BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ
2014-2015 ÖĞRETİM YILI
VI. SINIF
ACİLTIP VE TRAVMATOLOJİ ANABİLİM DALI INTERN PROGRAMI
Dekan
Dekan Yardımcıları
Baş Koordinatörler
Dönem Koordinatörleri
Program Sorumlusu
DİSİPLİN/BÖLÜM
ACİL TIP VE
TRAVMATOLOJİ
Prof. Dr. Mustafa Aydın
Prof. Dr. Selçuk Keser
Doç. Dr. Nejat Demircan
Doç. Dr. Nejat Demircan
Prof. Dr. Ülkü Özmen
Doç. Dr. İnan İlker Arıkan
Yrd.Doç. Dr. Murat Songür
Yrd.Doç. Dr. Ceren ŞEN TANRIKULU
ÖĞRETİM ÜYELERİ
Yrd.Doç. Dr Ceren ŞEN TANRIKULU
Yrd.Doç. Dr Abdullah Cüneyt HOCAGİL
Yrd.Doç. Dr Ural KAYA
Yrd.Doç. Dr Hilal HOCAGİL
ACİL SERVİS INTERN PROGRAMI
Çalışmalar, Acil Tıp Anabilim Dalı’nda sekiz hafta süre ile yapılacaktır. Öğrenciler
sırayla acil servise başvuran hastaların anamnezini alır, fizik muayenelerini yapar ve tetkik
istemleri için acil serviste görevli asistan doktorlarla (tıpta uzmanlık öğrencileriyle) ve/veya
acil tıp anabilim dalı öğretim üyeleri ile birlikte değerlendirmelerini tamamlarlar. Öğrenciler,
staj süresince kendi hastalarının bakım ve tedavileri konusunda istenilen çalışmaları eksiksiz
olarak yapmakla yükümlüdürler. Öğretim üyeleri tarafından sabah servis vizitini takiben
yapılan hasta başı pratiğinde, öğrencinin hastanın tanı ve tedavisi ile günlük sorun ve
bulgularını bilmesi arzulanmaktadır. Bu nedenle öğrenci visit saatlerinde hastasını
sunabilecek şekilde hazır olmalı ve konu ile ilgili teorik bilgilerini yoklamalıdır. Hastalarına
vizit sonrasında girişim veya diagnostik tetkikler (anjiografi, ekokardiyografi, endoskopi, vb.)
yapılacaksa, tetkik sırasında hastaya eşlik etmeleri gerekmektedir. Bu şekilde, hem ilgili
girişim hakkında fikir edinmeleri ve asistan ile öğretim üyelerini konu hakkında
bilgilendirebilmeleri mümkün olacaktır.
NÖBETLER:

Öğrenciler stajları süresince resmi mesai saatlerinde Acil Serviste bulunacaklardır.
Aylık hazırlanan nöbet çizelgesine uygun olarak nöbet tutacaklardır.

Mesai günlerinde bir gece önce nöbetçi olan öğrenciler, saat 08.00’da yapılacak olan
visit sonrasında 24 saat izinli olacaklardır.

Tatil günlerinde nöbetler saat 09.00 ile bir sonraki gün saat 09.00 arasında toplam 24
saat olarak düzenlenmiştir.

2010-2011 eğitim öğretim yılı nöbet sistemi, sabit gruplarla 24 saatlik planlanmakla
beraber fiziki koşulların değişmesiyle nöbet sisteminin değiştirilmesi acil tıp öğretim
üyelerinin inisiyatifiyle olabilir. İntörn doktorların nöbet sayıları ve süreleri hizmet
açığının kapatılması için artırılamaz.

İntörnler staj süresinin başında öğretim üyesi tarafından klinik tanıtımı, anamnez
alma, görüşme teknikleri, dosya hazırlama, hasta yatırma, taburcu işlemleri ve tutulan
kayıtlar ile ilgili teorik bilgilerin verildiği adaptasyon eğitimine katılır.

Öğrenciler acil serviste çalışma süresince sorumlu asistan veya uzmanların
denetiminde, öğle ve akşam yemeklerine toplu olarak değil, dönüşümlü olarak
çıkacaklardır. İhtiyaç durumunda kısa süreli ayrılmalarda intörn doktor hastasını diğer
intörn arkadaşına devretmek ve asistan doktora nerede olduğunu bildirmek
durumundadır (Örnek: Yemek molaları). Bütün intörnler tek tek, sırayla ve eşit
sürelerde yemek arası süresi kullanır.

