nie prinesiete do zberného recyklačného strediska, ukážete, že Vám záleží
na prírode. Informácie o umiestnení takýchto stredísk získate na svojom miestnom úrade pre
starostlivosť o životné prostredie.
24
PLYNOVÝ VARIČ TYPOVÉHO RADU PCG 40…
(ROZMIESTNENIE FUNKČNÝCH ZOSTÁV)
6
3,4
1, 2, 3, 4 - plynový horák
5 - gombíky na ovládanie
plynových horákov
6 - rošt na usadenie
hrncov
5
1
2
Technické dáta:
- výška 48 mm
- hĺbka 505 mm
- šírka 575 mm
- hmotnosť 10 kg
Varič je vybavený nasledujúcimi horákmi:
1 – malý horák, tepelné zaťaženie 2 – veľký horák, tepelné zaťaženie 3,4 –stredne veľké horáky, tepelné zaťaženie
Varič je osadený rúrkou so závitom G 1/2“.
25
1,0 kW
2,8 kW
1,8 kW
SKLOKERAMICKÁ-PLYNOVÁ VARNÁ DOSKA TYPOVÉHO
RADU PCG 22…
VYBAVENÍ (FUNKČNÉ SKUPINY)
4
2
11
7
5
3
0
2
6
9
1
3
0
2
1
3
10
1
1, 2 - plynový horák
3, 4 - varné polia
5 - gombíky na ovládanie
plynových horákov
6 - gombíky pre ovládanie
varných polí
7 - zapaľovač
8 - snímač poistky zapaľovača
9 - kontrolné svetlo
10 - ukazovateľ zvyškového tepla
11 - rošt na usadenie hrncov
8
Technické dáta:
- výška 48 mm
- hĺbka 505 mm
- šírka 575 mm
- hmotnosť 8 kg
Varná doska je vybavená nasledujúcimi horákmi:
1 – malý horák, tepelné zaťaženie / plyn prípojnej hodnoty 1,0 kW/70 g/h
2 – stredne veľké horáky, tepelné zaťaženie/plyn prípojnej hodnoty – 1,8 kW/129 g/h
3 – sklokeramické varné pole ∅210/120 (dvojité varné pole) – 2200/750 W
4 – varné pole ∅145 – 1200 W
Varná doska má pripojenie rúrky so závitom R 1“.
26
PLYNOVÝ VARIČ TYPOVÉHO RADU PFCG 40…
(ROZMIESTNENIE FUNKČNÝCH ZOSTÁV)
3
1 - plynový horák
2 - gombíky na ovládanie
plynových horákov
3 - rošt na usadenie hrncov
2
1
Technické dáta:
- výška 48 mm
- hĺbka 518 mm
- šírka 576 mm
- hmotnosť 10 kg
Varič je vybavený nasledujúcimi horákmi:
– malý horák, tepelné zaťaženie 1,0 kW
– veľký horák, tepelné zaťaženie 2,8 kW
– stredne veľké horáky, tepelné zaťaženie 1,8 kW
Varič je osadený rúrkou so závitom G 1/2“.
27
PLYNOVÝ VARIČ TYPOVÉHO RADU PPCG 40…
(ROZMIESTNENIE FUNKČNÝCH ZOSTÁV)
3
1 - plynový horák
2 - gombíky na ovládanie
plynových horákov
3 - rošt na usadenie
hrncov
2
1
Technické dáta:
- výška 48 mm
- hĺbka 518 mm
- šírka 576 mm
- hmotnosť 10 kg
Varič je vybavený nasledujúcimi horákmi:
– malý horák, tepelné zaťaženie 1,0 kW
– veľký horák, tepelné zaťaženie 2,8 kW
– stredne veľké horáky, tepelné zaťaženie 1,8 kW
Varič je osadený rúrkou so závitom G 1/2“.
28
Obsluha
Zoznámte sa starostlivo s obsahom návodu na obsluhu a riaďte sa pokynmi v ňom uve­
denými.
POZOR! Zariadenie pracuje s plynom. Varič je preto nutné pripojiť na plynové ve­de­nie
s takým druhom plynu, pre ktorý bol vyrobený. Varič smie k plynovému po­tru­biu pripojiť
iba odborník. Informácie o druhu plynu, pre ktorý je varič vhodný, sú uvedené na štítku
nalepenom na prístroji.
