KOBYLA
| KORNOWAC |
ŁAŃCE
| POGRZEBIEŃ|
RZUCHÓW
TWOJAGmina
A K T U A L N O Ś C I Z G M I N Y K O R N O W A C • E G Z E M P L A R Z B E Z P Ł AT N Y
NR 2/2012 • ISSN: 2084-3704
Z okazji zbliżających się świąt Wielkanocnych, prosimy
przyjąć najserdeczniejsze życzenia zdrowia i pogody ducha.
Życzymy, aby ten szczególny czas radości, nadziei
i wzajemnego zrozumienia upłynął
w rodzinnym gronie
i wiosennej atmosferze.
Budowa kanalizacji w gminie coraz bliżej
Wszystko wskazuje na
to, że niedługo ruszy budowa kanalizacji w gminie Kornowac w ramach
projektu pn.: „Kanalizacja dorzecza górnej Odry
– gminy Krzyżanowice i
Kornowac – etap I”, realizowanego przez PWK
„Górna Odra” sp. z o.o.
Jest to inwestycja, o której
słychać już od wielu lat. W
latach 2002 – 2007 władze
gminne szukały wariantu,
który pozwoliłby rozwiązać
problem gospodarki wodno-ściekowej przy wykorzystaniu środków unijnych. W
tym celu zawarto porozumienie z gminami powiatów
raciborskiego i wodzisławskiego, którego efektem było
wyznaczenie aglomeracji Racibórz (RLM > 15 tys.).
Ponadto w latach 2006
– 2007, w ramach pomocy
technicznej, zlecono opracowanie Wstępnego Studium
Wykonalności,
mającego
wskazać zakres projektu ob-
jętego dofinansowaniem oraz
niezbędne do podjęcia działania.
Jedną z trudniejszych decyzji, wynikających ze studium,
było utworzenie spółki prawa handlowego, która miała
objąć rolę beneficjenta. Pod
koniec roku 2007 powołano
spółkę pod nazwą Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne „Górna Odra”
sp. z o.o., które od początku
2008 roku przejęło realizację
projektu pn.: „Kanalizacja
dorzecza górnej Odry – gminy Krzyżanowice i Kornowac”. Głównym zadaniem
spółki było przygotowanie
dokumentacji projektowych
z pozwoleniami na budowę oraz złożenie wniosku o
dofinansowanie z Funduszu
Spójności.
Lata 2008 i 2009 to czas
intensywnych prac projektowych w zakresie budowy kanalizacji oraz wymiany wodociągu. W listopadzie 2009
roku sporządzono studium
wykonalności oraz złożono
wniosek o dofinansowanie
projektu z Funduszu Spójności w ramach I osi Programu
Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko.
Ze względu na możliwości
finansowe przedsiębiorstwa,
możliwości zabezpieczenia
kredytów przez gminy, jak
również konieczność posiadania pozwoleń na budowę
dla całego zakresu, projekt
podzielono na etapy, z czego
I etap, realizowany obecnie,
obejmuje:
1. Budowę kanalizacji sanitarnej w Pogrzebieniu i
Kornowacu.
2. Wymianę sieci wodociągowej w Pogrzebieniu i
Kornowacu.
3. Budowę kanalizacji sanitarnej w Kobyli.
Wniosek po ocenie formalnej oraz merytorycznej
I stopnia znalazł się na liście
rezerwowej. Dopiero w roku
2011, po przekazaniu dodatkowej puli środków, prze-
prowadzono ocenę merytoryczną II stopnia i wniosek
uzyskał szansę na dofinansowanie.
9 lutego Adam Liwochowski – zastępca prezesa WFOŚiGW w Katowicach, wręczył
Krzysztofowi Baszczakowi
– prezesowi PWK „Górna
Odra” sp. z o.o., potwierdzenie o dofinansowaniu
projektu. Wręczenie miało
uroczysty charakter i odbyło
się w obecności wójtów oraz
skarbników gmin Krzyżanowice i Kornowac.
Planowany koszt realizacji
zadań w gminie Kornowac
w ramach I etapu wynosi
39.391.300,00 zł. Dofinansowanie z Funduszu spójności
to kwota 28.526.900,00 zł. W
ramach projektu przewiduje się wybudowanie 22,2 km
kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz 5 km kanalizacji
tłocznej, a także wymianę 5,2
km sieci wodociągowej.
Budowa kanalizacji w Pogrzebieniu, Kornowacu i
Od lewej Adam Liwochowski, Grzegorz Niestrój, Grzegorz Utracki
i Krzysztof Baszczak
Kobyli jest planowana od III
kwartału 2012 roku do III
kwartału 2015 roku, natomiast wymiana wodociągu w
roku 2013.
Realizacja projektu spowoduje, że 63% mieszkańców gminy Kornowac będzie miało dostęp do sieci
kanalizacyjnej, co w znaczący sposób wpłynie na
wywiązanie się z wymogów
zapisanych w dyrektywach
unijnych, ale także poprawi jakość życia mieszkańców, dzięki odprowadzeniu
zanieczyszczeń do oczyszczalni ścieków. Również
ogromne znaczenie będzie
miała modernizacja sieci
wodociągowej, dzięki której poprawi się jakość wody
dostarczanej mieszkańcom
Pogrzebienia i Kornowaca. Dlatego wszystkim nam
powinno zależeć na jak najszybszej realizacji projektu
i osiągnięciu założonych
celów, przy wykorzystaniu
ogromnej pomocy w postaci środków unijnych.
Krzysztof Baszczak
CO W NUMERZE
Regionalna droga
Racibórz – Pszczyna
czytaj strona 3
Aktywny rozwój
każdego dziecka…
czytaj strona 5
Terminarz
rozgrywek
czytaj strona 7
2
TWOJA GMINA
NR 2/2012
Z KALENDARZA
WÓJTA I URZĘDU
8
LUTY
Podpisany został akt notarialny
dotyczący sprzedaży mieszkania w Domu Nauczyciela w
Rzuchowie.
15
LUTY
17
LUTY
20
LUTY
Odbyło się spotkanie z prezesami klubów sportowych połączone ze szkoleniem w sprawie
składania wniosków do konkursu, na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej na terenie
naszej gminy na rok 2012.
Wójt gminy brał udział w uroczystym otwarciu nowej Komendy
Powiatowej Policji w Raciborzu.
Odbyło się posiedzenie komisji
rolnictwa, samorządów, prawa i
ochrony środowiska. Tematem
posiedzenia była „Działalność
kół gospodyń wiejskich i kółek
rolniczych w 2011 roku”. W posiedzeniu brali udział radni wchodzący w skład komisji, sołtysi,
wójt gminy, kierownik referatu
rozwoju, infrastruktury i zasobów naturalnych, prezesi kółek
rolniczych oraz przewodniczące
KGW z terenu gminy. Tematem
komisji rewizyjnej była „Analiza
wykorzystanych środków budżetowych przez kluby sportowe w
2011 rok oraz analiza wykorzystanych środków budżetowych
przez gminną komisję rozwiązywania problemów alkoholowych za II półrocze 2011 roku”.
W posiedzeniu brali udział radni
wchodzący w skład komisji, przewodnicząca GKRPA.
Wójt gminy brał udział w spotkaniu w Urzędzie Miasta Rydułtowy z wiceburmistrzem Henrykiem Hajdukiem w sprawie
zawarcia umowy o współpracy
pomiędzy klubem KS Kornowac
i „Naprzód” Rydułtowy oraz w
sprawie organizacji turnieju Mini
– Euro w maju w Rydułtowach z
udziałem uczniów naszych szkół
podstawowych.
Została podpisana umowa pomiędzy Gminą Kornowac, a Górnośląskim Przedsiębiorstwem
Robót Drogowych w Katowicach na remont cząstkowy dróg
gminnych. Cena za 1m³ wbudowanej masy asfaltowej wynosi
1 021,06 zł. Termin wykonania
I etapu upływa 30 kwietnia, a II
etapu 30 września.
Podpisana została umowa pomiędzy Gminą Kornowac, a Zakładem Usług Geodezyjno-Kartograficznych – Józef Sbeczka
z siedzibą w Tworkowie, dotycząca ustalenia granic drogi
transportu rolnego w Kobyli (od
ul. Sosnowej do ul. Budzińskiej
obok przepompowni). Prace
geodezyjne zlecono jako pierwszy etap modernizacji drogi
transportu w roku 2012.
21
LUTY
Tematem wspólnego posiedzenia komisji oświaty, kultury
i zdrowia oraz komisji rozwoju i budżetu była „Działalność
Sprawozdanie z wykonania budżetu oraz działalności
Ośrodka Pomocy Społecznej w Kornowacu za rok 2011
W 2011 roku budżet
Ośrodka Pomocy Społecznej wyniósł 1.148.879,51
zł. Wydatkowane środki
finansowe
pochodziły
zarówno z dotacji budżetu państwa jak i z zadań
własnych gminy.
Z dotacji wydatkowano
kwotę 830.406,70 zł, z zadań własnych 254.448,40 zł.
Środki na realizację projektu
współfinansowanego z EFS
wyniosły 63.803,65 zł. Środki
finansowe przeznaczono na:
• opłacenie pobytu 3 mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej
– 40.823,00 zł,
• świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz
składki na ubezpieczenie
społeczne oraz zdrowotne
opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia
rodzinne – 710.129,93 zł.
W ramach wydatkowanych
środków na świadczenia
rodzinne wypłacono m.in.
zasiłki rodzinne, dodatek z
tytułu urodzenia dziecka,
dodatek z tytułu opieki w
okresie korzystania z urlopu
wychowawczego, dodatek z
spotkanie opłatkowe seniorów z terenu gminy Kornowac. Na spotkanie zaproszone zostały wszystkie osoby
powyżej 75 roku życia tj. 250
osób. Na spotkanie przybyły
102 osoby. Koszt spotkania
wyniósł 3 184,84 zł.
Kierownik OPS wraz z wójtem gminy Kornowac odwiedzili również mieszkańców,
którzy obchodzili 90., 95. i
100. rocznicę urodzin. Dla
6 osób obchodzących w/w
rocznicę zakupiono paczki za
kwotę 637,95 zł.
Podobnie jak w ubiegłych
latach Ośrodek Pomocy
Społecznej uczestniczył w
realizacji programu PEAD
– dystrybucji żywności dla
najuboższych mieszkańców
gminy. W ramach programu pomocą objętych zostało 150 osób. Otrzymaliśmy
13,234 ton towaru za kwotę
27.902,00 zł. Gmina partycypuje w kosztach dowozu
towaru z Banku Żywności w
Rudzie Śląskiej do Raciborza.
Koszt dowozu w 2011 roku
wyniósł 2.261,81 zł. Ponadto
gmina ma obowiązek wnoszenia opłaty na rzecz Banku
Żywności w wysokości 6 zł
od każdej zgłoszonej osoby.
