Kullanim Kilavuzu
Diyafram contalı basınç ölçme
konvertörü
VEGABAR 81
4 … 20 mA/HART
Document ID: 45018
İçindekiler
İçindekiler
1 Bu belge hakkında
1.1 Fonksiyon.......................................................................................................................... 4
1.2 Hedef grup........................................................................................................................ 4
1.3 Kullanılan simgeler............................................................................................................ 4
2 Kendi emniyetiniz için
2.1 Yetkili personel.................................................................................................................. 5
2.2 Amaca uygun kullanım...................................................................................................... 5
2.3 Yanlış kullanma uyarısı....................................................................................................... 5
2.4 Genel güvenlik uyarıları..................................................................................................... 5
2.5 CE uygunluğu.................................................................................................................... 5
2.6 İzin verilen proses basıncı................................................................................................. 5
2.7 NAMUR tavsiyeleri............................................................................................................ 6
2.8 Çevre ile ilgili uyarılar......................................................................................................... 6
3 Ürün tanımı
3.1 Yapı................................................................................................................................... 7
3.2 Çalışma şekli..................................................................................................................... 8
3.3 Tamamlayıcı temizlik yöntemi............................................................................................ 9
3.4 Ambalaj, nakliye ve depolama......................................................................................... 10
3.5 Aksesuarlar ve yedek parçalar........................................................................................ 10
4 Monte edilmesi
4.1 Cihazın kullanımına dair önemli açıklamalar.................................................................... 13
4.2 Havalandırma ve basınç dengeleme............................................................................... 14
4.3 Proses basıncının ölçümü................................................................................................ 16
4.4 Seviye ölçümü................................................................................................................. 18
4.5 Dış gövde........................................................................................................................ 19
5 Besleme gerilimine bağlanma
5.1 Bağlantının hazırlanması................................................................................................. 20
5.2 Bağla............................................................................................................................... 21
5.3 Bir hücreli gövde ............................................................................................................. 22
5.4 Çift hücreli gövde............................................................................................................ 23
5.5 İki hücreli gövde Ex d...................................................................................................... 25
5.6 İki hücreli gövde Ex d ia................................................................................................... 26
5.7 DIS-ADAPT'lı iki hücreli gövde........................................................................................ 27
5.8 Gövde IP 66/IP 68 (1 bar)................................................................................................ 28
5.9 Model IP 68 (25 bar) dış gövde....................................................................................... 28
5.10 Açma fazı........................................................................................................................ 30
7 PACTware ile devreye alma
7.1 Bilgisayarı bağlayın.......................................................................................................... 50
7.2 Parametreleme................................................................................................................ 51
2
VEGABAR 81 • 4 … 20 mA/HART
45018-TR-150108
6 Gösterge ve ayar modülü ile devreye alma
6.1 Gösterge ve ayar modülünün kullanılması....................................................................... 31
6.2 Kumanda sistemi............................................................................................................. 32
6.3 Ölçüm değerinin göstergesi............................................................................................ 33
6.4 Parametreleme - Hızlı devreye alma................................................................................ 33
6.5 Parametreleme - Genişletilmiş kullanım........................................................................... 35
6.6 Parametre bilgilerinin emniyete alınması......................................................................... 48
İçindekiler
7.3
Parametre bilgilerinin emniyete alınması......................................................................... 52
8 Diğer sistemlerle devreye alma
8.1 DD kontrol programları.................................................................................................... 53
8.2 Field Communicator 375, 475......................................................................................... 53
9 Tanı, Ürün Yönetimi ve Servis
9.1 Bakım.............................................................................................................................. 54
9.2 Tanı hafızası..................................................................................................................... 54
9.3 Ürün Yönetimi Fonksiyonu............................................................................................... 54
9.4 Arızaların giderilmesi....................................................................................................... 58
9.5 Elektronik modülü değiştirin............................................................................................ 59
9.6 IP 68 (25 bar) modelinin proses modüllerinin değiştirilmesi............................................. 59
9.7 Yazılım güncelleme.......................................................................................................... 61
9.8 Onarım durumunda izlenecek prosedür.......................................................................... 61
10 Sökme
10.1 Sökme prosedürü............................................................................................................ 62
10.2 Bertaraf etmek................................................................................................................. 62
45018-TR-150108
11 Ek
11.1 Teknik özellikler............................................................................................................... 63
11.2 Ebatlar............................................................................................................................. 73
Ex alanlar için güvenlik açıklamaları
Ex uygulamalarda özel ex güvenlik açıklamalarına uyunuz. Bu açıklamalar, kullanım kılavuzunun ayrılmaz bir parçasıdır ve Ex sertifikalı her
cihazın yanında bulunur.
Redaksiyon durumu: 2014-11-19
VEGABAR 81 • 4 … 20 mA/HART
3
1 Bu belge hakkında
1 Bu belge hakkında
1.1 Fonksiyon
Bu kullanma kılavuzu montaj, bağlantı ve devreye alma için gerekli
bilgiler ile bakım ve arıza giderimi için önemli bilgiler içermektedir. Bu
nedenle devreye almadan önce bunları okuyun ve ürünün ayrılmaz
bir parçası olarak herkesin erişebileceği şekilde cihazın yanında
muhafaza edin.
1.2 Hedef grup
Bu kullanma kılavuzu eğitim görmüş uzman personel için hazırlanmıştır. Bu kılavuzun içeriği uzman personelin erişimine açık olmalı ve
uygulanmalıdır.
1.3 Kullanılan simgeler
Bilgi, öneri, açıklama
Bu simge yararlı ek bilgileri içerir.
Dikkat: Bu uyarıya uyulmaması, arıza ve fonksiyon hatası sonucunu
doğurabilir.
Uyarı: Bu uyarıya uyulmaması, can kaybına ve/veya cihazda ağır
hasarlara yol açabilir.
Tehlike: Bu uyarıya uyulmaması, ciddi yaralanmalara ve/veya cihazın
tahrip olmasına yol açabilir.
•
→
1
Ex uygulamalar
Bu simge, Ex uygulamalar için özel açıklamaları belirtmektedir.
Liste
Öndeki nokta bir sıraya uyulması mecbur olmayan bir listeyi belirtmektedir.
Prosedürde izlenecek adım
Bu ok, prosedürde izlenecek olan adımı gösterir.
İşlem sırası
Öndeki sayılar sırayla izlenecek işlem adımlarını göstermektedir.
Pilin imhası
Bu simge pillerin ve akülerin imhasına ilişkin özel açıklamaları göstermektedir.
45018-TR-150108
4
VEGABAR 81 • 4 … 20 mA/HART
2 Kendi emniyetiniz için
2 Kendi emniyetiniz için
2.1 Yetkili personel
Bu kullanma kılavuzunda belirtilen tüm işlemler sadece eğitimli ve
tesis işleticisi tarafından yetkilendirilmiş uzman personel tarafından
yapılabilir.
Cihaz ile çalışan kişinin gerekli şahsi korunma donanımını giymesi
zorunludur.
2.2 Amaca uygun kullanım
VEGABAR 81 cihazı, proses basınç ve hidro statik doluluk seviyesi
ölçümünde kullanılan bir basınç transdüktörüdür.
Kullanım alanına ilişkin detaylı bilgiler için "Ürün tanımı" bölümüne
bakın.
Cihazın işletim güvenliği sadece kullanma kılavuzunda ve muhtemel
tamamlayıcı kılavuzlarda belirtilen bilgilere ve amaca uygun kullanma
halinde mümkündür.
2.3 Yanlış kullanma uyarısı
Amaca veya öngörülen şekle uygun olmayan kullanma halinde (örn.
haznenin taşması, yanlış montaj veya ayar) bu cihaz, sistemin parçalarında hasarlar oluşması gibi kullanıma özgü tehlikelere yol açabilir.
2.4 Genel güvenlik uyarıları
Cihaz, standart yönetmeliklere ve yönergelere uyulduğunda teknolojinin en son seviyesine uygundur. Kullanıcı, bu kullanma kılavuzunda
belirtilen güvenlik açıklamalarına, yerel kurulum standartlarına ve
geçerli güvenlik kuralları ile kazadan kaçınma kurallarına uymak
zorundadır.
Cihaz, sadece teknik açıdan kusursuz ve işletim güvenliği mevcut
durumda işletilebilir. Kullanıcı, cihazın arızasız bir şekilde işletiminden
sorumludur.
Kullanıcı ayrıca bütün kullanma süresi boyunca gerekli iş güvenliği
önlemlerinin geçerli düzenlemelere uygun olmasını sağlamak ve yeni
kuralları göz önünde bulundurmakla yükümlüdür.
2.5 CE uygunluğu
Bu cihaz, ilgili AT yönetmeliklerinin yasal gereksinimlerini karşılamaktadır. CE işareti ile, testin başarılı şekilde tamamlandığını teyit ederiz.
45018-TR-150108
CE Uyum Beyanını internet sayfamızdaki dosya indirme bölümünden
elde edebilirsiniz.
2.6 İzin verilen proses basıncı
İzin verilen proses basıncı model etiketi üzerinde "process pressure"
olarak gösterilir, bakınız Bölüm "Yapı". Bu aralık, güvenlik nedeniyle
aşılmamalıdır. Bu, proses bağlantısında izin verilen basınç aralığın-
VEGABAR 81 • 4 … 20 mA/HART
5
2 Kendi emniyetiniz için
dan daha yüksek ölçüm aralığı olan bir ölçüm hücresi takılı olsa bile
geçerlidir.
2.7 NAMUR tavsiyeleri
NAMUR, Almanya'daki proses endüstrisindeki otomasyon tekniği
çıkar birliğidir. Yayınlanan NAMUR tavsiyeleri saha enstrümantasyonunda standart olarak geçerlidir.
Cihaz aşağıda belirtilen NAMUR tavsiyelerine uygundur:
•
•
•
•
NE 21 – İşletim malzemelerinin elektromanyetik uyumluluğu
NE 43 – Ölçüm konverterlerinin arıza bilgileri için sinyal seviyesi
NE 53 – Saha cihazları ile görüntü ve kontrol komponentlerinin
uygunluğu
NE 107 – Saha cihazlarının otomatik kontrolü ve tanısı
Daha fazla bilgi için www.namur.de sayfasına gidin.
2.8 Çevre ile ilgili uyarılar
Doğal yaşam ortamının korunması en önemli görevlerden biridir. Bu
nedenle, işletmelere yönelik çevre korumasını sürekli düzeltmeyi
hedefleyen bir çevre yönetim sistemini uygulamaya koyduk. Çevre
yönetim sistemi DIN EN ISO 14001 sertifikalıdır.
Bu kurallara uymamıza yardımcı olun ve bu kullanım kılavuzundaki
çevre açıklamalarına dikkat edin:
•
•
Bölüm "Ambalaj, nakliye ve depolama"
Bölüm "Atıkların imhası"
45018-TR-150108
6
VEGABAR 81 • 4 … 20 mA/HART
3 Ürün tanımı
3 Ürün tanımı
Model etiketi
3.1 Yapı
Model etiketi cihazın tanımlaması ve kullanımı için en önemli bilgileri
içermektedir:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
17
16
15
14
13
12
11
Res. 1: Model etiketinin yapısı (Örnek)
1 Cihaz tipi
2 Ürün kodu
3 Onay alanı
4 Sağlanan elektrik ve sinyal çıkışı elektroniği
5 Koruma tipi
6 Ölçüm aralığı
7 İzin verilen proses basıncı
8 Madde - Islanmış parçalar
9 Donanım ve yazılım versiyonu
10 Sipariş numarası
11 Cihazın seri numarası
12 Smartphone App'ı için veri matriksi kodu
13 Cihaz koruma sınıfı simgesi
14 Cihaz belgelerine ait ID numaraları
15 Cihaz dokümantasyonunda dikkate alınması gereken hususlar
16 CE işareti için bildirim yapılan yer
17 Ruhsat yönergesi
45018-TR-150108
Seri numarası - cihaz
arama
Cihazın seri numarası model etiketinde bulunur. İnternet sitemizden
cihaza ait şu verilere ulaşmanız mümkündür:
•
•
•
•
•
•
Ürün kodu (HTML)
Teslimat tarihi (HTML)
Siparişe özel cihaz özellikleri (HTML)
Teslimat sırasında söz konusu olan kullanım kılavuzu ve kısa kullanım kılavuzu (PDF)
Bir elektronik değişimi için siparişe özgü sensör bilgileri (XML)
Test sertifikası (PDF) - opsiyonel
www.vega.com sayfasındaki "VEGA Tools" linkinden "Cihaz arama"
seçeneğine giriniz.