Fakülte dekanlığı tarafından önceden ilan edilen durumlar dışında resmi tatil
günlerinde (yılbaşı, bayramlar) nöbetçi öğrenciler görevi başında olacaklardır.

Hastalık ve önemli mazeretler nedeni ile nöbet değişikliği yapılması arzu edildiğinde
veya öğrencinin herhangi bir nedenle nöbete gelememesi durumunda mutlaka
eğitimden sorumlu öğretim üyesi, Yrd.Doç.Dr. Fatih Ozan Kahveci’ye bilgi
verilmeli ve onayı alınmalıdır. İlgili öğretim üyesine ait tüm telefon numaraları servis
görevlilerinden temin edilebilir.

Acil Tıp stajı sırasında acil müdahale gerektirir problemleri olan hastaların takip ve
tedavisi gerçekleştirilecek ve bu konuda eğitim alınacaktır.

Her öğrenci çalıştığı birimde, öngörülen asgari sayısı aşağıda gösterilen uygulama
çalışmalarını yapmış, eğitim toplantılarına katılmış, staj süresini tamamlamış olmak
şartı ile Acil Tıp Anabilim Dalı’ ndan başarı belgesi almaya hak kazanır. Bu nedenle
gün içinde yapılan çeşitli yoklamalarda hazır bulunmalıdır. Devam onayının alınması
için, staj bitiminde öğrenci karneleri Acil Anabilim Dalı öğretim üyesine teslim
edilmelidir.

Acil servis işleyişinde periferik damar yolu açma ve venden kan alma işlemleri
hemşireler
tarafından
gerçekleştirilmektedir,
intörn
doktor
staj
karnesinde
bulunmamaktadır. Ancak acil tıp stajı öğrenme hedeflerimiz içinde yer almaktadır ve
her intörn doktorun staj süresince en azından birkaç defa bu işlemleri yapmasını
önermekteyiz.

YETERLİLİK: Yeterlilik değerlendirilmesinde Dönem 6 kurulunun belirlediği
yöntemler kullanılır. İntörn doktor staj karnesinin değerlendirmesi, eğitime katılım
devamlılığı, nöbetlere katılım devamlılığı ve dekanlık tarafından gönderilen intörnlük
stajı değerlendirme formu kullanılır.