Za 2011 rok opłata ta wyniosła 900 zł. OPS ponadto
wydatkował kwotę 450 zł na
dowóz towaru z magazynu
w Raciborzu do magazynu
w Pogrzebieniu. Program
PEAD realizowany jest przez
Ochotniczą Straż Pożarną w
Pogrzebieniu. Koordynatorem programu jest Henryk
Gorywoda.
Od 2008 roku Ośrodek
Pomocy Społecznej realizuje
projekty współfinansowane
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Program Operacyjny Kapitał
Ludzki. W 2011 roku kwota
projektu wynosiła 71.289,00
zł z czego 7.485,35 zł pochodziło z własnych środków
gminy. Wkład własny gminy
wymagany jest w wysokości
10,5% wartości dofinansowania projektu. Wnoszony jest
w formie zasiłków przeznaczanych dla beneficjentów
projektu. W realizowanym
projekcie uczestniczyło 8
osób, bezrobotnych klientów
pomocy społecznej. Projekt
obejmował treningi doradztwa zawodowego, psychologiczny oraz umiejętności
społecznych. Treningi prowadzone były przez profesjonalistów zatrudnionych
w ramach projektu w formie
umowy. Ponadto w ramach
projektu sfinansowano kursy
zawodowe przeprowadzone w ramach umowy przez
Centrum Kształcenia Ustawicznego w Raciborzu. Były
to kursy spawania, opiekuna
osób starszych i niepełnosprawnych,
kosmetyczny,
obsługi wózka widłowego,
artystycznego szycia firan,
pierwszej pomocy przedmedycznej oraz prawa jazdy
kategorii B i C. Osoby, które
ukończyły w/w kursy zdobyły umiejętności oraz kwalifikacje niezbędne do podjęcia
pracy. W sumie od 2008 roku
Ośrodek Pomocy Społecznej w Kornowacu w ramach
EFS pozyskał 309.775,60 zł z
przeznaczeniem na realizacje
projektów. W w/w projektach uczestniczyło 36 osób i
są przewidziane do realizacji
do 2013 roku.
Katarzyna Buczek
Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Uzależnień Gminy Kornowac w roku 2011
Prowadzenie
działań
związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych
oraz przeciwdziałaniem
narkomanii należy do zadań własnych gminy.
Wykonanie
wskazanych
powyżej zadań własnych w
naszej gminie umożliwia
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień Gminy Kornowac na 2011 rok. Zadania
ujęte w Programie inicjuje
powołana przez wójta gminna komisja rozwiązywania
problemów alkoholowych.
Źródłem finansowania zadań Gminnego Programu są
środki finansowe z budżetu
gminy, pochodzące z opłat
za korzystanie z zezwoleń na
sprzedaż napojów alkoholowych.
Na realizację Gminnego
Programu w roku 2011 wydano kwotę 80.362,34 zł. Środki
w kwocie 7.844,47 zł pochodziły z niewydatkowanych
środków z koncesji za rok
2010. GKRPA w 2011 roku
koncentrowała się na konty-
TWOJAGmina
WYDAWCA:
Urząd Gminy Kornowac
ul. Raciborska 48, 44-285 Kornowac
tel. 32 430 10 37 w.121
e-mail: [email protected]
tytułu samotnego wychowywania dziecka, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenie pielęgnacyjne, zapomogę z tytułu
urodzenia dziecka itp.
• składki na ubezpieczenie
zdrowotne opłacane za osoby
pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej
oraz niektóre świadczenia
rodzinne – 4.281,62 zł,
• zasiłki i pomoc w naturze
– 33.620,45,
• utrzymanie ośrodka pomocy
społecznej – 217.264,45 zł,
• wypłatę zasiłków stałych
dla 4 osób – 14.535,00 zł,
• opłacenie usług opiekuńczych
dla 1 osoby – 3.450,00 zł,
• realizację programu „Pomoc państwa w zakresie
dożywiania” wydatkowano
kwotę 56.754,00 zł z czego
28.513,00 zł pochodziło z
własnych środków gminy,
28.241,00 zł z dotacji budżetu
państwa. W ramach realizacji
programu zakupiono posiłek
w szkole dla 28 uczniów oraz
wypłacono pomoc pieniężną
na zakup żywności lub posiłku dla 78 osób z 22 rodzin.
W 2011 roku wzorem lat
ubiegłych
zorganizowano
REDAKTOR NACZELNY: Ewa Gołofit
DRUK: Drukarnia Polskapresse SP. Z O.O.
SKŁAD: Wydawnictwo Nowiny SP. Z O.O.
NAKŁAD: 1000 egz.
Redakcja zastrzega sobie prawo do redagowania nadesłanych materiałów i zmiany tytułów, a także nie zwraca materiałów niezamówionych.
nuacji działań z lat ubiegłych,
związanych z profilaktyką i
rozwiązywaniem problemów
uzależnień. Punkt Konsultacyjny GKRPA mieści się
przy ul. Starowiejskiej 64 w
Kornowacu i jest czynny w
środy w godzinach od 16.00
do 18.00.
W 2011 roku przeprowadzono z 19 osobami rozmowy motywujące do podjęcia
leczenia, z czego 8 osób było
już zarejestrowanych w 2010
roku. Komisja wysłała 52
wezwania do osób uzależnionych i członków ich rodzin, aby podjąć czynności
zmierzające do orzeczenia
o zastosowaniu obowiązku poddania się leczeniu.
Przeprowadzono 3 wywiady
środowiskowe w rodzinach
osób, w których występował problem alkoholowy. Na
badania do biegłych, w celu
stwierdzenia uzależnienia
od alkoholu komisja skierowała 4 osoby. W ciągu roku
1 osoba poddała się leczeniu
stacjonarnemu w zakładzie
lecznictwa odwykowego w
Branicach. 5 osób uczęszczało na terapię do zakładu
lecznictwa niestacjonarnego
w Raciborzu. Dla sprawniejszego leczenia dla 3 uzależnionych z naszej gminy
sąd przydzielił kuratorów
sądowych. Założono 5 Niebieskich Kart. Na materiały
potrzebne do funkcjonowania Punktu Konsultacyjnego, delegacje wydatkowano
kwotę 1.725,75 zł. W ciągu
roku GKRPA odbyła 12 zebrań. Członkowie komisji
przeprowadzili 17 kontroli w
jednostkach prowadzących
zajęcia profilaktyczno-wychowawcze oraz 6 kontroli
w sklepach, restauracjach
i barach w zakresie przestrzegania zasad i warunków
korzystania z zezwolenia na
sprzedaż napojów alkoholowych. Do 4 jednostek, gdzie
stwierdzono brak obowiązujących wywieszek, wysłano
upomnienia.
W 2011 roku 72,25% środków finansowych budżetu
GKRPA wydatkowano na
działania
profilaktyczne
wśród dzieci i młodzieży. Z
komisją w zakresie działań
profilaktycznych w ciągu
całego roku, współpracowały:
• Zespoły
Szkolno-Przedszkolne w Kobyli, Pogrzebieniu i Rzuchowie,
• Publiczne Gimnazjum w
Kornowacu,
• Oratorium Młodzieżowe w
Pogrzebieniu,
• Świetlica przy parafii św.
Mikołaja w Pstrążnej,
• Wielofunkcyjna Palcówka
Opiekuńczo-Wychowawcza w Pogrzebieniu,
• Oratorium Młodzieżowe w
Kobyli,
• LKS „Strzelec” Rzuchów,
KS Kornowac, LKS „Płomień” Kobyla i SALOS,
• Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze w Kobyli, Łańcach,
Pogrzebieniu i w Rzuchowie,
• Ośrodek Pomocy Społecznej w Kornowacu,
• Gminny Ośrodek Kultury
w Kornowacu.
Na program „Przeciwdziałanie Narkomanii w Gminie
Kornowac”
wydatkowano kwotę 5.000,00 zł. Program zrealizował w okresie
letnich wakacji Gminny
Ośrodek Kultury w Kornowacu. Na programy profilaktyczne oraz konkursy
przeprowadzone w Zespołach
Szkolno-Przedszkolnych i gimnazjum komisja
wydała 1.823,66 zł. Dzieci
i młodzież wzięły udział w
edycji ogólnopolskiej kampanii profilaktycznej „Postaw na rodzinę”. Kampanii
patronowało Ministerstwo
Edukacji. W Zespołach
Szkolno-Przedszkolnych
zostały dofinansowane zajęcia pozalekcyjne w kółkach
zainteresowań, wyjazdy na
naukę pływania i materiały
profilaktyczne. Kwota tego
dofinansowania
wyniosła
5.358,30 zł. Zajęcia pozalekcyjne i świetlicę działającą
przy Gimnazjum dofinansowano kwotą 3.999,65 zł. Komisja wyasygnowała kwotę
3.454,00 zł na dofinansowanie działalności wychowawczej świetlicy przy parafii
św. Mikołaja w Pstrążnej,
Oratorium Młodzieżowego
i Wielofunkcyjnej Placówki
Opiekuńczo-Wychowawczej
w Pogrzebieniu. Pieniądze
te zostały przeznaczone na
zagospodarowywanie czasu
wolnego dzieci i młodzieży.
Siostry Salezjanki zorganizowały w okresie letnich
wakacji
dwutygodniowe
półkolonie dla dzieci. Dofinansowaniem w kwocie
28.728,41 zł został objęty
Gminny Ośrodek Kultury
w Kornowacu z siedzibą w
Kobyli. Pieniądze te wykorzystano na organizowanie wypoczynku zimowego
oraz letniego dla dzieci z
terenu naszej Gminy oraz
na Gminny Dzień Dziecka i
„mikołajki”. Dofinansowano
6 kółek zainteresowań dla
młodzieży działających przy
GOK-u. GOK zakupił również 4 komputery używane,
wieżę, aparat fotograficzny i
laminator do oprawy dyplomów. Młodzieżowe Drużyny
Pożarnicze z Łańc, Pogrzebienia i Rzuchowa za pieniądze z budżetu komisji w
kwocie 2.050,99 zł zakupiły
odzież, sprzęt i dofinansowały wyjazd młodzieży do
Muzeum Pożarnictwa w
Mysłowicach. Kluby Sportowe oraz SALOS otrzymały
pieniądze na zakup odzieży i sprzętu sportowego w
wysokości 7.057,39 zł. Klub
Sportowy z Rzuchowa dodatkowo otrzymał 5.000,00
zł na zakup bramek. Za realizację opracowania, wspólnie z OPS-em „Rozwiązywanie Problemów Społecznych
dla Gminy Kornowac na lata
2011-2020” gminna komisja
zapłaciła 1.000,00 zł.
Felicja Duda
TWOJA GMINA
NR 2/2012
Regionalna droga Racibórz – Pszczyna
Długość trasy Regionalnej drogi Racibórz
– Pszczyna na terenie
gminy Kornowac wynosi
5,370 km.
