NÁVOD NA POUŽITÍ
Kuchyňský robot
Professor FP1102
Před prvním použitím přístroje si důkladně přečtěte tuto uživatelskou příručku
a uschovejte ji pro budoucí použití.
strana 1
Popis přístroje
Důležitá bezpečnostní upozornění
• Před prvním použitím zkontrolujte, zda napětí uvedené na štítku přístroje odpovídá
napětí ve Vaší elektrické síti.
• Abyste předešli možnému nebezpečí, nikdy nepřipojujte tento přístroj k časovému
spínači.
• Po vybalení přístroje se přesvědčte, zda je spotřebič kompletní a zda není poškozen.
V případě, že si nejste jisti, spotřebič nezapínejte a obraťte se na autorizovaný servis
nebo prodejce.
• Nepoužívejte spotřebič pod širým nebem. Spotřebič je určen pouze pro použití v domácnosti. Používejte tento přístroj výlučně pro soukromou potřebu a pro stanovené
účely. Tento přístroj není určen pro komerční použití.
• Je-li napájecí přívod spotřebiče poškozen, musí být nahrazen pouze autorizovaným
servisním technikem nebo výrobcem, aby se zabránilo vzniku nebezpečné situace.
• Nenechávejte přívodní šňůru viset přes hranu stolu nebo pultu. Nepokládejte přístroj ani přívodní šňůru na horký povrch.
• Nedoporučujeme používání adaptérů a/nebo prodlužovací šňůry. Je-li jejich použití
nezbytné, použijte jen takové, které vyhovují platným bezpečnostním normám, a
dbejte, abyste nepřekročili limit napětí uvedený na prodlužovací šňůře či adaptéru.
• Nesahejte na spotřebič mokrýma nebo vlhkýma rukama. Nepoužívejte spotřebič,
když máte bosé nebo vlhké nohy.
• Elektrické přístroje značky Professor vyhovují příslušným bezpečnostním předpisům. Opravy smějí být prováděny pouze autorizovaným servisem. Neodborné opravy mohou vystavit uživatele značnému nebezpečí a znamenají rovněž ztrátu nároku
na bezplatný servis.
• Předtím, než začnete přístroj sestavovat, rozebírat nebo čistit, vždy se přesvědčte, že
je vypnutý a vytáhněte vidlici napájecího přívodu ze zásuvky.
• Vidlici napájecího přívodu nezasunujte do el. zásuvky a nevytahujte z el. zásuvky
mokrýma rukama a taháním za napájecí přívod!
• Spotřebič používejte pouze v pracovní poloze na místech, kde nehrozí jeho převrhnutí a v dostatečné vzdálenosti od tepelných zdrojů (např. kamna, sporák, vařič, horkovzdušná trouba, gril), hořlavých předmětů (např. záclony, závěsy atd.) a vlhkých
povrchů (např. dřezy, umyvadla atd.).
• Ujistěte se, že vrchní kryt je správně usazen a uzamčen upevňovací pojistkou předtím, než zapnete motor. Nikdy neotevírejte upevňovací pojistku, je-li motor v chodu.
Jestliže vrchní kryt a upevňovací pojistka nejsou správně usazeny a uzamčeny, přístroj se nezapne!
• Tento výrobek není určen pro používání osobami (včetně dětí), jimž fyzická, smyslová nebo mentální neschopnost či nedostatek zkušeností a znalostí zabraňuje v bezpečném používání spotřebiče, pokud na ně nebude dohlíženo nebo pokud nebyly
instruovány ohledně použití spotřebiče osobou zodpovědnou za jejich bezpečnost.
• Na děti by se mělo dohlížet, aby se zajistilo, že si nebudou se spotřebičem hrát.
• Nikdy nenechávejte zapnutý přístroj bez dozoru.
• Přístroj vždy vypínejte otočením ovládacího knoflíku do polohy 0.
• Po použití vždy přístroj vypněte a nebudete-li spotřebič používat, vypněte i Hlavní
vypínač A11 do polohy „0“ a odpojte jej ze sítě.
• Než začnete odpojovat příslušenství (nástavce), vždy vypněte přístroj.
• Nikdy neponořujte pohonnou motorovou jednotku do vody či jiné tekutiny.
• Nikdy nepoužívejte prsty ani jiný předmět (např. stěrku, vařečku apod.) k tlačení
surovin do plnicí násypky. Tomuto účelu používejte výhradně podavače.
• Při manipulaci s noži a nástavci buďte velmi opatrní. Čepele nožů jsou velmi ostré.
• Nikdy se nedotýkejte rotujících nebo pohybujících se částí.
• Než vsunete prsty nebo nějaký předmět (stěrku apod.) do nádoby mixéru, vždy přístroj odpojte od sítě a nechte úplně zastavit.
• Než odejmete víko z mísy či nádoby, počkejte, než se všechny pohyblivé díly zastaví.
• Nikdy nepoužívejte žádné příslušenství ani díly, které nebyly dodány s tímto výrobkem a které nebyly doporučeny společností Zásobování a.s. Pokud použijete takové
příslušenství, záruka pozbývá platnosti.
• Nikdy nepřekračujte maximální množství obsahu náplně, které je uvedeno na míse,
na nádobě mixeru nebo v návodu na použití. Správná doba zpracování je uvedena v
tomto návodu.
• Před prvním použitím přístroje důkladně omyjte všechny díly, které přicházejí do
styku potravinami.
• Plastové sáčky nesmíte nechávat v dosahu dětí, mohou představovat nebezpečí.
• Nepoužívejte přístroj nepřerušovaně déle než 3 minuty! Po 3 minutách nepřetržitého chodu vypněte přístroj a nechte jej další dvě až tři minuty vychladnout.
A) Hlavní motorová jednotka
A1 – Bezpečnostní kryt pohonu mixeru
A2 – Pohon mixeru
A3 – Ochranný spínač
A4 – Zámek bezpečnostního krytu
A5 – Uvolňovací tlačítko
A6 – Štěrbina zámku hnětací mísy
A7 – Hřídel hnětací mísy
A8 – Plynulý ovladač rychlosti
A9 – Tlačítko Auto čistění
A10 – Tlačítko Turbo
A11 – Hlavní vypínač
B) Mixer
B1 – Odměrná nádobka
B2 – Víko mixeru
B3 – Nádoba mixeru
B4 – Bezpečnostní zámek víka
C) Hnětač, šlehač, sekáč
C1 – Podavač s oválným průřezem
C2 – Víko mísy s oválnou plnicí šachtou
C3 – Mísa
D) Krájecí a krouhací kotouče
D1 – Vřeteno
D2 – Krájecí a strouhací plastový disk
D3 – Hrubý strouhací nůž
D4 – Krájecí nůž
D5 – Jemný strouhací nůž
E) Kovový sekací nůž
F) Lis na citrusy
F1 – Kužel lisu
F2 – Sítko lisu
G) Odšťavovač
G1 – Podavač s ledvinovitým průřezem
G2 - Víko mísy s ledvinovitou plnicí šachtou
G3 – Límec
G4 – Filtrační páska
G5 – Extraktor
H) Hnětací metla
I) Dvojitý šlehač
POZOR
J) Špachtle

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
Před snímáním krytu odpojte od sítě.
Neodstraňujte kryt přístroje, hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
Uvnitř přístroje se nenachází žádné součástky, které lze opravit
uživatelem. Veškeré opravy přenechejte autorizovanému servisu!
strana 2
LE & OPERATE YOUR
TNER
6 WHISK STICK
Accessories used - Kidne
Stick
(H)
Všeobecné pokyny k použití
robotu
Installation
ofnebo
accessorie
1. Chcete-li pracovat s hnětací
mísou, odšťavovačem
kráječem, bezpečnostní kryt A1-musí býtLock
zavřený, zaklapnutý
na svém lid (A
the
safety
místě.
- A7Place
theprotiprocessor
2. Mísu umístěte na hřídel pohonu
a pootočením
směru
hodinových ručiček zaklapněte zobáček víka do štěrbiny zámku
bowl (C3)
hnětací mísy A6, jinak nebude robotprocessor
pracovat.
3. Podle druhu činnosti, kterou
hodláte
konat,
použijete
různá
pří- stick
- Place the whisk
slušenství a nástavce. Podrobné návody pro jednotlivé části robotu jsou uvedeny dále.
- Place the ingredients
4. Na mísu C3 můžete umístit buď víko s oválnou plnicí šachtou C2
- šachtou
Place
kidney-sha
nebo víko s ledvinovitou plnicí
G2. Oběthe
víka musí
zapadnout do štěrbiny A6 (viz bod 2). the bowl lid locking
5. Zapněte hlavní vypínač A11 do polohy „I“. Otočte plynulý ovladač
rychlosti A8 na požadovanou
rychlost (dle návodu
pro jednotlivé
Operation
hints:
části robotu). Můžete rovněž použít tlačítko Turbo A10 ke zvole- však musíte
To nastavit
use plynulý
the kidney-sh
ní vysoké rychlosti, předtím
ovladač
rychlosti do pozice „●“. Stisknutímwhisking.
