4 Marzec 2014r. nr 13/90/2014 rok XX
Nakład 2000 egz.
12 km nowych dróg
Na przełomie roku 2013/2014 zapadły decyzje co do realizacji zadań inwestycyjnych w gminie . Załatwiamy w chwili obecnej sprawy formalne, przeprowadzamy przetargi na dostawy
materiałów i wykonawstwo robót. Wkrótce rozpoczną się
prace budowlane gdyż pogoda będzie nam sprzyjać. Wiosna
przyjdzie wcześnie, będzie sucha i dość ciepła. Przewidziane
do realizacji cele to poprawa stanu chodników, nawierzchni
dróg i ich oznakowanie. Korzyści to polepszenie, ułatwienie
i usprawnienie życia mieszkańcom , zapewnienie bezpieczeństwa na drogach oraz poprawa estetyki naszych osiedli. Będą
one wdrażane przez następujące działania:
1. Przebudowę chodników na osiedlu domków jednorodzinnych w Choceniu, dotyczy to ulic: K. Wielkiego, Jagiełły,
Mieszka I, Chrobrego . Zakres prac: wymiana krawężników
oraz nawierzchni -na kostkę betonową „polbruk”, w tym także
zatoka parkingowa i nowe miejsca targowe w ciągu ul. Królowej Jadwigi . Jest to ponad 3130,00 m2 nowych nawierzchni, a
szacunkowa wartość prac wynosi ponad 300 tys. zł
2. Przebudowę zatoki parkingowej w Czerniewicach – dokończenie robót z ubiegłego roku , regulacja studni kanalizacji
sanitarnej, zasuw wodociągowych, uporządkowanie terenu z
działką po byłym placu buraczanym, wyznaczenie linii miejsc
postojowych, targowiska i postoju taksówek. Wyznaczonych
zostanie ok. 100 miejsc parkingowych.
3. Przebudowę chodnika w ciągu ul. Wiejskiej w Czerniewicach
(zadanie realizowane wspólnie z powiatem) , na odc. od drogi
woj. nr 269 Kowal-Szczerkowo do drogi pow. nr 2922 Czerniewice-Wilkowice. Prace polegały będą na przełożeniu istniejącej
kostki betonowej, wymianie i regulacji wysokościowej krawężnika i obiektów infrastrukturalnych tam wbudowanych. Wymianie płyt chodnikowych i przedłużeniu zatoki parkingowej przy
przystanku autobusowym. Jest to pierwszy etap prac. W następnym zostanie wykonany chodnik lewostronnie, w kierunku
Woli Nakonowskiej na długości ok. 150 m. Ponadto wykonamy chodnik na ulicy Grabkowskiej , od ul. Kowalskiej do figurki przy czworakach. Tutaj na początkowym odcinku chodnik
realizowany będzie po prawej stronie z uwagi na dobre warunki terenowe, natomiast po 150 m przejdzie na lewą stronę
i zakończymy prace przy figurce. W sumie będzie to ponad
3780,00 m2 kostki, natomiast oszacowana wartość prac wynosi prawie 400 tys. zł.
4. Przebudowy i budowy dróg w następujących miejscowościach gminy (podbudowy + nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych) :
- Choceń- ul. Leśna – 0,440 km
- Borzymie – droga Janowo-Borzymie - 1,697 km, tj.
w przypadku otrzymania dofinansowania z rządowego
programu tzw. „schetynówek”. Wniosek nasz jest na liście
rezerwowej. W styczniu br. sejm znowelizował ustawę o
Lasach Państwowych, w wyniku czego do budżetu Państwa
z Lasów w latach 2014-2015 trafi 1,6 mld zł (po 800mln
zł rocznie). Z tych pieniędzy z kolei po 650 mln zł rocznie
zostanie wykorzystanych w programie budowy i remontów
dróg lokalnych. I na te środki liczymy. W wersji pesymistycznej
realizujemy 0,9 km z naszych środków.
- Ząbin - droga Ząbin –Szczutkowo, odc. od Chocenia do
drogi do p. Sztuki 1,10 km
- Siewiersk – droga Siewiersk – Czuple gr. gm. – 1,23 km
- Kuźnice – droga Śmiłowice-Nakonowo Stare, odc. ŚmiłowiceKuźnice PGR- 1,00 km
- Szczutkowo – odc. drogi od” kampingów” do granicy gminy
(Kowal) – 0,60 km
- Filipki – droga przez wieś i połączenie z drogą do Wilkowic0,85 km
- Wilkowice – od szkoły do Nowej Woli -0,40 km
- Nowa Wola – odc. od p. Matusiaka do Kresów (połączenie z
Filipkami)- 1,20 km
- Bodzanowo – odc. od drogi powiatowej (od p. Górskiego) do
krzyża ( do posesji p. Rutkowskiego)- 1,25 km
- Czerniewice- ul. Miła -0,25 km
- Lutobórz – odc. drogi od drogi gm. Lutobórz –Wiktorowo do
połączenia z drogą od byłej szkoły- 0,60 km
- Wola Nakonowska – odc. drogi od drogi pow. CzerniewiceGołaszewo do autostrady A-1 (p.Potrzebski) – 0,60 km.
Nawierzchnie asfaltowe dróg będą miały 4,0 m szerokości,
ulice 5,0 m.
Ogółem wartość szacunkowa robót wyniesie prawie 3,0 mln zł
i ponad 11,2 km dróg.
Budowa drogi Janowo-Borzymie zrealizowana będzie przy zastosowaniu przepisów „spec-ustawy” drogowej. Dotychczas
na przeszkodzie stały nieuregulowane sprawy własnościowe,
wąski pas drogowy, brak możliwości umieszczenia urządzeń
bezpieczeństwa ruchu , usytuowania zatoki przystankowej, itp.
Gmina w ten sposób w końcu może przystąpić do realizacji
prac. Jednak wcześniej musimy wypłacić odszkodowanie za
zajęte grunty , tj. Pani Katarzynie Karkowskiej i osobom posiadającym służebność osobistą – pow. zajęcia 0,0017 ha , kwote
450,00 zł, Pani Ewie Płoszaj – pow. zajęcia 0,0588 ha ,kwotę 16 180,00 zł oraz dla Skarbu Państwa reprezentowanego
przez Starostę Powiatu Włocławskiego –pow. zajęcia 0,0025
ha , kwotę 490,00 zł. Wypłata odszkodowań nastąpi jednorazowo, w terminie w którym decyzje staną się ostateczne.
Krzysztof Wojtalik
wiadomości choceńskie
Batalia o MAT
Budżet gminy Choceń na rok 2014 został
jednogłośnie przyjęty przez radnych
Co najmniej dwie firmy prowadzą rozmowy na temat ewentualnego uruchomienia produkcji w Czerniewicach. Jest to efekt naszych
działań promocyjnych. Oczywiście nic z tego może nie wyjść. Tego
nikt nie wie. Jako gmina, mimo że niewiele mamy do rządzenia w
MAT nie odpuścimy i będziemy tak długo próbować aż się uda. Jeśli
nie jako zakłady mięsne to inne byleby ludzie mieli pracę.
Chciałem podziękować Panu Sławomirowi Kopyść - członkowi
zarządu województwa i Pani Ewie Mess - Wojewodzie za osobiste
zaangażowanie i pomoc w organizacji promocji.
Proszę wybaczyć, że informacje na temat MAT są tak lakoniczne.
Niestety większość działań objęta jest tajemnica handlową i nie możemy Państwa dziś informować o wszystkich aspektach negocjacji.
Jeśli tylko pojawi się taka możliwość to opiszemy wszystko w naszej
gazetce.
Ważnym elementem negocjacji jest potencjalna możliwość powrotu kadry pracującej w poprzednim MAT do nowej pracy. Będziemy tworzyć bazę zawierającą nazwiska, specjalność i telefony do
ewentualnej nowej pracy. Każdy kto jest zainteresowany umieszczeniem swojej osoby w takim wykazie proszony jest o kontakt z
Urzędem Gminy. Może to być telefon , mail, podanie itd. Forma jest
dowolna.
Złożyłem deklarację, że u nas w Czerniewicach ludzi do pracy nie
brakuje. Zależy mi na pozyskaniu chociaż 100 osób chętnych do
pracy i z doświadczeniem. Proszę pamiętać, ze to tylko deklaracja
i może na wyrost. Jednak jeśli oferent pyta, nie mogłem odmówić
współdziałania w tej kwestii.
Roman Nowakowski - Wójt Gminy
Kontakt z Panią Małgorzatą Piwowarek
Tel. 54 284 66 17
54 284 66 93
e-mail: [email protected]
Strona dochodów budżetu została określona na kwotę 23.763.640 zł. Strona wydatków stanowi kwotę 24.928.194 zł, z tego:
* 18.404.690 zł to wydatki bieżące, a
* 6.523.504 to wydatki majątkowe.
Gminę, podobnie jak w 2013 r., czeka wiele inwestycyjnych zadań.
Tych kontynuowanych oraz nowych przedsięwzięć, których realizacja
jest możliwa w dużej mierze dzięki pozyskanym z zewnątrz funduszom.
Kontynuowane będą prace przy budowie oczyszczalni przydomowych,
przebudowane zostanie boisko w Śmiłowicach, na remont czeka remiza w Śmiłowicach, zrewitalizowany zostanie park w Choceniu, ulice zostaną oznakowane tabliczkami z nazwami, chodniki na nowym osiedlu
zyskają nową nawierzchnię, wykonamy także place zabaw przy ulicy
Spacerowej w Choceniu i Czerniewicach i najważniejsze dla mieszkańców – wybudujemy kolejne odcinki nowych dróg.
Beata Piłatowska - Skarbnik Gminy
Wspólnie z miastem
Nowe pieniądze unijne. Piękne hasło i wiele nadziei - niestety to
nie będą takie proste pieniądze jak obecnie. Już teraz by uzyskać
dofinansowanie trzeba było sporządzić stosy papierów, wiedzą ci co
próbowali. Przyszłość będzie jeszcze gorsza, oprócz papierów dojdą
ograniczenia. Jedna gmina może być za mała, by móc sporządzić
stosowny wniosek. Wszyscy gorączkowo zabiegają by znaleźć już
dziś partnerów do nowych projektów. My jako gmina Choceń staramy się przygotować najlepiej jak to możliwe, do nowych pieniędzy.
Zabiegi czynimy na wielu frontach. Pierwszy najważniejszy to działania wspólnie z miastem Włocławek. Gminy Włocławek, Brześć
Kujawski, Fabianki, Lubanie Kowal i Choceń opracowują wspólne projekty. Uważam to za wielki sukces Chocenia, bowiem po raz
pierwszy nasza gmina została uznana za potrzebną miastu i mającą
z nim wspólne cele. Z miastem jest możliwość pozyskania największych pieniędzy na rozwój.
Drugi pomysł to działania wspólnie z pozostałymi gminami powiatu.
Koordynatorem działań będzie starostwo - niestety jak na dzień dzisiejszy nie widać większego działania w tym temacie. Szkoda bo nikt
za nami nie poczeka.
Trzecim obszarem, na którym zależy mi szczególnie to współpraca
z sąsiednimi gminami. Tak wiele mamy wspólnych problemów i podobne zasoby.
Dziś wydaje się, że nic się nie dzieje. Ze wszyscy czekają. To nieprawda, pieniądze rozdawane są teraz poprzez rożnego rodzaju strategie, ZIT-y itd. Dziś ustalane są zasady i kryteria. Kogo nie obejmą,
ten potem nic nie zyska. Jesteśmy o tyle w dobrej sytuacji, jako Choceń, ze nie jesteśmy targani różnymi przedwyborczymi konfliktami.
To daje nam czas i szansę na zapewnienie Choceniowi dobrego startu po nowe pieniądze. A warto się pochwalić, że w przeliczeniu na
jednego mieszkańca udało się nam pozyskać podobną ilość środków
jak miasto Toruń - powszechnie w regionie postrzegane jako absolutny lider. Jestem przekonany, że w nowej perspektywie nie będziemy
gorsi.
Roman Nowakowski - Wójt Gminy
Kontrola wysypiska odpadów
W grudniu Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, delegatura we Włocławku przeprowadziła kontrole nieczynnego wysypiska odpadów w Niemojewie. Czynności kontrolne zostały podjęte w
związku z pomówieniami dotyczącymi składowania odpadów na zamkniętym składowisku odpadów. W wyniku kontroli nie stwierdzono
naruszeń, które wskazywałyby na przywożenie śmieci na wysypisko.
Nałożono tylko w ramach zarządzenia pokontrolnego obowiązek
uporządkowania i przykrycia warstwą izolacyjną kwatery składowiska odpadów komunalnych w Niemojewie.
W związku z powyższym przystąpiono do wykonania nakazanych
prac, zostały one jednak przerwane z uwagi na niekorzystne warunki
atmosferyczne oraz zamarzniętą ziemię, która uniemożliwiała wykonanie warstwy izolacyjnej. Prace wznowiono w połowie lutego, dzięki czemu obowiązki, nałożone przez WIOŚ zostały zrealizowane w
terminie.
Przypominamy, że na placu manewrowym dawnego wysypiska
w Niemojewie utworzono Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Do punktu tego można przywozić odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt rtv i agd oraz inne odpady nie odbierane co
miesiąc, a wskazane do zbierania w PSZOK zgodnie z regulaminem
utrzymania czystości i porządku na terenie gminy. PSZOK będzie
czynny w następujących dniach: Poniedziałek 8-12, Wtorek 12-16,
Sobota 8-12.