Alternatif olarak verileri akıllı telefonunuzdan alabilirsiniz:
VEGABAR 81 • 4 … 20 mA/HART
7
3 Ürün tanımı
•
•
•
Smartphone-App "VEGA Tools" araçlarınızı "Apple App Store" ya
da "Google Play Store" seçeneklerinden indirin
Cihazın üzerindeki veri matriks kodunu tarayın veya
seri numarasını manüel olarak App uygulamasına girin
Bu kullanım kılavuzunun
geçerlilik alanı
Bu kullanım kılavuzu aşağıdaki cihaz modelleri için kullanılabilir:
Teslimat kapsamı
Teslimat kapsamına şunlar dahildir:
•
•
•
•
•
1.0.0 üstü donanım
Yazılım versiyonu 1.0.0'dan itibaren
Basınç transdüktörü
Dokümantasyon
–– Minik kullanım kılavuzu VEGABAR 81
–– Karakteristik eğri test sertifikası
–– Opsiyonel cihaz donanımlarının kılavuzları
–– Ex için özel "Güvenlik açıklamaları" (Ex modellerinde)
–– Gerekmesi halinde başka belgeler
"Software & Documents", adlı DVD'nin içinde bulunanlar
–– Kullanım kılavuzları
–– Güvenlik açıklamaları
–– PACTware/DTM-Collection
–– Sürücü yazılımı
Bilgi:
Kullanım kılavuzunda opsiyonel olan cihaz özellikleri de tanımlanmaktadır. Teslimat kapsamı verilen siparişin özelliklerine bağlıdır.
Ölçüm büyüklükleri
3.2 Çalışma şekli
VEGABAR 81 şu proses değerleri ölçümü için uygundur:
•
•
Proses basıncı
Dolum seviyesi
Elektronik diferansiyal
basınç
8
VEGABAR 81, bir arabirim sensörüyle birlikte kullanıldığında,elektronik diferansiyel basınç ölçümüne uygundur.
VEGABAR 81 • 4 … 20 mA/HART
45018-TR-150108
Res. 2: Proses basıncının VEGABAR 81 ile ölçümü
3 Ürün tanımı
Bu konuya ilişkin detaylı bilgiyi söz konusu arabirim sensörünün kullanım kılavuzunda bulabilirsiniz.
Uygulama alanı
VEGABAR 81, hemen hemen tüm sanayi alanlarında kullanıma elverişlidir. Şu basınç şekillerinin ölçümünde kullanılır.
•
•
•
Aşırı basınç
Mutlak basınç
Vakum
Ölçüm ortamları
Ölçüm ortamları gaz, buhar ve sıvılardır.
Ölçüm sistemi
Proses basıncı, paslanmaz çelik zarı ve içindeki iletim sıvısı üzerinden
sensör öğesine etki eder. Orada, belli bir çıkış sinyaline dönüştürülerek, ölçüm değeri olarak verilecek bir direnç değişikliğine neden olur.
VEGABAR 81'in prosese uyarlanan diyafram sistemleri, yüksek korozif ve sıcak ortamlarda ölçüm yapılmasını mümkün kılar.
40 bar'a kadar olan ölçüm aralıklarında, piezo dirençli bir sensör öğesi, 100 bar'dan başlayan ölçüm aralıklarında genleşme ölçüm şeritli
(GÖŞ) bir sensör elemanı kullanılmaktadır.
1
3
2
4
Res. 3: Piezo dirençli ölçüm hücresinin yapısı
1 Sensör öğesi
2 Temel madde
3 İletim sıvısı
4Zar
Basınç türleri
Ölçüm hücresi, seçilen basınç türüne farklı bir yapı gösterir.
Göreceli basınç: Ölçüm hücresi atmosfere açıktır. Ortam basıncı,
ölçüm hücresinde ölçülür ve kompanze edilir. Böylece ölçüm değerine
etki etmez.
Mutlak basınç: die Messzelle ist evakuiert und gekapselt. Der
Umgebungsdruck wird nicht kompensiert und beeinflusst somit den
Messwert.
45018-TR-150108
Sızdırmazlık konsepti
Ölçüm sistemi tamamen kaynaklanarak prosese karşı sızdırmaz hale
getirilmiştir. Proses bağlantısının prosese karşı olan sızdırmazlığı
üretiminde contalanarak sağlanır.
3.3 Tamamlayıcı temizlik yöntemi
VEGABAR 81ün, "yağ, gres ve silikon yağı kullanılmayan" modeli de
mevcuttur. Bu cihazlar, özel olarak gres, yağ, oksit veya silikondan
VEGABAR 81 • 4 … 20 mA/HART
9
3 Ürün tanımı
(LABS içermeyen) arındıran özel bir temizleme yönteminden geçmiştir.
Prozese katılan tüm parçalar ve dışarıdan ulaşılabilecek tüm yüzeyler
bu özel temizlik sürecinden geçer. Son derece yüksek bir temizlik
düzeyinin tutturulabilmesi için, cihazlar temizlik sürecinin hemen
ardından plastik bir folyo ile ambalajlanır. Bu yüksek temizlik düzeyi,
cihaz orijinal ambalajından çıkarılmadığı sürece bozulmadan devam
eder.
Dikkat:
Bu modeldeki VEGABAR 81 oksijenli uygulamalarda kullanılmamalıdır. Bu tür uygulamalar için VEGABAR 80 serisinin "yağ ve gressiz
oksijenli kullanımlar " için olan özel modeli bulunmaktadır.
Ambalaj
3.4 Ambalaj, nakliye ve depolama
Cihazınız kullanılacağı yere nakliyesi için bir ambalajla korunmuştur.
Bu kapsamda, standart nakliye kazaları ISO 4180'e uygun bir kontrolle güvence altına alınmıştır.
Standart cihazlarda kartondan yapılan ambalaj çevre dostudur ve yeniden kullanılabilir. Özel modellerde ilaveten PE köpük veya PE folyo
kullanılır. Ambalaj atığını özel yeniden dönüşüm işletmeleri vasıtasıyla
imha edin.
Nakliye
Nakliye, nakliye ambalajında belirtilen açıklamalar göz önünde bulundurularak yapılmalıdır. Bunlara uymama, cihazın hasar görmesine
neden olabilir.
Nakliye kontrolleri
Teslim alınan malın, teslim alındığında eksiksiz olduğu ve nakliye hasarının olup olmadığı hemen kontrol edilmelidir. Tespit edilen nakliye
hasarları veya göze batmayan eksiklikler uygun şekilde ele alınmalıdır.
Depolama
Ambalajlanmış parçalar montaja kadar kapalı ve ambalaj dışına
koyulmuş kurulum ve depolama işaretleri dikkate alınarak muhafaza
edilmelidir.
Ambalajlanmış parçalar, başka türlü belirtilmemişse sadece aşağıda
belirtilen şekilde depolanmalıdır:
Depo ve nakliye sıcaklığı
•
•
•
•
•
•
•
10
Depo ve nakliye sıcaklığı konusunda "Ek - Teknik özellikler - Çevre
koşulları" bölümüne bakın.
Bağıl nem % 20 … 85
3.5 Aksesuarlar ve yedek parçalar
PLICSCOM gösterge ve kontrol modülü ölçüm değerinin, kumanda ve
tanının görüntülenmesini sağlar. Her zaman sensöre veya dış gösterge ve ayar birimine sokulup, sonra tekrardan çıkarılabilir.
VEGABAR 81 • 4 … 20 mA/HART
45018-TR-150108
PLICSCOM
Açık havada muhafaza etmeyin
Kuru ve tozsuz bir yerde muhafaza edin
Agresif ortamlara maruz bırakmayın
Güneş ışınlarından koruyun
Mekanik titreşimlerden kaçının
3 Ürün tanımı
Daha fazla bilgiyi "PLICSCOM gösterge ve ayar modülü" kullanım
kılavuzundan (Belge-ID 27835) bulabilirsiniz.
VEGACONNECT
VEGACONNECT arayüz adaptörü, iletişim olanağına sahip cihazların,
bir bilgisayarın USB arayüzüne takılmasına olanak sağlar. Bu cihazlara parametre girmek için VEGA-DTM'li PACTware uygulama yazılımı
kullanılması gerekmektedir.
Daha fazla bilgiyi "VEGACONNECT arayüz adaptörü" (Belge-ID
32628) kullanım kılavuzundan bulabilirsiniz.
Ara birim sensörleri
VEGABAR 80 serisinin ara birim sensörleri, VEGABAR 81 ile bir araya
getirilerek elektronik diferansiyel basınç ölçümü yapılmasını sağlarlar.
Daha detaylı bilgiyi söz konusu arabirim sensörünün kullanım kılavuzunda bulabilirsiniz.
VEGADIS 81
VEGADIS 81, VEGA-plics® sensörleri için bir dış gösterge ve ayar
birimidir.
İki hücreli sensörlerde VEGADIS 81 için "DISADAPT" arayüz adaptörü
de gerekmektedir.
Daha fazla bilgiyi "VEGADIS 81" kullanım kılavuzundan (Belge-ID
43814) bulabilirsiniz.
DIS-ADAPT
"DIS-ADAPT" adaptörü, iki hücreli gövdesi olan sensörler için yedek
parçadır. VEGADIS 81'in M12 x 1fişiyle sensör gövdesine bağlantısını
sağlar.
Daha ayrıntılı bilgi için "DISDAPT adaptörü" ek kılavuzdaki (Belge ID
45250) bölümüne bakınız.
VEGADIS 82
VEGADIS 82, HART protokollü sensörlerin ölçüm değerlerinin görüntülenmesi ve ayarlanması amaçlıdır. 4 … 20 mA/HART sinyal hattına
sokulur.
Daha fazla bilgiyi "VEGADIS 82" kullanım kılavuzundan (Belge-ID
45300) bulabilirsiniz.
PLICSMOBILE T61
PLICSMOBILE T61 plics® sensörlerinin ölçüm değerleri ve uzak parametrelemelerin aktarılması için PLICSMOBILE T61 bağımsız bir GSM/
GPRS radyo birimidir. Kullanım PACTware/DTM üzerinden entegre
USB bağlantısının yardımıyla sağlanır.
Daha ayrıntılı bilgi için ek kılavuzdaki "PLICSMOBILE T61" bölümüne
bakın (Belge-ID 37700).
45018-TR-150108
PLICSMOBILE
PLICSMOBILE, plics® sensörlerinin ölçüm değerleri ve uzak parametrelemelerin iletilmesi için bir iç GSM/GPRS radyo birimidir. Kullanım
PACTware/DTM üzerinden entegre USB bağlantısının yardımıyla
sağlanır.
Daha ayrıntılı bilgi için ek kılavuzdaki "PLICSMOBILE GSM/GPRS
radyo modülü</hervorhebung>" ek kılavuzuna bakın .
Koruyucu kapak
Koruyucu kapak sensör gövdesini kirlenmeye ve güneş ışınları tarafından şiddetli ısınmaya karşı korur.
VEGABAR 81 • 4 … 20 mA/HART
11
3 Ürün tanımı
Daha ayrıntılı bilgi için ek kılavuzdaki "Koruyucu kapak" bölümüne
bakın (Belge-ID 34296).
Flanşlar
Dişli flanşların farklı modeller için şu standartları mevcuttur: DIN 2501,
EN 1092-1, BS 10, ASME B 16.5, JIS B 2210-1984, GOST 12821-80.
Daha ayrıntılı bilgi için ek kılavuzdaki "DIN-EN-ASME-JIS gereğince
flanşlar" bölümüne bakın (Belge-ID 31088).
Kaynatma desteği
Kaynak destekleri, sensörün prosese bağlantısını sağlar.
Elektronik modül
VEGAPULS 80 serisi elektronik modülü, VEGAPULS 80 serisinin
basınç konvertörünün değiştirilebilir bir paraçasıdır. Farklı sinyal çıkışlarına uyan farklı bir model mevcuttur.
Daha detaylı bilgileri ek kılavuz "Kaynak desteği VEGABAR 80 Serisi"nde (Belge ID 45082) bulabilirsiniz.
Daha fazla bilgiyi "VEGABAR 80 serisi elektronik modülü" kullanım
kılavuzunda (Belge ID 45054) bulabilirsiniz.
İki hücreli gövde için
yedek elektronik
Yedek elektronik, iki hücreli gövdeli ve 4… 20 mA/HART - iki telli
sensörler için değiştirilebilir bir parçadır.
Daha fazla bilgiyi "4 - 20 mA/HART ve iki tel" kullanım kılavuzundan
(Belge-ID 42764) bulabilirsiniz.
45018-TR-150108
12
VEGABAR 81 • 4 … 20 mA/HART
4 Monte edilmesi
4 Monte edilmesi
Proses koşulları için
uygunluk
4.1 Cihazın kullanımına dair önemli açıklamalar
Proseste yer alan tüm cihaz parçalarının, oluşan proses koşullarına
uygun olmasına dikkat edin.
