Metodický
pokyn
Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR
Č. 4/2006 z 19.5.2006
o programe rozvoja bývania obce a samosprávneho kraja
Ministerstvo
"ministerstvo")
výstavby
a regionálneho
rozvoja
Slovenskej
republiky
(ďalej
len
za účelom usmernenia postupu obcí a samosprávnych krajov pri vypracúvaní
programov rozvoja bývania
a v zmysle § 10, písm.e) zákona
Č.
575/2001 Z. z. o organizácii
činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov
vydáva
metodický pokyn o programe rozvoja bývania obce a samosprávneho kraja (ďalej len
"metodický pokyn").
Čl. 1
Predmet úpravy
Tento
schvaľovania
metodický
pokyn
a aktualizácie
upravuje
podrobnosti
o obsahu
a
postupe
spracovama,
programu rozvoja bývania obce a programu rozvoja bývania
samosprávneho kraja.
Čl. 2
(1) Tento metodický pokyn nespôsobuje
dokumentu,
žiadne právne účinky; má povahu odporúčajúceho
ktorý je určený pre obce a samosprávne kraje za účelom ich metodického
usmernenia pri vypracúvaní programov rozvoja bývania.
(2) Obce a samosprávne kraje postupujú pri vypracúvaní programov rozvoja bývania v súlade
so všeobecne záväznými právnymi predpismi.
Čl. 3
Obstarávanie programu rozvoja bývania
(1) Obec a samosprávny kraj obstarávajú program rozvoja bývania obce a program rozvoja
bývania samosprávneho kraja v súlade so zákonom
Č.
25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
(2) Program rozvoja bývania obce a program rozvoja bývania samosprávneho kraja môže byť
integrálnou
súčasťou
programu
hospodárskeho
rozvoja
a sociálneho
rozvoja
programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja samosprávneho kraja.
obce a
2
(3) Obstaraním programu rozvoja bývania sa vytvára predpoklad pre plánovitý rozvoj bývania
v obci a v samosprávnom kraji.
Čl. 4
Spracovanie programu rozvoja bývania
(1) Obec zabezpečuje spracovanie programu rozvoja bývania obce na základe § 4, ods.3, písm.j)
zákona
Č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
(2) Pre spracovanie programu rozvoja bývania samosprávneho kraja platia ustanovenia odseku 1
pnmerane.
(3) Spracovanie programu rozvoja bývania obce a programu rozvoja bývania samosprávneho
kraja zahŕňa
a) prípravu analytickej časti, ktorá obsahuje zhodnotenie súčasného stavu v oblasti bývania,
bilancovanie
potrieb rozvoja bývania a analýzu podmienok
a možností
pre rozvoj
bývania,
b) návrh programu rozvoja bývania a jeho prerokovanie,
c) dopracovanie návrhu programu rozvoja bývania na základe výsledkov jeho prerokovania
a schválenie programu rozvoja bývania.
(4) Ak je program rozvoja bývania súčasťou programu hospodárskeho
rozvoja a sociálneho
rozvoja obce alebo programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja samosprávneho
kraja,
jeho
spracovanie
hospodárskeho
bude
vychádzať
z postupov
pre
vypracovanie
rozvoja a sociálneho rozvoja a ustanovenia tohto metodického
programu
pokynu sa
použijú primerane.
Čl. 5
Podklady pre spracovanie programu rozvoja bývania
(1) Program rozvoja bývania vychádza z platnej územnoplánovacej dokumentácie.
(2) Podklady pre spracovanie programu rozvoja bývania sú najmä
a) štatistické
údaje o stave a vývoji obyvateľstva
a domácností,
o stave a využívaní
bytového fondu čerpané z výsledkov sčítania obyvateľov, domov a bytov,
b) vybrané
údaje z evidencie
obyvateľov
a bytov vedenej na mestských
úradoch,
c) údaje z registra obyvateľov Slovenskej republiky,
d) údaje z katastra nehnuteľností,
e) platná úzernnoplánovacia dokumentácia,
--
--
---
a obecných
3
f) program hospodárskeho
rozvoja a sociálneho rozvoja obce, program hospodárskeho
rozvoja a sociálneho rozvoja samosprávneho kraja, odvetvové koncepcie ústredných
orgánov
štátnej
a samosprávneho
správy,
koncepcie
rozvoja
jednotlivých
oblastí
kraja a iné programy týkajúce sa hospodárskeho,
života
obce
sociálneho alebo
kultúrneho rozvoja obce a samosprávneho kraja.