Ślad tej trasy zamieszczony jest w Miejscowym
Planie Zagospodarowania
Przestrzennego.
Wjazd i zjazd na RDRP od
strony Raciborza znajduje
się zaraz za lasem obok sklepu z częściami zamiennymi
do samochodów ciężarowych. Następnie na terenie
gminy Kornowac biegnie
nowym śladem bez wyburzeń przez tereny rolnicze,
na północ od istniejącej zabudowy domków jednorodzinnych położonej wzdłuż
istniejącej drogi DW 935. W
okolicach drogi powiatowej
ul. Wojska Polskiego plano-
Widok od granicy z Raciborzem do ul. Wojska Polskiego
Widok od ul. Wojska Polskiego do ul. Wolności
Przebieg drogi wzdłuż istniejącej DW 935
Węzeł przy stacji benzynowej w Rzuchowie do granicy
z gminą Gaszowice oraz pętla z drogą główną południe
w kierunku Pszowa, Wodzisławia Śl. i Jastrzębia
wana RDRP biegnie pod nią,
tzn. na ul. Wojska Polskiego
będzie wykonany wiadukt
nad drogą szybkiego ruchu.
Następnie droga ta krzyżuje
się z ulicą Wolności (drogą
powiatową w kierunku Łańc
i Kobyli), w tym rejonie droga biegnie na południe od
zabudowy mieszkalnej miejscowości Łańce. Następnie
droga przebiega na północ
od istniejących stawów biegnąc przez tereny rolnicze.
Za istniejącą stacją benzynową w Rzuchowie na północ
od niej projektowany jest węzeł z drogą wojewódzką DW
923 prowadzącą do miejscowości Pstrążna, po czym
planowana droga wkracza na
teren Czernicy, gdzie będzie
wykonany duży węzeł komunikacyjny typu ślimakowe-
go, który łączyć się będzie z
Drogą Główną Południową
biegnącą w kierunku Pszowa,
Wodzisławia i Jastrzębia.
Na trasie drogi regionalnej
w gminie Kornowac planowane są cztery budowle inżynieryjne:
• 1 węzeł drogowy – WB
1 skrzyżowanie z drogą
wojewódzką DW 923 (ul.
Pstrązka), zaprojektowano
węzeł typu karo
• 2 skrzyżowania – skrzyżowanie z DW 935, skanalizowane z sygnalizacją świetlną oraz skrzyżowanie z ul.
Wolności, skanalizowane
bez sygnalizacji świetlnej
• 1 przejazd w ciągu istniejącej ul. Wojska Polskiego
(pod ul. Wojska Polskiego).
Na odcinku drogi regionalnej biegnącej przez gminę
Kornowac przyjęto przekrój
jezdni dwujezdniowy (Typ
2). Konstrukcja jezdni została zaprojektowana dla kategorii ruchu KR 4.
Szerokość jezdni w liniach
rozgraniczających wynosi od
50 m do około 120 m w rejonie węzła.
Na terenie Gminy Kornowac całkowity koszt budowy
drogi regionalnej wynosi ok.
94 mln zł (cena orientacyjna
na dzień 1.02.2012 r.).
Obecnie Marszałek Województwa Śląskiego zgłosił
ujęcie Regionalnej Drogi Racibórz – Pszczyna oraz Drogę Główną Południową do
propozycji kluczowych inwestycji dla zrównoważonego
rozwoju całego Subregionu
Zachodniego w celu opracowania Ramowego Zintegro-
wanego Planu na lata 2014-2020.
Na terenie Gminy Kornowac bieg drogi regionalnej planowany jest na 105
działkach (19 publicznych
z Agencji Nieruchomości
Rolnych oraz 86 działek
prywatnych).
28 lutego została podpisana umowa o współpracy
pomiędzy miastem Racibórz a gminami Gaszowice,
Kornowac, Lyski, Rudnik i
Rydułtowy, której celem jest
powierzenie miastu Racibórz realizacji zadania polegającego na opracowaniu
projektu budowlano-wykonawczego pn. „Budowa
Regionalnej drogi Racibórz
– Pszczyna na odcinku Rudnik – Rydułtowy”
Gilbert Kramarczyk
Kreatywnie Razem Eksponujemy
Ambitnie Tworzone Oryginalne Rękodzieła
„PRZEŁOŻYĆ PASJĘ NA SUKCES TO ZADANIE DLA KREATYWNYCH.
ODKRYĆ POTENCJAŁ DRZEMIĄCY W LOKALNYCH RĘKODZIELNIKACH TO ZADANIE DLA KREATORA.”
KREATOR – Kreatywnie Razem Eksponujemy Ambitnie Tworzone
Oryginalne Rękodzieła
to projekt współpracy
trzech Lokalnych Grup
Działania tj. stowarzyszeń: „LYSKOR”, „Morawskie Wrota” oraz „Ziemia
Pszczyńska.
Podejmowane przez te stowarzyszenia działania tworzone są z myślą o ludziach,
którzy pragną rozszerzyć i
promować swoją twórczość.
Celem projektu jest stworzenie warunków umożliwiających wymianę doświadczeń z
innymi lokalnymi twórcami,
rozpowszechnianie
twórczości lokalnej wewnątrz
lokalnych grup działania jak
i poza nimi, zwiększenie roz-
poznawalności obszaru oraz
wspieranie przedsiębiorczych
postaw twórców lokalnych.
Pierwszym etapem projektu było przeprowadzenie
ankiet z twórcami na terenach poszczególnych LGD,
których celem było lepsze
poznanie ich potrzeb i oczekiwań związanych z rozwojem zainteresowań oraz chęcią podjęcia współpracy. Na
terenie LYSKOR-u ankiety
przeprowadzało 2 ankieterów, którzy przebadali grupę
31 osób.
Rozpoczęty w maju 2011
r. projekt oficjalnie ruszył 27
czerwca konferencją otwierającą w Gminnym Ośrodku
Kultury w Suszcu. Kolejne
podejmowane działania to
organizacja szeregu spotkań
promocyjno-warsztatowych
z udziałem twórców zrzeszonych w KREATOR-ze dla
okolicznych mieszkańców.
Spotkania odbyły się już w
Suszcu, Skrbeńsku oraz w
Kobyli. Ostatnie dwa zorganizowano w Goczałkowicach-Zdroju i poświęcone
były ceramice oraz różnym
technikom zdobienia jaj. Projekt KREATOR umożliwia
również twórcom prezentację swoich prac na lokalnych
jarmarkach, kiermaszach itp.
Twórcy promowali swoje
dzieła m.in. podczas Dożynek Gminnych w Rzuchowie, Jarmarku na Granicy w
Chałupkach oraz jarmarkach
bożonarodzeniowych w Czyżowicach oraz Pszczynie.
Przed nami jeszcze wyjazd
na IV Międzynarodowe Targi
Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki AGROTRAVEL w
kwietniu, wydanie folderu
promującego rękodzielników
i ich prace oraz wykonanie
gablot, w których twórcy
będą mogli wystawiać swoje
prace. W maju zaplanowano
ostatnie już spotkanie promocyjno-warsztatowe oraz
zakończenie projektu konferencją
podsumowującą.
Razem z partnerami mamy
nadzieję, iż kontakty i przyjaźnie nawiązane podczas
trwania projektu pozwolą
na podtrzymanie idei KREATOR-a.
Serdecznie zapraszamy do
odwiedzenia strony internetowej www.lgdkreatywni.
pl, na której znajdą Państwo
informacje na temat niezwykłych sylwetek twórców, ich
wyroby, relacje z organizowanych wydarzeń oraz szereg innych ciekawych informacji.
Zachęcamy osoby, które
jeszcze nie są w KREATOR-ze, a zajmują się rękodziełem do udziału w projekcie.
Tym, którzy aktywnie uczestniczą w podejmowanych
działaniach gratulujemy pasji
tworzenia, zaś odbiorcom tej
twórczości dziękujemy za jej
docenienie.
Projekt realizowany będzie
do końca maja 2012 r. przy
wparciu środków unijnych
w ramach działania 4.21 osi
4 LEADER PROW na lata
2007 – 2013.
Mirosława Woźnica
3
Z KALENDARZA
WÓJTA I URZĘDU
Ośrodka Pomocy Społecznej
w 2011 rok i działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w
2011 roku”. W posiedzeniu brali
udział radni wchodzący w skład
komisji, wójt gminy, sekretarz
gminy, przewodniczący Rady
Gminy Kornowac, kierownik
OPS i przewodnicząca GKRPA.
22
LUTY
23
LUTY
27
LUTY
28
LUTY
W Urzędzie Miasta Rydułtowy
odbyło się spotkanie pomiędzy
wójtem gminy – Grzegorzem Niestrojem, prezesem KS Kornowac
– Bolesławem Wyszkowskim a
wiceburmistrzem Miasta Rydułtowy Henrykiem Hajdukiem i
prezesem KS Naprzód Rydułtowy Antonim Piłą. W trakcie spotkania została podpisana umowa
pomiędzy KS Naprzód Rydułtowy, a KS Kornowac dotycząca
współpracy w zakresie szkolenia
dzieci i młodzieży. Owocem tej
współpracy będzie między innymi wspólny udział w treningach,
testach, meczach, turniejach,
obozach
przygotowawczych,
współpraca trenerów itp.
Odbył się drugi ustny przetarg
nieograniczony na dzierżawę
nieruchomości rolnej położonej
w Kornowacu (działka 42/10, o
powierzchni 2,4944 ha). Dzierżawcą na okres 10 lat został Mateusz Jastrzębski. Wylicytowana
roczna stawka czynszu wynosi
2.700,00 zł.
Podczas Konwentu Wójtów, Burmistrzów, Prezydenta i Starosty
powiatu raciborskiego omówiono projekty w bazie Partner 3:
wdrażanie ustawy o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach,
grupowy zakup energii, polityka
wynagrodzeń w gminach oraz
produkty turystyczne ziemi raciborskiej.
Wójt gminy i kierownik referatu
rozwoju, infrastruktury i zasobów naturalnych brali udział
w spotkaniu zorganizowanym
przez Subregion Zachodni z
udziałem Marszałka Województwa Śląskiego – Adama Matusiewicza dotyczącego budowy
drogi regionalnej Racibórz
– Pszczyna.
Została podpisana umowa pomiędzy Gminą Kornowac, a firmą „Moja” sp. z o.o. na budowę
boiska wielofunkcyjnego przy
SP w Pogrzebieniu na kwotę
423.372,65 zł. Termin wykonania do 30 czerwca.
3
MARZEC
6
MARZEC
8
MARZEC
Dokonano wyboru ofert na realizację zadania publicznego
gminy Kornowac dotyczącego
upowszechniania kultury fizycznej i sportu na rok 2012. Beneficjentami 55.000,00 zł, które
gmina przeznaczyła na ten cel
są kluby sportowe działające na
terenie gminy Kornowac.
