ww.kikk.hu
EGIONAL
NT FUND
vybrala dva regióny: Košický a Prešovský samosprávny kraj,
ako oblasť tvorby, testovania a uplatnenia CMC prístupu, t.j.
synergického spájania propagácie (marketingu) miestnej
www.mra.si
kultúry a dedičstva s miestnou výrobou a osobitne výrobkami
http://web.scci.sk
a službami malých a stredných podnikov (MaSP) kreatívnej
ekonomiky (napr. remeslá), prostredníctvom nástrojov
cestovného ruchu, s osobitným zameraním na využitie
marketingu vrcholnej kultúrnej udalosti Košice – EHMK 2013.
CMC PROJECT- KEY FEATURES
EUROPEAN REGIONAL
DEVELOPMENT FUND
vytvoriť funkčnú schému spolupráce medzi orgánmi
valorisation
of local
regionálnej
verejnej správy v oblasti kultúry a CR, oblastnými
http://web.scci.sk
products and is a good marketing tool for clusters to promote
organizáciami
cestovného ruchu (OOCR) a regionálnymi
their products on market abroad.
PROJEKT CMC – príležitosť pre rozvoj Prešovského kraja
komorami (RK SOPK, ako zástupcami podnikateľskej sféry –
Zhodnotenie výnimočnej produkcie v destináciách kultúrnej turistiky
MaSP
a priemyselných
klastrov), ktorá bude schopná pilotne
Local production and sales potentials can be
enhanced
if
closely linked to the promotion of whole local territories.
overiť a zaviesť uplatňovanie CMC prístupu do komplexného
manažmentu týchto dvoch regiónov Slovenska.
SOPK je partnerom Projektu CMC „Clusters meet Culture Synergies
–
between culture, industry and tourism support the
spoločnú národnú IKT platformu na zapojenie
promotion
of
integrated
local
territories
actions.
Klastre sa spájajú s kultúrou“.
Projekt má za cieľ rozvoj pod- Objavte krásy prírody,Vytvoriť
historické
dedičstvo
a kultúru
EUROPEAN REGIONAL
slovenských
aktérov
– využívateľov
CMC regiónu
prístupu do
DEVELOPMENT FUND
nikateľských príležitostí v rozvíjajúcich
destináciách 5 krajín rozloženého od jedinečných
medzinárodnej
siete cez
partnerov
projektu
CMC (Taliansko
V. Tatier
divoké
Pieniny,
vodnú+
OVERALL OBJECTIVE OF THE PROJECT:
Slovinsko + Maďarsko + Rumunsko + Slovensko).
a službami malých a stredných podnikov (MaSP) kreatívnej
ekonomiky (napr. remeslá), prostredníctvom nástrojov
cestovného ruchu, s osobitným zameraním na využitie
marketingu vrcholnej kultúrnej udalosti Košice – EHMK 2013.
vytvoriť funkčnú schému spolupráce medzi orgánmi
regionálnej verejnej správy v oblasti kultúry a CR, oblastnými
organizáciami cestovného ruchu (OOCR) a regionálnymi
komorami (RK SOPK, ako zástupcami podnikateľskej sféry –
MaSP a priemyselných klastrov), ktorá bude schopná pilotne
overiť a zaviesť uplatňovanie CMC prístupu do komplexného
manažmentu týchto dvoch regiónov Slovenska.
Vytvoriť spoločnú národnú IKT platformu na zapojenie
slovenských aktérov – využívateľov CMC prístupu do
medzinárodnej siete partnerov projektu CMC (Taliansko +
CULTURE
is+ an
added
value for the
Slovinsko
+ Maďarsko
Rumunsko
+ Slovensko).
Vitajte
v Prešovskom kraji
juhovýchodnej Európy (IT, SI, HU, RO a SK), ktorý združuje
nádrž Domašu až po tajomné Bukovské vrchy (Poloniny)
CMC Project wants to enhance local clusters production
aktérov z kultúry, cestovného ruchu (CR) a kreatívnej ekonoprostredníctvom
osobných
stretnutí s tvorivými produktmi
kontakty | contacts
and their capacity
to attract tourist flows,
through specific
actions addressed to improve
theirobyvateľov
awareness and capacity
miky daných regiónov.