Dawid Dalmann
Brak zgody na włączenia
W roku 2013 dobiegły prace przy budowie kanalizacji sanitarnej w
miejscowości Wilkowice. Firma wybudowała główną sieć lecz nie dokonała włączeń posesji. Zmuszeni byliśmy zlecić prace tut. Zakładowi Usług Komunalnych. Zakład sukcesywnie dokonywał podłączeń.
Jednakże okazało się w trakcie prac, że nie wszyscy wyrazili chęć na
podłączenie instalacji.
Do każdego z osobna wysłaliśmy pismo prosząc o ponowne
przeanalizowanie stanowiska. Informowaliśmy także, że ewentualne późniejsze włączenie do sieci będzie musiało być poprzedzone
opracowaniem uproszczonego projektu i uzyskaniem zgody Starosty. Ponadto koszt włączenia w całości musi być poniesiony przez
zainteresowanego właściciela posesji. Szacunkowo mogą określić
koszt wszystkich czynności na kwotę od 1.000 do 5.000 zł.
Tomasz Sikorski
Konkurs zakończony
Wójt Gminy Choceń informuje, że w wyniku procedury naboru na
wolne stanowisko - pracownika ds. inwestycji i spraw obronnych do
Urzędu Gminy w Choceniu wpłynęły 23 oferty. Spośród nich została wybrana Pani Małgorzata Irena Piwowarek, zam. Borzymowice.
Oferta przedłożona przez kandydatkę spełnia wszystkie wymogi formalne określone w ogłoszeniu. Pani Małgorzata zajmowała się będzie przede wszystkim promocją gminy oraz inwestycjami, a także
prowadzeniem spraw z zakresu obrony cywilnej.
E. Paszyńska
­2
wiadomości choceńskie
Zużywamy 150 litrów wody dziennie Gospodarka ściekowa kolejny etap
Tyle wody średnio na jednego mieszkańca dziennie potrzeba w naszej gminie. Mimo zimy zużycie jest wyjątkowo wysokie. Co roku rośnie średnie zużycie, co świadczy o postępie cywilizacyjnym.
Zakład komunalny sygnalizuje, że istnieje grupa odbiorców około
20 którzy mają spore zaległości w opłatach za wodę. Będziemy proponować odpracowanie przy najprostszych czynnościach, chociażby
przy zamiataniu ulic.
Roman Nowakowski - Wójt Gminy
Gmina Choceń przystępuje do kolejnego etapu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w ramach zadania „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków oraz przebudowa kanalizacji deszczowej
na terenie gminy Choceń”. W roku bieżącym wybudowanych zostanie
aż 55 sztuk oczyszczalni. Budowa rozpocznie się pod koniec kwietnia br. Przed rozpoczęciem robót Gmina zorganizuje spotkanie na
którym przedstawiony zostanie harmonogram prac a także podpisane zostaną stosowne umowy na wykonanie oczyszczalni. Właściciel zobowiązany jest do wpłaty pozostałej kwoty 1.817 zł. tytułem
wkładu własnego. Zawarta zostanie także druga umowa na eksploatowanie czyli czyszczenie wybudowanej oczyszczalni. Przewidujemy czyszczenie raz w roku. Wszystko po to by majątek, który został
wybudowany nie został zniszczony. O terminie spotkania będziemy
informowali drogą telefoniczną.
Tomasz Sikorski
Przygotowania w sprawie budowy
zbiornika wodnego trwają
Inwestor przedsięwzięcia polegającego na budowie zbiornika wodnego na rzece Lubieńce Kujawsko- Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku oczekuje na wydanie kolejnej ważnej
decyzji tj. pozwolenia wodnoprawnego, by w ostateczności móc złożyć wniosek o pozwolenie na budowę. Czasu do realizacji w obecnej
perspektywy finansowej z Unii Europejskiej pozostało już niewiele.
W związku z planowanymi pracami przy budowie zbiornika informujemy, że będzie można pozyskać nieodpłatnie urobek. Z informacji
jaką otrzymaliśmy od projektanta zbiornika do wydobycia będzie aż
50 tyś m3 z czego około połowę stanowić będą grunty organiczne, a
drugą połowę gliny. Transport urobku zapewni inwestor i będzie on
także bezpłatny. Chętnych zapraszamy do zapisywania się na listę.
Zapisać będzie można się w tut. Urzędzie Gminy w pok. nr 1. Informacja dotyczy wyłącznie mieszkańców Gminy Choceń. Decyduje kolejność zapisów.
Tomasz Sikorski
ELEKTROWNIE WIATROWE
Starosta Włocławski zatwierdził projekty budowlane i udzielił Inwestorowi WF ENERGY II sp.z o.o. z siedzibą w Warszawie pozwoleń na
budowę elektrowni wiatrowych na terenie gminy Choceń z niezbędnymi elementami infrastruktury towarzyszącej.
Do wydanych decyzji wpłynęły odwołania .Organ odwoławczy jakim jest Wojewoda Kujawsko-Pomorski zobowiązany jest zatem
rozpoznać sprawę ponownie merytorycznie w jej całokształcie. Po
zapoznaniu się z aktami sprawy Wojewoda Kujawsko-Pomorski
uchylił zaskarżone decyzje w całości i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji pomimo, że argumenty
podniesione w pismach nie były merytoryczne .Jednym z argumentów uchylających decyzje jest to, że zgodnie z obowiązującymi w postępowaniu administracyjnym zasadami w przypadku śmierci strony
postępowania organ zobowiązany jest wezwać do udziału w postępowaniu spadkobierców ustawowych i testamentowych. Powyższy
organ tego nie uczynił. Sprawa jest więc w toku.
Mariusz Bilęda
Zima 2013/2014
Za nami już ciężki okres zimowy, tak ze względu na krótkie, szare dni
jak i utrudnienia spowodowane przez zawieje i zamiecie śnieżne. Trochę
dały nam się we znaki, tym bardziej że przejęliśmy w zimowe utrzymanie
drogi powiatowe, a to dodatkowo 30 km dróg. Poradziliśmy sobie jednak , choć nie obyło się bez małych „wpadek”. „Nauka nie idzie w las” i
wnioski zostały już wyciągnięte. Zostaną wprowadzone zmiany, głównie
jednak logistyczne.
Krzysztof Wojtalik
ŚWIETLICA NA KOWALSKIEJ ROZLICZONA!!!
W dniu 22.01.2014r. pani Anna Tarczyńska stawiła się w UG w Choceniu celem rozliczenia finansowego z działalności remizy na ulicy Kowalskiej w Czerniewicach. Nie stwierdzono żadnych uchybień. Stan kasy z
roku 2012 wynosił 1.623,00. Dochody w roku 2013 wyniosły 3.367,60zł i
pochodziły głównie z wynajęcia świetlicy. Natomiast wydatki przeznaczone były na : zakup stołowizny, zakup artykułów wykończeniowych- panele, listwy , płytki itp., za remont w pomieszczeniu gospodarskim, zakup
drzwi do łazienki i inne . Łącznie wyniosły 2.226,54 zł. Wynik finansowy
za 2013r to wartość dodatnia i wynosi 1.114,26 zł. Łączna kwota gotówki
jaką dysponuje świetlica to 2.764,26zł. i znajduje się w kasie u Pani Tarczyńskiej.
Ilona Walczak
Zamknięcie przejazdu kolejowego w ciągu drogi woj. nr
269 Kowal-Szczerkowo (ul. Choceńska ) w Czerniewicach
Sprawa jest rozpatrywana od września ubiegłego roku .Zostaliśmy
poproszeni przez Pana Starostę o wyrażenie opinii na powyższy temat, gdyż starostwo musiało obligatoryjnie wyrazić taką opinię dla
projektu organizacji ruchu ,dla Urzędu Marszałkowskiego. Byliśmy
od początku sceptycznie nastawieni do tego pomysłu, stwierdziliśmy wręcz, że całkowite zamknięcie przejazdu jest złym pomysłem.
Zaproponowaliśmy alternatywne rozwiązania, m.in. połówkowe zamknięcia. Jednak wg wykonawców z uwagi na technologię prac nie
jest to możliwe, nie jest wykonalne w tej sytuacji. Przystali jednak na
przejście dla pieszych i rowerzystów, zastępczy tabor autobusowy
ewentualnie rekompensatę dla publicznych i dowożących dzieci do
szkół autobusów oraz poinformowanie opinii publicznej o zaistniałych zmianach. Osobnym zagadnieniem był termin wykonania prac.
Staliśmy na stanowisku, że musi to być okres jak najmniej uciążliwy
dla komunikacji w ogóle, trzeba wykorzystać przerwy świąteczne tak
by ruch był jak najmniejszy, nie będzie takich uciążliwości oraz okres
prac nie może być dłuższy niż 5 dni. Osiągnięty został kompromis ;
wstępnie ustalono, że prace realizowane będą przez 5 dni w okresie
od 22.03.2014r. do 26.03.2014 r. Na marginesie należy stwierdzić,
że z racji tego że objazdy nie są wytyczone drogami gminnymi braliśmy udział w pracach komisji BRD jako obserwatorzy. Tym bardziej
jesteśmy zadowoleni, że nasz głos jest brany pod uwagę przez Urząd
Marszałkowski w Toruniu jako zatwierdzającego projekt czasowej
zmiany organizacji ruchu dla tego przejazdu.
Krzysztof Wojtalik
Obowiązek szkolny
W tej kwestii nic się nie zmieniło. Dzieci mają obowiązek uczęszczać
do szkoły do ukończenia 18 roku życia lub do ukończenia gimnazjum.
Za wypełnienie tego obowiązku odpowiedzialni są rodzice i jeśli nie wywiązują się z tego zadania Wójt ma obowiązek nakładania na taka rodzinę karę grzywny tak długo aż dziecko pójdzie do szkoły. Kara ta może
osiągnąć kwotę do 50 000 zł. Jest to olbrzymia kwota. Ostatnio niestety
zdarzyła się rodzina w sołectwie Grabówka, gdzie mimo naszych próśb
i działań także sołtysa Pana Darka Sekleckiego (dziękuję) dziecko od
września nie chodzi do szkoły.
Jest mi niezmiernie przykro, ale będę zmuszony obowiązek szkolny
egzekwować. Takie jest bowiem prawo. Teraz i tutaj kieruję swą prośbę
publicznie. Nie jest to zbyt bogata rodzina. Spróbujmy wspólnie przekonać rodziców. Wiem, że sąsiedzi i znajomi wiedzą o kogo chodzi, nazwisko jest tu niepotrzebne.
Roman Nowakowski - Wójt Gminy
­3
wiadomości choceńskie
Rozmaitości z ZUK
Powiększa się systematycznie ilość i wartość środków trwałych oraz parku maszynowego znajdującego się w użytkowaniu Zakładu Usług Komunalnych w Choceniu. W dniu 31.12.2013r decyzją Wójta Gminy Choceń
przekazano do ZUK nowo wybudowaną na terenie aglomeracji Choceń
sieć wodociągową i kanalizacyjną o wartości 7.743.464zł. ZUK dysponuje
aktualnie wartością majątkową w postaci środków trwałych w w kwocie
14.417.572zł.
Wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują na to , że niebawem park maszynowy ZUK powiększy się o nowe nabytki, ponieważ front robót ulega
corocznie ilościowemu powiększeniu. Został pozytywnie rozpatrzony przez
Radę Gminy wniosek o zabezpieczenie w budżecie Gminy odnośnej kwoty
pieniężnej na zakup ciągnika rolniczego o mocy ok. 100-120KM i 8-tonowej
przyczepy. Oczywiście będzie to sprzęt używany, podobnie jak wszystkie
dotychczasowe nabytki. ZUK jest zakładem non profi świadczącym usługi kalkulowane po kosztach z wcześniejszego okresu i właściwie nie ma
możliwości wypracowania zysku, który byłyby przeznaczony na zakupy.
Te możliwości uległy obniżeniu od maja ub roku, kiedy to ZUK został pozbawiony dotacji podmiotowej z tytułu oczyszczania ścieków sanitarnych.
Natomiast ceny usług świadczonych przez ZUK na rzecz podmiotów
gminnych jak i zleceniodawców indywidualnych utrzymują się z niewielkimi
zmianami prawie na niezmienionym poziomie od dłuższego czasu. Wymusza to niezwykle oszczędnościową gospodarkę, ponieważ niektóre koszty
są stałe a ich wielkości dyktuje świadczeniodawca. Użytkowany majątek
starzeje się co czyni go bardziej podatnym na awarie. Do zwiększonej
awaryjności przyczyniają się także po części odbiorcy wody i producenci
ścieków komunalnych. Co pewien czas jesteśmy zmuszeni usuwać awarie powstałe wskutek niefrasobliwego zachowania mieszkańców podczas
eksploatacji sieci wodno-kanalizacyjnej.
