Plynov˘ kotol
6 720 610 112 SK (99.07) OSW
Nízkoteplotn˘ kotol s vodou chladen˘m horákom
S
CERAMINI
JUNKER
AR
S
CERAST
JUNKER
4377-2.1/G
4377-1.1/G
ZSR 18-5 KE...
ZSR 24-5 KE...
ZWR 18-5 KE...
ZWR 24-5 KE...
Pre va‰u bezpeãnosÈ
Pri zápachu plynu
– Uzavrite plynov˘ kohút (viì str. 17, pol. 172)
– Otvorte okná
– Nemanipulujte s elektrick˘mi spínaãmi
– Uhaste otvoren˘ plameÀ
– Upovedomte rozvodn˘ plynárensk˘ závod
ëal‰ie bezpeãnostné pokyny na str. 2.
ZSR 5/11-5 KE...
• In‰taláciu a údrÏbu môÏe robiÈ len registrovaná
odborná organizácia.
• Odborník vysvetlí zákazníkovi spôsob práce a
obsluhu.
• Bezporuchová obsluha je docielená iba vtedy ak
sa dodrÏí tento in‰talaãn˘ návod a návod na
obsluhu.
Obsah
Bezpeãnostné pokyny
Pri zápachu spalín:
– vypnite tepeln˘ agregát pozri str. 19
– otvorte dvere a okná
– informujte odbornú firmu
Miesto in‰talácie, zmeny
• In‰taláciu, ako aj zmeny na va‰om kotle smie
robiÈ len registrovan˘ odborn˘ podnik.
• Vetracie a odvzdu‰Àovacie otvory nesmú byÈ
zmen‰ované alebo uzatvárané
• Pri dodatoãnom zabudovaní bez‰párov˘ch okien
musí byÈ umoÏnen˘ prívod spaºovacieho vzduchu
(kotly D3.1).
• Diely odvodu spalín sa nesmú meniÈ.
V˘bu‰né a zápalné látky
• Neskladujte a nepouÏívajte ºahko zápalné látky
(papier, riedidlá, farby a pod.) v blízkosti kotla.
ÚdrÏba
• VyÏaduje sa pravidelná údrÏba kotla,
s previerkou spoºahlivosti a bezpeãnostn˘ch
funkcií kotla.
• Odporúãame uzavrieÈ zmluvu o údrÏbe
s odborn˘m podnikom.
• Odporúãa sa roãná údrÏba kotla.
Spaºovací vzduch
Spaºovací vzduch musí byÈ bez agresívnych látok,
aby sa zamedzilo vzniku korózie. Za látky koróziu
silne podporujúce sa povaÏujú halogenované prvky
chlór a fluór, ktoré sú obsiahnuté v riedidlách,
farbách, lepidlách, pohonn˘ch plynoch sprejov
a domácich ãistiacich prostriedkoch.
âistenie plá‰Èa kotla
Plá‰È kotla ãistiÈ mäkkou a vlhkou handrou.
NepouÏívaÈ Ïiadne ostré, resp. leptavé ãistiace
prostriedky.
2
0 112 SK
Strana
1
Údaje o nástennom kotle
3
2
2.1
2.2
2.3
2.4
Popis plynového nástenného kotla
Pripojovacie príslu‰enstvo (viì cenník)
Typov˘ prehºad
Kon‰trukcia
Elektrické zapojenie
3
3
3
4
6
3
3.1
3.2
Technické údaje
Technické údaje Z.. 5/15- 5...
Technické údaje Z.. 5/15- 5...
7
7
8
4
Miesto in‰talácie
9
5
Predpisy
9
6
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
In‰talácia
V‰eobecné pokyny
Pripojovacie rozmery
MontáÏ
Elektrické pripojenie
Pripojenie regulácie vykurovania
Pripojenie nepriamo vyhrievaného zásobníka
TÚV (v‰etky zásobníky Junkers sú
s NTC-ãidlami)
Pripojenie nepriamo ohrievaného zásobníka
s termostatom
Prípoj blokovacieho spínaãa DC 24 V
Prípoj tepelnej poistky (B2) na 1-okruhovom
podlahovom kúrení
Prípoj tepelnej poistky (B2) v 1-okruhovom
systéme so zásobníkom s termostatom (B1)
6.7
6.8
6.9
6.10
7
8
Uvedenie do prevádzky s nastavením
u v˘robcu
10
10
12
13
14
15
15
16
16
16
16
17
8.2.7
8.2.8
Nastavenie plynového kotla podºa
miestnych podmienok
Mechanické nastavenie
Nastavovanie na Bosch Heatronic
Zv˘‰enie ‰tartovacieho v˘konu, servisná
funkcia 9.0 (len u zemného plynu)
Max. vykurovací v˘kon, servisná funkcia 5.0
Min. vykurovací v˘kon, servisná funkcia 5.5
V˘kon ohrevu zásobn., servisná funkcia 2.3
Maximálna teplota vykurovacej vody,
servisná funkcia 2.5
Spôsob spínania chodu ãerpadla,
servisná funkcia 2.2
Taktovacia uzávera, servisná funkcia 2.4
Spínacia diferencia (∆t), servisná funkcia 2.6
9
Protokol uvedenia kotla do prevádzky
29
10
Nastavenie plynu
30
11
Prestavba na in˘ druh plynu
32
12
Prispôsobenie na komín
33
13
Meranie straty spalinami
33
14
ÚdrÏba
34
15
Prehºad ch˘b a chybov˘ch kódov
35
16
Nastavovacie hodnoty plynu
36
8.1
8.2
8.2.1
8.2.2
8.2.3
8.2.4
8.2.5
8.2.6
20
20
21
21
22
23
24
25
26
27
27
1
Údaje o nástennom kotle
Tento kotol zodpovedá platn˘m európskym
normám taktieÏ STN 07 0240, STN EN 625,
STN EN 55 014, STN EN 60 335-1+A11.... Je
schválen˘ ‰tátnou skú‰obÀou SKTC 104 v TSÚ
Pie‰Èany, ã. certifikátu P/01663/104/4/99. Podºa
EN z III/1999 je obsah NOX pod hranicou
80 mg/kWh.
Kotly
Z..5/11, 18, 24 K..
CE-0085AS0407
Kategória
II 2H3B/P
Prevedenie
B11BS
2.1
•
•
•
•
MontáÏna pripojovacia doska
Servisná súprava na montáÏ pod omietku
Servisná súprava na montáÏ na omietku
Príslu‰enstvo ã. 508 ( premostenie) na
dodatoãné napojenie zásobníkového ohrievaãa
• Zabudovaná regulácia
• Regulácia vykurovania
• Zabudované spínacie hodiny
2.2
2
Popis plynového nástenného kotla
• Plynové nástenné kotly sú urãené na ústredné
vykurovanie.
• UmoÏÀujú prípravu teplej vody pri type ZWR.
• Pri ZSR je prípoj zásobníka bez prestavby.
• Vybavené digitálnym ukazovateºom (displej).
• Vodou ochladzovan˘ atmosférick˘ horák s predzmie‰avaním.
• V prevádzke ako ‰tandardn˘ vykurovací kotol je
moÏné odstrániÈ spalinovú clonu.
• Dve poistky spalín.
• Vybavené automatick˘m zapaºovaním plynu.
• Spojito regulovan˘ v˘kon.
• Je plne zaisten˘ riadiacim systémom
s ionizaãn˘m stráÏením plameÀa a magnetick˘mi
ventilmi.
• Kotol je urãen˘ na montáÏ na stenu s pripojením
na komín.
• MevyÏaduje sa minimálne mnoÏstvo prietoku
vody pre chod plynového nástenného kotla.
• Teplotná poistka.
• Obehové ãerpadlo dvojstupÀové s odluãovaãom
vzduchu.
• Automatick˘ odvzdu‰Àovaã, expanzná nádoba,
poistn˘ ventil, manometer.
• Prednostné spínanie ohrevu TÚV.
• Hydraulick˘ spínaã.
• Hlásenie ohrevu TÚV (ZWR).
• TÚV - NTC (ZWR ).
• Teplotn˘ regulátor pre TÚV.
• Poistka min. tlaku (ZWR).
Pripojovacie príslu‰enstvo (viì cenník)
Typov˘ prehºad
Z..5/11,18,24
K
E
23 / 31
S...
Z
= agregát na centrálne vykurovanie
W
= tepeln˘ v˘menník na prípravu TÚV
S
= napojenie zásobníkového ohrievaãa
R
= spojitá regulácia
5/11-5 = 11 kW menovit˘ v˘kon
18-5 = 18 kW menovit˘ v˘kon
24-5 = 24 kW menovit˘ v˘kon
K
= kotol s pripojením na komín
E
= automatické zapaºovanie plynu
23
= zemn˘ plyn H
31
= propán-bután
S....
= zvlá‰tne ãíselné oznaãenie
Kotly sú oznaãované podºa typového paliva
s parametrami:
Oznaãenie
Wobbe-Index
Druh plynu
23
12,8-15,7
kWh/m3
Zemn˘ plyn H
31
22,6-25,6 kWh/kg Propán/Bután
0 112 SK
3
2.3 Kon‰trukcia
39
6.1
33 30
400
32
34
35
27
26
6
36.2
ϑ
6.2
ϑ
404
36.1
403
20
29
150
3
64
69
53
9
68
52.1
16
56
18
8.1
57
52
55
12
63
86
87
83
84
85
15
401
7
61 317
4
ECO
3
0
2
4
5
1
80 82
E
7
0
13
VSK 443-1.1 R
14
43
Obr. 3
3
4
6
6.1
6.2
6.3
7
8.1
9
11
12
13
14
15
16
18
4
71
45
0 112 SK
72
48 47
ZSR
Meracie hrdlo pretlaku plynu na tryskách
Riadiaca skriÀa
Teplotn˘ obmedzovaã tepelného v˘menníku
âidlo kontroly odÈahu spalín
âidlo spaºovacej komory
NTC - teplá voda (ZWR)
Meracie hrdlo pripájacieho pretlaku plynu
Manometer
Teplotn˘ obmedzovaã (v˘stupn˘ okruh)
Riadiaca trubka (ZWR)
Funkãná trubka pri type ZSR
MontáÏna pripojovacia doska
Lievikov˘ sifón
Membránov˘ poistn˘ ventil
Riadiaca trubka
Dvojotáãkové obehové ãerpadlo s
odluãovaãom vzduchu
Membránová vyrovnávacia nádrÏ
20
88
26
27
29
30
32
33
34
35
36.1
36.2
39
43
44
45
46
47
48
Ventil na naplnenie dusíkom
Automatick˘ odvzdu‰Àovaã
Horáková vaÀa s injektorov˘mi tryskami
Horákov˘ zvr‰ok
Elektróda stráÏenia plameÀa
Zapaºovacia elektróda
Potrubie úÏitkovej vody (ZWR)
Tepeln˘ v˘menník vykurovacej a úÏitkovej
vody
NTC v nábehovom okruhu vykurovania
NTC - horáka (Z.. 18/24-5...)
Preru‰ovaã Èahu
V˘stupn˘ okruh vykurovania
Teplá voda (ZWR)
Plyn
Studená voda (ZWR)
Vratn˘ okruh vykurovania
Odtok
39
6.1
33 30
400
32
34
35
27
26
6
36.2
ϑ
6.2
ϑ
404
P
403
36.1
20
382
29
150
3
69
9
98
68
63
ϑ
18
91 93
8.1
57
52
61 317
86
87
83
84
85
15
7
4
16
94
56
52.1
11
95
90
53
6.3
96
64
55
401
ECO
3
0
2
4
80 82
5
1
7
0
13
VSK 442-1.1 R
14
43
Obr. 4
52
52.1
53
55
56
57
61
63
64
68
69
71
72
80
82
83
84
88
E
44
45
46
48 47
ZWR
Magnetick˘ ventil I
Magnetick˘ ventil II
Tlakov˘ regulátor
Sitko
Plynová armatúra
Sedlo hlavného ventilu
Odblokovacie tlaãidlo poruchy
Nastavovacia skrutka pre max. mnoÏstvo
plynu
Nastavovacia skrutka pre min. mnoÏstvo
plynu
Regulaãn˘ magnet
Regulaãn˘ ventil
V˘stup k zásobníkovému ohrievaãu (ZSR)
Vratn˘ okruh zásobníkového ohrievaãa
(ZSR)
Ventil s dvojit˘m sedlom
Membrána
Kotva magnetu
Riadiaci magnet
85
86
87
88
90
91
93
94
95
96
98
150
317
382
400
401
403
404
Listová pruÏina
Sedlo riadiaceho ventilu
Vyrovnávací otvor (ZWR/ZSR)
Hydraulick˘ spínaã
Venturiho trubica (ZWR)
Pretlakov˘ ventil (ZWR)
Regulátor nastavenia prietokového
mnoÏstva vody (ZWR)
Membrána (ZWR)
Tiahlo so spínacou kladkou (ZWR)
Mikrospínaã (ZWR)
Spínaã tlakového rozdielu (ZWR)
·krtiace púzdro pre propán/bután
Digitálny ukazovateº
Poistka min. tlaku (ZWR)
Spalinová clona
VyprázdÀovací kohút
Funkãné potrubie Z.. 18/24
·krtiaca clona Z.. 18/24
0 112 SK
5
2.4 Elektrické zapojenie
33
364
365
61
317
366
367
363
ECO
4.1
36.2
25V
230V
136
153
310
135
230V/AC
325
312
318
315 319
313
328
382
329
124 7 8 9
L NNsLs LR
96
151
302
300
161
314
303
328.1
52
52.1
68
84
6.3
M
56
18
6.2
9
6
6.1
36.1
32
4377-5.2S
Obr. 5
4.1
6
6.1
6.2
6.3
9
18
32
33
36.1
36.2
52
52.1
56
61
68
84
96
135
136
151
153
6
0 112 SK
Zapaºovací transformátor
Teplotn˘ obmedzovaã tepelného v˘menníku
Poistka spalín v preru‰ovaãi
Poistka spalín v spaºovacej komore
NTC úÏitkovej vody (ZWR)
Teplotn˘ obmedzovaã nábehového okruhu
Obehové ãerpadlo
Elektróda sledovania stavu zapaºovania
Zapaºovacia elektróda
NTC ãidlo vykurovacej vody
NTC - horáka (Z .. 18/24-5...)
