

Öğretmenler, geleceğin mimarlarıdır.
Öğretmen bir yandan bilgi, beceri ve
tutumlarıyla öğrencilerinin eğitimi görevini
yürütürken diğer yandan davranışları ile
onları etkiler.
Öğretmenin samimi, anlayışlı sabırlı olması
öğrenciyi olumlu düşünmeye sevk edecek,
aksi davranışlar ise öğrenci üzerinde
olumsuz etki yaratacaktır.


Öğretme-öğrenme sürecinde yer alan
unsurlar içerisinde kendisine verilen görev
ve sorumluluklar bakımından en önemli
unsur hiç şüphesiz ki öğretmenlerdir.
Kalkınmanın ve çağdaşlaşmanın en önemli
girdisi iyi yetiştirilmiş insan gücüdür.
Nitelikli insan gücünü yetiştiren ise, nitelikli
öğretmendir.


Öğretmenlik, bilgi ve becerilerin yanı sıra
tutum ve düzenli alışkanlıkları da gerektiren
bir meslektir.
Bu nedenle okullarda öğrenim gören
öğretmen adaylarının meslekle ilgili değer
ve tutum kazanmaları da, en az bilgi kadar
gereklidir.
 Öğretmen



sınıf yönetiminin en etkili
öğesidir. Etkili bir sınıf yöneticisi olarak
öğretmenden;
Sınıfın, eğitim için hazırlanması,
Sınıf kurallarının, öğrencilerle belirlenip
öğrencilere benimsetilmesi,
Öğretimin düzenlenip sürdürülmesi ve
öğrencilerin
uygun
davranışlarının
sağlanması beklenmektedir,








Bilgi,
Yetenek,
Hitabet,
Örnek olma,
Koşulsuz sevgi,
Ahlaklı olma,
Yeniliklere açık olma,
Mesleğini sevme,






Mesleki ve Genel Kültür Yeterliliği,
Öğreticilik Yeterliliği,
Uzmanlık Yeterliliği,
Sosyal Yeterlilik,
Yönetici Yeterliliği,
Zihin ve Karakter yeterliliği,




Alanında yeterli bilgi birikimine sahip
olmalıdır,
Bildiklerini öğrencilerine aktarabilmelidir,
Alanıyla ilgili yenilikleri yakından takip
etmeli ve bilgilerini güncellemelidir,
Öğrencilerini
nesnel
olarak
değerlendirebilecek
ölçme-değerlendirme
bilgisine sahip olmalıdır…









Çevresine ve öğrencilerine davranışlarıyla
model olmalıdır,
Güzel ahlâklı olmalıdır,
Kendisiyle barışık olmalıdır,
Çalışkan ve üretici olmalıdır,
Türkçe’yi doğru, güzel ve etkili kullanmalıdır,
Lider ve yönetici olmalıdır,
Dış görünüşüne özen göstermelidir,
Beden dilini iyi kullanmalıdır
Meraklı, araştırmacı olmalı; gazete, dergi, kitap
okumalıdır…





Derslerine planlı ve hazırlıklı girmelidir,
Sınıfını iyi yönetmeli, sınıf içi düzeni ve
disiplini sağlayabilmelidir,
Derslerine zamanında girmelidir,
Öğrencilerini derste aktif kılacak stratejileri
benimsemelidir,
Öğrencilerinin gelişim dönemlerinin
özelliklerini bilmeli ve durumlarına uygun
davranış geliştirmelidir…

Öğrencisini her yönüyle tanımalıdır,
Öğrencilerini sevmeli, sevdiğini hissettirmelidir,
Öğrencilerine bilgi aktaran değil, onları bilgiye
ulaştıran olmalıdır,
Öğrencileri arasında ayrım yapmamalıdır,
Öğrencilerine verdiği sözleri tutmalıdır,
Öğrencilerini notla tehdit etmemelidir,
Öğrencilerine karşı iyi bir dinleyici olmalıdır,

Öğrencilerinin problemleri ile ilgilenmelidir,







Etkili ve başarılı bir öğretim ortamının şartı,
iyi bir sınıf yönetimidir.
Aynı sınıfta;
Bazı öğretmenler niçin diğer
arkadaşlarından daha iyi sınıf
yönetirler?
Aynı sınıfta;
Öğrenciler niçin bazı öğretmenlere oldukça
farklı davranış gösterirler?Bazılarını daha çok
severler?
Aynı sınıfta;
Niçin bazı öğretmenler zevkle ve huzurla ders
yaparken diğerleri bitmiş, bezmiş bir halde
dersten çıkarlar?






Öğrencinin ilgisini çeker,
Derse ilgiyi artırır,
Öğrenmeyi kolaylaştırır,
Öğrenmeyi kalıcı kılar,
Öğrencinin derse aktif katılımını sağlar,
Ders daha keyifli işlenir…











Olumsuz başlangıç,
Olumsuz öğretmen davranışları,
Öğretmenin göreve yeni başlamış olması,
Akran gurupları,
Öğretmenin sınıf yönetim modeli,
Okul ve çevrenin yapısı,
Aileden kaynaklanan sebepler (ilgisizlik…)
İlgi çekme isteği,
Öğrenci kişilikleri,
Kurallarla ilgili yanlışlıklar,
Ödül eksikliği,











Tepki göstermek (fark ettiğinizi göster),
Yanına gitmek,
Olumsuz davranışın nedenini anlamak…,
Görmezlikten gelmek,
Sorumluluk vermek,
Kulağa fısıldamak,
Kişisel sorular yöneltmek,
Zamanında uyarı,
Gelişim dönemlerini bilmek,
Konuşmak,
Hatayı yapana çözdürmek,











Öğrencilere isimleri ile hitap edin,
Öğrencilerin kişisel sorunları ile ilgilenin,
Sınıfta demokratik bir ortam oluşturun,
Sınıfta ödül ve cezayı etkili ve dengeli kullanın,
Öğrencilerin size yardım etmelerine izin verin,
Öğrencilerin önemli olduklarını hissettirin,
Ciddi ve kararlı olun,
Öğrencilerin olumlu yönlerini onaylayın,
Ayakta olmaya özen gösterin,
Yargılamayın,
Model olun,
KATILIMLARINIZ
İÇİN
TEŞEKKÜRLER
Download

etkili öğretmenlik ve sınıf yönetimi