CMC - Clusters Meet Culture
ich
na
„Ceste
kreativity“.
to combine tourism, production and culture. In particular,
Vedúci partner: Regione del Veneto.
the project aims at attracting new tourist flows in less
Direzione per la Promozione Economica e l’Internazionalizzazione.
known touristic areas where clusters areCMC
located
to
Valentina Colleselli - Administrative manager
PROJECT-thanks
KEY FEATURES
[email protected]
promoting new integrated itineraries ableCULTURE
to propose
a
is an added value for the valorisation of local
Tel: +39 041 2793112
products and
is a good marketing tool for clusters to promote
multiple/integrated offer of cultural attractions,
touristic
their products on market abroad.
Cecile
Anne Rousset - Technical manager
attractions and local products. Facilitate connections
[email protected]
Local
production
and
sales
potentials
can
be
enhanced
if
between art, culture, tourism and industry
allows to
closely linked to the promotion of whole local territories.
Tel: +39 041 2792754
promote a unique and integrated tourism offer valorising
PP9 – SOPK:
Synergies between culture, industry and tourism support the
the overall identity of a determinate territory.
promotion of integrated local territories actions.
Jozef Rajtar, director, International Cooperation department, project manager,
KULTÚRA, PRIEMYSEL A CESTOVNÝ RUCH –
NOVÉ PODNIKATEĽSKÉ PRÍLEŽITOSTI
SOPK s regionálnymi partnermi z Prešovského kraja v rámci projektu vyvinula a overila vzdelávací program „CMC prístup“ ako
nástroj, ktorý má pomôcť rôznym aktérom z kultúry, cestovného
OVERALL OBJECTIVE OF THE PROJECT:
ruchu a priemyslu pri príprave špecifickej dohody o verejneSPECIFIC
súk- OBJECTIVES OF THE PROJECT:
to dilute tourism streams currently concentrated on major
romnej spolupráci (PPC) v tuzemskom i medzinárodnom markecities and distribute them on the hinterlands, which often
also offer extraordinary opportunities both in cultural and
tingu destinácie – Prešovského kraja.
economic terms;
to create strategic partnerships between cultural and
Kultúrne dedičstvo je silným aktívom nielen preto, že priťaindustrial production aiming at obtaining mutual
advantages, setting up a common methodology for
huje ľudí a rozširuje služby CR, ale tiež pomáha zlepšovať
identifying most suitable matching SPECIFIC
profiles
between
OBJECTIVES
OF THE PROJECT:
a posilňovať odbyt miestnych a regionálnych produktov. industry, culture and tourism;
to attract tourism flows by enhancing new forms of
CMC projekt ukázal, že posilňovaním spolupráce a rozvojom
thematic tourism (as for example industrial tourism,
thematic museums) thus strengthening local production
partnerstva, keď sa dajú dohromady podnikateľský duch a iniciavisibility and increasing direct selling;
to promote Private/Public synergies for the valorisation of
tívy, nastáva rozmach tvorivosti a zosilňuje sa multiplikačný efekt
local involved territories;
to define transnational common criteria and a
cestovného ruchu.
PROJEKT CMC – STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA
KULTÚRA tvorí pridanú hodnotu pri zhodnocovaní
produktov a je vhodným nástrojom pre priemyselné
združenia MaSP pri propagácii ich produktov na za
trhoch.
Miestnu produkciu a predajný potenciál MaSP môže po
prepojenie s propagáciou celej oblasti (manažment desti
Synergia medzi kultúrou, priemyslom a cestovný
podporuje propagáciu miestnych integrovaných poduja
príležitosť
pre rozvoj
an opportunity
of development
[email protected], tel.: +421/2/6241 0148
Juraj Knopp, deputy, [email protected], tel.: +421/2/6241 1763
Ľudovít Korotnoky, director, Košice Regional CCI
CMC Project wants to enhance local clusters production
kontaktytel.:
| contacts
[email protected],
+421/55/6220 633
and their capacity to attract tourist flows, through specific
actions addressed to improve their awareness and capacity
CMC -director,
ClustersPrešov
Meet Regional
Culture CCI
Helena Virčíková,
to combine tourism, production and culture. In particular,
Vedúci partner: Regione del Veneto.