Zakład Usług Komunalnych w Choceniu na chwilę obecną administruje
siecią wodociągową i kanalizacyjną na terenie całej gminy. Rodzi to zobowiązania nie tylko w stosunku do mieszkańców naszej gminy ale także organów uprawnionych do kontrolowania tego typu działalności. Są to
przede wszystkim Sanepid , Ochrona Środowiska czy Nadzór Budowlany i
Urząd Dozoru Technicznego. Biorąc pod uwagę te wszystkie okoliczności
firma nasza musi być przygotowana na wszelkiego typu zagrożenia, awarie
i być zdolna szybko na nie reagować. Wiąże się to z działalnością zgodnie
z ustawą z dnia 07.06.2001 o zbiorowym zaopatrzeniu wody i zbiorowym
odprowadzeniu ścieków. Ustawa ta reguluje wszystkie aspekty stosunków
na linii dostawca klient i odwrotnie. Z tego też powodu potrzebna jest pewna wyrozumiałość mieszkańców wobec działań prowadzonych przez nasz
Zakład. Niestety jest pewna grupa mieszkańców dla których dobro ogółu
nie jest zbyt ważne. Chodzi tu przede wszystkim o udostępnienie swojej
własności najczęściej gruntu, działki np. do wykonania przyłącza oraz możliwość odczytu wodomierza zgodnie z zacytowaną wyżej ustawą. Nie jest
to nasz wymysł a wymóg prawny. Rozdział 6 art 28 mówi : ‚
1. Kto bez uprzedniego zawarcia umowy, o której mowa w art. 6 ust. 1,
pobiera wodę z urządzeń wodociągowych, podlega karze grzywny do 5
000 zł.
2. Karze określonej w ust. 1 podlega także ten, kto:
1) uszkadza wodomierz główny, zrywa lub uszkadza plomby umieszczone na wodomierzach, urządzeniach pomiarowych lub zaworze odcinającym, a także wpływa na zmianę, zatrzymanie lub utratę właściwości lub
funkcji metrologicznych wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego
2) nie dopuszcza przedstawiciela przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego do wykonania czynności określonych w art. 7.
3. Kto bez uprzedniego zawarcia umowy, o której mowa w art. 6 ust. 1,
wprowadza ścieki do urządzeń kanalizacyjnych,
podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny do 10 000 zł.
4. W razie skazania za wykroczenie lub przestępstwo, o których mowa
w ust. 1 i 4, sąd może orzec nawiązkę na rzecz przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego, w wysokości 1 000 zł za każdy miesiąc, w którym
nastąpiło bezumowne pobieranie wody z urządzeń wodociągowych lub
wprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych tego przedsiębiorstwa.
5. Orzekanie w sprawach o czyny, o których mowa w ust. 1 i 2, następuje
na pod-stawie przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.
Zacytowane powyżej artykuły nie są formą groźby a przypomnieniem ,
że Zakład prowadząc tego typu działalność musi działać w ramach ustanowionego na chwilę obecną prawa
Paulina Szmajda z Woli Nakonowskiej - srebrną
medalistką Mistrzostw Europy
Jerzy Donajczyk
kierownik ZUK
Dopłaty rolnicze
po nowemu
Zachęcam rolników do zainteresowania się dopłatami rolniczymi po nowemu. Idą duże zmiany. W
kolejnych wydaniach Wiadomości Choceńskich będziemy informować o głównych nowych założeniach.
Oto pierwsze informacje:
25 stycznia b.r. w Kopenhadze odbyły się Halowe Mistrzostwa Europy na Ergometrze Wioślarskim. Podczas tych mistrzostw odbyła się również konkurencja dla osób
z niepełnosprawnością, w której wzięła udział mieszkanka naszej Gminy, zawodniczka
Lotto - Bydgostii – Paulina Szmajda. Paulina Szmajda zajmując drugie miejsce, zdobyła srebrny medal w konkurencji ASW-ręce barki, ustępując jedynie Caroline MacDonald z Wielkiej Brytanii, a wyprzedzając Nicolette Evenik również z Wielkiej Brytanii.
W mistrzostwach
uczestniczyło kilkaset
zawodników i zawodniczek
w
różnych
kategoriach
wiekowych
oraz
konkurencjach
wioślarzy
niepełnosprawnych,
w
tym
czteroosobowa
ekipa
z
Polski.
W 2015 roku organizatorem mistrzostw Europy na ergometrze wioślarskim będzie
Szczecin.
Zapytaliśmy Panią Paulinę czy będzie startować w zawodach w przyszłym roku.
Uzyskaliśmy odpowiedź: „Oczywiście, jeśli tylko zdrowie mi na to pozwoli”.
Serdecznie życzymy Pani Paulinie wszystkiego najlepszego, zdrowia i samych sukcesów.
Małgorzata Piwowarek
­4
- nowe dopłaty obowiązywać będą od przyszłego
roku,
- obowiązywać będą obszary zielone, w zależności
od wielkości gospodarstwa od 3 do 7 procent powierzchni. Nie ustalono jeszcze co to ma być.
- zniesione mają być limity buraczane i mlekowe,
- kwota dopłat w złotówkach, zależy od kursu euro,
może wynosić od 900 do 1000 zł do jednego hektara,
- rozważane są kwestie powiązania dopłat z produktywnością gospodarstwa.
To propozycje, jaki kształt przybierze ostatecznie
nowy program jeszcze nie wiadomo, ważne by być
gotowym i nie zaprzepaścić możliwości pozyskania
pieniędzy. Dopłaty nie ma co tego ukrywać w wielu
gospodarstwach stanowią największy roczny przychód. Piszemy o tym właśnie dlatego by potem nie
żałować swojego grzechu zaniechania.
Roman Nowakowski - Wójt Gminy
wiadomości choceńskie
Uczniowie - ratownikami
medycznymi
Wiedzy z dziedziny ratownictwa medycznego nigdy za dużo. Widać na co dzień jak to ważne by umieć przyjść z pomocą drugiemu człowiekowi. W Choceniu chcemy by każdy uczeń, który kończy
gimnazjum i plus jedna klasa pierwsza ukończyli profesjonalny kurs
ratownictwa medycznego w zakresie pierwszej pomocy. Kurs oprócz
teorii obejmuje zajęcia praktyczne prowadzone przez specjalistyczną
firmę i jest obowiązkowy dla wszystkich uczniów. Liczę na wsparcie
rodziców, by zachęcić naszych pupilków do aktywnej postawy. Jest
to bowiem wiedza, która może przydać się w życiu, na ulicy i w każdym domu.
Każdego roku kurs kończyłoby około 120 uczniów. Całość finansowana jest w 100 % ze środków samorządu, uczniowie nie ponoszą
żadnych kosztów. Całość kończy się egzaminem praktycznym. Niestety programy edukacyjne nie obejmują wiedzy w tym zakresie stąd
działania gminy.
Roman Nowakowski - Wójt Gminy
Dofinansowanie dla Gminnej
Spółki Wodnej Choceń
Gminna Spółka Wodna w 2014 roku otrzyma środki z Urzędu Marszałkowskiego na realizację dwóch operacji w ramach programu
operacyjnego ryby. Pierwsze dofinansowanie w kwocie 49.999,99 zł
zostanie przekazane w lutym. Dzięki niemu możliwy będzie zakup koparki kołowej, która wykorzystywana będzie do wykonywania prac
melioracyjnych, konserwacji urządzeń wodnych oraz naprawy awarii.
Ponadto koparka będzie mogła realizować inne zadania pozwalające
zarobkować Gminnej Spółce Wodnej Choceń. Pieniądze pochodzące
z świadczenia odpłatnych usług Spółka przekazywać będzie na cele
statutowe zgodnie z przyjętymi w nim postanowieniami. Niestety na
chwilę obecną nie możemy ujawnić ile może wynieść wkład własny
Spółki w zakup koparki ponieważ nie został jeszcze rozstrzygnięty
przetarg. Operacja jest realizowana w ramach podnoszenia wartości
z programu Operacyjnego Ryby.
Realizowany będzie także inny projekt w ramach ochrony przeciwpowodziowej. Kwota dofinansowania w tym przypadku wyniesie
82.717,28 zł. Środki te przekazane na remont konkretnych urządzeń
melioracyjnych w miejscowościach: Czerniewice, Wilkowiczki, Choceń oraz Ząbin. Prace dotyczyły będą głównych rowów odwadniających, które odpowiadają za utrzymanie odpowiedniego poziomu
wód. Chodzi tu o rów, który zaczyna się w Czerniewicach na wysokości ulicy Grabkowskiej, przechodzi przez Księżą Kępkę do rzeki w
Wilkowiczkach. Drugi rów początek swój ma na wysokości ulicy Czerniewickiej w Choceniu i przechodzi przez dawny Zakrzewek, drogę
Wojewódzką w kierunku Ząbina i Chocenia do jeziora Borzymowskiego. Przeprowadzenie tych prac pozwoli zapobiec licznym podtopieniom i zalaniom przez które następuje zniszczenie lub uszkodzenie
naturalnego ukształtowania terenu i degradacja środowiska naturalnego, głównie gleby.
Operacje te będą realizowane dzięki wsparciu środków unijnych,
nie zapominajmy jednak, że Gminna Spółka Wodna Choceń potrzebuje pieniędzy na wkład własny. Prosimy więc o systematyczne
uiszczanie składek członkowskich. Realizacja operacji przyniesie pozytywne skutki nie tylko na obszarach objętych działaniem, ale także
wpłynie korzystnie na stosunki wodne na terenie całej gminy.
Dawid Dalmann
Problem bezdomnych psów
na terenie Gminy
Wielokrotnie pisaliśmy już o wzrastającej liczbie bezdomnych
psów. W grudniu w prasie pojawiła się informacja o nagrodzie dla
osoby, która ustali sprawców podrzucających psy na teren naszej
gminy. Często ludzka bezmyślność nie zna granic, psy są podrzucane pod domy lub gospodarstwa, gdzie wygłodzone zaczynają być
agresywne wobec ludzi i innych zwierząt. Zdarza się, że mieszkańcy są świadkami sytuacji w których dochodzi do porzucania psa. W
związku z tym procederem Gmina Choceń ogłosiła, że osoba, która
pomoże ustalić sprawców podrzucających psy na teren Gminy otrzyma nagrodę w wysokości 2.000 zł, a więc w wysokości miesięcznych
kosztów utrzymania psa w schronisku. Mamy nadzieje, że zmobilizuje
to świadków tego typu zdarzeń do podjęcia odpowiednich kroków.
Na adopcję czekają bezdomne psy, które są przyjazne. Jeżeli są
Państwo zainteresowani adopcją prosimy o kontakt pod numerem
tel. 54 284 66 60. Psy wzięte do adopcji są przebadane, odrobaczone
i odpchlone oraz poddane szczepieniom.
Dawid Dalmann
Finanse w szkołach
W miesiącu styczniu zostały wypłacone dodatki uzupełniające dla
nauczycieli stażystów i mianowanych. Kwota wypłaty dla w/w grup
awansu to 7.668,38 zł i 12.701,80 zł. Powyższą dopłatę należało dokonać dla nauczycieli, którzy nie osiągnęli średniego wynagrodzenia.
Konieczność wypłat w/w dodatków nakłada na samorządy Karta Nauczyciela. Pozostałe grupy awansu zawodowego osiągnęły średnie
wynagrodzenia.
W trakcie przerwy zimowej w szkołach podstawowych i gimnazjum
zostały zorganizowane ferie zimowe. W zajęciach wzięło udział 176
uczniów. Gmina Choceń na powyższą akcję przeznaczyła 30,00 zł na
każde dziecko.
Jolanta Płoszaj
Łódka i samochód
dla strażaków z Chocenia
Gmina Choceń wystąpiła z wnioskiem o dofinansowanie dla operacji polegającej na zakupie sprzętu w ramach ochrony środowiska
z programu operacyjnego ryby. Wniosek został pozytywnie rozpatrzony przez Komitet LGD oraz wybrany do finansowania w ramach
Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich i uzyskał 43 pkt w
ramach przeprowadzonej oceny. Wniosek znalazł się na drugim miejscu listy operacji wybranych do realizacji. Obecnie został on przekazany w celu rozpatrzenia do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu.
Kwota dofinansowania wynosi 90.425,60 zł.
Operacja prawdopodobnie będzie realizowana latem 2014 roku.
W ramach dofinansowania zostanie zakupiony samochód, łódź,
przyczepa i sprzęt specjalistyczny do badania czystości wody oraz
oczyszczania jezior z zanieczyszczeń. Zostaną one przekazane OSP
Choceń, która w imieniu Gminy będzie wykonywała wspomniane zadania.
Dawid Dalmann
­5
wiadomości choceńskie
Strażacy przeszkoleni z zakresu
pierwszej pomocy przedmedycznej
Remont zaplecza kuchennego w
Śmiłowicach rozpoczęto
Strażacy ze wszystkich jednostek OSP gminy Choceń zostali przeszkoleni z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej. Zajęcia odbywały się w budynku gimnazjum w Choceniu.
Cały kurs prowadzony był przez firmę FANTOMAN ,reprezentowaną przez Łukasza Bińkowskiego- mieszkańca naszej gminy.
Uczestnicy uczyli się m.innymi resuscytacji krążeniowo-oddechowej, pierwszej pomocy przy złamaniach, oparzeniach, krwotokach itp.
Wszystkie osoby uczestniczące w zajęciach zostały dopuszczone
do egzaminu ,który odbył się w dniu 9 lutego br. w Choceńskim Centrum Kultury.
Egzamin zakończył się wynikiem pozytywnym.
Mamy nadzieje, że nabyte przez strażaków umiejętności, nie będą
musiały być nigdy wykorzystane.