Turbo se uvede robot rychle
do vysokých otáček a uvolněním tohoto tlačítka se robot rychle
zastaví. Opakovaným stisknutím
uvolněním
- a To
be můžete
usedprovádět
with egg
mixování nebo sekání tzv. pulzním způsobem.
cream. You may wh
Návod na použití mixeru
- Switch the On/Off S
Použité příslušenství :
- Turn Continuous sp
B) Mixer
- You may also use th
Instalace mixovací nádoby
you are
turning
- Ponechte hnětací mísu C3 na místě when
s víkem C2 zasunutým
do štěrbiny zámku A6 (obr. 1).
- You can knead up
- Do hnětací mísy C3 nevkládejte žádné potraviny při použití mixeru.
Caution: Always sto
- Nikdy nepoužívejte mixer B a hnětač/šlehač C současně!
operation
canA1.be carr
- Stlačením uvolňovacího tlačítka otevřete
kryt motoru mixeru
- Umístěte nádobu mixeru B3 na pohon mixeru A2. Ujistěte se, že
230V 900W at turbo
tři sloupky na vrchu motorové jednotky A zapadají do tří otvorů
na spodku mixovací nádoby
B3.
Creamy
Salad Dressing
- Vložte ingredience do nádoby B3, případně přidejte tekutinu. Veletc.nádoby
to nesmí
suitpřesáhnout
individual
tast
mi důležité je, že tekutý obsah
značku
maximální hladiny na nádobě B3.
peel
both.
- Vložte odměrnou nádobku
do víkaor
mixeru
B2 a pak vložte víko
B2 na mísu mixeru B3 a otočením
ve salad
směru hodinových
10
oz
oil orručiček
olive oi
zaklapněte do bezpečnostního zámku víka. Přesvědčte se, že náegg
sal
doba mixeru B3 je správněhoney
usazena na pohonu 1
mixeru
a víko B2
je správně uzamčeno, jinak nebude mixer pracovat.
one minute until it beco
Použití mixeru
Thin down with a little co
z
N
ear
Upozornění a tipy
- V závislosti na druhu mixované potraviny může být mixer naplněn
až do 2,0 litrů. Jestliže je materiál kompletně tekutý, maximální
hladina by neměla překročit 1,5 litrů. Předejdete tím vyprsknutí či
vypěnění mixované tekutiny
zz mixeru.
- Neprovozujte mixer s prázdnou nádobou
- Nezapínejte mixer bez odměrné nádobky B4
- Při doplňování ingrediencí použijte plnicí otvor a nebo vypněte
mixer, potom odeberte víko a doplňte ingredience, zavřete víko a
odměrnou nádobku a teprve potom pokračujte v mixování
- Zapojte robot do el. sítě. Zapněte hlavní vypínač A11 do polohy I.
- Nastavte ovladač rychlostí A8 na požadovanou rychlost.
- Turbo rychlost je největší rychlost robotu. Pomocí turba dosáhnete největší jemnosti rozmixování potravin. Je vhodná např. pro
výrobu mléčných koktejlů.
- Maximální doba nepřetržitého mixování je 3 minuty! Není-li do té
doby surovina dostatečně rozmixována, zastavte přístroj a nechte
jej vychladnout. Poté můžete pokračovat v mixování. Výkon mixeru je cca 500W.
- Po ukončení mixování otočte ovladač A8 do polohy „●“ a odpojte
přístroj od zásuvky el. sítě.
- Vysuňte nádobu B3, odejměte víko a obsah vylijte do připravené
nádoby. Zbytky obsahu můžete vyčistit pomocí stěrky. Dbejte na
to, abyste se nedotýkali stěrkou nožů mixeru. Nesahejte do mixeru rukama, hrozí poranění od nožů.
2
strana 3
7 TWIN BEATER
Accessories used - Ova
Beater (I)
Installation of accessorie
- Lock the safety lid (A
- Place the processor
processor bowl (C3)
- Place the twin beate
- Place the eggs in the
- Place the oval-shape
the bowl lid locking
Operation hints:
- Never use the twin b
- Switch the On/Off S
Použití rychlostí
3 – 4 lehké a tekuté ingredience
- Turning the Contin
5 – 6 tužší materiály a kapaliny, pevné ingredience (čokoláda,
between speed ‘1’ an
oříšky), suché
přísady nezpracovávejte déle než 1 minutu.
- You can use the t
„P“ drcení ledu a krátké pulzní mixování potravin
mayonnaise, and mer
Návod na použití strouhacího, krájecího kotouče
The operation can be carr
Použité příslušenství :
C1 – Podavač s oválným průřezem
app. 190W at 230V)
C2 – Víko mísy s oválnou plnicí šachtou
C3 – Mísa
D1 – Vřeteno
D2 – Krájecí a strouhací plastový disk
D3 – Hrubý strouhací nůž
D4 – Krájecí nůž
D5 – Jemný strouhací nůž
Instalace kráječe, strouhače
-
-
-
-
Zamkněte bezpečnostní kryt pohonu mixeru A1. Musí být zaklapnut, jinak nebude robot fungovat.
Nikdy nepoužívejte mixer B a krouhač současně!
Umístěte mísu C3 na hřídel hnětací mísy A7 (rukojetí mírně k sobě). Pootočením proti směru hodinových ručiček (kam až to bez násilí jde) mísu uzamkněte.
Vložte vřeteno D1 do středu krájecího disku D2 (viz obr. 2). Obdélníkový otvor na vřetenu směrem k prostoru pro umístění krouhacího nože. Vyberte si jeden z nožů D3, D4
nebo D5 podle potřeby. Položte nůž do určeného prostoru (obr 2), seshora na něj mírně zatlačte, abyste zamáčkli pojistné tlačítko a zasuňte nůž směrem k vřetenu až zapadne
na své místo (ozve se kliknutí).
- Umístěte složený disk s nožem dna hřídel A7 do mísy C3.
- Nyní nasaďte víko s oválnou plnicí šachtou C2 na mísu tak, aby šipka na víku ukazovala na levou šipku na míse. Pootočením proti směru hodinových ručiček zaklapněte víko C2
do štěrbiny zámku A6. Šipka na víku ukazuje nyní proti pravé šipce na míse.
- Nyní je krouhač připraven k použití.
Použití kráječe, strouhače
Upozornění a tipy
- Nakrájejte brambory, mrkev, okurky apod. na menší kousky vložte je do oválného otvoru plnicí šachty.
- Pro zatlačení surovin do krouhače použijte oválný podavač C1. Nikdy nepoužívejte prsty nebo jiné pomůcky.
- Čím širší kousky nakrájíte, tím delší chipsy obdržíte.
- Zapojte robot do el. sítě. Zapněte hlavní vypínač A11 do polohy I.
- Nastavte ovladač rychlostí A8 na požadovanou rychlost.
- V závislosti na druhu suroviny můžete připravit až
1kg pokaždé během 1 ½ minuty. Tuto operaci můžete
opakovat cca 5 krát s přestávkou 2 min. mezi každým
krouháním. Příkon strouhače/kráječe je cca 220W.
- Po ukončení strouhání otočte ovladač A8 do polohy
„●“ a odpojte přístroj od zásuvky el. sítě.
- Vysuňte nádobu C3, odejměte víko a krouhací disk a
obsah přesypte do připravené nádoby. Zbytky obsahu
můžete vyčistit pomocí stěrky.
Rozebrání krájecího disku
- Pro rozebrání krouhacího nože postupujte opačně
než v bodu Instalace kráječe, strouhače (obr. 2)
- Otočte disk směrem vřetenem nahoru.
- Nadzvednutím zobáčku levým palcem uvolníte pojistné tlačítko a pravou rukou vysunete nůž.
- Při manipulaci s noži a nástavci buďte velmi opatrní.
Čepele nožů jsou velmi ostré.
Návod na použití sekáče
Použité příslušenství :
C2 – Víko mísy s oválnou plnicí šachtou
C3 – Mísa
E – Kovový sekací nůž
Instalace sekáče
- Zamkněte bezpečnostní kryt pohonu mixeru A1. Musí
být zaklapnut, jinak nebude robot fungovat.
- Nikdy nepoužívejte mixer B a sekáč C současně!
- Umístěte mísu C3 na hřídel hnětací mísy A7 (rukojetí
mírně k sobě). Pootočením proti směru hodinových
ručiček (kam až to bez násilí jde) mísu uzamkněte.
- Nasuňte kovový sekací nůž E na hřídel hnětací mísy
A7.
- Do mísy vložte ingredience určené k sekání (mletí).
