luty
1/2012
Grupy Kapitałowej PCC Rokita
[email protected]
www.pcc.rokita.pl
Podsumowanie roku
GK PCC Rokita
Turniej noworoczny
GK PCC Rokita
w piłce nożnej
Standardy Grupy
IKEA w PCC Rokita
Spotkanie ze
studentami na
Politechnice
Wrocławskiej
Targi BUDMA
luty
2012
biuletyn informacyjny
Spis treści
Od Redakcji
Podsumowanie roku GK PCC Rokita
VI edycja konkursu ZŁAP ZAJĄCA 2012
Turniej Noworoczny
Program Czystość i porządek w LabMatic
IV krok Standaryzacja
IWAY Standard
Wspieramy Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy
Kompleks Chlorowy – wydział CTP1
Z wizytą na Politechnice Wrocławskiej
Market Planet
Komunikat
PCC PRODEX Sp. z o.o. na targach BUDMA
Bezpieczeństwo przy przewozie towarów
POMOC PUBLICZNA
3
3
15
16
17
17
18
19
20
23
23
24
24
26
27
Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej
27
28
28
29
gospodarki Dotacje na innowacje
Inwestujemy w Waszą przyszłość
Fundusze Europejskie
Kontakt z redakcją:
Jadwiga Małecka, Edyta Martynowska-Kolas
tel. 71 794 32 05
e-mail:[email protected]
adres: ul. Sienkiewicza 4
56-120 Brzeg Dolny
Skład i druk:
ul. Bolesława Chrobrego 38
02-479 Warszawa
tel. 22 664 44 61
www.staempfli.pl
2
fot. EMKa
Stämpfli Polska Sp. z o.o.
luty
2012
biuletyn informacyjny
Szanowni Państwo,
Podsumowanie roku
serdecznie zapraszamy do lektury
GK PCC Rokita
kolejnego wydania biuletynu
informacyjnego
Kompleks Rokopole PCC Rokita SA
N
W tym numerze między innymi:
podsumowanie roku w Kompleksach i Spółkach, relacja z udziału
DHR w spotkaniu ze studentami
Politechniki Wrocławskiej oraz
zaproszenie do udziału w kolejnej
edycji konkursu „Złap Zająca”.
W Biuletynie znajdziecie również
relację z Turnieju Noworocznego
w piłce nożnej. Przestawiamy sylwetki pracowników CTP 1 z Kompleksu Chlorowego.
Ponadto zapraszamy wszystkich
chętnych do współpracy przy
tworzeniu Biuletynu. Zachęcamy
wszystkich pracowników, by dzielili
się swoimi przemyśleniami, przygodami, opowieściami i sugestiami.
Życzymy miłej lektury
Redakcja
a takie efekty jakie osiągnęliśmy w minionym 2011 roku
pracowaliśmy intensywnie
od 2008 r., kiedy w zasadniczy sposób zmieniona została strategia rozwoju. Rok ten pod każdym istotnym
względem biznesowym był najlepszy od wielu lat, a w niektórych obszarach najlepszy w historii.
Dla przykładu podam:
●● na wyniku operacyjnym kompleks
poprawił dotychczasowy najlepszy
wynik w historii (z 2006 r.) o około
30%!;
●● pod względem sprzedaży wolumenów był to trzeci w kolejności
najlepszy wynik w ciągu ostatnich
10 lat, przy czym uzyskany został
przy zasadniczo innej (korzystniejszej) strukturze produktowej;
●● sprzedaż polioli do materaców
komfortowych (wysokoodbojnych
i „z pamięcią”) przekroczyła 60%
całościowej sprzedaży i również
stanowi rekordowe osiągnięcie
naszej firmy.
Na wymienione osiągnięcia złożyło się wiele czynników, na które
mieliśmy bezpośredni wpływ (zrozumiała i konsekwentnie realizowana wieloletnia strategia, kompetentni i oddani pracownicy, zbudowanie
wiarygodnego i profesjonalnego wizerunku i marki PCC Rokita w międzynarodowym środowisku branżowym) oraz zewnętrznych (m.in.
kontynuacja trendu wzrostowego
materaców PU w segmencie materaców, dobry rok dla branży meblarskiej w szczególności w Polsce,
wychodzenie z impasu branży motoryzacyjnej).
W roku 2012 koncentrować będziemy się na rozwoju nowych produktów, umacnianiu obecnej, dobrej
pozycji na rynku oraz geograficznym
rozwoju biznesów poliuretanowych
wchodzących w grupę PCC. Szczególnym wyzwaniem będzie wykorzystanie znacznie zwiększonych mocy
produkcyjnych, gdyż w kwietniu spodziewane jest oddanie do użytku IV
ciągu polioli. Rok 2012 rozpoczął się
dobrze, z najlepszym od kilku lat poziomem sprzedaży w styczniu, więc
biorę to za dobrą prognozę naszych
ambitnych planów.
Dziękuję wszystkim współpracownikom za duże zaangażowanie
i życzę, aby praca, którą wykonują,
łączyła w sobie skuteczność, przyjemność i osobistą satysfakcję. ■
Sergiusz Stefanowski
Biuro Bezpieczeństwa i Prewencji PCC Rokita SA
M
iniony rok obfitował w szereg działań wpływających
na poprawę bezpieczeństwa
pracy i bezpieczeństwa pożarowego. Wspomnę tu choćby realizację
programu „Safety first”, w ramach
którego dokonano zmiany oznakowania ostrzegającego o niebezpieczeństwie, wdrożono nowy system
szkoleń okresowych BHP, wprowadzono nowy system pozwalający na
kompleksowy przegląd stanu bezpieczeństwa, wyraźnie określono strefy
stosowania ochron indywidualnych.
Dzięki zaangażowaniu członków
Zakładowej Komisji BHP w wielu
miejscach poprawie ulegają warunki
na stanowiskach pracy. Rozpoczęto prace nad rozszerzeniem oceny
ryzyka zawodowego, to zadanie będzie kontynuowane w obecnym roku.
Wprowadzono wiele zmian związanych z bezpieczeństwem pożarowym
i tu na szczególną uwagę zasługuje
zabezpieczenie rozdzielni elektrycznych na Elektrolizie oraz zakładowych
serwerowni instalacjami gaśniczymi
zawierającymi nieprzewodzący prądu
gaz NOVEC 1230.
Wymieniono 5 central systemu
alarmu pożaru na adresowalne, a stanowisko Dyspozytora Zakładu wspomagane jest przez system Zarządzania Bezpieczeństwem, który pozwala
na natychmiastową lokalizację źródła
alarmu pożaru.
Przy współpracy z Dyrektorem
Technicznym opracowano bazę urządzeń dozorowych wraz z systemem
3
luty
2012
biuletyn informacyjny
automatycznego
powiadamiania
o terminach badań. Baza ta zawiera również aktualne protokoły badań
tych urządzeń.
Zakładowa Służba Ratownicza
uczestniczyła w zabezpieczeniu i prowadzeniu prac demontażowych i wyburzeniowych, strażacy również sami
wyremontowali swoją strażnicę. Prowadziliśmy także warsztaty dla grup
chemicznych PSP z Dolnego Śląska.
To zadanie mamy zamiar kontynuować w obecnym roku. Nie obyło się
jednak bez wypadków i awarii, choć
liczba wypadków przy pracy (10) spadła o 40%, to chcielibyśmy wyeliminować je całkowicie.
Szczególną uwagę poświęciliśmy
analizie przyczyn awarii i pożarów. Tutaj szczególnie groźnym zdarzeniem
był pożar kontenera cysterny z fosforem. Dzięki przytomności i szybkiej
reakcji załogi i ZSR w krótkim czasie
udało się opanować sytuację.
W 2012 roku zaplanowano wiele
inwestycji mających wpływ na bezpieczeństwo i ergonomię. Modernizowane będą kolejne punkty przeładunkowe surowców i produktów,
wymieniane będą centrale pożarowe,
remontowane będą pomieszczenia
pracy i pomieszczenia socjalne.
Duża zmiana warunków pracy
czeka pracowników działów badawczych. Remontowany jest cały bud.
F-14 oraz przygotowywane jest nowe laboratorium badawcze dla spółki
Exol w bud. S-2. W tym miejscu pragnę podziękować za wkład włożony
w poprawę bezpieczeństwa zakładu
wszystkim pracownikom Biura Bezpieczeństwa i Prewencji, ale również
wszystkim pracownikom zakładu.
Tylko dzięki Państwa zaangażowaniu
możemy my i nasze rodziny czuć się
bezpiecznie.
■
Piotr Grobelny
Kompleks Chemii Fosforu PCC Rokita SA
R
ok 2011 był w Kompleksie KF
okresem regularnej pracy nad
optymalizacją wykorzystania posiadanych zasobów produkcyjnych
i poprawą bieżących efektów ekonomicznych. Zaowocowało to osiągnięciem pozytywnego wyniku operacyjnego i znaczącym wzrostem wolumenu
i wartości sprzedaży (roczny obrót
68 mln zł, w porównaniu do 55 mln
w 2010 i 47 mln w 2009 r.).
W branży naftalenopochodnych,
używanych przede wszystkim w budownictwie, mieliśmy do czynienia
z kontynuacją długotrwałego trendu,
polegającego na spadku zapotrzebowania na tę grupę produktów w Europie i wypieraniu ich przez substytuty,
a co za tym idzie ciągłą erozją marż.
Nawet uzyskanie przez nas ponad
30% wzrostu sprzedaży i wprowadzenie do oferty produktów o obniżonej zawartości fromaldehydu nie pozwoliło na
osiągnięcie zadowalających rezultatów
finansowych.
Aktywne działania rynkowe w branży fosforopochodnych spowodowały
wzrost sprzedaży tej grupy wyrobów
w stosunku do poprzedniego roku
o prawie 9 mln zł, a w rezultacie osiągnięcie zakładanych planów budżeto-
4
wych. Szczególnie wart odnotowania
jest wzrost sprzedaży w grupie plastyfikatorów i stabilizatorów o ponad 40%.
W ramach szerokiego projektu inwestycyjnego w grudniu uruchomiono
nową instalację absorpcji HCl, ponadto trwają prace nad rozbudową zdolności produkcyjnych izopropylofenolu
oraz doświadczalną instalacją destylacji. Planowane zakończenie tych robót w I kwartale 2012 r. umożliwi nam
zwiększenie produkcji wysokomarżowych specyfików i uzupełnienie oferty
o kolejne fosforany.
Zakończyliśmy też przygotowania
do rozpoczęcia inwestycji o istotnym
znaczeniu strategicznym – rozbudowy
instalacji trójchlorku fosforu. Dzięki jej
realizacji nie tylko będziemy mogli znacząco poprawić swój udział w rynku
PCl3, ale też zapewnimy sobie źródło
półproduktu dla wyżej przetworzonych
wyrobów, a pełne wykorzystanie nowych mocy produkcyjnych pozytywnie
wpłynie na bilans chloru.
Dzięki dodatkowemu wzmocnieniu
merytorycznemu działu R&D oraz nawiązaniu współpracy z nowymi partnerami (instytuty badawcze i biura projektowe) zwiększyliśmy realne szanse
realizacji ambitnego programu badaw-
czo-rozwojowego, zakładającego dalszy rozwój grupy fosforanów i fosforynów oraz rozszerzenie oferty o bardziej
zaawansowane technologicznie substancje fosforoorganiczne, co będzie
możliwe dzięki kontynuacji przyjętego
planu inwestycyjnego.
Zamierzamy także w najbliższym
czasie uruchomić produkcję nowej grupy
wyrobów – fosfonianów, mających zastosowanie m.in. w produkcji preparatów do
uzdatniania wody oraz detergentów.
Serdecznie dziękuję wszystkim
współpracownikom, którzy swoim ciągłym zaangażowaniem, ciężką pracą
i kreatywnością przyczyniają się do rozwoju Kompleksu Chemii Fosforu. ■
Jerzy Kowalski
luty
2012
biuletyn informacyjny
Centrum Energetyki PCC Rokita SA
P
odstawowym działaniem Centrum Energetyki było dostarczanie na potrzeby produkcji kompleksów chemicznych ciepła
w postaci pary technologicznej czy
wody grzewczej; sprężonego powietrza, wody zdemineralizowanej oraz
zakup i produkcja energii elektrycznej.
Oprócz wspomnianej podstawowej
działalności prowadzono również, nie
mniej istotne z punktu widzenia zabezpieczenia ciągłości produkcji i dostaw
mediów energetycznych, działania
o charakterze modernizacyjnym zarówno w zakresie elektrociepłowni, jak
i sieci dystrybucyjnych mediów a także działania badawczo-rozwojowe.
●● Odnosząc się do podstawowego
obszaru działania Centrum Energetyki należy stwierdzić, iż struktura
produkcji mediów energetycznych
w 2011 r. przedstawiała się następująco: produkcja ciepła w postaci pary – 64,6%, produkcja ciepła
w postaci wody grzewczej – 13,3%
i zużycie ciepła na produkcję energii elektrycznej – 22,1%. To właśnie
te dwa pierwsze rodzaje produkcji
ciepła stanowiły największą pozycję
w strukturze przychodów ze sprzedaży w 2011 r. – odpowiednio 55%
i 9%. Natomiast produkcja energii
elektrycznej, której głównym odbiorcą był Kompleks Chlorowy stanowiła niemal 8% w strukturze sprzedaży. Należy zaznaczyć, ze wynik ten
pomimo wzrostu produkcji energii
elektrycznej o ponad 30% w stosunku do 2010 r. stanowi dla nas główne wyzwanie do poprawy i jest bazą
do opracowania programu intensyfikacji produkcji energii elektrycznej.