DEVAMSIZLIK
ve
YETERSİZLİK:
İntörn
doktorlar
geçerli
bir
gerekçe
belirtmeksizin ve öğretim üyelerinden izin almaksızın devamsızlık yapamazlar.
Devam süresi açısından ve bilgi-beceri kazanma açısından yetersiz değerlendirilen
intörn doktor, acil tıp stajını tekrarlar.
AMAÇ:
İntörn doktor öğrencilik ve doktorluk arasındaki geçiş döneminde tıbbi, iletişim ve
mesleki eğitim donanımlarını kullanarak klinik sorunlara çözüm getirme becerisini geliştiren
ve bu öğrenme sürecini öğretim üyeleri ve öğretim elemanlarının sorumluluğu ve gözetiminde
gerçekleştiren ‘’HEKİM ADAYIDIR’’
İntörn doktorlar acil tıp stajında mesleksel değerler ve ilkeler ışığında, sağlık
sorunlarına çözüm üretebilme becerilerini geliştirmeleri ve pekiştirmelerinin yanı sıra seminer
programları, makale saatleri, eğitim saatleri ve bunun gibi akademik etkinliklere katılarak
tıbbi bilgi, yorum ve eleştirel düşünme becerilerini de geliştirirler. Bu amaçla intörn doktor:
- Acil tıp öğretim üyelerinin sorumluluğunda daha önceki eğitim dönemlerindeki
klinik beceriler laboratuarı ve staj kurullarında öğrenmiş olduğu bilgi ve beceriyi uygular.
- Acil servis rutin poliklinik uygulamasına etkin olarak katılır.
- Acil serviste kendisinin sorumluluğunda olan hastaları izler ve sorunları ile yakından
ilgilenir, hasta yakınlarıyla etkin iletişim kurar, nöbet tutar, öğretim elemanı gözetiminde tıbbi
girişimlerde bulunur.
- Tıbbi kayıt tutma ve değerlendirme becerisi, elektronik ortamda hasta yönetim
programlarını kullanma becerisi kazanır.
-Acil serviste liderlik ve ekip çalışma becerileriyle sağlık çalışanları ve toplumla etkin
iletişim kurma becerilerini pekiştirir.
-Yaşam boyu öğrenme ve kanıta dayalı tıp ilkelerini kullanma becerisini edinir.
Dersin
Kodu
Dersin Konusu
T016001 Acil Serviste Hastaya Yaklaşım
T016002 Acil Serviste Medikolegal Durumlar
T016003 Sistemik Muayene
T016004 Yetişkin Ve Çocuklarda: TYD
T016005 Yetişkin Ve Çocuklarda: İKYD
T016006 EKG
T016007 Göğüs Ağrılı Hastaya Yaklaşım
T016008 Akut Koroner Sendromlar
T016009 Senkop
T016010 Hipertansif Aciller
T016011 Aritmiler ve Antiaritmik İlaçlar
T016012
Kalp Yetmezlikleri Ve Akut Pulmoner
Ödem
T016013 Akut Solunum Sıkıntısı
T016014 Acil Serviste Sık Kullanılan İlaçlar
T016015 Pulmoner Tromboemboli
T016016 Derin Ven Trombozu
T016017
Oklüziv Arteriyel Bozukluklar
T016018 Aort Anevrizma/ Aort Disseksiyonu
T016019 Akciğerin İnflamatuar Ve İnfeksiyöz
Bozuklukları (KOAH, Pnomoni,
Öğretim Üyesi
Yrd.Doç.Dr.A. Cüneyt
Hocagil
Yrd.Doç.Dr.Ceren Şen
Tanrıkulu
Yrd.Doç.Dr.Ural Kaya
Yrd.Doç.Dr. Hilal
Hocagil
Yrd.Doç.Dr.A. Cüneyt
Hocagil
Yrd.Doç.Dr.Ceren Şen
Tanrıkulu
Yrd.Doç.Dr.Ural Kaya
Yrd.Doç.Dr. Hilal
Hocagil
Yrd.Doç.Dr.Ceren Şen