Bu parçalar arasında şunlar sayılabilir:
•
•
•
Ölçüme etkin yanıt veren parça
Proses bağlantısı
Proses için yalıtımlama
•
•
•
•
Proses basıncı
Proses sıcaklığı
Malzemelerin kimyasal özellikleri
Abrazyon (çizilme) ve mekanik özellikler
Proses koşulları arasında şunlar sayılabilir:
Proses koşulları ile ilgili bilgiler için "Teknik özellikler" bölümüne ve
model etiketine bakın.
Neme karşı koruma
Cihazınızı, nemlenmeye karşı, şu önlemleri alarak koruyun:
•
•
•
•
Tavsiye edilen kabloyu kullanın (Güç kaynağına bağlanma" bölümünden bulabilirsiniz.)
Dişli kablo bağlantısını sıkıştırın
Gövde yatay kurulacağında dişli kablo bağlantısını aşağıya bakacak şekilde döndürün
Dişli kablo bağlantısının önündeki bağlantı kablosunu aşağıya
doğru kaydırın
Bunun özellikle geçerli durumlar ve yerler:
•
•
•
Vidalama
Açık havada montaj yaparken
Nemin dikkate alınması gereken alanlarda (temizleme prosesleri
gibi nedenler)
Soğutulan veya ısıtılan haznelerde
Proses bağlantılı cihazlarda dişler altıgen köşelerinden, köşelere
uyan bir cıvata anahtarı ile sıkıştırılmalıdır. Anahtar ağzı için "Ebatlar"
bölümüne bakın.
45018-TR-150108
İkaz:
Gövde vidalamak maksadıyla kullanılamaz! Fazla sıkmak, gövdenin
dönme mekaniğinde hasarlara neden olabilir.
Titreşimler
Cihazın kullanılacağı yerde kuvvetli vibrasyon bulunması halinde,
dış gövdesi olan cihaz modelleri kullanılmalıdır. Bakınız "Dış gövde
bölümü".
Sıcaklık sınırları
Daha yüksek proses sıcaklıkları da genelde de daha yüksek çevre
sıcaklıklarını ifade etmektedir. "Teknik veriler" bölümünde , elektronik
gövde ve bağlantı kablolarının çevresi için verilen sıcaklık üst sınırlarının üzerine çıkılmamasına dikkat edin.
VEGABAR 81 • 4 … 20 mA/HART
13
4 Monte edilmesi
2
1
Res. 4: Sıcaklık aralıkları
1 Proses sıcaklığı
2 Ortam sıcaklığı
Filtre öğeleri
4.2 Havalandırma ve basınç dengeleme
VEGABAR 81 cihazının havalandırması ve basınç dengelemesi,
hava geçirgenliği olan ama nemi bloke eden bir filtre öğesi tarafından
yapılır.
Dikkat:
Filtre öğesi, zamansal gecikmeli basınç dengelemesi yaratır. Bu
yüzden, gövde kapağının süratli açılması/kapatılması ölçüm değerlerinin yaklaşık 5 s'lik bir sürede 15 mbar'a kadar farklılık göstermesine
neden olur.
Filtre öğesinin havalandırmasının etkin bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için filtre öğesinde hiç bir çökelme olmamalıdır.
Dikkat:
Filtre öğesinin temizliğini yaparken yüksek tazyik kullanmayınız, çünkü hasar görebilir ve gövde nemlenebilir.
Bundan sonraki bölümlerde, filtre öğesinin her bir cihaz modelindeki
yeri ve bağlantısı anlatılacaktır.
Ex olmayan ve Ex-ia modellerinde cihazlar
Filtre öğesi elektronik gövdenin içine yerleştirilmiştir. Fonksiyonları
şunlardır:
• Elektronik gövdenin havalandırılması
• Atmosferik basınç dengelemesi (göreli basınç aralığı)
→ Gövdeyi, cihaz yatay monte edildiğinde filtre öğesinin aşağı geleceği şekilde döndürünüz. Cihaz böylece çökelmelere karşı daha
iyi korunur.
45018-TR-150108
14
VEGABAR 81 • 4 … 20 mA/HART
4 Monte edilmesi
6
6
1
6
2
3
6
6
4
5
Res. 5: Filtre öğesinin pozisyonu - Ex olmayan, Ex-ia ve Ex-d-ia modelleri
1
2
3
4
5
6
Tek hücreli gövde, plastik, paslanmaz çelik hassas döküm
Tek bölmeli gövde, alüminyum
Tek hücreli gövde - paslanmaz çelik, elektrolizle parlatılmış
İki bölmeli gövde, plastik
İki bölmeli gövde, alüminyum
Filtre öğesi
Aşağıdaki cihazlarda filtre öğesi yerine kör tapa bulunur:
•
•
Ex-d.model cihazlar
Koruma sınıfı IP 66/IP 68 (1 bar) - havalandırma bağlantısı sabit
yapılmış kablodaki kapiler üzerinden
Mutlak basınçlı cihazlar
Filtre öğesi, proses sbaugruppe eingebaut. Es sitzt in einem drehbaren Metallring und hat folgende Funktion:
• Atmosferik basınç dengelemesi (göreli basınç aralığı)
→ Metal halkayı, cihaz yerine monte edildiğinde filtre öğesinin aşağı
45018-TR-150108
geleceği şekilde döndürünüz. Cihaz böylece çökelmelere karşı
daha iyi korunmuş olur.
VEGABAR 81 • 4 … 20 mA/HART
15
4 Monte edilmesi
3
3
4
4
1
2
Res. 6: Filtre öğesinin pozisyonu - Ex-d-Model
1
2
3
4
Tek hücreli gövde - Alüminyu, paslanmaz çelik hassas döküm
İki hücreli gövde Alüminyum, paslanmaz çelik hassas döküm
Döndürülebilir metal halka
Filtre öğesi
Mutlak basınçlı cihazlarda, filtre öğesi yerine kör tapa bulunur.
Cihazın IP 69K modeli
Filtre öğesi elektronik gövdenin içine yerleştirilmiştir. Fonksiyonları
şunlardır:
• Elektronik gövdenin havalandırılması
• Atmosferik basınç dengelemesi (göreli basınç aralığı)
→ Gövdeyi, cihaz yerine monte edildiğinde filtre öğesinin aşağı ge-
leceği şekilde döndürünüz. Cihaz böylece çökelmelere karşı daha
iyi korunmuş olur.
1
Res. 7: Filtre öğesinin pozisyonu - IP 69K modeli
1 Filtre öğesi
Mutlak basınçlı cihazlarda, filtre öğesi yerine kör tapa bulunur.
Gazlarda ölçüm düzeni
4.3 Proses basıncının ölçümü
Ölçüm düzeni için şu uyarılara dikkat ediniz:
Cihazı ölçüm yerinin üst tarafına monte ediniz.
Oluşabilecek nem böylece proses borusuna akabilir.
16
VEGABAR 81 • 4 … 20 mA/HART
45018-TR-150108
•
4 Monte edilmesi
1
2
3
Res. 8: Boru hatlarındaki gazların proses basıncının ölçüm düzeni
1 VEGABAR 81
2 Durdurma ventili
3 Boru hattı
45018-TR-150108
Buharlarda ölçüm düzeni
Ölçüm düzeni için aşağıdaki şu uyarılara dikkat ediniz:
•
•
•
Bağlantıyı bir sifonla yapınız
Sifonu izole etmeyiniz
Devreye almadan önce sifonu su ile doldurunuz
1
1
2
2
3
3
4
4
Res. 9: Boru hatlarındaki buharın proses basıncının ölçüm düzeni
1
2
3
4
VEGABAR 81
Durdurma ventili
U veya daire şeklinde sifon
Boru hattı
VEGABAR 81 • 4 … 20 mA/HART
17
4 Monte edilmesi
Boru dirseklerinde oluşan nem, koruyucu bir su tabakası görevi görür.
Bu su tabaka ile, yüksek ısılı buhar uygulamalarında ölçüm konvertöründe ortalama <100 °C ısı sağlanır.
Sıvılarda ölçüm düzeni
Ölçüm düzeni için şu uyarılara dikkat ediniz:
•
Cihazı ölçüm yerinin alt tarafına monte ediniz.
Etkin basınç hattı sürekli sıvıyla doludur, gaz baloncukları böylece
proses borusuna geri dönerler.
3
2
1
Res. 10: Boru hatlarındaki sıvıların proses basıncının ölçüm düzeni
1 VEGABAR 81
2 Durdurma ventili
3 Boru hattı
Ölçüm düzeni
4.4 Seviye ölçümü
Ölçüm düzeni için aşağıdaki şu uyarılara dikkat ediniz:
•
•
•
Cihazı azami doluluk seviyesinin altında monte ediniz
Cihazı doldurma akımından ve boşaltımdan uzağa monte ediniz
Cihazı karıştırma tertşbatının basınç darbelerine karşı korunaklı bir
şekilde monte ediniz
18
VEGABAR 81 • 4 … 20 mA/HART
45018-TR-150108
Res. 11: Dolum seviyesi ölçümünde ölçüm düzeni
4 Monte edilmesi
Yapı
4.5 Dış gövde
4
3
2
5
1
Res. 12: Proses modüllerinin düzeni, dış gövde
1
2
3
4
5
Montaj
Boru hattı
Proses modülleri
Proses modüllerinin bağlantı hattı - dış gövde
Dış gövde
Sinyal hattı
1. Delikleri aşağıdaki delik şemasına uygun şekilde işaretleyin
2. Duvara montaj plakası 4 civatayla sabitleyiniz
90 mm
(3.54")
70 mm
(2.76")
3mm
(0.12")
45018-TR-150108
mm
3,5 4")
1
.
(0
93 mm
(3.66")
110 mm
(4.33")
R
8 mm
(0.32")
Res. 13: Delik resmi - Duvara montaj plakası
VEGABAR 81 • 4 … 20 mA/HART
19
5 Besleme gerilimine bağlanma
5 Besleme gerilimine bağlanma
Güvenlik açıklamaları
5.1 Bağlantının hazırlanması
İlk olarak şu güvenlik açıklamalarını dikkate alın:
İkaz:
Sadece elektrik verilmeyen ortamda bağlantı yapılmalıdır.
•
•
Besleme gerilimi
Elektrik bağlantısı sadece bu işin eğitimini almış ve tesis üst
sorumlusunun yetki verdiği bir teknisyen tarafından yapılmalıdır.
Aşırı gerilim bekleniyorsa, aşırı gerilime karşı koruma cihazları
monte ediniz.
Güç kaynağı ve akım sinyali aynı iki damarlı bağlantı kablosu üzerinden çalışır. Çalışma gerilimi bir cihaz modelinden diğerine farklılık
gösterebilir.
Besleme gerilimi için verileri "Teknik veriler" bölümünden bulabilirsiniz.
Şebeke akım devresinin kaynak devresinden güvenli bir şekilde ayrılması için DIN EN 61140 VDE 0140-1'e uygun hareket edin.
Çalışma gerilimine şunların etki edebileceğini dikkate alın:
•
•
Bağlantı kablosu
Besleme cihazının nominal yük altındaki düşük çıkış gerilimi (sensör akımı olduğunda 20,5 mA; arıza bildirimi yapılacağında 22 mA)
Akım devresindeki diğer cihazların etkisi (Bkz. "Teknik özellikler " bölümü yük değerleri.)
Cihaz piyasada bulunan blendajsız iki telli kablo ile bağlanır. Sanayi
için EN 61326-1 test değerlerinin üzerinde bir elektromanyetik parazitlenme beklendiği takdirde yalıtımlı kablo kullanılmalıdır.
HART multidrop modundayken genel olarak blendajlı bir kablo kullanmanızı tavsiye ederiz.
Gövdeli ve dişli kablo bağlantısı olan cihazlarda dairesel kablo kullanın. Dişli kablo bağlantısının (IP koruma tipi) contalanabilmesi için dişli
kablo bağlantısına nasıl bir kablo dış çapı gerekeceğini kontrol edin.
Kablo çapına uygun bir dişli kablo bağlantısı kullanın.
Kablo girişi ½ NPT
Plastik gövdede NPT kablo bağlantısı ya da Conduit-Çelik boru dişliye
gres yağsız olarak takılmalıdır.
Tüm gövdeler için maksimum sıkma torku, bkz. Bölüm "Teknik Özellikler".
Kablo yalıtımlama ve
topraklama
Ex tesisatlarda topraklama kurulum kurallarına uygun olarak yapılır.
Hem galvanik hem de KKS sistemlerinde (katodik korozyon güvenliği) büyük gerilim farklarının olduğu dikkate alınmalıdır. Bu iki kenarlı
20
VEGABAR 81 • 4 … 20 mA/HART
45018-TR-150108
Yalıtımlanmış kablo gerektiği takdirde, kablo yalıtımını iki taraflı olarak
topraklama potansiyeline takmanızı öneririz. Yalıtım sensörde direk
iç topraklama terminaline bağlanmalıdır. Gövdedeki dış topraklama
terminali alçak frekans empedans düzelticili olarak toprak gerilimine
bağlanmış olmalıdır.