- Nyní nasaďte víko s oválnou plnicí šachtou C2 na
mísu tak, aby šipka na víku ukazovala na levou šipku
na míse. Pootočením proti směru hodinových ručiček
zaklapněte víko C2 do štěrbiny zámku A6. Šipka na
víku ukazuje nyní proti pravé šipce na míse.
- Nyní je sekáč připraven k použití.
Pojistné tlačítko
Odejmutí nože
Zdvihnutím zobáčku
palcem uvolníte
pojistné tlačítko
a vysuňte nůž.
Obdél.
otvor
Instalace nože
Stlačte pojistné tlačítko
a zasuňte do obdél. otvoru
Použití sekáče
Upozornění a tipy
- Nepokoušejte se sekat nebo drtit velmi tvrdé materiály (led, cukr, kávová zrna apod.)
- Pro Vaši větší bezpečnost doporučujeme používat
vždy pouze jeden stroj na robotu. Nepoužívejte současně mixer a sekáč.
- Nepřesahujte rysku MAX na mixovací nádobě. Maximální náplň je cca 2,0 kg hmoty.
- Zařízení je schopno provozu POUZE, jsou-li sekací nádoba a víko správně usazeny a zajištěny.
strana 4
- Zapojte robot do el. sítě. Zapněte hlavní vypínač A11 do polohy I.
- V závislosti na druhu potraviny můžete sekat až 1 kg hmoty jako zeleniny, syrového
nebo vařeného masa a syrových nebo vařených ryb a pod.
- Nastavte ovladač rychlostí A8 na rychlost 6.
- Sekání můžete provádět třikrát po dobu 1 minuty zapnuto a 2 minuty vypnuto!
- K sekání doporučujeme použít funkci Turbo, předtím však musíte nastavit plynulý
ovladač rychlosti do pozice „●“. Příkon sekáče je cca 350W.
- Po ukončení sekání otočte ovladač A8 do polohy „●“ a odpojte přístroj od zásuvky
el. sítě.
- Vysuňte nádobu C3, odejměte víko a sekací nůž E a obsah přesypte do připravené
nádoby. Zbytky obsahu můžete vyčistit pomocí stěrky.
- Můžete šlehat až 20 vajec najednou. Tuto operaci můžete provést 5 krát při 3 minutách zapnuto a 2 minutách0 vypnuto. Příkon je cca 190W.
- Po ukončení sekání otočte ovladač A8 do polohy „●“ a odpojte přístroj od zásuvky
el. sítě.
- Vysuňte nádobu C3, odejměte víko a šlehací metlu I a obsah vyjměte do připravené
nádoby. Zbytky obsahu můžete vyčistit pomocí stěrky.
Návod na použití hnětače
Instalace lisu na citrusy
Použité příslušenství :
G2 – Víko mísy s ledvinovitou plnicí šachtou
C3 – Mísa
H – Hnětací metla
Instalace hnětače
- Zamkněte bezpečnostní kryt pohonu mixeru A1. Musí být zaklapnut, jinak nebude
robot fungovat.
- Nikdy nepoužívejte mixer B a hnětač současně!
- Umístěte mísu C3 na hřídel hnětací mísy A7 (rukojetí mírně k sobě). Pootočením
proti směru hodinových ručiček (kam až to bez násilí jde) mísu uzamkněte.
- Nasuňte hnětací metlu H na hřídel hnětací mísy A7.
- Do mísy vložte ingredience určené k hnětení.
- Nyní nasaďte víko s ledvinovitou plnicí šachtou G2 na mísu tak, aby šipka na víku
ukazovala na levou šipku na míse. Pootočením proti směru hodinových ručiček zaklapněte víko C2 do štěrbiny zámku A6. Šipka na víku ukazuje nyní proti pravé šipce
na míse.
- Nyní je hnětač připraven k použití.
Použití hnětače
Upozornění a tipy
- Nepoužívejte současně mixer a hnětač.
- Nepřesahujte rysku MAX na hnětací nádobě. Maximální náplň je cca 1 lt hmoty.
- Zařízení je schopno provozu POUZE, jsou-li sekací nádoba a víko správně usazeny a
zajištěny.
- Používá se ke zpracování vajec, vaječných bílků, krémů, omáček, majonéz, pudinkového těsta a lehčích těst. Můžete šlehat až 1 litr krému najednou.
- Zapojte robot do el. sítě. Zapněte hlavní vypínač A11 do polohy I.
- Nastavte ovladač rychlostí A8 na rychlost 6.
- Můžete použít i funkci Turbo, předtím však musíte nastavit plynulý ovladač rychlosti
do pozice „●“.
- Můžete uhníst až 1 kg normálního těsta s obsahem cca 600 gramů (ml) vody během
40 sekund.
Upozornění : Vždy zastavte přístroj, jakmile se těsto začne lepit.
- Tuto operaci můžete opakovat 2 krát s přestávkou 15 minut. Příkon je cca 900W.
- Po ukončení sekání otočte ovladač A8 do polohy „●“ a odpojte přístroj od zásuvky
el. sítě.
- Vysuňte nádobu C3, odejměte víko a hnětací metlu H a obsah vyjměte do připravené nádoby. Zbytky obsahu můžete vyčistit pomocí stěrky.
Návod na použití dvojitého šlehače
Použité příslušenství :
C2 – Víko mísy s oválnou plnicí šachtou
C3 – Mísa
I – Dvojitý šlehač
Instalace dvojitého šlehače
- Zamkněte bezpečnostní kryt pohonu mixeru A1. Musí být zaklapnut, jinak nebude
robot fungovat.
- Nikdy nepoužívejte mixer B a dvojitý šlehač současně!
- Umístěte mísu C3 na hřídel hnětací mísy A7 (rukojetí mírně k sobě). Pootočením
proti směru hodinových ručiček (kam až to bez násilí jde) mísu uzamkněte.
- Nasuňte dvojitou šlehací metlu I na hřídel hnětací mísy A7.
- Do mísy vložte ingredience určené ke šlehání.
- Nyní nasaďte víko s oválnou plnicí šachtou C2 na mísu tak, aby šipka na víku ukazovala na levou šipku na míse. Pootočením proti směru hodinových ručiček zaklapněte víko C2 do štěrbiny zámku A6. Šipka na víku ukazuje nyní proti pravé šipce na
míse.
- Nyní je šlehač připraven k použití.
Použití dvojitého šlehače
Upozornění a tipy
- Nepoužívejte současně mixer a šlehač
- Nepožívejte dvojitý šlehač k hnětení či mísení těsta..
- Zařízení je schopno provozu POUZE, jsou-li šlehací nádoba a víko správně usazeny a
zajištěny.
- Používá se zpracování vajec, vaječných bílků, krémů, omáček, majonéz, pudinkového těsta a lehčích těst.
- Zapojte robot do el. sítě. Zapněte hlavní vypínač A11 do polohy I.
- Nastavte ovladač rychlostí A8 na pohodlnou rychlost mezi 1 a 2.
Návod na použití lisu na citrusy
Použité příslušenství :
C3 – Mísa
F1 – Kužel lisu
F2 – Sítko lisu
- Zamkněte bezpečnostní kryt pohonu mixeru A1. Musí být zaklapnut, jinak nebude
robot fungovat.
- Nikdy nepoužívejte mixer B a lis na citrusy současně!
- Umístěte mísu C3 na hřídel hnětací mísy A7 (rukojetí mírně k sobě). Pootočením
proti směru hodinových ručiček (kam až to bez násilí jde) mísu uzamkněte.
- Na mísu nasaďte sítko lisu F2 a pootočením proti směru hodinových ručiček zaklapněte zobáček sítka do štěrbiny zámku A6.
- Na hřídel A7 nasaďte kužel lisu F1.
Použití lisu na citrusy
-
-
-
-
-
Zapojte robot do el. sítě. Zapněte hlavní vypínač A11 do polohy I.
Rozkrojte ovoce napůl.
Položte polovinu ovoce na kužel F1 a stlačte mírně dlaní.
Nastavte ovladač rychlostí A8 na pohodlnou rychlost mezi 1 a 2.
Obvykle můžete vymačkat 2 půlky ovoce během 30 sekund. Tuto operaci můžete
opakovat po 10 krát s přestávkou cca 15 sekund mezi každým mačkáním. Příkon lisu
na citrusy je cca 160W.
- Po ukončení lisování otočte ovladač A8 do polohy „●“ a odpojte přístroj od zásuvky
el. sítě.
- Vysuňte nádobu C3, odejměte kužel a sítko a obsah vylijte do připravené nádoby.
Zbytky obsahu můžete vyčistit pomocí stěrky.
Návod na použití odšťavovače
Použité příslušenství :
G1 – Podavač s ledvinovitým průřezem
G2 – Víko mísy s ledvinovitou plnicí šachtou
C3 – Mísa
G3 – Límec
G4 – Filtrační páska
G5 – Extraktor
Instalace odšťavovače
- Zamkněte bezpečnostní kryt pohonu mixeru A1. Musí být zaklapnut, jinak nebude
robot fungovat.