Tanrıkulu
Yrd.Doç.Dr.Ural Kaya
Yrd.Doç.Dr. Hilal
Hocagil
Yrd.Doç.Dr.A. Cüneyt
Hocagil
Yrd.Doç.Dr.Ceren Şen
Tanrıkulu
Yrd.Doç.Dr.Ural Kaya
Yrd.Doç.Dr. Hilal
Hocagil
Yrd.Doç.Dr.A. Cüneyt
Hocagil
Yrd.Doç.Dr.Ceren Şen
Tanrıkulu
Yrd.Doç.Dr.Ural Kaya
Yrd.Doç.Dr. Hilal
Hocagil
Prati
Teorik
k
Saat
Saat
2
0
1
0
1
0
1
0
3
0
2
0
1
0
2
0
1
0
1
0
2
0
1
0
2
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
4
0
0
Ampiyem,Apse Astım)
T016020 Spontan Pnömotoraks
T016021 Hiperglisemik Aciller
T016022 Hipoglisemik Aciller
T016023 Asit Baz Bozuklukları
T016024 Akut karın Ağrılı Hastaya Yaklaşım.
Gastrointestinal İnflamatuar Ve
T016025 Enfeksiyöz Hastalıkları (Hepatobilier
sistem ve Pankreas)
Gastrointestinal İnflamatuar Ve
T016026 Enfeksiyöz Hastalıkları (İntestinal
Sistem)
T016027 Tuba Ovarian Acil Hastalıklar
T016028 Transfüzyon Reaksiyonları
T016029 Alerjik Ve Anaflaktik Reaksiyonlar
T016030 Acil Serviste Antibiyotik Kullanımı
T016031 Sepsis Ve Septik Şok
T016032
Yaygın Viral Ve Bakteriyel
Enfeksiyonlar
T016033 Nörolojik Muayene
T016034 Pirmer Baş Ağrıları
T016035 Nöbetler ve Status Epileptikus
T016036
Nörolojik Vasküler Bozukluklar
(İskemik ve Hemorajik hastalıklar)
T016037 SSS Enfekiyonları
Kulak-Burun-Boğazın Sık Görülen
T016038 İnflamatuar Ve İnfeksiyöz
Bozuklukları
T016039 Afetlere Hazırlık
T016040 Zehirlenmiş Genel yaklaşım.Hastaya
Acil serviste Suicid Girişiminde
T016041
bulunan Hastaya Yaklaşım.
T016042 Çevresel Aciller: Hipotermi,
Hipertermi, Elektrik Ve Yıldırım
Çarpmaları, Boğulma, Isırıklar ve
Sokmalar, Karbonmonoksit
Yrd.Doç.Dr.A. Cüneyt
Hocagil
Yrd.Doç.Dr.Ceren Şen
Tanrıkulu
Yrd.Doç.Dr.Ural Kaya
Yrd.Doç.Dr. Hilal
Hocagil
Yrd.Doç.Dr.A. Cüneyt
Hocagil
1
0
1
0
1
0
2
0
2
0
Yrd.Doç.Dr.Ceren Şen
Tanrıkulu
2
0
Yrd.Doç.Dr.Ural Kaya
1
0
1
0
1
0
1
0
2
0
2
0
2
0
1
0
1
0
1
0
2
0
Yrd.Doç.Dr. Hilal
Hocagil
Yrd.Doç.Dr.A. Cüneyt
Hocagil
Yrd.Doç.Dr.Ceren Şen
Tanrıkulu
Yrd.Doç.Dr.Ural Kaya
Yrd.Doç.Dr. Hilal
Hocagil
Yrd.Doç.Dr.A. Cüneyt
Hocagil
Yrd.Doç.Dr.Ceren Şen
Tanrıkulu
Yrd.Doç.Dr.Ural Kaya
Yrd.Doç.Dr. Hilal
Hocagil
Yrd.Doç.Dr.A. Cüneyt
Hocagil
Yrd.Doç.Dr.Ceren Şen
Tanrıkulu
Yrd.Doç.Dr.Ural Kaya
Yrd.Doç.Dr. Hilal
Hocagil
Yrd.Doç.Dr.Ural Kaya
Yrd.Doç.Dr. Hilal
Hocagil
Yrd.Doç.Dr.A. Cüneyt
Hocagil
1
2
0
1
0
1
0
1
0
2
0
T016043
Zehirlenmesi)
Ait Baz ve Elektrolit Bozuklukları
T016044 Karın Ağrılı Hastaya yaklaşım
Bulantı Kusma
T016045
T016046
T016047
Pıhtılaşma Bozuklukları ve Hemostaz
Tetkikleri
Bilinci Kapalı Olan Hastaya Yaklaşım
T016048 Baş Dönmesi ve Sersemlik Hissi
Su Ve Gıda Kaynaklı Enfeksiyon
T016049
Hastalıklar
Tetanoz
T016050
T016051
Akut Böbrek Yetmezliği
Ürolojik Taş Hastalığı ve Akut
komplikasyonları.