W ZSP w Pogrzebieniu odbył się
Gminny Konkurs Gwary Śląskiej.
Materiał z tej imprezy w następnym numerze.
Odbył się przetarg na sprzedaż
mieszkania w Domu Nauczyciela w Rzuchowie. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym,
nikt nie przystąpił do przetargu.
W związku z powyższym zostanie rozpisany kolejny przetarg
na sprzedaż w/w lokalu.
4
TWOJA GMINA
NR 2/2012
Chcę być wartościowym
człowiekiem
Celem wychowania przedszkolnego jest między innymi
budowanie systemu wartości,
w tym wychowywanie dzieci
tak, żeby lepiej orientowały
się w tym, co jest dobre, a co
złe, a także rozwijanie umiejętności społecznych dzieci,
które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i
dorosłymi. Dziecko kończące
przedszkole powinno grzecznie zwracać się do innych w
domu, przedszkolu, na ulicy,
powinno przestrzegać reguł
obowiązujących w społeczności dziecięcej oraz w świecie
dorosłych. Powinno też wiedzieć, że nie należy dokuczać
innym poprzez wyszydzanie i
szykanowanie. Należy uwrażliwić dzieci na wartości takie
jak dobro, piękno, miłość.
Przedszkole w Rzuchowie
zorganizowało tuż po feriach
cykl zajęć pod hasłem: „Chcę
być wartościowym człowiekiem”. Pierwszego dnia dzieci słuchały wiersza Czesława
Janczarskiego „Dobre zwyczaje” oraz ustaliły zasady,
których należy zawsze i wszędzie przestrzegać. Ponadto
przekazano rodzicom przedszkolaków szablon „Tortu dobrego zachowania”, na którym
codziennie w ciągu całego tygodnia mieli zapisywać dobre
uczynki dzieci. W przedszkolu postępowano podobnie i
nagradzano pochwałami pozytywne zachowanie dzieci.
Przedszkolaki z Rzuchowa
W związku z tym, że we wtorek obchodzono walentynki,
temat skupiał się wokół uczucia miłości, szacunku, akceptacji. Podkreślano, że miłość
to też bycie uprzejmym wobec innych. Zwracano uwagę
na to, jak ważne jest wzajemne okazywanie sobie uczuć
przez członków rodziny. Nie
zabrakło wykonanych przez
dzieci walentynek, które wręczyły swoim najbliższym. W
środę zorganizowano „Dzień
miłych słówek”. Dzieci uczyły
się pięknej piosenki „Proszę,
dziękuję” oraz określały na
podstawie historyjki obrazkowej, jak należy zachowywać
się i co powiedzieć w różnych
sytuacjach i kiedy należy użyć
słów: proszę, dziękuję, przepraszam. Po południu na
zajęciach z języka angielskiego dzieci używały tych słów
również w języku angielskim.
W czwartek dzieci oceniały
zachowanie bohatera opo-
wiadania „Bogaty chomik”.
Zwracano wtedy uwagę na
dostrzeganie potrzeb innych
i szanowanie ich. W piątek
dzieci obejrzały teatrzyk kukiełkowy „Przyjaciele zajączka”. Podkreślono tutaj wartość
przyjaźni oraz pomocy potrzebującym. Następnie uroczyście odczytano, co udało
się dzieciom dobrego zrobić
w domu i przedszkolu w ciągu
całego tygodnia. Przy tej okazji dzieci otrzymały z rąk pani
dyrektor „Dyplom bohatera
tygodnia” za bycie uczynnym,
koleżeńskim i opiekuńczym.
Ponadto cały tydzień organizowano zabawy sprzyjające
integracji grupy oraz zachęcano do współtworzenia przyjaznej atmosfery w grupie.
Na koniec dzieci wykonały
ciekawe prace na ogólnopolski konkurs plastyczny „Miś
Uszatek uczy dobrego zachowania”.
Bernadeta Płaczek
BEZPIECZNY ROWERZYSTA
W celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa w
ruchu komunikacyjnym
na terenie powiatu raciborskiego, w tym oczywiście w gminie Kornowac,
Starostwo
Powiatowe
zorganizowało przedsięwzięcie pod nazwą „Bezpieczny rowerzysta”.
Do głównych założeń konkursu należą: przeprowadze-
nie konkursu plastycznego
dla szkół podstawowych i
gimnazjów z terenu powiatu raciborskiego, przeprowadzenie kampanii informacyjno-edukacyjnej oraz
Gminny konkurs informatyczny
22 lutego w ZSP Pogrzebień przeprowadzono coroczny konkurs informatyczny dla uczniów szkół
podstawowych Gminy Kornowac.
W konkursie startowały dwuosobowe drużyny z
ZSP w Kobyli (opiekun Anna
Klyszcz), ZSP w Rzuchowie
(opiekun Bernadeta Wójcik,
w/z Lucyna Świerczek) oraz
ZSP w Pogrzebieniu (opiekun i
organizator Tomasz Kozielski).
Tematem przewodnim konkursu było sprawdzenie umiejętności uczniów w posługiwaniu się oprogramowaniem
firmy Microsoft. Konkurs
składał się z trzech etapów:
programu word, paint i powerpoint. Uczniowie otrzymywali
zestawy pytań i w określonym
czasie musieli sobie poradzić z
różną skalą trudności zadań.
W klasyfikacji generalnej:
• I miejsce zajął Tomasz
Ziental (ZSP Rzuchów)
• II miejsce Żaneta Kuśmierz
(ZSP Pogrzebień)
• III miejsce Beata Kaczmarek (ZSP Rzuchów).
Zwycięzcy i uczestnicy otrzymali nagrody w postaci akcesoriów komputerowych,
które ufundował Wójt Gminy
Kornowac.
Tomasz Kozielski
20 lutego Gminna Biblioteka Publiczna w Kornowacu zorganizowała na sali
Gminnego Ośrodka Kultury w Kobyli przedstawienie
teatralne pt. „Przygody
Kota Filona” nawiązujące
do wieczorynki „Przygody
kota Filemona”.
108 dzieci ze szkół z Rzuchowa, Pogrzebienia i Kobyli
obejrzało przygody młodego
kociaka Filona, który miesz-
ka na podwórku i w wiejskim
domku. Niektóre jego kocie
wyprawy były niebezpieczne,
ale z opresji ratował go kocur
Bonifracy. Jak każda bajka zakończona była morałem przekazanym dzieciom, że trzeba
uczyć się od starszych, czerpać
mądrość z ich doświadczenia.
Dzieciaki brały czynny udział
w przedstawieniu świetnie się
przy tym bawiąc.
Mirosława Granieczny
Szkoła Podstawowa w
Pogrzebieniu dołączyła
do projektu tworzonego w ramach eTwinning
„Happy Easter, Europe!”, w
ramach którego uczniowie naszej szkoły wraz z
nauczycielami będą dzielić
się informacjami na temat
wielkanocnych tradycji w
swoich krajach, używając
języka angielskiego.
Celem projektu jest nawiązanie współpracy z uczniami innych narodowości,
poznanie kultury i tradycji
wielkanocnych innych krajów europejskich a także
motywowanie uczniów do
nauki języka angielskiego w
przyjemny sposób. Ważne
jest także rozwijanie umiejętności posługiwania się technologią informatyczną, ponieważ wszystkie te działania
będą przesyłane na platformę
eTwinning, i dostępne dla
wszystkich członków projektu – obecnie 17 partnerów
m.in. z Grecji, Włoch, Rumunii, Słowacji.
W ramach „Happy Easter,
Europe!” uczniowie będą
musieli się przedstawić i
przygotować krótką prezentację na temat swojej szkoły
i swojej miejscowości, opisać
tradycje, potrawy wielkanocne, ułożyć i wysłać życzenia
świąteczne (wszystko w języku angielskim).
Joanna Szamara
przeprowadzenie przez KP
Policji w Raciborzu akcji
uświadamiającej zasady bezpiecznego poruszania się po
drogach.
W związku z tym przedsięwzięciem na terenie Gminy
przeprowadzono eliminacje
do konkursu plastycznego
zgodnie z regulaminem nadesłanymi ze starostwa. Prace przesłały dwie szkoły – Pogrzebień i Rzuchów. Komisja
17 lutego wyłoniła z niemałym trudem 6 prac w dwóch
kategoriach wiekowych: 6 do
8 lat prace Nikoli Seget, Łuszaksza Zientala i Michaliny
Ploch. W kategorii wiekowej
9 do 12 lat prace Aleksandry
Krasek, Edyty Gąsior i Dawida Kwiatkowskiego. Zwycięskie prace zostały przekazane
do starostwa gdzie wezmą
udział w konkursie na szczeblu powiatu.
mk
PRZYGODY KOTA FILONA
Michalina Ploch
Łukasz Ziental
Aleksandra Krasek
Nikola Seget
Daniel Kwiatkowski
Edyta Gąsior
TWOJA GMINA
NR 2/2012
Uczniowie ZSP w Rzuchowie
Uczniowie ZSP w Kobyli
5
Uczniowie ZSP w Pogrzebieniu
Aktywny rozwój każdego dziecka...
Od października 2011
roku w szkołach podstawowych Gminy realizowany jest projekt pod
nazwą „Aktywny rozwój
każdego dziecka w Gminie Kornowac szansą na
przyszłość”.
Realizowany jest on w
ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Europejskiego
Funduszu
Społecznego – Priorytet IX –
Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 – Wyrównywanie
szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług
edukacyjnych świadczonych
w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 – Wyrównywanie
szans edukacyjnych uczniów
o utrudnionym dostępie do
edukacji oraz zmniejszenie
różnic w jakości usług edukacyjnych.
Projektem jest objętych
114 uczniów i uczennic klas
I – III szkół podstawowych
z terenu gminy Kornowac.
W poszczególnych zajęciach
specjalistycznych biorą udział
te dzieci, u których zdiagnozowano określone problemy.
Dobór dzieci do uczestnictwa w projekcie został
dokonany w oparciu o przeprowadzone przez szkoły
diagnozy. Wyniki diagnoz
wykazały, iż niezbędne jest
przeprowadzenie specjalistycznych zajęć, wspomagających pracę szkoły w
zakresie indywidualizacji
nauczania i wychowania
uczniów klas I – III szkół
podstawowych a mianowicie zajęć dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w
czytaniu i pisaniu, w tym
także zagrożonych ryzykiem dysleksji oraz gimna-
styki korekcyjnej dla dzieci
z wadami postawy.
Przeprowadzono w szkołach wstępne spotkanie z
rodzicami uczniów, podczas
którego zaprezentowano założenia projektowe. Rodzice w wypełnionych ankietach z aprobatą podeszli do
przedstawionych propozycji
i wykazali zainteresowanie
planowanym wsparciem projektowym.