Mariusz Bilęda
Nowa firma w Choceniu
W ostatnich tygodniach zainstalowała się w Choceniu nowa
firma “PLEWA”. Jest ona córką niemieckiej spółki zajmującej
się produkcją i dystrybucją urządzeń kominowych, wkłady ceramiczne i ceramiczne systemy kominowe. W planach kolejne
produkty np.: rury kamionkowe itd.
Firma jest przedstawicielstwem na całą Polskę i już zatrudniła
kilka osób. Prezes firmy przewiduje dalszy wzrost liczby pracowników i dalsze inwestycje.
Życzymy powodzenia.
Roman Nowakowski - Wójt Gminy
Grunty pod drogę
Trwają prace związane z podziałem gruntów położonych
w miejscowości Kuźnice w celu wydzielenia nieruchomości z
przeznaczeniem pod drogę konieczną umożliwiającą rolnikom
dojazd do własnych gruntów.
Nieruchomości te stanowią własność Skarbu Państwa – dysponent Agencja Nieruchomości Rolnych - dzierżawca „Agroplant” Wiesława Maria Filipiak Świętosław oraz grunty prywatne.
Gmina Choceń otrzymała zgodę Agencji na podział i przekazanie wydzielonego fragmentu nieruchomości na rzecz Gminy
Choceń z przeznaczeniem pod drogę.
Część gruntów znajdujących się za nieruchomością stanowiącą własność Agencji Nieruchomości Rolnej pozostaje bez
dostępu do drogi publicznej. Z informacji uzyskanych od właścicieli sąsiednich nieruchomości wynika, iż droga dojazdowa
istniała tam od zawsze i są mapy które pokazują istnienie tej
drogi. Niestety z danych uzyskanych ze Starostwa Powiatowego we Włocławku - Wydział Geodezji wynika iż takiej drogi
nie ma a grunty te pozostają bez dostępu do drogi publicznej.
W chwili obecnej rolnicy korzystają z gruntów udostępnionych
przez Dzierżawcę przedmiotowego gruntu. Prawne wydzielenie
drogi rozwiąże problem nie tylko osób, których grunty pozostają bez dostępu do drogi publicznej lecz również osób dla
których wydzielona droga będzie zdecydowanie skracać dojazd
do własnych gruntów.
Ponadto Gmina Choceń przygotowywuje się do uregulowania
prawnego drogi w miejscowości Wilkowice za rzeką Lubieńką.
Przekazanie gruntów darowizną do zasobu nieruchomości Gminy Choceń od osób prywatnych pozwoli na zagospodarowanie
drogi
Hanna Gołębiewska
W ramach działania Odnowa i Rozwój wsi objętego PROW na lata
2007-2013 „ Rozwój miejscowości Śmiłowice” poprzez przebudowę poddasza szkoły na cele społeczno- kulturalne, remont zaplecza
kuchennego na potrzeby świetlicy wiejskiej oraz przebudowę boiska
sportowego rozpoczęto prace budowlane II etapu .
Zakres prac w remizie obejmuje:
- rozbiórkę ścianek działowych
- wykonanie nowych ścian działowych
- wykonanie nowych kanałów wentylacyjnych
- wymianę drzwi zewnętrznych i wewnętrznych
- wykonanie nowych posadzek z płytek GRES
- malowanie ścian wewnętrznych
- remont istniejącej instalacji wod-kan
- remont istniejącej instalacji elektrycznej
- montaż nowej wentylacji mechanicznej
Wartość tego etapu wynosi 83 584,26 zł.
Termin zakończenia prac zaplanowano na 30.09.2014r.
W miesiącu kwietniu br.Wykonawca rozpocznie prace związane z
przebudową boiska sportowego.
Mariusz Bilęda
­6
wiadomości choceńskie
PODSUMOWANIE
DZIAŁALNOŚCI OSP
Kolejne pieniądze dla Gimnazjum
w Choceniu….
W obecnym czasie trwa okres zebrań sprawozdawczych w OSP
na terenie Gminy Choceń, są to tradycyjne podsumowania pracy za
rok ubiegły.
Zarządy jednostek rozliczają się z wyjazdów, zakupów i poniesionych wydatków na swoją działalność.
Strażacy naszych jednostek brali udział w różnych zdarzeniach,
które miały miejsce na terenie naszej gminy i nie tylko.
Ogólnie biorąc wszystkich zdarzeń w gminie w roku 2013 było - 59
wśród których 28 - pożarów.
W roku tym zakupiono trzy torby medyczne typu PRS-1, pompę
powodziową dużej wydajności, urządzenie hydrauliczne „Holmatro”
oraz hełmy, węże, radiotelefon i inny sprzęt pożarniczy. Pozyskano również samochód pożarniczy typu lekkiego Volkswagen dla
jednostki w Wilkowicach. Zakupy zostały sfinansowane przez Urząd
Marszałkowski, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Starostwo Powiatowe, Zarząd Powiatowy OSP, Gminę Choceń oraz z własnych
środków jednostek OSP.
Strażacy
wykonywali
również
drobne
remonty swoich strażnic oraz dbali o ich porządek i wygląd.
Strażacy uczestniczyli w szkoleniach przeprowadzonych przez
funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej we Włocławku takich
jak: szkolenie naczelników – 12 osób, ratownictwo techniczne – 8
osób, 4 jednostki brały udział w manewrach w Brześciu Kujawskim zorganizowanym przez Starostwo Powiatowe .
W obecnym roku 2014 już zostało przeszkolonych 21 osób na
kursie pomocy przedmedycznej. Szkolenie przeprowadził Pan Łukasz Bińkowski z firmy Fantom.
24 lutego rozpoczyna się kurs podstawowy OSP, w którym będzie brało udział 22 strażaków. Szkolenie przeprowadzi PSP we
Włocławku.
Strażacy uczestniczą c w różnych kursach i szkoleniach podnoszą swoje kwalifikacje chcąc w ten sposób jak najlepiej służyć
swoim mieszkańcom.
Komendant OSP
Michał Dezor
Znamy już wyniki konkursu w którym Gmina Choceń startowała, by otrzymać wsparcie na rozszerzenie oferty edukacyjnej Gimnazjum. Gmina Choceń znalazła się w gronie zwycięzców i otrzyma
dofinansowanie w wysokości 431 446,13zł. Po podpisaniu umowy,
uczniowie z Gimnazjum w Choceniu będą mogli uczestniczyć w
dodatkowych zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych i zajęciach
rozwijających kompetencje z matematyki, geografii, historii, biologii, chemii, jęz. polskiego, jęz. angielskiego i niemieckiego a także
informatyki i wychowania fizycznego. Realizowane również będą
bezpłatne dodatkowe zajęcia artystyczne w Choceńskim Centrum
Kultury- śpiew, taniec oraz nauka gry na instrumentach. Uczniowie
uczestniczyć będą w wyjazdach- „żywych lekcjach” z zakresu ekologii, przedsiębiorczości, kultury ogólnej, tożsamości regionalnej
oraz będą mogli skorzystać z doradztwa edukacyjno-zawodowego. Sala informatyczna szkoły zostanie doposażona o 16 laptopów.
Wsparcie otrzymają również uczniowie o specjalnych potrzebach
edukacyjnych.
Przedmiotowy konkurs realizowany jest w ramach Poddziałania
9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości
usług edukacyjnych” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
D. Szymańska
Mniej osób w robotach
publicznych
Jak co roku o tej porze Urząd Gminy w Choceniu wspólnie z Powiatowym Urzędem Pracy we Włocławku organizuje roboty publiczne oraz prace społecznie – użyteczne. Trudna sytuacja w kraju
(obecnie w gminie Choceń mamy 1048 bezrobotnych. Dla porównania w gminie Brześć Kujawski - 1.157 osób, w gminie Lubraniec
– 1.060 osób, a w gminie Boniewo – 420 osób. Bezrobocie w powiecie włocławskim wynosi 27,5%, co stanowi 9.200 osób, a w mieście Włocławek bez pracy pozostaje ok. 20.000 osób), oszczędności
budżetowe na każdym kroku spowodowały, że w bieżącym roku Powiatowe Urzędy Pracy, a w ślad za tym i gminy dysponują małą ilością miejsc do zatrudnienia osób bezrobotnych.
I tak w ramach prac społecznie – użytecznych (jeden dzień w tygodniu) od 03 marca br. pracę rozpocznie tylko 20 osób na 6 miesięcy
(dla porównania w ubiegłym roku była to liczba 45 osób). Za przepracowaną jedną godzinę bezrobotny otrzyma 8,00 zł brutto. Jest
to kwota ustalona odgórnie w skali całego kraju. Jesteśmy świadomi, że w naszych warunkach przy tak znacznym bezrobociu jest to
stawka wysoka. Prace, które przewidziano dla w/w zatrudnionych
to przede wszystkim prace porządkowe takie jak sprzątanie ulic,
oczyszczanie wodościeków, przystanków autobusowych, parkingów, miejsc postojowych i użyteczności publicznej oraz prace drogowe, np. remont dróg skruszonym gruzem i kamieniem wapiennym
oraz prace drogowe przy przebudowie dróg.
Natomiast na zatrudnienie w ramach robót publicznych otrzymaliśmy tylko 16 miejsc na 5 miesięcy. Chętnych do pracy w tej formie
jest jednak kilka razy więcej. Warto nadmienić, iż w zeszłym roku w
ramach w/w prac zatrudniliśmy 63 osoby. Dlatego zdecydowaliśmy
się zatrudnić 20 osób, ale na okres 4 miesięcy. Motywem przewodnim robót będą w tym roku remonty i budowa chodników.
Zdajemy sobie sprawę, że dla dużej grupy mieszkańców gminy
zatrudnienie w ramach robót publicznych jest jedyną możliwością
legalnego zatrudnienia, chociaż przez kilka miesięcy w roku. Przewidujemy, że w połowie 2014 r. wspólnie z PUP we Włocławku uruchomimy projekt, w ramach którego będzie mogło otrzymać pracę
ok. 20 osób w wieku do 30 i powyżej 50 lat.
E. Paszyńska
Przedłużono umowy z Przedszkolami
Podobnie do lat ubiegłych, w styczniu 2014 r. za porozumieniem
stron przedłużono umowy, dotyczące dofinansowania trzech niepublicznych przedszkoli (Choceń, Śmiłowice, Czerniewice), które funkcjonują na terenie naszej gminy. Wysokość dotacji przekazywanej
w ramach w/w umowy w tym roku wynosi 260 zł miesięcznie na 1
ucznia + 15 zł dodatkowo na każde dziecko na zorganizowanie przez
dyrektorów zajęć dodatkowych. Mamy nadzieję, że dalsza współpraca z Organami Prowadzącymi przedszkola będzie się układała pomyślnie i najwięcej korzyści przyniesie dzieciom.
E. Paszyńska
Nowe oświetlenia drogowe na terenie
gminy Choceń
­7
Wzorem lat ubiegłych, także i w tym roku na terenie gminy Choceń
wykonane zostaną nowe odcinki oświetlenia drogowego w następujących miejscowościach:
1. Wilkowiczki- Księża Kępka – 5 opraw
2. Janowo- 6 opraw
3. Choceń ul. Zakrzewska – 3 oprawy
4. Wichrowice - 7 opraw
5. Niemojewo- 1 lampa
W chwili obecnej jesteśmy na etapie opracowania dokumentacji
projektowej celem uzyskania stosownych zezwoleń.
Wszelkiego rodzaju usterki proszę zgłaszać bezpośrednio do tut.
Urzędu p. Bilęda tel. 608 575 811 lub do przedstawiciela Energa
Oświetlenie p.Dzwonkowski tel. 693 216 106. Przy awarii lampy proszę podawać numer słupa.
Mariusz Bilęda
wiadomości choceńskie
Fundacja ,, Samotna Matka” we Włocławku wystąpiła z inicjatywą zawarcia współpracy z GOPS w Choceniu. Celem założyciela
fundacji jest pomaganie rodzinom pokrzywdzonym przez los, a
w szczególności rodzicom samotnie wychowującym dzieci. Dzięki fundacji dzieci z rodzin niepełnych mogą skorzystać ze specjalistycznej opieki medycznej czy dodatkowej nauki języka obcego.
Wielu podopiecznych fundacji otrzymuje stypendia by móc uczyć
się na uczelniach wyższych i rozwijać swoje umiejętności, dzieci
młodsze wyjeżdżają na corocznie organizowane przez fundację kolonie, a dla wszystkich organizowane są zabawy choinkowe oraz
imprezy z okazji Dnia Dziecka. Rodzice natomiast mogą skorzystać
z pomocy dyżurujących u nich specjalistów w danych branżach, jak
prawnicy czy pomoc psychologiczna.
Formy pomocy świadczonej przez Fundację:
1. Świadczenie socjalne (pomoc finansowa przyznawana 1 raz w
roku) 2. Usługi stomatologiczne (na podstawie skierowania) 3. Usługi okulistyczne (na podstawie skierowania) 4. Dofinansowanie do
okularów (na podstawie skierowania) 5. Festyn z okazji Dnia Matki i
Dnia Dziecka zapisy w marcu) 6. Kolonie dla dzieci w wieku 10 – 18
lat (zapisy w marcu)7. Zabawa choinkowa (zapisy w październiku)
8. Porady prawne 9. Porady psychologiczne (na podstawie skierowania) 10. Stypendia dla studentów kierunków technicznych. 11.
Doraźne korepetycje dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.