●● Dzięki dużemu zaangażowaniu
załogi produkcyjnej oraz pracowników dozoru możliwe było utrzymanie wysokiego współczynnika
dyspozycyjności maszyn i urządzeń w elektrociepłowni, stacji
demineralizacji wody, stacji sprężonego powietrza, pompowniach
wody przemysłowej (zapewnienie
100% ciągłości produkcji) oraz
utrzymanie ciągłości dostaw pary
i wody grzewczej. Przełożyło się to
na wymierne korzyści, czego wyrazem jest m.in. wzrost sprawności
źródeł elektrociepłowni czy wzrost
wykorzystania energii chemicznej
paliw w stosunku do 2010 r.
●● Centrum Energetyki sukcesywnie
podejmuje wiele działań w zakresie
modernizacji i remontów instalacji.
Warto podkreślić, iż zmniejszenie oddziaływania pracy elektrociepłowni
na środowisko oraz poprawa warunków BHP i wzrost dyspozycyjności
instalacji technologicznych ma miejsce, w głównej mierze, dzięki wzrostowi nakładów inwestycyjnych. Do
ważniejszych remontów, modernizacji i inwestycji, przeprowadzonych
w 2011 r., zaliczyć można:
•• remont kotła pyłowego K-8
(OP-130) wraz z elektrofiltrem
i urządzeniami pomocniczymi;
•• modernizację podtorza suwnic
na placu węglowym – II etap;
•• remont zastawki na rzece Jodłówce;
•• zakończenie budowy sieci wody
zdemineralizowanej od źródła do
rejonu „Elektrolizy” i „HCl”;
•• kontynuację modernizacji sieci
grzewczej na terenie miasta
Brzeg Dolny (wymiana sieci tradycyjnej na preizolowaną o łącznej długości około 0,4 km) oraz
modernizację węzłów ciepłowniczych;
•• budowę sieci pary i sprężonego
powietrza od skrzyżowania drogi F i G do budynku G-4;
•• zakończenie I etapu rekultywacji
środowiska gruntowo-wodnego
przy elektrociepłowni EC-1;
•• realizację koncepcji instalacji
do przygotowania sorbentu dla
odsiarczania spalin z elektrociepłowni na bazie wapna odpadowego ze składowiska odpadów
przemysłowych (zadanie w toku
– wykonano dokumentację projektową, rozstrzygnięto przetargi
na dostawy kluczowych urządzeń
i prace budowalne, złożono wniosek o pozwolenie na budowę).
●● Oprócz wspomnianych powyżej działań, Centrum Energetyki prowadzi
stałą i ożywioną współpracę naukowo-techniczną z wieloma partnerami,
zarówno w kraju, jak i zagranicą. Wymienić tu można choćby Politechnikę
Częstochowską, rodzimą Politechnikę Wrocławską, licznych Partnerów – zarówno uczelnie techniczne,
instytuty badawcze, jak i renomowane koncerny i zakłady przemysłowe
– z Unijnego programu badawczego
DEBCO (Demonstration of Large
Scale Biomass Co-firing and Supply chain Integration), Dolnośląski
Klaster Przemysłowy „Mega-Nano”
– Wspólnota Wiedzy i Innowacji, Forum Odbiorców Energii Elektrycznej
i Gazu, Krajową Izbę Ciepłownictwo
Polskie, a także zagraniczne i polskie
firmy doradczo-projektowe.
●● W 2011 r., będąc czynnym uczestnikiem przywołanego powyżej
Unijnego programu badawczego
DEBCO (którego podstawowym
celem jest określenie i propagowanie sposobów współspalania
różnych rodzajów biomasy w kotłach energetycznych), wykonano (we współpracy z Politechniką
Wrocławską) zabudowę instalacji
doświadczalnej do współspalania
biomasy ciekłej w kotle K-8, przeprowadzono próby współspalania
gliceryny technicznej z miałem
węglowym, a także opracowano
raport ze współspalania biomasy
płynnej oraz studium wykonalności
modernizacji kotłów węglowych do
współspalania biomasy do 50%.
●● Kadra Centrum Energetyki wykazuje duże zaangażowanie w obszarze
działań rozwojowych i optymalizacyjnych, współpracując w tym zakresie z Przedstawicielami PCC SE
i zagranicznymi firmami projektowymi. W minionym roku podjęto wiele
działań w celu wyboru optymalnego wariantu modernizacji istniejącej
elektrociepłowni, m.in. w oparciu
o kocioł biomasowy, kocioł odpadowy, o istniejący zmodernizowany
kocioł K-8 lub jego nowy odpowiednik i dostawkę dodatkowego turbozespołu, czy blok gazowo-parowy.
W aspekcie tego ostatniego opracowano koncepcję bloku gazowo-parowego o mocy do około 40 MWe
(połączonego z istniejącą elektrociepłownią). Niezależnie od wspomnianych działań stale poszukujemy
nowych rozwiązań możliwych do
5
luty
2012
biuletyn informacyjny
zastosowania w naszej firmie z zakresu OZE (Odnawialnych Źródeł
Energii).
●● Istotnym elementem naszej działalności jest sukcesywne regulowanie spraw związanych z przebiegiem infrastruktury energetycznej
po gruntach niebędących własnością PCC Rokita. Jest to przedsięwzięcie długofalowe, prowadzone
we współpracy z działem prawnym.
●● Należy podkreślić, iż kadra Centrum Energetyki poprzez przygotowywanie wszelkich dokumentów,
bierze czynny udział w konkursach
na pozyskanie dofinansowania lub
preferencyjnych pożyczek dla planowanych inwestycji.
●● Wśród innych rozlicznych spraw
toczących się wielotorowo, należy
wymienić w omawianym roku podpisanie aneksu do kontraktu z Generalnym Wykonawcą inwestycji
EC-3, co umożliwi przeprowadzenie
w 2012 r. modernizacji elektrociepłowni, głównie w zakresie kotłów
rusztowych i układów przynależnych, w tym układu odpylania spalin,
co znacząco podniesie dyspozycyjność instalacji i poprawi parametry
środowiskowe.
●● Niezwykle ważnym elementem
naszej działalności, przynoszącym wymierne korzyści finansowe, jest zakup energii elektrycznej
i handel uprawnieniami do emisji
dwutlenku węgla. Do kluczowych
działań podjętych w tych obszarach należy:
•• optymalizacja zakupu energii
elektrycznej,
•• pozytywna weryfikacja Raportu
rocznego CO2 za 2010 rok,
•• zamiana uprawnień CO2 – jednostek EUA na jednostki CER,
•• umorzenie uprawnień na rachunku KASHUE za 2010 r.,
•• zmiana zezwolenia na uczestnictwo we wspólnotowym systemie handlu CO2,
•• współpraca i sporządzanie wielu ankiet – w tym dla potrzeb Ministerstwa Gospodarki (Krajowy
Program Inwestycji) i KOBIZE
(Krajowe Środki Wykonawcze),
dla potrzeb pozyskania CO2
w trzecim okresie rozliczeniowym (2012-2020).
●● W roku 2011 sfinalizowano działania dotyczące zmiany sposobu zabezpieczenia PCC Rokita w azot.
Działania te przyniosą znaczne
oszczędności w tym obszarze oraz
zdecydowanie poprawią pewność
dostaw.
Kompleks Chlorowy PCC Rokita SA
R
ok 2011 był pierwszym pełnym
rokiem pracy węzła elektrolizy
membranowej. Zastosowanie
nowej technologii pozwoliło uzyskać
rekordową w historii Kompleksu Chlorowego produkcję ługu przekraczającą
118,5 tysiąca ton. Całość produkcji alkaliów i związanej produkcji chloru została z powodzeniem sprzedana klientom wewnętrznym i zewnętrznym.
Podkreślić należy dobrą koordynację
od strony logistycznej do operowania
tak dużymi masami towarowymi zarówno po stronie wyrobów jak i surowców przy zoptymalizowanym własnym
taborze kolejowym.
Ze swojego zadania wywiązała się znakomicie wytwórnia tlenku
propylenu, uzyskując produkcję zabezpieczającą prawie 2/3 potrzeb
6
surowcowych biznesu poliolowego.
Rozpoczęto proces inwestycyjny
wymiany trzech wież chlorohydrynowych, który ustabilizuje proces wytwarzania tlenku propylenu, wpłynie
na zwiększenie zdolności produkcyjnych o 2,5 tysiąca ton w skali roku
oraz zmniejszy awaryjność pracy instalacji. Efektem pracy kierownictwa
wytwórni nad zmniejszeniem wskaźników zużycia surowców oraz poprawą gospodarki cieplnej jest ogromny
postęp na drodze do zbilansowania
wytwórni pod względem kosztowym.
Efektywnie pracowała również nowo wybudowana instalacja destylacji
dwuchlorobenzenów, dając 260 ton
nowego produktu rynkowego orto-dwuchlorobenzenu. Znacznie ograniczono ilości mieszaniny dwuchloro-
Korzystając z okazji, pragnę serdecznie podziękować całemu zespołowi Centrum Energetyki za wniesiony trud, zaangażowanie, dyscyplinę
i efektywną pracę, co pozwoliło skutecznie realizować postawione przed
nami w 2011 r. zadania. Kontynuowanie takich postaw zapewni w kolejnych latach podniesienie dynamiki
działania naszej jednostki organizacyjnej.
■
Julian Krawczyński
luty
2012
biuletyn informacyjny
benzenów sprzedawanej dotychczas
jako półprodukt do dalszego przetworzenia poprawiając ekonomikę biznesu chlorobenzenów.
Nowa instalacja HCl po sierpniowym rozruchu technologicznym
wzbogaciła naszą ofertę o syntetyczny kwas solny. Ponadto stanowi obecnie niezwykle istotny element składowy optymalizujący bilans chlorowy.
Serdecznie dziękuję pracownikom handlu i produkcji, których pra-
ca umożliwiła osiągnięcie wyniku finansowego Kompleksu Chlorowego
w wysokości 16 mln złotych przy obrotach 427 mln złotych.
■
Janusz Kwaśny
Ochrona środowiska w PCC Rokita SA
D
ziałalność komórek organizacyjnych Biura Ochrony
Środowiska była prowadzona w dwóch obszarach. Jeden to
produkcja i dostarczanie wszystkim
odbiorcom wody pitnej i przemysłowej odpowiedniej jakości z jednoczesnym odbiorem i oczyszczeniem
wszystkich powstających rodzajów
ścieków. Tutaj bardzo ważnym wydarzeniem było zakończenie budowy
podczyszczalni ścieków przemysłowych o przepustowości 1200 m3/d,
z przeznaczeniem jej do oczyszczania
części ścieków z MAAP i Ekologistyki. Instalacja jest jedną z pierwszych
oczyszczalni w Polsce pracującą
w technologii MBBR ( Moving Bed
Biological Reactor). Podczyszczalnia
ma już pozwolenie na użytkowanie
i obecnie jest w końcowej fazie rozruchu technologicznego. Jej właściwa
praca będzie miała bardzo duże znaczenie dla osiągnięcia odpowiedniej
redukcji ładunków ChZT, AOx i fenoli
w strumieniu ścieków dopływających
do Centralnej Oczyszczalni Ścieków
(COŚ). Spółka otrzymała dotację
z NFOŚiGW na realizację tego zadania w wysokości ponad 4 mln zł,
co byłoby niemożliwe bez kluczowej
w tej kwestii roli Działu Pomocy Publicznej. Drugim istotnym, choć nie
tak spektakularnym, wydarzeniem
było osiągnięcie przez COŚ najwyższego stopnia redukcji zanieczyszczeń w historii tej instalacji. Przybliża to Spółkę do spełnienia nowych,
znacznie ostrzejszych parametrów
emisyjnych dla ścieków, które będą
obowiązywały za 3 lata. Ten sukces
nie byłby możliwy bez bardzo dużego
zaangażowania pracowników nadzoru i eksploatacji COŚ.
Drugi obszar to nadzór nad aktualnością posiadanych przez poszczególne instalacje decyzji administracyjnych
regulujących korzystanie ze środowiska, naliczanie opłat za korzystanie ze
środowiska, prowadzenie wymaganych
ewidencji, rejestrów i sporządzanie wymaganych sprawozdań oraz przejęty od
kwietnia zeszłego roku obszar związany
z obowiązkami wynikającymi z przepisów REACH i CLP. Nowym, bardzo ważnym dla Spółki zadaniem, realizowanym
od ubiegłego roku przez Zespół Ochrony
7
luty
2012
biuletyn informacyjny
Środowiska wspólnie z Kompleksami
Produkcyjnymi, jest ocena stopnia spełniania przez instalacje warunków ustalonych w pozwoleniach zintegrowanych.
Nie bez znaczenia dla kształtowania
pozytywnego obrazu Spółki w otoczeniu lokalnym był organizowany cyklicznie
w ramach programu Odpowiedzialność
i Troska ( Responsible Care), wspólnie
z pionem Dyrektora Personalnego i przy
wyjątkowym zaangażowaniu organizatorów, konkurs dla dzieci „Drzewko za
butelkę”, którego wyniki po raz kolejny
pobiły poprzednie rekordy w liczbie zebranych butelek PET.
Reasumując, mogę uznać rok 2011
za bardzo udany w działalności Biura
Ochrony Środowiska, podziękować
współpracownikom za wysiłek włożony
w wykonywanie obowiązków i życzyć
podobnych osiągnięć w roku 2012. ■
Witold Posadzy
Biuro Inwestycji PCC Rokita SA
R
ok 2011 był dla Biura Inwestycji pierwszym pełnym okresem funkcjonowania w strukturach PCC Rokita SA. W tym czasie
pracownicy Biura prowadzili kilka
projektów inwestycyjnych, między
innymi: w Kompleksie Chlorowym –
„Rozbudowa zdolności produkcyjnej
kwasu solnego” z towarzyszącymi
inwestycjami, w Kompleksie Chemii
Fosforu – „Budowa stacji absorpcji
kwasu solnego”, „Budowa stacji destylacji Roplastów” oraz „Instalacja
Izopropylofenolu”.