Ortopedik Yaralanmaların İlk
T016053
Değerlendirmesi ve Yönetimi.
T016052
T016054 Yanıklar
T016055 Çoklu Travma
T016056 Yumuşak Doku Yaralanmaları
T016057 Alçı ve Atel Teknikleri
Kafa Travması Maksillofasial Travma
T016058 Kulak Burun Boğaz Travması Göz
Travmaları
Boyun Travması Vertebra Travması
T016059
Göğüs Travması, Karın Travması,
Pelvis Travması, Genitoüriner Travma
Spesifik Popülasyonlardaki Travma:
T016061 Çocuk Travmaları, Yaşlı Travmaları,
Gebelik Travmaları
T016060
T016062 Afetlere Hazırlık
Yrd.Doç.Dr.Ceren Şen
Tanrıkulu
Yrd.Doç.Dr.Ural Kaya
Yrd.Doç.Dr. Hilal
Hocagil
Yrd.Doç.Dr.A. Cüneyt
Hocagil
Yrd.Doç.Dr.Ceren Şen
Tanrıkulu
Yrd.Doç.Dr.Ural Kaya
Yrd.Doç.Dr. Hilal
Hocagil
Yrd.Doç.Dr.A. Cüneyt
Hocagil
Yrd.Doç.Dr.Ceren Şen
Tanrıkulu
2
0
1
0
1
0
2
0
1
0
1
0
1
0
1
0
2
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
Yrd.Doç.Dr.A. Cüneyt
Hocagil
1
0
Yrd.Doç.Dr.Ceren Şen
Tanrıkulu
1
0
Yrd.Doç.Dr.Ural Kaya
2
0
Yrd.Doç.Dr. Hilal
Hocagil
1
0
Yrd.Doç.Dr.A. Cüneyt
Hocagil
1
0
Yrd.Doç.Dr.Ural Kaya
Yrd.Doç.Dr. Hilal
Hocagil
Yrd.Doç.Dr.A. Cüneyt
Hocagil
Yrd.Doç.Dr.Ceren Şen
Tanrıkulu
Yrd.Doç.Dr.Ural Kaya
Yrd.Doç.Dr. Hilal
Hocagil
Acil Girişimsel İşlemler
T016063 Etkin CPR Girişimleri
Yrd.Doç.Dr.A. Cüneyt
Hocagil
0
1
Acil Hava Yolu; Orofarengeal Ve
Nazofarengeal Airway Uygulama
T016064 Endotrakeal Entübasyon, Larengeal
Mask Airway, Kombi Tüp, I-Gel,
Fastrack
Yrd.Doç.Dr.Ceren Şen
Tanrıkulu
0
1
T016065
T016066
T016067
T016068
T016069
T016070
T016071
T016072
T016073
T016074
T016075
T016076
T016077
T016078
T016079
T016080
T016081
T016082
Acil Durumlarda Hızlı Seri
Entübasyon
Oksijen Tedavisi - Bag-Mask-Valve
Ventilasyon
Kan Gazı Analizi, Pulse Oximetre Ve
Kapnografinin Karşılaştırılması
EKG yorumlama, Dolaşımın
Monitorizasyonu, Defibrilasyon
Periferik Venöz
Kateterizasyon-İntraosseöz Yol
Orofarinks İnspeksiyonu- OtoskopiAnterior Rinoskopi
Nazal Tampon Uygulaması, Hava
Yolundan Yabancı Cisim Çıkarılması
Nazogastrik Tüp Yerleştirme- Gastrik
Lavaj- Mesane Kateterizasyonu
Yerleştirme
Hasta İzolasyonu Ve Personel Koruma
Omurga Tahtası Kullanımı Ve Spinal
İmmobilizasyon, Hasta ve Yaralı
Taşıma Teknikleri
Splint Uygulama (Flaster, Bant,
Spanch, Bandaj)
GKS Dahil Bilinç Kaybı
Değerlendirmesi
Apse İnsizyon Ve Drenajı- Aseptik
Teknikler
Yumuşak Doku Yaralanmaları Ve
Laserasyonların Tedavisi- Yara
İrrigasyonu Ve Yara Kapama- Sutür
Teknikleri ,Stapler, Doku Yapıştırıcısı
Uygulamaları
Uygun Adli Bildirimleri YapmaMedikolegal Dokümantasyonların
Yazılması Ve Korunması
Lokal, Topikal Ve Regional Anestezi
Teknikleri
Kimyasal Biyolojik Radyolojik Ve
Nükleer Dekontaminasyon
Nöro-İmaging Yorumlama
Kritik Hastanın Transportu sırasında
T016083 Telekomunikasyon Ve Telemedicine