Wybór grupy docelowej został podyktowany szczególnym charakterem projektów,
w ramach których wspierana
jest idea indywidualnej pracy
z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
Część uczniów biorących
udział w projekcie to dzieci
z zaburzeniami statyki ciała. Obserwacje wykazały, iż
zwiększa się grupa dzieci z
wadami postawy. Wpływ na
to ma na pewno mała aktywność ruchowa. Uczniowie
preferują siedzący tryb życia, większość czasu wolnego
spędzają przed komputerem
czy telewizorem, dlatego zajęcia gimnastyki korekcyjnej
dla dzieci z wadami postawy
spotkały się z bardzo dużym
zainteresowaniem rodziców
(ankiety) i uczniów. Zajęcia
te prowadzone są w na salach
gimnastycznych w poszczególnych szkołach oraz na
pływalni w Gorzycach pod
okiem wykwalifikowanych
instruktorów.
Inna część dzieci realizujących zajęcia w ramach
projektu to uczniowie ze
specyficznymi trudnościami
w czytaniu i pisaniu, w tym
także zagrożonych ryzykiem
dysleksji. Wpływ zaburzeń
na trudności w nauce przejawia się we wszystkich przed-
FERIE Z GMINNYM OŚRODKIEM KULTURY
miotach wymagających od
dziecka poprawności pisania,
czytania, wypowiadania się.
Najwięcej trudności sprawia
jednak pisanie i czytanie.
Dlatego też realizując projekt
zorganizowano zajęcia wyrównawcze w podanym wyżej
zakresie dla tych dzieci, które
takiego wsparcia potrzebują.
Opisane powyżej problemy stanowią istotną barierę
w dalszym rozwoju dzieci i
osiąganiu przez nie sukcesów
szkolnych, w związku z czym
istnieje ogromna potrzeba
realizacji dodatkowych zajęć,
celem wyeliminowania bądź
złagodzenia wymienionych
dysfunkcji.
Na realizację wyżej opisanych celów gmina otrzymała
środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 90.000,00 zł. W ramach
tych środków zakupiono dla
trzech placówek: sprzęt komputerowy i multimedialny
o łącznej wartości 7.724,00
zł; pomoce do prowadzenia
zajęć wyrównawczych oraz
korygujących wady postawy o wartości 23.431,00 zł.
Zakupiono także książki,
materiały piśmiennicze dla
uczniów korzystających z
tych zajęć. Projekt zakończy
się w czerwcu.
mk
GMINNY OŚRODEK KULTURY W KORNOWACU
zaprasza 28 marca o godzinie 14.00 na międzygminny przegląd potraw wielkanocnych przygotowany przez koła gospodyń wiejskich z
terenu naszej gminy i gmin ościennych oraz na kiermasz ozdób wielkanocnych.
NABÓR DO PRZEDSZKOLI GMINY KORNOWAC
W przedszkolach gminy Kornowac odbywa się nabór na rok szkolny
2012/2013. Wszyscy rodzice, którzy mają zamiar zapisać swoją pociechę do przedszkola powinni to zrobić w najbliższym czasie.
Przedszkola Kobyla i Łańce prowadzą nabór od 1 do 31 marca, zaś
Przedszkola w Rzuchowie i Pogrzebieniu od 1 marca do 30 kwietnia.
Dzieci można zapisać zarówno w przedszkolu jak i w sekretariacie
szkoły.
CYFROWA MAMMOGRAFIA
w
POGRZEBIENIU
Wyjazd do Parku Wodnego w Tarnowskich Górach
Uczestnicy turnieju w tenisie stołowym
W dniach od 28 do 30 marca 2012r.
przy Markecie „PAPI” w Pogrzebieniu
Centrum Onkologii z Gliwic wraz z Urzędem Gminy Kornowac
oraz właścicielem sklepu organizują akcję
C Y F R O W Y C H D A R M O W Y C H
BADAŃ MAMMOGRAFICZNYCH.
BEZPŁATNA CYFROWA MAMMOGRAFIA
w nowoczesnym mammobusie,
stojącym przy Markecie „PAPI” w Pogrzebieniu (ul. Pamiątki 76)
w dniach:
28 marca br. (środa)
w godz.:11.00-18.00
oraz
29 i 30 marca br. (czwartek, piątek)
w godz.: 9.00-16.00
Nie trzeba się wcześniej rejestrować. Więcej informacja pod nr tel.: 32 278 98 96
Wyjazd na lodowisko w Pszowie
Mimo niskiej temperatury na dworze zajęcia w
Gminnym Ośrodku Kultury podczas tegorocznych
ferii cieszyły się dużym
powodzeniem.
Podczas pierwszego tygodnia ferii z oferty GOK-u skorzystało 167 dzieci z terenu
gminy Kornowac. Do Parku
Wodnego w Tarnowskich
Górach jechały dwa autobusy – 87 osób. Bardzo chętnie
dzieci jeździły na lodowisko
do Pszowa oraz brały udział
w turnieju tenisa stołowego,
który odbył się 2 lutego na sali
świetlicy GOK w Rzuchowie.
W turnieju wzięło udział 35
osób. Tradycyjnie podczas fe-
Zawody w halowej piłce nożnej
rii zimowych zostały zorganizowane na sali gimnastycznej
Gimnazjum w Kornowacu
zawody w halowej piłce nożnej. W zawodach tych w tym
roku wzięło udział prawie
100 dzieci i młodzieży z całej
gminy. Wyjazd do Multikina
w Rybniku przyciągnął aż 67
dzieci. Miały one do wyboru
dwa filmy. Ferie z Gminnym
Ośrodkiem Kultury zakończyliśmy imprezą KARAOKE
na sali w Kobyli.
Podczas tych ferii nie zapomnieliśmy także o dorosłych.
W piątek 10 lutego dla nich
został zorganizowany kulig w
Wiśle.
Wiesława Bochynek
Z darmowej mammografii mogą skorzystać kobiety w wieku od 50 do 69 lat
(roczniki 1943-1962), które w ciągu ostatnich dwóch lat nie miały
wykonywanych badań mammograficznych. Wymaganym dokumentem jest
dowód tożsamości z numerem PESEL, karta chipowa oraz jeśli to możliwe,
zdjęcie/opis z poprzedniej mammografii.
PRZYJDŹ I UPEWNIJ SIĘ, ŻE JESTEŚ ZDROWA
6
TWOJA GMINA
NR 2/2012
Zasoby wody bogactwem Pogrzebienia
Doceniając rolę czystej
wody, Liga Ochrony Przyrody w 2004 roku zainaugurowała ogólnopolską
kampanię
edukacyjno-informacyjną pod hasłem: OCHRONA ŻRÓDEŁ
WODY.
Jej celem było wówczas zinwentaryzowanie źródeł wody
powierzchniowej, ocena stanu tychże źródeł, określenie
zagrożeń oraz uświadomienie społeczeństwu, że woda
w naturalnych wypływach,
w źródłach jest czysta, a jej
zanieczyszczenie następuje w
wyniku działalności człowieka. Zebrane wówczas dane
powinny być wyjściową in-
Odbudowana studnia przy ul. Piaskowej w Pogrzebieniu
formacją do prac w gminach
oraz działań naukowych.
W sołectwie Pogrzebień
znaleźli się chętni, którzy
przystąpili do ogłoszonej
wówczas kampanii liczenia
i opisu punktowych źródeł
wody. Okazało się, że ani teraz, ani w przyszłości głód
wody naszym mieszkańcom
nie grozi, gdyż na terenie
sołectwa o powierzchni 694
hektary doliczono się aż 16
śródpolnych źródeł stałych i
7 okresowych, w tym 3 tzw.
studnie gminne, z których
wodę czerpać można przez
cały rok. Nie wykluczono
możliwości pominięcia rejestracji niektórych źródełek
śródpolnych.
Wody wsi Pogrzebień powinny być przedmiotem
szczególnej uwagi i troski,
ich znaczenie wybiega bowiem daleko poza granice
jednostki administracyjnej.
Mogą bowiem stać się przyszłościowo jedynym źródłem
zaopatrzenia w wodę zdatną
przynajmniej na potrzeby
komunalne, być może nie
tylko dla mieszkańców jednej
wsi, szczególnie w latach suszy hydrologicznej, jeśli takie
bogactwo zostanie we właściwy sposób zagospodarowane i wykorzystane. Dużym
plusem jest fakt, że wody ze
źródeł śródpolnych nie są
zanieczyszczone
ściekami
komunalnymi, i to, że można
z nich korzystać bez naruszania równowagi biologicznej
prowadzącej często do osuszania gruntów i zmian środowiskowych w najbliższym
otoczeniu.
Często można usłyszeć, że
woda to życie, bez niej nie
byłoby życia na ziemi. Codziennie zużywamy wodę,
aby gasić pragnienie, przygotować posiłki, poić zwierzęta,
uprawiać rośliny, rozwijać
przemysł. Woda znajduje się
w każdej komórce, nawilża,
ogrzewa, chłodzi, rozpuszcza,
transportuje, pomaga wydalić
niepotrzebne produkty przemiany materii, warunkuje
właściwe trawienie. To dzięki
wodzie oddajemy ciepło w
postaci potu, nasza skóra jest
nawilżona, stawy sprawnie
się poruszają i nasze narządy
wewnętrzne pracują. Nawet
wakacje, urlopy kojarzą się
nam ze słońcem i wodą, najczęściej w morzu, w basenie
lub jeziorze.
Oto, jak wielkim, a niedocenionym skarbem Matka Natura obdarzyła nas
– mieszkańców Pogrzebienia
i to w chwili, gdy zewsząd
Studnia Kadłub w Pogrzebieniu
słychać narzekania na deficyt
wody. Zjawisko to wiąże się
ściśle z charakterem, rzeźbą
i klimatem naszych terenów.
Od nas samych zależy więc,
czy i w jaki sposób posiadane
bogactwa potrafimy zabezpieczyć, zagospodarować i
wykorzystać.
Poniżej wykaz i nazwy źródeł i wpływów wody w Sołectwie Pogrzebień:
1. Gminna Studnia przy ul.
Wiejskiej
2. Kadłub
3. Zapaścia
4. I Wywóz
5. Radostek
6. Lutoń Las
7. Lutoń Grim
8. Szubieniczka
9. Konotki Łąka
10. Nogawica
11. Kociołki
12. Mieszoki Cichowe
13. Mieszoki Gęsty
14. Zarwalina
15. Piecuchy
16. Kornowac Sad
17. Łaziska Kocur
18. Łaziska Gruszka
19. Pocionki Kowol
20. Pocionki Krasek
21. Lynczka
22. Studnia przy ul. Piaskowej
23. Góry pod lasem Widok.
Społeczny Opiekun Przyrody
Roman Pieła
Pseudo „darczyńcy” – sami musimy zadbać o czystość naszej gminy
Po telefonicznym zgłoszeniu sołtysa, 29 lutego
patrol Straży Gminnej
udał się na ul. Wojska
Polskiego w Kornowacu.