- Nikdy nepoužívejte mixer B a odšťavovač současně!
- Umístěte mísu C3 na hřídel hnětací mísy A7 (rukojetí mírně k sobě). Pootočením
proti směru hodinových ručiček (kam až to bez násilí jde) mísu uzamkněte.
- Pokud není odšťavovač již sestaven, vložte do extraktoru G5 filtrační pásku G4. Na
vrch extraktoru zaklapněte límec G3 a ujistěte se, že je filtrační páska dobře umístěna po obvodu extraktoru.
- Vložte sestavený odšťavovač do mísy na hřídel A7.
- Nyní nasaďte víko s ledvinovitou plnicí šachtou G2 na mísu tak, aby šipka na víku
ukazovala na levou šipku na míse. Pootočením proti směru hodinových ručiček zaklapněte víko C2 do štěrbiny zámku A6. Šipka na víku ukazuje nyní proti pravé šipce
na míse.
- Nyní je odšťavovač připraven k použití.
Použití odšťavovače
- Nakrájejte vybranou surovinu na kousky tak, aby prošly ledvinovitou šachtou víka
G2. Vložte kousky do šachty.
- Pro zatlačení surovin do odšťavovače použijte oválný pouze podavač G1. Nikdy nepoužívejte prsty nebo jiné pomůcky.
- Zapojte robot do el. sítě. Zapněte hlavní vypínač A11 do polohy I.
- Nastavte ovladač rychlostí A8 na rychlost 6 nebo použijte tlačítko Turbo (A10), předtím však musíte nastavit plynulý ovladač rychlosti do pozice „●“.
- Ovoce vždy před odstavováním umyjte a oloupejte, je-li to nutné.
- Můžete odšťavovat jablka, hrušky, mrkev, celer, hrozny, jahody a pod. Ovoce s pecko
nejprve vypeckujte.
- Šachtu plňte zhruba do poloviny její výšky (4-5 kousků ovoce). Pak uvolněte Turbo
tlačítko nebo robot vypněte, naplňte znovu 4-5 kousků a pokračujte.
- Zastavte robot, abyste vyčistili filtrační pásku vždy, když je extraktor plný zbytků
dužiny.
- Takto můžete odšťavovat 10 krát po dobu 2 minut zapnuto a 2 minut vypnuto. Příkon odšťavovače je cca 250W.
Upozornění : Nepoužívejte odšťavovač, je-li extraktor poškozen.
- Po ukončení odšťavování otočte ovladač A8 do polohy „●“ a odpojte přístroj od
zásuvky el. sítě.
- Vysuňte nádobu C3, odejměte víko a odšťavovač a obsah vylijte do připravené nádoby.
strana 5
Čištění
Technické parametry (hlučnost) :
1. Nikdy neponořujte motorovou jednotku ani přívodní kabely do vody ani jiné tekutiny.
2. Mixer (B1, B2, B3) a hnětací mísa (C1, C2 a C3) mohou být myty v myčce nádobí
a nebo ručně běžným způsobem. Dbejte však zvýšené opatrnosti, nedotýkejte se
rukou nožů, může dojít k úrazu.
3. Před čištěním se ujistěte, že spínač (A8) je v poloze „●“ a přívod je odpojen od el.
zásuvky.
4. Po použití robotu jej nechte vychladnout a teprve poté čistěte.
5. Pro čistění povrchu robotu použijte vlhký hadřík a jemný saponátový prostředek.
Nepoužívejte žádné brusné a agresivní čisticí prostředky ani alkohol.
6. Rozeberte všechny nástavce a příslušenství dle příslušných pasáží návodu. Dávejte
pozor na ostrá příslušenství (krájecí a strouhací nože, sekáč, mixovací nádoba). Nože
jsou velmi ostré a může dojít k poranění rukou.
7. Veškeré příslušenství (kromě bodu 2) lze mýt pouze ručně v teplé vodě za použití
prostředku na mytí nádobí.
8. Po mytí všechny součásti dokonale osušte než je znovu sestavíte a zapojíte.
Model : FP1102
Napájení : 230 V ~ 50 Hz
Příkon : P(nom) - 900W
Krátkodobý provoz (KB) : 3 min
Hlučnost : 1m ≤ 85 dB (A)
Funkce Automatické čištění
- Umístěte nádobu mixeru B3 i s víkem na motorovou jednotku (viz kapitola Instalace
mixeru – obr 1).
- Ponechte hnětací mísu C3 na místě s víkem C2 zasunutým do štěrbiny zámku A6.
- Do hnětací mísy C3 nevkládejte žádné potraviny při použití mixeru.
- Do nádoby mixeru B3 nalijte trochu teplé saponátové vody.
- Stiskněte tlačítko Auto čištění A9 a podržte několik vteřin.
- Odejměte nádobu mixeru B3 a opláchněte pod tekoucí vodou.
- Opakujte pokud je třeba.
- Nechte mixer důkladně vyschnout.
Záruční prohlášení
Zpětný odběr elektroodpadu
Děkujeme Vám za důvěru v tento výrobek. Věříme, že s ním budete maximálně spokojeni.
Jestliže jste se rozhodli zakoupit některý výrobek z oblasti drobných kuchyňských spotřebičů,
péče o tělo nebo spotřební elektroniky, dovolujeme si Vás upozornit na několik skutečností.
· Při vybírání přístroje pečlivě zvažte, jaké funkce od přístroje požadujete. Pokud Vám
nebude výrobek v budoucnu vyhovovat, není tato skutečnost důvodem k reklamaci.
· Před prvním použitím si pozorně přečtěte přiložený návod a důsledně se jím řiďte.
· Veškeré výrobky slouží pro domácí použití. Pro profesionální použití jsou určeny výrobky
specializovaných výrobců.
· Všechny doklady o koupi a o případných opravách Vašeho výrobku doporučujeme uschovat po dobu 3 let pro poskytnutí maximálně kvalitního záručního a pozáručního servisu.
Informace pro uživatele k likvidaci elektrických
a elektronických zařízení (z domácnosti)
Na tento domácí spotřebič poskytujeme záruku na bezchybnou funkci po dobu 24 měsíců
od data zakoupení výrobku spotřebitelem. Záruka se vztahuje na závady způsobené chybou
výroby nebo vadou materiálu.
Uvedený symbol na výrobku nebo v průvodní dokumentaci znamená, že použité elektrické nebo elektronické výrobky nesmí být likvidovány společně s
komunálním odpadem. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte
na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma.
Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje
a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí
a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další
podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu, nejbližšího sběrného místa, v
Zákonu o odpadech příslušné země, v ČR č. 185/2001 Sb. v platném znění.
Dále rovněž na www.zasobovani.cz/odber a na internetových stránkách www.
elektrowin.cz a www.asekol.cz (likvidace elektroodpadu).
Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními
předpisy uděleny pokuty.
Záruku lze uplatňovat u organizace, u které byl výrobek zakoupen. Záruka je neplatná,
jestliže je závada způsobena mechanickým poškozením (např. při přepravě), nesprávným
používáním nebo používáním v rozporu s návodem k obsluze, neodvratnou událostí (např.
živelná pohroma), byl-li výrobek připojen na jiné síťové napětí, než pro které je určen a také
v případě úprav nebo oprav provedených osobami, jež k tomuto zákroku nemají oprávnění.
Výrobky jsou určeny pro použití v domácnosti. Při použití jiným způsobem nemůže být
záruka uplatněna.
V případě poruchy se obraťte na prodejce, u kterého jste výrobek zakoupili, nebo na celostátního nositele servisu, firmu Interservis Liberec s r.o. Při reklamaci doporučujeme doložit doklad o koupi výrobku.
V případě nerespektování těchto zásad nemůžeme uznat případnou reklamaci.
Servis: Interservis Liberec s r.o.,
28.října 41, 460 07 Liberec 7,
www.inter-servis.cz, tel.: 482771547
Dovozce: Zásobování a.s., Chloumecká 3376, 276 01 Mělník, Česká republika, www.EVA.cz
strana 6
NÁVOD NA POUŽITIE
Kuchynský robot
Professor FP1102
Pred prvým použitím prístroja si dôkladne prečítajte túto užívateľskú príručku
a uschovajte si ho pre budúce použitie.
strana 7
Popis prístroja
Dôležité bezpečnostné upozornenia
• Pred prvým použitím skontrolujte, či napätie uvedené na štítku prístroja odpovedá
napätiu vo Vašej elektrickej sieti.
• Aby ste predišli možnému nebezpečenstvu, nikdy nepripájajte tento prístroj k časovému spínaču.
• Po vybalení prístroja sa presvedčte, či je spotrebič kompletný a či nie je poškodený.
V prípade, že si nie ste istí, spotrebič nezapínajte a obráťte sa na autorizovaný servis
alebo predajcu.