Magnetick˘ ventil 1
Magnetick˘ ventil 2
Plynová armatúra Tlaãidlo odblokovania poruchy
Regulaãn˘ magnet
Riadiaci magnet, hydr. spínaã
Mikrospínaã (ZWR)
Hlavn˘ spínaã
Teplotn˘ regulátor nábehového okruhu
vykurovania
Poistka T 2,5 A, 230 V str.
Transformátor
161
300
302
303
310
312
313
314
315
317
318
319
325
328
328.1
329
363
364
365
366
367
382
Prepájací mostík
Kódovacia zástrãka
Prípoj na ochrann˘ vodiã
Pripojovacia li‰ta na NTC zásobníka
Teplotn˘ regulátor úÏitkovej vody
Poistka 1,6 A pomalá
Poistka 0,5 A pomalá
NoÏová li‰ta zabudovateºného regulátora
Svorkovnica regulátoru
Digitálny ukazovateº
NoÏová li‰ta pre spínacie hodiny
Svorkovnica pre zásobníkov˘ ohrievaã
SieÈov˘ plo‰n˘ spoj
Svorkovnica 230 V str.
Môstik
NoÏová li‰ta LSM
Kontrolka prevádzky horáka
Kontrolka zap./vyp. (0/1)
Tlaãidlo - kominár
Servisne tlaãidlo
Tlaãidlo ECO
Poistka min. tlaku (ZWR)
3
Technické údaje
3.1
Technické údaje Z.. 5/15- 5...
Jednotky
ZSR/ZWR 18-5...
s ATB 1)
bez ATB1)
ZSR/ZWR 24-5...
s ATB1)
bez ATB1)
V˘kon
Nominálny tepeln˘ v˘kon
Nominálny tepeln˘ príkon
Najmen‰í tepeln˘ v˘kon
Najmen‰í tepeln˘ príkon
Nastaviteºn˘ vykurovací v˘kon
V˘kon pre úÏitkovú vodu (ZWR)
kW
kW
kW
kW
kW
kW
8,9
10,1
9,1 - 18,2 8,9 - 17,8
18,2
17,8
10,7
12,1
10,9 - 24,3 10,7 - 23,8
24,3
23,8
Pripájacie hodmoty plynu
Zemn˘ plyn H (HuB = 9,4 kWh/m3)
Propán-bután (propán) (Hu = 12,8 kWh/kg)
m3/h
kg/h
2,2
1,6
3,0
2,2
Dovolen˘ pripojovací pretlak plynu
Oznaãenie plynu „23“
Oznaãenie plynu „31“
mbar
mbar
18 (20)
30/50
18 (20)
30/50
Expanzná nádoba
Pretlak
Celkov˘ obsah
bar
l
0,75
11
0,75
11
Hodnoty spalín 2)
Potreba Èahu
Teplota spalín pri menovitom príkone
HmotnosÈ spalín pri menovitom v˘kone
CO2 pri menovitom príkone
Teplota spalín pri min. príkone
HmotnosÈ spalín pri min. v˘kone
CO2 pri min. v˘kone
mbar
°C
g/s
%
°C
g/s
%
Kombi (ZWR)
Teplota vody na v˘stupe
MnoÏstvo úÏitk. vody(nastavené v˘robcom)
Max. mnoÏstvo TÚV s prísl. 521
Max. prípustn˘ pretlak TÚV
Min. pretlak vody
°C
l/min
l/min
bar
bar
40 - 60
2,0 - 5,5
10,5
10
0,2
40 - 60
3-8
14
10
0,2
V‰eobecne
Nom. obsah (ZWR) (úÏitk. voda/vyk. voda)
Nom. obsah (ZSR) (vykurovacia voda)
Váha netto
El. napätie
Kmitoãet
El. príkon
Druh krytia
Skú‰ka podºa
Max. dopravované mnoÏstvo pri ∆t = 20 °C
Zostatková dopravná v˘‰ka pre potrubnú sieÈ
Max. teplota vykurovacej vody
Prípustn˘ prevádzkov˘ pretlak
l
l
kg
V-AC
Hz
W
IP
EN
l/h
bar
°C
bar
0,5 / 1,6
1,9
41
230
50
100
X4D
297
780
0,27 / 0,25
cca. 90
3,0
0,6 / 1,7
2,0
44
230
50
100
X4D
297
1040
0,15 / 0,13
cca. 90
3,0
18,2
17,8
24,3
20,2
9,1
10,9
0,015
142
12,2
6,8
95
10,4
3,8
23,8
27,0
0,015
163
12,5
6,6
108
10,7
3,7
132
17,6
6,2
89
14,3
3,3
146
17,9
6,1
95
14,7
3,2
1) ATB - clonka spalín
2) Za preru‰ovaãom Èahu, uvedenom podtlaku a tv/tR = 80/60
0 112 SK
7
3.2
Technické údaje Z.. 5/15- 5...
Jednotky
ZSR/ZWR 5/11-5...
s ATB 1)
bez ATB1)
V˘kon
Nominálny tepeln˘ v˘kon
Nominálny tepeln˘ príkon
Najmen‰í tepeln˘ v˘kon
Najmen‰í tepeln˘ príkon
Nastaviteºn˘ vykurovací v˘kon
kW
kW
kW
kW
kW
5,4
6,1
5,5 - 10,9 5,4 - 10,6
Pripájacie hodmoty plynu
Zemn˘ plyn H (HuB = 9,4 kWh/m3)
Propán-bután (propán) (Hu = 12,8 kWh/kg)
m3/h
kg/h
1,3
1,0
Dovolen˘ pripojovací pretlak plynu
Oznaãenie plynu „23“
Oznaãenie plynu „31“
mbar
mbar
18 (20)
30/50
Expanzná nádoba
Pretlak
Celkov˘ obsah
bar
l
Hodnoty spalín 2)
Potreba Èahu
Teplota spalín pri menovitom príkone
HmotnosÈ spalín pri menovitom v˘kone
CO2 pri menovitom príkone
Teplota spalín pri min. príkone
HmotnosÈ spalín pri min. v˘kone
CO2 pri min. v˘kone
mbar
°C
g/s
%
°C
g/s
%
V‰eobecne
Nom. obsah (vykurovacia voda)
Váha netto
El. napätie
Kmitoãet
El. príkon
Druh krytia
Skú‰ka podºa
Max. dopravované mnoÏstvo pri ∆t = 20 °C
Zostatková dopravná v˘‰ka pre potrubnú sieÈ
Max. teplota vykurovacej vody
Prípustn˘ prevádzkov˘ pretlak
l
kg
V-AC
Hz
W
IP
EN
l/h
bar
°C
bar
1) ATB - clonka spalín
2) Za preru‰ovaãom Èahu, uvedenom podtlaku a tv/tR = 80/60
8
0 112 SK
10,9
10,6
12,1
5,5
0,75
7,5
0,015
115
7,4
6,7
85
6,6
3,6
137
7,8
6,3
101
7,0
3,4
1,2
33
230
50
100
X4D
297
470
0,24
cca. 90
3,0
4
Miesto in‰talácie
5
Predpisy
In‰talaãn˘ priestor
Zariadenia do 50 kW je potrebné in‰talovaÈ podºa
STN 38 6441, STN 73 4001, STN 06 0830 a ìaº‰ie,
pre kotly na propán-bután je potrebné dodrÏiavaÈ
normu STN 38 6460.
Pri plánovaní a in‰talácií vykurovacej sústavy je
nutné dodrÏaÈ v‰etky normy a predpisy pre
zapojenie plynov˘ch spotrebiãov, pitnej vody,
elektrick˘ch zariadení a pripojenie na komín platné
v SR.
Prístroj nesmie byÈ kon‰trukãne upravovan˘.
Nesmie byÈ menené vnútorné elektrotechnické
ovládanie a automatika. Nesmú byÈ menené a
vyradované poistné a zabezpeãovacie prvky.
In‰talaãné podmienky pre plynové kotly s
v˘konom do 50 kW.
Pri in‰tálácií a pouÏívaní plynového spotrebiãa
musia byÈ dodrÏané v‰etky predpisy STN 06 1008
ãl. 21, hlavne:
Plynov˘ spotrebiã obsluhujte podºa pokynov v
návode k obsluhe.
Obsluhu plynového spotrebiãa môÏe vykonávaÈ iby
dospelá osoba.
Pripojenie plynového spotrebiãa ku komínovému
sopúchu musí byÈ vykonané len so súhlasom
kominárskeho podniku podºa STN 73 4201
a STN 73 4210.
Obr. 6
Súvisiace normy a predpisy:
• STN 06 1008 - PoÏiarna bezpeãnosÈ lokálnych
spotrebiãov a zdrojov tepla
• STN 06 0830 - Zabezpeãovacie zariadenia pre
ústredné vykurovanie a ohrievanie úÏitkovej vody
• STN 38 6413 - Plynovody a prípojky s nízkym
a stredn˘m tlakom
• STN 38 6441 - Odberné plynové zariadenia na
svietiplyn a zemn˘ plyn v budovách
• STN 38 6460 - Predpisy na in‰taláciu a rozvod
propán-butánu v obytn˘ch budovách
• STN 73 4201 - Navrhovanie komínov
a dymovodov
• STN 73 4210 - Prevádzanie komínov a
dymovodov a pripájanie spotrebiãov palív
• STN 33 0300 - Druhy prostredí pre elektrické
zariadenia.
• STN 33 2310 - Predpisy pre elektrické zariadenia
v rôznych prostrediach.
• STN 34 1010 - V‰eobecné predpisy na ochranu
pred nebezpeãn˘m dotykov˘m napätím.
• STN 33 2180 - Pripojenie el. prístrojov a
spotrebiãov
• Vyhlá‰ka ã. 41/75 Zb. - Uvádzanie plynového
kotla do prevádzky
Stavebné rozmery
Kvôli údrÏbe je nutné dodrÏaÈ od steny a stropu
odstup cca. 30 cm.
Zariadenie na kvapaln˘ plyn in‰talované pod
úroveÀ terénu
Podºa STN 38 6460 moÏno prevádzkovaÈ
plynov˘kotol v priestoroch pod terénom ak je
zabránené prístupu plynu pri vypnutí plynového
spotrebiãa elektromagnetick˘m ventilom v domovej
skrini. V t˘chto zariadeniach je nutné pouÏiÈ
ventilátorov˘ modul LSM 5. Zhora uvedené
zapojenie nie je nutné, ak má priestor in‰talácie
ventilaãné zariadenie podobné ako v kotolniach.
Spaºovací vzduch
K zábrane korózie nesmie spaºovací vzduch
obsahovaÈ agresívne látky. Ako látky silne
podporujúce koróziu sú uvádzané
halogénované uhºovodíky, obsahujúce chlór
alebo fluór ako sú riedidlá, farby, pohonné plyny
sprejov a ãistiace prostriedky pre domácnosÈ.
Max. povrchová teplota leÏí pod 85 °C. T˘m sa
podºa STN 06 1008 nevyÏadujú zvlá‰tne
opatrenie pre horºavé a stavebné látky
a vstavan˘ nábytok. Re‰pektujte predpisy
jednotliv˘ch krajín.
0 112 SK
9
6
In‰talácia
6.1
V‰eobecné pokyny
Pred in‰taláciou zariadenia si vyÏiadajte stanovisko
rozvodného podniku plynu a okresnej kominárskej
správy. Len oprávnené odborné podniky môÏu
vykonaÈ plynovú prípojku, odvod spalín, elektrické
napojenie kotla a uvednie do prevádzky.
