PROGRAM WYCHOWAWCZY
GIMNAZJUM NR 33
w Gdańsku
w roku szkolnym 2014/2015
MISJA SZKOŁY
„ŚWIATU, LUDZIOM, SOBIE”
Program wychowawczy jest realizacją misji szkoły.
CELE OGÓLNE:
1. Kształtowanie postawy samorządności i odpowiedzialności wobec siebie,
rodziny i grupy społecznej
2. Kształtowanie postawy otwartości i wraŜliwości na potrzeby drugiego
człowieka
3. Kształtowanie postawy zdrowego stylu Ŝycia
4. Kształtowanie umiejętności radzenia sobie z zagroŜeniami współczesnego
świata
5. Kształtowanie poczucia świadomości obywatelskiej i postaw patriotycznych
do własnego regionu i kraju
6. Kształtowanie świadomości ucznia jako Europejczyka, obywatela świata
i mieszkańca Ziemi
7. Kultywowanie tradycji i obrzędowości szkolnych
8. Przygotowanie do uczestnictwa w kulturze
9. Kształtowanie postaw proekologicznych i właściwych zachowań wobec
otaczającej przyrody
2
TREŚCI
1. Kształtowanie postawy samorządności i odpowiedzialności wobec
siebie, rodziny i grupy społecznej
•
wybory opiekuna i przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego
•
stworzenie warunków do rozwijania samorządności poprzez:
- współpracę z samorządem Liceum nr 24
- wyjazd uczniów do Sejmu RP
- udział w Radzie Młodych
•
poznawanie Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych
wolności
•
wyrabianie poczucia odpowiedzialności za siebie i grupę oraz szacunku
dla członków społeczności klasowej, szkolnej i pozaszkolnej
•
kształtowanie umiejętności pracy w grupie i pomagania sobie nawzajem
•
propagowanie postaw, zachowań i systemu wartości opartych na takich
filarach jak: tolerancja, patriotyzm, altruizm, szacunek dla tradycji rodzimej
i innych społeczności, prawda, dobro
•
motywowanie do samodzielnego działania i dokonywania wyborów
•
preorientacja zawodowa (dni otwarte, badania pod kątem predyspozycji
do zawodu)
•
rozumienie znaczenia rodziny w Ŝyciu człowieka i swojej w niej roli
•
wyrabianie szacunku dla członków rodziny i społeczności
•
poszukiwanie bezkonfliktowych rozwiązań sytuacji i rozumienie potrzeby
szukania pomocy osób dorosłych
•
rozumienie konieczności ponoszenia konsekwencji swoich działań
•
kształtowanie postawy asertywnej
•
dbałość o estetykę wyglądu – jednolity strój szkolny
2. Kształtowanie postawy otwartości i wraŜliwości na potrzeby drugiego
człowieka
3
•
kształtowanie postawy gotowości pomagania w najbliŜszym otoczeniu rówieśnicy, rodzina
•
uczenie odpowiedzialności za podjęte zobowiązania
•
nauka tolerancji, akceptacji, przełamywania barier i opieki nad uczniami
niepełnosprawnymi
•
uspołecznienie w środowisku lokalnym poprzez:
- współpracę z parafią
- pomoc kolegom z klasy i młodszych klas
- podejmowanie inicjatyw proponowanych przez Radę Osiedla (Festyn
Osowiada)
- spotkania z rodzicami o ciekawych zawodach
- współprowadzenie zajęć w świetlicy socjoterapeutycznej
- odwiedziny w schronisku dla zwierząt
- współpraca z Pomorskim Hospicjum Dziecięcym
- współpraca z Akademią „Talent”
- współpraca z przedszkolem „Rośnij radośnie”
•
budowanie więzi osób, które łączy tzw. dobry cel – działanie w kole
wolontariatu
3. Kształtowanie postawy zdrowego stylu Ŝycia
•
dbanie o higienę osobistą i otoczenia
•
poznawanie
zagroŜeń
cywilizacyjnych
-
hałas,
zanieczyszczenie
środowiska, choroby cywilizacyjne (alergie, otyłość, choroby układu
krąŜenia, nowotwory)