Wszelkie informacje jak uzyskać pomoc, jakie dokumenty trzeba
złożyć, a także regulamin znajdą Państwo na naszej stronie internetowej bądź na miejscu w GOPS w Choceniu.
Joanna Ziółkowska
PLANOWANE PRZETARGI
Planujemy w najbliższym czasie przeprowadzić postępowanie
przetargowe pn „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków oraz
zakup urządzeń usprawniających oczyszczanie ścieków i uzdatnianie
wody na terenie Gminy Choceń.”, które pozwoli wyłonić wykonawcę
całego zadania. Inwestycją będzie obejmowała:
1) Budowę 55 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie
Gminy Choceń.
2) Zakup urządzeń usprawniających oczyszczanie ścieków na terenie Gminy Choceń: średnioobrotowe śmigłowe mieszacze ścieków,
pompę do ścieków, pompę do wody czystej, zestaw asenizacyjny do
czyszczenia instalacji kanalizacyjnych oraz modernizację stacji uzdatniania wody w miejscowości Śmiłowice.
Inwestycja jest współfinansowana ze środków Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla
ludności i gospodarki wiejskiej”. Planowany termin zakończenia zadania to luty 2015.
Hanna Piastowska
Mieszkańcy naszej Gminy odebrali honorowe
odznaczenia „za zasługi dla obronności kraju”
Już wkrótce powstaną nowe place
zabaw w Choceniu i Czerniewicach
Podczas uroczystości, która odbyła się 16 stycznia 2014r. o godzinie 13:00 w budynku Choceńskiego Centrum Kultury troje mieszkańców naszej gminy odebrało honorowe odznaczenia „za zasługi dla
obronności kraju”.
Odznaczenia zostały przyznane decyzją Ministra Obrony Narodowej, a ich wręczenia dokonał Komendant WKU Włocławek Ppłk Radosław Niecikowski w asyście Pani Moniki Beker oraz Wójta Gminy
Choceń – Pana Romana Nowakowskiego.
Medale zostały ustanowione przez Sejm Ustawą z dnia 21 kwietnia
1966 roku, w świetle której,
ich nadanie między innymi symbolizuje ogromne uznanie dla rodziców, którzy wychowali wiele dzieci na
wzorowych i ofiarnych żołnierzy.
W bieżącym roku medalami „za zasługi obronności kraju” zostali
odznaczeni: Pani Genowefa Jarońska ze Skibic, Pani Barbara Przybysz z Bodzanówka oraz Pan Stefan Wojtalik z Chocenia.
Oprawę muzyczną uroczystości zapewnił zespół „SWEET DREAMS” ze Społecznego Liceum Ogólnokształcącego w Choceniu.
Władze Gminy jeszcze raz serdecznie dziękują i gratulują Państwu
wyróżnienia.
Małgorzata Piwowarek
­8
Jeszcze przed wakacjami 2014 roku powstaną nowe place zabaw na terenie Gminy tj. w Choceniu przy ul. Spacerowej oraz przy
dworcu kolejowym w Czerniewicach. Łączny budżet przeznaczony
na realizację inwestycji wynosi 37 240zł, z czego kwota 24 221,10zł
stanowi dofinansowanie ze środków unijnych w ramach działania 413
„Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013.
W ramach projektu, zostaną zakupione i zamontowane, na uprzednio przygotowanych terenach, urządzania zabawowe takie jak:
huśtawki, piaskownice, zjeżdżalnie oraz ławeczki. Obecnie trwają negocjacje dotyczące kosztów zakupu w/w sprzętów.
Przedsięwzięcie ma na celu ożywienie życia kulturalnego lokalnej
społeczności, jak również zwiększenie aktywności fizycznej dzieci oraz kreowanie właściwych wzorców spędzania wolnego czasu
przez dzieci i rodziny.
Małgorzata Piwowarek
wiadomości choceńskie
Bank Spółdzielczy w Kowalu
Asystent rodziny
Zaliczany jest do rozwijających się polskich banków spółdzielczych, biorąc pod uwagę rozmiary działalności, dynamikę rozwoju,
różnorodność oferowanych produktów, osiągane wyniki finansowe oraz jakość oferowanych usług. Rynek usług finansowych coraz
szybciej się rozwija, powstają nowe produkty, nowe kanały dostępu.
My również poszerzamy ofertę i staramy się ją dostosować do potrzeb naszych klientów. Wprowadziliśmy płatności internetowe PayByNet, które pozwalają płacić za zakupy internetowe bezpośrednio z
konta internetowego banku, co pozwala na szybką realizację transakcji i jej bezpieczeństwo. Mamy w ofercie cały wachlarz produktów,
których oczekują od nas nasi klienci indywidualni, sektor małych i
średnich przedsiębiorstw, duże przedsiębiorstwa oraz strategiczny
dla nas sektor rolny. Naszym unikatowym produktem są kredyty na
zakup gruntów rolnych, umożliwiające korzystnie sfinansować takie
przedsięwzięcie, udzielamy kredytów na inwestycje związane z odnawialnymi źródłami energii, nie zapominamy również o osobach fizycznych, dla których oferujemy kredyty gotówkowe okazjonalne z
promocyjnymi warunkami.
Dostarczamy i dalej będziemy dostarczać ludziom, którzy w gminach i powiatach zmieniają polską rzeczywistość, środków finansowych do tego wielkiego skoku. Prowadzimy i rozwijamy działalność
w ramach kredytów preferencyjnych, wspieramy środowiska lokalne
kredytami w zakresie pozyskiwania środków z Unii Europejskiej.
Bank Spółdzielczy w Kowalu oraz jego jednostki organizacyjne gwarantują sprawną i profesjonalną obsługę, bezpieczeństwo wkładów
oraz rzetelność przeprowadzanych operacji finansowych. Naszym
atutem jest przyjęty model działania, ale o naszej pozycji na rynku decyduje przede wszystkim bliska współpraca z klientami i merytorycznie przygotowani pracownicy. To dzięki nim i kadrze zarządzającej,
którzy są ulokowani blisko przedsiębiorstw i klientów indywidualnych,
rozumiemy lokalny rynek dużo lepiej niż banki komercyjne.
Ostatnie lata działalności Banku to stałe dążenie do zmian w jego
funkcjonowaniu, mające na celu zapewnienie szybkiego rozwoju,
bezpieczeństwa oraz wypełniania wszystkich funkcji na wysokim poziomie. Warunkiem dobrego wypełniania tych zadań przez Bank jest
jego dobra kondycja ekonomiczno–finansowa, sprawna organizacja
wewnętrzna, wykwalifikowana i zaangażowana kadra oraz profesjonalne zarządzanie.
W roku 2013 Bank został laureatem konkursu Orły Agrobiznesu. Nagroda przyznana za odniesiony sukces rynkowy i aktywne wspieranie
agrobiznesu oraz za osiągnięty wynik finansowy, poziom kapitałów
własnych, portfel kredytowy i sumę bilansową. Bank otrzymał również wyróżnienie „Geparda Biznesu 2012”, gdzie warunkiem zakwalifikowania było osiągnięcie dynamiki wartości rynkowej na przestrzeni
ostatnich 3 lat co najmniej 110%, Bank osiągnął poziom 116%.
Bank jest bardzo mocno związany z regionem i na wielu polach
współpracuje z lokalnymi samorządami. Są to dla nas ważni partnerzy. Łączą nas starania o rozwój regionu, wspólne prace na rzecz jego
mieszkańców.
Zarząd
Banku Spółdzielczego w Kowalu
W okresie od 1.08- 31.12.2013r. Gminny Ośrodek Pomocy w Choceniu zatrudniał dwóch asystentów rodziny Panią Monikę Leśniewską
i Pana Kamila Latowskiego. Asystenci byli zatrudnieni na ½ etatu i
posiadali po ok. 10 środowisk. Pani Monika Leśniewska nie podjęła
dalszej współpracy z GOPS ponieważ znalazła inne zatrudnienie.
GOPS w Choceniu przedłużył umowę o pracę Panu Kamilowi Latowskiemu na okres 2 miesięcy na pełen etat. Pan Kamil pod opieką
ma 19 środowisk. Rola asystenta rodziny polega na towarzyszeniu rodzinie z dziećmi w poszukiwaniu rozwiązań trudnej sytuacji życiowej
z wykorzystaniem mocnych stron członków rodziny. Celem asystenta
jest także podniesienie umiejętności opiekuńczo – wychowawczych,
prowadzenia gospodarstwa domowego, radzenia z sytuacjami dnia
codziennego rodziców lub opiekunów dzieci.
Z dniem 28lutego 2014r. kończy się umowa asystenta. Przedłużenie okresu zatrudnienia nastąpi w momencie kiedy GOPS otrzyma
środki finansowe z Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy na realizację tego zadania.
Joanna Ziółkowska
Podsumowanie I etapu prac nad Jeziorem
Borzymowskim i założenia II etapu
Z dniem 30 listopada 2013r. zakończył się pierwszy etap prac nad
Jeziorem Borzymowskim, związanych z realizacją projektu pn. „Przywrócenie atrakcyjności środowiska przyrodniczego w rejonie rzeki
Chodeczki na terenie Gminy Choceń” w ramach „Programu Operacyjnego Ryby 2007-2013”.
Całkowity koszt tego etapu operacji wyniósł 230 170,97 zł brutto a
wartość środków pozyskanych z funduszy Unii Europejskiej stanowiła kwotę 187 130,87zł.
Głównym wykonawcą robót była firma „WODO-KOP” z Włocławka, która w sposób należyty i w umownym termie przeprowadziła
wszystkie prace.
Zakres uzgodnionych prac obejmował:
- ukształtowanie trasy regulacyjnej linii brzegowej Jeziora Borzymowskiego poprzez likwidację trzcinowisk zarastających brzeg oraz
wzmocnienie go piaskiem
- udrożnienie szlaku wodnego na rzece Chodeczce, co przyniosło
efekt kontrolowanego przepływu wody pomiędzy Jeziorem Krukowskim a Borzymowskim
- odbudowanie zastawek na Jeziorach Krukowskim i Ługowiska,
co poskutkowało zachowaniem właściwego poziomu wody w zbiornikach jezior
- renaturalizację brzegów Jezior Krukowskiego i Borzymowskiego,
poprzez nasadzenia drzew gatunków: topola, wierzba i brzoza, w
łącznej ilości 2500 sztuk.
Teleskop w CCK
W 2014 roku zaplanowano kolejną część prac nad Jeziorem Borzymowskim, które będą polegały na wybudowaniu dwóch obiektów,
spełniających funkcje sanitarne i monitorujące, wraz z wyposażeniem ich w przyłącza wodno-kanalizacyjne, elektryczne oraz zbiorniki
szczelne na nieczystości.
Działania te mają na celu ochronę ekosystemów brzegów Jeziora
Borzymowskiego, rozwój zasobów środowiska naturalnego, przeciwdziałanie niszczeniu i zaśmiecaniu plaży.
Koszty operacji szacuje się na 120 920,83zł, w tym dofinansowanie
pochodzące z funduszy unijnych będzie wynosić 98 307,91zł.
Na wykonanie prac, zgodnie z Ustawą o Zamówieniach Publicznych, zostanie ogłoszony przetarg nieograniczony.
Małgorzata Piwowarek
Złożony przez Gminę Choceń wniosek w zakresie małych
projektów na „Udostępnienie teleskopu astronomicznego, lunety
obserwacyjnej, pianina cyfrowego, głośników i laptopa lokalnej
społeczności w miejscowości Choceń” został rozpatrzony
pozytywnie. Wniosek będzie realizowany w ramach działania
413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW
2007-2013.. Wartość projektu 8.943,08 z czego dofinansowanie
wyniesie 7.154,66 zł. Teleskop astronomiczny i luneta
obserwacyjna planowane są do zamontowania na tarasie
Choceńskiego Centrum Kultury – Biblioteki. Planowany termin
realizacji inwestycji – kwiecień 2014 r.
Ariel Malinowski
­9
wiadomości choceńskie
IV Choceńska Liga Futsalu i Superpuchar
W weekend 15-16 lutego zakończyły się kilkumiesięczne rozgrywki
futsalowe na hali sportowej w Choceniu. Liga futsalu podzielona jest
na dwie ligi. W I lidze zagrało 11 drużyn a w II 15 zespołów co złożyło
się na ponad 300 zawodników. Pierwsze trójki przedstawiały się następująco:
I Liga:
1. Viessmann
2. Rotacja
3. Choceniaki
II liga:
1. Zespół Szkół Kowal
2. Lubień Kujawski
3. Banderoza Kowal
Pełną klasyfikację można odnaleźć na stronie chocenskaligafutsalu.ligspace.pl
Najlepsze drużyny otrzymały puchary, medale, dyplomy. W każdej
drużynie został wyróżniony jeden zawodnik, który otrzymał koszulkę
ligi. Przyznano również mnóstwo indywidualnych wyróżnień za które
zawodnicy otrzymali statuetki m.in. król strzelców, najlepszy zawodnik, najlepszy bramkarz itp.
Na zakończenie ligi tradycyjnie już odbył się turniej o Superpuchar
Ligi Futsalu Wójta Gminy Choceń i tutaj najlepsza okazała się drużyna
Saniko Włocławek.
Odbiór przesyłek z sądu
W przetargu na dostarczanie przesyłek z sądu nowy operator Polska Grupa Pocztowa przedstawił tańszą ofertę od Poczty Polskiej.