Pred in‰taláciou prepláchnite vykurovaciu sieÈ.
MontáÏna pripájacia doska
Doska je urãená na predin‰talaãné práce v‰etk˘ch
potrubí a in‰talaãného príslu‰enstva pri zaãistenom
povrchu steny alebo steny s obkladmi. Pomocou
montáÏnej ‰ablóny (122) obr. 9 a 10, obj. ãíslo 8 719
918 020 sa zhotovujú v˘vody robené pod omietkou
a montáÏ koncov˘ch hrdiel.
Pri kotloch na propán-bután (propán) pouÏite
rozmer G 12 mm. Pred in‰taláciou príslu‰enstva
odstráÀte montáÏnu ‰ablónu. Tesniace krúÏky leÏia
v balení pod kotlom. UpevÀovacie skrutky
(6 x 50 mm) s príslu‰enstvom leÏia v balení
pripájacej dosky.
Prívod plynu
Stanovte svetlosÈ prívodu podºa STN 38 6413.
V kaÏdej pripájacej montáÏnej doske je upevnen˘
pripájací nátrubok R 3/4. Pred plynov˘ kotol
in‰talujte uzavierací plynov˘ kohút (je v
príslu‰enstve), prípadne membránov˘ ventil (je
v príslu‰enstve).
Z bezpeãnostn˘ch dôvodov sa musí pri pripojení
propán-bután (propán) zabudovaÈ regulaãn˘
plynov˘ ventil s poistn˘m uzavieracím ventilom
(ochrana agregátu pred neprípustne vysok˘m
tlakom).
Max. sku‰obn˘ pretlak je 150 mbar.
Kvôli predchádzaniu ‰kodám pretlakom na plynovej
armatúre sa musí daÈ pri tlakovej skú‰ke plynové
potrubie uzavrieÈ plynov˘m uzavieracím kohútikom
(obr. 12, pos. 172). Pred otvorením uzavieracieho
plynového kohútika zníÏte pretlak na prevádzkov˘
tlak. Membránov˘ poistn˘ ventil je súãasÈou
dodávky kotla.
Lievikov˘ sifón1)
Otvor „A“ v montáÏnej ‰ablóne udáva pripojenie
lievikového sifónu na odpadové potrubie
Plnenie a vyprázdÀovanie vykurovacej sústavy
K plneniu a vyprázdÀovaniu zariadenia sa vyÏaduje
zabudovanie plniaceho a vyprázdÀovacieho kohúta
na mieste stavby.
1) In‰talaãné príslu‰enstvo
10
0 112 SK
Upevnenie nástenného kotla
V balení agregátu sú, priloÏené upevÀovacie
skrutky s príslu‰enstvom. Poloha otvorov je na
(obr. 9 a 10).
Paralelné zapojenie
Dva aÏ tri kotly sa dajú paralelne prepojiÈ pomocou
prístroja TAS 21 (príslu‰enstvo) a pomocou spojitej
regulácie závislej na poveternostn˘ch vplyvoch
(ekviterm). Zapojenie TAS 21 je zlúãiteºné len v
spojení so spojito pracujúcim regulátorom TA 21 A1
a TA 213 A1.
Vykurovanie
Je prípustné zabudovaÈ kotol len do siete s
uzavret˘m teplovodn˘m systémom vykurovania.
Pre chod kotla sa nevyÏaduje minimálne mnoÏstvo
prietoku teplej vody. Zvlá‰È v˘razne hospodárna
prevádzka sa docieli pomocou regulátora
JUNKERS so spojite pracujúcou reguláciou.
V˘hody: zlep‰enie úãinnosti, nízka spotreba plynu
Pri aplikácii priestorového regulátora teploty
nemôÏu byÈ na vykurovacích telesách
v miestnosti regulátora namontované
termostatické ventily.
Kotol je vybaven˘ v‰etk˘mi poistn˘mi a regulaãn˘mi
zariadeniami. Aby sa zabránilo aj pri nepriazniv˘ch
prevádzkov˘ch podmienkach poruchovému
vypínaniu, zaisÈuje tepelná poistka v nábehovom
okruhu pri vysok˘ch teplotách vykurovacej vody
regulaãné vypnutie. Uvedenie vykurovacieho
zariadenia do prevádzky je uºahãené pomocou
automatického odluãovaãa vzduchu
a r˘chloodvzdu‰Àovaãom.
Otvorené vykurovacie a gravitaãné sústavy
Tieto sústavy sa musia prestavaÈ na uzatvorené
vykurovacie sústavy. Pri samotiaÏnych
vykurovacích sústavách je potrebné napojiÈ kotol
cez hydraulickú v˘hybku na existujúcu potrubnú
sieÈ.
Podlahové vykurovanie
Pre tento úãel nasadenie kotla re‰pektujte príslu‰né
STN. Kotol je vhodn˘ pre nízkoteplotné
vykurovanie.
Vykurovanie (nábehov˘ a vratn˘ okruh)
Odporúãa sa zabudovanie kohúta na údrÏbu (je
obsiahnut˘ v príslu‰enstve). Na najniωom mieste
vykurovacieho zariadenia umiestnite plniaci
a vyprázdÀovací kohút.
Potrubia a vykurovacie telesá
PouÏitie pozinkovan˘ch vykurovacích telies
a potrubí sa neodporúãa, lebo môÏe prísÈ
k vytváraniu plynov.
Tesniace prostriedky
Na zábranu korózneho napadnutia je potrebné pri
vodách s mechanick˘mi neãistotami zabudovaÈ
filter. Prídavok tesniacich prostriedkov do horúcej
vody vedie podºa na‰ich skúseností k problémom
(usadeniny v tepelnom v˘menníku!). Preto od neho
odrádzame.
·kody vzniknuté primie‰aním tesniaceho
prostriedku nespadajú do garanãného rozsahu
JUNKERS.
Hluk spôsoben˘ prúdením vody
Odstránite ho zabudovaním automatického obtoku,
prípadne vstavaním trojcestného zmie‰avacieho
ventilu.
Studená a teplá voda (ZWR)
Re‰pektujte platné predpisy.
Pri in‰talácii pod omietkou sa uskutoãÀuje
napojenie studenej vody rohov˘m ventilom R 1/2
(v príslu‰enstve), pripojenie teplej vody kolenov˘m
napojením R 1/2 (príslu‰enstvo) rovnako napojenie
cez medenú trubku. Pripájacie rozmery montáÏnej
‰ablóny otvory „K“ a „W“ sú na to pripôsobené.
Na in‰taláciu „na omietku“ je moÏné dodaÈ
prietokov˘ ventil R 1/2 (v príslu‰enstve) a pripájacie
skrutkovanie (v príslu‰enstve) R 1/2.
Pri komfortnej prevádzke (tlaãidlo ECO nesvieti)
bude sa neustále udrÏiavaÈ teplá TÚV, preto je
krátky ãas ãakania na teplú vodu. Zabudovaním
spínacích hodín EU 8T, resp. EU 2 D je moÏné
riadiÈ ãas komfortnej prevádzky kotla.
Pri úspornej prevádzke (ECO-tlaãidlo svieti) je
ohrev TÚV aÏ pri jej odbere.
Pri ohlásení potreby TÚV (krátke odpustenie TÚV)
bude TÚV jednorázovo cca. 2 min. ohrievaná.
Pri kombinovanom kotle ZWR sa dá nastaviÈ
v˘toková teplota úÏitkovej vody teplotn˘m
regulátorom vody na 40-60 °C.
ZWR 24
[°C]
[°C]
60
60
55
y˘stupná teplota
y˘stupná teplota
ZWR 18
Nastaviteºny
rozsah
50
45
55
40
35
35
30
30
2
4377-08.2O
3
4
5
obehové mnoÏstvo
6
7
[l/min]
2
3
4 377-9.1 R
Obr. 8
Z.. 18, 24-5... / ZSR 5/11-5...
âerpadlo
âerpadlo nenechajte nikdy beÏaÈ nasucho, pretoÏe
má keramickú hriadeº.
·tartovací stupeÀ v prevádzke vykurovania
V prevádzke vykurovania bude kaÏd˘ nábeh kotla
uskutoãnen˘ s min. v˘konom, trvajúcim 1,5 min.
Istenie plá‰Èa kotla
Z dôvodu elektrickej bezpeãnosti sa plá‰È kotla istí
pred neÏiadúcim sÀatím. K tomu slúÏi skrutka
vpravo dole pod pákou, pozri obr. 14, resp. 15.
Informácie zákazníkovi
Zákazníkovi je potrebné ukázaÈ naplÀanie
a odvzdu‰Àovanie systému a kontrolu tlaku vody na
manometri.
45
40
Odvod spalín
K zabráneniu korózie sa pouÏívajú odvody spalín
z Al.. Pripojenie na komín je potrebné re‰pektovaÈ
uvedené STN. Spojite regulovan˘ kotol je
v prevádzke dlh‰í ãas, napriek tomu sa nepoÏaduje
zabudovanie spalinovej klapky, len v prípade, Ïe je
to projekãne predpísané. Motorické klapky je moÏné
zabudovaÈ odporúãame v spojení s LSM modulom.
Pri termick˘ch spalinov˘ch klapkách je moÏné
pouÏiÈ iba Diermayer klapky typovej rady GWR T.
Pri zabudovaní do Z.. 18, 24-5 musí byÈ uná‰aã
paralelne a pri ZSR 7/11-5... prieãne k plá‰Èu kotla
zabudovan˘.
Klapka na pokrytie obsluÏného poºa
Táto klapka sa nachádza v balení kotla.
Nastaviteºny
rozsah
50
Spojito pracujúca regulácia sa automaticky
prispôsobí potrebe odoberanej vody.
Dajú sa pripojiÈ ako mie‰acie batérie, tak aj
jednopákové armatúry.
4
5
6
7
8
obehové mnoÏstvo
9
[l/min]
Obr. 7
MnoÏstvo úÏitkovej vody je zo závodu nastavené pri
ZWR 18 na 5,5 l/min a pri ZWR 24 na 8 l/min.
Príslu‰enstvom ã. 521 (7 719 001 054) sa dá
nastaviÈ mnoÏstvo úÏitkovej vody pri ZWR 18 na
max. 10,5 l/min a ZWR 24 na max. 14 l/min. t˘m sa
zníÏi teplota odoberanej teplej vody.
0 112 SK
11
min. 300
6.2 Pripojovacie rozmery
min.
235
min.
30
100
D
=
25
260
=
30
~ 120
~ 100
338
103
440
30
200
105
8,5
1,5
13
315
~ 100
122
6 720 610 108-10.1O
CERASTAR
min.
130
55
min.
100
300
92,5
240
16
776
840
770
250
~ 30
338
30
103
200
93
13
~ 30
163
101
~ 20
735
20
100
min. 300
Obr. 9
450
122
6 720 610 108-11.1O
Obr. 10 CERAMINI
Legenda k obr. 9 a 10
D
Z.. 18-5... 110, Z.. 24-5... 130
13
MontáÏna pripojovacia doska
101
Plá‰È kotla
12
0 112 SK
103
122
338
Klapka
montáÏna ‰ablóna
UloÏenie elektrického kábla zo steny
910
833
360
835
101
850
27
100
MontáÏna pripájacia doska , stav dodania
Prevádzka ZSR kotlov bez napojenia na
zásobník TÚV.
Ak bude kotol v prevádzke bez pripojenia na
zásobník TÚV, potom je potrebné v˘stupné a vratné
potrubie premostiÈ môstikom (278). Premostenie je
príslu‰enstvo ã. 508, obj. ã. 7 719 000 990.
278
3928-23.1/0
Obr. 13
Obr. 11
6.3
MontáÏ
Odobratie plá‰Èa u kotla CERASTAR
MontáÏna pripájacia doska, stav po pripojení
3
43
47
112
114
173
V˘stup vykurovacej vody
Vratná vykurovacia voda
Pripojovacia spojka R 3/4 pre plyn
Pripojovacia spojka studenú a teplú ÚV
Rohov˘ ventil studenej úÏ. vody pri ZWR,
prípadne vratn˘ okruh pri ZSR
1
2
Obr. 12
2
4 377-15.1 R
Obr. 14
– VyskrutkovaÈ skrutku vpravo dolu ➀, obe páky
potlaãiÈ dozadu ➁, nakloniÈ dopredu plá‰È kotla
a smerom hore zvesiÈ ➂.
0 112 SK
13
Odobratie plá‰Èa u kotla CERAMINI
6.4
3.
2.
2.
4 377-16.2O
1.
Elektrické pripojenie
Zariadenie riadiace, regulaãné a poistné sú uÏ
pevne prepojené a odskú‰ané. Musí sa realizovaÈ
len elektrické napojenie kotla na mieste in‰talácie
na 230 V / 50 HZ.