Realizacja tych zadań przebiegała
przy owocnej współpracy pracowników kompleksów produkcyjno–handlowych, służb Dyrektora Technicznego, Działu Zakupów, a także spółek
powiązanych kapitałowo z PCC.
Aktualnie Biuro Inwestycji prowadzi między innymi prace inwestycyjne związane z Budową IV ciągu polieterów i Bazy Magazynowej
w Kompleksie Rokopoli, a także
PCl3 w Kompleksie Chemii Fosforu. Największymi jednak wyzwaniami, które przed nami stoją, są przygotowania do realizacji inwestycji
– „Innowacyjna instalacja do pro-
8
dukcji ultra czystego kwasu monochlorooctowego”, jak również pełna
konwersja Elektrolizy Rtęciowej na
Elektrolizę Membranową.
W tym miejscu chciałbym serdecznie podziękować pracownikom Biura
i pozostałym uczestnikom procesów
inwestycyjnych za zaangażowanie
i życzyć wielu sukcesów w trakcie realizacji zadań inwestycyjnych.
■
Szymon Gross
luty
2012
biuletyn informacyjny
Apakor – Rokita Sp. z o.o.
P
odobnie jak lata ubiegłe, rok
2011 w Zakładzie Budowy Aparatury „Apakor–Rokita” Sp. z o.o.
był okresem trudnym, wymagającym
sporo mobilizacji i koncentracji. Skutki
dającego się nadal odczuwać kryzysu
spowodowały, iż firma napotkała znaczne trudności w pozyskiwaniu zadawalająco rentownych kontraktów. Zmniejszenie skali realizowanych inwestycji
w przemyśle spowodowało zaostrzenie konkurencji zarówno na rynku wewnętrznym w Grupie PCC Rokita, jak
i na rynku zewnętrznym, co przełożyło
się na spadek wartości zrealizowanych
zleceń. Pomimo tych niesprzyjających
czynników, Spółka zanotowała lepsze
wyniki finansowe niż w ubiegłym roku,
głównie dzięki zwiększeniu efektywności produkcji oraz optymalizacji kosztów
działalności operacyjnej.
W roku 2011 Apakor uzyskał nowe
uprawnienia Transportowego Dozoru
Technicznego do wytwarzania, modernizacji i naprawy urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych, ponadto Spółka z sukcesem
przeszła drugi audyt nadzoru systemu
zarządzania jakością zgodnego z normą ISO 9001:2008, który przeprowadził TUV Rheinland. Audyt został zakończony z wynikiem bez zastrzeżeń.
W ubiegłym roku zrealizowano wiele trudnych technicznie inwestycji dla
klientów zewnętrznych, między innymi
wykonanie i montaż kolumny odkwa­
szająco­‑odpędowej DN2400/2000 dla
WZK Victoria w Wałbrzychu, prefabrykację rurociągu o średnicy DN 1800 dla
ECeRemont Sp. z o.o., a także wykonanie i dostawę aparatów w ramach
inwestycji dotyczącej wykonania elektrociepłowni w Bielsku-Białej dla Foster
Wheeler Energia Polska. Wspomnieć
należy również o wielu zleceniach dla
PCC Rokita, w tym zakończeniu zadania „Modernizacja punktów załadunku
ługu sodowego” obejmującego prace
z zakresu mechanicznego, elektryki
oraz aparatury kontrolno-pomiarowej,
które Apakor wykonał jako Generalny
Realizator Inwestycji. Aktualnie realizowane jest wiele inwestycji dla PCC
Rokita, w tym między innymi dotyczące
wykonania reaktora chlorohydryny oraz
punktów załadunkowych, w których
Spółka występuje jako GRI. Ponadto
trwają prace związane z wykonaniem
reaktora dla PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.
Udział w tak istotnych projektach
i doświadczenie zdobyte podczas realizacji wspomnianych powyżej inwestycji
będą procentowały w przyszłości oraz
przełożą się na dostęp do większej liczby kontraktów, pozwalając tym samym
na podniesienie wartości firmy.
W 2011 r. w spółce Apakor kontynuowane były prace związane z realizacją inwestycji dotyczących modernizacji hali produkcyjnej oraz zakupu
nowych maszyn i urządzeń. W I kwartale 2011 r. przekazane zostały do użytkowania nowe cztero-rolkowe walce
do zwijania blach. Zakończono również
prace związane z wykonaniem placu manewrowego przed budynkiem
i montażem nowej bramy harmonij-
kowej w ścianie szczytowej budynku
F-22. Widocznym efektem pierwszej ze
zrealizowanych inwestycji jest poprawa
jakości wyrobów oraz zapewnienie lepszej powtarzalności procesu produkcji
i jego intensyfikacja, co umożliwi pozyskanie niedostępnych dotychczas
ze względu na wymagania techniczne
kontraktów.
Nie ulega wątpliwości, iż rok 2012
będzie wymagał jeszcze więcej zaangażowania, pracy i wysiłku od mojego
zespołu, wiem jednak, iż zdobyte doświadczenie, niesłabnąca motywacja
oraz pracowitość pozwolą nam zrealizować ambitne cele. Serdecznie dziękuję za zaangażowanie i wytrwałość
w pracy i życzę wszystkim samych
sukcesów zawodowych i osobistych
w 2012 roku.
■
Radosław Kwiatkowski
PCC Autochem Sp. z o.o.
K
oniec roku skłania do podsumowań. W przypadku PCC
Autochem z zadowoleniem
stwierdzamy, że 2011 rok zakończyliśmy z wynikiem lepszym niż
w poprzednich dwóch latach.
Zarówno rok 2009 jak i 2010
były naznaczone kryzysem finansowym, który negatywnie odbił się na
wynikach Spółki. Rok 2011 pozwolił
nam powoli, lecz pewnie i skutecznie wynurzyć się z kłopotów i odnotować zysk. Było to możliwe dzię-
ki poprawie tych sfer działalności,
które wymagały natychmiastowej
zmiany. Dzięki tym działaniom odnieśliśmy sukces, za co serdecznie
dziękuję wszystkim, którzy swoją
pracą i zaangażowaniem doprowadzili do tego pozytywnego rezultatu.
W 2011 roku nie tylko pracowaliśmy ciężej, ale również mądrzej, zadając sobie pytanie: co możemy zrobić,
aby dany proces wykonać jeszcze lepiej? W efekcie nie czyniąc dodatkowych inwestycji w tabor udało nam się
znacznie zwiększyć przychód.
Optymalizacja procesów logistycznych nie zakończyła się wraz z końcem 2011 roku. Zdajemy sobie sprawę, że są jeszcze sfery takie jak np.:
odnowa taboru, obsługa klienta, czy
obieg dokumentów, które wymagają poprawy. Patrząc jednak na pracę
jaką wykonaliśmy w minionym roku,
z odwagą i optymizmem spoglądamy
na rozpoczynający się rok 2012. ■
Michał Nettmann
9
luty
2012
biuletyn informacyjny
BiznesPark Sp. z o.o.
M
iniony rok 2011 był dla Spółki
BiznesPark Rokita kolejnym
rokiem intensywnej pracy
związanej ze świadczeniem usług dla
PCC Rokita SA w obszarach: zarządzania majątkiem, administracji, zakupu
i mycia opakowań, zapewnienia transportu wewnętrznego, magazynowania
produktów, jak również zarządzania
flotą samochodową. Inspektorzy naszej
spółki jak zwykle czynnie uczestniczyli
we wszystkich pracach remontowych,
modernizacyjnych i częściowo inwestycyjnych na terenie zakładu.
Dla spółki BiznesPark Rokita priorytetowym zadaniem w roku 2011
było przygotowanie przetargu na
świadczenie usług wynajmu długoterminowego floty samochodowej.
Wybór nowej firmy pozwolił na rozpoczęcie procesu wymiany starych
samochodów na nowe według ustalonej indywidualnej konfiguracji. Roz-
szerzono zakres usług przy jednoczesnym obniżeniu stawki najmu o około
10%. Przy okazji w obszarze transportu wewnętrznego również w maju zmieniliśmy z korzyścią dla spółki
firmę serwisującą wózki widłowe,
wprowadziliśmy do eksploatacji nowe wózki na wynajem i zamówiliśmy
dwie nowe przyczepy ciągnikowe do
przewozu surowców i wyrobów na terenie całego zakładu.
Z innych ważnych projektów minionego roku warto zasygnalizować
przygotowanie przetargu na wyburzenie obiektów na terenie zakładu
i nadzór nad realizacją tego zadania. Wyburzono 15 budynków i ponad 30 budowli o łącznej kubaturze
ok. 100 tys. m3. Koszty rozbiórki
zostały całkowicie pokryte z dużym
naddatkiem ze sprzedaży uzyskanego złomu, a oszczędności z tytułu obniżonych podatków wynoszą
ponad 200 tys. zł w skali roku.
Jak co roku, Spółka starała się
poprawić estetykę naszego Zakładu
poprzez nasadzanie krzewów, wycinkę gałęzi, dbałość o tereny zielone,
wymianę i naprawę ogrodzeń.
W październiku ubiegłego roku część
działalności spółki przeszła w struktury
PCC Rokita SA jako Centrum Zarządzania Majątkiem i Administracji.
Oprócz wyżej wymienionych przedsięwzięć miniony rok obfitował w wiele
zwykłej codziennej pracy, za którą to
pracę szczególnie dziękuję wszystkim
Pracownikom Spółki.
Dziękuję również za współpracę
wszystkim Dyrektorom Kompleksów
i Spółek na terenie Zakładu za codzienną współpracę i realizację projektów mających na celu rozwój PCC
Rokita SA.
■
Marek Maćkiewicz
CWB Partner Sp. z o.o.
R
ok 2011 to kolejny rok naszej
pracy dla Grupy Kapitałowej
PCC Rokita, którą obsługujemy
w zakresie funkcji finansowych i kadrowych. Na każdym etapie naszej działalności staramy się, by jakość naszych
usług była coraz lepsza, a współpraca
z każdą ze spółek układała się w sposób satysfakcjonujący każdą ze stron.
Rok 2011 postawił przed nami trudne zadania. Pierwsze półrocze upłynęło
m.in. na przygotowywaniu PCC Rokita do
publicznej emisji obligacji korporacyjnych
oraz dopuszczeniu ich do obrotu giełdowego na rynku regulowanym Catalyst.
Prace w tym zakresie zakończyły się sukcesem, obligacje zostały wyemitowane
w zakładanej wielkości emisji i są obecnie
notowane. Upublicznienie obligacji spowodowało konieczność sporządzania
okresowych raportów, z czym musieliśmy
sobie bardzo szybko poradzić.
Kolejne półrocze to zmiany w Grupie Kapitałowej, nad którymi z racji
spełnianych funkcji musimy nadążać.
W połowie roku nastąpiło przygotowanie do sprzedaży spółki Kosmet-Rokita do PCC Consumer Products
Sp. z o.o. – spółki zależnej od PCC
10
SE. Jednocześnie objęliśmy obsługą finansowo-kadrową tę Spółkę, co wiąże
się m.in. z koniecznością sporządzania
dodatkowych sprawozdań skonsolidowanych na poziomie Grupy Kapitałowej
PCC Consumer Products.
Bardzo absorbującym zadaniem było przygotowanie wydzielenia zorganizowanej części przedsiębiorstwa w postaci
Kompleksu Chemii Środków Powierzchniowo Czynnych (KA) z PCC Rokita SA
i wniesienie jej aportem do spółki zależnej PCC Exol SA. Połączenie tych segmentów biznesowych w dedykowanej
do tego celu spółce pozwoli wykorzystać
efekty synergii w obszarze zarządzania,
finansowania rozwoju i kontroli nad strukturą kosztów produkcji.
Podstawowym zadaniem, prócz
zapewnienia bieżącej administracji kadr
i płac w obszarze personalnym, była
kontynuacja realizacji projektu „Kadry+”
dofinansowywanego przez Europejski
Fundusz Społeczny. Realizacja tego
projektu rozpoczęła się w lutym 2010 r.
i trwała do końca roku 2011. W 2011 r.
przeprowadzono 104 szkolenia, po których wydano 1010 certyfikatów.
Dział Personalny kontynuował rów-
nież działania mające na celu umocnienie pozytywnego wizerunku Grupy
PCC Rokita jako pracodawcy zarówno
w świadomości społeczności lokalnej jak
i absolwentów oraz studentów wrocławskich uczelni. Uczestniczyliśmy w pierwszych powiatowych targach pracy
„Młodzież – Praca – Perspektywy”, Akademickich Targach Pracy na Politechnice Wrocławskiej oraz Internetowych
Targach Pracy organizowanych przez
Gazetę Wyborczą. Współpracujemy też
z biurami karier uczelni, czego wynikiem
są zarówno publikowane na uczelniach
nasze oferty pracy, jak i bezpośrednie
spotkania ze studentami. Przykładem takiego spotkania była grudniowa prezentacja Grupy PCC Rokita na konferencji
„Kariera w środowisku międzynarodowym”. W tym obszarze nie bez znaczenia jest również realizowana przez nas
koordynacja praktyk, których w ubiegłym
roku w GK PCC Rokita było ok. 50.
Serdecznie dziękuję wszystkim pracownikom za ich zaangażowanie w pracę i rozwój Spółki. A w 2012 roku życzę sukcesów
i zadowolenia z wykonywanej pracy.
■
Andrzej Gmur
luty
2012
biuletyn informacyjny
LabAnalityka Sp. z o.o.
