INFORMÁCIE O PRIHLÁŠKACH NA STREDNÉ ŠKOLY _ 9. ročník
TALENTOVÉ ODBORY VYVBRANÝCH STREDNÝCH ŠKÔL
Študijné odbory a učebné odbory, v ktorých sa vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností
alebo nadania, sú: zdravotnícky záchranár, diplomovaný fyzioterapeut, diplomovaný zubný technik,
diplomovaný zdravotnícky záchranár, masér, učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo, gymnázium –
bilingválne štúdium, gymnázium – šport, skupina študijných odborov 82 Umenie a umeleckoremeselná tvorba
I, skupina študijných odborov a skupina učebných odborov 85 Umenie a umeleckoremeselná tvorba II, triedy
stredných škôl s bilingválnym vyučovaním, triedy športových škôl, športové triedy v stredných
školách.(BILINGVÁLNE, ŠPORTOVÉ GYMNÁZIÁ, UMELECKÉ, PEDAGOGICKÉ, ZDRAVOTNÉ
ŠKOLY)
do 1.2.2014
zverejnené kritériá prijatia na štúdium a termíny prijímacích skúšok na študijné odbory, ktoré vyžadujú
overenie špeciálnych schopností, zručností, alebo talentu
do 20.2.2014
možnosť meniť stredné školy, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností, alebo talentu,
dopĺňať diplomy a potvrdenia úspechov na súťažiach
od 20.2.2014 do 26.2.2014
rozdanie vyplnených prihlášok na talentové skúšky žiakom na podpis zákonného zástupcu a potvrdenie
od lekára, potvrdené a podpísané prihlášky vrátiť výchovnému poradcovi
do 28.2.2014
hromadné posielanie podpísaných prihlášok s overenými diplomami a sprievodnými lístkami na SŠ
s talentovými odbormi za celú ZŠ
12.3.2014: Celoslovenské testovanie žiakov deviatych ročníkov
talentové skúšky od 25. marca – 15. apríla 2014
v prípade prekrývania termínov prijímacích skúšok odporúčanie vybrať si školu podľa priority a na
druhú školu napísať ospravedlnenie z neúčasti na talentových skúškach so zdôvodnením
výsledky testovania 9
budú elektronicky zaslané na ZŠ a importované do databázy žiakov a prihlášok na SŠ (termín určuje
MŠSR)
NETALENTOVÉ ODBORY STREDNÝCH ŠKÔL
12.3.2014: Celoslovenské testovanie žiakov deviatych ročníkov
do 31.3.2014
zverejnené kritériá stredných škôl na netalentové odbory
do 10.4.2014
možnosť meniť stredné školy, dopĺňať diplomy a úspechy na súťažiach (odporučenie: vybrať dve školy
na základe výsledkov testovania 9 a simulácie umiestnenia na zvolenej škole, upravovať poradie resp.
výber SŠ)
od 10.4.2014 do 16.4.2014
rozdanie prihlášok na SŠ žiakom na podpis zákonného zástupcu a potvrdenie od lekára, potvrdené
a podpísané prihlášky vrátiť výchovnému poradcovi
20.4.2014
hromadné posielanie podpísaných prihlášok s overenými diplomami a sprievodnými lístkami na SŠ za
celú ZŠ
rozhodnutie o prijatí, resp. neprijatí
zverejní SŠ na internete, SŠ oznámi zákonnému zástupcovi telefonicky, prípadne doručí poštou
zápisný lístok
výchovný poradca vystaví žiakovi zápisný lístok na základe písomného rozhodnutia o jeho prijatí na SŠ,
zápisný lístok odovzdá zákonný zástupca na strednú školu, kde je žiak prijatý
INFORMÁCIE O PRIHLÁŠKACH NA STREDNÉ ŠKOLY
bilingválne gymnázia_8. ročník
do 1.2.2014
zverejnené kritériá prijatia na štúdium a termíny prijímacích skúšok na bilingválne gymnázia
do 20.2.2014
možnosť meniť stredné školy, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností, alebo talentu,
dopĺňať diplomy a potvrdenia úspechov na súťažiach
od 20.2.2014 do 26.2.2014
rozdanie vyplnených prihlášok na talentové skúšky žiakom na podpis zákonného zástupcu a potvrdenie
od lekára, potvrdené a podpísané prihlášky vrátiť výchovnému poradcovi
do 28.2.2014
hromadné posielanie podpísaných prihlášok s overenými diplomami a sprievodnými lístkami na SŠ
s talentovými odbormi za celú ZŠ
talentové skúšky od 25. marca – 15. apríla 2014
uchádzači vykonajú test na overenie špeciálnych zručností a schopnostípotrebných na zvládnutie
príslušného študijného odboru (psychodiagnostické testy)atesty z profilových predmetov matematika a
slovenský jazyk a literatúra (prijímacia skúšku zo slovenského jazyka a literatúry a z matematiky)
v prípade prekrývania termínov prijímacích skúšok odporúčanie vybrať si školu podľa priority a na
druhú školu napísať ospravedlnenie z neúčasti na talentových skúškach so zdôvodnením
rozhodnutie o prijatí, resp. neprijatí
zverejní SŠ na internete, SŠoznámi zákonnému zástupcovi telefonicky, prípadne doručí poštou
zápisný lístok
výchovný poradca vystaví žiakovi zápisný lístok na základe písomného rozhodnutia o jeho prijatí na SŠ,
zápisný lístok odovzdá zákonný zástupca na strednú školu, kde je žiak prijatý
INFORMÁCIE O PRIHLÁŠKACH NA STREDNÉ ŠKOLY
osemročné gymnázia_5. ročník
do 10.4.2014
možnosť nahlásiť výchovnému poradcovi záujem o štúdium na osemročnom gymnáziu, dopĺňať
diplomy a úspechy na súťažiach
do 10.4.2014
rozdanie prihlášok na SŠ žiakom
od 10.4.2014 do 16.4.2014
potvrdiť prihlášky u lekára, podpísať zákonným zástupcom a odovzdať výchovnému poradcovi
20.4.2014
hromadné posielanie podpísaných prihlášok s overenými diplomami a sprievodnými lístkami na SŠ za
celú ZŠ
rozhodnutie o prijatí, resp. neprijatí
zverejní SŠ na internete, SŠ oznámi zákonnému zástupcovi telefonicky, prípadne doručí poštou
zápisný lístok
výchovný poradca vystaví žiakovi zápisný lístok na základe písomného rozhodnutia o jeho prijatí na SŠ
Download

INFORMÁCIE O PRIHLÁŠKACH NA STREDNÉ ŠKOLY _ 9. ročník