Na miejscu strażnicy zastali części z samochodu ford
oraz dywaniki samochodowe
z mercedesa, które ktoś centralnie wyrzucił na drodze
dojazdowej do pól.
Zwracamy się do wszystkich naszych mieszkańców,
jeżeli są świadkami takich
incydentów o spisanie nu-
merów rejestracyjnych naszych pseudo „darczyńców”
i informację pod numer
tel. 32 430 10 37 wew. 127
lub bezpośrednio do straży
gminnej tel. 32 415 47 59.
Na chwilę obecną strażnicy
kontrolują wszystkie warsztaty samochodowe działające na terenie naszej gminy
czy posiadają umowy na odbiór odpadów z ich działalności. Mamy nadzieję, że to
ukróci tego typu bezmyślne
działania.
UWAGA ROLNICY!
Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Katowicach, Biuro Powiatowe w Raciborzu informuje, że od 15 marca w Urzędzie Gminy Kornowac będą wypełniane wnioski obszarowe o dopłaty bezpośrednie
do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Dyżury w każdą środę będzie pełnić Elżbieta Antonin.
Zapisy w Urzędzie Gminy w pok. 23 i pod numerem tel. (32) 430 10
37 wew. 123 lub 127.
STOWARZYSZENIE LYSKOR ZAPRASZA
DO UDZIAŁU W WYDARZENIU PROMOCYJNYM
„WARSZTATY KULINARNE”
Stowarzyszenie LYSKOR w ramach współpracy z kołami gospodyń
wiejskich, planuje zorganizować warsztaty kulinarne dla mieszkańców. Zapraszamy zainteresowane organizacje z terenu gminy Lyski i
Kornowac do zgłaszania ofert przeprowadzenia takich warsztatów.
Oferta zawierać powinna krótki opis potrawy lokalnej, która będzie przedmiotem warsztatów oraz opis pomysłu na ich przeprowadzenie (opis zaplecza – miejsce warsztatów, sposób zachęcenia
mieszkańców do udziału w warsztatach itp.). Wyróżnionych zostanie 5 kół, które otrzymają możliwość przeprowadzenia warsztatów
kulinarnych dla mieszkańców. Ze swojej strony zapewniamy zakup
artykułów spożywczych do wysokości 200,00 zł oraz upominek dla
koła w postaci drobnego sprzętu AGD. Wydarzenie zaplanowano na
kwiecień – maj. Na pisemne oferty – nadsyłane do biura – czekamy
do 30 marca do godz. 15.00.
Odpady na ul. Wojska Polskiego
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W KORNOWACU
ogłasza nabór do projektu systemowego współfinansowanego ze
środków Unii Europejskiej w ramach europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki.
Projekt skierowany jest do osób niepełnosprawnych oraz ich opiekunów. Celem projektu jest aktywizacja zawodowa i społeczna niepełnosprawnych mieszkańców gminy Kornowac. Zajęcia w ramach
projektu prowadzone będą z psychologiem, doradcą zawodowym
oraz animatorem lokalnym.
Osoby zainteresowane udziałem w projekcie proszone są o kontakt
z pracownikami Ośrodka Pomocy Społecznej w Kornowacu w godzinach pracy tj. poniedziałek od 8.00 do 16.00, wtorek – piątek od
7.15 do 15.15 lub telefonicznie 32 430 12 11.
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W KORNOWACU
informuje, że zgodnie z art. 15b ustawy z dnia 28 listopada 2003
roku o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992
ze zm.) od 1 stycznia 2012 r. prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka i jednorazowej zapomogi z tytułu
urodzenia dziecka (tzw. becikowe), ponownie uzależnione jest od
przedstawienia przez osobę ubiegającą się zaświadczenia od lekarza, że matka dziecka pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu.
Nadeszła wiosna, śnieg
stopniał i odsłonił nasze
„pięknie”
przyozdobione
rowy. Wśród „ozdób” przeważają różnego typu butelki
oraz inne kolorowe śmieci.
Co roku podejmujemy syzyfową pracę posprzątania
naszej gminy. Apelujemy do
wszystkich
mieszkańców,
aby wyczulili się na tego
typu akty wandalizmu. Odbiór odpadów nie jest darmowy. Koszty posprzątania
i składowania tych odpadów,
ponosimy wszyscy z naszych
podatków. Najwyższy czas
wypracować pozytywny odruch, polegający na zwracaniu uwagi przechodniom
wyrzucającym śmieci oraz
zapisywaniu numerów rejestracyjnych pojazdów wyrzucających swoje odpady.
Tylko nasz wspólny wysiłek
może położyć kres bezprawnym działaniom nieodpowiedzialnych ludzi.
Justyna Sibila
OGŁOSZENIE
Informuje się mieszkańców gminy Kornowac, że w dniu 2 kwietnia
2012 r. (poniedziałek) w godz. 10.00 – 13.00 w budynku Urzędu Gminy Kornowac, pracownicy Urzędu Skarbowego z Raciborza będą:
1. Wydawać druki PIT
2. Przyjmować zeznania roczne
3. Udzielać informacji związanych z rozliczeniem rocznym za 2011 r.
WORKI DO SEGREGACJI BEZPŁATNIE
Informujemy klientów firmy „Naprzód”, że po telefonicznym zamówieniu (32 457 70 83) otrzymają bezpłatnie worki do segregacji odpadów.
Firma do 2 tygodni dostarczy worki bezpośrednio do domu.
STOWARZYSZENIE LYSKOR OGŁASZA
nabór wniosków na działanie „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. Nabór odbędzie się w terminie od 26 marca do 20 kwietnia. Limit środków w konkursie wynosi 159.512,00 zł.
Chętne osoby chcące podjąć i rozwinąć działalność zapraszamy do
biura w Pstrążnej przy ul. Szkolnej 7 w godzinach od 7.00 do 15.00.
Informacje można uzyskać również pod numerem telefonu 32 440
76 01.
Ogłoszenie o konkursie oraz wymagane dokumenty są dostępne na
stronie internetowej www.lyskor.pl.
TWOJA GMINA
NR 2/2012
7
Zawodnicy SALOS-u grali fair
Od 3 do 5 lutego młodzi piłkarze SALOS-u
Pogrzebień brali udział
w XVI Ogólnopolskich
Igrzyskach Młodzieży Salezjańskiej, które odbyły
się w Rzeszowie. Na Śląsk
wrócili z bagażem wielu pozytywnych wrażeń, a co także
ważne, w stolicy Podkarpacia
doceniono ich postawę.
Rzeszów przywitał młodych
adeptów piłki z Pogrzebienia
siarczystymi mrozami, jednak to, jak zostali ugoszczeni
przez miejscowych, na pewno długo pozostanie w ich
wspomnieniach. Taki wyjazd,
dla maleńkiego pogrzebieńskiego SALOS-u, jest nie lada
wyzwaniem organizacyjnym.
Warte jest podkreślenia, że
podopieczni trenera Krzysztofa Koczora na futsalowe
zawody organizowane przez
Salezjańską
Organizację
Sportową wyjechali trzeci raz
SALOS Pogrzebień
w ciągu ostatnich czterech
lat. Nasz powiat i gminę Kornowac reprezentowali jeszcze
w Lublinie, podczas igrzysk
letnich.
Drużyna z Pogrzebienia
wystawiła dwa składy w kategorii C, w której startowali
chłopcy z rocznika 1999 i
młodsi. W SALOSIE 1 zagrali piłkarze z klasy szóstej
szkoły podstawowej, a w SA-
LOSIE 2 zawodnicy o rok i
dwa lata młodsi. Drużyna z
gminy Kornowac nie miała
łatwo z różnych względów,
przede wszystkim dlatego,
że dla większości chłopców
był to pierwszy taki turniej
w życiu. Ich przeciwnikami
byli zawodnicy z większych
ośrodków SALOS-u: Lubina,
Bydgoszczy i Ostrowa Wielkopolskiego.
Ostatecznie pierwsza drużyna Pogrzebania zajęła IV, a
druga V miejsce. Kapitanowie
odebrali pamiątkowe puchary,
dyplomy i nagrody od organizatorów. Nie mniej ważne jest
wyróżnienie dla SALOSU 2.
Chłopcy, którzy z racji tego, że
są młodsi, mieli o wiele trudniej. Przeciwnicy przewyższali
ich przede wszystkim fizycznie,
ale nie poddali się, z każdym
walczyli do końca, za co otrzymali puchar Fair Play. Doceniono ich nieustępliwość, grę
zgodną z przepisami i zachowanie, także poza boiskiem. To
bardzo ucieszyło opiekunów,
na czele z prezesem SALOS-u
w Pogrzebieniu, księdzem
Marcinem Śnieżyńskim SDB.
Igrzyska w Rzeszowie,
oprócz emocji sportowych,
dostarczyły uczestnikom wiele atrakcji kulturalnych, wielu
zapowiedziało, że do miasta
wróci.
Michał Knura
Warcaby i szachy w Pogrzebieniu
Tradycyjnie w Pogrzebieniu w Oratorium gościliśmy
najmłodszych
uczestników
turnieju
warcabowego – uczniów
z klas I-III oraz szachistów z całej gminy.
Cieszy fakt, że są jeszcze
dzieci, które potrafią grać w
warcaby lub w szachy. Warcabistów z Kobyli reprezentowali:
Jakub Niklas, Remigiusz Wyczyszczok, Paulina Zygmunt,
Ewa Kocjan. Opiekunem
warcabistów i szachistów była
Helena Kocjan. Warcabistów
z Rzuchowa reprezentowali:
Wiktoria Kwiatkowska, Łukasz
Domański, Martyna Grela,
Edyta Gąsior. Opiekunem warcabistów z Rzuchowa była Izabela Janczar. Organizatorów i
gospodarzy reprezentowali:
Patryk Knura, Jakub Niedbała, Mateusz Luboń i Mateusz
Gminny konkurs tenisa stołowego
22 lutego odbył się
Gminny Konkurs Tenisa
Stołowego zorganizowany przez Szkołę Podstawową w Rzuchowie i świetlicę środowiskową.
W turnieju wzięły udział
szkoły podstawowe z Kobyli, Pogrzebienia i Rzuchowa.
Placówki wytypowały do
konkursu swoich najlepszych zawodników – razem:
6 dziewcząt i 12 chłopców.
I miejsce – Szkoła Podstawowa z Kobyli
II miejsce – Szkoła Podstawowa z Pogrzebienia
III miejsce – Szkoła Podstawowa z Rzuchowa.
Wyniki indywidualne konkursu w grupie dziewcząt przedstawiają się następująco:
I miejsce – Aleksandra Czerny z Kobyli
II miejsce – Wiktoria Grzyb
z Kobyli
III miejsce – Anna Koczor z
Pogrzebienia.
Wyniki chłopców:
I miejsce – Kamil Koczor z
Pogrzebienia
II miejsce – Kamil Wieczorek z Kobyli
III miejsce – Karol Kukliński
z Kobyli.