[email protected]
the project aims at attracting new tourist flows in less
Direzione per la Promozione Economica e l’Internazionalizzazione.
known touristic areas where clusters are located thanks to
promoting new integrated itineraries able to propose a
multiple/integrated offer of cultural attractions, touristic
attractions and local products. Facilitate connections
between art, culture, tourism and industry allows to
promote a unique and integrated tourism offer valorising
the overall identity of a determinate territory.
Valentina Colleselli - Administrative manager
[email protected]
Tel: +39 041 2793112
Cecile Anne Rousset - Technical manager
[email protected]
Tel: +39 041 2792754
PP9 – SOPK:
Jozef Rajtar, director, International Cooperation department, project manager,
[email protected], tel.: +421/2/6241 0148
Juraj Knopp, deputy, [email protected], tel.: +421/2/6241 1763
Ľudovít Korotnoky, director, Košice Regional CCI
[email protected], tel.: +421/55/6220 633
Helena Virčíková, director, Prešov Regional CCI
[email protected]
to dilute tourism streams currently concentrated on major
www.regione.veneto.it
cities and distribute them on the hinterlands, which often
also offer extraordinary opportunities both in cultural and
economic terms;
to create strategic partnerships between cultural and
industrial production aiming at obtaining mutual
advantages, setting up a common methodology for
identifying most suitable matching profiles between
industry, culture and tourism;
www.regione.veneto.it
to attract tourism flows by enhancing new forms of
thematic tourism (as for example industrial tourism,
thematic museums) thus strengthening local production
visibility and increasing direct selling;
www.ven.camcom.it
to promote Private/Public synergies for the valorisation of
local involved territories;
to define transnational common criteria and a
www.ven.camcom.it
Transnational protocol for effective PPPs;
to create new professional profiles (Shopping Trainer and
Territorial Product Manager) able to boost shopping in the
hinterland area and explain clearly to the tourist the
cultural identity/value of the presented products.
Transnational protocol for effective PPPs;
to create new professional profiles (Shopping Trainer and
Territorial Product Manager) able to boost shopping in the
hinterland area and explain clearly to the tourist the
cultural identity/value of the presented products.
Implementácia CMC prístupu tak prináša nové podnety
a obohatenie existujúcich poznávacích ciest CR, ale aj nové
podnikateľské príležitosti pre rozvoj kreatívnej ekonomiky
NATIONAL OBJECTIVES OF THE PROJECT:
NATIONAL OBJECTIVES OF THE PROJECT:
v Prešovskom kraji.
Organizačným garantom realizácie projektu CMC v Prešovskom kraji je Prešovská regionálna komora SOPK (PO-RK
SOPK).
Prešovská regionálna komora SOPK (PO-RK SOPK)
www.provincia.rimini.it
www.provincia.rimini.it
Slovak Chamber of Commerce and Industry (SCCI), as the
Slovak Partner in CMC Project Team has set the following
objectives for Slovakia:
selected two regions: Košice and Prešov Self-governing
Regions as an geographical area of creating, testing and
application of CMC approach, i.e. synergistic joining
promotion (marketing) of local culture and heritage with
the local production and, especially, products and services
of small and medium-sized enterprises (SMEs) of creative
economy (e.g. crafts), through tourism instruments, with
particular focus on the use of supreme cultural events
marketing of Košice - ECoC_2013.
Create a functional scheme of cooperation in the field of
culture and tourism between regional government,
regional tourism organizations (OOCR) and regional
chambers (RK SOPK as business representatives of SMEs
and industrial clusters), which will be able to verify and
establish a pilot application of CMC approach to
comprehensive management of the two regions of
Slovakia.
Create a common national ICT platform to engage Slovak
stakeholders - users of CMC approach to an international
network of the CMC Project partners (Italy + Slovenia +
Hungary + Romania+ Slovakia).
