Sprawozdanie Burmistrza Łęcznej z pracy między sesjami
Sesja Rady Miejskiej
w dniu 17 września 2014 roku
29.07.2014 r.
1. Uczestniczyłem w posiedzeniu komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na nauczyciela
mianowanego.
/Egzamin złożyli Pani Ewa Czerniak i Pani Renata Socha-Szymaniak –nauczyciele Zespołu Szkół Nr 1 w Łęcznej, Pani Ewelina
Król – nauczyciel Przedszkola Publicznego Nr 2 w Łęcznej oraz Pani Ilona Wójcik nauczyciel Przedszkola Publicznego Nr 3
w Łęcznej/
31.07.2014 r.
1. Odbyło się spotkanie z dyrektorami Przedszkoli Publicznych prowadzonych przez Gminę Łęczna.
2. Udział Zastępcy Burmistrza w spotkaniu warsztatowym w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim na temat interpretacji przepisów
określonych ustawą – Prawo wodne, a tym samym zmian kształtujących warunki wprowadzania ścieków do wód lub do
ziemi w celu osiągnięcia stanu zgodności z prawem unijnym.
3. Uczestniczyłem w XXI posiedzeniu Rady Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Polesie” w Cycowie.
/Na posiedzeniu została dokonana ocena złożonych wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Małe Projekty”/
4. Uczestniczyłem w konferencji otwierającej projekt „Król jest tylko jeden! Szlak Jana III Sobieskiego jako transgraniczny
produkt turystyczny” w Urszulinie.
/Projekt dotyczy transgranicznej współpracy partnerskiej pomiędzy Polską i Ukrainą w celu wytyczenia m.in. wspólnych szlaków
turystycznych wyposażonych w jednolity system małej architektury turystycznej/
01.08.2014 r.
Udział Zastępcy Burmistrza w spotkaniu przedmeczowym w Komendzie Powiatowej Policji w Łęcznej dotyczącym zapewnienia
bezpieczeństwa w trakcie trwania imprezy masowej na stadionie GKS Górnik Łęczna, zaplanowanej na dzień 04.08.2014 r.
1
06.08.2014 r.
1. Odbyło się spotkanie z przedstawicielami Związku Miast Polskich dotyczące wstępnych założeń do studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Łęczna.
2. Przedłużono zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych (piwo, wino, wódka) :
- w sklepie w Starej Wsi Kolonia 48 B – CPN dla Viggo Sp .z o.o.
- w sklepie przy ul. Wiklinowej 15 dla p. Ludwika Juszczyk.
07.08.2014 r.
Wydano zarządzenie w sprawie przeprowadzenia kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim w Łęcznej.
/dotyczy przeprowadzenia kontroli zarządczej w zakresie finansowania projektu „Wirtualne Powiaty. Budowa Społeczeństwa
Informacyjnego na Lubelszczyźnie. Etap III”. Kontrola odbyła się w dnia od 07.08 – 28.08.2014 r./
11.08.2014 r.
1. Wydałem zarządzenie w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej mienie komunalne w drodze bezprzetargowej.
/dotyczy zbycia nieruchomości gruntowych w m. Łęczna, oznaczone wg ewidencji gruntów numerami działek: 2688/20 o pow. 82
m2, 2688/22 o pow. 99 m2 i 2688/24 o pow. 28 m2 na rzecz Regionalnego Centrum Handlowego „Wamex” za kwotę 41.000,00 zł
+ VAT/
2. Wydałem zarządzenia w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej mienie komunalne i przeznaczonej do
sprzedaży:
 dotyczy sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości położonej w m. Łęczna w pobliżu
ulicy Przemysłowej oznaczonej numerem ewidencyjnym 2354/24 o pow. 1472 m 2, nieruchomość przeznaczona
według miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod usługi handlu i rzemiosła, cena nieruchomości
105.000,00 zł + VAT;
 dotyczy sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości położonej w m. Łęczna przy ul. Al.
Jana Pawła II 79 oznaczonej numerem ewidencyjnym 2675/2 o pow. 1906 m2, nieruchomość przeznaczona według
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę jednorodzinną z funkcją uzupełniającą handel,
nieuciążliwe rzemiosło wbudowane, cena nieruchomości 138.000,00 zł + VAT.
3. Uczestniczyłem w konferencji „10 lat Wspólnej Polityki Rolnej oraz przygotowanie instytucji i wnioskodawców do wdrażania
nowego PROW 2014-2020” na zaproszenie Powiatowego Biura Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
w Łęcznej.
2
4. Odbył się odbiór placu zabaw w miejscowości Łuszczów Kolonia.
5. Podpisałem umowę z PARKO s.j. Zbigniew Redzik, Adam Grzywa, Joanna Moniak na modernizację drogi w miejscowości
Witaniów tj. drogi gminnej 105175L.
