na 12
wa 20
ito da
lim opa
rta list
Ofe 23
do
lko
Ty
r.
Inwestowanie to nasza pasja
SALSA 2012
Partner ubezpieczeniowy:
SALSA 2012
W co inwestuje strategia?
Jak inwestuje?
5 sektorów
do wyboru
W każdym miesiącu
wybór 2 sektorów
1. telekomunikacja/nowe technologie
POZYCJA DŁUGA
(zyskuje gdy akcje sektora wzrosną)
Sektor o najwyższym współczynniku
zysku do ryzyka (Sharpe'a)
2. ochrona zdrowia/chemia
Opis produktu
3. banki/ubezpieczenia
SALSA 2012 to 3-letnia polisa na życie i dożycie ze składką jednorazową, przygotowana
4. surowce/budownictwo
we współpracy z TUnŻ „WARTA” S.A. Oferta jest dostępna wyłącznie w oddziałach Expander.
5. energetyka/użyteczność publiczna
POZYCJA KRÓTKA
(zyskuje gdy akcje sektora spadną)
Sektor o najniższym współczynniku
zysku do ryzyka (Sharpe'a)
Konstrukcja produktu oparta jest na stabilnej i niezwykle skutecznej strategii
Mechanizm ograniczania ryzyka:
DB Salsa Sectors EURO Net opracowanej przez Deutsche Bank. Jej najważniejszą cechą
charakterystyczną jest duża niezależność wyników od bieżącej koniunktury na rynku
Mechanizm
kontroli zmienności
akcji. Dowiodła tego poprzednia strategia typu Salsa stworzona przez Deutsche Bank
i wprowadzona przez Expander w Polsce w 2008 roku, wypracowując dodatnie stopy
WZROST ZMIENNOŚCI NA RYNKU
zwrotu zarówno w okresach hossy jak i bessy na rynku akcji.
Kluczem do tego sukcesu są cykliczne (comiesięczne) zmiany składu portfela
inwestycyjnego oraz jednoczesne zakładanie długich i krótkich pozycji na rynku akcji.
Spadek zaangażowania na rynku akcji
Dodatkowym atutem oferty jest pełna ochrona kapitału1 na koniec okresu ubezpieczenia.
SPADEK ZMIENNOŚCI NA RYNKU
Dlatego SALSA 2012 to rozwiązanie idealne dla osób oczekujących efektywnych
i atrakcyjnych, a zarazem bezpiecznych form ulokowania kapitału.
Wzrost zaangażowania na rynku akcji
Sytuacja rynkowa
Efektywność poparta wynikami
Ostatnie 5 lat to okres ponadprzeciętnej zmienności na rynkach akcji. Jednocześnie
trendy jakie występują na giełdzie uległy skróceniu. Przykładowo WIG20 znajdował się
Produkt Salsa I oparty o taką samą strategię zakończył się rewelacyjnym wynikiem 52,57%!
w fazie silnej bessy od połowy 2007 r. do początku 2009 r., po czym wszedł w hossę trwającą
Osiągnięty wynik potwierdza skuteczność strategii nawet w niesprzyjających warunkach
do połowy roku 2011. Następnie doszło do szybkiej i głębokiej przeceny w sierpniu
rynkowych!
2011 r., po której przez ostatni rok indeks poruszał się bez wyraźnego kierunku. W takich
Salsa I kontra WIG20 oraz S&P 500 w okresie od 27.03.2008 do 27.03.2012
warunkach proste strategie inwestycyjne typu „kup i trzymaj” mogą w dość łatwy sposób
prowadzić do nie satysfakcjonujących rezultatów i zniechęcenia do inwestycji giełdowych.
Wszak w okresie styczeń 2006 r. – wrzesień 2012 r. (prawie 7 lat) WIG20 stracił 16%,
a w połowie 2007 r. aż 38% w odniesieniu do najwyższej wartości osiągniętej
160
SALSA
140
w swojej historii. Na te nie satysfakcjonujące rezultaty nakładają się mało optymistyczne
120
informacje ze światowej gospodarki, które zwiększają poczucie niepewności i utrudniają
100
podejmowanie decyzji inwestycyjnych. Wśród nich warto wymienić niekończące się wieści
80
o kłopotach Grecji, ostrzeżenia o zagrożeniu bankructwem niektórych krajów czy nawet
60
spekulacje o rozpadzie całej strefy euro. Do tego dochodzą powtarzające się informacje
40
o pogarszającej się koniunkturze gospodarczej oraz częste posługiwanie się słowem
20
„recesja”.