5 Besleme gerilimine bağlanma
ekran topraklamasında izin verilmeyen yüksek ekran akımlarına yol
açabilmektedir.
Bilgi:
Cihazın metalik parçaları (proses bağlantısı, ölçüm değeri kaydedici,
kılıflı boru vs.) iletken olarak gövdenin iç ve dış topraklama klemensine bağlıdır. Bu bağlantı ya doğrudan metalik ya da harici elektroniğe
sahip cihazlarda özel bağlantı kablosunun yalıtımı üzerinden yapılır.
Cihaz dahili voltaj bağlantıları hakkında daha fazla bilgiyi "Teknik
özellikler" bölümünden bulabilirsiniz.
Bağlantı tekniği
5.2 Bağla
Elektriğin ve sinyal çıkışının bağlantısı gövdedeki yay baskılı klemenslerle yapılır.
Gösterge ve ayar modülüne ya da arayüz adaptörüne bağlantı gövdedeki kontak pimleri vasıtasıyla yapılır.
Bilgi:
Terminal blok elektriğe bağlanabilir ve elektronik parçadan ayrılabilir.
Bunun için terminal bloğu küçük bir tornavida ile kaldırın ve çekerek
alın. Tekrar bağlarken oturma sesi duyulmalıdır.
Bağlantı prosedürü
Şu prosedürü izleyin:
1. Gövde kapağının vidasını sökün
2. Varsa gösterge ve ayar modülünü hafifçe sola döndürerek çıkartın
3. Kablo bağlantısının başlık somununu çözün
4. Bağlantı kablosunun kılıfını yakl. 4 in10 cm (4 in) sıyırın, tellerin
münferit yalıtımını yakl. 1 cm (0.4 in) sıyırın
45018-TR-150108
5. Kabloyu kablo bağlantısından sensörün içine itin
Res. 14: 5. ve 6. bağlantı adımları - Tek hücreli gövde
VEGABAR 81 • 4 … 20 mA/HART
21
5 Besleme gerilimine bağlanma
Res. 15: 5. ve 6. bağlantı adımları - Çift hücreli gövde
6. Tel uçlarını bağlantı planına uygun şekilde terminallere takın
Bilgi:
Hem sabit teller hem de tel ucunda kılıf bulunan esnek teller doğrudan
terminal ağzına takılır. Uç kılıfları olmayan esnek tellerde, üstten küçük
bir tornavida ile terminale basın: Terminal ağzı açılır. Tornavidayı tekrar
bıraktığınızda terminaller yeniden kapanır.
Maks. tel kesiti ile ilgili daha fazla bilgi için "Teknik özellik/elektromekanik bilgiler " bölümüne bakın
7. Terminaller içinde bulunan kabloların iyi oturup oturmadığını test
etmek için hafifçe çekin
8. Blendajı iç toprak terminaline bağlayın, dış toprak terminalini voltaj
regülatörü ile bağlayın
9. Kablo bağlantısının başlık somununu iyice sıkıştırın. Conta kabloyu tamamen sarmalıdır
10. Varsa gösterge ve ayar modülünü tekrar takın
11. Gövde kapağını vidalayın
Elektrik bağlantısı bu şekilde tamamlanır.
5.3 Bir hücreli gövde
Ex olmayan, Ex-ia ve Ex-d modeli için şu şekil kullanılmaktadır.
45018-TR-150108
22
VEGABAR 81 • 4 … 20 mA/HART
5 Besleme gerilimine bağlanma
Elektronik bölme ve bağlantı bölmesi
2
3
4...20mA
(+)1
2(-)
5
6
7
8
4
1
Res. 16: Elektronik ve bağlantı bölmesinin bir hücreli gövdesi
1
2
3
4
Güç kaynağı/sinyal çıkışı
Gösterge ve ayar modülü ya da arayüz adaptörü için
Dış gösterge ve ayar birimi veya ara birim sensörü için
Kablo blendajı bağlantısının yapılması için toprak terminali
5.4 Çift hücreli gövde
Aşağıdaki şekiller Ex olmayanların yanı sıra Ex-ia modeli için de
geçerlidir.
Elektronik bölmesi
2
4...20mA
(+)1
2(-)
5
6
1
7 8
1
Res. 17: Elektronik bölmesi iki hücreli gövde
45018-TR-150108
1 Bağlantı alanı için iç bağlantı
2 Gösterge ve ayar modülü ya da arayüz adaptörü için
VEGABAR 81 • 4 … 20 mA/HART
23
5 Besleme gerilimine bağlanma
Bağlantı bölmesi
2
4...20mA
(+)1
3
Display
2(-)
5
6
7
8
4
1
Res. 18: İki hücreli gövdenin bağlantı alanı
1
2
3
4
Güç kaynağı, sinyal çıkışı
Gösterge ve ayar modülü ya da arayüz adaptörü için
Bağımsız görüntü ve kontrol birimi
Kablo blendajı bağlantısının yapılması için toprak terminali
Bilgi:
Hem bir dış görüntü ve kontrol biriminin hem de görüntü ve kontrol
modülünün bağlantı alanında paralel kullanımı desteklenmemektedir.
Bağlantı alanı - Ek akım
çıkışı
II
4...20mA
I
4...20mA
(+)1
1
2(-)
3
( +)7
8(-)
2
Res. 19: Bağlantı alanı İki hücreli gövde, Yardımcı elektronik - ek akım çıkışı
1 İlk akım çıkışı (I) - Güç kaynağı ve sinyal çıkışı (HART)
2 İkinci akım çıkışı (II) - Güç kaynağı ve sinyal çıkışı (HART'sız)
3 Kablo blendajı bağlantısının yapılması için toprak terminali
45018-TR-150108
24
VEGABAR 81 • 4 … 20 mA/HART
5 Besleme gerilimine bağlanma
Bağlantı alanı PLICSMOBILE radyo
modülü
Status
SIM-Card
Test
USB
(+)1
2(-)
1
Res. 20: Bağlantı alanı PLICSMOBILE radyo modülü
1 Besleme gerilimi
Bağlantı için ayrıntılı bilgileri ek kılavuzundaki "PLICSMOBILE GSM/
GPRS radyo modülünden" bulabilirsiniz.
Elektronik bölmesi
5.5 İki hücreli gövde Ex d
2
4...20mA
(+)1
2(-)
1
5
6
7 8
1
Res. 21: Elektronik bölmesi iki hücreli gövde Ex d
45018-TR-150108
1 Bağlantı alanı için iç bağlantı
2 Gösterge ve ayar modülü ya da arayüz adaptörü için
VEGABAR 81 • 4 … 20 mA/HART
25
5 Besleme gerilimine bağlanma
Bağlantı bölmesi
2
3
4...20mA
(+)1
2(-)
5
6
7
8
4
1
Res. 22: İki hücreli gövdenin bağlantı alanı
1
2
3
4
Güç kaynağı, sinyal çıkışı
Gösterge ve ayar modülü ya da arayüz adaptörü için
Bağımsız görüntü ve kontrol birimi
Kablo blendajı bağlantısının yapılması için toprak terminali
Bilgi:
Hem bir dış görüntü ve kontrol biriminin hem de görüntü ve kontrol
modülünün bağlantı alanında paralel kullanımı desteklenmemektedir.
Elektronik bölmesi
5.6 İki hücreli gövde Ex d ia
2
4...20mA
(+)1
2(-)
1
5
6
7 8
3
Res. 23: Elektronik bölmesi iki hücreli gövde Ex d ia
1 Bağlantı alanı için iç bağlantı
2 Gösterge ve ayar modülü ya da arayüz adaptörü için
3 Dış gösterge ve ayar modülü için bağlantı fişi için iç bağlantı (opsiyonel)
Uyarı:
Ex-d-ia cihazı kullanılacağında HART-Multidrop ayar modu kullanılamaz.
45018-TR-150108
26
VEGABAR 81 • 4 … 20 mA/HART
5 Besleme gerilimine bağlanma
Bağlantı bölmesi
4...20mA
(+)1
2
2(-)
1
Res. 24: İki hücreli gövdenin bağlantı alanı Ex d ia
1 Güç kaynağı, sinyal çıkışı
2 Kablo blendajı bağlantısının yapılması için toprak terminali
Elektronik bölmesi
5.7 DIS-ADAPT'lı iki hücreli gövde
1
2
3
Res. 25: Dış gösterge ve ayar biriminin bağlanması için DISADAPT'lı elektronik
bölmesine bakış
1 DIS-ADAPT
2 İç fiş bağlantısı
3 Fiş bağlantısı M12 x 1
Fiş bağlantısının atanması
4
3
1
2
45018-TR-150108
Res. 26: M12 x 1 elektrik bağlantısına bakış
1
2
3
4
Pin 1
Pin 2
Pin 3
Pin 4
VEGABAR 81 • 4 … 20 mA/HART
27
5 Besleme gerilimine bağlanma
Tel atama bağlantı kablosu
Kontak pini
Sensör içinde renkli
bağlantı kablosu
Klemens Elektronik
modül
Pin 1
Kahverengi
5
Pin 2
Beyaz
6
Pin 3
Mavi
7
Pin 4
Siyah
8
5.8 Gövde IP 66/IP 68 (1 bar)
1
2
Res. 27: Tel doğrulama sıkı bağlanmış bağlantı kablosu
1 Güç kaynağı ve/veya değerlendirme sistemi için kahverengi (+) ve mavi (-)
2 Blendaj
Genel bakış
5.9 Model IP 68 (25 bar) dış gövde
3
2
1
Res. 28: IP 68 modelinde (25 bar) eksen yönünde kablo çıkışlı, dış gövdeli
VEGABAR 81
1 Ölçüm değeri algılayıcı
2 Bağlantı kablosu
3 Dış gövde
45018-TR-150108
28
VEGABAR 81 • 4 … 20 mA/HART
5 Besleme gerilimine bağlanma
Elektrik için elektronik ve
bağlantı bölmesi
1
4...20mA
(+)1
2(-)
5
6
7
8
2
3
Res. 29: Elektronik bölme ve bağlantı bölmesi
1 Elektronik modül
2 Güç kaynağı için dişli kablo bağlantısı
3 Bağlantı kablosu için dişli kablo bağlantısı ölçüm algılayıcısı
Terminal bölmesi - Gövde
soketi
1 2 3 4
1
5
2
3
4
6
45018-TR-150108
Res. 30: Sensörün gövde soketine bağlantısı
1
2
3
4
5
6
Sarı
Beyaz
Kırmızı
Siyah
Blendaj
Basınç eşitleme kapileri
VEGABAR 81 • 4 … 20 mA/HART
29
5 Besleme gerilimine bağlanma
Elektronik bölme ve bağlantı bölmesi
2
3
4...20mA
(+)1
2(-)
5
6
7
8
1
4
Res. 31: Elektronik ve bağlantı bölmesinin bir hücreli gövdesi
1
2
3
4
Güç kaynağı/sinyal çıkışı
Gösterge ve ayar modülü ya da arayüz adaptörü için
Dış gösterge ve ayar birimi veya ara birim sensörü için
Kablo blendajı bağlantısının yapılması için toprak terminali
5.10 Açma fazı
Cihazın güç kaynağına bağlantısından (gerilimin geri dönmesinden)
sonra cihaz yaklaşık 10 sn kendi kendine bir test yapar:
•
•
•
•
Elektroniğin iç testi
Cihaz tipi, donanım sürümü, yazılım sürümü ve ölçüm yeri isminin
ekran ya da bilgisayar üzerindeki bilgileri
Bir durum bildiriminin display'de veya bilgisayarda gösterimi
Çıkış sinyali, ayarlanan arıza akımına sıçramaktadır
Aktüel ölçüm değeri sonra sinyal hattına aktarılır. Değer, örn. fabrika
eşitlemesi gibi daha önce yapılmış ayarları da dikkate almıştır.
45018-TR-150108
30
VEGABAR 81 • 4 … 20 mA/HART
6 Gösterge ve ayar modülü ile devreye alma
6 Gösterge ve ayar modülü ile devreye alma
6.1 Gösterge ve ayar modülünün kullanılması
Gösterge ve kullanım modülü istendiğinde sensörün içine yerleştirilebilir ve çıkarılabilir. 90°'lik açılarla dört konumda takılabilir. Bu işlemi
yaparken elektrik akımının kesilmesine gerek yoktur.
Şu prosedürü izleyin:
1. Gövde kapağının vidasını sökün
2. Gösterge ve ayar modülünü elektronik üzerinde dilenilen konuma
getirin ve yerine oturuncaya kadar sağa doğru çevirin
3. İzleme penceresini gövdenin kapağına takıp iyice sıkın
Sökme, bu işlemi tersine takip ederek yapılır.