Prvé uvedenie do prevádzky
Pred prvým uvedením do prevádzky je potrebné vykonať nasledujúce:
- zoznámiť sa s návodom na obsluhu;
- odstrániť všetky obaly;
- preskúšať funkciu ventilov (ako plynového potrubia, tak aj variča) a ovládacích prvkov;
- zahájiť prevádzku pri dostatočnom vetraní.
Bezpečnostné opatrenia
!
Pri práci s varnou doskou dávajte pozor na deti, ktoré nie sú oboznámené s obsluhou.
Zvláštnu pozornosť venujte horúcim plynovým horákom, roštom aj nádobám s horúcim
obsahom.
!
Dbajte na to, aby do styku s horúcimi časťami varnej dosky ne­prišli prívodné káble ku­
chynských prístrojov (napr. mixéra).
!
Varič nenechávajte pri smažení bez dozoru. olej a tuk sa môžu pri prehriatí vznietiť.
!
Dávajte pri varení pozor na to, aby pretekajúca tekutina neu­ha­si­la plameň horáka.
!
Ak dôjde k poškodeniu variča, môže byť znovu uvedený do prevádzky až po oprave od­
borníkom.
!
Ventil plynového vedenia ani ventil plynovej fľaše neotvárajte, pokým sa ne­pre­svedčíte,
že sú všetky kohútiky zatvorené.
!
Nenechávajte na horákoch žiadne nečistoty. Znečistené horáky je nutné po vy­chlad­nutí
ihneď vyčistiť a vysušiť.
!
Nestavajte kuchynský riad priamo na horáky.
!
Na rošt nad plynovými horákmi nestavajte žiadne nádoby, ktorých hmotnosť je vyššia
než 5 kg. Usadenie nádob súčasne na dva horáky tiež nie je prípustné.
!
Neudrite do horákov alebo indikátorov.
!
Zmeny a opravy variča nesmú byť vykonávané neodborníkom.
!
Neotvárajte ventily horáka, ak nemáte pripravenú horiacu zápalku alebo za­paľovač.
!
Plameň nezhášajte fúkaním.
!
Prestavba variča na iný druh plynu, jeho premiestňovanie alebo úpravy prívodného ve­
de­nia sú zakázané. Všetky tieto činnosti smie vykonávať iba od­borník.
29
!
Nenechajte s varnou doskou pracovať deti alebo osoby, ktoré neboli zoznámené
s ob­slu­hou.
!
AK MÁTE PODOZRENIE, ŽE UNIKÁ PLYN, NESMIETE zapaľovať zápalky alebo cigarety,
ani zapínať alebo vypínať elektrické spotrebiče (zvončeky, vypínače) alebo iné elektrické
alebo mechanické zariadenia, ktoré by mohli vyvolať elek­trickú alebo nára­zovú iskru. V
takom prípade ihneď uzavrite ventil na plynovej fľaši alebo uzatvárací kohútik ply­nového
vedenia, otvorte okná a zavolajte opravára.
!
Pri defektoch je potrebné varič odpojiť z elektrickej siete a zavolať opravára.
!
Na varič nesmie byť pripevnené žiadne uzemnenie, napr. rádioprijímača.
!
Ak plyn unikajúci z netesného plynového vedenia vzplanie, ihneď uzavrite uzatvárací
ventil na prívodu.
!
Ak plyn unikajúci z netesného ventilu plynovej fľaše vzplanie, na plynovú fľašu položte
mokrú deku, aby sa ochladila, a pritiahnite ventil. Po ochladení fľašu ihneď pre­ne­ste na
voľné priestranstvo. Ďalšie používanie poškodenej fľaše je zakázané.
!
Ak nebudete varnú dosku niekoľko dní používať, uzavrite hlavný ventil prívodu ply­nu. To
isté urobte po každom použití plynovej fľaše.
!
Prevádzkovanie zariadenia na varenie a pečenie sa spája s emisiou tepla a vlhkosti do
miestnosti, v ktorej je zariadenie namontované. Uistite sa, že je kuchyňa dobre vetraná;
ventilačné otvory musia byť otvorené alebo namontujte mechanické vetranie (digestor s
mechanickým odsávačom pár).
!