Otvor pre vedenie kábla zvoliÈ presne, pretoÏe
pri väã‰iom otvore kotol nebude chránen˘ pre
striekajúcou vodou (IP).
Re‰pektujte bezpeãnostné predpisy podºa
STN 33 2180 a príslu‰né zvlá‰tne predpisy
miestnych rozvodn˘ch podnikov. Podºa
STN 33 2180 musí byÈ el. prípoj ako pevn˘ prívod
na svorkovnicu (nie zásuvkou a zástrãkou). Nie je
prípustné ìaº‰ie odboãenie k in˘m spotrebiãom.
Poloha káblového prívodu na sieÈov˘ prívod
a regulátor je zrejmá z obr. 9 resp 10 (tmavé pole).
Odporúãa sa nechaÈ preãnievaÈ kábel vedúci zo
steny o cca 50 cm.
Pred prácou na elektrick˘ch ãastiach v kaÏdom
prípade nechaÈ bez napätia.
Obr. 15
– Poistnú skrutku vpravo dolu vyskrutkovaÈ ➀ obe
páky stlaãiÈ smerom nadol ➁, plá‰È dopredu
sklopiÈ a smerom hore zvesiÈ ➂.
– NamontovaÈ montáÏnu pripojovaciu dosku,
plynov˘ kohút, pripojovacie príslu‰enstvo pre
studenú a teplú vodu a sifón (obr. 12).
– Potrubnú sieÈ vykurovacieho systému
prepláchnuÈ.
– OdstrániÈ uzávery potrubí kotla a osadiÈ dvojité
spojky na pripojovaciu dosku.
– Plynov˘ kotol zavesiÈ a zaskrutkovaÈ príslu‰né
spojenia.
3
0
4
2
5
1
E
7
4130-11.1R
1
Obr. 17
– Krytku dole vyklopiÈ a odobraÈ ➀.
3
0
2
4
5
1
E
7
4130-12.1R
3
Obr. 16
– V˘pustnú trubku (15/1) spojiÈ s poistn˘m ventilom
(obr. 16).
– V‰etky skrutkové spojenia preskú‰aÈ na tesnosÈ,
max. tlak vo vykurovaciom okruhu 2,5 bar, v
okruhu TÚV 10 bar.
14
0 112 SK
2
Obr. 18
– VyskrutkovaÈ skrutku ➁ a vytiahnúÈ smerom
dopredu kryt panelu ➂.
3
0
2
6.5
4
5
Kotly Junkers smú byÈ prevádzkované iba v spojení
s regulátormi Junkers.
Pripojenie spojit˘ch priestorov˘ch regulátorov
TR 100, TR 200, TRQ 21.., TRP 31.
Prípoj TRP 41/51 je moÏn˘ iba s pripojovacím
regulaãn˘m modulom RAM.
1
E
7
130-13.1R
4
Pripojenie regulácie vykurovania
5
8-9
5-7
10-12
13-14
Obr. 19
– Káblov˘ prechod dolu potlaãiÈ ➃ a odrezaÈ
zodpovedajúci priemer káblu ➄.
Prípoj na sieÈ
L
N NS L S L R
Obr. 21
4130-14.1R
Prípoj ekvitermického regulátora TA 211 E,
TA 21 A1, resp. TA 213 A1, taktieÏ spínacích
hodín EU 2 D, EU 3 T, resp. EU 8 T.
Elektrick˘ prípoj regulátora je moÏn˘ iba podºa
in‰talaãného návodu regulátora.
Pripojenie regulátorov TA 21 A a TA 213 A je moÏné
iba pomocou regulaãného pripájacieho modulu
RAM.
6.6
Pripojenie nepriamo vyhrievaného
zásobníka TÚV (v‰etky zásobníky Junkers
sú s NTC-ãidlami)
E
1
2 4 7 8 9
3
4151-48.6 R
Obr. 20
– Kábel pretiahnuÈ cez prechodku a zapojiÈ podºa
(obr. 20).
– SpäÈ zastrãiÈ prechodku a kábel zaistiÈ.
1
2
Obr. 22
– Závorku vylomiÈ ➀ a kábel uloÏiÈ ➁ ➂.
– Konektor NTC ãidla zásobníka zastrãiÈ na
riadiacu dosku ➂.
0 112 SK
15
6.7
Pripojenie nepriamo ohrievaného
zásobníka s termostatom
2
4
7
Prípoj tepelnej poistky (B2) na
1-okruhovom podlahovom kúrení
– OdstrániÈ môstik (161) medzi svorkami 8 a 9
DC24V
1
6.9
8
DC 24 V
9
1
4151-43.4S
7
8
2
4
7
8
9
9
4151-46.3O
161
9
7 8
8 9
7
8
9
B2
Obr. 23
– Pripoj na svorky 7 a 9.
Môstik 8-9 sa nesmie zru‰iÈ. Pri zapájaní
zásobníkov cudzích v˘robcov, prípadne zapájaní
iného relé na svorky 7 a 9, musí sa pouÏiÈ relé
s pozláten˘mi kontaktami. Alternatívne je moÏné
poÏiÈ termostat zásobníka s prepínacími
kontaktami.
6.8
Prípoj blokovacieho spínaãa DC 24 V
OdstrániÈ môstik (161) medzi svorkami 8 a 9.
Obr. 25
Ak sa preru‰í tepelná poistka, preru‰í sa aj
vykurovanie, aj ohrev TÚV. Je to jedno, ãi sa jedná
o ZWR, alebo ZSR kotol nepracuje.
6.10 Prípoj tepelnej poistky (B2)
v 1-okruhovom systéme so zásobníkom
s termostatom (B1)
– OdstrániÈ môstik (161) medzi svorkou 8 a 9.
DC 24V
1
2
4
7
8
9
161
Blokovacieho
Sperrschalter
spínaãa
4 377-27.1R
Obr. 24
Obr. 26
Ak sa preru‰í tepelná poistka, preru‰í sa aj
vykurovanie, aj ohrev TÚV.
16
0 112 SK
7
Uvedenie do prevádzky s nastavením u v˘robcu
Je nevyhnutné vyplniÈ protokol o uvedení kotla do prevádzky podºa opatrenia 9, str 29
Obr. 27
8.1
14
15/1
61
135
136
170
171
172
173
295
310
317
363
364
365
366
367
Manometer
Lievikov˘ sifón
Odpadová trubica
Tlaãidlo odblokovania poruchy
Hlavn˘ spínaã
Teplotn˘ regulátor nábehového okruhu
Ventily pre údrÏbu v nábehovom a vratnom
okruhu
Koleno prípoja TÚV
Uzavierací kohút plynu
Rohov˘ ventil studenej vody ZWR,
Nálepka typu kotla
Regulátor teploty TÚV
Digitálny ukazovateº
Kontrolka prevádzky horáka
Kontrolka 0/I vyp./zap.
Tlaãidlo kominár
Tlaãidlo „Servis“
ECO-tlaãidlo
– Nastavte veºkosÈ pretlaku expanznej nádoby viì
str 20.
– Prepláchnite kompletne vykurovací systém bez
kotla.
– Otvorte vykurovacie telesá.
– NaplÀte vykurovaciu sústavu na tlak 1,5 bar.
– Odvzdu‰nite vykurovacie telesá.
– Otvorte rohov˘ ventil (170) naplÀte okruh teplej.
– ÚÏitkovej vody a odvzdu‰nite znova naplÀte
sústavu tlakom od 1 do 2 bar.
– Odskú‰ajte kotol na tesnosÈ.
– Overte, ãi hodnoty, uvedené na ‰títku kotla sa
zhodujú so skutoãn˘mi.
– Otvorte plynov˘ kohút (172).
0 112 SK
17
Zapnutie
Iba príprava TÚV (letná prevádzka).
ECO
0
4
3
I
4
3
2
5
1
2
E
5
1
E
7
7
4131-05.2/O
4131-08.3/O
Obr. 28
Obr. 31
Svieti zelene kontrolné svetlo.
V tomto nastavení je aktivovaná príprava TÚV.
Vykurovanie je vypnuté. Pre reguláciu ohrevu
a spínacie hodiny je napätie zabezpeãené.
Zapnutie kúrenia
ECO
3
4
2
5
1
Teplota TÚV u kotla ZWR
Teplotu TÚV je moÏné nastaviÈ medzi 40 °C aÏ
60 °C, tá sa nerozsvieti na displeji.
E
ECO
3
7
2
4
5
4131-06.3/O
1
Obr. 29
Ak je horák v prevádzke, svieti kontrolka ãervene.
Na displeji sa rozsvieti aktuálna teplota vykurovacej
vody. Nezávisle na vykurovaciom systéme sú
moÏné následovné nastavenia:
– Podlahové kúrenie napr: nastavenie „3“, max.
teplota cca 50 °C.
– Nízkoteplotné vykurovanie, napr. nastavenie „E“:
max. teplota cca 75 °C.
– Vykurovací systém pre teploty do 90 °C, napr.
poz. „7“.
Regulácia vykurovania
20°C
15
10
25
30
Aus
4 377-32.1 R
Obr. 30
– OtoãiÈ ºubovoºnú teplotu na priestorovom
regulátore.
– Ekvitermick˘ regulátor (TA 21...) nastaviÈ na
príslu‰nú vykurovaciu krivku.
18
0 112 SK
E
7
4131-10.2/O
Obr. 32
Tlaãidlo-ECO
Tlaãením a drÏaním, aÏ sa displeji nerozosvieti „--“
je moÏné si voliÈ medzi Komfort a ECOprevádzkou.
Komfortná prevádzka, tlaãidlo nesvieti
(nastavenie u v˘robcu) Plynov˘ kotol udrÏuje
neustále teplú vodu. Preto trvá krátko do odberu
teplej vody. Kotol spína aj v ãase, keì nie je Ïiadny
odber TÚV.
ECO-prevádzka, s ohlásením potreby, tlaãidlo
svieti. Nahlasovanie potreby umoÏÀuje
maximálne úspory energie a vody.
Krátkym pootvorením vodovodného kohúta sa
zaãne ohrievaÈ TÚV aÏ do teploty, nastavenej na
regulátore.
Po cca 1 min. je teplá voda zohriata.
ECO-prevádzka bez oznamenia potreby, tlaãidlo
svieti
Pri odbere teplej vody sa zaãne voda vyhrievaÈ na
teplotu, nastavenú na tepelnom regulátore. Preto je
dlh‰í ãas ãakania na teplú vodu.
Teplovodn˘ zásobník pri ZSR
Pri teplovodn˘ch zásobníkoch s NTC-ãidlom.
ECO
Vypnutie kotla
0
3
I
4
3
4
2
2
5
5
1
1
E
E
7
7
4131-11.2/O
4131-10.2/O
Obr. 33
Obr. 35
Znaãka ● predstavuje teplotu vody cca 60 °C. Táto
teplota v normálnej prevádzke by sa nemala
prekroãiÈ. Na pravom doraze je teplota cca 70 °C,
nebezpeãenstvo oparenia. Toto nastavenie je
vhodné len krátkodobo, napr, pri turnusovej
termickej dezinfekcií.
Na ºavom doraze nie je Ïiadna príprava TÚV
Zhasne zelené kontrolné svetlo, spínacie hodiny po
vyãerpaní rezervy chodu zostanú stáÈ.
Ochrana proti mrazu
0
2
Zásobníky s vlastnou tepelnou reguláciou:
Teplotn˘ regulátor kotla je vyraden˘ z funkcie
ECO-tlaãidlo (obr. 27, poz 367)
TlaãiÈ a drÏaÈ tlãítka dovtedy, aÏ sa na displeji
rozosvieti „--“, potom je moÏné si zvoliÈ Komfort,
alebo ECO prevádzku.
Komfort-prevádzka, tlaãidlo nesvieti (nastavenie
u v˘robcu)
PrednosÈ ohrevu zásobníka, t. j. najprv dôjde
k ohrevu TÚV na nastavenú teplotu a aÏ potom kotol
zabezpeãje ohrev vykurovacej vody.
ECO - prevádzka (Tlaãidlo svieti)
Striedavo ohrieva kotol kaÏd˘ch 12 min. zásobník,
potom okruh vykurovania.
Poruchy
V priebehu prevádzky sa môÏme stretnúÈ s
poruchami, napr, zneãistenie horáka, strata tlaku
v plynovom vedení a. p. Na displeji sa rozsvieti
„EA“, alebo „E9“, odblokovacie tlaãídlo svieti a kotol
sa uzavrie.
ECO
3
2
4
5
1
E
7
4131-12.3/O
Obr. 34
Po zatlaãení odblokovacieho tlaãítka, znova sa
rozsvieti na displeji teplota v˘stupu vykurovacej
vody a kotol opäÈ ide do prevádzky.
Ak sa t˘mto porucha neodstráni, volajte servisného
technika.