Gösterge ve ayar modülünün enerjisi sensör tarafından sağlanır,
başka bir bağlantıya gerek yoktur.
45018-TR-150108
Res. 32: Elektronik bölmesinde bir hücreli gövdede gösterge ve ayar modülünün
çalıştırılması
VEGABAR 81 • 4 … 20 mA/HART
31
6 Gösterge ve ayar modülü ile devreye alma
1
2
Res. 33: Gösterge ve ayar modülünün iki hücreli gövdeye montajı
1 Elektronik bölmesinde
2 Bağlantı bölmesi
Uyarı:
Cihazın donanımını sonradan ölçüm değerlerini devamlı gösteren bir
gösterge ve ayar modülü ile donatmak isterseniz, izleme pencereli bir
yüksek kapak kullanılması gerekir.
6.2 Kumanda sistemi
1
2
1 Sıvı kristal ekran
2 Kumanda tuşları
Tuş fonksiyonları
32
•
[OK] tuşu:
–– Menüye genel bakışa geç
VEGABAR 81 • 4 … 20 mA/HART
45018-TR-150108
Res. 34: Gösterge ve kumanda elemanları
6 Gösterge ve ayar modülü ile devreye alma
•
•
•
Kumanda sistemi
Ölçüm değerinin göstergesi
–– Seçilen menüyü teyit et
–– Parametre işle
–– Değeri kaydet
[->] tuşu:
–– Ölçüm değerinin gösterilme şeklini değiştir
–– Liste kaydını seç
–– İşleme pozisyonunu seç
[+] tuşu:
–– Bir parametrenin değerini değiştir
[ESC] tuşu:
–– Girilen bilgileri iptal et
–– Üst menüye geri git
Cihazı, gösterge ve ayar modülünün dört tuşu ile kullanırsınız. Münferit
menü noktaları LCD display'de gösterilir. Münferit tuşların fonksiyonları için önceki açıklamaya bakın. Sistem, son kez tuşa bastıktan yakl.
60 dakika sonra otomatik olarak ölçüm değerleri göstergesine döner.
Bu kapsamda, önceden [OK] ile teyitlenmemiş değerler kaybolur.
6.3 Ölçüm değerinin göstergesi
[->] tuşu ile üç farklı gösterge modu arasında seçim yapabilirsiniz.
İlk şekilde seçilen ölçüm değeri büyük harflerle gösterilir.
İkinci şekilde, seçilen ölçüm değeri ve bununla ilgili bir çubuk grafiği
gösterilmektedir.
Üçüncü şekilde, seçilen ölçüm değeri ve seçilen ikinci bir ölçüm
değeri (ör. Sıcaklık değeri) gösterilir.
Cihazı devreye alırken "OK" tuşuyla "Dil" seçeneğine ulaşabilirsiniz.
Dil seçeneği
Bu menü seçeneği, başka parametrelendirmeler için ülke dilini seçmek içindir. Yapılan seçimi daha sonra değiştirmek için, "Devreye alım
- Display, Menü dili" menü seçeneğine gidilmelidir.
45018-TR-150108
"OK" tuşuyla Ana menü'ye geçebilirsiniz.
6.4 Parametreleme - Hızlı devreye alma
Sensörün hızlı ve kolayca ölçüme uyarlanabilmesi için, gösterge
ve kullanım modülünün başlangıç resminden "Hızlı devreye alma"
seçeneğini seçin.
VEGABAR 81 • 4 … 20 mA/HART
33
6 Gösterge ve ayar modülü ile devreye alma
Aşağıdaki adımları belirtildiği sıralamaya göre yerine getiriniz.
"Genişletilmiş kullanım" hakkında bilgileri bir sonraki alt bölümde
bulabilirsiniz.
Ön ayarlar
1. Ölçüm yeri ismi
İlk menü seçeneğine, doğru bir ölçüm yeri ismi girin. Maksimum 19
karakterli isim verilebilir.
2. Uygulama
Bu menü seçeneğinde, elektronik diferansiyel basınç arabirimini aktif/
pasif duruma getirebilir ve bir uygulama seçebilirsiniz. Seçebileceğiniz
bu uygulamalar proses basıncı ve doluluk seviyesi ölçümleridir.
3. Birimler
Bu menü seçeneğinde cihazın seviyeleme ve ısı birimlerini belirleyebilirisiniz. "Uygulama"menü seçeneğinde seçtiğiniz uygulamaya bağlı
olarak, farklı seviyeleme birimleri bulunur.
Hızlı devreye alma - proses basıncı ölçümü
4. Konum düzeltme
Bu menü seçeneğinde, cihazın montaj konumunun etkisinin (offset)
ölçüm değerine denkleştirebilirsiniz.
5.Zero seviyeleme
Bu menü seçeneğinde proses basıncının Zero seviyeleme ayarı
yapılır.
% 0 için ilgili basınç değerini giriniz.
6. Span ayarı
Bu menü seçeneğinde proses basıncının bitiş seviyeleme ayarı yapılır.
% 100 için ilgili basınç değerini giriniz.
Hızlı devreye alma - Seviye ölçümü
4. Konum düzeltme
Bu menü seçeneğinde, cihazın montaj konumunun etkisinin (offset)
ölçüm değerine denkleştirebilirsiniz.
Yüzde değerini ve ilgili maks. dolum seviyesi değerini giriniz.
34
VEGABAR 81 • 4 … 20 mA/HART
45018-TR-150108
5. Maks. seviyeleme
Bu menü seçeneğinde dolum seviyesinin maks. seviyeleme ayarı
yapılır.
6 Gösterge ve ayar modülü ile devreye alma
6. Min. seviyeleme
Bu menü seçeneğinde dolum seviyesinin min. seviyeleme ayarı
yapılır.
Min. dolum seviyesi için yüzde değerini ve buna tekabül eden değeri
giriniz.
Hızlı işletime alam böylece tamamlanmış olur.
6.5 Parametreleme - Genişletilmiş kullanım
"Genişletilmiş kullanımın" teknik olarak ölçüm yerlerinin çok uğraştırıcı
olduğu kullanımlarda daha kapsamlı ayarların yapılması öngörülmelidir.
Ana menü
Ana menü aşağıda belirtilen fonksiyonları içeren beş bölüme ayrılmıştır:
Devreye alma: Ölçüm yerleri ismi, uygulama, birimler, konum düzeltme, seviye ayarı ve sinyal çıkışı gibi özellikler
Ekran: Dil, ölçüm değeri gösterme ve aydınlatma ayarları
Tanı: Cihaz durumu, ibre, ölçüm güvenliği, simülasyon hakkında
bilgiler
Diğer ayarlar: PIN, tarih/saat, sıfırlama, kopyalama fonksiyonu
Bilgi: Cihaz adı, donanım ve yazılım versiyonu, kalibrasyon tarihi,
sensörün özellikleri
Uyarı:
Ölçümün optimum ayarı için "Devreye alma" ana menüsündeki münferit alt menüler peş peşe seçilip doğru parametreler girilmelidir. Sırayı
mümkün mertebe bozmamaya dikkat edin.
İzlenecek yol aşağıda belirtilmektedir.
45018-TR-150108
Şu alt menü seçenekleri mevcuttur:
Alt menü seçenekleri aşağıda belirtilmektedir.
VEGABAR 81 • 4 … 20 mA/HART
35
6 Gösterge ve ayar modülü ile devreye alma
Devreye alma - Ölçüm
yeri ismi
"Sensör tagı" menü seçeneğinden on iki karakterli ölçüm yeri üzerinde
değişiklik yapabilirsiniz.
Bu şekilde sensöre açık bir tanım verilebilir (Örn. ölçüm yeri ismi veya
tank veya ürün tanımı.) Dijital sistemlerde ve büyük sistemlerin dokümantasyonunda her ölçüm yerinin net bir tanımlanmasının olması için
başka bir anlam içermeyen bir tanım verilmelidir.
Karakterler şunlardan oluşmaktadır:
•
•
•
A'dan Z'ye tüm harfler
0'dan 9'a tüm sayılar
Özel karakterler +, -, /, -
Devreye alma - Uygulama Bu menü seçeneğinde elektronik diferansiyel basınç için ara birim
sensörünü etkinleştirin/etkisizleştirin ve uygulamayı seçin.
VEGABAR 81 proses basınç ve doluluk seviyesi ölçümlerine hazırdır.
Fabrika ayarı proses basınç ölçümüdür. Diğer ölçümü bu kullanım
menüsünde seçebilirsiniz.
Bir arabirim sensörü bağlamadıysanız, bunu "Pasifleştir" ile onaylayınız.
Seçtiğiniz uygulamaya bağlı olarak, bundan sonraki farklı alt bölümlerde açıklanan farklı kullanım adımları sizin için önemli olacaktır. Her bir
adımının açıklamalarını bu alt bölümlerde bulacaksınız.
İlgili tuşlarla istenilen parametreleri girin, girdiğiniz bilgileri [OK] ile
kaydedin ve [ESC] ve [->] ile sonraki menüye geçin.
Devreye alma - Birimler
Bu menü seçeneğinde cihazın seviyeleme birimleri belirlenmektedir.
Seçtiğiniz uygulama, "Min. seviyeleme (zero)" ve "Maks. seviyeleme
(span)" menü seçeneklerinde gösterilen birimleri belirler.
Seviyeleme birimi:
Ayrıca cihazın ısı değeri birimi belirlenmelidir. Yapılan seçim, "İbre Isı"
ve "Dijital çıkış sinyali değişkenleri" menü seçeneklerinde gösterilen
birimleri belirler.
36
VEGABAR 81 • 4 … 20 mA/HART
45018-TR-150108
Dolum seviyesi, yükseklik birimine bağlı olarak ayarlanacaksa, daha
sonra seviyeleme ayarında ayrıca malzemenin yoğunluğu da girilmelidir.
6 Gösterge ve ayar modülü ile devreye alma
Sıcaklık birimi:
İlgili tuşlarla istenilen parametreleri girin, girdiğiniz bilgileri [OK] ile
kaydedin ve [ESC] ve [->] ile sonraki menüye geçin.
Devreye alma - Konum
düzeltme
Cihazın hangi şekilde monte edildiği özellikle diyafram contalı
sistemlerde ölçüm değerine etki edebilir (offset). Konum düzeltmesi
bu offset'i telafi eder. Bu telafi sırasında, aktüel ölçüm değeri aktarılır.
Göreli basınç ölçüm hücrelerinde ayrıca manüel bir offset yapmak
mümkündür.
Otomatik konum düzeltmesinde aktüel ölçüm değeri düzeltme değeri
olarak alınacaksa, bu değerin örtülü dolum malzemesi veya statik
basınç değeriyle tahrif edilmemiş olmasına dikkat ediniz.
Manüel konum düzeltmede offset değeri kullanıcı tarafından belirlenebilir. Bunun için "Edit etme" işlevini seçerek istediğiniz değeri giriniz.
Girdiğiniz değerlerleri [OK] ile kayıt ediniz; [ESC] ve [->] ile bir sonraki
menü seçeneğine geçiniz.
Konum düzeltmesini bitirdikten sonra, aktüel değer 0'a göre ayarlanmış olur. Düzeltme değeri, offset değerini gösteren display'de sayının
önündeki matematiksel işaretin tersi ile gösterilir.
Konum düzeltmesi sınırsız defa tekrarlanabilir. Ancak düzeltme değerlerinin toplamının, nominal ölçüm aralalığının % 20'sini aşması halinde
artık konum düzeltmesi yapılamaz.
Devreye alma - Seviye
ayarı
VEGABAR 81 "Uygulama" menü seçeneğinde seçilmiş bulunan proses büyüklüğünden bağımsız olarak bir basınç değeri ölçer. Seçilen
proses büyüklüğünün doğru verilebilmesi için çıkış sinyaline % 0 ile
% 100 arasında bir değer girilmiş olması gerekir (seviyeleme ayarı).
45018-TR-150108
"Dolum seviyesi" uygulamsında, hidrostatik basıncın seviyelenmesi
için, örn. dolu ve boş haznelerde verilir. Bkz. aşağıdaki örnek:
VEGABAR 81 • 4 … 20 mA/HART
37
6 Gösterge ve ayar modülü ile devreye alma
2
5m
(196.9")
100%
0%
1
Res. 35: Parametreleme örneği Min. seviyeleme / Maks. seviyeleme Seviye
ölçümü
1 Min. dolum seviyesi = % 0 0,0 mbar'a eşittir
2 Maks. dolum seviyesi = % 100 490,5 mbar'a eşittir
Bu değerler bilinmiyorsa, doluluk seviyesinden de (örn. % 10 ile % 90
şeklinde) seviyeleme yapılabilir. Gerçek dolum yüksekliği bu değerlerden hesaplanır.