• Nepoužívajte spotrebič pod šírym nebom. Spotrebič je určený iba pre použitie v domácnosti. Používajte tento prístroj výhradne pre súkromnú potrebu a pre stanovené
účely. Tento prístroj nie je určený pre komerčné použitie.
• Ak je napájací prívod spotrebiča poškodený, musí byť nahradený len autorizovaným
servisným technikom alebo výrobcom, aby sa zabránilo vzniku nebezpečnej situácie.
• Nenechávajte prívodnú šnúru visieť cez hranu stola alebo pultu. Neklaďte prístroj ani
prívodný kábel na horúci povrch.
• Neodporúčame používanie adaptérov a / alebo predlžovacie šnúry. Ak je ich použitie
nevyhnutné, použite len také, ktoré vyhovujú platným bezpečnostným normám, a
dbajte, aby ste neprekročili limit napätia uvedený na predlžovacej šnúre alebo adaptéra.
• Nesiahajte na spotrebič mokrými alebo vlhkými rukami. Nepoužívajte spotrebič, keď
máte bosé alebo vlhké nohy.
• Elektrické prístroje značky Professor vyhovujú príslušným bezpečnostným predpisom. Opravy môžu byť vykonávané len autorizovaným servisom. Neodborné opravy
môžu vystaviť užívateľa značnému nebezpečenstvu a znamenajú tiež stratu nároku
na bezplatný servis.
• Predtým, než začnete prístroj zostavovať, rozoberať alebo čistiť, vždy sa presvedčte,
že je vypnutý a vytiahnite vidlicu napájacieho prívodu zo zásuvky.
• Vidlicu napájacieho prívodu nezasúvajte do el. zásuvky a nevyťahujte z el. zásuvky
mokrými rukami a ťahaním za napájací prívod!
• Spotrebič používajte iba v pracovnej polohe na miestach, kde nehrozí jeho prevrhnutie a v dostatočnej vzdialenosti od tepelných zdrojov (napr. kachle, sporák, varič,
teplovzdušná rúra, gril), horľavých predmetov (napr. záclony, závesy atď.) a vlhkých
povrchov ( napríklad drezy, umývadlá atď.).
• Uistite sa, že vrchný kryt je správne usadený a uzamknutý upevňovacie poistkou
predtým, než zapnete motor. Nikdy neotvárajte upevňovacie poistku, ak je motor
v chode. Ak vrchný kryt a upevňovacie poistka nie sú správne usadené a zamknuté,
prístroj sa nezapne!
• Tento výrobok nie je určený pre používanie osobami (vrátane detí), ktorým fyzická,
zmyslová alebo mentálna neschopnosť či nedostatok skúseností a znalostí zabraňuje
v bezpečnom používaní spotrebiča, pokiaľ na ne nebude dohliadané alebo pokiaľ
neboli inštruované ohľadne použitia spotrebiča osobou zodpovednou za ich bezpečnosť.
• Na deti by sa malo dohliadať, aby sa zabezpečilo, že si nebudú so spotrebičom hrať.
• Nikdy nenechávajte zapnutý prístroj bez dozoru.
• Prístroj vždy vypínajte otočením ovládacieho gombíka do polohy 0.
• Po použití vždy prístroj vypnite a ak nebudete spotrebič používať, vypnite aj Hlavný
vypínač A11 do polohy „0“ a odpojte ho zo siete.
• Než začnete odpájať príslušenstvo (nástavce), vždy vypnite prístroj.
• Nikdy neponárajte pohonnú motorovú jednotku do vody či inej tekutiny.
• Nikdy nepoužívajte prsty ani iný predmet (napr. stierku, varešku atď.) na tlačenie
surovín do plniacej násypky. Tomuto účelu používajte výhradne podávača.
• Pri manipulácii s nožmi a nadstavcami buďte veľmi opatrní. Čepele nožov sú veľmi
ostré.
• Nikdy sa nedotýkajte rotujúcich alebo pohyblivých častí.
• Než vsuniete prsty alebo nejaký predmet (stierku a pod.) do nádoby mixéra, vždy
prístroj odpojte od siete a nechajte úplne zastaviť.
• Než odnímete veko z misy či nádoby, počkajte, než sa všetky pohyblivé diely zastavia.
• Nikdy nepoužívajte žiadne príslušenstvo ani diely, ktoré neboli dodané s týmto výrobkom a ktoré neboli doporučené spoločnosťou Zásobovanie a.s. Ak použijete takéto
príslušenstvo, záruka stráca platnosť.
• Nikdy neprekračujte maximálne množstvo obsahu náplne, ktoré je uvedené na mise,
na nádobe mixéra alebo v návode na použitie. Správna doba spracovania je uvedená
v tomto návode.
• Pred prvým použitím prístroja dôkladne umyte všetky diely, ktoré prichádzajú do
styku potravinami.
• Plastové vrecká nesmiete nechávať v dosahu detí, môžu predstavovať nebezpečenstvo.
• Nepoužívajte prístroj nepretržite dlhšie ako 4 minúty! Po 4 minútach nepretržitého
chodu vypnite prístroj a nechajte ho ďalšie dve až tri minúty vychladnúť.
POZOR
A) Hlavná motorové jednotka
A1 - Bezpečnostný kryt pohonu mixéra
A2 - Pohon mixéru
A3 - Ochranný spínač
A4 - Zámok bezpečnostného krytu
A5 - Uvoľňovacie tlačidlo
A6 - Štrbina zámku hnetací misy
A7 - Hriadeľ hnetací misy
A8 - Plynulý ovládač rýchlosti
A9 - Tlačidlo Auto čistenie
A10 - Tlačidlo Turbo
A11 - Hlavný vypínač
B) Mixér
B1 - Odmerná nádobka
B2 - Veko mixéru
B3 - Nádoba mixéru
B4 - Bezpečnostný zámok veka
C) Hnetač, šľahač, sekáč
C1 - Podávač s oválnym prierezom
C2 - Veko misy s oválnou plniacou šachtou
C3 - Misa
D) Krájacie a strúhacie kotúče
D1 - Vreteno
D2 - Krájací a strúhací plastový disk
D3 - Hrubý strúhací nôž
D4 - Krájací nôž
D5 - Jemný strúhací nôž
E) Kovový sekací nôž
F) Lis na citrusy
F1 - Kužeľ lisu
F2 - Sitko lisu
G) Odšťavovač
G1 - Podávač s obličkovitými prierezom
G2 - Veko misy s obličkovitou plniacou šachtou
G3 - Golier
G4 - Filtračná páska
G5 - Extraktor
H) Hnetací metla
I) Dvojitý šľahač
J) Špachtľa

Nebezpečie úrazu elektrickým prúdom.
Pred odobratím krytu odpojte od siete.
Neodstraňujte kryt prístroja, hrozí nebezpečie úrazu elektrickým prúdom.
Vo vnútri sa nenachádzajú žiadne diely, ktoré može opravovať osoba používajúca zariadenie. Akúkolvek opravu prenechajte autorizovanému servisu!
strana 8
LE & OPERATE YOUR
TNER
6 WHISK STICK
Accessories used - Kidn
Stick
(H)
Všeobecné pokyny na
použitie
robotu
Installation
of accessorie
1. Ak chcete pracovať s hnetacou
misou, odšťavovačom
alebo
krájačom, bezpečnostný
kryt
A1
musí
byť
zatvorený,
zaklap- lid (
Lock
the
safety
nutý na svojom mieste.
- pohonu
Place
the processor
2. Misu umiestnite na hriadeľ
A7 a pootočením
proti
smeru hodinových ručičiek zaklapnite zobáčik veka do štrbiny
processor
zámku hnetacej misy A6, inak nebude
robot pracovať.bowl (C3
3. Podľa druhu činnosti, -ktorú mienite
konať,
použijete
rôzne stick
Place the
whisk
príslušenstvo a nástavce. Podrobné návody pre jednotlivé
- ďalej. Place the ingredients
časti robota sú uvedené
4. Na misu C3 môžete umiestniť buď veko s oválnou plniacou
Place
thešachtou
kidney-sha
šachtou C2 alebo veko- s obličkovitou
plniacou
G2.
Obe veka musí zapadnúť do štrbiny
A6
(pozri
bod
2).
the
bowl
lid
locking
5. Zapnite hlavný vypínač A11 do polohy „I“. Otočte plynulý
ovládač rýchlosti A8 naOperation
požadovanú rýchlosťhints:
(podľa návodu
pre jednotlivé časti robota). Môžete tiež použiť tlačidlo Tur- rýchlosti,
To use
the
bo A10 ku zvoleniu vysokej
predtým
však kidney-sh
musíte
nastaviť plynulý ovládač rýchlosti
do
pozície
„●“.
Stlačením
whisking.
Turbo sa uvedie robot rýchlo do vysokých otáčok a uvoľnením
To Opakovaným
be usedstlačením
with egg
tohto tlačidla sa robot rýchlo zastaví.
a uvoľnením môžete vykonávať miešanie alebo sekanie tzv.
cream. You may w
pulzným spôsobom.