Skutkiem tego po awizowane przesyłki sądowe zgłaszamy się już nie
na pocztę, ale do kiosku. Są to takie przesyłki, których nie dostarczono do adresata, bo na przykład nie było go w domu.
Na terenie gminy obecnie jest jeden taki punkt – w Czerniewicach
przy ul. Choceńskiej w kiosku u p. Radaczyńskiej.
Trwają rozmowy nad uruchomieniem punktu odbioru awizowanych
przesyłek z sądu w Choceniu przy ul. Sikorskiego – w kiosku u p.
Garlickiej.
A. Świątkowska - Sekretarz Gminy
Działalność pocztowa
w Czerniewicach zawieszona
Poczta Polska poinformowała, że od 1 lutego br., zawieszona zostaje działalność Agencji Pocztowej w miejscowości Czerniewice.
Najbliższym czynnym urzędem pocztowym jest UP w Choceniu, który
świadczy pełen zakres usług w godz. 8.00 – 15.00, w środy w godzinach od 8.00 do 16.00. Jak zapewnia Poczta Polska istnieje możliwość zrealizowania wybranych usług pocztowych za pośrednictwem
listonosza, który codziennie doręcza korespondencję klientom.
A. Świątkowska - Sekretarz Gminy
Rok 2014 rokiem kontroli
Strażacy z Chocenia
najlepsi w powiecie
Na początku lutego na hali sportowej w Baruchowie odbył się III
Powiatowy Turniej Halowej Piłki Nożnej o Puchar Prezesa Zarządu
Powiatowego ZOSP RP we Włocławku. Do boju stawiło się 6 strażackich ekip: OSP Kruszyn, OSP Lubraniec, OSP Baruchowo, OSP Baruchowo II, OSP Kowal a naszą gminę reprezentowała drużyna OSP
Choceń
W wyniku losowania strażacy z Chocenia trafili do grupy A. W grupach mecze odbywały się każdy z każdym, drugim etapem turnieju
były rozgrywki pucharowe. Po meczach pełnych walki OSP Baruchowo II zajęła miejsce VI, OSP Lubraniec miejsce V, OSP Kruszyn miejsce IV, OSP Baruchowo I miejsce III.
Do walki o najwyższe miejsce na podium stanęli strażacy z Chocenia i Kowala. Po zaciętym spotkaniu to nasza jednostka okazała
się najlepsza i wygrywając 3:1 powtórzyła zeszłoroczny powiatowy
sukces.
Wygrana ekipa z Chocenia reprezentowała powiat włocławski na
wojewódzkim turnieju strażaków w dniu 15 lutego w Gąsawie. Niestety tak jak w zeszłym roku strażacy doszli do ćwierćfinału. Tym razem
jednak przegrali w karnych, ale mimo wszystko ochotnikom należą
się wielkie gratulacje.
Przekazanie diamentu do szlifowania
Gmina
Choceń
została
laureatem
prestiżowego
plebiscytu pn. „Diamenty regionu
Kujawsko
–
Pomorskiego”,
zwyciężając
w
kategorii
„Kultura i Inwestycje”. Zdobycie
takiego wyróżnienia możliwe
było dzięki realizacji przez
Gminę inwestycji polegającej
na utworzeniu nowoczesnego
Choceńskiego Centrum Kultury,
które przyczyniło się do poprawy
jakości
życia
mieszkańców
poprzez zaspokojenie ich potrzeb
kulturalno
–
rozrywkowych.
Otrzymane
wyróżnienie
zostało podczas jednej z sesji
przekazane przez Wójta Gminy
– Romana Nowakowskiego na
ręce Dyrektora Choceńskiego
Centrum Kultury – Pana Ariela Malinowskiego, by szlifował otrzymany
diament.
A. Świątkowska - Sekretarz Gminy
Początek roku 2014 jest dla urzędu i pracowników niezwykle pracowity i upływa pod znakiem kontroli. Pozytywnie została zakończona
kontrola realizowanego przez nas projektu budowy kanalizacji przez
Urząd Marszałkowski. Przedmiotem kontroli był cały zakres związany
z realizacją zadania, począwszy od ogłoszenia przetargu, wyboru wykonawcy, czy kilkuletnim procesem inwestycyjnym. Dotyczyło to bowiem kanalizacji, którą budowaliśmy na ul. Jarantowickiej, Spacerowej,
Parkowej, Borzymiu, ul. Czerniewickiej, byłym Zakrzewku, Wilkowiczkach i w Czerniewicach za torami, a potem przepięliśmy wszystko do
Chocenia. To była trudna inwestycja, która trwała kilka lat. Dlatego tym
bardziej jesteśmy bardzo dumni, że jedna z najdroższych gminnych inwestycji o wartości prawie 7 mln zł została oceniona bardzo dobrze.
Kolejna kontrola dotyczy gospodarki finansowej gminy i jest prowadzona przez Regionalną Izbę Obrachunkową. Przedmiotem oceny jest
prawie cała działalność urzędu. Taka kontrola odbywa się co 4 lata i
będzie trwała u nas ponad 2 miesiące.
A. Świątkowska - Sekretarz Gminy
10
wiadomości choceńskie
Pierwsze prace
w choceńskim parku
Wieści z Gimnazjum w Choceniu
Ferie na sportowo
50 uczniów Gimnazjum im. Jana Pawła II w Choceniu uczestniczyło
w zajęciach zorganizowanych przez nauczycieli wychowania fizycznego. Młodzież brała udział w zajęciach z piłki nożnej, koszykówki,
siatkówki, piłki ręcznej i tenisa stołowego. Uczniowie mieli zapewnioną wodę mineralną i przekąski. Ci, którzy nocowali w szkole mieli zapewnione pełne wyżywienie. Dodatkowymi atrakcjami był seans
filmowy „Skubani” i zajęcia na włocławskim basenie. Zimowiska w
szkole dofinansował także Wójt Gminy Choceń. Dziękujemy.
Gimnazjum przystąpiło do projektu: „Szkoła Współpracy. Uczniowie
i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły” ogólnopolskiego,
systemowego projektu Ministerstwa
Edukacji Narodowej. Projekt ten jest
nowatorskim przedsięwzięciem, którego jednym z najważniejszych celów
jest wprowadzenie nowoczesnego
modelu współpracy pomiędzy uczniami, rodzicami i nauczycielami w zakresie organizacji życia szkoły. Projekt
rozpoczął się w marcu 2013r. i potrwa do końca lutego 2015 roku. Projekt współfinansowany jest ze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III: Wysoka jakość systemu
oświaty. Szczegółowe informacje na temat projektu dostępne są na
stronie internetowej: http://szkolawspolpracy.pl/
W Gimnazjum został powołany zespół 6RUN w skład którego
wchodzą: dyrektor p. Leszek Sklaski, pani Joanna Słowińska – nauczyciel rewalidacji – opiekun SU, panie – Magdalena Grochowina
i Beata Piłatowska - rodzice oraz Monika Lachendrowicz i Natalia
Strzykowska - uczennice klasy IIb. Przedstawiciele poszczególnych
grup uczestniczyli w szkoleniach, które odbywały się we Włocławku.
W ramach projektu 20 grudnia 2013r. o godz.10:00 w Gimnazjum im.
Jana Pawła II w Choceniu odbyła się debata pt. „O czym powinniśmy
decydować wspólnie?” Spotkanie pozwoliło poznać i wypracować
zakres współpracy między samorządem uczniowskim, nauczycielami (radą pedagogiczną) i rodzicami. Pokazało, jakie wyobrażenie o
funkcji samorządu uczniowskiego maja poszczególne grupy szkolnej
społeczności. Kolejne debaty odbędą się już w lutym 2014 roku.
II Festiwal Piosenki Obcojęzycznej w Choceniu pod honorowym
patronatem Marszałka Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Uprzejmie informujemy, iż II Festiwal Piosenki Obcojęzycznej w
Choceniu został objęty honorowym patronatem Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego. II edycja festiwalu odbędzie się
13 czerwca 2014 roku. Zainteresowanych udziałem w konkursie zapraszamy na stronę internetową organizatora – Gimnazjum im. Jana
Pawła II w Choceniu www.gim-chocen.pl do zakładki: Festiwal piosenki obcojęzycznej w Choceniu.
W ostatnim czasie przeprowadzono licytację drzew przeznaczonych
do wycinki z pobliskiego parku znajdującego się przy Urzędzie Gminy.
Wyceniono 32 sztuki drzew gatunku: lipa, klon, kasztanowiec, akacja,
dąb. W pierwszej fazie licytacji zainteresowanie zakupem było małe. Zakupionych zostało tylko 5 drzew. Druga część okazała się owocniejsza z
uwagi na fakt obniżenia każdego nie zakupionego drzewa o 30%. Zakupionych zostało bowiem 23 sztuki drzew. Natomiast pozostałe 9 sztuk
drzew sprzedawano sukcesywnie. Każdy kto nabył drzewo musiał ściąć
je we własnym zakresie pozostawiając miejsce wycinki uporządkowane.
Pnie drzew które pozostały po ścięciu drzew usunięte zostały przez tut.
Zakład Usług Komunalnych. Jest to bardzo porządne, zdrowe drzewo,
dlatego jesteśmy gotowi dostarczyć pnie nieodpłatnie na terenie naszej
gminy. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Panem Tomaszem
Sikorskim w UG pokój nr 1.
Prace związane są z przygotowaniem terenu pod planowaną inwestycję polegającą na budowie fontanny, alejek parkowych oraz nowymi
nasadzeniami roślinności. Rozpoczęcie II etapu prac przy zadaniu pn.:
„Rewitalizacja zespołów parkowych oraz remont placu postojowego na
terenie Gminy Choceń” przewidziano na kwiecień 2014r. Natomiast zakończenie zaplanowano na sierpień br.
Tomasz Sikorski
Przedstawienie jasełkowe w Kościele
pw. św. Bartłomieja
W kościele św. Bartłomieja w Śmiłowicach 5 stycznia 2014
roku dzieci ze Szkoły Podstawowej w Śmiłowicach wystawiały
przedstawienie jasełkowe. Przedstawienie przygotowali nauczyciele:
pani Elżbieta Lachendrowicz i pan Miłosz Kierzkowski.
CCK
Minął już rok od funkcjonowania Choceńskiego Centrum Kultury,
które od sierpnia 2013 roku zostało połączone z biblioteką przyjmując
pełną nazwę Choceńskie Centrum Kultury – Biblioteka.
W tym czasie Centrum było organizatorem lub współorganizatorem
wielu przedsięwzięć kulturalnych takich jak: I Choceńskie Spotkanie z
Folklorem, koncerty: Natalki Walczak z okazji Dnia Dziecka, Jesienna
Zaduma, Koncert Kolęd, charytatywny koncert Dzieci Dzieciom, finały
WOŚP, Festiwal Muzyki Tanecznej, VII Ogólnopolski Zlot Motocykli w
Choceniu, Dni Babci i Dziadka, ferie zimowe i wiele innych. Prowadzone
są również zajęcia stałe: warsztaty rzeźbiarskie i plastyczne, nauka gry na
gitarze oraz indywidualna nauka gry na instrumentach, a także odbywają
się spotkania dyskusyjnego klubu książki. Od września w CCK działa
grupa wokalna, która ma już na koncie pierwsze sukcesy. W styczniu
2014 r. rozpoczęły się zajęcia dziecięcego zespołu folklorystycznego.
Szczegółowy rozkład zajęć na stronie internetowej cck.chocen.pl
Wszystkich tych, którzy nie mieli jeszcze okazji poczuć gorącej
atmosfery CCK zapraszamy na Koncert z Okazji Dnia Kobiet, który
odbędzie 8 marca (sobota) o godz. 17.00 Na scenie zaprezentuje się
kwartet wokalny CCK oraz choceński zespół bluesowo – rockowy „Wpół
do bluesa”. Wstęp wolny.
Ariel Malinowski
11
II Otwarty Turniej o Puchar
Prezesa GTS UNIA Choceń
w tenisie stołowym
1 grudnia 2013 r. w Choceniu rozegrano II
Otwarty Turniej o Puchar Prezesa GTS UNIA
Choceń w tenisie stołowym. Gościliśmy 54
zawodników z Kujaw, Mazowsza i Wielkopolski. Najbardziej emocjonujące pojedynki stoczyli zawodnicy ligowi: R. Jurek z
P.
Adamczakiem 1:3, A. Desselberger z R. Jurkiem 2:3. S. Golasiński z A. Desselbergerem
2:3, P. Mikucki ze S. Golasińskim 2:3. Turniej
open wygrał Piotr Adamczak z Trzemeszna,
kat. kadet Kacper Czarniak z Nakonowa Starego, kat. młodzik Bartłomiej Woźniak z Lubrańca.
II RUNDA O MISTRZOSTWO
IV LIGI TENISA STOŁOWEGO
Drużyna miejscowej UNII w I rundzie odniosła 8 zwycięstw i 3 porażki. W 2 meczach
rundy rewanżowej zdobyła 1 punkt i aktualnie
zajmuje 3 miejsce. Wyniki: UKS OSiR Brodnica - Unia 8-2, GKS Gruta - Iskra Plemięta
- Unia 7-7.