Gerçek doluluk durumu bu ayar sırasında herhangi bir rol oynamaz,
minimum/maksimum seviye ayarı her zaman dolum malzemesi değiştirilmeksizin yapılır. Böylece bu ayarlar, cihaz kurulumu yapılmadan da
önceki alandan yapılabilir.
Uyarı:
Ayar aralıkları aşıldığında, girilen değer aktarılmaz. Edit işlemi [ESC]
yarıda kesilebilir veya ayar aralığı dahilinde bir değer girilerek düzeltilebilir.
Proses basıncı, diferansiyel basınç veya debi gibi diğer proses büyüklükleri için seviyeleme işlemi buna uygun olarak yapılır.
Devreye alma - Zero
seviyeleme
Şu prosedürü izleyin:
1. " [->]" ile "Devreye alma" menüsünü seçin ve [OK] ile teyit edin.
Sonra [->] ile "Zero seviye ayarı" menüsünü seçin ve [OK] ile teyit
edin.
2. [OK] seçeneğine basarak mbar değerini edit edin ve [->] işaretini
kullanarak imleçi istediğiniz noktaya getirin.
45018-TR-150108
38
VEGABAR 81 • 4 … 20 mA/HART
6 Gösterge ve ayar modülü ile devreye alma
3. İstediğiniz mbar değerini [+] ile ayarlayın ve [OK] seçeneğini
kullanarak değeri kaydedin.
4. [ESC] ve [->] işaretini kulanarak span seviyeleme ayarına gidiniz
Sıfır seviyeleme tamamlanmıştır.
Bilgi:
Sıfır ayarı dilim ayarının değerini değiştirir. Ölçüm dilimi (sıfır ve dilim
ayarı arasındaki fark) bu durumda değişmez.
Basınçla bir seviyeleme yapmak için ekranda görüntülenen gerçek
ölçüm değerini girin.
Ayar aralıklarının üzerine çıkıldığında, ekrana "sınır değeri değişti"
uyarısı çıkar. Düzeltmeler, [ESC] yarıda kesilebilir veya ekrandaki sınır
değeri [OK] düğmesine basarak kabul edilebilir.
Devreye alma - span sevi- Şu prosedürü izleyin:
yeleme ayarı
1. Sonra [->] ile span seviyeleme ayarı seçeneğini seçin ve [OK] ile
teyit edin.
2. [OK] seçeneğine basarak mbar değerini edit edin ve [->] işaretini
kullanarak imleçi istediğiniz noktaya getirin.
3. İstediğiniz mbar değerini [+] ile ayarlayın ve [OK] seçeneğini
kullanarak değeri kaydedin.
Basınçla bir seviyeleme yapmak için ekranda görüntülenen gerçek
ölçüm değerini girin.
Ayar aralıklarının üzerine çıkıldığında, ekrana "sınır değeri değişti"
uyarısı çıkar. Düzeltmeler, [ESC] yarıda kesilebilir veya ekrandaki sınır
değeri [OK] düğmesine basarak kabul edilebilir.
Dilim ayarı tamamlanmıştır.
45018-TR-150108
Devreye alma - Min. seviye ayarı doluluk seviyesi
Şu prosedürü izleyin:
1. " [->]" ile "Devreye alma" menüsünü seçin ve [OK] ile teyit edin.
Sonra [->] ile " seviyeleme ayarı"nı, arkasından da "Min. seviyeleme ayarı" menüsünü seçin ve [OK] ile teyit edin.
2. [OK] düğmesine basarak yüzdelik değeri düzeltin ve [->] tuşuna
basarak oku istediğiniz noktaya getirin.
3. İstediğiniz yüzde değerini [+] ile ayarlayın, (örn. % 10) ve [OK] ile
kaydedin. İmleç şimdi basınç değerine atlar.
VEGABAR 81 • 4 … 20 mA/HART
39
6 Gösterge ve ayar modülü ile devreye alma
4. Min. dolum seviyesine ait değeri (örn. 0 mbar) giriniz.
5. Ayarları [OK] ile kaydedin ve [ESC] ve [->] tuşlarına basarak
seviye ayarını maksimuma getirin.
Min. seviyeleme tamamlanmıştır.
Doldurarak bir seviyeleme yapmak için ekranda görüntülenen gerçek
ölçüm değerini girin.
Devreye alma - Maks.
seviye doluluk seviyesi
Şu prosedürü izleyin:
1. Sonra [->] ile Maks. seviye ayarı seçeneğini seçin ve [OK] düğmesi ile teyit edin.
2. [OK] düğmesine basarak yüzdelik değeri düzeltin ve [->] tuşuna
basarak oku istediğiniz noktaya getirin.
3. İstediğiniz yüzde değerini [+] ile ayarlayın, (örn. % 90) ve [OK] ile
kaydedin. İmleç şimdi basınç değerine atlar.
4. Yüzdelik değere uygun olan dolu hazne için basınç değerini (örn.
900 mbar) giriniz.
5. [OK] tuşuna basarak ayarları kaydet
Maks. seviyeleme tamamlanmıştır.
Doldurarak bir seviyeleme yapmak için ekranda görüntülenen gerçek
ölçüm değerini girin.
Devreye alma - Sönümleme
Proses koşullarına uygun ölçüm oynamalarının sönümlemesi için bu
menü seçeneğinden 0 … 999 sn'lik bir entegrasyon süresi ayarlayın.
Bunu 0,1 sn'lik adımlarla ayarlayabilirsiniz.
Fabrika ayarı sensör modeline bağlıdır.
Devreye alma - Lineerizasyon
Bir linearizasyon, doluluk seviyesi hazne hacimleri doluluk seviyesi
yüksekliğine lineer şekilde çıkmayan tüm haznelerde yapılmalıdır
(örn. yuvarlak veya konik tankta hacmin gösterilmesi isteniyorsa). Bu
hazne için uygun linearizasyon eğimi bulunmaktadır. Linearizasyon
eğimleri, yüzdesel doluluk yüksekliği ve hazne hacmi arasındaki oranı
belirtirler. Linearizasyon ölçüm değerlerinin gösterimi ve elektrik çıkışı
için geçerlidir.
40
VEGABAR 81 • 4 … 20 mA/HART
45018-TR-150108
Dikkat:
WHG'ye göre bir taşma güvenliği parçası olarak kullanılacak her
sensör için aşağıda yazılanlar dikkate alınmalıdır:
6 Gösterge ve ayar modülü ile devreye alma
Bir lineerizasyon eğimi seçilirse, ölçüm sinyali artık dolum yüksekliğine zorla lineer olmaz. Bu, kullanıcı tarafından (özellikle sınır sinyali
vericideki anahtarlama noktasının ayarı yapılırken) dikkate alınmalıdır.
Devreye alma - Akım
çıkışı
"Akım çıkışı" menü seçeneklerinde akım çıkışının tüm özelliklerini
belirleyin.
Devreye alma - Akım
çıkışı 1 ve 2 (Mod)
"Akım çıkışı modu" menü seçeneğinden arıza durumundaki çıkış
çizgisini ve akım çıkışı davranışını belirleyin.
Entegre 2. akım çıkışı olan cihazlarda her akım çıkışının özellikleri
münferit şekilde ayarlanır. Aşağıdaki açıklamalar iki akım çıkışı için de
geçerlidir.
Fabrika ayarı çıkış çizgisi için 4 … 20 mA, arıza modu için < 3,6 mA.
Devreye alma - Akım çıkışı 1 ve 2 (Min./Maks.)
"Akım çıkışı Min./Maks." kullanımdaki akım çıkışı davranışını belirleyin.
Fabrika ayarı için min. akım 3,8 mA, maks. akım 20,5 mA'dır.
Devreye alma - Kullanımın kilitlenmesi/yeniden
açılması
"Kullanımın kilitlenmesi/yeniden açılması" menü seçeneğine girerek
sensör parametresini istemediğiniz ve öngörmediğiniz değişikliklerin
yapılmasına karşı korursunuz. PIN bu durumda sürekli olarak etkinleştirilip/pasif konuma getirilebilir.
PIN (şifre) aktif konumda olduğunda sadece şu kullanım fonksiyonları
PIN (şifre) girilmeden çalışabilir:
•
•
Menü seçeneklerine basarak verilerin gösterilmesi
Sensördeki verilerin gösterge ve ayar modülünden okunması
Dikkat:
PIN aktif olduğunda PACTware/DTM ve diğer sistemler üzerinden
kullanım kilitlidir.
45018-TR-150108
PIN numarasını "Diğer ayarlar - PIN" seçeneğinden değiştirebilirsiniz.
Ekran - Dil
Bu menü seçeneği sizin istediğiniz ülkenin dilini kullanmanıza izin
verir.
VEGABAR 81 • 4 … 20 mA/HART
41
6 Gösterge ve ayar modülü ile devreye alma
Aşağıdaki diller mevcuttur:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Deutsch
İngilizce
Fransızca
İspanyolca
Rusça
İtalyanca
Hollandaca
Portekizce
Polonyaca
Çekçe
Türkçe
VEGABAR 81 teslimatta sipariş edilen ülkenin dilindedir.
Display - Gösterge değeri Bu menü seçeneğinden ölçüm değerlerinin ekran üzerindeki görüntü1 ve 2
sünü tanımlayabilirsiniz.
Gösterilen değerin fabrika ayarı "Lin. yüzde"dir.
Ekran - Işıklandırma
Gösterge ve ayar modülünün display'inin bir arka plan aydınlatması
vardır. Bu menü seçeneğinde o aydınlatma açılır. Gerekli işletim gerilimi için "Teknik veriler" bölümüne bakınız.
Teslimat modunda ışıklandırma kapalıdır.
Tanı - Cihaz durumu
Bu menü seçeneğinde cihazın durumu görüntülenmektedir.
Tanı - İbre basınç
Sensörde her zaman minimum ve maksimum ölçüm değeri kaydedilir.
"İbre basınç" menü seçeneğinde iki değer gösterilir.
42
VEGABAR 81 • 4 … 20 mA/HART
45018-TR-150108
Bir başka pencerede iki ibre değeri için ayrı ayrı bir sıfırlamayı yerine
getirebilirsiniz.
6 Gösterge ve ayar modülü ile devreye alma
Tanı - İbre ısı
Sensörde, ölçüm hücresinin ve elektronik ısısının minimum ve maksimum ölçüm değerleri kayıt edilir. "İbre Isı"'da her iki değer de gösterilir.
Bir başka pencerede iki ibre değeri için ayrı ayrı bir sıfırlamayı yerine
getirmeniz mümkündür.
Tanı - Simülasyon
Bu menü seçeneğinden akım çıkışı yoluyla ölçüm değerlerini simüle
edebilirsiniz. Bu sayede örn. çıkışa bağlanmış gösterge cihazları ve
kablolu sistemlerin giriş kartı kullanılarak sinyal yolu test edilir.
İstediğiniz simülasyon büyüklüğünü seçin ve istediğiniz sayıyı girin.
Dikkat:
Simülasyon başladığında simüle edilen değer 4 - 20 mA akım değeri
ve dijital HART sinyali olarak gösterilir.
Simülasyonu deaktive etmek için [ESC] tuşuna basınız.
Bilgi:
60 Tuşa en son basıldığı süreden itibaren 10 dakika sonra simülasyon
otomatik olarak kesilir.
45018-TR-150108
Diğer ayarlar - Şifre
Bu menü seçeneğinde PIN gösterilir, edit edilebilir ve değiştirilebilir.
PIN ancak, "Devreye alma/Kullanımı kilitle/aç" menü seçeneği ile
kullanıma açılabilir.
Teslim konumunda şifre "0000"'dır.
Diğer özellikler - Tarih
Saat
Bu menü seçeneğinde sensörün dahili saatinin ayarı yapılır. Yaz/kış
saati burada yapılmaz.
VEGABAR 81 • 4 … 20 mA/HART
43
6 Gösterge ve ayar modülü ile devreye alma
Diğer özellikler - Sıfırlama Sıfırlama sırasında kullanıcı tarafından belirlenen belli başlı parametre
ayarları eski konumuna getirilir.
Şu sıfırlama fonksiyonları mevcuttur:
Teslimattaki durumu: Fabrikadan teslim alındığı sırada parametre
ayarlarının (verilen siparişte istenen ayarlar da dahil olmak üzere) eski
durumuna getirilmesi. Hem serbest programlanabilen linearizasyon
eğimi hem ölçüm değerleri belleği silinir.
Temel ayarlar: Her cihaz için özel parametre ayarları da dahil olmak
üzere tüm ayarların standart değerlerine getirilmesi. Hem linearizasyon eğimi hem ölçüm değerleri belleği silinir.
