Wykorzystanie wentylatorów w rolnictwie.
. Dosuszanie ziarna .
Gama i przeznaczenie wentylatorów jest bardzo ró¿norodne tak¿e w zastosowaniach rolniczych .
Niniejszy artyku³ pierwszy z cyklu ma na celu przybli¿enie mo¿liwoœci wykorzystania wentylatorów w
rolnictwie . Jest to bardzo szeroki temat i nie sposób poruszyæ w krótkim artykule wszystkich aspektow
zwi¹zanych z wykorzystaniem wentylatorów w tak ró¿norodnej dziedzinie gospodarki jak rolnictwo
.Skoncentrujemy siê tutaj wiêc na najbardziej typowych zastosowaniach wentylatorów typu :
dosuszanie ziarna ,zió³ itp. W kolejnych publikacjach poruszony zostanie temat wentylacji obiektów
inwentarskim (obór , chlewni , ferm drobarskich itp. ) oraz wykorzystania wentylatorów w obiektach
typu : suszarnie tytoniu , przechowalnie warzyw (cebula , ziemniaki ,pieczarkarnie) , tunele ch³odnicze
, wykorzystanie wentylatorów w szklarniach, dosuszanie skór , transport pneumatyczny ziarna itp .
Przechowanie zbo¿a tak by posiada³o ono odpowiednie parametry nie jest rzecz¹ prost¹,
zw³aszcza jeœli okresie ¿niw by³ mokry. Zebrane ziarno charakteryzuje siê wówczas du¿¹ wilgotnoœci¹ .
Sk³adowanie takiego ziarna grozi utrat¹ jego w³aœciwoœci a to oznacza problemy ze zbytem lub
uzyskanie ni¿szej ceny .Przy sprzeda¿y zbo¿a nabywca sprawdza tak zwan¹ liczbê opadania , na jej
podstawie mo¿na stwierdziæ czy ziarno by³o dobrze przechowywane, czy nie uleg³o przegrzaniu lub
sk³adowane nie by³o zbyt wilgotne.
Sk³adowane ziarno nale¿y okresowo kontrolowaæ , obecnie na rynku dostêpne s¹ urz¹dzenia
elektroniczne do pomiaru wilgotnoœci którymi mo¿emy natychmiast po zbiorze sprawdziæ wilgotnoœci
ziarna. Rolników nie dysponuj¹cych takim urz¹dzeniami powinno zaniepokoiæ "grzanie" siê zbo¿a
przy sk³adowaniu np. na przyczepie lub pryzmie .
W przypadku stwierdzenia nadmiernej wilgotnoœci ziarna nale¿y podj¹æ szybkie kroki maj¹ce na
celu dosuszanie ziarna . Rozwi¹zañ jest kilka w zale¿noœci od typu obiektu w jakim przechowywane jest
zbo¿e , od mo¿liwoœci jego adaptacji oraz od zasobów finansowych rolnika .
Pszenica
Do przechowywania nadaje siê pszenica o wilgotnoœci 13-14% . Kupuj¹cy tak¿e odnosz¹ siê do
tej wartoœci ( w systemie unijnym wilgotnoœæ taka oznacza 100 % ceny interwencyjnej).Z
ekonomicznego punktu widzenia korzystniejsze jest dosuszanie w temperaturze naturalnej (bez
nagrzewnic ) , czas dosuszania nieco d³u¿szy .
Kukurydza
Zbiór kukurydzy na ziarno w warunkach polskich odbywa siê jesieni¹ , warunki pogodowe s¹ w
tym okresie zmienne . Dobrze by³o by aby zbierane ziarno posiada³o wilgotnoœæ 25-30 % ale mo¿liwe to
jest tylko w przypadku odmian wczesnych. Zazwyczaj wilgotnoœæ jest znacznie wy¿sza, a aby
kukurydza nie traci³a swoich parametrów powinna mieæ wilgotnoœæ
rzêdu 15 % . Jest to bardzo istotne, bowiem dosuszanie, kukuryczy jest jednym z istotnych kosztów tej
uprawy .
W przypadku kukurydzy której wilgotnoœæ jest zdecydowanie wiêksza od wilgotnoœci zbó¿ proces
suszenia bêdzie nieco inny . Sprawny i efektywny proces wymaga suszenia z u¿yciem nagrzewnic.
Kukurydza powinna byæ suszona powietrzem o temperaturze 80-90 C a w koñcowym etapie powietrzem
o temperaturze 110 C . Korzystniejsze ekonomicznie jest suszenie tak zwane dwuetapowe , w
pierwszym etapie nale¿y wysuszyæ w temp 80-90 C ziarno do wilgotnoœci 20 % , a w kolejnym etapie po
oko³o 10 godzinach le¿akowania w specjalnym silosie ziarno jest sch³adzane ,skutkiem tego jest
odparowanie wody do wymaganego poziomu wilgotnoœci .Wad¹ jest koniecznoœæ wykonania
specjalnego silosa na gor¹ce ziarno .
Powiekszenie
pod³ogi suszarni
Ilustracja dzialania suszarni pod³ogowej
ziarno
wentylator
kana³ powietrzny
strumienie powietrza
pod³oga z otworami
Wlot powietrza
Rys.1 Roz³o¿ona suszarnia pod³ogowa budowa i ilustracja dzialania (zród³o :www.zawex.pl)
ziarno
ziarno
wentylator
strumieñ
powietrza
strumieñ
powietrza
wentylator
system transportu ziarna
Rys 2. Dosuszanie zbo¿a za pomoc¹wentylatora
promieniowego w zbiorniku typu “BIN”
system transportu ziarna
Rys 3. Dosuszanie zbo¿a metod¹ cyrkulacyjn¹
z wyko¿ystaniem wentylatora osiowego.