/wartość umowy 117501,90 zł brutto/
12.08.2014 r.
1. Wydałem zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej mienie komunalne i przeznaczonej do
oddania w najem.
/do najmu w drodze przetargu ustnego nieograniczonego przeznacza się pomieszczenie piwniczne nr 27 o pow. 49,33 m 2 położone
w budynku przy ul. Jaśminowej 4 w Łęcznej, pomieszczenie przeznaczone jest na prowadzenie pomocy społecznej dla
mieszkańców gminy Łęczna, minimalna miesięczna stawka czynszu wynosi 0,01 zł/m 2 + VAT miesięcznie/
2. Wydałem zarządzenie w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2014 roku wraz
z informacją o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz o kształtowaniu się
wieloletniej prognozy finansowej Gminy Łęczna za I półrocze 2014 roku.
13.08.2014 r.
Przedłużono zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (piwo, wino, wódka):
- w sklepie przy ul. Żabickiego 5 dla p. Iwony Niedzielskiej;
- w sklepie w Zofiówce dla p. Marzeny Socha.
14.08.2014 r.
1. Spotkałem się z członkiem zarządu Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie p. Jackiem Sobczakiem w sprawie zawarcia
porozumienia o udzieleniu pomocy finansowej przez samorząd województwa dla gminy Łęczna w związku z planowaną
przebudową drogi w Podzamczu pomiędzy drogą wojewódzką 813 a 820.
2. Wydałem zarządzenie w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów
dydaktycznych.
/ustalono na dzień 05.09.2014 r. jako ostateczny termin składania wniosków o udzielenie pomocy uczniom, którzy są objęci
Rządowym programem „Wyprawka szkolna 2014 r.”/
3. Uczestniczyłem w XXII Posiedzeniu Rady Stowarzyszenia Lubelskiej Grupy Działania „Polesie” w Cycowie.
3
18.08.2014 r.
1. Odbyło się spotkanie z przedstawicieli zarządu spółki PD Co.
2. Przyjąłem przedstawicieli firmy Poleksbud-Trade Sp. z o.o. w sprawie budowy kontenerów mieszkalnych z przeznaczeniem
na mieszkania komunalne w Podzamczu.
21.08.2014 r.
1. Wydałem zarządzenie w sprawie wprowadzenia Karty Audytu Wewnętrznego i Księgi Procedur Audytu Wewnętrznego
w Gminie Łęczna.
2. Podpisałem akt notarialny z Regionalnym Centrum Handlowym „WAMEX” .
/akt dotyczy sprzedaży nieruchomości stanowiącej niezabudowane działki gruntu nr: 2688/20, 2688/22 i 2688/24 za cenę brutto
50.430,00 zł/
22.08.2014 r.
1. Wydałem zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej mienie komunalne i przeznaczonej do
oddania w dzierżawę.
/dotyczy nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów nr 1870/4 o pow. 86 m2, położonej przy ul. 11 Listopada w m. Łęczna,
nieruchomość przeznaczona do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej z przeznaczeniem na przydomowy ogórek
kwiatowy, wysokość czynszu 1,00 zł/m2 + VAT za rok/
24.08.2014 r.
Uczestniczyłem w dożynkach powiatowo-gminnych w Puchaczowie.
25.08.2014 r.
1. Przedłużono zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (piwo, wino, wódka) dla p. Grażyny Huszaluk:
- w sklepie w Ciechankach Krzesimowskich,
- w sklepie przy ul. 11-go Listopada 2 w Łęcznej.
2. Odbył się odbiór i przekazano do eksploatacji tymczasowy obiekt budowlany z przeznaczeniem na mieszkania komunalne
wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej w Podzamczu, działka nr 45.
4
26.08.2014 r.
Odbyło się spotkanie robocze przygotowujące do kolejnego etapu rewitalizacji starego Miasta w Łęcznej.
27.08.2014 r.
Udział Zastępcy Burmistrza w odprawie przedmeczowej w Komendzie Powiatowej Policji w Łęcznej.
28.08.2014 r.
1. Podpisano akt notarialny z Powiatem Łęczyńskim, na mocy którego Powiat Łęczyński przekazał w drodze darowizny na
rzecz Gminy Łęczna nieruchomość stanowiącą działki nr: 597/2, 744/1, 2645/4 i 2646/4, z przeznaczeniem na drogę gminną
/dot. części ul. Polnej i część Placu Powstań Narodowych/.
2. Udział Zastępcy Burmistrza w posiedzeniu Rady Nadzorczej PGKiM Łęczna Spółka z o.o.
31.08.2014 r.