R
ok 2011 obfitował w Spółce
„LabAnalityka” w wiele nowych i wymagających przedsięwzięć. Już w pierwszym kwartale
roku zaczęliśmy przygotowywać się
do przejęcia kontroli jakości Zakładu
Chemii Gospodarczej i Samochodowej „Kosmet-Rokita”. Od 1 kwietnia
2011 r. wszystkie badania surowców, produktu końcowego, a także
kontrolę analityczną procesów funkcjonujących w Zakładzie przejęło Laboratorium Centralne „LabAnalityka”
Sp. z o.o.
Projekt wiązał się ze wzrostem zatrudnienia w Spółce, zakupem sprzętu oraz przejęciem powierzchni laboratoryjnych.
Najważniejszym jednak aspektem działań było dopracowanie
kompletnych i w każdym wymiarze
zgodnych z dobrą praktyką labora-
▴▴ Zestaw chromatograficzny HPLC
z detektorem RI
toryjną procedur badawczych oraz
wprowadzenie bazy elektronicznej
ewidencji prób i rejestracji wyników.
Baza ta umożliwiła nam zminimalizowanie prowadzenia dokumentacji
w wersji papierowej, a tym samym
zaoszczędzenie czasu pracy, poprawiła komunikację pomiędzy laboratorium a wydziałem produkcyjnym,
a także stała się czytelnym narzędziem monitoringu procesu produkcyjnego i kontrolnego. Realizacja
przedsięwzięcia możliwa była dzięki
ogromnemu zaangażowaniu, wiedzy
i kompetencji pracowników trzech
jednostek: „Kosmet – Rokita”,„LabMatic”i „LabAnalityka”.
Kolejnym zadaniem było rozszerzenie obsługi analitycznej dla
Kompleksu KF. Projekt wiązał się
ze zmianą organizacji pracy w Pracowni Instrumentalnej (uruchomienie
czterobrygadowego sytemu pracy),
zakupem nowego chromatografu cieczowego z detektorem UV oraz ze
wzrostem zatrudnienia. Finalnie byliśmy gotowi na nowe badania od lipca
2011 r. Zlecenie utrzymuje się do tej
pory i obecnie stanowi rutynową działalność Spółki.
Przełom kwietnia i maja był dla
„LabAnalityki” czasem dużych zmian
organizacyjnych. Zasadnicze ich
aspekty to włączenie Laboratorium
Badań Środowiskowych do struktur Laboratorium Centralnego oraz
utworzenie trzech Pracowni w jego
obszarze: Instrumentalnej, Klasycznej
▴▴ Zestaw do miareczkowania potencjometrycznego
i Badań Środowiska, a także Zespołu
Próbobiorców. Działanie to umożliwiło nam pełne uwspólnienie sposobów
zarządzania poszczególnymi jednostkami, efektywniejsze wykorzystanie
powierzchni biurowych, magazynowych i socjalnych, lepszą organizację
czasu pracy oraz widoczną optymalizację kosztową, w tym wykorzystanie
sprzętu, wprowadzenie spójnego podejścia biznesowego, optymalizację
procesu zakupowego i użytkowania
materiałów i odczynników.
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów, we wrześniu
2011 r. przeszliśmy kolejną zmianę
organizacyjną, związaną z koniecznością uruchomienia 4-brygadowego
systemu pracy w laboratorium obsługującym Spółkę „Kosmet-Rokita”.
Były to dla nas kolejne procesy rekrutacyjne, zatrudnienie i szkolenie nowych pracowników.
Rok 2011 był dla „LabAnalityki”
także bardzo ciekawy i wymagający pod względem prac związanych
▴▴ Miernik poziomu dźwięku
11
luty
2012
biuletyn informacyjny
z procesami utrzymania i doskonalenia istniejących w Spółce systemów
zarządzania jakością. W czerwcu
2011 r. odbył się audyt recertyfikujący, przeprowadzony przez Firmę
TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o. Audyt zakończył się powtórną certyfikacją, zgodnie z ISO 9001:2008, bez
stwierdzenia niezgodności. Parę dni
później gościliśmy Audytorów PCA,
którzy przeprowadzili II Audyt w nadzorze, zgodnie z PN-EN ISO 17025,
zakończony przedłużeniem akredytacji na wszystkie wskazane we wnio-
sku metody i procedury badawcze.
Podsumowując, śmiało możemy
stwierdzić, że rok 2011 był dla Spółki „LabAnalityka” bardzo pomyślny.
W laboratoriach pojawił się kolejny
nowoczesny sprzęt laboratoryjny.
Zakupione zostały między innymi: zestawy chromatografii cieczowej z detektorami UV oraz RI,
titratory do miareczkowania potencjometrycznego, miernik poziomu
dźwięku czy spektrofotometr umożliwiający pracę z testami. Wzrost zleceń od naszych klientów zobligował
nas do zwiększenia kadry specjalistycznej, optymalizację sprzętową
i organizacyjną i jeszcze pełniejszą
implementację zasad dobrych praktyk. Dziś możemy sobie życzyć podobnego – 2012 roku.
W imieniu Zarządu „LabAnalityka” Sp. z o.o. pragnę serdecznie
podziękować naszym Pracownikom
i Współpracownikom za kolejny rok
owocnych, efektywnych i profesjonalnych działań.
■
przemysłowej dokonaliśmy unifikacji,
uzyskując kilkanaście typowych używanych na wszelkich kompleksach
materiałów, przez co wartość stanu
zapasów magazynu znacznie zmalała. Utworzono wspólnego kontrolera
dla typowych materiałów, co odciążyło służby utrzymania ruchu od
ciągłego zakupu materiałów wysoko
rotujących. Obecnie materiały tego
typu zamawiane są automatycznie
i w każdej chwili dostępne. W Spółce
wdrażamy system 5S, który przynosi
wymierne korzyści zarówno pracownikom jak i spółce LabMatic. Najważniejsze korzyści dla pracowników to
poprawa warunków pracy poprzez
możliwość współtworzenia swojego
stanowiska pracy. Dla pracodawcy
to zwiększenie jakości usług, poprawa wydajności pracy, obniżenie
kosztów działalności, zwiększenie
bezpieczeństwa pracy oraz poprawa
wizerunku firmy. Obecnie wdrażamy
IV filar programu 5S – STANDARYZACJA. Ma on na celu utrzymanie
stanu wypracowanego dzięki pierwszym trzem krokom. Chciałbym zaznaczyć, że wymienione zadania
to efekt dobrej pracy pracowników
Spółki, którym w tym miejscu chciałbym serdecznie podziękować.
■
Karolina Hordyńska
LabMatic Sp. z o.o.
R
ok 2011 był dla Spółki LabMatic rokiem, w którym nadrzędnym celem było odrobienie
straty finansowej roku poprzedniego.
W lutym 2011 r. zaczęła obowiązywać
nowa umowa na świadczenie usług
w zakresie eksploatacji i utrzymania
ruchu w PCC Rokita SA. Opierając się
na naszej wiedzy, doświadczeniu i zaangażowaniu pracowników wydatnie
zwiększyliśmy wartość naszych usług
i odrobiliśmy stratę roku ubiegłego.
Mając na celu obniżenie wartości
zapasów części zamiennych Magazynu Centralnego przeprowadziliśmy
pewnego rodzaju standaryzację. Na
kilkudziesięciu pozycjach armatury
Kosmet Rokita Sp. z o.o.
R
ok 2011 zgodnie z przewidywaniami był rokiem niełatwym
dla Spółki ze względu na dwa
kluczowe czynniki: wzrost cen surowców oraz wzrost kursu euro.
Mimo niesprzyjających warunków
makroekonomicznym Spółka realizowała kluczowe założenia strategiczne polegające na zwiększeniu mocy
produkcyjnych, dających potencjał
do zwiększenia sprzedaży i rentowności. W roku 2011 Spółka w stosunku do stycznia, poprzez procesy
optymalizacyjne oraz niewielkie inwestycje, zwiększyła prawie dwukrotnie
moce produkcyjne. Pozwoliło to już
w roku 2011 zwiększyć sprzedaż do
25% w stosunku do roku 2010 i postawić sobie na 2012 ambitny cel
12
osiągnięcia przychodów na poziomie
120 mln pln co oznaczałoby podwojenie przychodu spółki w porównaniu
do roku 2010.
Do dużych sukcesów w roku 2011
należy zaliczyć dynamiczny rozwój nowego segmentu w działalności Kosmet-Rokita tj. kontraktów typu Toll Manufacturing na rzecz globalnych koncernów.
Po niespełna roku jest to już istotny segment działalności naszej Spółki, który
oprócz generowanej marży zmniejsza
ryzyko kursowe Kosmet-Rokita. Pozytywnie na ten element ryzyka wpłynęły także nowe kontrakty z rynków
europejskich, gdzie mocno poszerzyliśmy współpracę ze słowackim Fresh,
francuskim Spotless Group oraz rozpoczęliśmy współpracę z największą
Aleksander Compel
luty
2012
biuletyn informacyjny
holenderską siecią Hema, Rok 2012 to
dalsze poszukiwanie kontraktów w walucie euro zarówno na rynkach Europy
Zachodniej jak i Wschodniej.
W 2011 roku spółka zaprezentowała zupełnie nowa odświeżoną chemię
profesjonalną pod markami, których
właścicielem jest Kosmet-Rokita: Roko
GOLD, Roko Hygiene oraz Roko Clas-
sic. Produkty te zostały dobrze przyjęte
na rynku. Naszym celem na rok 2012
jest podwojenie tego biznesu.
W roku 2011 wprowadziliśmy
również dla naszego kluczowego
partnera sieci Biedronka odświeżone,
nowe wersje wszystkich produktów.
Ostatni kwartał roku 2011 to widoczna poprawa wyników Spółki co po-
zwala z dużym optymizmem patrzeć
na rok 2012.
Korzystając z okazji chciałbym podziękować całemu Zespołowi Kosmet-Rokita za zaangażowanie i życzyć,
abyśmy rok 2012 kończyli w dużo lepszych nastrojach niż rok 2011.
■
Marcin Markiewicz
PCC Exol SA
R
ok 2011, oprócz zwiększania wolumenu produkcyjno­
‑sprzedażowego
(wzrost
wartości o 38% w porównaniu z rokiem 2010, kilkudziesięciu nowych
klientów) upłynął pod znakiem bardzo istotnych zmian i przekształceń.
Niewątpliwie jednym z najważniejszych wydarzeń było uruchomienie
produkcji oraz uroczyste otwarcie
instalacji etoksylacji w Płocku.
Produkty z nowo wybudowanej
instalacji trafiają do dalszego przerobu na instalację siarczanowania
w Brzegu Dolnym oraz do naszych
klientów z branży chemii gospodarczej i środków higieny osobistej oraz do przemysłu tekstylnego. Elastyczność produkcji sekcji
reakcyjnej nowej instalacji pozwala otrzymywać szeroką gamę niejonowych związków powierzch-
▴▴ Marcin Żurakowski
Jednym z kluczowych
momentów, zarówno
w historii Rokity jak
i Exola, było przejście
Kompleksu Środków
Powierzchniowo
Czynnych do PCC Exol.
niowo czynnych w zależności od
aktualnych potrzeb, co z pewnością wykorzystamy w przyszłym
roku zwiększając portfolio produkcyjne. PCC Exol, po przejściu
audytów certyfikacyjnych, uzyskał
certyfikat wdrożenia systemu zarządzania jakością ISO 9001:2008
oraz certyfikat wdrożenia systemu
zarządzania środowiskowego ISO
14001:2004.
Jednym z kluczowych momentów, zarówno w historii Rokity jak
i Exola, było przejście Kompleksu
Środków Powierzchniowo Czynnych do PCC Exol. Od listopada
cały Kompleks KA zaczął oficjalnie
funkcjonować jako nowa spółka
w grupie kapitałowej PCC Rokita.
Exol ma nową strukturę i model
zarządzania, mamy aspiracje do
tworzenia nowoczesnej firmy o dużych możliwościach dynamicznego
rozwoju oraz większej elastyczności działania. Warto nadmienić
również, że w kwietniu i czerwcu
ubiegłego roku po raz pierwszy
prezentowaliśmy naszą ofertę jako
wystawca podczas dwóch ważnych
wydarzeń branżowych: na targach
In-Cosmetics w Mediolanie oraz
na konferencji CESIO w Wiedniu.
Co więcej, aktywnie uczestniczyliśmy w organizacji i przebiegu konferencji, pracując w Komitetach
organizujących to wydarzenie. Proces przekształcenia Kompleksu KA
w spółkę Exol był poważnym projektem zakończonym sukcesem,
dzięki intensywnej pracy i zaangażowaniu wszystkich zespołów.
Dziękuję wszystkim pracownikom
za wkład i zaangażowanie.
Przed nami rok obfitujący w kolejne zmiany i wyzwania – wejście
Spółki PCC Exol na giełdę. Jestem
przekonany, że dzięki intensywnej
pracy wszystkich zespołów, pod
kierownictwem nowego Zarzadu,
zrealizujemy wszystkie zamierzenia
i plany na 2012 rok.
■
Marcin Żurakowski
Rafał Zdon
▴▴ Rafał Zdon
13
luty
2012
biuletyn informacyjny
PCT SA
U
biegły rok dla spółki PCT był
dużym wyzwaniem. Dzięki zaangażowaniu wszystkich pracowników udało się zrealizować wiele
ciekawych i korzystnych przyszłościowo projektów. Chciałbym na wstępie
bardzo podziękować: to dzięki Wam
większość projektów zamknęliśmy
w terminie i wyznaczonym budżecie.
Z początkiem roku dział ERP
uruchomił księgę materiałową, dzięki której możemy z dużym stopniem
szczegółowości analizować odchylenia kosztów zleceń produkcyjnych.