Tabela:
M-ce
1
2
3
Nazwa
drużyny
Pogoń
Mogilno
UKS OSiR
Brodnica
Unia
Choceń
Mecze Punkty
Małe
punkty
14
27
111-32
14
27
111-43
13
17
83-76
VIII Edycja Choceńskiej
Ligi Tenisa Stołowego
26 stycznia 2014 r. ruszyła VIII Edycja Choceńskiej Ligi Tenisa Stołowego.
Ligę zainicjowali w 2006 roku, pasjonaci
tenisa stołowego: Radosław Babiński, Jerzy Donajczyk i Tomasz Hoffman. Obecnie
ligę prowadzą Paulina Trzcińska i Sławomir
Gwardecki. Od lat ChLTS gromadził ponad 20 drużyn i 100 zawodników z Włocławka, Kutna, Radziejowa, Kłodawy, Lipna,
Lubienia, Boniewa, Przedcza, Dąbrowic i
Chocenia.
Do VIII Edycji ChLTS zgłosiło się 18 drużyn. Organizatorzy szczególnie witają
debiutantów – ARTTECH Instalacje, Amatorską Drużynę Tenisa Stołowego Włocławek
oraz Start Lubraniec w lidze młodzieżowej.
Wyniki LIGI SENIOR z 26.01.2014 I runda: Boniewo II - VNRZU Team 0-10, ADTS
Włocławek - Kutno 7-3, GLKS Dąbrowianka - Lubienianka Lubień 2-8, ARTTECH Instalacje-Strażak Nakonowo 10-0, Boniewo
I - TKKF Radziejowianka 4-6. II runda: Boniewo II - ADTS Włocławek 0-10, GLKS Dąbrowianka – VNRZU Team 7-3, ARTTECH
Instalacje - Kutno 9-1, Boniewo I - Lubienianka 0-10, TKKF Radziejowianka- Strażak
3-7.
wiadomości choceńskie
VI Otwarte Deblowe Mistrzostwa Unia w Akademickiej Lidze
Regionu Włocławskiego
Siatkówki Mężczyzn
Ruszyła Akademicka Liga Siatkówki Mężw Tenisie Stołowym
czyzn, oragnizowana przez PWSZ we Wło-
12 stycznia 2014 r. w Choceniu rozegrano VI Otwarte Deblowe Mistrzostwa Regionu
Włocławskiego w Tenisie Stołowym. W 2 kategoriach wiekowych wzięły udział 22 pary.
W finale kat. open Andrzej Desselberger i
Paweł Mikucki niespodziewanie pokonali III
-ligową parę z Jastrzębia: Krzysztof Rakowski i Remigiusz Ziemniewicz 3:1. Trzecie
miejsce zajęli Henryk Wiśniewski i Mirosław
Szatkowski. W kat. młodzik/kadet zwyciężył
debel Kacper Czarniak i Kacper Janowicz reprezentujący w CHLTS Nakonowo Stare. Tuż
za nimi uplasowała się para z LZS Jastrzębie: Krystian Rybowicz, Eryk Prajwos. Trzecie
miejsce zajęli reprezentanci Przedcza: Rafał
Wrzesiński, Bartosz Gawrysiak. Puchar dla
Najlepszej Pary z Gminy Choceń otrzymali:
Kruczkowski i Jabłoński. Pamiątkowe statuetki dla Najstarszych Zawodników Turnieju Adamkiewicz, Ziółkowski.
Zwycięscy turnieju deblowego
„Kuratoryjne Laury”
cławku. W tym sezonie wśród 6 zespołów
gra Unia Choceń. W pierwszej kolejce Unia
pokonała młodą drużynę UKS Nasiegniewo
3:0 (25:22, 25:8, 25:16). W drugiej kolejce
ALSM Opakofarb wygrał z Unią 3:0. W trzeciej PWSZ Włocławek przegrał z Unią 2:3. W
IV kolejce Unia gładko pokonała ZSK Długosz
3:0 (25:11, 25:11, 25:8).
Tabela po IV kolejce: Ilość
Małe Pkt. Sety spotkań
punkty
1. Opakofarb
2. Unia
Choceń
3. PWSZ
Włocławek
4
12
12-0 300-147
4
9
9-5
253-234
4
6
8-7
416-324
„Gloria in excelsis Deo”
Dnia 20.12.2013 roku w Szkole Podstawowej w Wilkowicach odbyła się Jasełka szkolna,
w czasie której mali aktorzy ukazali przyjście na świat dzieciątka Jezus. Uroczystość
uświetnili swoją obecnością ks Kazimierz
Świątnicki, wójt gminy Roman Nowakowski,
Przewodniczący Rady Gminy Piotr Lewandowicz, radni oraz rodzice i przyjaciele szkoły.
Dyrektor Marek Zapiec i Wójt Roman Nowakowski złożyli wszystkim obecnym i ich
rodzinom najlepsze świąteczne życzenia.
Dziękujemy wychowawcom, rodzicom oraz
Miłoszowi Kierzkowskiemu za pomoc w przygotowaniu uroczystości.
Jolanta Szydłowska
„Dzień Babci i Dziadka”
W bieżącym roku szkolnym Szkoła Podstawowa w Wilkowicach może
poszczycić się dużym osiągnięciem edukacyjnym, zdobytym przez naszego zdolnego
ucznia Michała Czerniaka. Został finalistą
Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z
Matematyki. Nie byłoby to możliwe, gdyby nie
talent, zaangażowanie i ogrom pracy włożony
w przygotowanie zarówno ucznia, jak i jego
opiekuna pana Andrzeja Zapieca. Tegoroczny sukces potwierdził po raz kolejny wysoki
poziom nauczania w naszej placówce. Iwona Terpińska
12
Dnia 21.01.2014 r. w Szkole Podstawowej w
Wilkowicach odbyła się uroczysta akademia
z okazji „Dnia Babci” i „Dnia Dziadka”. Goście przybyli tłumnie, co nas bardzo cieszy.
Przywitał ich Dyrektor szkoły – Pan Roman
Marek Zapiec. Uczniowie pod kierunkiem wychowawców przygotowali program artystyczny. Prezentowali wiersze, piosenki, tańce
i scenki teatralne. Po części oficjalnej był
słodki poczęstunek, przygotowany przez nasze Mamy. Czas upływał w miłej atmosferze.
Grażyna Weber
wiadomości choceńskie
Ferie w szkole
Przez 3 lutowe dni Szkoła Podstawowa w
Śmiłowicach organizowała półkolonie zimowe. W zajęciach brało udział 38 dzieci w wieku przedszkolnym, szkolnym i gimnazjalnym.
Nad uczniami opiekę społecznie sprawowało
9 nauczycieli. Uczniowie wzięli udział w spotkaniu z posterunkowymim PP w Choceniu,
zajęciach sportowych na hali w Wilkowicach,
wyjeździe do Aquaparku w Kutnie i wyjeździe
do Multikina we Włocławku. Na zakończenie
odwiedzili Radio HIT. Wszyscy uczestnicy
mieli zapewnione 2 posiłki dziennie.
Dzięki wydatnej pomocy finansowej Urzędu Gminy w Choceniu oraz dofinansowaniu
otrzymanemu z Parafii w Śmiłowicach, oraz
wpłatom własnym uczestników wiele dzieci i
młodzieży mogło kulturalnie i zdrowo spędzić
czas ferii szkolnych.
Dzień Babci i Dziadka
31 stycznia 2014 r. uczniowie i nauczyciele
klas I - IV przygotowali szkolną uroczystość z
okazji Dnia Babci i Dziadka. Uczniowie zaprezentowali programy artystyczne z piosenkami, tańcem oraz krótkimi inscenizacjami. Na
koniec wszyscy zaproszeni – babcie i dziadkowie - mogli poświęcić kilka chwil na biesiadowanie. Wszystko po to, aby ich wnuki
mogły wyrazić swoim babciom i dziadkom
wdzięczność za ich dobroć, czas, cierpliwość
i doświadczenie. Wyróżnienie na Przeglądzie
Przedstawień Jasełkowych
w Kruszynie
W Kruszynie na IV Przeglądzie Przedstawień Jasełkowych pod hasłem ,,Do Betlejem nie jest tak daleko” nasi uczniowie pod
kierownictwem Pani Elżbiety Lachendrowicz
otrzymali wyróżnienie.
Jasełka w Kruszynie
„Sumo w Wilkowicach”
Wnukowie i ich dziadkowie
Turniej Gwiazdkowy w tenisie
stołowym
Turniej na Sali w Wilkowicach
Bezpłatne zajęcia piłki
koszykowej, tenisa ziemnego
Szkoła Podstawowa z Wilkowic zaprasza
uczniów Szkół Podstawowych z terenu Gminy Choceń do udziału w bezpłatnych zajęciach piłki koszykowej oraz tenisa zimnego,
które odbywają się we wtorki, godzina 15:30
– 17:00 (koszykówka) oraz czwartki 14:30 –
16:00 (tenis ziemny). Prowadzący zajęcia
proszą zainteresowanych o wcześniejszy
kontakt pod numerem telefonu 697-114-508
(p. Jankowski Łukasz).
Radosław Babiński
Wigilijny Koncert kolęd i pastorałek
Kolejny raz 24 grudnia Pasterkę w Śmiłowicach poprzedził koncert kolęd i pastorałek w
wykonaniu Młodzieżowej Orkiestry Dętej i zespołu Śmiłowiónki. W koncercie wziął udział
również chór szkolny pod przewodnictwem
pana Miłosza Kierzkowskiego.
Przed świętami Szkoła Podstawowa w
Śmiłowicach i LUKS Tajfun Śmiłowice zorganizowali Turniej Gwiazdkowy w tenisie
stołowym. W tym roku w 3 kategoriach wiekowych uczestniczyło 29 młodych zawodników i zawodniczek ze Szkoły Podstawowej
w Śmilowicach, Gimnazjum w Choceniu i zaprzyjaźnionego klubu UKS 22 z Włocławka.
Oprócz emocji na parkiecie, nie zabrakło
paczek gwiazdkowych, które na koniec zawodów otrzymał każdy uczestnik turnieju.
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Śmiłowice
serdecznie
dziękuje
firmie
Rafchem PH Śmiłowice, która była fundatorem paczek ze słodyczami, na które
tradycyjnie
oczekiwali
zawodnicy.
Klasyfikacja turnieju Kat. młodziczki: 1. Piwińska Zuzanna, 2 Czyżewska Wiktoria, 3 Czajkowska Marta Kat. żak: 1Czarnecki Adrian 2
Skwarski Krystian 3 Mirzyński Józef Kat. młodzik: 1 Kamiński Marek 2 Szklarski Wojciech
3 Bagiński Dominik Kat. kadet: 1 Czarniak
Kacper 2 Janowicz Kacper 3 Woźnica Waldemar. Najlepszą zawodniczką turnieju została
wybrana Magdalena Zawalska z Gimnazjum
w Choceniu.
Zwycięzcy kat. żak
Koncert kolęd i pastorałek
13
Dnia 07.12.2013r. w hali sportowej Szkoły Podstawowej w Wilkowicach odbył się
turniej sportowy „Puchar Polski Mieszanych
Sztuk Walki Dzieci i Młodzieży”. Uczestniczyło w nim około stu zawodników, którzy
reprezentowali kluby: Łask, Łódź, Kolumna, Dobroń, Pułtusk, ABIS Włocławek, Furyon Poznań, Włoszczowa, SP Wilkowice,
Częstochowa, Izbica Kujawska, Baruchowo, Somoplno, AMA Włocławek, Warszawa. Puchary, medale i dyplomy wręczał Wójt
Gminy Choceń Roman Nowakowski, który objął imprezę patronatem. Wyróżnienie
(puchar) dla najlepszego juniora zawodów
wręczono dla Wiktorii Chomicz. Najlepiej
wypadli: Chomicz Marta, Chomicz Wiktoria, Cymerman Justyna, Cymerman Amelia,
tym samym zdobywając punkty, które zapewniły im występ na Mistrzostwach Polski,
które odbędą sie w marcu przyszłego roku
w Warszawie. Walka zakończyła się krótkim pokazem strong mena Patryka Buczko
z Aleksandrowa Kujawskiego, który walczył
z miejscowym „odważnym” Włodkiem Jóźwiakiem z Wilkowic. Organizatorzy Academy Martian Arts z Włocławka oraz Szkoła
Podstawowa z Wilkowic (gm. Choceń) składają serdeczne podziękowania rodzicom,
darczyńcom, pracownikom szkoły w Wilkowicach oraz wszystkim innym osobom, którzy przyczynili się do organizacji tak wielkiej,
wspaniałej i dającej wiele emocji imprezy.
Dyrektor Szkoły
Marek Roman Zapiec
wiadomości choceńskie
Jubileuszowy „10” Finał WOŚP w Choceniu z Rekordem
12 stycznia 2014 roku odbył się XXII Finał WOŚP. W Choceniu Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy obchodziła mały jubileusz, grając
po raz dziesiąty za sprawą Sztabu utworzonego przy Społecznym Liceum Ogólnokształcącym im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Finałowe granie odbyło się w budynku Choceńskiego Centrum Kultury.
XXII Finał WOŚP w Choceniu rozpoczął się już o godzinie 8:00
zbiórką pieniędzy do puszek przez wolontariuszy i sprzedażą ciast.