Uczestniczyłem w dożynkach parafialno-gminnych w Ciechankach Łęczyńskich.
01.09.2014 r.
1. Wydałem zarządzenia w sprawie udzielenie upoważnienia pracownikom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łęcznej.
/udzielono upoważnienia Pani Agnieszce Węcławik i Pani Małgorzacie Brzozowskiej do przyznawania Karty Dużej Rodziny oraz
wydawania decyzji w sprawie odmowy wydania takiej Karty/
2. Wydałem zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących mienie komunalne i przeznaczonych do
oddania w dzierżawę.
/przedmiotem dzierżawy są nieruchomości składające się z działek o numerach: 2366/2 o pow. 699 m 2, 2366/3 o pow. 694 m2,
2367/1 o pow. 95 m2, 2367/2 o pow. 217 m2, 2367/3 o pow. 192 m2 położone w Łęcznej przy ul. Sportowej, przeznaczone na
zorganizowanie miejsc postojowych dla kibiców drużyn przyjezdnych, wysokość czynszu 200,00 zł + VAT za rok/
3. Wydałem zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie zatwierdzenia organizacji roku szkolnego 2014/2015 w Zespole
Szkół Nr 2 w Łęcznej.
4. Wydałem zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie zatwierdzenia organizacji roku szkolnego 2014/2015
w Gimnazjum Nr 1 w Łęcznej.
5
5. Wziąłem udział w Sztafetowym Biegu Pokoju „Peace Run”.
/Bieg Pokoju odbywa się corocznie na pięciu kontynentach w ponad 100 krajach. W tym roku europejska drużyna biegnie przez
prawie wszystkie kraje Europy. Polska część biegu rozpoczęła się na granicy z Rosją (obwód kaliningradzki) i wiedzie na Ukrainę,
zawodnicy w asyście lokalnych sportowców przebiegli przez Łęczną. /
04.09.2014 r.
1. Uczestniczyłem w uroczystości wręczenia Nagród Samorządowych im. Norberta Barlickiego za rok 2014.
2. Odbył się odbiór robót budowlanych związanych z przebudową ulicy Armii Krajowej w Łęcznej.
3. Udział Zastępcy Burmistrza w konsultacjach społecznych dotyczących rewitalizacji Rynku II w Łęcznej wraz z przyległymi
ulicami.
4. Udział Zastępcy Burmistrza, sekretarza, głównej księgowej w Zebraniu Rady Projektu w związku z realizacją projektu
„Wirtualne powiaty. Budowa społeczeństwa informacyjnego na Lubelszczyźnie. Etap III”.
5. Podpisano umowę PROGRESS S.C. o roboty budowlane na modernizację pomieszczeń budynku OSP w Zakrzowie w celu
utworzenia centrum kulturalno-edukacyjnego i informatycznego.
/wartość umowy 98 400,00 zł brutto/
05.09.2014 r.
1. Podpisano umowę z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym „TADEX” Tadeusz Mazurkiewicz na budowę ciągu pieszojezdnego w ciągu Alei Matki Bożej Fatimskiej, działka nr 2940/7 w m. Łęczna.
/wartość umowy 41.635,50 zł brutto/
06.09.2014 r.
Uczestniczyłem w Narodowym Czytaniu „Trylogii” Henryka Sienkiewicza zatytułowane „Opowieść o Małym Rycerzu” w Miejsko
Gminnej Bibliotece Publicznej w Łęcznej.
08.09.2014 r.
Uczestniczyłem w spotkaniu z Wicepremier i Minister Infrastruktury i Rozwoju p. Elżbietą Bieńkowską w Lublinie na temat środków
unijnych dla województwa lubelskiego w nowej perspektywie finansowej 2014-2020.
6
09.09.2014 r.
1. Wydałem zarządzenia w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży:
 dotyczy sprzedaży nieruchomości o nr 2354/24 o pow. 1472 m2 w drodze przetargu ustnego nieograniczonego,
przeznaczonej pod usługi handlu i rzemiosła, położonej w m. Łęczna w pobliżu ulicy Przemysłowej, cena wywoławcza
105.000,00 zł + VAT, termin przetargu 10.10.2014 r.;
 dotyczy sprzedaży nieruchomości o nr 2675/2 o pow. 1906 m 2 w drodze przetargu ustnego nieograniczonego,
przeznaczonej pod zabudowę jednorodzinną z funkcją uzupełniającą handel, nieuciążliwe rzemiosło wbudowane,
położonej w m. Łęczna przy Al. Jana Pawła II 79. Cena wywoławcza 138.000,00 zł + VAT, termin przetargu 10.10.2014 r.