+52,57%
S&P 500
+3,99%
WIG20
-26,99%
0
27.03.2008
27.03.2009
27.03.2010
27.03.2011
27.03.2012
Strat na rynku akcji można uniknąć, wybierając skuteczne i sprawdzone strategie, które
przynoszą zyski niezależnie od tego czy rynek akcji rośnie czy spada. Zwykle strategie tego
Bezpieczna konstrukcja produktu
typu kierowane są do wąskiej grupy zamożnych Klientów, co utrudnia ich dostępność.
Salsa 2012 to możliwość korzystania z efektywnych rozwiązań przez Klientów Expandera
SALSA 2012 to 3-letnia polisa ze składką jednorazową. Na koniec obowiązywania umowy
przy minimalnej wpłacie wynoszącej jedynie 5 000 PLN.
ubezpieczonym zostanie wypłacona kwota równa składce alokacyjnej, powiększonej
o premię. Wysokość premii będzie zależała od wyników indeksu DB Salsa Sectors EURO Net.
Strategia Salsa Sectors EURO Net – jak to działa?
Konstrukcja produktu zakłada 100% ochrony składki alokacyjnej na koniec umowy.
Oznacza to, że w przypadku niespełnienia warunków pozwalających na naliczenie premii,
Strategia oparta została na akcjach kilkudziesięciu największych firm europejskich
Klient otrzyma kwotę odpowiadającą składce alokacyjnej. Dodatkowo ubezpieczeniowy
z 5 sektorów gospodarki: bankowość i ubezpieczenia, telekomunikacja i nowe technologie,
charakter produktu zapewnia ochronę ubezpieczeniową przez cały okres trwania
ochrona zdrowia i sektor chemiczny, surowce i budownictwo oraz energetyka i usługi
umowy. Takie rozwiązanie zapewnia wypłatę świadczenia wskazanej osobie uprawnionej
publiczne. Zakłada inwestycję jednocześnie w dwóch sektorach – w długą pozycję
w przypadku śmierci osoby ubezpieczonej. Świadczenie to nie podlega opodatkowaniu
(zarabiającą na wzrostach) w jednym indeksie i krótką (zarabiającą na spadkach)
podatkiem od spadków i darowizn.
w drugim. W każdym miesiącu wybierane są dwa sektory, w które będą lokowane aktywa.
Wybór następuje zgodnie ze wskaźnikiem Sharpe’a. Wskaźnik ten został opracowany przez
Podsumowanie
laureata nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii Williama F. Sharpe’a i obecnie jest jednym
z najpopularniejszych wskaźników finansowych na świecie. Pozwala on ocenić, która opcja
jest bardziej efektywna w danym okresie pod kątem potencjalnej stopy zwrotu.
•
•
•
Unikalna strategia pozwalająca zarabiać w czasie hossy jak i bessy
•
•
•
•
•
Niska kwota składki – już od 5000 PLN
Takie rozwiązanie pozwala na wykorzystanie aktualnej sytuacji rynkowej i osiąganie
zysków zarówno w okresie hossy jak i bessy, a także chronić kapitał w czasie dużych wahań
indeksów.
Infolinia: 801 67 00 00*
*Opłata według taryfy operatora.
Bezpieczeństwo dzięki 100% ochronie składki alokacyjnej oraz polisie na życie
Potwierdzona skuteczność strategii
– produkt Salsa I zakończył się wynikiem 52,57%
Premia na koniec umowy bez podatku „Belki”
3-letni okres ubezpieczenia
Wysoka partycypacja w wynikach indeksu: 85–115%
Stały dostęp do aktualnych notowań indeksu na www.expander.pl
www.expander.pl
1
Salsa 2012 to grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie „WARTA” S.A. Szczegółowe warunki umowy, zakres świadczeń oraz warunki naliczania premii znajdują się w Szczególnych Warunkach
Ubezpieczenia opracowanych przez TUnŻ „WARTA” S.A., dostępnych w placówkach Expander Advisors Sp. z o.o. Ochrona kapitału dotyczy składki alokacyjnej (tj. składki pomniejszonej o opłatę wstępną) w dniu zapadalności umowy.
W przypadku wykupu ubezpieczenia przed terminem zapadalności, ubezpieczony powinien liczyć się z ryzykiem utraty części składki alokacyjnej w związku z ewentualnym spadkiem jej bieżącej wartości. Niniejszy materiał nie stanowi
oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego oraz usługi doradztwa inwestycyjnego. Ma charakter informacyjny i nie należy go traktować jako rekomendacji inwestowania w jakiekolwiek instrumenty finansowe.
Download

PUNKTOWY SYSTEM OCENIANIA ZACHOWANIA W DRUGIM