3
I
4
5
1
E
7
4131-13.1/O
Obr. 36
Poãas obdobia mrazov by mal byÈ vykurovací
systém zapnut˘ a tepeln˘ regulátor kotla by mal byÈ
minimálne na poz. 1. Pri vypnutom kotle
a nebezpeãenstve mrazu sa má do vykurovacej
vody pridávaÈ mrazuvzdorn˘ prostriedok Antifrogen
N v 30 % koncentrácií, alebo FSK primie‰an˘ na
20-50 %, v opaãnom prípade sa musí kotol
vyprázdniÈ a vytvoriÈ vykurovacie médium.
VyprázdÀovanie vykurovacieho zariadenia sa
zákazníkovi prakticky ukáÏe.
Kontrola spalín
Plynov˘ kotol je vybaven˘ 2 kontrolami spalín. Pri
v˘stupe z preru‰ovaãa Èahu odpája kotol kontrola
spalín. Na ukazovateli sa rozsvieti A 4.
Pri v˘stupe zo spaºovacej komory odpája poistka
spalín spaºovaciu komoru. Na ukazovateli sa
rozsvieti A 2.
Po 20 min. kotol sa uvádza automaticky do
prevádzky.
Ak sú odpojenia ãastej‰ie, je najv˘hodnej‰ie nechaÈ
prezrieÈ kotol odborníkom.
Ochrana ãerpadla pred zablokovaním
Táto automatika zabraÀuje pevnému zachyteniu
hriadele ãerpadlá v neãistotách , priºnutím po dlh‰ej
prevádzkovej prestávke. Po kaÏdom odpojení
ãerpadla dochádza k meraniu ãasu a po kaÏd˘ch
24 hod. sa na 1 min. zopne ãerpadlo.
0 112 SK
19
8
Nastavenie plynového kotla podºa
miestnych podmienok
8.1
Mechanické nastavenie
Pozícia teplotného
regulátora vykur. vody
Teplota v˘stupu
vykurovacej vody
1
35 °C
2
43 °C
3
51 °C
4
59 °C
5
67 °C
E
75 °C
7
88 °C
Expanzná nádoba
Pretlak v expanznej nádobe musí zodpovedaÈ
statickej v˘‰ke vykurovacieho systému.
Pri maximálnej teplote v˘stupnej vykurovacej vody
88 °C sú vo vzájomnom vzÈahu vodn˘ obsah
sústavy a statická v˘‰ka (m). Roz‰írenie kapacity je
moÏné dosiahnúÈ, ak pretlak v expanznej nádrÏí sa
zníÏi na 0,5 bar otvorením ventilu (obr. 3 a 4,
pozícia 26).
m
8
9
10
11
12
13
14
Z.. 5/11
85
76
69
63
56
49
42
Z.. 18,24 122 112 102
92
82
71
61
Diagram ãerpadiel
Na svorkovnici je moÏné u ãerpadiel si voliÈ medzi 2
ãerpadlov˘mi diagramami.
H (bar)
Ohraniãenie maximálnej teploty vykurovacej
vody
Teplota vykurovacej vody je nastaviteºná medzi
35 °C a 88 °C. Nízkoteplotné ohraniãenie je tepeln˘
regulátor (136) ohraniãen˘ pozíciou „E“.
To odpovedá max. teplote vykurovacej vody 75 °C,
ão nevyÏaduje Ïiadne nastavenie na prepoãítané
tepelné straty budovy.
Zv˘‰enie nízkoteplotného ohraniãenia E
Pri vykurovacích systémoch s vysok˘mi v˘stupn˘mi
teplotami vykurovacej vody je moÏné toto
ohraniãenie zv˘‰iÈ, pozri (obr. 37).
– Îlt˘ gombík na teplotnom regulátore vykurovacej
vody vytiahnúÈ a otoãiÈ o 180 °C, znovu zatlaãiÈ
(vyv˘‰en˘ bod smerom von, ohraniãenie na „E“,
zv˘‰en˘ bod dovnútra, bez ohraniãenia).
0,7
0,6
0,5
C
0,4
B2
0,3
A1
B1
0,2
0,1
A2
0
200
0
4 377-62.1 R
400
600
800
1000
1200
Q
Obr. 38
A1:
A2:
B1:
B2:
C:
H:
Q:
Obr. 37
20
0 112 SK
Z.. 5/11... spôsob spínania 1
Z.. 5/11... spôsob spínania 2
Z.. 18, 24.. spôsob spínania 1
Z.. 18, 24..spôsob spínania 2
Z.. 18, 24...v˘konnej‰ie ãerpadlo
Zostatková dopravná v˘‰ka
Obehové mnoÏstvo vykurovacej vody
1400
(l/h)
8.2
Nastavovanie na Bosch Heatronic
8.2.1 Zv˘‰enie ‰tartovacieho v˘konu, servisná
funkcia 9.0 (len u zemného plynu)
Aby bolo dosiahnuté aj pri nepriazniv˘ch
prevádzkov˘ch podmienkach (napr. vy‰‰í Èah
komínu) bezpeãnej‰ej realizácie ‰tartu, zv˘‰i
zariadenie automaticky po opakovanom ‰tarte
‰tartovací v˘kon.
Zv˘‰en˘ ‰tartovací v˘kon nemusí byÈ
nastaven˘, ale je potrebné uviesÈ zobrazenie na
displeji do priloÏeného protokolu o uvedení do
prevádzky.
To podstatne uºahãuje nastavenie v prípade v˘meny
riadiacej dosky. Nastavenie z v˘roby je u zemného
plynu 65 % menovitého v˘konu. U propán-butánu
‰tarovací v˘kon není zv˘‰en˘.
V˘ber zobrazenia na displeji pre zv˘‰en˘
‰tartovací v˘kon.
ECO
3
2
Protokol o uvedení do prevádzky
Dátum uvedenia do prevádzky ________________________
V˘hrevnosÈ HuB _____ kWh/m3 MnoÏ. plynu _______ l/min
Nízkoteplotn˘ kotol _________
·tandardn˘ kotol _______
Nastavenie Bosch Heatronic
Servisné funkcie
Displej
Hodnota
Zv˘‰en˘ ‰tart. v˘kon
9.0
_______
Max. vykurov. v˘kon
5.0
_______
_____ kW
Min. v˘kon (len Z.. K..)
5.5
_______
_____ kW
V˘kon dobíj.zásobníka
2.3
_______
_____ kW
Displej = hodnota
Max. teplota vyk. vody
2.5
______________ ° C
Druh spínania ãerpadla
2.2
_________________
Taktovací cyklus
2.4
_____________ min.
Spínacia diferencia (∆t)
2.6
_______________ K
4
Uvedenie do prevádzky
5
1
E
7
6 720 610 115 SK (99.07) OSW
4130-33.2/O
Obr. 39
– Regulátor teploty na v˘stupe vykurovacej vody
nastaviÈ na „E“.
– Tlaãidlo - kominár a servisné tlaãidlo slaãiÈ a
drÏaÈ, pokiaº sa na displeji neobjaví „--“.
Obr. 42
– Zobrazenie na displeji pre zv˘‰en˘ ‰tartovací
v˘kon zaznamenaÈ do priloÏeného protokolu
uvedenia do prevádzky kotla.
ECO
3
2
4
5
ECO
3
1
4
2
E
5
7
1
E
4130-33.2/O
7
Obr. 43
4130-34.2/O
Obr. 40
– Po uvoºnení tlaãidiel sa objaví po dobu 5 s „9.6“,
potom „00.“ a tlaãidla svietia.
– Tlaãidlo - kominár a servisné tlaãidlo stlaãiÈ
a drÏaÈ, pokiaº sa neobjaví na displeji „==“.
– Regulátorom teploty vykurovacej vody opäÈ
nastaviÈ na pôvodnú hodnotu.
ECO
3
2
4
5
1
E
7
4377-81.1/O
Obr. 41
– Regulátorom teploty vykurovacej vody otáãaÈ, aÏ
sa objaví „9.0“, po 5 s je na displeji zobrazené
nastavenie zv˘‰eného ‰tartovacieho v˘konu.
– Údaj na displeji pre zv˘‰en˘ ‰tartovací v˘kon
uveìte do protokolu o uvedení do prevádzky
kotla.
0 112 SK
21
8.2.2 Max. vykurovací v˘kon, servisná
funkcia 5.0
Niektoré plynárenské podniky odvodzujú základnú
cenu plynu od v˘konu kotla. Preto je nastavenie
vykurovacieho v˘konu zmysluplné. Vykurovací
v˘kon môÏe byÈ nastaven˘ medzi najniωím
a menovit˘m tepeln˘m v˘konom na ‰pecifickú
potrebu tepla.
Pri príprave teplej vody je k dispozícií pln˘ menovit˘
tepeln˘ v˘kon.
Nastavenie od v˘robcu, pozri technické údaje.
Zmena maximálneho vykurovacieho v˘konu
– UvoºniÈ tesniacu skrutku 3 (obr. 81) a pripojiÈ
U-manometer.
ECO
3
2
4
ECO
3
4
2
5
1
E
0
7
4130-35.2/O
Obr. 47
– Regulátor teploty teplej vody pootoãiÈ doºava na
doraz. Tlaãidlo-kominár a servisné tlaãidlo
blikajú.
– Regulátor TÚV pootoãiÈ pomaly doprava a
nastaviÈ vykurovací v˘kon podºa odpovedajúceho
tlaku na d˘zach, tabuºka na str. 36.
– Vykurovací v˘kon v kW a zobrazenie na displeji
zaznamenaÈ do priloÏeného protokolu uvedenia
do prevádzky kotla (obr. 42 ).
5
1
E
ECO
7
3
2
4
5
4130-33.2/O
1
Obr. 44
– Regulátor teploty pre vykurovaciu vodu nastaviÈ
na „E“.
– Tlaãidlo - kominár a servisné tlaãidlo stlaãiÈ
a drÏaÈ, pokiaº sa na displeji neobjaví „==“.
ECO
3
4
2
5
1
E
7
4130-34.2/O
Obr. 45
– Po uvoºnení tlaãidiel sa objaví po dobu 5 s „9.6“,
potom „00.“ a tlaãidla svietia.
ECO
3
4
2
5
1
E
7
4130-34.a/O
Obr. 46
– Regulátorom teploty vykurovacej vody otáãaÈ, aÏ
sa objaví „5.0“, po 5 s sa objaví nastavenie „99.“
pre maximálny vykurovací v˘kon.
22
0 112 SK
E
7
4130-33a.1/O
Obr. 48
– Tlaãidlo - kominár a servisné tlaãidlo stlaãiÈ
a drÏaÈ, pokiaº sa na displeji neobjaví „[]“.
– Vykurovací v˘kon je uloÏen˘ v pamäti, tlaãidla
zhasnú a znovu je zobrazená teplota vykurovacej
vody.
– Regulátor teploty vykurovacej vody a regulátor
TÚV nastaviÈ na pôvodné hodnoty a tesniacu
skrutku pevne dotiahnúÈ.
8.2.3 Min. vykurovací v˘kon,
servisná funkcia 5.5
Minimálny v˘kon plynového závesného kotla
ZSR 5/11-5 je obmedzen˘ v˘robcom, pozri
technické dáta.
U komínu, ktor˘ je odoln˘ proti vlhkosti pre teploty
spalín pod 80 °C, ktorého prierez bol vypoãítan˘
podºa DIN 4750, môÏe byÈ minimálny v˘kon e‰te
redukovan˘.
Zmena minimálneho v˘konu
– UvoºniÈ tesniacu skrutku 3 (obr. 81) a pripojiÈ
U-manometer.
ECO
3
2
4
5
1
E
ECO
3
4
2
5
1
E
0
7
4130-35.2/O
Obr. 52
– Regulátor TÚV pootoãiÈ doºava na doraz.
Tlaãidlo-kominár a servisné tlaãidlo blikajú.
– Regulátor TÚV pootoãiÈ pomaly doprava
a nastaviÈ vykurovací v˘kon podºa
odpovedajúceho tlaku na d˘zach, tabuºka na
str. 36.
– Vykurovací v˘kon v kW a zobrazenie na displeji
zaznamenaÈ do priloÏeného protokolu (obr. 42).
7
ECO
4130-33.2/O
3
Obr. 49
2
– Regulátor teploty vykurovacej vody nastaviÈ
na „E“.
– Tlaãidlo-kominár a servisné tlaãidlo stlaãiÈ
a drÏaÈ, pokiaº sa neobjaví na displeji „==“.
ECO
3
4
2
5
1
E
7
4130-34.2/O
Obr. 50
4
5
1
E
7
4130-33a.1/O
Obr. 53
– Tlaãidlo - kominár a servisné tlaãidlo stlaãiÈ
a drÏaÈ, pokiaº sa neobjaví na displeji „[ ]“.
Minimálny v˘kon je uloÏen˘ v pamäti, tlaãidlá
zhasnú a opäÈ je zobrazená teplota vykurovacej
vody.
– Regulátor teploty vykurovacej vody a regulátor
TÚV nastaviÈ na pôvodné hodnoty a tesniacu
skrutku pevne dotiahnúÈ.