Kolejnym dużym projektem informatycznym było wydzielenie kompleksu
KA z SAPa i uruchomienie go w spółce Exol. Ogromne zaangażowanie
całego zespołu Marka Pytowskiego
pozwoliło na bezprzestojowy start
spółki Exol w wyznaczonym terminie.
We wrześniu 2011 r. wystartował procesowy audyt systemu SAP.
Jego wyniki pozwolą nam przeanalizować niedoskonałości systemu
i uruchomić projekty, które znacznie
usprawnią działanie całego systemu.
Projekt wirtualizacji środowiska
serwerowego IT pozwoli nam na
stopniowe zmniejszanie kosztów
użytkowania systemów IT oraz
znaczne podniesienie poziomu ich
bezpieczeństwa. W ubiegłym roku przeprowadziliśmy już migrację
środowiska hurtowni danych oraz
SAP-HR na serwery wirtualne.
Zespół ERP oraz Lotus Notes
uruchomili projekt e-faktur, który ograniczył znacznie obieg faktur papierowych oraz usprawnił pracę wymiany
dokumentów pomiędzy spółkami
w grupie i nie tylko.
Dział Lotus Notes pod kierownictwem Andrzeja Garbery zakończył wdrożenie w Grupie PCC nowego systemu antyspamowego
obejmującego również kontrolę antywirusową załączników w wiadomościach pocztowych. Dzięki temu
w sposób bardzo znaczący ograniczona została liczba niechcianych
wiadomości trafiających do skrzynek użytkowników.
Ukończono również migrację użytkowników do jednej domeny PCC, co
oznacza między innymi jedną wspól-
14
ną książkę adresową w Grupie PCC.
Oprócz tego została zwiększona
liczba serwerów obsługujących system pracy grupowej Lotus Domino,
a większość danych została przeniesiona na macierze dyskowe.
To wszystko wpłynęło na zwiększenie wydajności całego środowiska.
Aby ułatwić wymianę informacji
i współpracę w ramach szerokiego
zespołu użytkowników obejmującego również pracowników firm zewnętrznych, dla spółek PCC Exol
oraz MCAA wdrożono najnowsze
oprogramowanie Lotus Quickr. Ułatwia ono wymianę dokumentów
i idei w ramach zespołu zapewniającą większą spójność treści,
będąc tym samym alternatywą dla
tradycyjnej wymiany informacji za
pośrednictwem poczty elektronicznej. Dzięki możliwości samodzielnego budowania struktury systemu oraz zarządzania dostępem do
dokumentów przez użytkowników,
Lotus Quickr pozwala na zbudowanie bezpiecznego środowiska
zarządzania informacją i projektami
bez angażowania personelu informatycznego.
W 2011 r. uruchomiona została
strona internetowa nowo powstałej
spółki PCC Exol. Prace rozwojowe nad
rozszerzeniem funkcjonalności serwisu
oraz zwiększeniem jego atrakcyjności
będą kontynuowane w 2012 r.
Oddano też do użytku szereg nowych aplikacji opartych na
środowisku Lotus Notes/Domino.
Wśród nich można wymienić między innymi system wspierający
zarządzanie wdrożeniami nowych
wyrobów w Kosmet-Rokita. System
ten obsługuje kompletny proces
wprowadzenia nowego wyrobu od
momentu przeprowadzenia analizy
możliwości produkcyjnych, poprzez
tworzenie kalkulacji, aż po przydział
i monitorowanie prac zespołu wdrożeniowego.
Dla Spółki PCC Rokita została
oddana baza do ewidencjonowania
urlopów. W obecnym roku planowane jest wdrożenie tej aplikacji w pozostałych spółkach Grupy.
W 2011 r. braliśmy również udział
we wdrożeniu systemu Atrion, za pomocą którego tworzone są wszystkie
karty charakterystyki substancji niebezpiecznych dla Grupy PCC.
Dział Teleinformatyczny pod
przywództwem Zbyszka Wielichowskiego wynegocjował nowe warunki
z operatorem PLUS GSM, co przyniosło oszczędności rzędu 24% –
w skali 2 lat daje to ponad 350 tys zł.
Zespół brał udział w rozbudowie
sieci światłowodowej na terenie PCC
Rokita, gdzie zwiększył przepustowość
sieci informatycznej GSZ, Oczyszczalni Ścieków oraz G-81. Dodatkowo zainstalował 50 nowych kamer CCTV na
terenie całego zakładu oraz wykonał
modernizację systemu alarmowego na
Stacji Wody Pitnej Łososiowice.
Dział Techniczny pod kierownictwem Waldka Lamka uruchomił
nowy system filtrowania ruchu internetowego oraz rozpoczął proces podłączania wszystkich notebooków do domeny, pozwoli to
w sprawniejszy sposób zarządzać
użytkownikami w naszej sieci.
Dodatkowo w ubiegłym roku
podpisaliśmy grupową umowę z firmą Microsoft, dzięki której spadną koszty użytkowania systemu
MS Office oraz obniżyliśmy koszty
wsparcia SAPa o 3%. Zaoszczędzone w ten sposób pieniądze wykorzystamy na nowe projekty dla
grupy PCC. ■
Ryszard Kubis
luty
2012
biuletyn informacyjny
Tensis Sp. z o.o.
W
szóstym roku istnienia Spółki Tensis miało miejsce wiele
istotnych dla niej zdarzeń.
Rynek zafundował nam wiele zmian,
zarówno po stronie surowców, jak
i wyrobów gotowych. W tak dynamicznie zmieniającym się otoczeniu tylko
konsekwentne realizowanie strategii
i nowe obiecujące projekty mogą zagwarantować sukces. Nasze starania
były skoncentrowane wokół utrzymania pozycji rynkowej w branżach
dojrzałych oraz kreowania nowych
produktów, które mają stanowić o sile
firmy w roku 2012 i kolejnych latach.
Największym wyzwaniem było bezsprzecznie utrzymanie rentowności
sprzedaży, która była pod dużą presją
rosnących kosztów produkcji.
Na początku roku gruntownej
przebudowie poddany został dział
handlowy, który w obecnej formie jest
mieszanką doświadczenia i młodości,
które z założenia mają stanowić o sile
handlowej firmy oraz pomagać w realizacji ambitnych celów sprzedażo-
wych w 2012 r. Rok 2011 z organizacyjnego punktu widzenia upływał więc
pod znakiem reorganizacji.
Szczególnie istotną rolę w organizacji w ubiegłym roku odegrał dział
badawczo-rozwojowy, na którym
skupiła się ogromna część działań.
W 2012 roku dział ten ma zostać wyposażony w specjalistyczną aparaturę, która ma zwiększyć jego kompetencje i zakres działalności. Będzie to
krok w kierunku wyjścia z usługami
badawczymi poza firmę i generowania przychodów również w tym obszarze działalności.
Poza realizacją budżetu, plany na
2012 rok to przede wszystkim kontynuowanie dynamicznego rozwoju nowych i modyfikacje już posiadanych
produktów. Priorytetem będzie dla nas
szukanie nisz, w których firma Tensis
może budować stabilną i silną pozycję
rynkową. Poza tym kontynuować będziemy wdrażanie systemu REACH.
W imieniu Zarządu firmy Tensis serdecznie dziękuję wszystkim
Pracownikom naszej firmy za entuzjazm i zaangażowanie, które pozwoliły nam solidnie przepracować
miniony rok. Życzę sukcesów osobistych i zawodowych w trwającym
2012 roku.
■
Michał Kamion
VI edycja konkursu ZŁAP ZAJĄCA 2012
1
stycznia br. ruszyła kolejna edycja konkursu „Złap Zająca”. Jak
pokazują doświadczenia dotychczasowych edycji, piękne fotografie
można zrobić wszędzie, nawet na terenie zakładu pracy, przy domowym trawniku czy na masce samochodu. Okazuje się bowiem, że takie „polowania”
pozwalają nie tylko mile spędzać wolny
czas, ale także odkryć zupełnie nieznane obszary naszego otoczenia, nawet
tego najbardziej prozaicznego.
Zapraszam do udziału w kolejnej edycji konkursu fotograficznego:
„Złap zająca”.
Przedmiotem konkursu jest wy-
konanie dowolną techniką zdjęć
prezentujących ciekawe, intrygujące
i niezwykłe formy przyrody na terenie
Polski, a następnie ich ocena, wybór
i nagrodzenie najlepszych.
W tej edycji konkursu zdjęcia podzielone będą na trzy kategorie:
•• Z życia roślin.
•• Z życia zwierząt.
•• Krajobraz i jego elementy.
Prosimy o nadsyłanie zdjęć wraz
z wypełnionym formularzem/zgłoszeniem – do 10 sierpnia 2012 r. na adres: [email protected]
Ocena prac, wybór najlepszych na
szczeblu lokalnym, ogłoszenie wyników lokalnych i kwalifikacja do finału
krajowego – 31 sierpnia 2012 r.
Ponadto zająca można złapać
również na Facebooku. W imieniu
Sekretariatu Programu serdecznie
zapraszam do umieszczania zdjęć
i komentarzy.
■
Redakcja
15
luty
2012
biuletyn informacyjny
Piłka nożna w GK PCC Rokita
Turniej Noworoczny
W
sobotę 28 stycznia 2012 r.
odbył się turniej noworoczny
GK PCC Rokita w piłce nożnej. Po 12 emocjonujących meczach
klasyfikacja wygląda następująco:
1.Drużyna Kosmet- Rokita
2.Drużyna
Centrum Energetyki
3.Drużyna
PCC Exol
4.Drużyna
Kompleksu Chlorowego
5.Drużyna
Kompleksu Chemii Fosforu
6.Drużyna
PCC Intermodal
7.Drużyna
Zakładowej Służby
Ratowniczej
8.Drużyna
Kompleksu Rokopoli
9.Drużyna
PCC Autochem
Drużyny z pierwszych trzech miejsc
otrzymały puchary oraz bilety na mecz
WKS Śląsk Wrocław z Legią Warszawa.
Wszystkie drużyny otrzymały okolicznościowe dyplomy i piłki. Wraz ze zwycięzcami na mecz pojedzie Zdzisław Posacki,
który wspiera medycznie naszych sportowców podczas wszystkich turniejów.
Wszystkim drużynom serdecznie dziękuję
za udział oraz gratuluję wspaniałej kondycji fizycznej.
Następny turniej podczas Dnia
Chemika 2012, na który już dziś
zapraszam drużyny oraz wszystkich fanów piłki nożnej.
Przy okazji informuję, iż w każdą
środę w godzinach od 20:00 do 22:00
w Hali Sportowej przy ul. Wilczej odbywają się rozgrywki dla pracowników
GK PCC Rokita. Serdecznie zapraszam!
■
Edyta Martynowska – Kolas
16
luty
2012
biuletyn informacyjny
Wykonane prace 5S porównanie
Program Czystość i porządek w LabMatic
IV krok Standaryzacja
W
spółce „LabMatic” wdrażany jest czwarty filar programu 5S – STANDARYZACJA. Ma on na celu utrzymanie
stanu wypracowanego dzięki wdrożeniu wcześniejszych trzech filarów (Selekcji, Systematyki, Sprzątania) oraz
sprawić, by czynności wykonywane
podczas wdrażania programu stały
się nawykiem pracowników.
Na tym etapie tworzone są standardy wykonywania prac. Wybieramy najlepsze praktyki, rozwiązania
z najlepszych obszarów i przenosimy
je na pozostałe obszary. Określamy,
w jaki sposób mają być wykonywane zadania, tak by spełniały założone
wymagania.
Poziom postępów mierzony jest
na podstawie przeprowadzania comiesięcznych audytów, a informacje umieszczane są na tablicach
5S. Na podstawie ostatnich audytów obszary wyróżniające się to:
G-2Aut, U-32, gdzie liderami są
Marek Kardyś i Jarosław Sudoł,
a koordynatorami Mariusz Żurowski
i Przemysław Sudoł.
Wdrażanie systemu 5S przynosi
wiele korzyści zarówno pracownikom,
jak i spółce LabMatic.
Najważniejsze korzyści dla pracowników to: poprawa warunków
pracy, większa satysfakcja z pracy
i możliwość współtworzenia swojego stanowiska pracy. Najważniejsze
korzyści dla zakładu to: zwiększenie
jakości otrzymywanych usług, poprawa wydajności pracy, obniżenie
kosztu działalności, zwiększenie bezpieczeństwa pracy oraz poprawa wizerunku firmy.
Jednym z ciekawszych wdrażanych standardów będzie system Kanban mający na celu wizualizację i monitoring stanu zapasów magazynowych.
Karty Kanban poprawią dostępność
najczęściej rotujących materiałów eksploatacyjnych.
■
Bartosz Kocot
Podczas wdrażania tego kroku możemy wyróżnić
następujące etapy:
●● Wybór osób odpowiedzialnych za przestrzeganie działań w ramach 5S.
●● Wybór standardów oraz określenie zasad ich przestrzegania.
●● Włączenie zadań wykonywanych w ramach 5S w codzienne obowiązki
pracowników.
●● Ocena postępów wdrażania 5S.
▴▴ Przed
▴▴ Po
▴▴ Przed
▴▴ Po
▴▴ Przed
▴▴ Po
▴▴ Przed
▴▴ Po
17
luty
2012
biuletyn informacyjny
Zasady IKEA
IWAY Standard
W 2010 roku Kompleks Rokopole PCC Rokita SA rozpoczął
współpracę z siecią IKEA. Początkowo sprzedawany był jedynie
Rokopol iPOL, ale dzięki dobrej i stabilnej współpracy w roku 2011
obecnie poszerzamy bazę produktów dla tego Klienta. Rokopol
iPOL oraz M1170 wykorzystywane są do produkcji materaców i sof,
które sprzedawane są przez sklepy sieci IKEA w całej Europie.