Uygulamaları
Kritik Hastanın Transportu için Acil
T016084
Tıp Sistemi Aracının Hazırlanması
T016085 Kritik Hastanın Transport Esnasında
Tedavi Ve Monitorizasyonun Spesifik
Yrd.Doç.Dr.Ural Kaya
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
Yrd.Doç.Dr.Ceren Şen
Tanrıkulu
0
1
Yrd.Doç.Dr.Ural Kaya
0
1
Yrd.Doç.Dr. Hilal
Hocagil
0
1
0
1
0
1
Yrd.Doç.Dr.Ural Kaya
0
1
Yrd.Doç.Dr. Hilal
Hocagil
0
1
Yrd.Doç.Dr.A. Cüneyt
Hocagil
0
1
Yrd.Doç.Dr.Ceren Şen
Tanrıkulu
0
1
Yrd.Doç.Dr.Ural Kaya
0
1
Yrd.Doç.Dr. Hilal
Hocagil
0
1
Yrd.Doç.Dr.A. Cüneyt
Hocagil
0
1
0
2
0
1
Yrd.Doç.Dr. Hilal
Hocagil
Yrd.Doç.Dr.A. Cüneyt
Hocagil
Yrd.Doç.Dr.Ceren Şen
Tanrıkulu
Yrd.Doç.Dr.Ural Kaya
Yrd.Doç.Dr. Hilal
Hocagil
Yrd.Doç.Dr.A. Cüneyt
Hocagil
Yrd.Doç.Dr.A. Cüneyt
Hocagil
Yrd.Doç.Dr.Ceren Şen
Tanrıkulu
Yrd.Doç.Dr.Ceren Şen
Tanrıkulu
Yrd.Doç.Dr.Ural Kaya
Yönleri
Teorik
Pratik
Toplam
85
24
109
ZKÜ Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı 6.Sınıf Dersleri ve Kodları
Dersin
Dersin Konusu
Öğretim Üyesi
Kodu
T016001
Erişin Temel yaşam desteği
Yrd.Doç.Dr.Fatih Ozan
Kahveci
T016002
Çocuk Temel Yaşam Desteği
Yrd.Doç.Dr.Fatih Ozan
Kahveci
T016003
Erişkin İleri Kardiyak Yaşam
Yrd.Doç.Dr.Fatih Ozan
Desteği
Kahveci
T016004
Çocuk İleri Kardiyak Yaşam
Yrd.Doç.Dr.Fatih Ozan
Desteği
Kahveci
T016005
EKG ve Ritm tanıma
Yrd.Doç.Dr.Fatih Ozan
Kahveci
T016006
Multitravmalı hastada primer
Yrd.Doç.Dr.Fatih Ozan
bakı
Kahveci
T016007
Multitravmalı hastada sekonder Yrd.Doç.Dr.Fatih Ozan
bakı
Kahveci
T016008
Pediatrik Travma Hastasına
Yrd.Doç.Dr.Fatih Ozan
Teori
k saat
2
2
2
2
2
2
2
2
Pratik
Saat
T016011
Yaklaşım
Geriatrik Travma Hastasına
Yaklaşım
Gebe Travma Hastasına
Yaklaşım
Acil Hava Yolu yönetimi
T016012
Hızlı Ardışık Entübasyon
T016013
Acil Serviste Adli Vakalar
T016014
T016017
Zehirlenmiş Hastaya Klinik
Yaklaşım
Hastane öncesi ve Acil Serviste
Triaj
Olay Yeri ve Ambulansta Hasta
Müdahalesi
Göğüs Ağrısında Acil Yaklaşım
T016018
Karın Ağrısında Acil Yaklaşım
T016019
T016020
Solunum Sıkıntısında Acil
Yaklaşım
Senkop ve Bilinç Bulanıklığı
01.30.01P
Vizit
10
01.30.02P
Müdahaleler
2
01.40.01P
Makale saati
1
01.40.02P
Seminer
2
T016009
T016010
T016015
T016016
Kahveci
Yrd.Doç.Dr.Fatih Ozan
Kahveci
Yrd.Doç.Dr.Fatih Ozan
Kahveci
Yrd.Doç.Dr.Fatih Ozan
Kahveci
Yrd.Doç.Dr.Fatih Ozan
Kahveci
Yrd.Doç.Dr.Fatih Ozan
Kahveci
Yrd.Doç.Dr.Fatih Ozan
Kahveci
Yrd.Doç.Dr.Fatih Ozan
Kahveci
Yrd.Doç.Dr.Fatih Ozan
Kahveci
Yrd.Doç.Dr.Fatih Ozan
Kahveci
Yrd.Doç.Dr.Fatih Ozan
Kahveci
Yrd.Doç.Dr.Fatih Ozan
Kahveci
Yrd.Doç.Dr.Fatih Ozan
Kahveci
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Download

acil tıp ve travmatoloji - Bülent Ecevit Üniversitesi Fizik Bölümü