– Po uvoºnení tlaãidiel sa objaví po dobu 5 s „9.6“,
potom „00.“ a tlaãidlá svietia.
ECO
3
2
4
5
1
E
7
4377-82.2/O
Obr. 51
– Regulátorom teploty vykurovacej vody otáãaÈ, aÏ
sa objaví nastavenie „5.5“ pre minimálny v˘kon.
0 112 SK
23
8.2.4 V˘kon ohrevu zásobn.,
servisná funkcia 2.3
V˘kon ohrevu zásobníka môÏe byÈ nastaven˘ medzi
najmen‰ím a menovit˘m tepeln˘m v˘konom,
prená‰aného do zásobníka TÚV.
V˘robcom je nastaven˘ menovit˘ tepeln˘ v˘kon,
zobrazen˘ na displeji „99“.
Zmena v˘konu ohrevu zásobníka
– UvoºniÈ tesniacu skrutku 3 (obr. 81) a pripojiÈ
U manometer.
ECO
4
3
2
5
1
E
7
4130-28.2/O
ECO
3
4
2
5
1
E
0
7
4377-60.1/O
Obr. 57
– Regulátor TÚV pootoãiÈ doºava na doraz.
Tlaãidlo-kominár a servisné tlaãidlo blikajú.
– Regulátor TÚV pootoãiÈ pomaly doprava
a nastaviÈ vykurovací v˘kon zásobníku podºa
odpovedajúceho tlaku na d˘zach, tabuºka na
str. 36.
– Nabíjací v˘kon zásobníka v kW a zobrazenie na
displeji zaznamenaÈ do priloÏeného protokolu
uvedenia kotla do prevádzky (obr. 42).
Obr. 54
– Regulátor teploty vykurovacej vody nastaviÈ
na „E“.
– Servisné tlaãítko stlaãiÈ a drÏaÈ, pokiaº sa
neobjaví na displeji „--“.
ECO
3
2
4
5
1
E
7
ECO
4130-32.2/O
4
3
2
Obr. 58
5
1
E
7
4130-29.2/O
Obr. 55
– Po uvoºnení servisného tlaãidla sa objaví po dobu
5 s „4.6“, potom „00.“ resp. „01.“ a tlaãidlo svieti.
ECO
3
4
2
5
1
E
7
4377-54.1/O
Obr. 56
– OtáãaÈ regulátorom teploty vykurovacej vody,
pokiaº sa neobjaví „2.3“ a po 5 s sa objaví
nastavenie v˘kon ohrevu zásobníka.
24
0 112 SK
– Servisné tlaãidlo stlaãiÈ a drÏaÈ, pokiaº sa neobjaví
na displeji „[]“.
V˘kon ohrevu zásobníka je uloÏen˘ v pamäti.
Tlaãidlo zhasne a znovu je zobrazená teplota
vykurovacej vody.
– Regulátor vykurovacej vody a regulátor TÚV
nastaviÈ na pôvodné hodnoty a tesniacu skrutku
pevne dotiahnuÈ.
8.2.5 Maximálna teplota vykurovacej vody,
servisná funkcia 2.5
– Maximálna teplota vykurovacej vody sa môÏe
pohybovaÈ v rozmedzí 35 °C a 88 °C.
ECO
3
4
2
5
1
E
Zmena maximálnej teploty vykurovacej vody
0
7
4377-43.2/O
ECO
3
4
2
Obr. 62
5
1
E
7
4130-28.2/O
Obr. 59
– Regulátor teploty vykurovacej vody nastaviÈ
na „E“.
– Servisné tlaãidlo stlaãiÈ a drÏaÈ, pokiaº sa neobjaví
na displeji „--“.
– Regulátorom teploty vykurovacej vody nastaviÈ
poÏadovanú maximálnu teplotu vykurovacej
vody. Servisné tlaãidlo a displej blikajú.
– Maximálna teplota vykurovacej vody zaznamenaÈ
do priloÏeného protokolu o uvedení kotla do
prevádzky (obr. 42).
– Servisné tlaãidlo stlaãiÈ a drÏaÈ dovtedy, pokiaº sa
neobjaví „[]“.
ECO
3
2
4
5
ECO
3
4
1
2
E
5
7
1
E
4130-32.2/O
7
Obr. 63
4130-29.2/O
Obr. 60
– Po uvoºnení servisného tlaãidla sa objaví po dobu
5 s „4.6“, potom „00.“, resp. „01.“ a tlaãidlo svieti.
Maximálna teplota vykurovacej vody je uloÏená
v pamäti, tlaãidlo zhasne a opäÈ je zobrazená
teplota vykurovacej vody.
– Regulátor vykurovacej vody a regulátor TÚV
nastaviÈ na pôvodné hodnoty.
ECO
3
2
4
5
1
E
7
0
4377-42.1/O
Obr. 61
– Regulátorm teploty vykurovacej vody otáãaÈ, aÏ
sa objaví „2.5“, a po 5 s sa znázorni „88“.
0 112 SK
25
8.2.6 Spôsob spínania chodu ãerpadla,
servisná funkcia 2.2
Pri pripojení ekvitermického regulátora je
automaticky zapnut˘ reÏim ãerpadla 3.
Pri pripojení regulátora TRP 41/51 s pripojovacím
modulom regulátora RAM je nutne potrebné zmeniÈ
spôsob spínania ãerpadla manuálne na 2.
ECO
3
4
2
5
1
E
7
4130-30.2/O
Spôsob spínania chodu ãerpadla pri kúrení
Spôsob 1
U vykurovacích systémoch bez regulácie.
âerpadlo je spínané regulátorom teploty
vykurovacej vody (136).
Spôsob 2
U vykurovacích sústavach s regulátorom teploty
miestnosti.
Regulátor teploty vykurovacej vody spína iba plyn,
ãerpadlo beÏí ìalej. Priestorov˘ regulátor spína plyn
a ãerpadlo.
Spôsob 3
âerpadlo je spínané ekvitermick˘m regulátorom.
Pri letnej prevádzke je ãerpadlo v ãinnosti iba pri
príprave TÚV.
Nastavenie z v˘roby je 2
Zmena spôsobu spínania chodu ãerpadla
Obr. 66
Regulátorom teploty vykurovacej vody otáãaÈ, aÏ sa
objavi „2.2“, po 5 s sa objavi nastaven˘ spôsob
spínania ãerpadla „2.“.
ECO
3
4
2
5
1
E
7
4130-31.2/O
Obr. 67
– Regulátorom teploty TÚV nastaviÈ poÏadovan˘
spôsob spínania ãerpadla, napr. „3.“, pre spôsob
spínania 3. Servisné tlaãidlo a displej blikajú.
– Nastaven˘ spôsob spínania ãerpadla
zaregistrovaÈ do priloÏeného protokolu (obr. 42).
ECO
3
ECO
4
2
3
5
2
1
4
5
E
1
E
7
7
4130-28.2/O
4130-32.2/O
Obr. 64
– Regulátor teploty vykurovacej vody nastaviÈ
na „E“.
– Servisné tlaãidlo stlaãiÈ a drÏaÈ, pokiaº sa neobjaví
na displeji „--“.
ECO
3
2
4
5
1
E
7
4130-29.2/O
Obr. 65
– Po uvoºnení servisného tlaãidla sa objavi po dobu
5 s „4.6“, potom „00.“ a tlaãidlo svieti.
26
0 112 SK
Obr. 68
– Servisné tlaãidlo stlaãiÈ a drÏaÈ, k˘m sa
neobjaví „[]“.
Spôsob spínania chodu ãerpadla je uloÏen˘
v pamäti, tlaãidlo zhasne a znovu je zobrazená
teplota vykurovacej vody.
– Regulátor teploty vykurovacej vody a regulátor
TÚV nastaviÈ na pôvodné hodnoty.
8.2.7 Taktovacia uzávera, servisná funkcia 2.4
ECO
V spínacej skrinke môÏe byÈ taktovacia uzávera
individuálne nastavená v krokoch po 1 min. Rozsah
nastavenia je medzi 0 aÏ 15 min. Nastavenie
z v˘roby je 3 min.
3
4
2
5
1
E
7
Zmena taktovacej uzávery
4130-31.2/O
ECO
3
4
2
5
1
E
7
4130-28.2/O
Obr. 72
– Regulátorom teploty TÚV nastaviÈ poÏadovanú
taktovaciu uzáveru, napr „3.“ pre 3 min., servisné
tlaãidlo a displej blikajú.
– Taktovaciu uzáveru zaznamenaÈ do priloÏeného
protokolu uvedenia kotla do prevádzky (obr. 42).
Obr. 69
– Regulátor teploty vykurovacej vody nastaviÈ
na „E“.
– Servisné tlaãidlo stlaãiÈ a drÏaÈ, pokiaº sa neobjaví
na displeji „--“.
ECO
3
4
2
5
1
E
7
ECO
3
4130-32.2/O
4
2
Obr. 73
5
1
E
7
4130-29.2/O
Obr. 70
– Po uvoºnení servisného tlaãidla sa objaví po dobu
5 s „4.6“, potom „00.“, resp „01.“ a tlaãidlo svieti.
– StlaãiÈ a drÏaÈ servisné tlaãidlo, pokiaº sa
neobjaví „[]“.
Taktovacia uzávera je uloÏená v pamäti. Tlaãidlo
zhasne a znovu je zobrazená teplota vykurovacej
vody.
– Regulátor teploty vykurovacej vody a regulátor
TÚV nastaviÈ na pôvodné hodnoty.
8.2.8 Spínacia diferencia (∆t), servisná
funkcia 2.6
ECO
3
2
4
5
1
E
Spínacia diferencia môÏe byÈ nastavená v krokoch
po 1 K. Predt˘m je potrebné nastaviÈ taktovaciu
uzáveru na 0. Rozsah nastavenia je 0-30 K.
Nastavenie z v˘roby je 0 K.
Zmena spínacej diferencie
7
4130-40.2/O
ECO
Obr. 71
3
2
– Regulátorom teploty vykurovacej vody otáãaÈ, aÏ
sa objaví „2.4“, po 5 s sa objaví nastavená
taktovacia uzávera.
4
5
1
E
7
4130-28.2/O
Obr. 74
– Regulátor teploty vykurovacej vody nastaviÈ
na „E“.
– Servisné tlaãidlo stlaãiÈ a drÏaÈ, pokiaº sa na
displeji neobjaví „--“.
0 112 SK
27
ECO
3
4
2
5
1
E
7
4130-29.2/O
Obr. 75
– Po uvoºnení servisného tlaãidla sa objaví po dobu
5 s „4.6“, potom „00.“, resp „01.“ a tlaãidlo svieti.
ECO
3
4
2
5
1
E
7
4130-54.2/O
Obr. 76
– Regulátorom teploty vykurovacej vody otáãaÈ, aÏ
sa objaví „2.6“, po 5 s nastavená hodnota.
ECO
3
4
2
5
1
E
7
4130-55.2/O
Obr. 77
– Regulátorom teploy TÚV nastaviÈ poÏadovanú
spínaciu diferenciu, napr. „10.“ pre 10 K, servisné
tlaãidlo a displej blikajú.
– Spínaciu diferenciu zaznamenaÈ do priloÏeného
protokolu uvedenia kotla do prevádzky (obr. 42).
ECO
3
2
4
5
1
E
7
4130-32.2/O
Obr. 78
– StlaãiÈ a drÏaÈ servisné tlaãidlo, k˘m sa objaví „[]“.
Spínacia diferencia je uloÏená v pamäti. Tlaãidlo
zhasne a znovu je zobrazená teplota vykurovacej
vody.
– Regulátor teploty vykurovacej vody a regulátor
TÚV nastaviÈ na pôvodné hodnoty.
28
0 112 SK
9
Protokol uvedenia kotla do
prevádzky
1
Je nevyhnutné vyplniÈ priloÏen˘ protokol uvedenia
kotla do prevádzky a viditeºne nalepiÈ na kotol.
Znaãne to zjednodu‰í nastavenie kotla v prípade
jeho opravy.
4
2
ECO
3
4
2
5
1
E
7
4377-65.1/O
3
Obr. 79
V˘ber nastaven˘ch hodnôt Bosch Heatronic
kedy vybraÈ
servisná funkcia
VÏdy
(u zemného
plynu)
Zv˘‰en˘
‰tartovací v˘kon
Z.. 5/11: vÏdy
Z.. 18, 24: iba
pri odch˘lke
od nastavenia
z v˘roby 1)
Max. vykurovací
v˘kon
Min. vykurovací
v˘kon
V˘kon ohrevu
zásobníka
Max. teplota
vykurovacej vody
Iba pri
odch˘lke od
nastavenia z
v˘roby1)
Druh spínania
ãerpadla
Taktovacia
uzávera
Spínacia
diferencia
ako vybraÈ
➂ otáãaÈ, aÏ ➃ = „9.0“,
poãkaÈ, aÏ sa ➃
zmení, zaznamenaÈ
ãíslo
9.0
5.0
StlaãiÈ ➀ a ➁, pokiaº
sa na displeji ➃
nezobrazí „==“,
poãkaÈ pokiaº ➃
nezobrazí „0.“.