(3) V prípade návrhu na rozšírenie zastavaného územia obce a záber poľnohospodárskej
pôdy
a lesných pozemkov sa postupuje podľa osobitných predpisov. l)
Čl. 6
Program rozvoja bývania
(1) Program rozvoja bývania spravidla obsahuje
l.
Analytickú časť
A. Analýza súčasnej úrovne bývania,
B. Demografický vývoj a prognóza,
C. Ekonomické podmienky rozvoja bývania,
D. Bilancovanie potrieb rozvoja bývania,
E. Zhodnotenie možností územia pre rozvojové zámery.
II. Programovú časť
A. Rámcové ciele rozvoja bývania na obdobie 10 rokov,
B. Program rozvoja bývania na 5 rokov.
(2) Podrobnosti
o obsahu programu rozvoja bývania obce ustanovuje príloha
Č.
1. Obsah
programu rozvoja bývania obce pre obce s počtom pod 2000 obyvateľov, ktorý je uvedený
v prílohe
Č.
1 v časti L, môže byť primerane skrátený na rozsah nevyhnutný pre spracovanie
časti II.
(3) Ak sa dohodnú dve obce alebo viac obcí s počtom obyvateľov menším ako 2000, môžu mať
jeden spoločný program rozvoja bývania.
(4) Pre spracovanie programu rozvoja bývania samosprávneho kraja sa použije obsah programu
rozvoja bývania uvedený v prílohe
Č.
1 primerane.
1) Zákon Č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní pol'nohospodárskej pôdy a o zmene zákona Č. 245/2003 Z.z. o
integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
Spoločné metodické usmernenie Ministerstva pôdohospodárstva SR a Ministerstva výstavby a regionálneho
rozvoja SR pre orgány ochrany pol'nohospodárskej pôdy a orgány územného plánovania.
Zákon Č. 326/2005 Z.z. o lesoch.
4
(5) K spracovaniu
programu
rozvoja bývania samosprávneho
kraja
sa odporúča
využiť
Koncepciu územného rozvoja Slovenska a územný plán regiónu, k spracovaniu programu
r
rozvoja bývania obce sa odporúča využiť dokumentáciu územného plánu obce a územných
plánov zóny, príp. územnoplánovacie podklady.
(6) V prípade vhodných podmienok pre rozvoj bývania v obci môže obec v programe rozvoja
bývania riešiť aj zabezpečenie
niektorých
špecifických
foriem bývania
vyplývajúcich
z potrieb a požiadaviek samosprávneho kraja.
(7) Program rozvoja bývania obce prerokuje obec so samosprávnym krajom. Program rozvoja
bývania
samosprávneho
kraja prerokuje
samosprávny
kraj s príslušnými
obcami. Na
prerokovanie programu rozvoja bývania určí obec alebo samosprávny kraj primeranú lehotu,
ktorá by nemala byť kratšia ako 30 dní odo dňa doručenia návrhu na jeho prerokovanie.
(8) Prerokovanie programu rozvoja bývania oznámi obec, resp. samosprávny
kraj verejnosti
účinnou formou a spôsobom, ktorý je v mieste obvyklý. Návrh programu rozvoja bývania by
sa mal na 30 dní vystaviť na verejné nahliadnutie.
Verejnosť
je oprávnená
podať
pripomienky k návrhu programu rozvoja bývania.
Čl. 7
Schvaľovanie programu rozvoja bývania
Prerokovaný
odstránení
návrh programu
rozporov
schvaľuje
rozvoja bývania po vyhodnotení
stanovísk,
na úrovni obce obecné zastupiteľstvo
pripomienok
a
a na úrovni kraja
zastupiteľstvo samosprávneho kraja.
Čl. 8
Aktualizácia programu rozvoja bývania
cl) Obec a samosprávny
kraj každoročne vo 4. štvrťroku vyhodnotia
zabezpečovanie
úloh
z programu rozvoja bývania a v nadväznosti na dosiahnuté výsledky aktualizujú program
rozvoja bývania na nasledujúci rok a ďalšie roky.
(2) Program rozvoja bývania na nasledujúci rok (resp. dva roky) je vhodné pripraviť vo forme
konkrétnych projektov začínaných stavieb.
Čl. 9
Tento metodický pokyn schválil minister výstavby a regionálneho rozvoja SR dňa 19.5.2006.