Od godziny 15:00 w Choceńskim Centrum Kultury zbierano pieniądze w trakcie loterii
fantowej, sprzedaży popcornu, waty
cukrowej,
kawy,
herbaty, jak również licznych licytacji, podczas których
mieszkańcy gminy
Choceń
wylicytowali m.in. vouchery
na przelot balonem
i szybowcem, ufundowane przez Aeroklub Włocławski,
gadżety WOŚP, fanty związane z drużyną koszykówki Anwil
Włocławek. Największym zainteresowaniem cieszyła się licytacja tortów. Wielką atrakcją dla dzieci były zdjęcia z postaciami bajkowymi
i Mikołajem. Imprezę prowadzili Bartosz Delewski, Ariel Malinowski i
Dawid Dalmann.
Odbył się koncert Orkiestry Dętej ze Śmiłowic, występy wokalne
oraz taneczne przygotowane przez uczniów ze szkół podstawowych
w Śmiłowicach i Wilkowicach. Atrakcyjne występy artystyczne zaprezentowały dzieci z Przedszkola Niepublicznego w Choceniu. Publiczność bawiła się przy piosenkach w wykonaniu zespołu Społecznego
Liceum Ogólnokształcącego w Choceniu – Sweet Dream. Gościnnie
dla WOŚP w Choceniu wystąpił zespół Terpii & Magra oraz Greg Van
DJ. Największą atrakcją „Świątecznej Orkiestry” był występ zespołu Wpół do Bluesa, który wykonał koncert przebojów z rockowym
zabarwieniem. O godzinie 20:00 „odpaliliśmy” tradycyjne Światełko
do Nieba, ufundowane przez Przewodniczącego Rady Gminy Choceń, Pana Piotra Lewandowicza.
Dyrekcja Społecznego Liceum Ogólnokształcącego im. Kardynała
Stefana Wyszyńskiego oraz Sztab WOŚP w Choceniu pragnie podziękować wszystkim przyjaciołom choceńskiego Finału: Urzędowi
Gminy Choceń na czele z Panem Wójtem Romanem Nowakowskim i
Przewodniczącym Rady Gminy Choceń – Piotrem Lewandowiczem.
Dziękujemy dyrektorom i społeczności szkół podstawowych w Wilkowicach, Śmiłowicach i Choceniu, Radach Rodziców działających
przy SP i szkołach Ponadgimnazjalnych w Choceniu,
dyrektorowi i pracownikom
Choceńskiego Centrum Kultury, Przedszkolu Niepublicznemu w Choceniu, policjantom,
strażakom, wszystkim sponsorom,
wolontariuszom,
prowadzącym
oraz
artystom.
Serdeczne podziękowania także dla Zarządu Towarzystwa
Kultury Edukacji i
Promocji Gminy Choceń na czele z Panem
Prezesem Tomaszem
Olachem i skarbnikiem Panią Jadwigą Lewandowską za
pomoc w organizacji
Finału WOŚP w Choceniu.
XXII Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Choceniu zakończył się uzyskaniem rekordowej kwoty 12.033,94
zł. Dziękujemy i do zobaczenia w przyszłym roku podczas XXIII Finału
WOŚP. „Gramy do końca świata i jeden dzień dłużej”.
14
Dyrektor Szkoły: Tamara Mikołajczak
Szef Sztabu: Michał Sompolski
wiadomości choceńskie
Dzień Babci i Dziadka w
choceńskiej podstawówce
21. 01. 2014 obchodziliśmy Dzień Babci i
Dziadka.
Zaproszeni goście, rodzice oraz nauczyciele
przybyli na uroczystość do CCK w Choceniu.
Najmłodsze
wnuczęta
wyraziły
swoją
wdzięczność i miłość, recytując wiersze i
śpiewając piosenki. Natomiast klasy III przeniosły
wszystkich w zaczarowany świat bajki pt.
„Kopciuszek”. Zabrzmiało głośne „Sto lat! Były
życzenia i wspaniały tort, który w tym roku
ufundował Pan Wójt. Na koniec dzieci wręczyły
własnoręcznie pomalowane, gipsowe serduszka,
które były efektem wcześniejszego spotkania z
twórcą ludowym – p. A. Przybysz. Nad wszystkim
czuwali rodzice, na czele z trójkami klasowymi,
które aktywnie współorganizowały rodzinną
uroczystość.
Wychowawczynie kl. 0-III
TIK w Szkole Podstawowej w Choceniu czyli
,,Aktywna edukacja” i ,,Kompleksowe
wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli w
powiecie włocławskim”
• W celu uatrakcyjnienia procesu dydaktycznowychowawczego w roku szkolnym 2013/2014
przystąpiliśmy do programu ,,Aktywna edukacja”.
Jest to projekt ,,Wdrożenia podstawy programowej
kształcenia ogólnego w przedszkolach i szkołach”
współfinansowany ze Środków Unii Europejskiej
w ramach EFS. Nauczyciele, którzy biorą udział
w projekcie współpracują ze sobą w sieci, dzieląc
się dobrymi praktykami i radami. Nadrzędnym
celem tego programu jest umożliwienie uczenia
w taki sposób, o jakim marzy każdy nauczyciel z
powołania: angażującego ciekawość i myślenie,
motywującego,
aktywnego,
bazującego
na
współpracy a nie rywalizacji. Pierwsze spotkanie
nauczycieli pracujących w sieci odbyło się w naszej
szkole 15 lutego 2014 roku, było to spotkanie ,,sieci
współpracy dyrektorów”.
• W listopadzie 2013 roku przystąpiliśmy do
dwuletniego projektu ,,Kompleksowe wspomaganie
rozwoju szkół i przedszkoli w powiecie włocławskim”.
Celem tego projektu jest stworzenie systemowego
dokształcania nauczycieli. Opiekę merytoryczną nad
projektem sprawuje Ośrodek Rozwoju Edukacji, a
finansowany jest z funduszy Unii Europejskiej. Po
przeprowadzonej diagnozie potrzeb nauczycieli,
przy współpracy ze szkolnym organizatorem
rozwoju edukacji
opracowaliśmy Roczne Plany
Wspomagania Szkoły. W styczniu ruszyła sieć
współpracy dla szkolnych koordynatorów. W drugiej
połowie lutego rozpoczniemy zajęcia szkoleniowe dla
nauczycieli.
Dyrektor Szkoły-Anna Pawłowska
Zimowiska 2014 w choceńskiej podstawówce
W dniach 03 - 05 lutego 2014
w
Szkole Podstawowej w Choceniu były
zorganizowane zimowiska dla 90 uczniów.
W ramach korzystania z dóbr kultury
uczestnicy obejrzeli spektakl pt. „Piotruś
Pan” w Teatrze „Arlekin” w Łodzi. Aby
sprawdzić własne umiejętności plastyczne
i manualne, wykonywali samodzielnie
lalki w Pracowni Plastycznej Sizalu.
Sprawiło to dzieciom nie lada frajdę, a
lalka stanowi miłą pamiątkę z pobytu w
Łodzi. Żeby zadbać o dobrą formę ciała i
giętkość kręgosłupa, uczestnicy zimowisk
skorzystali z dwugodzinnego pobytu na
basenie w Gostyninie.
Jeden
dzień
zimowisk
został
przeznaczony na zapoznanie się z pracą
strażaka-ratownika. O tej jakże trudnej
i odpowiedzialnej misji opowiedział
uczniom Pan Marian Górka. W
czasie wizyty w CCK Biblioteka
podziwiali również panoramę
Chocenia z wieży widokowej.
Uczniowie,
jak
każdego
roku, zostali przeszkoleni z
udzielania pierwszej pomocy
przedmedycznej.
Na zakończenie odbyło się
spotkanie z karateką Piotrem
Dzierżanowskim – Mistrzem
Europy w Karate Tradycyjnym.
Zarówno chłopcy i dziewczynki z uwagą
słuchali, jaką drogą dochodzi się do
sukcesu, a także chętnie trenowali
podstawowe techniki karate. Wszyscy
uczestnicy zimowisk otrzymali każdego
dnia drugie śniadanie.
Aby można było w tak atrakcyjny
sposób spędzić czas, potrzebne było
wsparcie, które jak zawsze otrzymaliśmy.
Urząd Gminy pokrył koszty dwukrotnych
wyjazdów do Łodzi i Gostynina, a także
części biletów na basen. Prezes SHR
Czerniewice Pani Krystyna Delewska
przekazała nam nieodpłatnie bułki.
Wszystkim serdecznie dziękujemy.
Dyrektor Szkoły-Anna Pawłowska
W TROSCE O MIESZKAŃCÓW GMINY CHOCEŃ
Zmiany, do których musimy się dostosować wynikają z ustawy o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach, zwanej popularnie ustawą śmieciową.
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mechanizacji Rolnictwa Sp. zo.o. świadczący
usługi w Państwa Gminie na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych,
wychodzi tym zmianom naprzeciw.
Jednym z priorytetów naszego zakładu jest ochrona środowiska naturalnego.
Sortowanie odpadów oraz zbiórka surowców wtórnych to tylko niewielka część naszej
polityki proekologicznej. Dokładamy wszelkich starań, aby nieustannie podnosić
jakość świadczonych usług i jednocześnie minimalizować ich koszty, jakie ponoszą
nasi klienci, przekazując nam swoje odpady. Współpracując z nami zyskujecie
Państwo pewność, że zarówno wywóz śmieci i odpadów komunalnych, jak i ich
sortowanie wykonywane są rzetelnie, z zachowaniem najwyższych standardów w
zakresie gospodarowania odpadami. Nasze usługi świadczymy na terenie gmin
Choceń, Baruchowo, Boniewo i Fabianki.
Współpraca z przedstawicielami gminy Choceń pozwala na ciągłe usprawnianie
procesu zbierania odpadów komunalnych, niwelowania wszelkich błędów i
niedociągnięć, zaś inwestycje w nowszy bardziej wyspecjalizowany sprzęt pozwala na
sprawniejsze działanie na terenie Państwa Gminy. Obecnie w procesie zbierania odpadów
komunalnych wykorzystywany jest pojazd o dwukomorowym nadwoziu umożliwiający
jednoczesny odbiór
odpadów dwóch
różnych frakcji.
przyg.
ZGKiMR Sp. zo.o.
Baruchowo
15
wiadomości choceńskie
Spektakl w CCK
OGŁOSZENIA
Choceńskie Centrum Kultury - Biblioteka
zaprasza na spektakl Teatru Old Timers Garage
z Katowic pt. „RATUJ SIĘ KTO RODZI”
Spektakl odbędzie się 6 kwietnia (niedziela) o
godz.17.00 w Sali widowiskowej CCK.
Koszt biletu 20 zł
Głównymi bohaterami sztuki są Andy i
Roger. Andy to mężczyzna, jeszcze dosyć
młody, mający za sobą hulanki i swawole,
a przed sobą odpowiedzialność przez duże „O”. Wszystko za
sprawą przyszłego potomka. I niby wszystko powinno być dobrze,
gdyby nie jego najserdeczniejszy przyjaciel, Roger. Roger to penis.
Błyskotliwy, inteligentny, śmiały, o wielu twarzach wystawiający
swojego właściciela na wiele prób. Andy prowadzi rozmowy ze
swoim spersonifikowanym przyjacielem. Wspólnie szukają sposobu,
jak poradzić sobie z osamotnieniem, humorami ciężarnej żony i
czekającym go ojcostwem. Rolę mentora w tych zagadnieniach
pełni sam Roger. W napięciu oczekiwania na potomka pojawia się
oczywiście chwila słabości, którą skrzętnie chce wykorzystać Roger,
namawiając Andy’ego do „złego”.
Dlaczego warto wybrać się na spektakl? Bo to opowiastka
nieprzyzwoicie zabawna, urocza, przenikliwie inteligentna. Zabawne
dialogi, komiczne sytuacje, błyskotliwe komentarze do spraw
damsko-męskich, a do tego fenomenalna wiwisekcja męskiej natury
i postrzegania świata. To wszystko sprawia, że ta oryginalna sztuka
jest rozrywką z drugim dnem.
Ariel Malinowski
DZIAŁKI REKREACYJNE NAD JEZIOREM BORZYMOWSKIM
W związku z zamiarem przygotowania oferty handlowej,
osoby zainteresowane sprzedażą działek przy Jeziorze
Borzymowskim proszone są o kontakt z Urzędem Gminy
pod nr tel. 54 /284 66 17 lub osobiście w pokoju
nr 2 z p.Małgorzatą Piwowarek.
Zatrudnię na umowę zlecenie w okresie letnim
od kwietnia do października. Praca w weekendy
przy montażu sceny. Kontakt 793 981 931
Sprzedam 0,90 ha ziemii ornej (I i II klasa) w Choceniu, ul.
Parkowa 3b. Cena do uzgodnienia. Tel. 889 463 192
II Zimowa Wystawa Psów
Rasowych w Choceniu 2014r
W dniach 8 i 9 marca 2014r. w Hali Sportowej w Choceniu odbędzie
się II Zimowa Wystawa Psów Rasowych.
Podobnie jak w roku ubiegłym, wystawa jest organizowana przez
Związek Kynologiczny w Polsce Oddział we Włocławku a honorowy
patronat objął Wójt Gminy Choceń – Pan Roman Nowakowski.
Na tegoroczną wystawę zgłoszono około 800 psów. Na wystawie będzie można podziwiać psy takich ras jak: Buldog Francuski, Labrador
Retriever, Beagle, Chow-Chow, Yorkshire Terrier i wiele innych.
Małgorzata Piwowarek
16
Download

ŚWIAT ZNACZKÓW POCZTOWYCH