Dlhodobá intenzívna prevádzka zariadenia si môže vyžiadať dodatočné vetranie, napríklad
otvorenie okna alebo účinnejšiu mechanickú ventiláciu, napr. zväčšenie výkonu vzduchotechnických zariadení, ak sa používajú.
Predpoklady pre bezpečnú obsluhu sklokeramického
varného poľa (modely PCG 22…)
! Na sklokeramickú varnú dosku neklaďte žiadne veľké a ťažké hrnce (alebo napríklad
žiadne kotly), ktoré by zakrývali viac než jedno varné pole.
! Sklokeramická varná doska je obzvlášť citlivá na bodové nárazy, napr. soľničkou, koreničkou alebo inými malými a tvrdými predmetmi.
! Nezapínajte varné pole bez toho, aby ste naň najskôr postavili hrniec.
! Na varné polia stavajte len hrnce so suchým a čistím dnom.
! Malé čiastočky cukru alebo pretečených tekutín obsahujúcich cukor (napr. kompót) by mali byť ihneď – ak je možné ešte za horúca – odstránené, pretože cukor môže na varné pole
chemicky pôsobiť a zanechávať škvrny, ktoré nie je možné odstrániť.
! Na sklokeramickej doske nesmú byť pripravované žiadne pokrmy v alobale, v nádobách
z hliníka alebo nádobách z umelých hmôt.
! Dbajte na to, aby na varnom poli nevznikli žiadne ryhy napr. tým, že na ňu odložíte zašpinené nádoby s ostrými okrajmi.
! Na horúcu varnú dosku neklaďte žiadne predmety z umelej hmoty, napr. lyžice alebo
vidličky.
! Ak objavíte na varnej doske hlboké ryhy, prístroj vypnite a informujte servisné stredisko.
30
Umiestnenie variča
l Kuchyňa musí mať dostatočné vetranie a umiestnenie variča musí zaisťovať ľahký prístup
k ovládaní.
l Minimálna vzdialenosť medzi horákmi variča a odťahom do komína musí byť 750 mm.
l Variče, ktorých maximálny výkon je väčší než 3,5 kW sú vybavené prívodným káblom 1,5
m dlhým s vidlicou s ochranným kontaktom.
l Zásuvka, na ktorú je varič napojený, musí zodpovedať platným predpisom a nesmie byť
umiestnená nad varičom.
Príklad umiestnenia variča
31
Obsluha plynových horákov
Vhodná obsluha a voľba zodpovedajúcich parametrov a kuchynského riadu môžu podstatne
znížiť spotrebu energie.
Úspory môžu predstavovať pri správne zvolenom riade a správnej ob­slu­he varnej dosky,
t. j. najmä pri správnom nastavení veľkosti plameňa počas varenia, až 60%.
Predpokladom pre úsporu energie je čistota horákov, obzvlášť otvo­rov a try­siek.
Zapálenie plynového horáka
Pozor! Variče AMICA sú vybavené zapaľovačom zabudovaným v gombíku zapaľovania. Za­
paľova­nie horákov sa vykonáva stlačením zod­po­ve­dajúce­ho gombíka.
Obsluha zapaľovača:
· Stlačte gombík zvoleného horáku až na doraz a otočte ho doľava až na pozíciu
“veľký plameň“ .
·
·
Držte gombík stlačený cca 3 sekundy.
Po zapálení plameňa uvoľnite stlačenie a otočte gombíkom na požado­vanú veľkosť
plameňa.
Pozor! U modelov s poistkou zapaľovača je potrebné držať stlačený gombík počas 3 sekúnd
na pozícii “veľký plameň“, aby sa poistka aktivovala.
Voľba riadu
Dbajte na to, aby priemer nádob bol vždy 2,5 – 3 krát väčší než koruna plameňa horáka a aby
bola nádoba vždy prikrytá pokrievkou.
- menší horák, priemer hrnca 90 až 140 mm
- stredný horák, priemer hrnca 140 až 220 mm
- veľký horák, priemer hrnce 200 až 240 mm, pričom výška nádoby nemá prekračovať jej
priemer.
Nesprávne
Nesprávne
32
Správne
Voľba veľkosti plameňa
Správny postup pri varení:
– gombík nastavte na pozíciu “veľký plameň“ (obr. A), aby sa pokrm začal variť
– potom nastavte “úsporný“ malý plameň (obr. B).