HLAVNÝ CIEĽ PROJEKTU:
Slovak Chamber of Commerce and Industry (SCCI), as the
Slovak Partner in CMC Project Team has set the following
objectives for Slovakia:
www.pbkik.hu
selected two regions: Košice and Prešov Self-governing
Regions as an geographical area of creating, testing and
application of CMC approach, i.e. synergistic joining
promotion (marketing) of local culture and heritage with
www.pbkik.hu
the local production and, especially, products and services
www.kikk.hu
Hlavným poslaním SOPK je podpora a ochrana podnikania jej členov – podof small and medium-sized enterprises (SMEs) of creative
nikateľských subjektov v tuzemsku a v zahraničí. SOPK zriaďuje regionálne
economy (e.g. crafts), through tourism instruments, with
focus on the use of supreme cultural events
komory (RK) na území vyšších územných celkov (VÚC). PO-RK SOPK particular
je
marketing of Košice - ECoC_2013.
regionálna komora SOPK v Prešovskom kraji.
Create a functional scheme of cooperation in the field of
culture and tourism between regional government,
Adresa: Vajanského 10, P.O.BOX 246, 080 01 Prešov,
www.kikk.hu
regional tourism organizations (OOCR) and regional
tel.: 051/7732818, mailto: [email protected],
chambers (RK SOPK as business representatives of SMEs
Ing. Helena Virčíková – riaditeľka, tel.: +421 51 7599 952,
and industrial clusters), which will be able to verify and
establish a pilot application of CMC approach to
mailto: [email protected]
comprehensive management of the two regions of
Slovakia.
Create a common national ICT platform
to engage Slovak
http://po.sopk.sk/
http:eastslovakia_creativejourneys.eu
EUROPEAN REGIONAL
stakeholders - users of CMC approach to an international
DEVELOPMENT FUND
network of the CMC Project partners (Italy + Slovenia +
Hungary + Romania+ Slovakia).
Vážení návštevníci a turisti,
využite interaktívnu web-podstránku
o kreatívnych cestách Východného Slovenska
na IKT portáli projektu (www.cmc-project.eu)
ako sprievodcu Prešovským krajom
príležitosť
pre rozvoj
an opportunity
of development
www.cciasb.ro
Projekt CMC má snahu podporiť produkciu miestny
(združení, najmä MaSP z kreatívnej ekonomiky) a ich
prilákať turistov podujatiami, určenými na zvýšenie u
si svojich schopností skĺbiť cestovný ruch s výrobou
(metóda CMC prístupu). Projekt samotný je za
prilákanie nových turistov do menej známych turistick
kde pôsobia priemyselné klastre, pomocou int
itinerárov, schopných ponúknuť miestnu produkciu
turistické atrakcie zároveň. Prepojenie umenia, kultúr
priemyslu umožňuje poskytnúť jedinečnú a komplexn
cestovnom ruchu, ktorá zvyšuje celkovú iden
destinácie/ regiónu.
ŠPECIFICKÉ CIELE PROJEKTU:
rozptýliť toky cestovného ruchu, ktorý je v súča
sústredený na veľké mestá a nasmerovať ho aj do ic
ktoré tiež často ponúka mimoriadne príležito
kultúrnom, tak aj v ekonomickom zmysle;
vytvoriť strategické partnerstvá medzi kul
priemyselnou produkciou s cieľom získať vzájom
vytvoriť
spoločnú
metodiku
pre
iden
najvhodnejších foriem prepojení medzi priemyslom
a cestovným ruchom;
prilákať turistov rozšírením ponuky o nové formy te
cestovného ruchu (ako napr. priemyselná turistika
špecializované múzeá) a tým zviditeľniť miestnu p
zvýšiť priamy predaj;
napomáhať synergii verejno-súkromnej s
(Public-Private Cooperation), s cieľom zho
príslušnú destináciu/región;
definovať spoločné kritériá a pravidlá pre efektív
nadnárodnej úrovni;
vytvoriť nové profesijné pozície (tréner predaja
produktový manažér), schopné významne zvýši
danej oblasti a jasne vysvetliť turistovi
identitu/hodnotu prezentovaného produktu.