➂ otáãaÈ, aÏ ➃ = „5.0“,
poãkaÈ, aÏ sa ➃
zmení, zaznamenaÈ
ãíslo
5.5
➂ otáãaÈ, aÏ ➃ = „5.5“,
poãkaÈ, aÏ sa ➃
zmení, zaznamenaÈ
ãíslo
2.3
➂ otáãaÈ, aÏ ➃ = „2.3“,
poãkaÈ, aÏ sa ➃
zmení, zaznamenaÈ
ãíslo
2.5
➂ otáãaÈ, aÏ ➃ = „2.5“,
poãkaÈ, aÏ sa ➃
zmení, zaznamenaÈ
ãíslo
2.2
StlaãiÈ ➁ pokiaº sa
na displeji ➃
nezobrazí „--“,
poãkaÈ pokiaº ➃
nezobrazí „00.“
resp. „01.“.
➂ otáãaÈ, aÏ ➃ = „2.2“,
poãkaÈ, aÏ sa ➃
zmení, zaznamenaÈ
ãíslo
2.4
➂ otáãaÈ, aÏ ➃ = „2.4“,
poãkaÈ, aÏ sa ➃
zmení, zaznamenaÈ
ãíslo
2.6
➂ otáãaÈ, aÏ ➃ = „2.6“,
poãkaÈ, aÏ sa ➃
zmení, zaznamenaÈ
ãíslo
StlaãiÈ ➀ a ➁,
pokiaº ➃
nezobrazí „==“.
StlaãiÈ ➁, pokiaº
➃ nezobrazí „--“.
1) Hodnoty nastavené vo v˘robnom závode vyãítaÈ z „8.2 Nastavovanie na Bosch Heatronic“, resp. „3 Technické údaje“.
➂ opäÈ nastaviÈ na pôvodne nastavenú hodnotu
0 112 SK
29
10
Nastavenie plynu
Kotly JUNKERS sú prednastavené na druh plynu,
udan˘ v objednávaciom ãísle a na ‰títku kotla.
Zemn˘ plyn: Kotly sú nastavené z v˘roby na
hodnotu vstupného pretlaku plynu 20 mbar
a Wobbeho index 14,9 kWh/m3 a zaplombované.
Propán - bután: Kotly sú nastavené z v˘roby na
hodnotu vstupného pretlaku plynu 50 mbar
a zaplombované.
V prípade potreby (napr. pri prestavbe na in˘ druh
plynu) je moÏné nastaviÈ menovit˘ v˘kon metódou
merania tlaku plynu na d˘zach, resp. volumetrickou
metódou. Pre obe metódy je potrebn˘
U-manometer. Metóda nastavenia pretlaku na
d˘zach je ãasovo úspornej‰ia, preto ju
doporuãujeme.
3
64
65
START
MAX
63
7
4 377-47.1/O
Obr. 81
3
Meracie hrdlo na meranie pretlaku na
tryskách
Meracie hrdlo na pripájací pretlak plynu
Nastavovacia skrutka pre max. mnoÏstvo
plynu
Nastavovacia skrutka pre min. mnoÏstvo
plynu
Kryt nastavovania max. mnoÏstva plynu
7
63
64
65
Obr. 80
– OdloÏte kryt obsluÏného panelu
– OdstráÀte dve skrutky ➀ na ovládacej skrinke
a vyklopte spínaciu skrinku smerom dole ➁.
Metóda nastavenia tlaku na d˘zach
ECO
3
4
2
5
1
E
7
4130-28.2/O
Obr. 82
– Regulátor teploty vykurovacej vody otoãiÈ na „E“.
– StlaãiÈ a drÏaÈ servisné tlaãidlo, k˘m sa neobjaví
na displeji „--“.
ECO
3
2
4
5
1
E
7
4130-29.2/O
Obr. 83
– Po uvoºnení servisného tlaãidla sa po dobu 5 s
objaví „4.6“, potom „00.“ alebo „01.“ a tlaãidlo
svieti.
30
0 112 SK
ECO
3
4
2
5
1
E
7
4130-48.2/O
Obr. 84
– OtáãaÈ regulátorom teploty vykurovacej vody
dovtedy, pokiaº sa neobjaví „2.0“ a po 5 s sa
objaví nastaven˘ prevádzkov˘ reÏim „0.“
(normálna prevádzka).
ECO
3
2
4
5
1
E
7
4130-49.2/O
Obr. 85
– UvoºniÈ tesniacu skrutku 3 a pripojiÈ
U-manometer.
– Na regulátore teploty TÚV nastaviÈ „2.“ , t. j.
maximálny vykurovací v˘kon
– OdstrániÈ zaplombovan˘ kryt 65 (obr. 81), kryjúci
nastavovacie skrutky nastavenia plynu.
– Pre „max.“ tlak na d˘ze (mbar) odãítaÈ príslu‰nú
hodnotu z tabuºky na str. 36. Tlak plynu na d˘ze
nastaviÈ skrutkou 63. Otáãanie doprava = viac
plynu, doºava = menej plynu.
U kotlov na propán-bután zaskrutkujte skrutku 63
na doraz.
– Na regulátore TÚV nastaviÈ „1.“, t. j. minimálny
vykurovací v˘kon.
– Pre „min.“ tlak na d˘ze odãítaÈ príslu‰nú hodnotu
tlaku z tabuºky na str. 36. Tlak plynu na d˘ze
nastaviÈ skrutkou 64. U kotlov na kvapaln˘ plyn
zaskrutkujte skrutku 64 na doraz.
– Nastavené hodnoty „min.“ a „max.“ skontrolovaÈ,
prípadne skorigovaÈ
– VypnúÈ plynov˘ závesn˘ kotol a uzavrieÈ plynov˘
kohút, odpojiÈ U-manometer a utiahnuÈ tesniacu
skrutku 3.
– UvoºniÈ tesniacu skrutku 7 a na merací nátrubok
pripojte trubicu U-manometra.
– OtvoriÈ plynov˘ kohút a zapnúÈ kotol.
– StlaãiÈ a drÏaÈ servisné tlaãidlo, pokiaº sa na
displeji neobjaví „--“.
– Po uvoºnení servisného tlaãidla sa po dobu 5 s
objaví „4.6“, potom „00.“, resp. „01.“ a tlaãidlo
svieti.
– OtáãaÈ regulátorom vykurovacej vody, k˘m sa
nebjaví „2.0“ a po 5 s sa objaví nastaven˘
prevádzkov˘ reÏim „2.0“ (normálna prevádzka).
– Na regulátore TÚV nastaviÈ „2.“, t. j. maximálny
v˘kon kúrenia.
– PoÏadovan˘ tlak plynovej prípojky u zemného
plynu je medzi 18 a 24 mbar. Pod 18 , prípadne
nad 24 mbar nesmie prebehnúÈ nastavenie ani
uvedenie do prevádzky. ZistiÈ príãinu a chybu
odstrániÈ. Ak to není moÏné, uzavrieÈ prívod
plynu ku kotlu, a informovaÈ rozvodn˘ podnik.
– Na regulátore TÚV opäÈ nastaviÈ „0.“, to
znamená normálnu prevádzku
– StlaãiÈ a drÏaÈ servisné tlaãidlo tak dlho, aÏ sa
neobjaví „[]“.
Normálna prevádzka je opäÈ uloÏená v pamäti.
Tlaãidlo zhasne a displej zase ukazuje teplotu
vykurovacej vody.
– Pri neobvyklom tvare plameÀa vykonaÈ kontrolu
tlaku plynu na d˘zach.
– UzavrieÈ plynov˘ kohút, odpojiÈ U-manometer
a dotiahnuÈ tesniacu skrutku 7.
– NasadiÈ krytku 65 na nastavovacie skrutky plynu
– a zaplombovaÈ.
– Regulátor teploty vykurovacej vody a TÚV
nastaviÈ na pôvodne nastavené hodnoty.
Objemová (volumetrická) metóda.
– Pri primie‰avaní zmesi kvapalného plynu so
vzduchom v ãase odberovej ‰piãky skontrolovaÈ
nastavenie metódou nastavenia tlaku na d˘zach.
– Wobbe index (W0) a spalné teplo (H0), resp.
v˘hrevnosÈ (HuB) na poÏiadanie dodá plynáreÀ.
– OdstrániÈ zaplombovan˘ kryt 65 (obr. 81), kryjúci
nastavovacie skrutky plynu.
– Pre ìal‰ie zoradenie musí byÈ kotol v ustálenom
stave (viac ako 5 min. v prevádzke).
– StlaãiÈ a drÏaÈ servisné tlaãidlo, pokiaº sa na
displeji neobjaví „--“ (obr. 82).
– Po uvoºnení servisného tlaãidla sa po dobu 5 s
objaví „4.6“, potom „00.“, resp. „01.“ a tlaãidlo
svieti (obr. 83).
– OtáãaÈ regulátorom teploty vykurovacej vody,
pokiaº sa neobjaví „2.0“ a po 5 s sa objaví
nastaven˘ prevádzkov˘ reÏim „0.“, t. j. normálna
prevádzka (obr. 84).
– Na regulátore TÚV nastaviÈ „2.“ t. j. maximálny
v˘kon vykurovania (obr. 85).
– Pre „max“ prietokové mnoÏstvo (l/min) odãítaÈ
príslu‰nú hodnotu z tabuºky na str. 36. Prietokové
mnoÏstvo nastaviÈ na poãítadle nastavovaciou
skrutkou 63. Otáãanie doprava - viacej plynu,
doºava - menej plynu. U kotla na propán-bután
zaskrutkujte nastavovaciu skrutku 63 na doraz.
– Na regulátore teplty TÚV nastaviÈ „1.“, t. j.
minimálny v˘kon vykurovania.
0 112 SK
31
– Pre „min“ prietokové mnoÏstvá (l/min) odãítaÈ
príslu‰nú hodnotu z tabuºky na str. 36. Prietokové
mnoÏstvo upraviÈ nastavovaciou skrutkou 64.
U kotlov na P-B zaskrutkujte nastavovaciu
skrutku 64 na doraz.
– Nastavené hodnoty „min“ a „max“ skontrolovaÈ,
prípadne skorigovaÈ.
– VypnúÈ plynov˘ závesn˘ kotol a uzavrieÈ plynov˘
kohút.
– UvoºniÈ tesniacu skrutku 7 a na merací nátrubok
pripojte trubicu U-manometra.
– OtvoriÈ plynov˘ kohút a zapnúÈ kotol.
– StlaãiÈ a drÏaÈ servisné tlaãidlo, pokiaº sa na
displeji neobjaví „--“.
– Po uvoºnení servisného tlaãidla sa po dobu 5 s
objaví „4.6“, potom „00.“, resp. „01.“ a tlaãidlo
svieti.
– OtáãaÈ regulátorom vykurovacej vody, k˘m sa
nebjaví „2.0“ a po 5 s sa objaví nastaven˘
prevádzkov˘ reÏim „0.“ (normálna prevádzka).
– Na regulátore TÚV nastaviÈ „2.“, t. j. maximálny
v˘kon kúrenia.
– PoÏadovan˘ tlak plynovej prípojky u zemného
plynu je medzi 18 a 24 mbar.
– Na regulátore TÚV opäÈ nastaviÈ „0.“, to
znamená normálnu prevádzku
– StlaãiÈ a drÏaÈ servisné tlaãidlo tak dlho, aÏ sa
neobjaví „[]“.
Normálna prvádzka je opäÈ uloÏená v pamäti.
Tlaãidlo zhasne a displej zase ukazuje teplotu
vykurovacej vody.
– Pri neobvyklom tvare plameÀa vykonaÈ kontrolu
tlaku plynu na d˘zach.
– UzavrieÈ plynov˘ kohút, odpojiÈ U-manometer
a dotiahnuÈ tesniacu skrutku 7.
– Pri kontrole tlaku na d˘zach uprednostÀujeme
metódu nastavovania tlaku na d˘zach.
– Regulátor teploty vykurovacej vody a TÚV
nastaviÈ na pôvodne nastavené hodnoty.
32
0 112 SK
11
Prestavba na in˘ druh plynu
Kotol je moÏno pfiestavaÈ na zemn˘ plyn
18(20) mbar, alebo na propan 30(50) mbar. Postup
prestavby a nastavenia kotla je uveden˘
v príslu‰nom návode k prestavbovej sade.
12
Prispôsobenie na komín
Plynov˘ závesn˘ kotol má vysokú úãinnosÈ a preto
nízku teplotu spalín.
Aby sa zabránilo prevlhnutiu komína, je dôleÏité,
aby bol tento vyroben˘ pre urãitú teplotu spalín.