•
poznawanie zasad racjonalnego odŜywiania oraz skutków anoreksji,
bulimii i otyłości
•
promocja zdrowego trybu Ŝycia poprzez organizację Dnia Zdrowia
(spotkanie z pielęgniarką, konkursy o tematyce zdrowotnej, plakaty,
wykłady)
•
udział w programie zdrowotnym „6-10-14 dla Zdrowia”
•
realizacja programu „Trzymaj formę”
•
propagowanie aktywnego stylu Ŝycia i róŜnych form rekreacji
•
propagowanie róŜnorodnych form spędzania czasu wolnego
4
•
uczestnictwo w zajęciach rozwijających sprawność fizyczną (zajęcia
lekcyjne, koła zainteresowań, obozy sportowe, wycieczki rowerowe)
•
udział w turniejach i rozgrywkach sportowych (szkolnych i pozaszkolnych)
4. Kształtowanie
umiejętności
radzenia
sobie
z
zagroŜeniami
współczesnego świata
•
przestrzeganie zasad i norm bezpieczeństwa obowiązującego w szkole
i poza szkołą
•
poznanie zasad udzielania pierwszej pomocy w najczęstszych urazach
•
poszerzanie wiedzy z zakresu odpowiedzialności prawnej nieletnich
(spotkania z policją i StraŜą Miejską)
•
poznanie
sposobów
przeciwdziałania
zagroŜeniom
i
pułapkom
współczesnego świata takim jak: nikotyna, alkohol, narkotyki, leki
psychotropowe, sekty, terroryzm, internet, gry komputerowe, patologie
w rodzinie, depresje, AIDS itp.
•
realizacja programu „Wybierz śycie, Zrób Pierwszy Krok”
•
realizacja programu „Bezpieczny Internet”
5. Kształtowanie
poczucia
świadomości
obywatelskiej
i
postaw
patriotycznych do własnego regionu i kraju
•
poznawanie kultury i historii naszego miasta (wycieczki z przewodnikiem)
•
rozwijanie wiedzy o kulturze własnego regionu i jej związki z kulturą
narodową
•
ugruntowanie poczucia toŜsamości narodowej poprzez rozwój toŜsamości
regionalnej (realizacja programu „Szlakiem Menonitów”
•
poznanie instytucji uŜyteczności publicznej na terenie dzielnicy, miasta,
regionu, i ich roli w Ŝyciu społecznym, ekonomicznym i kulturalnym
•
podejmowanie działań na rzecz środowiska lokalnego
•
poznawanie miejsc historycznych i piękna kraju poprzez wycieczki
turystyczno - krajoznawcze
•
kształtowanie szacunku do kultury i tradycji polskich
5
•
rozwijanie i wykazywanie szacunku Wielkim Polakom - artystom, uczonym,
politykom
•
wskazywanie na postawy godne naśladowania
•
rozumienie znaczenia symboli narodowych w polskiej kulturze i obyczajach
•
kształtowanie właściwych postaw, zachowań i szacunku do symboli
narodowych
•
wykazywanie się poprawnym zachowaniem w czasie uroczystości
szkolnych i państwowych oraz w miejscach pamięci narodowej
•
poszukiwanie formuły dla obchodów świąt narodowych i rocznic (udział
w obchodach Grudzień ‘70)
•
kształtowanie postaw do Ŝycia w wolności i demokracji
6. Kształtowanie świadomości ucznia jako Europejczyka, obywatela świata
i mieszkańca Ziemi
•
budzenie uznania dla dziedzictwa kultury europejskiej i światowej
•
wyrabianie poczucia akceptacji dla kultury i obyczajów w innych krajach
•
wyrabianie tolerancji dla inności i szanowanie poglądów głoszonych przez
innych ludzi
•
propagowanie postaw solidarności z potrzebującymi na całym świecie
•
nawiązywanie kontaktów z młodymi ludźmi za granicą, wymiana uczniów
ze
szkołą
w
Poczdamie
i
Londynie,
projekty
multimedialne
i korespondencja
•
przygotowanie do Ŝycia w społeczeństwie demokratycznym
•
realizacja programu przybliŜającego kulturę i tradycję krajów europejskich