Grupa IKEA stawia swoim dostawcom określone wymagania zawarte w kodeksie postępowania dostawców IKEA IWAY Standard. Jednym
z wymogów tych zasad jest poinformowanie swoich pracowników o normach, które przestrzega Grupa IKEA i jej dostawcy. Spełniając ten wymóg,
przedstawiamy poniżej ogólne regulacje IKEA IWAY. Z pełną wersją dokumentu mogą się Państwo zapoznać na portalu PCT.
Zasady przewodnie
W IKEA uważamy, że nasza działalność ma wpływ na sprawy społeczne i środowiskowe, w szczególności
na warunki pracy ludzi oraz na środowisko, zarówno lokalnie jak i globalnie.
Mocno również wierzymy, że możemy prowadzić dobrą działalność, będąc
jednocześnie dobrą firmą. Jest to warunek wstępny naszego przyszłego rozwoju – rozwoju, który będzie się dokonywał
wraz z dostawcami, którzy podzielają te
same wizje i mają te same ambicje.
Naszymi głównymi zasadami przy
pracy na bazie takich zagadnień są:
●● Co leży w najlepszym interesie
dziecka?
●● Co leży w najlepszym interesie
pracownika?
●● Co leży w najlepszym interesie środowiska?
Dzięki tym zasadom cały czas
podążamy ku naszemu zrównoważonemu celowi: „Działalność IKEA musi
mieć ogólny pozytywny wpływ na ludzi oraz na środowisko”.
konwencjach podanych w Podstawowych Zasadach Praw Pracy, na Deklaracji ILO (Międzynarodowej Organizacji
Pracy), Deklaracji Rio dotyczącej Zrównoważonego Rozwoju 1992, szczycie
ONZ w Johannesburgu dotyczącym
Zrównoważonego Rozwoju oraz Dziesięciu Zasadach ONZ Global Compact 2000. IKEA uznaje podstawowe
zasady Praw Człowieka określone
przez „Uniwersalną Deklarację Praw
Człowieka” (ONZ 1948) i stosuje się
do decyzji ONZ dotyczących bojkotu
i embarga handlowego.
Zgodność z prawem oraz wymogi IKEA
Dostawca IKEA musi zawsze stosować się do najbardziej ścisłych wymogów, bez względu na to, czy jest
to odpowiednie obowiązujące prawo,
czy też specjalne wymogi IKEA IWAY.
Jeżeli wymagania IKEA naruszałyby prawo lub przepisy krajowe, zawsze
obowiązuje prawo i należy go przestrzegać. W takich przypadkach dostawca
musi natychmiast poinformować IKEA.
Poufność
Podstawy
Zasady IKEA dotyczące zakupów
produktów, materiałów i usług (IWAY)
stanowią Kodeks Postępowania dostawców IKEA. Obejmują one minimalne wymagania IKEA odnoszące się do
środowiska oraz warunków socjalnych
/ społecznych i warunków pracy (w tym
pracy wykonywanej przez dzieci).
IWAY opiera się na ośmiu głównych
18
IWAY i wszystkie związane z tym
działania są zależne od współpracy,
wzajemnego zaufania oraz zachowania szacunku pomiędzy dostawcą
a IKEA. Wszelkie obserwacje, rozmowy i pisemne informacje otrzymane
od dostawcy są przez IKEA, jej pracowników oraz wszelkie organizacje
trzecie wyznaczone przez IKEA traktowane jako poufne.
Etyka działalności
Wartości zaufania, prawości oraz
uczciwości stanowią fundament
IWAY i są kluczami do zrównoważonego działania. To na tej podstawie
oraz na podstawie stałego poszanowania nawiązujemy relacje, przyczyniając się do ich rozwoju.
Ważnym jest, aby wszyscy współpracownicy IKEA oraz partnerskie firmy
zewnętrzne rozumiały stanowisko IKEA
dotyczące korupcji i jej zapobiegania.
Zostało to ustalone w Polityce Zapobiegania Korupcji IKEA oraz w Przepisach IKEA dotyczących Zapobiegania
Korupcji oraz podane w Sposobie Prowadzenia Działalności IKEA oraz piśmie
do sprzedawców, które powinno zostać
podpisane przez wszystkich partnerów
handlowych.
Wymogi początkowe –
Procedury IWAY Must
1.1. Zakaz pracy dzieci
IKEA nie dopuszcza wykonywania
pracy przez dzieci. Należy zastosować
wszelkie środki służące niedopuszczeniu do zatrudniania dzieci, mając przy
tym na uwadze najlepiej pojmowany
interes dziecka.
Dostawca IKEA nie może korzystać
z pracy dzieci i musi podjąć odpowiednie działania, aby w jego własnym miejscu produkcji lub działalności lub też
u jego podwykonawców nie miała miejsca praca dzieci.
luty
2012
biuletyn informacyjny
1.2 Praca przymusowa i niewolnicza
Dostawca IKEA nie może korzystać
z pracy przymusowej, pracy więźniów,
pracy niewolniczej i pracy niedobrowolnej.
1.3 P
oważne zanieczyszczenie
środowiska
Dostawca IKEA powinien zapobiegać poważnemu zanieczyszczeniu środowiska.
1.4 P
oważne zagrożenia bezpieczeństwa
Dostawca IKEA musi zabezpieczyć
pracowników przed narażeniem na poważne zagrożenia bezpieczeństwa.
1.5 Ewidencja godzin pracy i zarobków.
Dostawca IKEA musi prowadzić
przejrzysty system ewidencji godzin
pracy i zarobków.
1.6 U
bezpieczenia pracowników od
wypadków.
Dostawca IKEA musi zapewnić
wszystkim pracownikom ubezpieczenie od wypadków pokrywające
leczenie w związku z wypadkami
w pracy.
Pełny tekst dokumentu zawierający dalsze zagadnienia IWAY
Standard w tym: warunki ogólne,
▴▴ Już ponad 2 mln materaców wyprodukowanych na bazie Rokopolu iPOL jest obecnie
wykorzystywanych przez gospodarstwa domowe w całej Europie. Większość z nich
użytkownicy zakupili właśnie w sieci IKEA.
środowisko naturalne, substancje
chemiczne, odpady niebezpieczne
i inne niż niebezpieczne, zapobieganie pożarom, zdrowie i bezpieczeństwo pracowników, zakwaterowanie, wynagrodzenie, świadczenia
i godziny pracy, zakaz pracy dzieci,
praca przymusowa i niewolnicza,
dyskryminacja, swoboda zrzeszania
się, szykanowanie, wykorzystywanie i praktyki dyscyplinarne, został
zamieszczony na portalu PCT. ■
Anna Więcławska
WOŚP
PCC Rokita SA i PCC Exol SA wsparły
Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy
P
CC Rokita SA wraz z PCC Exol
SA wsparły Wielką Orkiestrę
Świątecznej Pomocy przekazując na ten cel 5000,00 zł. W imieniu firm symboliczne czeki przekazali:
Edyta Martynowska-Kolas i Zbigniew
Skorupa.
W tym roku WOŚP grała pod hasłem: „Zdrowa mama, zdrowy wcześniak, zdrowe dziecko, czyli na zakup
najnowocześniejszych urządzeń dla
ratowania życia wcześniaków oraz
pomp insulinowych dla kobiet ciężarnych z cukrzycą”.
■
Redakcja
19
luty
2012
biuletyn informacyjny
Na łamach dzisiejszego biuletynu
przedstawiamy sylwetki z wydziału
CTP1 Kompleksu Chlorowego
Jerzy Lis – Ukończyłem Wydział Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego
o specjalizacji elektrochemia. Pracę w Rokicie rozpocząłem po ukończeniu studiów w 1995 r. Od początku mojej pracy jestem związany z wydziałem produkcji
chloru czyli elektrolizą. Pracę rozpocząłem jako mistrz produkcji, następnie po
zapoznaniu się z instalacją oraz po zdobyciu doświadczenia (skarbnica wiedzy o instalacji – Jan Ostrowski) rozpocząłem pracę na stanowisku technologa. W mojej karierze zawodowej piastowałem również stanowisko kierownika
projektu, a obecnie jestem kierownikiem wydziału elektrolizy. W wolnym czasie
wspólnie z rodziną wędrujemy po górach, jeździmy na rolkach. Zimą szalejemy
na snowboardzie. Zainteresowania: duże amerykańskie samochody (mojego
Chevroleta można spotkać na terenie zakładu), muzyka, instrumenty, komputery.
Janusz Jóźwiakowski – Jestem rodowitym dolnobrzeżaninem. Z zakładem związany jestem od 26 lat. Po ukończeniu szkoły zatrudniony zostałem
na wydziale utrzymania ruchu PK-8. W 1995 r. zatrudniony zostałem na wydziale produkcji TRI i Kwasu Chlorooctowego, gdzie pracowałem jako aparatowy aż do 2000 r., kiedy to zlikwidowano ten wydział i przeniesiono mnie na
wydział Elektrolizy, gdzie pracuję do dziś. Do 2005 r. jako aparatowy, następnie, jako mistrz produkcji, a od 2011 r., jako starszy mistrz. W trakcie pracy na
elektrolizie ukończyłem studia magisterskie na wydziale Zarządzania, kierunek
Zarządzanie i Logistyka. Mieszkam w Brzegu Dolnym wraz z żoną i 16-letnim synem. W wolnych chwilach przebieramy się z małżonką w kombinezony,
wsiadamy na motocykl i przemierzamy najpiękniejsze zakątki naszego kraju.
Poza tym lubię dobrą książkę, film oraz eksperymentowanie w kuchni.
Jan Ostrowski – W szkole podstawowej, gdy zaczął się mój kontakt
z chemią, postanowiłem pracować w zakładach chemicznych. W technikum
chemicznym we Wrocławiu mieliśmy raz w tygodniu praktyki w różnych zakładach chemicznych, a w ostatnim roku w NZPO „Organika – Rokita” na
wydziałach elektrolizy i chlorobenzenu. Na zakończenie praktyki otrzymałem
propozycję, by po ukończeniu szkoły podjąć pracę na wydziale elektrolizy,
z perspektywą pracy przy nowo budowanej instalacji elektrolizy rtęciowej – tak
zaczęła się przygoda z Rokitą. Pracę w Rokicie zacząłem w czerwcu 1975 r.
na Wydziale Elektrolizy jako aparatowy produkcji chloru. We wrześniu 1976 r.
rozpocząłem pracę na Wydziale Nowej Elektrolizy i tam pracuję do dzisiaj,
przechodząc ścieżkę: aparatowy -> mistrz ->starszy mistrz -> zastępca kierownika. W tym czasie dwukrotnie byłem oddelegowany do realizacji usługi
eksportowej w Abu-Kamash w Libii na stanowisko Starszego Mistrza – gdzie
wspólnie z pracownikami firmy UHDE prowadziliśmy uruchomienie elektrolizy
rtęciowej i produkcji sody kaustycznej, a następnie obsługę obu wytwórni. Od
marca do listopada 1994 r. byłem oddelegowany do pracy w firmie włoskiej
DeNora w Iranie na stanowisko specjalisty, gdzie prowadziliśmy przygotowanie
i uruchomienie elektrolizy rtęciowej. W październiku 2009 r. zostałem powołany
do zespołu rozruchowego przy przygotowaniu i uruchomieniu elektrolizy membranowej przy współudziale pracowników firmy UHDE. Moje zainteresowania
wspólne z żoną to: wycieczki krajoznawcze, turystyka kajakowa, wędrówki na
nartach śladowych, wędrówki piesze po górach i dolinach, fotografia.
20
luty
2012
biuletyn informacyjny
Sławomir Chodarcewicz – Pracę w PCC Rokita zacząłem jako aparatowy na wydziale Siarczanowanych w marcu 2011 r., ale już w maju przeniosłem się na wydział Elektrolizy. Zainteresowanie chemią pojawiło się u mnie już
w najmłodszych latach, stąd też wybór technikum chemicznego był oczywisty.
Swoją edukację kontynuowałem na Wydziale Chemicznym Politechniki Wrocławskiej. W wolnych chwilach interesuję się motoryzacją, lubię także spędzać
czas przy dobrym filmie lub książce.
Filip Cywiński – Jestem absolwentem kierunku Inżynieria Chemiczna i Procesowa na Politechnice Wrocławskiej. Na wydziale elektrolizy
w PCC Rokita S.A pracuję od maja 2011 r. jako mistrz produkcji. Interesuję się
numizmatyką. W wolnym czasie lubię wędkować i grać w koszykówkę.
Grzegorz Czarny – W PCC Rokita pracuję od września 1995 r. Swoją
karierę zawodową zaczynałem jako aparatowy na Betanaftolu. Na elektrolizę
przyjęto mnie w 2003 r. W lutym zeszłego roku zostałem mistrzem produkcji
i to stanowisko piastuję do dzisiaj. Lubię spacery po lesie, a każdą wolną chwilę staram się spędzać ze swoją rodziną.
Marcin Drabik – W Rokicie zacząłem pracować w lutym 1995 r. na wydziale FTT1. Po odbyciu służby wojskowej w 1996 r. trafiłem na wydział Elektrolizy, gdzie pracuję do dzisiaj. Zaczynałem jako aparatowy produkcji chloru
a w 2007 r. zostałem mistrzem produkcji. Czas wolny spędzam z żoną Eweliną
i ośmiomiesięczną córką Zuzanną. A moje hobby to sport, muzyka i dobre kino
Radosław Dubowski – Z zakładem związany jestem od 2002 r. Zaczynałem jako mechanik remontowy, następnie aparatowy i obecnie mistrz produkcji, oczywiście na wydziale elektrolizy. Jestem żonaty, mam 13-letnią córkę
i 7-letniego syna. Do moich zainteresowań należą historia, sport i akwarystyka.