Príloha Č. 1
metodického pokynu Ministerstva
výstavby a regionálneho rozvoja SR č
4/2006 z 19.5.2006 o programe rozvoja
bývania obce a samosprávneho kraja
Obsah
programu
rozvoja
bývania
obce
I. ANALYTICKÁ ČASŤ
A. Analýza súčasnej úrovne bývania
1. Zhodnotenie stavu bytového fondu
1.1. kvantitatívne údaje o bytovom fonde - počty bytov podľa druhu vlastníctva
(obecné, družstevné, fyzických osôb, iných subjektov) a užívania (vlastné
bývanie a prenájom) v členení
1.1.1. v bytových domoch,
1.1.2. v rodinných domoch,
1.1.3. v iných budovách.
1.2. kvalitatívna stránka bytového fondu
1.2.1. veková skladba,
1.2.2. veľkosť bytov podľa izbovitosti, obytnej a podlahovej plochy,
1.2.3. technické
vybavenie
bytov (spôsob
vykurovania,
vybavenosť
hygienickými zariadeniami, napojenie na plyn, el. energiu, verejný
vodovod, spôsob odkanalizovania)
1.2.4. materiál obvodových a nosných múrov,
1.2.5. údaje o počte zateplených bytov.
2. Zhodnotenie využívania bytového fondu
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
počty trvalo obývaných bytov,
počty trvalo neobývaných bytov a dôvody ich neo bývania,
porovnanie izbovitosti bytov s počtom osôb užívajúcich byt,
porovnanie počtu bytov s počtom domácností a zbilancovanie prebytku, resp.
nedostatku bytov,
2.5. zhodnotenie kvantitatívnej úrovne bývania v počte bytov na 1000 obyvateľov
v sídle,
2.6. zbilancovanie, ktorých bytov je prebytok a akých nedostatok.
B. Demografický vývoj a prognóza
1. Demografický vývoj za predchádzajúcich 10 rokov
1.1. počet obyvateľov, veková štruktúra, migrácia,
1.2. vývoj počtu a veľkosti domácností,
1.3. sobášnosť.
2. Demografická prognóza na nadchádzajúcich 5 a 10 rokov
2.1. predpokladaný vývoj obyvateľstva, migrácie a počtu
členovia majú trvalý pobyt v obci.
domácností,
ktorých
r
2
C. Ekonomické podmienky rozvoja bývania
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Príjmová situácia obyvateľstva, rozdelenie do príjmových skupín.
Počet nezamestnaných v sídle.
Predpoklady vývoja pracovných príležitostí v sídle a regióne.
Predpoklady vývoja zamestnanosti a príjmov obyvateľstva.
Zhodnotenie možností a finančnej účasti obyvateľstva pri obstarávaní bývania.
Možnosti financovania obecného nájomného sektoru a obnovy obecných nájomných
bytov.
D. Bilancovanie potrieb rozvoja bývania
1. Vyčíslenie súčasného nedostatku (prebytku) bytov v porovnaní s počtom domácností.
2. Vyčíslenie potreby bytov v 5, resp. 10 ročnom výhľade (v porovnaní s programom
vývoja domácností, resp. s korekciou na základe požiadaviek domácností alebo
prieskumu).
3. Rozčlenenie vyčíslenej potreby bytov podľa veľkosti bytov, vlastníckej formy a druhu
bývania (nájomné bývanie, bývanie vo vlastnom byte v bytovom dome, v rodinnom
dome, ďalšie formy bývania, zvláštne skupiny).
4. Reálne zbilancovanie očakávanej obnovy bytového fondu v 5 ročnom a 10 ročnom
výhľade (počty bytov, finančná náročnosť) s prihliadnutím na plánovitú revitalizáciu
obytného prostredia v jednotlivých okrskoch sídla.
E. Zhodnotenie možností územia pre rozvojové zámery
1. Posúdenie dostupnosti pozemkov pre rozvoj bývania podľa platnej územnoplánovacej
dokumentácie (územného plánu regiónu, územného plánu obce, územného plánu
zóny).
2. Posúdenie nárokov na výstavbu technickej infraštruktúry v jednotlivých lokalitách.
3. Návrh najvhodnejších lokalít pre výstavbu a opatrení na ich prípravu (príprava
geometrických plánov, výkup pozemkov, zabezpečenie projektov).
II. PROGRAM ROZVOJA BÝVANIA
A. Rámcové ciele rozvoja bývania na obdobie 10 rokov
1. Kvantifikácia potrieb výstavby nových bytov v členení
1.1. rodinné domy,
1.2. verejný nájomný bytový sektor, v tom štartovacie byty pre mladé rodiny,
1.3. súkromný nájomný bytový sektor,
1.4. špecifické formy bývania (pre občanov v hmotnej alebo sociálnej núdzi, pre
skupiny seniorov, alternatívne bývanie pre skupiny občanov so zvláštnym
sociálnym postavením ako sú napr. neplatiči nájomného, mladí ľudia opúšťajúci
zariadenia sociálnej starostlivosti, občania po výkone trestu, ľudia bez domova
a pod.).