Plameň možno nastavovať plynulo, podľa druhu pripravovaných jedál.
Plynový horák sa vypína nastavením gombíka na pozíciu “0“ (obr. C).
A
- Horák zapnutý – veľký plameň
B
- Horák zapnutý – malý plameň
C
- Horák vypnutý
33
Obsluha varných polí (platí pre modely PCG 22…)
- gombík na pozíciu “0“
0
1
3
2
3
0
- gombík na pozíciu “3“ – rýchle varenie
2
1
1
0
2
- gombík na pozíciu “1“ – pomalé varenie
3
Obsluha jednotlivých varných polí sa
vykonáva otáčaním gombíkov; grafické
symboly umiestnené vedľa nich informujú o
priradení gombíkov k varným poliam.
Varné pole je vypnuté, keď
l číslo “0“ na gombíku sa nachádza proti
bodu na sklokeramickej lište;
l kontrolné svetlo nesvieti.
Zapnutie varného poľa
l otočte gombíkom až do pracovnej polohy
(t. j. na jeden z bodov “1“ až “3“);
l pozrite sa, či sa kontrolné svetlo rozsvietilo.
Po niekoľkých minútach preskúšajte
funkciu ukazovateľa tepla.
34
vypnuté
ohrievanie
1 dusenie zeleniny, pomalé varenie
l varenie – polievky, väčšie pokrmy
2 pomalé pečenie
l pečenie mäsa a rýb
3 pečenie, rýchle ohrievanie, rýchle varenie
0 vypnuté
l
0
1
3
2
Vykurovacie telesá s dvojokruhovými zónami sú ovládané spínačom energie so zabudovaným spínačom vonkajšej zóny.
I
3
2
I
0
1
Vnútorná varná zóna je ovládaná otáčaním gombíka v rozsahu od “0“ do “3“. Vonkajšie varné pole sa zapína prepnutím gombíka do pozície . Od tohto momentu je možné obe
varné polia (vonkajšie aj vnútorné) stupňovite regulovať. Obe zóny sa vypínajú otočením
gombíka späť do polohy “0“.
Ukazovateľ tepla
V prednej časti varnej dosky sa nachádzajú ukazovatele tepla pre jednotlivé varné polia, ktoré
nie sú vidieť, keď je varná doska vypnutá. Ukazovatele svietia, keď je teplota varného poľa
50°C a vyššia. Akumulované teplo je možné využiť napr. na ohrievanie pokrmov. Ukazovateľ
tiež zabraňuje popáleninám, ku ktorým by mohlo dôjsť pri dotyku práve vypnutého varného
poľa, ktoré je ešte horúce.
35
Čistenie a údržba sklokeramickej dosky
l Varnú dosku je potrebné čistiť pravidelne, po každom použití, ak je možné ešte za tepla.
Je potrebné zabrániť silnému znečisteniu, zvlášť pripečeniu vykypené tekutiny.
l Existujú čistiace prostriedky so silným účinkom, napr. brúsne prášky, pasty a piesky, pemza
alebo drôtenky, ktorých sa je potrebné vyvarovať. l Silne pripečené nečistoty je možné odstrániť špeciálnou škrabkou. Je však potrebné
pritom dávať pozor na to, aby sa nepoškodil lak na ráme varného poľa.
l Odporúčame používať jemné čistiace alebo umývacie prostriedky, ako napr. rozpúšťadlá
tuku, zvlášť čistiace prostriedky ako COLLO LUNETA, SIDOL, VITROCLEN, STAHLGLANZ,
STAHL-FIX na umývanie a CERA-FIX na údržbu.
Ak ich nemáte k dispozícii, odporúčame teplú vodu s prípravkom na umýva­nie riadu alebo
čistiace prostriedky pre antikorový riad.
l Na údržbu povrchu varnej dosky používajte jemnú a utierku, ktorá dobre vpíja. Varnú
dosku po umytí dobre vysušte.
l Je potrebné dbať hlavne na to, aby nebola sklokeramická varná doska poškodená nárazom
kovovej pokrievky alebo iných predmetov s ostrými hranami tak, aby na nej nevznikli ryhy
alebo úlomky.
Pozor!