Şu tablo, cihazın standart değerlerini göstermektedir. Cihaz modeline
ve uygulamaya bağlı olarak tüm menü seçenekleri mevcut olmayabilir
ya da seçeneklerin düzeni farklı yapılmış olabilir:
Reset - Devreye alım
Menü seçeneği
Parametre
Uygulama
Standart değer
Sensör
Ölçüm yeri ismi
Uygulama Proses Sıfırlama yok
basıncı
Uygulama Dolum
seviyesi
Elektronik diferan- Sıfırlama yok
siyel basıncı için
arabirim
Birimler
Seviyeleme birimi mbar (Nominal ölçüm aralıkları
≤400 mbar)
bar (Nominal ölçüm aralıkları ≤1 bar)
Sıcaklık birimi
Seviye ayarı
44
Sıfır/Min. ayar
0,00 bar
Dilim/Maks. ayar
bar cinsinden nominal ölçüm aralığı
Bütünleşme süresi
0,0 sn
% 0,00
% 100,00
VEGABAR 81 • 4 … 20 mA/HART
45018-TR-150108
Sönümleme
°C
0,00 bar
Konum düzeltme
6 Gösterge ve ayar modülü ile devreye alma
Menü seçeneği
Parametre
Standart değer
Akım çıkışı
Akım çıkışı - Mod
Çıkış eğimi grafiği
4 … 20 mA
Arıza olduğunda davranış
≤ 3,6 mA
Akım çıkışı - Min./
Maks.
3,8 mA
20,5 mA
Kilit açık
Kullanımın kilitlenmesi
Reset - Display
Menü seçeneği
Standart değer
Menü dili
Siparişe özgün
Gösterge değeri 1
% cinsinden akım çıkışı
Gösterge değeri 2
Keramik ölçüm hücresi: ölçüm hücresi ısısı, °C cinsinden
Metalik ölçüm hücresi: elektronik ısısı, °C cinsinden
Sönük
Aydınlatma
Sıfırlama - Tanı
Menü seçeneği
Parametre
İbre
Standart değer
-
Cihaz durumu
Basınç
Aktüel ölçüm değeri
Sıcaklık
Aktüel ısı değerleri Ölçüm hücresi, Elektronik
Proses basıncı
Simülasyon
Reset - Diğer ayarlar
Menü seçeneği
Parametre
Standart değer
Şifre
0000
Tarih/saat
Aktüel tarih/aktüel saat
Cihaz ayarlarının
kopyalanması
Sıfırlama yok
45018-TR-150108
Özel parametreler
Ölçekleme
VEGABAR 81 • 4 … 20 mA/HART
Ölçekleme büyüklüğü
l cinsinden hacimler
Ölçekleme formatı
% 0 0 l'eye eşittir
% 100 0 l'ye eşittir
45
6 Gösterge ve ayar modülü ile devreye alma
Menü seçeneği
Parametre
Standart değer
Akım çıkışı 1 Akım çıkışı - Büyüklük
Lin. yüzde - Dolum seviyesi
Akım çıkışı - Seviye ayarı
Akım çıkışı 2 Akım çıkışı - Büyüklük
Ölçüm hücresi ısısı
Akım çıkışı - Seviye ayarı
HART modu
% 0 - 100, 4 - 20 mA'ya tekabül eder
% 0 - 100, 4 - 20 mA'ya tekabül eder
Adres 0
Diğer ayarlar - Cihaz ayar- Bu fonksiyonla cihaz ayarları kopyalanmaktadır. Aşağıdaki fonksiyonlarının kopyalanması
lar mevcuttur:
•
•
Sensörden okuyun: Sensördeki verileri toplayın ve gösterge ve
ayar modülüne kaydedin
Sensöre yazın: Gösterge ve ayar modülündeki veriler sensöre
kaydedilir
Bu kapsamda, gösterge ve ayar modülünün kullanımının şu verileri ya
da ayarları kaydedilir:
•
•
•
"Devreye alma" ve "Gösterge" menülerinin tüm verileri
"Diğer ayarlar" menüsünde "Sıfırlama, tarih/saat" seçenekleri
Serbest programlanmış linearizasyon eğimi
Kopyalanan veriler gösterge ve ayar modülünün bir EEPROM kaydedicisinde kaydedilir ve elektrik kesintisi olduğunda dahi bunlara
ulaşılır. Bunlar buradan bir veya daha fazla sensöre yazdırılabilir veya
bir elektroniğin değiştirilmesine karşılık veri güvenliğini sağlamak
amacıyla muhafaza edilebilirler.
Uyarı:
Veriler sensöre kayıt edilmeden önce, sensöre uygun olup olmadıkları
kontrol edilir. Kontrol işlemi sırasında kaynak verilerindeki sensör tipi
ve erek sensör gösterilir. Verilerin sensöre uygun olmaması halinde,
bir hata bildirimi yapılır veya bu fonksiyon bloke edilir. Kayıt işlemi
verilerin uygunluğu onaylandıktan sonra yapılır.
Diğer ayarlar - Özel parametreler
Bu menü seçeneğinden özel parametreleri girebileceğiniz korunan bir
alana girersiniz. Sensörün özel gereksinimleri yerine getirebilmesi için
nadiren de olsa bazı parametreler değiştirilebilir.
46
VEGABAR 81 • 4 … 20 mA/HART
45018-TR-150108
Özel parametre ayarlarını sadece servis çalışanlarımızla görüştükten
sonra değiştirin.
6 Gösterge ve ayar modülü ile devreye alma
Diğer ayarlar - Ölçekleme
(1)
Display'de "Ölçekleme"yi menü seçeneğinden, dolum değeri için
ölçekleme büyüklüğünü ve ölçekleme birimini belirleyebilirsiniz (örn.
hacimler l'de).
Diğer ayarlar - Ölçekleme
(2)
"Ölçekleme" menü seçeneğinden display'de ölçekleme formatını
ve doluluk ölçüm değerlerinin ölçeklemesini % 0 - % 100 arasında
olacak şekilde belirleyebilirsiniz.
Diğer ayarlar - Akım çıkışı "Akım çıkışı büyüklüğü" menü seçeneğinden akım çıkışının hangi
1 ve 2 (Büyüklük)
ölçüm büyüklüğüne tekabül ettiğini belirleyin.
Diğer ayarlar - Akım çıkışı Seçilen ölçüm büyüklüğüne göre "Elektrik çıkışı ayarı" menü seçene1 ve 2 (Seviye ayarı)
ğinden, 4 mA (%0) ile 20 mA'nın (%100) arasındaki elektrik çıkışının
hangi değere ayarlanacağını seçebilirsiniz.
Ölçüm büyüklüğü olarak ölçüm hücresi sıcaklığı seçildiyse, örneğin
0 °C 4 mA'ya ve 100 °C 20 mA'ya refere eder.
Diğer ayarlar - HART
modu
Sensör "Analog akım çıkışı" ve "Sabit akım (4 mA)" HART çalışma
modlarını sunmaktadır. Bu menü seçeneğinden HART çalışma modunu belirleyin ve Multidrop çalışmadaki adresi verin.
45018-TR-150108
"Sabit akım çıkışı" çalışma modundan iki damarlı bir hattan 63 sensöre kadar sensör çalıştırılabilir (Multidrop çalıştırma). Her sensöre 0 ila
63 arasında bir adres atanmalıdır.
"Analog akım çıkışı" fonksiyonunu seçerseniz ve aynı zamanda bir
adres numarası verirseniz Multidrop çalıştırmada da bir 4 … 20 mA
sinyali çıkışı olabilir.
"Sabit akım (4 mA)" çalışma modunda güncel dolum seviyesinden
bağımsız olarak sabit bir 4 mA sinyali verilir.
VEGABAR 81 • 4 … 20 mA/HART
47
6 Gösterge ve ayar modülü ile devreye alma
Fabrika ayarı "Analog akım çıkışı" ve 00 adresidir.
Bilgi - Cihaz ismi
Bu menüden seçeneğinden cihaz isimleri ve cihazın seri numarası
alınır:
Bilgi - Cihaz modeli
Bu menü seçeneğinden sensörün donanım ve yazılım sürümü görüntülenir.
Bilgi - Fabrika kalibrasyonu tarihi
Bu menü seçeneğinden sensörün fabrikada yapılan kalibrasyonunun
tarihi ve sensör parametrelerinin gösterge ve ayar modüllerinden
(bilgisayardan) son değiştirilme tarihi görüntülenir.
Bilgi - Sensör özellikleri
Bu menü seçeneğinden sensörün ruhsat, proses bağlantısı, conta,
ölçüm aralığı, gövde ve diğer özellikleri görüntülenir.
6.6 Parametre bilgilerinin emniyete alınması
Ayarlanan verileri not etmeniz, örn. bu kullanma kılavuzuna not
etmeniz ve akabinde arşivlemeniz tavsiye olunur. Bunlardan böylece
kullanım ya da servis için bir defadan fazla yararlanılır.
Bu kapsamda, gösterge ve ayar modülünün kullanımının şu verileri ya
da ayarları kaydedilir:
•
•
48
"Devreye alma" ve "Gösterge" menülerinin tüm verileri
"Diğer ayarlar" menüsünde "Sensöre özgü birimler, sıcaklık birimi
ve lineerizasyon" noktaları
VEGABAR 81 • 4 … 20 mA/HART
45018-TR-150108
Cihazın bir gösterge ve ayar modülü ile donatılmış olması halinde,
sensördeki bilgiler gösterge ve ayar modülüne kaydedilebilir. İşlem,
"Gösterge ve ayar modülü" kullanma kılavuzunun "Sensör verilerini
kopyalama" menüsünde açıklanmaktadır. Sensör ikmalinin kesilmesi
halinde veriler orada sürekli kayıtlı kalır.
6 Gösterge ve ayar modülü ile devreye alma
•
Serbest programlanabilen lineerizasyon eğimi değerleri
45018-TR-150108
Fonksiyondan, ayarları bir cihazdan aynı modeldeki başka bir cihaza
aktarmak için de yararlanılabilir. Sensörün değiştirilmesinin gerekmesi
halinde, gösterge ve ayar modülü değiştirilen cihaza takılır ve bilgiler
aynı şekilde "Sensör verilerine kopyalama" menüsünde belirtilen şekilde sensöre yazılır.
VEGABAR 81 • 4 … 20 mA/HART
49
7 PACTware ile devreye alma
7 PACTware ile devreye alma
7.1 Bilgisayarı bağlayın
Arayüz adaptörü yardımıyla doğrudan sensöre
2
1
3
Res. 36: Bilgisayarın arayüz adaptörüyle sensöre doğrudan bağlanması
1 Bilgisayara USB kablosu
2 VEGACONNECT arayüz adaptörü
3 Sensör
Arayüz adaptörü ve HART
ile
2
4
USB
N
OPE
3
TWIST
LO
CK
1
5
Res. 37: Bilgisayarın HART üzerinden sinyal hattına bağlanması
1
2
3
4
5
Sensör
HART direnci 250 Ω (Değerlendirmeye bağlı olarak seçilebilir)
2 mm'lik pini ve klemensi olan bağlantı kablosu
Analiz sistemi/PLC/Besleme gerilimi
Arayüz adaptörü (Ör. VEGACONNECT 4)
50
VEGABAR 81 • 4 … 20 mA/HART
45018-TR-150108
Uyarı:
Entegre HART dirençli (İç direnç yakl. 250 Ω) besleme yuvalarında
ilaveten harici dirence gerek yoktur. Bu, örn. VEGATRENN 149A,
VEGAMET 381 ve VEGAMET 391 VEGA cihazları için geçerlidir. Piyasada bulunan harici besleme yuvaları da çoğunlukla yeterli büyüklükte
bir akım sınırlama direnci ile donatılmıştır. Bu durumlarda arayüz kon-
7 PACTware ile devreye alma
vertörü 4 … 20 mA hattına paralel olarak bağlanabilir (Önceki şekilde
kesik çizgilerle gösterilmiştir.).
Koşullar
7.2 Parametreleme
Cihazın Windows yüklü bir bilgisayarla parametrelendirilmesi için
PACTware konfigürasyon yazılımı ile FDT standardına uygun bir cihaz
sürücüsüne (DTM) gerek vardır. HGüncel PACTware versiyonu ve
mevcut tüm DTM’ler bir DTM koleksiyonunda özetlenmiştir. Ayrıca
DTM’ler FDT standardına uygun diğer çerçeve uygulamalara bağlanabilir.
Uyarı:
Cihazın tüm fonksiyonlarının desteklenmesini sağlamak için daima en
yeni DTM koleksiyonunu kullanın. Ayrıca, belirtilen tüm fonksiyonlar
eski Firmware versiyonlarında bulunmamaktadır. En yeni cihaz yazılımını internet sayfamızdan indirebilirsiniz. Güncelleme işleminin nasıl
yapılacağı da yine internette mevcuttur.
Devreye almanın devamı, her DTM Collection'un ekinde bulunan
ve internetten indirilebilen "<DTM Collection/PACTware" kullanma
kılavuzunda açıklanmaktadır. Detaylı açıklamalar için PACT-ware ve
VEGA-DTM'in Çevrim İçi Çağrı Merkezine bakın.