Zdzisław Furgacz – Jestem mieszkańcem Brzegu Dolnego, pracę
w PCC Rokita podjąłem w 1995 r. jako aparatowy na wydziale Siarczanowanych, obecnie pracuję na stanowisku mistrza CTP – 1. Wolny czas poza pracą
spędzam raczej w domu, oddając się swojemu hobby jakim jest akwarystyka
słodkowodna – biotop Amazonki oraz oglądaniu programów przyrodniczych.
Damian Kuś – Pracę w Rokicie zacząłem w lutym 2007 r. na wydziale
CTP-1 jako aparatowy. W 2011 r.awansowałem na mistrza produkcji. Wolny
czas najchętniej spędzam z rodziną. Moje hobby to wędkarstwo i motoryzacja.
21
luty
2012
biuletyn informacyjny
Andrzej Lofek – Urodziłem się w 1970 r. w Brzegu Dolnym. Obecnie
mieszkam w Wołowie, a pracuję w Rokicie od 1994 r. – aktualnie na elektrolizie, początkowo jako aparatowy później jako młodszy mistrz a od 6 lat
jako starszy mistrz produkcji. Jestem żonaty, mam dwoje dzieci. Moją pasją
są samochody oraz wszystko, co jest związane z motoryzacją. Interesuję się
sportem, lubię dalekie podróże i ciepłe kraje.
Jacek Sajdak – Pracuję na wydziale elektrolizy CTP-1 od 14.10.1994 r.,
jestem Starszym Mistrzem. Moje hobby to winnica i wędkarstwo – tym najczęściej zajmuję się po pracy.
Grzegorz Sitkiewicz– mam 26 lat, jestem absolwentem Inżynierii
Chemicznej i Procesowej na Politechnice Wrocławskiej. Pracuję na wydziale
elektrolizy, na stanowisku mistrza od maja 2011 r. Hobby? Turystyka górska,
pływanie. Lubię też pograć w gry planszowe. No i oczywiście dobrze zjeść.
Ryszard Skórzewski– Na wydziale Elektrolizy pracuję od listopada
1978 r. Najpierw pracowałem jako aparatowy, po roku awansowałem na mistrza produkcji, a następnie na starszego mistrza. Taki stan trwa do dzisiaj. Nie
lubię pracy na działce i łowienia ryb, więc w wolnym czasie robię to, na co mam
akurat ochotę i co może sprawić mi przyjemność.
Wiktor Szychowiak – Pracuję w Rokicie od 2005 r. jako technolog
w Kompleksie Chlorowym. Mam pod swoją opieką instalację elektrolizy. Jestem rodowitym wrocławianinem. Sporo czytam, zwłaszcza fantastykę wszelkiego rodzaju – od fantasy po space opery. Co do miejsca spędzania urlopu – dobrze czuję się zarówno nad morzem, w górach jak i w wiejskim zaciszu.
Mam sporo ulubionych aktywności – jazdę na rolkach, rowerze, jazdę konną,
taniec, zimą – narty.
Jerzy Twardochleb – W NZPO-ORGANIKA ROKITA od 1977 r. Pierwsza praca i wydział to tlenek propylenu i polieterów jako mechanik utrzymania
ruchu. Mistrzem był tam jedyny i niepowtarzalny człowiek – Kazimierz Szatan.
Starsze pokolenie pracowników Rokity zna go bardzo dobrze. Dużo od niego
można było się nauczyć. Od 1988 r. na elektrolizie wtedy mówiło się jeszcze –
na nowej elektrolizie – pracuję jako mistrz ds. remontów elektrolizerów. Weekendy to upragniony czas na pełny luz na czytanie książek. Spotkania i wyjazdy
z najbliższymi i przyjaciółmi w oryginalne miejsca. Wakacje to wyjazdy z rodziną nad morze i w góry. Najlepiej tam, gdzie jest trochę więcej spokoju a trochę
mniej ludzi. Co prawda coraz mniej takich miejsc, ale jeszcze są.
22
luty
2012
biuletyn informacyjny
Marek Zaguła – Pracę w zakładzie rozpocząłem w 1995 r. na stanowisku
aparatowego CTP-1 ,w 2001 r. awansowałem na mistrza produkcji, w 2006 r.
ponownie awansowałem na st. mistrza produkcji KC (CTP-1) i jeśli wiek emerytalny będzie się nadal wydłużał, mam szansę zostać „najstarszym” mistrzem
produkcji. Moje hobby to motoryzacja. Wolne chwile spędzam z rodziną, aktywnie uprawiając sport. Zimą lubię jeździć na nartach a latem uwielbiam pływać.
Spotkanie ze studentami
Z wizytą na Politechnice Wrocławskiej
15
grudnia 2011 roku wzięliśmy udział w spotkaniu ze
studentami organizowanym
przez Biuro Karier Politechniki Wrocławskiej oraz Biuro Projektu „Rozwój potencjału i oferty dydaktycznej Politechniki”.
Grupę PCC Rokita reprezentowali: Anna
Więcławska i Ewa Porzuczek-Witwicka z DHR oraz Jakub Tuta, Technolog
z PCC Exol. Przedsięwzięcie ma służyć zbliżeniu biznesu i nauki, obszarów
działania i wymagań stawianych kandydatom przez firmy z oczekiwaniami studentów i absolwentów.
Pośród studenckiego audytorium
licznie reprezentowana była główna grupa docelowa naszych rekrutacji: studenci
i absolwenci kierunku Wydziału Chemicz-
nego, ale także Wydziału Budowlanego,
Elektrycznego, Mechanicznego.
Zaprezentowaliśmy najważniejsze
piony naszej działalności, produkty
i wartości, jakimi kierujemy się w codziennej pracy. Studenci mogli zapoznać się ze strategią prowadzonych
przez nas rekrutacji, podpowiadaliśmy im jak najlepiej przygotować się
do aplikowania do naszych Spółek na
takie stanowiska jak: Laborant, Technolog, Specjalista Techniczny czy
Menedżer Sprzedaży.
Prezentacja miała charakter interaktywny. Pytania ze strony studentów
padały zarówno w trakcie jej trwania
jak i po zakończeniu. Studenci byli
przede wszystkim zainteresowani ak-
tualnie trwającymi rekrutacjami, procedurą przyjmowania na staże i praktyki
oraz możliwością odwiedzenia naszej
spółki. Przygotowaliśmy także dla nich
krótki quiz z wiedzy na temat działalności Grupy PCC Rokita w Polsce.
Wybrane osoby zostały nagrodzone
gadżetami i kalendarzami firmowymi.
Mamy nadzieję, że spotkania ze
studentami przyczynią się do budowania trwałego wizerunku Grupy
PCC Rokita w opinii studentów i absolwentów Politechniki Wrocławskiej
jako atrakcyjnego i stabilnego pracodawcy, z którym warto rozpoczynać
swoją karierę zawodową.
■
Ewa Porzuczek-Witwicka
Platforma Zakupowa
Market Planet
W
październiku 2011 upłynął
rok, odkąd Biuro Zakupów
PCC Rokita korzysta z narzędzia informatycznego, jakim jest
Platforma Zakupowa. Jest to czas na
podsumowanie korzyści, jakie przyniósł wprowadzony system.
Dzięki uruchomieniu Platformy Zakupowej, większość akcji ofertowych i przetargów prowadzona jest drogą elektroniczną, co skraca czas wyboru ofert.
Platforma umożliwia składanie ofert
drogą elektroniczną, co zapewnia oferentom pełną poufność oraz wysokie
standardy bezpieczeństwa przekazywanych danych.
Również komunikacja pomiędzy
wszystkimi stronami zaangażowanymi bezpośrednio w proces, prowadzona jest bezpośrednio przez Platformę,
dzięki czemu wszystkie informacje są
widoczne, w miejscu dostępnym dla
wszystkich zainteresowanych.
Kolejną z zalet jest poprawa komunikacji z dostawcami, którzy po zarejestrowaniu i wybraniu odpowiadającej
im kategorii CPV, otrzymują automatyczne powiadomienia o prowadzonych akcjach ofertowych, dotyczących
ich branż. Obecnie mamy zarejestrowanych ponad 1900 dostawców i liczbą ta cały czas rośnie.
Pracownicy Biura Zakupów,
zgodnie przyznają, że wprowadzenie Platformy Zakupowej w znaczący sposób usprawniło ich pracę
i przyniosło wymierne korzyści nie
tylko dla spółki PCC Rokita, ale
także dla innych spółek w Grupie
Kapitałowej Rokita, które również
korzystają z tego narzędzia.
Do tej pory przeprowadziliśmy około
250 postępowań o całkowitej wartości
ponad 70 mln, a poczynione oszczędności znacząco przekroczyły koszty zakupu i wdrożenia Platformy.
■
Biuro Zakupów
23
luty
2012
biuletyn informacyjny
Komunikat
od 1 lutego 2012 r. zwiększa się kwota składki
Z
arząd PKZP przy PCC Rokita
S.A. informuje: od 1 lutego
2012 r. zwiększa się kwota składki podstawowej potrącanej z wynagrodzenia miesięcznego o 5,00 zł do kwoty 35,00 zł.
W związku z powyższym maksymalna wysokość udzielanych pożyczek wzrasta do kwoty 4 000,00 zł.
Okres spłaty pożyczki pozostaje
bez zmian (tj. 10 miesięcy).
■
Zarząd P K Z P
Zarząd PKZP przy PCC Rokita S.A. informuje członków kasy, że w roku 2012
pożyczki będą udzielane wg następujących zasad:
Wysokość wkładu
Od
Od
Od
Od
Od
Od
Od
Od
Od
Od
40 zł do
101 zł do
201 zł do
401 zł do
601 zł do
801 zł do
1101 zł do
1501 zł do
1801 zł do
2201 zł do
powyżej
Wysokość pożyczki
100 zł
200 zł
400 zł
600 zł
800 zł
1100 zł
1500 zł
1800 zł
2200 zł
2700 zł
2701 zł
300,00 zł
450,00 zł
750,00 zł
1 000,00 zł
1 200,00 zł
1 550,00 zł
2 000,00 zł
2 500,00 zł
3 000,00 zł
3 500,00 zł
4 000,00 zł
Terminy składania wniosków, posiedzeń komisji P K Z P i daty przelewu pożyczek na rachunek bankowy:
Data doręczenia wniosku
Data posiedzenia komisji
Data przelewu pożyczki
20-01-2012 r.
11-02-2012 r.
23-03-2012 r.
20-04-2012 r.
18-05-2012 r.
22-06-2012 r.
20-07-2012 r.
24-08-2012 r.
21-09-2012 r.
19-10-2012 r.
23-11-2012 r.
14-12-2012 r.
24-01-2012 r.
21-02-2012 r.
27-03-2012 r.
24-04-2012 r.
22-05-2012 r.
26-06-2012 r.
24-07-2012 r.
28-08-2012 r.
25-09-2012 r.
23-10-2012 r.
27-11-2012 r.
18-12-2012 r.
27-01-2012 r.
24-02-2012 r.
30-03-2012 r.
27-04-2012 r.
25-05-2012 r.
29-06-2012 r.
27-07-2012 r.
31-08-2012 r.
28-09-2012 r.
26-10-2012 r.
30-11-2012 r.
21-12-2012 r.
Maksymalny czas spłaty pożyczki wynosi 10 miesięcy
Wykaz osób, które otrzymały pożyczkę jest do wglądu w Kasie Głównej. Wypłata pożyczki odbywa się przelewem na
osobisty rachunek bankowy pracownika.
PCC PRODEX Sp. z o.o. na targach BUDMA
P
odczas targów Budma 2012,
które odbyły się 24-27 stycznia
br. w Poznaniu oraz towarzyszących im targów Centrum Budownictwa Sportowego firma PCC PRODEX
Sp. z o.o. zaprezentowała zarówno
swoje flagowe jak i najnowsze produkty.
Na targach Budma były to głównie poliuretanowe systemy natryskowe stanowiące najlepszą alternatywę
izolacyjną dla tradycyjnie używanych
24
materiałów typu styropian, wełna mineralna. Goście odwiedzający nasze
stoisko mieli możliwość zobaczenia
ściany zaizolowanej natryskowym
poliuretanem oraz uzyskania fachowych odpowiedzi na najbardziej nurtujące pytania. Cieszy nas wzrost
„izolacyjnej” świadomości budowlanej w Polsce.
Jednocześnie w hali Centrum Budownictwa Sportowego na naszym
kolorowym stoisku prezentowaliśmy
kleje Tensilpur w różnych jego odmianach wykorzystywanych przez naszych Klientów do nawierzchni sportowych i bezpiecznych placów zabaw
TENSILAN.
Krótki film z naszego stoiska emitowany był w telewizji Polsat News 24 lutego br.
■
Artur Papis
luty
2012
biuletyn informacyjny
25
luty
2012
biuletyn informacyjny
Dodatkowe środki ochrony
Bezpieczeństwo przy przewozie towarów
„B
ezpieczeństwo przy przewozie towarów”, to nie tylko
przestrzeganie przez kierowców przepisów kodeksu drogowego
podczas jazdy czy przepisów dotyczących pakowania towarów i manipulowania, ale również przestrzeganie wymogów podczas czynności ładunkowych.
Na punktach załadunkowych lub
rozładunkowych, kierowcy powinni stosować
dodatkowe środki ochrony indywidualnej
zgodnie z oznakowaniem, jak na przykład nakaz
stosowania ochrony głowy, oczu czy rąk.
Kierowcy wjeżdżając na teren zakładu
PCC Rokita SA z dostawą lub po odbiór towarów,
powinni mieć założoną odzież ochronną oraz
obuwie ochronne.