2. Ciele v obnove bytového fondu a revitalizácii obytného prostredia.
3. Príprava lokalít pre bytovú výstavbu a ich zainvestovanie technickou infraštruktúrou.
4. Opatrenia na skvalitnenie hospodárenia s bytovým fondom.
5. Stratégia zabezpečenia finančných zdrojov na realizáciu zámerov z bodov 1 až 4.
3
B. Program rozvoja bývania na 5 rokov
1. Kvantifikácia plánovanej výstavby (podľa štruktúry) na jednotlivé roky.
2. Návrh lokalít určených na výstavbu a postupu výstavby - etapizácia na jednotlivé
roky.
3. Návrh zabezpečenia technickej infraštruktúry - kvantifikácia finančných nákladov
a určenie zdrojov financovania.
4. Návrh cieľov v obnove bytového fondu na jednotlivé roky.
5. Stratégia uskutočňovania cieľov, časový harmonogram postupových krokov
5.1. schválenie programu rozvoja bývania obecným, resp. krajským zastupiteľstvom,
5.2. stanovenie každoročných cieľov vo výstavbe,
5.3. časový postup prípravy pozemkov,
5.4. návrh zabezpečovania finančných zdrojov,
5.5. stanovenie termínov začínania a dokončenia stavieb technickej infraštruktúry,
5.6. stanovenie termínov začínania a dokončenia bytových stavieb (prípadne aj
stavieb občianskej vybavenosti) v jednotlivých rokoch,
5.7. začínanie a dokončenie obnovy objektov bytových domov vo vlastníctve obcí.
VZOR
(uviesť identifikačné údaje obce, správcu, SVB a NP)
Ministerstvo dopravy, výstavby
a regionálneho rozvoja SR
Oddelenie ekonomiky bývania
Ing. Erika Martincová
Námestie slobody č. 6
P.O.BOX 100
810 05 Bratislava
V
dňa
.
Vec:
Žiadosť o uvoľnenie kolaudačnej raty
Zmluvou o číslo
nám bola poskytnutá dotácia na stavbu:
(uviesť názov stavby podľa zmluvy s ministerstvom)
V súlade s uvedenou
zmluvou Vám zasielame právoplatné
(originál, resp. overenú fotokópiu) číslo
dňa..
kolaudačné rozhodnutie
, ktoré nadobudlo právoplatnosť
. Zároveň Vás žiadame o uvoľnenie kolaudačnej raty na uvedenú stavbu.
S pozdravom
(meno, priezvisko a podpis)
štatutárneho zástupcu
Prílohy:
1x kolaudačné rozhodnutie
Pozn.: pri zmluvách o pridelení dotácie na odstránenie systémovej poruchy, kde nebolo
vydané stavebné povolenie, ale na základe oznámenia k ohláseniu stavebnej úpravy bolo
vydané oznámenie stavebného úradu, že proti uskutočneniu stavebnej úpravy nemá námietok,
žiadateľ predkladá namiesto kolaudačného rozhodnutia zápis o odovzdaní a prevzatí stavby.
VZOR
(uviesť identifikačné údaje obce, správcu, SVB a NP )
Ministerstvo dopravy, výstavby
a regionálneho rozvoja SR
Oddelenie ekonomiky bývania
Ing. Erika Martincová
Námestie slobody č. 6
P.O.BOX 100
810 05 Bratislava
V
dňa
.
Vec:
Žiadosť o predíženie termínu ukončenia stavby
Zmluvou o číslo
nám bola poskytnutá dotácia na stavbu:
(uviesť názov stavby podľa zmluvy s ministerstvom)
V súlade s dodatkom číslo....
k zmluve o dielo so zhotoviteľom číslo
.
Vás žiadame o predlženie termínu ukončenia stavby do ..... ..... ........ .... (uviesť mesiac / rok)
a následne termínu kolaudácie stavby do
( uviesť mesiac / rok) z nasledovných
dôvodov
.
(uviesť dôvody, prečo stavba nemôže byt' ukončená v termíne určenom v zmluve o poskytnutí
dotácie).
S pozdravom
(meno, priezvisko a podpis)
štatutárny zástupca
Prílohy:
- dodatok
Č .....
k ZOD
Download

Metodický pokyn