- Switch the On/Off S
Návod na použitie mixéra
Turn Continuous sp
Použité príslušenstvo: B) Mixer
- You may also use th
when you are turning
Inštalácia mixovacej nádoby
- Ponechajte hnetacú misu C3 na mieste s vekom C2 zasunutým
- You can knead up
do štrbiny zámku A6 (obr. 1).
- Do hnetacej misy C3 nevkladajteCaution:
žiadne potraviny pri
použití
Always
sto
mixéru.
operation
can be carr
- Nikdy nepoužívajte mixér B a hnetač
/ šľahač C súčasne!
- Stlačením uvoľňovacieho tlačidla otvorte kryt motora mixéra
230V 900W at turbo
A1.
- Umiestnite nádobu mixéra
B3 na pohon mixéru
A2. Uistite
sa,
Creamy
Salad
Dressing
že tri stĺpiky na vrchu motorovej jednotky A zapadajú do troch
etc.nádoby
to suit
individual tast
otvorov na spodku mixovacej
B3.
- Vložte ingrediencie do nádoby B3, prípadne pridajte tekutinu.
peel or both.
Veľmi dôležité je, že tekutý obsah nádoby nesmie presiahnuť
značku maximálnej hladiny
nádobe
B3.
10naoz
salad
oil or olive oi
- Vložte odmernú nádobku do veka mixéra B2 a potom vložte
egg ru- sa
veko B2 na misu mixéruhoney
B3 a otočením v smere1hodinových
čičiek zaklapnite do bezpečnostného zámku veka. Presvedčte
one minute until it beco
sa, že nádoba mixéra B3 je správne usadená na pohon mixéru a
veko B2 je správne uzamknuté,
nebude mixér
pracovať.
Thininakdown
with
a little co
z
N
Gear
Použitie mixéra
Upozornenie a tipy
- V závislosti od druhu mixovanej potraviny môže byť mixér naplnený až do 2,0 litrov. z
Ak je materiál kompletne tekutý, maximálna hladina by nemala prekročiť 1,5 litrov. Predídete tým
vyprsknutiu či vypeneniu mixovanej tekutiny z mixéra.
- Neprevádzkujte mixér s prázdnou nádobou
- Nezapínajte mixér bez odmernej nádobky B4
- Pri doplňovaní ingrediencií použite plniaci otvor a alebo vypnite
mixér, potom odstráňte veko a doplňte ingrediencie, zatvorte
veko a odmernú nádobku a až potom pokračujte v mixovaní
- Zapojte robot do el. siete. Zapnite hlavný vypínač A11 do polohy „I“.
- Nastavte ovládač rýchlosťí A8 na požadovanú rýchlosť.
- Turbo rýchlosť je najväčšia rýchlosť robota. Pomocou turba dosiahnete najväčší jemnosti rozmixovanie potravín. Je vhodná
napríklad na výrobu mliečnych koktailov.
- Maximálna doba nepretržitého mixovania je 3 minúty! Ak nie
je do tej doby surovina dostatočne rozmixovaná, zastavte
prístroj a nechajte ho vychladnúť. Potom môžete pokračovať
v mixovaní. Výkon mixéra je cca 500W.
- Po ukončení mixovania otočte ovládač A8 do polohy „●“ a odpojte prístroj od zásuvky el. siete.
- Vysuňte nádobu B3, odoberte veko a obsah vylejte do pripravenej nádoby. Zvyšky obsahu môžete vyčistiť pomocou stierky.
Dbajte na to, aby ste sa nedotýkali stierkou nožov mixéra. Nesiahajte do mixéra rukami, hrozí poranenie od nožov.
e
2
strana 9
7 TWIN BEATE
Accessories used - Ova
Beater (I)
Installation of accessorie
- Lock the safety lid (
- Place the processor
processor bowl (C3
- Place the twin beate
- Place the eggs in the
- Place the oval-shap
the bowl lid locking
Operation hints:
- Never use the twin b
- Switch the On/Off S
- Turning the Contin
between speed ‘1’ an
Použitie rýchlostí
3-4
ľahké a tekuté ingrediencie
- You can use the t
5-6
tuhšie materiály a kvapaliny, pevné ingrediencie
(čokoláda, oriešky), suché
prísady nespracovávajteand me
mayonnaise,
dlhšie ako 1 minútu.
operation
can be carr
„P“ drvenie ľadu a The
krátke pulzné
mixovanie potravín
app. 190W at 230V)
Návod na použitie strúhaceho, krájacieho kotúča
Použité príslušenstvo:
C1 - Podávač s oválnym prierezom
C2 - Veko misy s oválnou plniacou šachtou
C3 - Misa
D1 - Vreteno
D2 - Krájací a strúhací plastový disk
D3 - Hrubý strúhací nôž
D4 - Krájací nôž
D5 - Jemný strúhací nôž
Inštalácia krájača, strúhača
- Zamknite bezpečnostný kryt pohonu mixéra A1. Musí byť zaklapnutý, inak nebude robot fungovať.
- Nikdy nepoužívajte mixér B a strúhač súčasne!
- Umiestnite misu C3 na hriadeľ hnetacej misy A7 (rukoväťou mierne k sebe). Pootočením proti smeru hodinových ručičiek (kam až to bez násilia ide) misu uzamknite.
- Vložte vreteno D1 do stredu krájacieho disku D2 (pozri obrázok 2). Obdĺžnikový otvor na vretene smerom k priestoru pre umiestnenie krájacieho noža. Vyberte si jeden z nožov
D3, D4 alebo D5 podľa potreby. Položte nôž do určeného priestoru (obr 2), zhora na neho mierne zatlačte, aby ste zatlačili poistné tlačidlo a zasuňte nôž smerom k vretenu
až zapadne na svoje miesto (ozve sa kliknutie).
- Umiestnite zložený disk s nožom na hriadeľ A7 do misy C3.
- Teraz nasaďte veko s oválnou plniacou šachtou C2 na misu tak, aby šípka na veku ukazovala na ľavú šípku na mise. Pootočením proti smeru hodinových ručičiek zaklapnite veko
C2 do štrbiny zámku A6. Šípka na veku ukazuje teraz proti pravej šípke na mise.
- Teraz je strúhač pripravený na použitie.
Použitie krájača, strúhača
Upozornenie a tipy
- Nakrájajte zemiaky, mrkvu, uhorky atď na menšie kúsky a vložte ich do oválneho otvoru plniacej šachty.
- Pre zatlačenie surovín do strúhača použite oválny podávač C1. Nikdy nepoužívajte prsty alebo iné pomôcky.
- Čím širšie kúsky nakrájate, tým dlhšie chipsy obdržíte.
- Zapojte robot do el. siete. Zapnite hlavný vypínač
A11 do polohy „I“.
- Nastavte ovládač A8 na požadovanú rýchlosť.
- V závislosti od druhu suroviny môžete pripraviť až
1kg zakaždým počas 1 ½ minúty. Túto operáciu môžete opakovať cca 5 krát s prestávkou 2 min. medzi
každým strúhaním. Príkon strúhača / krájača je cca
220W.
- Po ukončení strúhania otočte ovládač A8 do polohy
„●“ a odpojte prístroj od zásuvky el. siete.
- Vysuňte nádobu C3, odoberte veko a strúhaciu disk a
obsah presypte do pripravenej nádoby. Zvyšky obsahu môžete vyčistiť pomocou stierky.
Rozobratie krájacieho disku
- Pre rozobratie krájaceho noža postupujte opačne
ako v bode Inštalácia krájače, strúhače (obr. 2)
- Otočte disk smerom vretenom nahor.
- Nadvihnutím zobáčiku ľavým palcom uvoľníte poistné tlačidlo a pravou rukou vysuniete nôž.
- Pri manipulácii s nožmi a nadstavcami buďte veľmi
opatrní. Čepele nožov sú veľmi ostré.
Poistné tlačidlo
Návod na použitie sekáča
Použité príslušenstvo:
C2 - Veko misy s oválnou plniacou šachtou
C3 - Misa
E - Kovový sekací nôž
Inštalácia sekáča
Odňatie noža
Zdvihnutím zobáčiku
palcom uvoľníte
poistné tlačidlo a
vysuňte nôž
Obdĺžnikový
otvor
Inštalácia noža
Stlačte poistné tlačidlo a
zasuňte do obdĺžnikového
otvoru
- Zamknite bezpečnostný kryt pohonu mixéra A1. Musí
byť zaklapnutý, inak nebude robot fungovať.
- Nikdy nepoužívajte mixér B a sekáč C súčasne!
- Umiestnite misu C3 na hriadeľ hnetacej misy A7 (rukoväťou mierne k sebe). Pootočením proti smeru
hodinových ručičiek (kam až to bez násilia ide) misu
uzamknite.