Zwycięzcy otrzymali pamiątkowe medale i dyplomy.
Anna Adamczyk
TERMINARZ ROZGRYWEK SEZONU PIŁKARSKIEGO 2011/2012
RUNDA WIOSENNA
Uczestnicy turnieju w warcaby
Lucek. Opiekunem warcabistów i szachistów z Pogrzebienia była Celina Stukator.
Wyniki – warcaby:
I m Mateusz Luboń ZSP Pogrzebień
II m Patryk Knura ZSP Pogrzebień
III m Patryk Lucek ZSP Pogrzebień.
Drużynowo:
I m szkoła w Pogrzebieniu
II m szkoła w Rzuchowie
III m szkoła w Kobyli.
Szachistów z Kobyli reprezentowali: Aleksandra Czerny, Damian Stanienda, Karol
Przybyła i Mateusz Sowa. Z
Rzuchowa przyjechali na turniej: Paweł Skatuła, Radosław
Krasek, Tomasz Ziental, Paweł
Bezuch. Opiekunem szachistów była Anna Adamczyk.
Z Pogrzebienia szachistów
reprezentowali: Rafał Miczek, Mariusz Krasek, Domi-
Uczestnicy turnieju szachowego
nik Baron i Jakub Luboń.
Wyniki – szachy:
I m Jakub Luboń ZSP Pogrzebień
II m Mariusz Krasek ZSP Pogrzebień
III m Aleksandra Czerny ZSP
Rzuchów.
Drużynowo:
I m szkoła w Pogrzebieniu
II m szkoła w Rzuchowie
III m szkoła w Kobyli.
Celina Stukator
Głosuj codziennie. SALOS POGRZEBIEŃ w konkursie „Szkółki Piłkarskie NIVEA”
Zarząd SALOS Pogrzebień serdecznie zaprasza
wszystkich miłośników do
wzięcia udziału w ogólnopolskim konkursie internetowym pod hasłem „Szkółki Piłkarskie NIVEA”
Jest on organizowany na
zlecenie NIVEA Polska Sp.
z o.o. i skierowany do szkół
podstawowych i klubów
sportowych o charakterze
non-profit trenujących dzieci w wieku 7 – 13 lat w piłce
nożnej. W trosce o aktywny
rozwój najmłodszych NIVEA
Polska pragnie zapewnić 100
szkołom/klubom dostęp do
profesjonalnego programu
treningowego Akademii Ajax
Amsterdam dla dzieci, sprzęt
sportowy oraz szkolenie dla
trenerów.
Konkurs polega na internetowym głosowaniu oraz
promowaniu (na portalach
Zwycięzcy konkursu
społecznościach facebook,
nasza klasa, itp.) do głosowania wśród lokalnej społeczności.
Od liczby oddanych głosów zależy pozycja SALOS
POGRZEBIEŃ w rankingu,
a tym samym – wygrana! Im
więcej oddanych codziennie
głosów tym większa szansa na
wygraną. Włączcie w niniejszą akcję sąsiadów, kolegów,
znajomych z dawnych lat i
wszystkich tych, którzy chcą
wspomóc akcję promocyjną
naszego zespołu.
Nie zwlekajcie, zarejestrujcie się jeszcze dziś, a SALOS
POGRZEBIEŃ otrzyma wyjątkową szansę na wygranie
atrakcyjnych nagród!
Głosowanie trwa od 1 marca
do 17 czerwca 2012 r.
Konkurs ogólnie podzielony jest na dwa etapy:
I – Etap obejmuje zgłoszenie
się do konkursu i mobilizowanie lokalnej społeczności do głosowania na www.
szkolkiNIVEA.pl.
W wyniku głosowania internautów 100 zwycięskich
szkół/klubów zostanie objętych patronatem Szkółek Piłkarskich NIVEA. W ramach
nagrody otrzymają sprzęt
sportowy oraz dostęp do programu treningowego przygotowanego przez Akademię
Ajax Amsterdam. Trenerzy
wyznaczeni przez szkoły/
kluby do koordynowania
konkursu wezmą udział w
szkoleniu przeprowadzonym
przez ekspertów Akademii
Ajax Amsterdam.
II – Podczas tego etapu, od
września 2012, 100 Szkółek
Piłkarskich NIVEA rozpocznie realizację programu
treningowego. Przez cały ten
okres Szkółki Piłkarskie NI-
Głosuj na www.szkolkiNIVEA.pl
VEA będą miały szansę zdobycia dodatkowego sprzętu
sportowego. Dziesięć Szkółek Piłkarskich NIVEA,
które wykażą się największym zaangażowaniem w
realizację programu, weźmie
udział w Turnieju Szkółek
Piłkarskich NIVEA, który
odbędzie się w czerwcu 2013
r. Sześć zwycięskich drużyn
wyjedzie do Amsterdamu na
letni obóz szkoleniowy Akademii Ajaxu.
Widenka Roman
25.03
01.04
07.04
15.04
22.04
29.04
03.05
06.05
13.05
20.05
27.05
02.06
07.06
10.06
17.06
15.00
16.00
15.00
16.00
17.00
16.00
17.00
16.00
16.00
15.00
16.00
17.00
17.00
17.00
17.00
25.03
01.04
07.04
15.04
22.04
29.04
03.05
05.05
13.05
20.05
27.05
03.06
07.06
10.06
17.06
15.00
14.30
15.00
17.00
17.00
16.00
17.00
17.00
17.00
17.00
17.00
17.00
17.00
17.00
17.00
15.04
22.04
29.04
05.05
13.05
19.05
26.05
03.06
10.06
15.00
17.00
15.00
17.00
15.00
16.00
15.00
15.00
14.00
KS KORNOWAC – A KLASA
LKS Gamów – KS Kornowac
KS Kornowac – LKS Buk Rudy
LKS Naprzód 37 Krzyżkowice – KS Kornowac
KS Kornowac – LKS Czarni Nowa Wieś
LKS Tworków - KS Kornowac
KS Kornowac - LKS Odra Nieboczowy
LKS Dzimierz - KS Kornowac
KS Kornowac – KS1905 Krzanowice
KS Kornowac – LKS Unia Turza Śląska
LKS Ruda Kozielska - KS Kornowac
KS Kornowac – LKS Cyprzanów
GKS Dąb Gaszowice - KS Kornowac
KS Kornowac – KS Stal Kuźnia Raciborska
LKS Wypoczynek Buków - KS Kornowac
KS Kornowac – LKS Ocice
LKS „STRZELEC” RZUCHÓW – B KLASA
LKS Strzelec Rzuchów - KS Naprzód Borucin
LKS Pstrążna - LKS Strzelec Rzuchów
LKS Strzelec Rzuchów - LKS Brzezie
LKS Bieńkowice - LKS Strzelec Rzuchów
LKS Strzelec Rzuchów - LKS Lyski
LKS 07 Markowice - LKS Strzelec Rzuchów
LKS Strzelec Rzuchów - LKS Zabełków
LKS Pawłów - LKS Strzelec Rzuchów
LKS Strzelec Rzuchów - KS Pietraszyn
LKS Strzelec Rzuchów - LKS Wicher Płonia Racibórz
GKS Dąb Gaszowice II - LKS Strzelec Rzuchów
LKS Strzelec Rzuchów - LKS Studzienna
LKS Samborowice - LKS Strzelec Rzuchów
LKS Strzelec Rzuchów - LKS Płomień Siedliska
LKS Chałupki - LKS Strzelec Rzuchów
LKS „PŁOMIEŃ” KOBYLA – C KLASA
LKS „Płomień” Kobyla - LKS Grzegorzowice
LKS „Zameczek” Czernica - LKS „Płomień” Kobyla
LKS „Płomień” Kobyla – LKS „Zgoda” Zawada Książęca
LKS „Zryw” Rudnik - LKS „Płomień” Kobyla
LKS „Płomień” Kobyla – LKS „Sparta” Babice
LKS Adamowice - LKS „Płomień” Kobyla
LKS „Płomień” Kobyla – LKS Raszczyce
LKS „Płomień” Kobyla – LKS Boguszowice
LKS Jankowice - LKS „Płomień” Kobyla
8
TWOJA GMINA
NR 2/2012
TWOJE ZDROWIE
WIEŚCI Z GIMNAZJUM….
NASZE SIATKARKI BYŁY
CZWARTE
15 lutego odbył się Powiatowy Turniej Piłki Siatkowej
Dziewczyn w Krzanowicach.
W zawodach wzięło udział
5 drużyn. Nasze gimnazjum
zajęło 4. miejsce, wygrywając
z drużyną z Nędzy, która została sklasyfikowana na ostatniej lokacie. Pierwsze miejsce
przypadło dziewczynom z
Gimnazjum z Krzanowic.
Kolejne pozycje to Krzyżanowice i Pietrowice Wielkie.
Skład drużyny z Kornowaca: Klaudia Waniek, Michaela Mikina, Kamila Hoinkis,
Aleksandra Urbas, Karolina
Knura, Marzena Kuźmińska,
Daria Kornas, Natalia Bieniek.
WSPIERAMY
POTRZEBUJĄCYCH
17 lutego zakończyliśmy
trwającą od grudnia ogólnopolską akcję „Góra grosza” organizowaną corocznie
przez Towarzystwo „Nasz
Dom”. W szkole zbiórkę prowadził Samorząd Uczniowski. Tym razem zebraliśmy
ilościowo 10 200 sztuk monet o łącznej wartości 242 zł
i wadze 21,5 kg. W kategorii
poszczególnych klas wyniki
przedstawiają się następująco: I miejsce – klasa Ia, II
miejsce – kl. IIIb, III miejsce
– kl. Ib.
MIĘDZYNARODOWA
WSPÓŁPRACA I WYMIANA
RUSZYŁY PEŁNĄ PARĄ
20 lutego został wysłany
do Narodowej Agencji programu pt. „Uczenie się przez
całe życie”, wniosek o udział
(przyznanie finansów na realizację) w programie Comenius – partnerskie projekty
szkół. Ponad pięćdziesiąt
stron wniosku sporządzili w
języku angielskim nauczyciele Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kornowacu wspólnie
ze szkołami: z Łotwy, Turcji,
Rumunii, Portugalii i Hiszpanii. Szkoły te chcą wraz
z nami realizować w latach
2012 – 2014 projekt współpracy pod hasłem „Wspaniałe możliwości mieszanych
społeczności”.
Nasze gimnazjum wymienione zostało we wniosku
na pierwszym miejscu jako
koordynator projektu, gdyż
zamysł jego rozpoczęcia
powstał u nas i my wyszukaliśmy partnerów. Decyzja
Narodowej Agencji podjęta
zostanie w czerwcu, dlatego
teraz nie pozostaje nam nic
innego, jak cierpliwie czekać
na pozytywne rozpatrzenie
wniosku. Dziękujemy wójtowi gminy Kornowac Grzegorzowi Niestrojowi za wsparcie naszej inicjatywy.