Foto 1.. Wentylator osiowy WOO stosowany w dosuszaniu . Rys. Wentylator promieniowy stosowany w dosuszaniu
(zród³o :www.zawex.pl)
(zród³o :www.zawex.pl) .
Suszarnie pod³ogowe
Stosunkowo prostym i w miarê tanim rozwi¹zaniem jest zastosowanie suszarni pod³ogowej.
Polega to na u³o¿eniu na sta³ym pod³o¿u (pozostawiaj¹c przestrzeñ miedzy pod³oga a konstrukcj¹)
konstrukcji najczêœciej metalowej z odpowiednimi otworami umo¿liwiaj¹cymi przedostanie siê
powietrza .Dostêpne s¹ tak¿e gotowe konstrukcje o ró¿nych wymiarach które po nabyciu mo¿na w
prosty sposób zmontowaæ . Na tak przygotowan¹ "pod³ogê " mo¿emy zsypaæ zbo¿e. Ilustracjê budowy i
zasady dzia³ania tego typu suszarni przedstawia Rys.1 .Pod tak skonstruowan¹ "pod³ogê" nale¿y
skierowaæ strumieñ powietrza z wentylatora o du¿ej wydajnoœci i ciœnieniu umo¿liwiaj¹cym Pokonanie
oporów ziarna i jego " przedmuchanie " . Najczêœciej wykorzystuje siê wentylatory osiowe które
charakteryzuj¹ siê du¿¹ wydajnoœci¹ , wentylatory te powinny byæ wyposa¿one w specjalne kierownice
powoduj¹ce wzrost ich ciœnienia . Przyk³ad wentylatora osiowego wykorzystywanego przedstawia
FOTO .1
Na wylocie wentylatora mo¿na zastosowaæ nagrzewnice powietrza skracaj¹ce czas suszenia.
Suszenie bez nagrzewnic powinno siê odbywaæ przy stosunkowo niskiej wilgotnoœci powietrza gdy¿
proces suszenia polega na tym ze powietrze przechodz¹c miedzy ziarnami
odbiera z nich wilgoæ . Ka¿dy metr szeœcienny powietrza przechodz¹cy przez suszon¹ warstwê (w
œrednich warunkach ) zabiera z niej klika gramów wody , iloœæ t¹ mo¿emy zwiêkszyæ przez zastosowanie
nagrzewnicy . W przypadku je¿eli powietrze wt³aczane ma durz¹ wilgotnoœæ to efekt suszenia bêdzie
odwrotny od oczekiwanego .
Alternatywnym rozwi¹zaniem dla przedstawionej suszarni pod³ogowej mo¿e byæ u³o¿enie
na dnie "magazynu" specjalnych rur drenarskich wyposa¿onych w otwory , b¹dz tez przygotowanie w
dnie pod³ogi specjalnych kana³ów wyposa¿onych w otwory . Do takiego systemu nale¿y podpi¹æ
wentylator który bêdzie wt³acza³ powietrze .Powietrze to bêdzie promieniowa³o poprzez otwory
drenarskie przenikaj¹c do ziarna i odbieraj¹c z niego wilgoæ. W tego typu zastosowaniach wykorzystuje
siê najczêœciej wentylatory promieniowe charakteryzuj¹ce siê du¿ym sprê¿ê niezbêdnym do pokonania
oporów powietrza . FOTO 2.
Dosuszanie w zbiornikach typu BIN
W silosach typu bin itp do dosuszania stosuje siê tak¿e wentylatory promieniowe wt³aczaj¹ce
powietrze pod dno zbiornika (w pod³odze w tego typu zbiornikach s¹ otwory podobnie jak we wczeœniej
prezentowanej suszarni pod³ogowej ).Ilustracjê tego sposobu dosuszania przedstawia Rys 2. Stosujemy
tutaj wentylatory promieniowe dla tego ze warstwa zbo¿a w tego typu zbiornikach jest bardzo du¿a co
równa siê du¿ym oporom powietrza - wentylatory promieniowe charakteryzuj¹ siê du¿ym sprê¿em co
umo¿liwia pokonanie oporów . Wskazane jest by w tego typu zbiornikach by³y przygotowane specjalne
pionowe kana³y ( np. metalowe rurki z otworami) u³atwiaj¹ce równomierne rozprowadzenie powietrza i
odbiór wilgoci. Na wlocie powietrza do zbiornika mog¹ byæ stosowane nagrzewnice skracaj¹ce czas
suszenia (w przypadku kukurydzy nagrzewnice s¹ niezbêdne).
Kolejny typ dosuszania ziarna to dosuszanie z wykorzystaniem cyrkulacji ziarna w procesie
suszenia . W tym przypadku wykorzystuje siê przesypywanie ziarna z do³u do góry z wykorzystaniem
przenoœnika œlimakowego ( ¿mijki ) . Na sypi¹ce siê ziarna kierowany jest strumieñ powietrza który
odbiera bardzo skutecznie wilgoæ . W tym przypadku wykorzystywane s¹ wentylatory osiowe które nie
musz¹ odznaczaæ siê du¿ym sprê¿em . Przyk³ad tego typu dosuszania prezentuje Rys. 3. Na podobnej
zasadzie dzia³aj¹ suszarnie bêbnowe - na mieszane ziarno kierowany jest strumieñ powietrza odbieraj¹cy
wilgoæ . Metoda "cyrkulacyjna" stosowana jest czêsto w po³¹czeniu z nagrzewaniem przy suszeniu
kukurydzy . Bardzo czêsto konstruuje siê w ten sposób suszarnie przejezdne.
Download

Rotacyjne Sprężarki Powietrza MSA 4 - 5,5 - 7,5 - Czemar