„Cesta kreativity
– Via Creativitas“
www.cciasb.ro
Zhodnotenie výnimočnej produkcie
v destináciách kultúrnej turistiky
www.ulbsibiu.ro
Zhodnotenie výnimočnej produkcie
v destináciách kultúrnej turistiky
www.ulbsibiu.ro
Valorising productive excellences in
tourism-cultural destinations
Valorising productive excellences in
tourism-cultural destinations
www.ponudba-obrti.com/maribor/
NÁRODNÉ CIELE PROJEKTU:
www.ponudba-obrti.com/maribor/
www.mra.si
Slovenská obchodná a priemyselná komora (S
zástupca Slovenska v riešiteľskom tíme Projektu CM
nasledujúce ciele pre Slovensko:
Spoznajte Prešovský kraj prostredníctvom
vybrala dva regióny: Košický a Prešovský samosp
ako oblasť tvorby, testovania a uplatnenia CMC p
spájania propagácie (marketingu
subjektov kratívnej ekonomiky synergického
kultúry a dedičstva s miestnou výrobou a osobitne
a službami malých a stredných podnikov (MaSP)
ekonomiky (napr. remeslá), prostredníctvom
cestovného ruchu, s osobitným zameraním n
marketingu vrcholnej kultúrnej udalosti Košice – E
vytvoriť funkčnú schému spolupráce medzi
regionálnej verejnej správy v oblasti kultúry a CR,
organizáciami cestovného ruchu (OOCR) a reg
komorami (RK SOPK, ako zástupcami podnikateľs
MaSP a priemyselných klastrov), ktorá bude schop
overiť a zaviesť uplatňovanie CMC prístupu do kom
manažmentu týchto dvoch regiónov Slovenska.
Vytvoriť spoločnú národnú IKT platformu na
slovenských aktérov – využívateľov CMC pr
medzinárodnej siete partnerov projektu CMC (T
Slovinsko + Maďarsko + Rumunsko + Slovensko).
www.mra.si
http://web.scci.sk
EUROPEAN REGIONAL
DEVELOPMENT FUND
EUROPEAN REGIONAL
DEVELOPMENT FUND
http://web.scci.sk
© SOPK-PP9 v rámci Projektu CMC „Cluster Meet Culture – Klastre
sa stretávajú s kultúrou“, ref. č. SEE/D/0302/4.3/X, ktorý je financovaný z Európskeho
fondu regionálneho rozvoja (ERD) v období 2007 – 2013.
www.severovychod.sk; www.cmc-project
EUROPEAN REGIONAL
DEVELOPMENT FUND
Krajská organizácia cestovného ruchu
– Severovýchod Slovenska (KOCR SS)
Činnosť (aktivity) cieľ KOCR SS
Hlavným účelom KOCR SS je podpora cestovného ruchu
na území Prešovského kraja s cieľom zvýšiť návštevnosť
destinácie SEVEROVÝCHOD SLOVENSKA.
Toto poslanie zabezpečuje prostredníctvom aktívnej
spolupráce členov OOCR a ďalších subjektov v cestovnom ruchu, skvalitňovaním marketingu, vzdelávania,
propagácie, rozširovaním produktov a služieb pre návštevníkov a turistov.
Zakladateľom KOCR je Prešovský samosprávny kraj, ktorý je aj členom KOCR spolu s oblastnými organizáciami
cestovného ruchu (OOCR): OOCR SEVERNÝ SPIŠ-PIENINY, OOCR Región Vysoké Tatry, OOCR TATRY-SPIŠ-PIENINY, OOCR Vysoké Tatry-Podhorie, OOCR Horný
Zemplín a Horný Šariš, OOCR Šariš-Bardejov.
KOCR – Severovýchod Slovenska
– partner SOPK pri implementácii
CMC projektu v Prešovskom kraji
Efektívna spolupráca KOCR a Prešovskej RK SOPK na
implementácii CMC projektu ma za cieľ podporiť zapojenie nových subjektov – podnikateľov z kreatívnej
ekonomiky do komplexného IKT-marketingu destinácie
SEVEROVÝCHOD SLOVENSKA v tuzemsku i zahraničí
na báze verejne súkromnej spolupráce (PPC) aktérov
z kultúry, cestovného ruchu a kreatívnej ekonomiky
v Prešovskom kraji.