GIMNAZJUM I ETWINNING
Nauczycielka naszego gimnazjum Iwona Knura zakwa-
Góra grosza
Piramida żywieniowa
Projekt „Maria Skłodowska-Curie”
lifikowała się jako jedna z
sześciu z Polski do udziału
w trzydniowym seminarium
kontaktowym – spotkaniu z
nauczycielami innych krajów
– w Akwizgranie (Aachen) w
Niemczech. Seminarium odbędzie się w marcu i będzie
miało formę warsztatów, w
czasie których uczestnicy zostaną zapoznani z narzędziami programu współpracy
szkół eTwinning.
PROJEKT „MARIA
SKŁODOWSKA-CURIE”
– PODSUMOWANIE
27 stycznia uczniowie biorący udział w projekcie edukacyjnym pod nazwą „Maria
Skłodowska-Curie” urządzili
pokaz podsumowujący przygotowane przez nich prace
oraz prezentacje. Każdy zainteresowany postacią laureatki
prestiżowej Nagrody Nobla
mógł wziąć udział w seansie
odbywającym się w klasie
nr 4. Na górnym korytarzu
wystawiono galerię zdjęć poświęconych noblistce. Szczególnym zainteresowaniem
cieszył się album poświęcony
tej niezwykłej postaci, jaką
była Maria Skłodowska-Curie. Uczestnicy projektu
zachęcali również kolegów i
koleżanki do rozwiązywania
przygotowanych przez nich
rebusów i krzyżówek.
CZY WIESZ CO JESZ?
Od listopada 2011 roku do
końca stycznia uczniowie naszej szkoły brali udział w projekcie edukacyjnym pt.: „Czy
wiesz, co jesz?”. Akcja została
przeprowadzona w ramach
ogólnopolskiego programu
„Trzymaj formę”.
Realizację zadania rozpoczęto od dnia jabłka, podczas
którego dziewczyny częstowały sokiem i suszonymi
jabłkami uczniów gimnazjum. Jednocześnie rozdawano ulotki na temat walorów
owocu. Inna grupa uczniów
zorganizowała wywiad z higienistką na temat zasad prawidłowego odżywiania. Wyznaczeni uczestnicy projektu
przeprowadzili we wszystkich klasach pogadankę na
ten temat.
27 stycznia w szkole odbyło
się podsumowanie projektu.
Na korytarzach można było
podziwiać wykonane przez
uczestników plakaty oraz
przestrzenną piramidę żywienia. Podczas dużej przerwy można było poczęstować
się malinami, winogronami,
pomarańczami,
śliwkami,
gruszkami, bananami i marchewkami.
Mamy nadzieję, że ten dzień
na długo pozostanie w pamięci uczniów oraz nauczycieli, a
działania projektu przyniosą
pożądane efekty i zachęcą
do zdrowego trybu życia.
BYLI W TEATRZE I POZNALI
HISTORIĘ KOCHANKÓW
Z WERONY
29 lutego grupa 45 uczniów
klas trzecich miała możliwość
obejrzenia na deskach Teatru
Ziemi Rybnickiej słynnej
sztuki Williama Szekspira
„Romeo i Julia”. Przedstawienie wyreżyserował Ryszard
Semotiuk, a całość zagrali
aktorzy Teatru Nowego ze
Słupska.
Jest historia tragicznej miłości kochanków z Werony,
którym na przeszkodzie w
drodze do szczęścia stanęła
nienawiść dwóch rodów. Całość niezwykle podobała się
młodym widzom, bo właśnie w teatralnych fotelach
zasiadali sami gimnazjaliści,
dla których utwór Szekspira
to lektura obowiązkowa. Na
niezwykłość sztuki miała
wpływ doskonała gra aktorska, dobór obsady, w tym
ujmujących swą urodą głównych bohaterów, w których
postać wcielili się: Agnieszka
Peplińska jako Julia Kapulet
i Michał Lewandowski w
roli Romeo. Ten szczególnie
podbił swą grą serca damskiej części widowni. Świetną kreację stworzyła także
Agnieszka Ćwik-Brzeskot,
która zagrała bardzo dowcipną piastunkę Julii – Martę.
Sztuka bardzo podobała
się młodzieży, o czym można
było się przekonać w trakcie
samego spektaklu, kiedy co
jakiś czas publiczność wybuchała śmiechem, bijąc brawa i żywo reagując na to, co
działo się na scenie. Wpływ
na dobry odbiór sztuki miała
nie tylko wspomniana świetna gra aktorska, ale także niezwykłe dekoracje i efekty specjalne: odpowiednia muzyka,
gra świateł czy dym snujący
się po scenie. Do tego wszystkiego wspaniałe kostiumy i
uwspółcześniony język, jakim wypowiadali się aktorzy,
dobrze oddający humor i cięty język niektórych postaci.
Nic więc dziwnego, że na koniec przedstawienia w teatrze
rozległy się gromkie brawa.
Obejrzenie sztuki było nie
tylko okazją do wyjazdu, ale
przede wszystkim pozwoliło
przypomnieć sobie uczniom
(przed zbliżającym się egzaminem) samą treść dramatu
i jego problematykę.
UDZIAŁ W NIETYPOWEJ
LEKCJI REGIONALIZMU
„Od bajtla do krytyki” to
temat, pod jakim odbyła się
lekcja regionalizmu w rybnickim Muzeum. Uczestniczyli w niej uczniowie, którzy
29 lutego byli w teatrze, po
czym przeszli na rynek do
Muzeum na wspomnianą
lekcję.
W trakcie zajęć gimnazjaliści mieli okazję nie tylko
prześledzić losy przeciętnego Ślązaka, poznać panujące
w śląskim domu tradycje i
zwyczaje, ale także sprawdzić
swoją znajomość gwary. Z
tym nie było źle, chociaż czasami uczniowie nie wiedzieli,
jak nazywały się pokazywane
im sprzęty i do czego mogły
służyć. Okazuje się, że takie
lekcje i wyjazdy są potrzebne,
bo pozwalają poznać przeszłość naszych przodków i
kultywować tradycje.
Redakcja gazetki szkolnej
„GACUŚ”
MĘCZĄCY KASZEL
Przy przeziębieniach i
ostrym nieżycie dróg oddechowych bardzo często
występuje męczący kaszel,
spowodowany zaleganiem
flegmy głęboko w gardle.
Przy uporczywym kaszlu
warto zastosować wspaniałą mieszankę ziołową, która
przyniesie znaczną ulgę w
oddychaniu i pomoże usunąć
niepotrzebne złogi z gardła.
Przepis – herbatka na męczący kaszel: nasienia kozieradki
50 g, liść babki lancetowatej
50 g. owoc anyżu 50 g.
Zioła wymieszać, 3 łyżki
zalać 3 szklankami wody, zagotować, naciągać 15 minut,
przecedzić. Pić bardzo ciepłą
herbatę w ciągu dnia, można
dosłodzić miodem.
Stefania Korżawska
„Przewodnik po zdrowym życiu”
TWÓJ PRZEPIS
SERNIK „ZŁOTA ROSA”
Ciasto: 2,5 szklanki mąki,
1 kostka margaryny, 3 żółtka
(białka zostawić), 1/2 szklanki cukru, 1 cukier waniliowy,
proszek do pieczenia.
Wszystkie składniki włożyć
do miski i zagnieść ciasto.
Blachę posmarować tłuszczem i oblepić ciastem łącznie z brzegami.
Masa serowa: 1kg twarogu (zmielonego), 3 całe jajka, 1 budyń śmietankowy, 1
szklanka cukru, 1 cukier waniliowy, 1/2 szklanki oleju, 2
szklanki mleka.
Do twarogu dodać cukier,
cukier waniliowy, jajka i
wszystko zmiksować na
gładką masę. Następnie dodać budyń (w proszku), olej
i ponownie zmiksować na
koniec dodać zimne mleko,
wymieszać i wlać na blachę
wyłożoną ciastem (UWAGA:
masa serowa jest lejąca). Piec
ok. 40 min w temperaturze
180ºC. Po tym czasie na górę
dodajemy pianę ubitą z 3 zo-
stawionych białek i pieczemy
jeszcze przez 15 minut.
SAŁATKA GYROS
WARSTWOWA
Składniki: 1 podwójna
pierś kurczaka, 1 kapusta
pekińska, puszka kukurydzy
konserwowej, 8 ogórków
konserwowych, 2 cebule
(mogą być czerwone), mały
słoik majonezu, ketchup pikantny, przyprawa gyros.
Sposób przygotowania:
Pierś kroimy w kostkę, obsypujemy przyprawą gyros,
smażymy na rozgrzanym
oleju aż będzie miękka i rumiana. Kapustę drobno szatkujemy, kukurydzę osączamy, ogórki i cebulę kroimy w
kostkę. Kurczaka wykładamy
na dno salaterki, polewamy
ketchupem i smarujemy majonezem, tak samo postępujemy z pozostałymi składnikami. Na samą górę dajemy
kapustę pekińską, całość polewamy ketchupem i smarujemy majonezem.
TWÓJ HUMOR
Nauczycielka pyta na lekcji:
– Tadeusz, wymień pięć
zwierząt żyjących w środkowej części Afryki.
– Łatwizna, proszę pana.
Cztery słonie i jeden lew.
•••
Kubuś Puchatek biegnie do
Prosiaczka i mówi:
– Wiem, co się z tobą stanie,
jak dorośniesz…
– A co, czytałeś mój horoskop?
– Nie, książkę kucharską.
•••
Indianin wchodzi do urzędu
stanu cywilnego i oświadcza,
że chce zmienić nazwisko.
– Jak pan się nazwa? – pyta
urzędnik.
– Mały Ptaszek, Który Szybuje w Przejrzystym Powietrzu
Poranka, Śpiewając w Przestworzach.
– A jak chce się pan nazywać?
– „Ćwir – ćwir”.
BIBLIOTEKA POLECA
STEVE BERRY: DZIEDZICTWO
TEMPLARIUSZY
Cotton Malone był pewien, że
dla niego czasy służby w Departamencie Sprawiedliwości już
minęły. Swoich dni chciał dożyć
jako szanowany kopenhaski antykwariusz. Wydawało mu się,
że księgarnię porzuca tylko na
chwilę, aby pomóc byłej przełożonej, Stephanie Nelle, ale szpieg
zawsze pozostanie szpiegiem. W
najśmielszych snach nie przypuszczał, że ta pomoc polegać
będzie na odnalezieniu legendarnego skarbu templariuszy. Zadania nie ułatwia mu fakt, że tego
skarbu poszukuje również demoniczny Raymond de Roquefort.
Ten przywódca sekty gotowy jest
na każde poświęcenie i na każdą
niegodziwość, byle tylko odkryć
najcenniejszą tajemnicę Zakonu
Świątyni Salomona.
Nota wydawcy
Download

zapytanie ofertowe (plik do pobrania)