- Nasuňte kovový sekací nôž E na hriadeľ hnetací misy
A7.
- Do misy vložte ingrediencie určené na sekanie (mletie).
- Teraz nasaďte veko s oválnou plniacou šachtou C2 na
misu tak, aby šípka na veku ukazovala na ľavú šípku
na mise. Pootočením proti smeru hodinových ručičiek zaklapnite veko C2 do štrbiny zámku A6. Šípka
na veku ukazuje teraz proti pravej šípke na mise.
- Teraz je sekáč pripravený na použitie.
Použitie sekáča
Upozornenie a tipy
- Nepokúšajte sa kosiť alebo drviť veľmi tvrdé materiály (ľad, cukor, kávové zrná a pod)
- Pre Vašu väčšiu bezpečnosť odporúčame používať
vždy len jeden stroj na robotu. Nepoužívajte súčasne
mixer a sekáč.
strana 10
- Nepřesahujte rysku MAX na mixovacej nádobe. Maximálna náplň je cca 2,0 kg hmoty.
- Zariadenie je schopné prevádzky LEN, ak sú sekacie nádoba a veko správne usadené
a zaistené.
- Zapojte robot do el. siete. Zapnite hlavný vypínač A11 do polohy I.
- V závislosti od druhu potraviny môžete kosiť až 1 kg hmoty ako zeleniny, surového
alebo vareného mäsa a surových alebo varených rýb a pod.
- Nastavte ovládač rýchlosťí A8 na rýchlosť 6.
- Sekanie môžete vykonávať trikrát po dobu 1 minúty zapnuté a 2 minúty vypnuté!
- Na sekanie odporúčame použiť funkciu Turbo, predtým však musíte nastaviť plynulý
ovládač rýchlosti do pozície „●“. Príkon sekáča je cca 350W.
- Po ukončení sekanie otočte ovládač A8 do polohy „●“ a odpojte prístroj od zásuvky
el. siete.
- Vysuňte nádobu C3, odoberte veko a sekací nôž E a obsah presypte do pripravenej
nádoby. Zvyšky obsahu môžete vyčistiť pomocou stierky.
Návod na použitie hnetača
- Používa sa na spracovania vajec, vaječných bielkov, krémov, omáčok, majonéz, pudingového cesta a ľahších ciest.
- Zapojte robot do el. siete. Zapnite hlavný vypínač A11 do polohy I.
- Nastavte ovládač rýchlosťí A8 na pohodlnú rýchlosť medzi 1 a 2.
- Môžete šľahať až 20 vajec naraz. Túto operáciu môžete vykonať 5 krát pri 3 minútach
zapnuté a 2 minutách0 vypnuté. Príkon je cca 190W.
- Po ukončení sekanie otočte ovládač A8 do polohy „●“ a odpojte prístroj od zásuvky
el. siete.
- Vysuňte nádobu C3, odoberte veko a metlu na šľahanie I a obsah vyberte do pripravenej nádoby. Zvyšky obsahu môžete vyčistiť pomocou stierky.
Návod na použitie lisu na citrusy
Použité príslušenstvo:
C3 - Misa
F1 - Kužeľ lisu
F2 - Sitko lisu
Inštalácia lisu na citrusy
Použité príslušenstvo:
G2 - Veko misy s obličkovou plniacou šachtou
C3 - Misa
H - Hnetací metla
Inštalácia hnetača
- Zamknite bezpečnostný kryt pohonu mixéra A1. Musí byť zaklapnutý, inak nebude
robot fungovať.
- Nikdy nepoužívajte mixér B a hnetač súčasne!
- Umiestnite misu C3 na hriadeľ hnetacej misy A7 (rukoväťou mierne k sebe). Pootočením proti smeru hodinových ručičiek (kam až to bez násilia ide) misu uzamknite.
- Nasuňte hnetací metlu H na hriadeľ hnetací misy A7.
- Do misy vložte ingrediencie určené na miesenie.
- Teraz nasaďte veko s obličkovou plniacou šachtou G2 na misu tak, aby šípka na veku
ukazovala na ľavú šípku na mise. Pootočením proti smeru hodinových ručičiek zaklapnite veko C2 do štrbiny zámku A6. Šípka na veku ukazuje teraz proti pravej šípke
na mise.
- Teraz je hnetač pripravený na použitie.
Použitie hnetača
Upozornenie a tipy
- Nepoužívajte súčasne mixer a hnetač.
- Nepřesahujte rysku MAX na hnetací nádobe. Maximálna náplň je cca 1 lt hmoty.
- Zariadenie je schopné prevádzky LEN, ak sú sekacie nádoba a veko správne usadené
a zaistené.
- Používa sa na spracovanie vajec, vaječných bielkov, krémov, omáčok, majonéz, pudingového cesta a ľahších ciest. Môžete šľahať až 1 liter krému naraz.
- Zapojte robot do el. siete. Zapnite hlavný vypínač A11 do polohy I.
- Nastavte ovládač rýchlosťí A8 na rýchlosť 6.
- Môžete použiť aj funkciu Turbo, predtým však musíte nastaviť plynulý ovládač rýchlosti do pozície „●“.
- Môžete vymiesiť až 1 kg normálneho cesta s obsahom cca 600 gramov (ml) vody
počas 40 sekúnd.
Upozornenie: Vždy zastavte prístroj, akonáhle sa cesto začne lepiť.
- Túto operáciu môžete opakovať 2 krát s prestávkou 15 minút. Príkon je cca 900W.
- Po ukončení hnetenia otočte ovládač A8 do polohy „●“ a odpojte prístroj od zásuvky
el. siete.
- Vysuňte nádobu C3, odoberte veko a hnetacú metlu H a obsah vyberte do pripravenej
nádoby. Zvyšky obsahu môžete vyčistiť pomocou stierky.
Návod na použitie dvojitého šľahača
Použité príslušenstvo:
C2 - Veko misy s oválnou plniacou šachtou
C3 - Misa
I - Dvojitý šľahač
Inštalácia dvojitého šľahače
- Zamknite bezpečnostný kryt pohonu mixéra A1. Musí byť zaklapnutý, inak nebude
robot fungovať.
- Nikdy nepoužívajte mixér B a dvojitý šľahač súčasne!
- Umiestnite misu C3 na hriadeľ hnetacej misy A7 (rukoväťou mierne k sebe). Pootočením proti smeru hodinových ručičiek (kam až to bez násilia ide) misu uzamknite.
- Nasuňte dvojitou metlu na šľahanie „I“ na hriadeľ hnetací misy A7.
- Do misy vložte ingrediencie určené na šľahanie.
- Teraz nasaďte veko s oválnou plniacou šachtou C2 na misu tak, aby šípka na veku ukazovala na ľavú šípku na mise. Pootočením proti smeru hodinových ručičiek zaklapnite
veko C2 do štrbiny zámku A6. Šípka na veku ukazuje teraz proti pravej šípke na mise.
- Teraz je šľahač pripravený na použitie.
Použitie dvojitého šľahače
Upozornenie a tipy
- Nepoužívajte súčasne mixer a šľahač
- Nepožívajte dvojitý šľahač na hnetenie alebo miešanie cesta ..
- Zariadenie je schopné prevádzky LEN, ak sú šľahacia nádoba a veko správne usadené
a zaistené.
- Zamknite bezpečnostný kryt pohonu mixéra A1. Musí byť zaklapnutý, inak nebude
robot fungovať.
- Nikdy nepoužívajte mixér B a lis na citrusy súčasne!
- Umiestnite misu C3 na hriadeľ hnetacej misy A7 (rukoväťou mierne k sebe). Pootočením proti smeru hodinových ručičiek (kam až to bez násilia ide) misu uzamknite.
- Na misu nasaďte sitko lisu F2 a pootočením proti smeru hodinových ručičiek zaklapnite zobáčik sitka do štrbiny zámku A6.
- Na hriadeľ A7 nasaďte kužeľ lisu F1.
Použitie lisu na citrusy
- Zapojte robot do el. siete. Zapnite hlavný vypínač A11 do polohy I.
- Rozkrojte ovocie napoly.
- Položte polovicu ovocia na kužeľ F1 a stlačte mierne dlaňou.
- Nastavte ovládač rýchlosťí A8 na pohodlnú rýchlosť medzi 1 a 2.
- Zvyčajne môžete vymačkať 2 polovičky ovocia behom 30 sekúnd. Túto operáciu môžete opakovať po 10 krát s prestávkou cca 15 sekúnd medzi každým stláčaním. Príkon
lisu na citrusy je cca 160W.
- Po ukončení lisovanie otočte ovládač A8 do polohy „●“ a odpojte prístroj od zásuvky
el. siete.
- Vysuňte nádobu C3, odoberte kužeľ a sitko a obsah vylejte do pripravenej nádoby.
Zvyšky obsahu môžete vyčistiť pomocou stierky.