Výsledkom tejto spolupráce je zahrnutie nových bodov záujmu – prevádzok SKE (remeselníkov, dizajnérov
a iných tvorivých profesií) z Prešovského kraja do existujúcich poznávacích ciest CR manažovaných KOCR –
Severovýchod Slovenska.
Subjekty kreatívnej ekonomiky zapojené
do CMC projektu v Prešovskom kraji
Subjekty kreatívnej ekonomiky
Filter podľa mesta:
Darina Zbihlejová – Glass Art galéria
+421 908 665 392
Hlavná 53, 08001 Prešov
Filter
Obchodík sa nachádza v historickom centre mesta Prešov. Ponúkame širokú škálu umelecko-remeselných predmetov z nášho regiónu, ktoré potešia
oko každého zákazníka.
Denisa TIMOČKOVÁ – ArtDesign štúdio
+421 918 088 451
Záhradná 3, 08001 Prešov
Našim cieľom je zviditeľniť pre verejnosť vašu organizáciu, jej aktivity a služby, prostredníctvom nášho kultivovaného dizajnu. Naše artDesign štúdio je zároveň chránená dielňa poskytujúca komplexné služby v oblasti propagačnej keramiky a reklamy.
Elena SOTÁKOVÁ – Elmira
+421 905 923 316
Hlavná 1, 080 01 Prešov
Mojim poslaním je zachovať tradíciu v šití ľudových krojov a odovzdať to
mladšej generácii. Rada by som prezentovala moju prácu aj návštevníkom
z iných krajín, aby spoznali krásy regiónov nášho Slovenska.
Vlastivedné múzeum Hanušovce nad Topľou (Archeopark)
+421 57 445 23 71
Zámocká 160/5, 094 31 Hanušovce nad Topľou
Múzeum je originálne a jedinečné, jediné na Slovensku, ktoré v sebe spája
živý Archeopark a tradičné kamenné múzeum. Sídli v nádhernom barokovom
kaštieli, patriacom významnému uhorskému rodu Dessewffy.
Ľubovnianske múzeum – hrad v Starej Ľubovni
+421 52 43 224 22
Zámocká 22, 064 01 Stará Ľubovňa
Táto unikátna pohraničná pevnosť z 13. storočia je jedným z najzachovalejších hradov na území Slovenska, miesto stretnutí uhorských a poľských
kráľov.
w w w. t a t r y p o d h o r i e . s k
Lukáš MURÍN – umelecká výroba nábytku
+421 908 317 828
Nemocničná 574, 09302 Vranov nad Topľou
V našej dielni vyrábame umelecký nábytok šitý na mieru podľa individuálnych
potrieb každého zákazníka. Venujeme sa aj reštaurovaniu drevených starožitností. Navštívte nás a spoznajte neobmedzené možnosti dreva.
Marta VYROSTEKOVÁ-ONDOVÁ – keramická dielňa
+421 907 649 527
P. O. Hviezdoslava 13, 08221 Veľký Šariš
Už vyše 10 rokov v mojej dielni tvorím výrobky umeleckej keramiky od
šperkov až po nástenné reliéfy a plastiky.
KOCR – SEVEROVÝCHOD SLOVENSKA
Vladimír VYSLOCKÝ–VAV KREATIV - umelecká drevovýroba
+421 908 652 368
Nemocničná 574, 093 01 Vranov nad Topľou
Adresa: Námestie mieru č. 2, 080 01 Prešov
Kontakty: Mgr. Martin Janoško – výkonný riaditeľ KOCR,
tel.: 051/7081 511, mailto: [email protected],
Mgr. Tomáš Miščík, tel.: 051/7081 513, mailto: [email protected]
www.severovychod.sk
Harmonická symbióza dreva a moderných technológií. V chránenej dielni vyrábame ručne aj laserom drevené gravírované suveníry, portréty, turistické známky, medaily, prívesky.
http://www.severovychod.sk/body-zaujmu/
http://www.severovychod.sk/body-zaujmu/k/13-subjekty-kreativnej-ekonomiky
Download

„Cesta kreativity – Via Creativitas“