2. Wydałem zarządzenie w sprawie upoważnienia Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Łęczna Spółka z
o.o. do zawarcia umowy najmu lokalu w budynku położonym w Łęcznej przy ul. Jaśminowej 4:
 z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Łęcznej - dotyczy najmu pomieszczenia piwnicznego nr 27 o pow. 49,33 m2
, na okres od 15.09.2014 r. do 31.12.2017 r., wysokość czynszu 0,01 zł + VAT za 1 m2 miesięcznie.
10.09.2014 r.
1. Wydałem zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie zatwierdzenia organizacji przedszkoli prowadzonych przez Gminę
Łęczna na rok 2014/2015.
2. Wydałem zarządzenie w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Nr 1 w Łęcznej.
/dotyczy upoważnienia Pana Leszka Włodarskiego do wykonywania czynności związanych z prowadzeniem bieżącej działalności
szkoły w granicach zwykłego zarządu/
3. Przyjąłem rodziców dzieci dojeżdżających do Zespołu Szkół Nr 2 w Łęcznej.
11.09.2014 r.
1. Uczestniczyłem w drugim spotkaniu w ramach konsultacji społecznych dotyczących rewitalizacji Rynku II w Łęcznej wraz
z przyległymi ulicami.
2. Odbył się odbiór termomodernizacji Przedszkola Publicznego Nr 4 w Łęcznej przy ul. Obrońców Pokoju.
12.09.2014 r.
1. Wręczyłem medale z okazji jubileuszu 50-lecia pożycia małżeńskiego dla Państwa Raban.
2. Uczestniczyłem w posiedzeniu Rady Nadzorczej „Łęczyńska Energetyka” Spółka z o.o. w Bogdance.
3. Uczestniczyłem w posiedzeniu Komisji Oświaty Rady Miejskiej w Łęcznej.
7
13-14.09.2014 r.
Udział Zastępcy Burmistrza w seminarium pt.: Zarządzenie szlakami dziedzictwa kulturalnego. Transfer szwajcarskiego know-how
w odniesieniu do procesu budowy Szlaku Jana III Sobieskiego" w Rzeszowie.
15.09.2014 r.
1. Uczestniczyłem w posiedzeniu Komisji Kultury, Sportu, Turystyki i Spraw Młodzieży Rady Miejskiej w Łęcznej.
2. Udział Zastępcy Burmistrza w posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Komisji Bezpieczeństwa, Ładu
i Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Łęcznej.
16.09.2014 r.
1. Wydano zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych (piwo, wino, wódka) w sklepie w Zofiówce dla p. Kozłowskiej Sylwii.
2. Wydano zezwolenie na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych (piwo, wódka) w lokalu przy ul. Stefanii Pawlak 18 dla
p. Marty Czubackiej.
3. Przedłużono zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych (piwo, wino, wódka) w sklepie przy ul. Braci Wójcickich 17 dla
p. Rafała Błażejczyk.
4. Wydano jednorazowe zezwolenie na sprzedaż piwa dla Grupy - Art. Kowalik Sp. j. podczas pikniku z okazji 15-lecia Powiatu
Łęczyńskiego w dn. 21.09.2014 r.
5. Udział Zastępcy Burmistrza w posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Łęcznej.
6. Uczestniczyłem w posiedzeniu Komisji Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Architektury Rady Miejskiej w Łęcznej.
7. Uczestniczyłem wraz z Zastępcą Burmistrza w posiedzeniu Rady Osiedla „Bobrowniki”.
/Informacja o postępowaniach przetargowych prowadzonych przez tut. Urząd stanowi załącznik do niniejszego sprawozdania/
8
Sprawozdanie z postępowań przetargowych od 29.07.2014 r. do 17.09.2014 r.
Lp
.
Przedmiot zamówienia
Tryb przetargu
Liczba
Data
ofert rozstrzygnięcia
Wykonawca
Wartość umowy
brutto
P.W. „RODEX” Roman Woś
ul. Pasternik 8, 21-010 Łęczna
50.000,00 zł.
20.12.2014r. GKiOŚ
65.468,40 zł.
31.10.2014r. GKiOŚ
Oczyszczanie terenów
gminnych z zanieczyszczeń
1 komunalnych w granicach Nieograniczony
administracyjnych gminy
Łęczna.
5
29.08.2014r.
Dostawa kruszywa
Nieograniczony
drogowego na drogi gminne
1
04.09.2014r. Moniak ul. Przemysłowa 10, 21-010
2
Termin
realizacji
Uwagi
PARKO Sp. Jawna Redzik, Grzywa,
Łęczna
GKiOŚ – REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ i OCHRONY ŚRODOWISKA
Wykonał: Zbigniew Kochański
9
Download

Plik źródłowy - Urząd Miejski w Łęcznej