26
luty
2012
biuletyn informacyjny
POMOC PUBLICZNA
O
becnie PCC Rokita SA realizuje następujące projekty
dofinansowane ze środków
pomocy publicznej:
●● Opracowanie i wdrożenie nowej
gamy plastyfikatorów fosforoorganicznych opartych na izopropylofenolu
●● Rozwijanie oceny właściwości aplikacyjnych produktów
●● Budowa podczyszczalni ścieków
przemysłowych zawierających chlorofenole
●● Zakup usługi doradczej „Opracowanie analizy ekonomicznej i badanie
rynku mające na celu wprowadzenia
na rynek nowej gamy plastyfikatorów fosforoorganicznych opartych
na izopropylofenolu”
●● Sporządzenie założeń procesowych
niezbędnych do wdrożenia innowacyjnej technologii produkcji Izopropylofenolu
●● Modernizacja sieci elektroenergetycznej na terenie PCC Rokita SA
w Brzegu Dolnym
●● Audyt energetyczny procesu technologicznego instalacji CTP-1 wytwórni
chloru i ługu sodowego
●● Instalacja elektrolizy membranowej
Opracowanie i wdrożenie nowej gamy plastyfikatorów
fosforoorganicznych opartych na izopropylofenolu
Fundusze Europejskie –
dla rozwoju innowacyjnej gospodarki
Inwestujemy w Waszą przyszłość
P
rzedsięwzięcie realizowane jest
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka – działanie 1.4 Wsparcie projektów
celowych osi priorytetowej 1 Badania
i rozwój nowoczesnych technologii oraz
działanie 4.1 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R osi priorytetowej 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia.
Projekt jest współfinansowany przez
Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Umowa
Nr UDA-POIG.01.04.00-02-071/09-00
UDA-POIG.04.01.00-02-071/09-00).
Pomysł na włączenie do produktowego portfolio firmy plastyfikatorów
o działaniu uniepalniającym pojawił
się stosunkowo dawno. Już od lat
90-tych ubiegłego wieku w ofercie
PCC Rokita dostępne były fosforowe
antypireny o działaniu upłynniającym
bazujące na mieszaninie różnych
fenoli (nonylofenol, krezol, fenol, izopropylofenol), jednak ich niska jakość
(bardzo ciemna barwa, duża ilość zanieczyszczeń) nie pozwalała na wejście na inne rynki niż taśmy przenośnikowe dla górnictwa. Od tamtego
czasu zmieniała się baza surowcowa
(część fenolowa) plastyfikatorów. Ba-
dania rynkowe oraz działania konkurencji pokazywały już od pewnego
czasu, że fosforany oparte na izopropylofenolu (jego różnych odmianach)
są najbardziej rozpowszechnionymi
z całej gamy plastyfikatorów uniepalniających istniejących na rynku.
Od 2007 r. w ofercie PCC obecny był produkt oparty wyłącznie na
izopropylofenolu o nazwie Roplast
IZO PE, jednak jego skład chemiczny tak różnił się od produktów konkurencji, że niemożliwa była wspólna
rejestracja. Roplast IZO PE mimo
ulepszeń i przewagi nad poprzednikiem w dalszym ciągu posiadał wiele
mankamentów. W obliczu konieczności poniesienia ogromnych kosztów
samodzielnej rejestracji REACH produktu, który jednocześnie nie dawał
gwarancji wieloletniego zaistnienia na
rynku ostatecznie zdecydowano, że
zniknie on z oferty PCC a w jego miejsce pojawi się nowa gama bezhalogenowych, a więc i bardziej proeklogicznych produktów pod marką Roflex.
Liczne bezpośrednie spotkania
z klientami oraz uczestnictwo w specjalistycznych konferencjach naukowych pozwoliły wnikliwiej poznać kie-
runki rozwoju podobnych produktów
oraz oczekiwania rynku na najbliższe
lata. Dzięki zdobytej wiedzy zauważono, iż najlepszym rezultatem zaistnienia na rynku plastyfikatorów byłoby
wprowadzenie kilku produktów opartych na wspólnej bazie surowcowej,
otrzymywanych w podobny sposób na
wspólnej instalacji technicznej, które
jednak różniąc się swoimi właściwościami aplikacyjnymi mogłyby znaleźć
zastosowanie w różnych dziedzinach
przetwórstwa polimerów – stąd za cel
postawiono sobie opracowanie i wdrożenie do sprzedaży kilku produktów
pozwalających na dość znaczną dywersyfikację. Pojawienie się możliwości dofinansowania środkami publicznymi stanowiło kolejny argument za
rozpoczęciem realizacji tego innowacyjnego projektu na tak szeroką skalę.
W ramach fazy badawczo-rozwojowej opracowywanych jest 9 innowacyjnych produktów i technologii, które
zostaną wprowadzone na rynek po zakończeniu fazy inwestycyjnej. Do końca
stycznia 2012 r. w ramach projektu zostało zakończonych 6 z planowanych
13 zadań badawczych. Równolegle
prowadzone są prace wdrożeniowe.
27
luty
2012
biuletyn informacyjny
Budżet projektu:
Część badawcza – badania przemysłowe
- Wydatki ogółem:
- Wydatki kwalifikowane:
- Dofinansowanie:
1 730 485,12 zł
515 600,00 zł
257 800,00 zł
- Wydatki ogółem:
- Wydatki kwalifikowane:
- Dofinansowanie:
1 860 132,74 zł
779 700,00 zł
194 925,00 zł
- Wydatki ogółem:
- Wydatki kwalifikowane:
- Dofinansowanie:
41 752 104,00 zł
32 826 000,00 zł
13 130 400,00 zł
- Wydatki ogółem:
- Wydatki kwalifikowane:
- Dofinansowanie:
45 342 721,86 zł
34 121 300,00 zł
13 583 125,00 zł
Część badawcza – prace rozwojowe
Część wdrożeniowa – wydatki inwestycyjne
Wydatki na projekt razem
Planowany termin zakończenia fazy badawczo-rozwojowej: grudzień 2012 r.
Planowany termin zakończenia fazy wdrożeniowej: styczeń 2014 r.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
Rozwijanie oceny właściwości aplikacyjnych produktów
Dotacje na innowacje
Inwestujemy w Waszą przyszłość
P
rojekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
na lata 2007-2013, Działanie 4.2
„Stymulowanie działalności B+R
przedsiębiorstw
oraz
wsparcie
w zakresie wzornictwa przemysłowego” ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Instytucją udzielającą dotacji jest
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (Umowa nr UDA-POIG.04.02.00-02-004/09-00 z dnia
31.03.2010 r.).
W ramach projektu zakupiono 15
nowych urządzeń do prowadzenia
prac badawczo-rozwojowych oraz
zmodernizowano jedno pomiesz-
czenie laboratoryjne. Obecnie trwa
wybór wykonawców, którzy przeprowadzą roboty budowlane w drugim
laboratorium.
Wartość projektu: 556,0 tys. zł
Dofinansowanie: 222,4 tys. zł
Termin zakończenia projektu: maj
2012 r.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
28
luty
2012
biuletyn informacyjny
Budowa podczyszczalni ścieków przemysłowych
zawierających chlorofenole
Fundusze Europejskie
Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko, Działanie 4.4. Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie gospodarki wodnościekowej, umowa nr POIS.04.04.00-00-007/09-00. Projekt jest współfinansowany ze
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
W grudniu 2011 r. zakończono pierwszy etap realizacji projektu. Wybudowano podczyszczalnię ścieków o przepustowości 960 m3/d, w tym:
•• Pompownia ścieków przemysłowych wraz z kanalizacją ściekową dla ścieków z wytwórni środków przemysłowych
ochrony roślin,
•• Zbiornik wyrównawczy o pojemności ok. 420 m3,
•• Zbiornik MBBR o pojemności nr 1 ok. 1500 m3,
•• Zbiornik MBBR o pojemności nr 2 ok. 1500 m3
Wartość projektu:
Wydatki kwalifikowane: Wysokość dofinansowania: 13 850 000,00 zł
13 803 000,00 zł
4 140 900,00 zł
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktur a i Środowisko.
Audyt energetyczny procesu technologicznego instalacji CTP-1
wytwórni chloru i ługu sodowego
Fundusze Europejskie – dla rozwoju Dolnego Śląska
W
dniu 4.11.2011 roku PCC
Rokita SA zawarła umowę
dotacji na przeprowadzenie
audytu energetycznego dla instalacji elektrolizy. Usługa audytu została
przeprowadzona, otrzymano raport
podsumowujący tę analizę. Jako
podstawowe wskazanie w obszarze
energetycznym uzyskano rekomendację do realizacji inwestycji do peł-
nej konwersji technologii produkcji na
membranową.
•• Udzielona dotacja:
48 300,00 zł (70% wartości
wydatków kwalifikowanych)
•• Termin realizacji audytu:
6-10. 2011 r.
Dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
29
luty
2012
biuletyn informacyjny
Tytuł projektu: Zakup usługi doradczej „Opracowanie analizy ekonomicznej
i badanie rynku mające na celu wprowadzenia na rynek nowej gamy
plastyfikatorów fosforoorganicznych opartych na izopropylofenolu”
Fundusze Europejskie – dla rozwoju Dolnego Śląska
Zarząd PCC Rokita SA w dniu 3 lutego 2012 r. podpisał umowę
o dofinansowanie realizacji projektu pn.: Zakup usługi doradczej „Opracowanie
analizy ekonomicznej i badanie rynku mające na celu wprowadzenia na rynek
nowej gamy plastyfikatorów fosforoorganicznych opartych na izopropylofenolu”.
Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013, Działanie:
1.2 Doradztwo dla firm oraz wsparcie dla Instytucji Otoczenia Biznesu,
Schemat: 1.2.B „Dotacje na doradztwo dla przedsiębiorstw w zakresie B+R
i innowacyjności (zgodnie z Dolnośląską Strategią Innowacji)”.
Umowa nr:
Całkowita wartość projektu
Wkład Unii Europejskiej (dotacja)
Termin realizacji
UDA-RPDS.01.02.00-02-142/11-00
250 000,00 PLN
101 626,00 PLN
23.03.2012 – 31.01.2013 r.
Celem projektu jest opracowanie technologii otrzymywania preparatów
chemicznych wykorzystywanych podczas flotacyjnego wzbogacania rud
cennych metali.
Nowa inwestycja polega na rozbudowie istniejącego przedsiębiorstwa poprzez
modernizację Działu Badań i Rozwoju, zakup nowego sprzętu, zwiększenie
zatrudnienia, a także poszerzenie zakresu prowadzonych badań.
Podstawowym zadaniem realizowanym w ramach niniejszego projektu jest
pozyskanie usługi zewnętrznej na opracowanie analizy ekonomicznej i badanie
rynku mające na celu potwierdzenie celowości wdrożenia wyników własnych
prac działu B+R, a co za tym idzie opłacalność poszerzenia oferty Spółki
o innowacyjne produkty fosforopochodne.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013
Fundusze Europejskie – dla rozwoju Dolnego Śląska
30
luty
2012
biuletyn informacyjny
Sporządzenie założeń procesowych niezbędnych do wdrożenia innowacyjnej
technologii produkcji izopropylofenolu
Fundusze Europejskie – dla rozwoju Dolnego Śląska
Zarząd PCC Rokita SA w dniu 3 lutego 2012 r. podpisał umowę o dofinansowanie
realizacji projektu pn.: „Sporządzenie założeń procesowych niezbędnych do wdrożenia
innowacyjnej technologii produkcji Izopropylofenolu”. Projekt uzyskał dofinansowanie
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego
na lata 2007-2013, Działanie: 1.2 Doradztwo dla firm oraz wsparcie dla Instytucji
Otoczenia Biznesu, Schemat: 1.2.B „Dotacje na doradztwo dla przedsiębiorstw
w zakresie B+R i innowacyjności (zgodnie z Dolnośląską Strategią Innowacji)”.
Umowa nr:
Całkowita wartość projektu
Wkład Unii Europejskiej (dotacja)
Termin realizacji
UDA-RPDS.01.02.00-02-143/11-00
151 290,00 PLN
61 500,00 PLN
23.03.2012 – 23.01.2013 r.
Przedmiotem projektu jest zakup przez PCC Rokita S.A specjalistycznej usługi
doradczej w zakresie opracowania dokumentacji założeń do projektowania
przedsięwzięcia polegającego na wdrożeniu nowej technologii produkcji
izopropyfenolu metodą ciągłą. Zgodnie z dobrymi praktykami w celu przekształcenia
wyników badań otrzymanych w laboratoriach – na produkt / technologię konieczne
jest wykonanie prac w postaci opracowania założeń do projektu procesowego.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013
Fundusze Europejskie – dla rozwoju Dolnego Śląska
Instalacja elektrolizy membranowej
Dnia 30 grudnia 2011 r. Spółka PCC Rokita SA podpisała Umowę Pożyczki nr 320/P/UR/WR/2011 z Wojewódzkim
Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na dofinansowanie projektu:
Instalacja elektrolizy membranowej
Pożyczka zostanie udzielona w kwocie 58,2 mln zł na współfinansowanie zadania inwestycyjnego. Całkowity planowany koszt inwestycji wynosi ponad 100 mln zł. Realizację przedsięwzięcia przewidziano na lata 2012-2014. Przeprowadzenie inwestycji pozwoli na osiągnięcie efektu ekologicznego polegającego na:
•• zmniejszeniu zapotrzebowania na energię elektryczną oraz
•• redukcji występowania ścieków zawierających rtęć.
Pożyczka stanowi pomoc publiczną regionalną na nowe inwestycje.
31
Turniej Noworoczny
Fotoreportaż z 28 stycznia 2012 r.
Kontakt z redakcją:
Jadwiga Małecka, Edyta Martynowska-Kolas, tel. 71 794 32 05, e-mail:[email protected]
adres: ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny
Download

ogloszenie o rozstrzygnięciu rozeznania rynku