Pri v˘mene môÏe byÈ nízkoteplotn˘ kotol prestavan˘
na ‰tandardn˘ vykurovací kotol a t˘m sa zv˘‰i
teplota spalín (pozri „3 Technické údaje“).
2.
Prestavba nízkoteplotného na ‰tandardn˘ kotol
– OdskrutkovaÈ prednú stenu horákovej komory.
1.
4 377-80.1 R
Obr. 88
– Prednú stranu horákovej komory opäÈ
namontovaÈ.
– NalepiÈ priloÏen˘ ‰títok „prestavené na
‰tandardn˘ kotol“, podºa v˘konu kotla
13
4 377-78.1 R
Obr. 86 ZSR 5/11-5
Meranie straty spalinami
– StlaãiÈ a drÏaÈ tlaãidlo-kominár, aÏ sa tlaãidlo
rozsvieti.
Závesn˘ kotol sa uvedie na nastaven˘ vykurovací
v˘kon. Po 15 min. kotol opäÈ prepne do normálnej
prevádzky.
– Po realizovanom meraní tlaãidlo-kominár stlaãiÈ
a drÏaÈ dovtedy, pokiaº tlaãidlo nezhasne.
4 377-79.1 R
Obr. 87 Z.. 18, 24-5
– VybraÈ clonu spalín ➀ a priskrutkovaÈ na
preru‰ovaã Èahu ➁.
0 112 SK
33
14
ÚdrÏba
ÚdrÏbu smie vykonávaÈ iba odborn˘ podnik
a servisn˘ technik Junkers. Ten je povinn˘ sa
preukázaÈ pred zapoãatím práce preukazom
servisného technika Junkers.
Pred kaÏdou údrÏbou odpojiÈ kotol od el. siete
(poistka, LS-spínaã).
Pri v˘mene kódovej zástrãky je moÏné pouÏiÈ
zástrãku len s rovnak˘m kódovaním.
V˘menník tepla
SkontrolovaÈ stupeÀ zneãistenia.
Pred demontáÏou v˘menníka uzavrieÈ servisné
kohúty, vypustiÈ vodu. VybraÈ teplotn˘ obmedzovaã
(6) ako aj teplotné ãidlo vykurovacej vody (36.1)
a vystriekaÈ v˘menník siln˘m prúdom vody. Pri
silnej‰iom zneãistení sa ponorí do teplej vody so
saponátom lamelami smerom dole. po vyãistení
dôkladne opláchnuÈ ãistou vodou. Maximálny tlak
pre skú‰ku tesností je 4 bar. Pri spätnej montáÏi
pouÏiÈ nové tesnenia. NasunúÈ obmedzovaã teploty
a tepelné ãidlo.
Horák
Horák je potrebné kaÏd˘ rok prehliadnúÈ a
poprípade vyãistiÈ.
UzavrieÈ kohút plynu, demontovaÈ prívodnú trubku
medzi plynovou armatúrou a horákom.
Otvor plynovej armatúry chrániÈ pred
zneãistením.
SÀaÈ poistné krúÏky upínacích uzáverov a uzávery
otvoriÈ. VaÀu horáku vybraÈ smerom dopredu
a vyãistiÈ. SÀaÈ prednú stenu horákovej komory.
Kefkou vyãistiÈ hornú ãasÈ horáku, zapaºovacie
elektródy a kontrolnú elektródu.
Okruh teplej vody - kombi (ZWR)
VymontovaÈ vodnú armatúru. NamontovaÈ servisnú
sadu (vodiace púzdro, O-krúÏok, tanier membrány).
O-krúÏok a tanier membrány natrieÈ tukom
Unisilikon L 641. VymeniÈ membránu.
Ak sa nedosahuje poÏadovanej teploty vody,
odstrániÈ vodn˘ kameÀ. PouÏiÈ elektrické ãerpadlo
na odstránenie inkrustov a beÏné odvápÀovacie
prostriedky. Tie nesmú prísÈ do kontaktu s vodnou
armatúrou z umelej hmoty. âerpadlo pripojiÈ priamo
na v˘menník.
Preskú‰aÈ expanznú nádobu, prípadne pumpou
doplniÈ tlak na 1,1 bar. Presná kontrola je moÏná iba
vtedy, ak je expanzná nádoba bez tlaku.
KaÏdé 3 roky vymeniÈ zapaºovaciu a kontrolnú
elektródu.
34
0 112 SK
Kontrola odÈahu spalín
Plynov˘ závesn˘ kotol je vybaven˘ dvomi
kontroln˘mi zariadeniami odÈahu spalín. Jedno
zariadenie je na preru‰ovaãi spalín (6.1), druhé na
komore horáka (6.2). Kontrolné zariadenia odÈahu
spalín nevyÏadujú údrÏbu. Napriek tomu
odporúãame vykonaÈ funkãnú skú‰ku.
Skú‰ka kontroly Èahu spalín 6.1 na preru‰ovaãi:
– Prepnite kotol do reÏimu max. v˘konu kúrenia,
viì. spôsob nastavenia tlaku na d˘zach, str. 30.
– Nadzdvihnite odÈah spalín a plechom zakryjte
hrdlo odÈahu spalín (z kotla). V tomto reÏime
(preru‰en˘ odÈah spalín) musí kotol v priebehu
120 s vypnúÈ. Na displeji sa rozsvieti A4.
– Vyberte plech a namontujte odÈah spalín. Po cca
20 min. musí kotol znovu zahájiÈ prevádzku.
Pozor: DrÏiak ãidla spalín nesmie byÈ oh˘ban˘.
Upozornenie: Vypnutím a zapnutím hlavného
spínaãa kotla môÏe byÈ doba 20 min. zru‰ená pre
znovuzapnutie kotla.
Skú‰ka kontroly odÈahu spalín 6.2 na komore
horáka:
– VloÏte do preru‰ovaãa Èahu plech a zapnite
kotol.. V tomto reÏime (preru‰en˘ odÈah spalín)
musí kotol behom 120 s vypnúÈ. Na displeji sa
rozsvieti A2.
– OdstráÀte plech. Po cca 20 min. musí kotol
automaticky znovu zahájiÈ prevádzku.
Upozornenie: Vypnutím a zapnutím hlavného
spínaãa kotla môÏe byÈ doba 20 min. zru‰ená pre
znovuzapnutie kotla.
– Prepnite kotol opäÈ na normálnu prevádzku, pozri
spôsob nastavenia tlaku na d˘zach, str. 30.
Náhradné diely
Pri objednávkach ND uvádzajte názvy
a objednávacie ãísla podºa katalógu ND.
Doporuãené mazacie tuky pre údrÏbu
Pre vodné ãasti: Unisilikon L 64
Pre plynové ãasti: HFt 1 v 5
15
Prehºad ch˘b a chybov˘ch kódov
Údaj na
displeji
Struãn˘ popis
Pokyny
A2
V˘stup spalín na komore horáka.
SkontrolovaÈ v˘menník tepla na zneãistenie.
A3
NTC spalín preru‰ovaãa je
preru‰ené, resp skratované.
SkontrolovaÈ NTC odÈahu spalín a pripojovací kábel,
príp. vymeniÈ.
A4
V˘stup spalín na preru‰ovaãi
Èahu.
SkontrolovaÈ cestu odÈahu spalín.
A6
NTC odÈahu spalín na horákovej
komore je preru‰ené alebo
skratované.
SkontrolovaÈ NTC odÈahu spalín a pripojovací kábel,
príp. vymeniÈ.
A7
NTC-TÚV je preru‰ené, resp.
skratované.
SkontrolovaÈ NTC-TÚV a pripojovací kábel, resp. vymeniÈ.
Ad
NTC-zásobníka je preru‰ené,
resp. skratované.
SkontrolovaÈ NTC-zásobníka a pripojovací kábel,
resp. vymeniÈ.
AC
Nerozonan˘ signál medzi
TA 211 E, resp RAM a riadiacou
doskou.
Preskú‰aÈ kábel.
b1
Nie je rozpoznaná kódovacia
zástrãka riadiacou doskou.
Správne zastrãiÈ kódovaciu zástrãku, premeraÈ,
resp. vymeniÈ.
CC
Preru‰ené vonkaj‰ie ãidlo
u TA 211 E.
SkontrolovaÈ vonkaj‰ie ãidlo a kábel.
d1
LSM 5 nie je pod napätím.
SkontrolovaÈ kábel medzi LSM5 a klapkou spalín.
E0
Interná chyba riadiacej dosky.
Riadiacu dosku vymeniÈ.
E2
NTC vykurovacej vody je
preru‰ené, resp. skratované.
SkontrolovaÈ NTC vyk. vody a pripojovací kábel.
E5
Na NTC horáku bola prekroãená
teplota.
SkontrolovaÈ NTC horáka, je vykurovací systém
odvzdu‰nen˘?
E7
NTC horáku je preru‰ené, resp.
skratované.
SkontrolovaÈ, príp. vymeniÈ NTC horáku a pripojovací
kábel.
E8
Aktivovala sa kontrola
minimálneho tlaku.
Tlak vykurovacieho systému je men‰í ako 0,5 bar,
resp. je chybné ãidlo min. tlaku. DoplniÈ vyk. systém,
resp. vymeniÈ ãidlo.
E9
STB (teplotn˘ obmedzovaã)
vypol.
SkontrolovaÈ NTC nábehového okruhu, ãerpadlo, tieÏ
poistky.
EA
èiadny ionizaãn˘ prúd.
Je otvoren˘ plynov˘ kohút? PreveriÈ prívod. tlak plynu,
sieÈové pripojenie, zapaºovaciu elektródu s káblom ako
i ionizaãnú elektródu s káblom.
F7
Chybn˘ ionizaãn˘ signál.
SkontrolovaÈ ionizaãnú elektródu s káblom na po‰kodenie.
FA
Ionizaãn˘ prúd zostáva i po
vypnutí regulátoru.
PreveriÈ káblové vodiãe k plynovej armatúre.
Pokyny sú urãené iba ako orientaãné informácie. Uvedené opatrenie smie vykonaÈ iba odborn˘ pracovník,
servisn˘ technik Junkers. Pri svojvoºnom zásahu, resp. zásahu osobou bez patriãn˘ch znalostí servisu kotla
sa ru‰í garanãn˘ nárok.
0 112 SK
35
16
Nastavovacie hodnoty plynu
Druh plynu
Wobbeindex 0 °C, 1013 mbar, (kWh/m3)
V˘hrevnosÈ 15 °C, HuB (kWh/m3)
Spalné teplo 0 °C, Ho (kWh/m3)
Pripojovací tlak v mbar
Kotol
V˘kon v kW
Z.. 5/11-5
5,5
6,0
6,4
7,1 (65 %)
8,41)
9,0
10,0
10,9 max.
Z.. 18-5
9,1 min.
10,0
11,0
11,7 (65 %)
13,0
14,0
15,0
16,0
17,0
18,0 max
Z.. 24-5
10,9 min.
12,0
13,0
14,0
15,0
15,8 (65 %)
17,0
18,0
19,0
20,0
21,0
22,0
23,0
24,3 max.
Tlak na d˘zach (mbar)
23
31
14,9
25,6
Prietok plynu (l/min)
23
20
50
9,5
11,1
20
3,1
3,7
4,2
5,2 1)
7,2
8,3
10,3
12,2
3,1
3,8
4,6
5,31)
6,4
7,4
8,5
9,7
10,9
12,5
2,5
3,0
3,6
4,1
4,8
5,31)
6,1
6,9
7,6
8,5
9,3
10,2
11,2
12,5
11,5
12,9
13,9
15,7
19,1
20,7
23,5
26,0
12,5
14,1
15,6
17,0
18,8
21,8
25,0
28,4
32,1
36,0
8,0
8,8
9,6
10,3
11,8
13,1
15,1
17,0
19,0
21,0
23,1
25,4
27,8
31,0
10,8
11,8
12,5
13,91)
16,4
17,6
19,6
21,3
17,8
19,6
21,6
23,21)
25,5
27,4
29,4
31,4
33,8
35,7
21,4
23,5
25,5
27,4
29,4
31,01)
33,3
35,3
37,2
39,2
41,2
43,1
45,1
47,6
1) Hodnota pre zv˘‰en˘ ‰tartovací v˘kon
Wobbe-Index Prepoãty
kWh/m3
13,49
13,84
3
MJ/m
48,57
49,82
kcal/m3
11 600
11 900
14,19
51,08
12 200
Robert Bosch spol. s r. o.
Kutlíkova 17
852 50 Bratislava
obchodné odd. tel: 07/68 273 206, 207
technické odd. tel: 07/68 273 228, 205
E-mail: [email protected]
36
0 112 SK
14,54
52,34
12 500
14,89
53,59
12 800
15,24
54,85
13 100
15,58
56,10
13 400
22,56
81,22
19 400
25,59
92,11
22 000
Download

Návod na inštaláciu