Návod na použitie odšťavovača
Použité príslušenstvo:
G1 - Podávač obličkovitými prierezom
G2 - Veko misy s obličkovou plniacou šachtou
C3 - Misa
G3 - Golier
G4 - Filtračná páska
G5 - Extraktor
Inštalácia odšťavovača
- Zamknite bezpečnostný kryt pohonu mixéra A1. Musí byť zaklapnutý, inak nebude
robot fungovať.
- Nikdy nepoužívajte mixér B a odšťavovač súčasne!
- Umiestnite misu C3 na hriadeľ hnetacej misy A7 (rukoväťou mierne k sebe). Pootočením proti smeru hodinových ručičiek (kam až to bez násilia ide) misu uzamknite.
- Ak nie je odšťavovač už zostavený, vložte do extrakčného G5 filtračnú pásku G4. Na
vrch extraktora zaklapnite golier G3 a uistite sa, že je filtračná páska dobre umiestnená po obvode extraktora.
- Vložte zostavený odšťavovač do misy na hriadeľ A7.
- Teraz nasaďte veko s obličkovou plniacou šachtou G2 na misu tak, aby šípka na veku
ukazovala na ľavú šípku na mise. Pootočením proti smeru hodinových ručičiek zaklapnite veko C2 do štrbiny zámku A6. Šípka na veku ukazuje teraz proti pravej šípke
na mise.
- Teraz je odšťavovač pripravený na použitie.
Použitie odšťavovača
- Nakrájajte vybranú surovinu na kúsky tak, aby prešli obličkovitou šachtou veka G2.
Vložte kúsky do šachty.
- Pre zatlačenie surovín do odšťavovača použite iba oválny podávač G1. Nikdy nepoužívajte prsty alebo iné pomôcky.
- Zapojte robot do el. siete. Zapnite hlavný vypínač A11 do polohy I.
- Nastavte ovládač rýchlosťí A8 na rýchlosť 6 alebo použite tlačidlo Turbo (A10), predtým však musíte nastaviť plynulý ovládač rýchlosti do pozície „●“.
- Ovocie vždy pred odšťavovaním umyte a ošúpte, ak je to nutné.
- Môžete odšťavovať jablká, hrušky, mrkvu, zeler, hrozno, jahody a pod. Ovocie s peckou najprv vykôstkujte.
- Šachtu plňte zhruba do polovice jej výšky (4-5 kúskov ovocia). Potom uvoľnite Turbo
tlačidlo alebo robot vypnite, naplňte znova 4-5 kúskov a pokračujte.
- Zastavte robot, aby ste vyčistili filtračnú pásku vždy, keď je extraktor plný zvyškov
dužiny.
- Takto môžete odšťavovať 10 krát po dobu 2 minút zapnuté a 2 minút vypnuté. Príkon
odšťavovača je cca 250W.
Upozornenie: Nepoužívajte odšťavovač, ak je extraktor poškodený.
strana 11
- Po ukončení odšťavovanie otočte ovládač A8 do polohy „●“ a odpojte prístroj od
zásuvky el. siete.
- Vysuňte nádobu C3, odoberte veko a odšťavovač a obsah vylejte do pripravenej nádoby.
Čistenie
1. Nikdy neponárajte motorovú jednotku ani prívodné káble do vody ani inej tekutiny.
2. Mixer (B1, B2, B3) a hnetacia misa (C1, C2 a C3) môžu byť umývané v umývačke riadu
a alebo ručne bežným spôsobom. Dbajte však na zvýšenú opatrnosť, nedotýkajte sa
rukou nožov, môže dôjsť k úrazu.
3. Pred čistením sa uistite, že spínač (A8) je v polohe „●“ a prívod je odpojený od el.
zásuvky.
4. Po použití robotu ho nechajte vychladnúť a až potom čistite.
5. Pre čistenie povrchu robotu použite vlhkú handričku a jemný saponátový prostriedok. Nepoužívajte žiadne brúsne a agresívne čistiace prostriedky ani alkohol.
6. Rozoberte všetky nástavce a príslušenstvo podľa príslušných pasáží návodu. Dávajte
pozor na ostré príslušenstvo (krájací a strúhací nože, sekáč, mixovacia nádoba). Nože
sú veľmi ostré a môže dôjsť k poraneniu rúk.
7. Všetko príslušenstvo (okrem bodu 2) je možné umývať len ručne v teplej vode za
použitia prostriedku na umývanie riadu.
8. Po umývaní všetky súčasti dokonale osušte predtým ako je znovu zostavíte a zapojíte.
Technické parametre (hlučnosť) :
Model : FP1102
Napájanie : 230 V ~ 50 Hz
Príkon : P(nom) - 900W
Krátkodobá prevádzka (KB) : 3 min
Hlučnosť : 1m ≤ 85 dB (A)
Funkcia Automatické čistenie
- Umiestnite nádobu mixéra B3 i s vekom na motorovú jednotku (pozri kapitolu Inštalácia mixéra - obr 1).
- Ponechajte hnetací misu C3 na mieste s vekom C2 zasunutým do štrbiny zámku A6.
- Do hnetacej misy C3 nevkladajte žiadne potraviny pri použití mixéru.
- Do nádoby mixéra B3 nalejte trochu teplej saponátovej vody.
- Stlačte tlačidlo Auto čistenie A9 a podržte niekoľko sekúnd.
- Zložte nádobu mixéra B3 a opláchnite pod tečúcou vodou.
- Opakujte ak je treba.
- Nechajte mixer dôkladne vyschnúť.
Vyhlásenie o záruke
Spätný odber elektroodpadu
Informácie pre používateľa ohľadom likvidácie
elektrických a elektronických zariadení (z domácností)
Uvedený symbol na výrobku alebo v sprievodnej dokumentácii znamená, že použité elektrické alebo elektronické výrobky
nesmú byť likvidované spoločne s komunálnym odpadom. Za
účelom správnej likvidácie výrobku ho odovzdajte na určených
zberných miestach, kde budú prijaté zdarma.
Správnou likvidáciou tohto produktu pomôžete zachovať cenné
prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli
byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti
si vyžiadajte od miestneho úradu, najbližšieho zberného miesta,
v Zákonu o odpadoch príslušnej zeme, v ČR č. 185/2001 Sb.
v platnom znení. Ďalej rovnako na www.zasobovani.cz/odber a
na internetových stránkach www.slovmas.sk (likvidácia elektroodpadu).
Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s
národnými predpismi udelené pokuty.
Ďakujeme Vám za dôveru v tento výrobok. Veríme, že s nim budete maximálne spokojní. Ak ste sa rozhodli zakúpiť si niektorý výrobok z oblasti drobných kuchynských
spotrebičov, starostlivosti o telo alebo spotrebnej elektroniky, dovoľujeme si Vás upozorniť na niekoľko skutočností.
· Pri výbere prístroja starostlivo zvážte, aké funkcie od prístroja požadujete. Ak Vám
nebude výrobok v budúcnosti vyhovovať, nie je táto skutočnosť dôvodom na reklamáciu.
· Pred prvým použitím si pozorne prečítajte priložený návod a dôsledne ho dodržiavajte.
· Všetky výrobky slúžia na použitie v domácnosti. Pre profesionálne použitie sú určené
výrobky špecializovaných výrobcov.
· Všetky doklady o zakúpení a o prípadných opravách Vášho výrobku odporúčáme
uschovať po dobu 3 rokov pre poskytnutie maximálne kvalitného záručného a pozáručného servisu.
Na tento domáci spotrebič poskytujeme záruku na bezchybnú funkciu po dobu
24 mesiacov od dátumu zakúpenia výrobku spotrebiteľom. Záruka sa vzťahuje na
závady spôsobené chybou výroby alebo chybou materiálu.
Záruku je možné uplatňovať u organizácie, u ktorej bol výrobok zakúpený. Záruka je
neplatná, ak je závada spôsobená mechanickým poškodením (napr. pri preprave),
nesprávnym používaním alebo používaním v rozpore s návodom na obsluhu, neodvratnou udalosťou (napr. živelná pohroma), ak bol výrobok pripojený na iné sieťové
napätie, než pre ktoré je určený, a tiež v prípade úprav alebo opráv vykonaných osobami, ktoré na tento zákrok nemajú oprávnenie. Výrobky sú určené pre použitie v
domácnosti. Pri použití iným spôsobom nemôže byť záruka uplatnená.
V prípade poruchy sa obráťte na predajce, u ktorého ste výrobok kúpili, alebo na celoštátneho nositeľa servisu. Pri reklamácii odporúčáme doložiť doklad o kúpi výrobku.
V prípade nerešpektovania týchto zásad nemôžeme uznať prípadnú reklamáciu.
Zodpovedný zástupca pre Slovensko:
TV Servis s r.o.,
Baláž Dušan, Halenárská 12, 460 07 Trnava, tel.:335513371
strana 12
Download

NÁVOD NA POUŽITÍ