i innych krajów świata (Dzień Amerykański, Dzień Niemiecki)
7. Kultywowanie tradycji i obrzędowości szkolnych
•
przygotowanie do nadania imienia szkole
•
tworzenie tradycji obchodów dnia patrona
•
rozwijanie więzi uczuciowej ze swoją szkołą
•
poszukiwanie nowych formuł funkcjonowania samorządu uczniowskiego
6
•
realizacja projektów: Absolwent, Dzień Otwarty Szkoły
•
rozwijanie idei integracji młodzieŜy gimnazjum poprzez:
- wspólne przygotowywanie imprez i uroczystości szkolnych
- obozy sportowe
- obozy integracyjne
•
kultywowanie tradycji szkolnych:
- Ślubowanie klas pierwszych
- Uroczystość nadania imienia szkole
- Dzień Chłopaka
- Andrzejki
- Mikołajki
- Wigilia
- Walentynki
- Dzień Kobiet, Dzień Wiosny
- Dzień Sportu
- Bal Gimnazjalisty
•
współudział absolwentów w organizacji Festiwalu Piosenki Europejskiej
•
współpraca ze szkołami ponadgimnazjalnymi
•
współpraca z Uniwersytetem Gdańskim i Politechniką Gdańską
•
udział w „młodzieŜowych spotkaniach z medycyną” organizowanych przez
Gdański Uniwersytet Medyczny i Okręgową Izbę Lekarską.
8. Przygotowanie do uczestnictwa w kulturze
•
poznanie
dorobku
wielkich
twórców
narodowych,
europejskich
i światowych
•
odwiedzanie miejsc tradycji i martyrologii narodowej
•
przygotowanie do korzystania ze środków medialnych
•
wdraŜanie do aktywnego wykorzystywania talentów na rzecz szkoły
(dekoracje, wystrój, gazetka)
•
udział w konkursach o zasięgu szkolnym, regionalnym, miejskim,
wojewódzkim, ogólnopolskim
•
integracja uczniów o zainteresowaniach humanistycznych
7
•
aktywne uczestnictwo w organizacji uroczystości, imprez szkolnych
oraz środowiskowych
•
realizacja Projektów Edukacyjnych
•
realizacja projektów lingwistycznych, literackich, teatralnych, czytelniczych
i filmowych
•
współpraca z Pałacem MłodzieŜy i Biblioteką Wojewódzką w Gdańsku
•
współpraca z instytucjami (opera, galerie, muzea, kina, filharmonia, teatr)
•
poszerzanie oferty szkoły o sobotnio – niedzielne wyjścia do teatru, opery
i filharmonii
•
realizacja projektu adresowanego do całej społeczności szkolnej poprzez
stałą współpracę z Operą Bałtycką (Muzyczne lekcje edukacyjne)
9. Kształtowanie postaw proekologicznych i właściwych zachowań wobec
otaczającej przyrody
•
udział w akcjach na rzecz ochrony środowiska (Sprzątanie Świata, Dzień
Ziemi, akcja zbiórki baterii i zakrętek plastikowych i makulatury)
•
współpraca z firmami: Reba, Stena Sp zoo.
•
udział w akcjach pomocy dla zwierząt
•
współpraca ze Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt
•
kształtowanie nawyków estetyki własnego otoczenia
•
poznanie
czynników
wpływających
negatywnie
na
środowisko
i zapobieganie jego degradacji (segregacja odpadów)
•
wskazanie zaleŜności między stanem środowiska a zdrowiem człowieka
8
Tematyka godzin wychowawczych – kl. I
1. Organizacja Ŝycia klasy. Zasady ewakuacji.
2. Zapoznanie ze statutem, regulaminem szkoły i ocenianiem zachowania.
3. Stefan Banach – nasz patron.
4. Hałas i jego źródła w moim otoczeniu.
5. Co to jest „Sprzątanie Świata”?
6. Moje marzenia i oczekiwania w nowej szkole.
7. Wiem co znaczy słowo „integracja”, ale czy je rozumiem?
8. Tolerancja, akceptacja, przełamywanie barier i pomoc niepełnosprawnym.
9. Przemoc i dokuczanie to teŜ oblicza agresji. Bezkonfliktowe rozwiązywanie
problemów.
10. „Światu, ludziom, sobie” – misja szkoły.