Ak sa na varnú dosku dostane cukor, je potrebné ho ešte za horúca starostlivo odstrániť
škrabkou. Zvyšky cukru, ktoré sa neodstránia, môžu na sklokeramiku chemicky pôsobiť a
vytvoriť škvrny, ktoré nie je možné odstrániť.
36
Údržba
Správna údržba a udržovanie varnej dosky v čistote majú priamy vplyv na bezpečnosť používa­
teľov a patria k povinnostiam majiteľa zahrnutým v pod­mien­kach záruky.
Každodenná údržba
Používateľ je povinný:
– udržiavať varnú dosku v čistote - toto sa týka aj okolia prístroja a nádob a celého procesu
varenia
– čistiť plynové horáky, rošty, sklokeramiku a smaltované kryty horáka
Ak sú plynové horáky a rošt znečistené, je ich potrebné demontovať a umyť horúcou vodou
so saponátom rozpúšťajúcim tuky. Potom je potrebné jed­no­tlivé časti vysušiť. Po vybratí roštu
je potrebné tiež sklokeramickú dosku sta­ro­stli­vo umyť a utrieť suchou jemnou utier­kou. Na
umývanie smaltovaných častí je potrebné používať šetrné prostriedky.
Nepoužívajte prostriedky, ktoré môžu poškrabať povrch. Zvláštnu pozornosť je potrebné
venovať čistote otvorov plynových horákov a vek (2).
Čistenie otvorov trysiek horákov (4) je potrebné vykonávať výlučne pomocou tenkého me­
deného drôtu.
Plynový horák
1 – veko horáka
2 – kryt
3 – vlastné teleso
4 – tryska
Údržba
Okrem bežnej starostlivosti o varnú dosku je používateľ povinný:
– zaistiť vykonávanie pravidelnej kontroly a údržby stavebných a funkčných diel­cov variča.
Každé dva roky po uplynutí garančnej lehoty je potrebné vykonávať technickú prehliadku
zariadenia.
– odstraňovať zistené poruchy a nastavovať mechanizmy. Informovať servisné stre­di­sko o
potrebe nastavovacích a údržbových prác. Všetky práce musí vy­konávať se­rvisné stre­
di­sko alebo autorizovaný inštalatér.
37
Inštalácia varnej dosky PCG....
5
– pripravte otvor v nábytkovej doske podľa
skice
– pripojte varnú dosku do siete podľa
návodu na obsluhu
– zvoľte priemer vedenia v závislosti
na výkone varnej dosky (vykoná
elektrotechnik)
– nábytkovú dosku zbavte prachu, varnú
dosku a pružiny vložte do otvoru a potom
na dosku silne zatlačte.
1
575
5
48
50
in
m
0
10
336
+5
110 +2
70
+1
3
48
+2
38
556
3
4
1 – nábytková doska
2 – skrutky do dreva 4,2 x 22 – 4 kusy
3 – pružiny – 4 kusy
4 – varná doska
5 – tesnenie varnej dosky
Pozor!Varné dosky PCG 40 a PCG 22 sú
dodávané s káblom a vidlicou.
Pozn.: minimálny odstup od stien musí byť
väčší než 100 mm vľavo a min. 70 mm vzadu.
80 +5
2
38
0
60
Inštalácia varnej dosky P*CG....
l Skontrolujte, či v priebehu dopravy nedošlo k poškodeniu prístroja. Inštalujte iba tie
komponenty, ktoré sú v perfektnom stave. Počas inštalácie zaobchádzajte s prístrojom
opatrne. Na sklenený povrch nepokladajte žiadne náradie s ostrými okrajmi (skrutkovače)
a zabráňte tiež ich pádu naňho
l Vyrežte do stolu otvor podľa predpísaných meraní alebo šablón (režte presne podľa
značení).
l Skontrolujte, či tesnenie a celý kryt dobre sedia. Sklokeramickú dosku usaďte na miesto
a správne vyrovnajte.
l Minimálny volný priestor pod plynovou platňou je 130 mm.
Pozor! Varné dosky P*CG 40 sú dodávané už s káblom a vi­dli­cou.