11. Nasze postawy wobec symboli narodowych wyrazem miłości do ojczyzny.
12. Internet – dobrodziejstwo czy zagroŜenie.
13. Moje zainteresowania.
14. Ocena pracy i zachowania w I semestrze.
15. Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności.
16. Techniki efektywnego uczenia się i sposoby relaksacji.
17. Obowiązki
obywatelskie
–
przygotowanie
do
wyborów
opiekuna
i przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego.
18. Jak radzić sobie ze stresem szkolnym?
19. Cudze chwalicie swego nie znacie – „wycieczka” po Gdańsku.
20. Sztuka odmawiania - postawy asertywne.
21. Poszanowanie wspólnego dobra i odpowiedzialność za nie.
22. Ocena pracy i zachowania w roku szkolnym.
23. Moje plany wakacyjne - bezpieczne wakacje.
Pozostałe godziny do dyspozycji wychowawcy.
9
Tematyka godzin wychowawczych – kl. II
1. Organizacja Ŝycia klasy. Zasady ewakuacji.
2. Stefan Banach – nasz patron.
3. Hałas i jego źródła w moim otoczeniu.
4. Co to jest „Sprzątanie Świata”?
5. Tolerancja, akceptacja, przełamywanie barier i pomoc niepełnosprawnym.
6. Jak uzyskać dobre wyniki w nauce?
7. Wiem co znaczy słowo „integracja”, ale czy je rozumiem?
8. Doskonalenie technik uczenia się.
9. Nasze postawy wobec symboli narodowych wyrazem miłości do ojczyzny.
10. Jak zyskać przyjaciół i powodzenie w Ŝyciu?
11. Aktywne słuchanie podstawą dobrej współpracy.
12. Ocena pracy i zachowania w I semestrze.
13. Internet – dobrodziejstwo czy zagroŜenie.
14. Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności.
15. W zdrowym ciele, zdrowy duch.
16. Cudze chwalicie swego nie znacie – „wycieczka” po Gdańsku.
17. Moja rodzina – prawa i obowiązki
18. Obowiązki
obywatelskie
–
przygotowanie
do
wyborów
opiekuna
i przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego.
19. Dlaczego młodzi biorą narkotyki?
20. Kreowanie postawy asertywnej.
21. Przemoc i dokuczanie to teŜ oblicza agresji. Bezkonfliktowe rozwiązywanie
problemów.
22. Jak spędzam wolny czas?
23. Oceniamy pracę i zachowanie w II semestrze - bezpieczne wakacje.
Pozostałe godziny do dyspozycji wychowawcy.
10
Tematyka godzin wychowawczych – kl. III
1. Organizacja Ŝycia klasy. Zasady ewakuacji.
2. Stefan Banach – nasz patron.
3. Co to jest „Sprzątanie Świata”?
4. Wiem co znaczy słowo „integracja”, ale czy je rozumiem?
5. Poznajemy zasady obowiązujące na egzaminie gimnazjalnym.
6. Moja hierarchia wartości.
7. Rola autorytetów w Ŝyciu człowieka.
8. Kultura a subkultura.
9. Nasze postawy wobec symboli narodowych wyrazem miłości do ojczyzny.
10. Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności.
11. Oceniamy nasze zachowanie i wyniki w nauce w I semestrze.
12. Internet – dobrodziejstwo czy zagroŜenie.
13. Obowiązki
obywatelskie
–
przygotowanie
do
wyborów
opiekuna
i przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego.
14. Anoreksja i bulimia – czy mi zagraŜa?
15. Zdrowie, a mój przyszły zawód.
16. Przemoc i dokuczanie to teŜ oblicza agresji. Bezkonfliktowe rozwiązywanie
problemów.
17. Dostrzeganie problemu i poszukiwanie skutecznej pomocy.
18. Moje cele, pragnienia, moja przyszłość – ciekawe zawody. Zanim wybierzesz
swoją drogę Ŝyciową.
19. Zasady rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych
20. Przed decyzją wyboru szkoły.
21. Wkrótce wejdę do nowej grupy.
22. Oceniamy nasze osiągnięcia - bezpieczne wakacje.
Pozostałe godziny do dyspozycji wychowawcy.
11
Download

tutaj - Gimnazjum nr 33 w Gdańsku