576
18
50
48
6
60
0
5
38
544
Montážny výkres varnej dosky
1
2
3
4
1 - nábytková doska
2 - silikón
3 - tesnenie
4 - varná doska
39
Inštalácia
Servisný technik:
- musí mať potrebné odborné osvedčenia pre plyn a elektrinu;
- sa musí zoznámiť s informáciami uvedenými na výkonovom štítku variča a na štítku
označujúcom druh plynu a porovnať ich s podmienkami v mieste inštalácie;
Skontrolujte:
· účinnosť sústavy odsávania vzduchu; · tesnosť pripojenia prívodu plynu; · účinnosť všetkých funkčných prvkov;
Odovzdajte používateľovi osvedčenie o pripojení variča k plynovému potrubiu a zoznámte
ho s obsluhou zariadenia.
Servisný technik je povinný skontrolovať veľkosť úsporného plameňa a v prípa­de potreby ju
nastaviť podľa miestnych podmienok.
POZNÁMKA! Pre pripojenie variča je možno, ak je to odporúčané, použiť pružné pri­
po­je­nie.
40
Postup pri havarijnej situácii
1 – vedenie plynu
2 – uzatvárací ventil plynového vedenia
A – ventil je otvorený
B – ventil je uzatvorený
V prípade poruchy
– odpojte prístroj zo siete
– vypnite plynové horáky
– uzavrite ventil plynového vedenia
– miestnosť vyvetrajte
– ohláste poruchu servisnému stredisku alebo servisnému technikovi s príslušným
osvedčením
– varič nepoužívajte, pokým nie je porucha odstránená.
POZOR! Niektoré drobné poruchy môžu byť odstránené používa­teľom podľa pokynov v tomto návode.
Ak plynový horák nie je možné zapáliť, šíri sa zápach plynu:
– ventily horáka vypnite
– uzavrite ventil plynového vedenia
– miestnosť vyvetrajte
– vyčistite otvory horáka a prefúknite ich
– horák zostavte
– ešte raz sa pokúste horák zapáliť.
AK ANI AJ TAK HORÁK NIE JE MOŽNÉ ZAPÁLIŤ – ZAVOLAJTE SERVIS!
41
Úprava varnej dosky na určitý druh plynu
POZOR!Varné dosky sú dodávané s horákmi, ktoré sú nastavené pre druh plynu uvedený v záručnom liste podľa typového štítku, ktorý sa nachádza na spodnom kryte.
Vedľa neho je nalepený štítok s informáciou o druhu plynu. Na úpravu varnej dosky
na spaľovanie iného druhu plynu je potrebné vymeniť trysky (podľa prehľadu v
tabuľke).
Regulácia redukovaného prietoku ventilmi.
TABUĽKA 1
Druh plynu
Typ/priemer trysky
malá
stredná
veľká
G 20
0306/0,72
0211/0,97
0210/1,15
G30
0222/0,50
0222/0,65
0222/0,85
TABUĽKA 1a
Horák typ B.S.I.
Druh plynu
malá
stredná
veľká
G 20
0,60
1,09
1,24
G30
0,41
0,67
0,84
Plameň
Horák
Plynové horáky
Typ/priemer trysky
Prechod z kvapalného
plynu na zemný
Plný plameň
Vymeňte trysku horáka
Úsporný
plameň
Uvolnite trysku ventilu a
nastavte veľkosť plameňa
POZNÁMKA! Prechod ze zemného
ply­nu na kvapalný
Vymeňte trysku horáka
Utiahnite trysku ventilu a skon­
tro­luj­te veľkosť pla­meňa (pre servisného technika) Nastavenie variča na iný druh ply­nu je treba
zapísať do osvedčenia o pripojení variča.
42
Regulácia ventilov
Plynové horáky sú ovládané štandardnými ventilmi. Reguláciu je potrebné vykonávať pri
zapálenom horáku nastavenom do polohy “úsporný plameň“, a to pomocou skrutkovača.
Prístup k ventilom je možný po odmontovaní gombíkov
Ventil chránený proti prachu
43
Záruční a pozáruční servis spotřebičů značky Amica zajišťuje
firma Martykán servis v ČR a Fastplus v SR a jejich servisní střediska.
Martykán servis
Zámecká 3
698 01 Veselí nad Moravou
Tel: 518 324 555
e-mail: [email protected]
www.martykanservis.cz
Fastplus s.r.o.
Na pántoch 18
831 06 Bratislava - Rača
Tel: 2 4910 5853-54
www.fastplus.sk
Download

návod k oB slu Ze....................................................2