Res. 38: Bir DTM görünümü örneği
45018-TR-150108
Standart sürüm/Tam
sürüm
Tüm cihaz DTM'leri ücretsiz standart versiyon olarak ve ücretli komple
versiyon olarak mevcuttur. Yazılımın tam anlamıyla kullanılabilmesi için
gereken tüm işlevler standart sürümde bulunmaktadır. Bir projenin
kolaylıkla yapılabilmesini sağlayan sihirbaz kullanımı oldukça kolaylaştırmaktadır. Projenin kaydedilmesi, yazdırılması ya da projenin başka
bir formattan kaydedilip başka bir formata yazdırılması da standart
sürümün özellikleri arasındadır.
VEGABAR 81 • 4 … 20 mA/HART
51
7 PACTware ile devreye alma
Tam sürümde, ayrıca, projenin tam olarak belgelenmesi amacıyla genişletilmiş bir yazdırma fonksiyonunun yanı sıra ölçüm değeri ve yankı
eğimi kaydetme gibi olanaklar da mevcuttur. Ayrıca burada bir depo
hesaplama programı, bir de ölçüm değeri ve yankı eğimi kayıtlarının
analizinin yapılmasını sağlayan çoklu bir izleyici mevcuttur.
Standart sürüm www.vega.com/downloads ve "Software" adresinden indirilebilir. CD formatındaki tam sürümü yetkili bayinizden temin
edebilirsiniz.
7.3 Parametre bilgilerinin emniyete alınması
Parametreleme bilgilerinin PACTware kullanılarak belgelenmesi ve
kaydedilmesi tavsiye olunur. Bunlardan böylece kullanım ya da servis
için bir defadan fazla yararlanılır.
45018-TR-150108
52
VEGABAR 81 • 4 … 20 mA/HART
8 Diğer sistemlerle devreye alma
8 Diğer sistemlerle devreye alma
8.1 DD kontrol programları
Cihazın, AMS™ ve PDM gibi DD kontrol programları için Enhanced
Device Description (EDD) olarak cihaz tanımları mevcuttur.
Dosyalar www.vega.com/downloads ve "Software" internet adresinden indirilebilir.
8.2 Field Communicator 375, 475
Cihazın, Field Communicator 375 veya 475 ile parametrelendirilmesi
için EDD cihaz tanımları mevcuttur.
45018-TR-150108
EDD'nin field communicator 375 veya 475'e entegre edilebilmesi için,
üreticiden temin edilebilen "Easy Upgrade Utility" yazılımına ihtiyaç
vardır. Bu yazılım internet ortamında güncelleştirilir; üreticinin izin
vermesiyle yeni EDD'ler otomatikman yazılımın cihaz kataloğuna alınır
ve daha sonra bir field communicator'a aktarılabilirler.
VEGABAR 81 • 4 … 20 mA/HART
53
9 Tanı, Ürün Yönetimi ve Servis
9 Tanı, Ürün Yönetimi ve Servis
Bakım
9.1 Bakım
Amaca uygun kullanıldığı takdirde normal kullanımda herhangi özel bir
bakım yapılmasına gerek yoktur.
Bazı uygulamalarda zarda biriken dolum malzemesi ölçüm sonucunu
etkileyebilir. Bu nedenle çok madde birikmemesi ve özellikle katılaşma
durumlarının önlenmesi için her sensörün ve uygulamanın ihtiyacına
uygun önlemler alın.
9.2 Tanı hafızası
Cihaz, tanı amaçlı çok sayıda belleğe sahiptir. Elektrik kesintisi olsa
da verilere bir şey olmaz.
Ölçüm değeri belleği
Dönüşümlü bir belleğe 100.000 ölçüm değerine kadar veri kaydedilebilir. Her kayıt tarih/saat ve ölçüm değeri gibi bilgileri içerir.
Cihazın modeline bağlı olarak kayıt edilen değerler örneğin şunlardır:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Basınç
Diferansiyel basıncı
Dolum seviyesi
Debi
Yoğunluk
Ayırma katmanı
Yüzde değer
Lin. yüzde
Ölçeklenmiş değerler
Ölçüm hücresi ısısı
Elektronik sıcaklığı
Ölçüm değeri belleği teslimat sırasında etkindir ve dakikada bir mesafe, ölçüm güvenirliği ve elektronik ısısını kaydeder.
Hem istediğiniz değerler hem de kayıt koşulları bir bilgisayar üzerinden PACTware/DTM ve/veya EDD iletim sistemi ile belirlenir. Bu
sayede veriler okunur ve gerekirse sıfırlanır.
Olay belleği
500'e kadar aktivite zamanıyla birlikte otomatik olarak sensöre kaydedilir ve bu bilgi silinemez. Her kayıt tarih/saat, olay içeriği, olay tanımı
ve değer gibi bilgileri içerir. Olay içeriği şunlar olabilir:
•
•
•
•
Bir parametrenin değiştirilmesi
Açma ve kapatma zamanı
Durum mesajları (NE 107 gereğince)
Hata mesajları (NE 107 gereğince)
9.3 Ürün Yönetimi Fonksiyonu
Cihazda, NE 107 ve VDI/VDE 2650'ye göre otomatik bir kontrol ve tanı
aracı bulunmaktadır. Aşağıda belirtilen tablolarda tanımlanan durum
54
VEGABAR 81 • 4 … 20 mA/HART
45018-TR-150108
Bilgiler PACTware/DTM'li bir bilgisayar üzerinden ya da EDD'li yönetim
sistemi ile okunur.
9 Tanı, Ürün Yönetimi ve Servis
mesajlarıyla ilgili detaylı hata mesajları gösterge ve ayar modülü,
PACTware/DTM ve EDD içindeki "Tanı" menüsünden bulunabilir.
Durum mesajları
Durum mesajları aşağıda belirtilen kategorilere ayrılmıştır:
•
•
•
•
Kesinti
Fonksiyon kontrolü
Spesifikasyon dışında
Bakım ihtiyacı
ve piktogramlar ile belirtilir:
1
2
3
4
Res. 39: Durum mesajlarının piktogramları
1
2
3
4
Arıza (Failure) - kırmızı
Spesifikasyonun dışında kalan (Out of specification) - Sarı
Fonksiyonun kontrolü (Function check) - Turuncu
Bakım (Maintenance) - Mavi
Arıza (Failure): Cihazda bir fonksiyon arızası tespit edildiğinde cihaz
bir arıza mesajı verir.
Bu durum mesajı daima aktiftir. Kullanıcı tarafından kapatılması mümkün değildir.
Fonksiyonun kontrolü (Function check): Cihazda çalışılmaktadır,
ölçüm değeri geçici olarak geçersizdir (örn. Simülasyon sırasında).
Bu durum mesajı standart durumda kapalıdır. Ancak kullanıcı PACTware/DTM veya EDD üzerinden bunu tekrar açabilir.
Spesifikasyonun dışında kalan değerler (Out of specification):
Değer (Örn. elektroniğin sıcaklığı) cihaz spesifikasyonunda verilen
değerin üzerine çıktığı için ölçüm değeri kesin değil.
Bu durum mesajı standart durumda kapalıdır. Ancak kullanıcı PACTware/DTM veya EDD üzerinden bunu tekrar açabilir.
Bakım ihtiyacı (Maintenance): Dış etkiler sonucu cihazın fonksiyonu
kısıtlanmıştır. Ölçüm etkilenmektedir, ölçüm değeri halen geçerlidir.
Cihazın (örn. madde biriktiği için) yakın zamanda arızalanma ihtimali
varsa cihaz bakımı yaptırmayı ajandanıza koyun.
45018-TR-150108
Bu durum mesajı standart durumda kapalıdır. Ancak kullanıcı PACTware/DTM veya EDD üzerinden bunu tekrar açabilir.
Failure
Aşağıdaki tabloda "Failure" durum mesajındaki hata kodları ve metin
mesajları ile bunların sebebi ve giderilmesi ile ilgili açıklamalar bulunmaktadır. Bunda sadece dört telli cihazlardaki bazı açıklamaların
geçerli olduğu göz önüne alınmalıdır.
VEGABAR 81 • 4 … 20 mA/HART
55
9 Tanı, Ürün Yönetimi ve Servis
Kod
Metin mesajı
Neden
Sorun Giderme
F013
–– Geçerli olmayan ölçüm
–– Elektroniğin değiştirilmesi
değeri
–– Cihazı onarıma gönderin
Geçerli ölçüm
değeri mevcut –– Ölçüm hücresinin elektro–– Cihaz seçimi/proses basınniği arızalı
değil
cını kontrol edin
–– Sensör basıncını belirlenmiş
olan aralığın dışında (yalnızca SIL'de)
F017
–– Seviye ayarı belirtilen
değerlerin dışında kalıyor
–– Seviyeleme ayarının sınır
değerlere göre değiştirilmesi
F025
–– Boru bağlantı noktaları
sürekli olarak yükselmiyor
(Örn. mantıksız değer
çiftleri)
–– Lineerizasyon tablosunu
kontrol edin
–– Tablonun silinmesi/yeniden
çizilmesi
F036
Çalışan
bir sensör
yazılımının olmaması
–– Yazılım güncellemesi hatalı –– Yazılım güncellemesini
veya yarım kalmış
tekrarlayın
–– SIL sensöründe SIL elektro- –– Elektronik modelini kontrol
niği yok (yalnızca SIL'de)
edin
–– Elektroniğin değiştirilmesi
–– Cihazı onarıma gönderin
F040
–– Donanım hatalı
–– Elektroniğin değiştirilmesi
–– Cihazı onarıma gönderin
F041
–– Ölçüm hücreleri ve ana
elektronik arasında iletişim
hatası
–– Hava basıncı sensörü ile
ana elektronik arasında
iletişim hatası
–– EMV arızaları
–– Sensör elektroniği ve ana
elektronik arasındaki bağlantıyı kontorl edin (birbirinden ayrı olan modellerde)
–– Elektroniğin değiştirilmesi
–– Cihazı onarıma gönderin
Ayar süresi
çok kısa
Lineerizasyon
tablosunda
hata
Elektronikte
hata
İletişim hatası
F080
Genel yazılım
hatası
–– Çalışma gerilimini kısa
süreliğine ayırın
–– Erişim hatası
–– Bellek hatası
F113
–– Ana elektronik ile ek
–– Ek elektroniği kontrol edin
elektronik arasında iletişim –– EMV etkilerini giderin
İletişim hatası
hatası
(gösterge ve
ayar modülü) –– Konfigürasyonu yapılmış
ek elektronik arızalı veya ek
İletişim arızaelektronik yok
lı (PACTware
–– EMV arızaları
yazılımı)
F125
56
–– Çevre sıcaklığını kontrol
edin
–– Elektroniği yalıtın
–– Daha yüksek sıcaklık aralığına sahip bir cihaz kullanın
VEGABAR 81 • 4 … 20 mA/HART
45018-TR-150108
–– Ölçüm hücresi belirlenmemiş aralıkta
Onaylanmamış elektronik –– Elektronik sıcaklığı belirlenmemiş aralıkta
sıcaklığı
9 Tanı, Ürün Yönetimi ve Servis
Kod
Neden
Sorun Giderme
F260
–– Fabrikada yapılan kalibrasyonda hata
–– EEPROM'da hata
–– Elektroniğin değiştirilmesi
–– Cihazı onarıma gönderin
F261
–– Devreye alım sırasında
parametreleme hatası
–– Sıfırlama sırasında hata
–– Devreye alımı tekrarlayın
–– Sıfırlamayı tekrarlayın
Metin mesajı
Kalibrasyonda hata
Cihaz ayarında hata
F264
–– İkinci elektrik çıkışında
atama hatası
Kurulum/Dev–– Geçerli olmayan sensör
reye alım
kombinasyonu anabirim/
hatası
arabirim (mutlak, nispi,
iklimlendirilmiş)
–– Seçilen uygulama için
geçerli olmayan anabirim/
arabirim görevlendirmesi
–– Görevlendirmeyi değiştir
–– Sensör kombinasyonunu
kontrol edin ve değiştirin
–– Atamayı değiştirin
F265
–– Sensör artık ölçüm yapmıyor
–– Sıfırlayın
–– Çalışma gerilimini kısa
süreliğine ayırın
F266
–– Belirtilen aralığın altında
kalan çalışma gerilimi
–– Elektrik bağlantısını test
edin
–– gerekirse çalışma gerilimini
arttırın
Ölçüm fonksiyonu arızalı
Geçerli olmayan güç
kaynağı
Function check
Aşağıdaki tabloda "Function check" durum mesajındaki hata kodları
ve metin mesajları ile bunların sebebi ve giderilmesi ile ilgili açıklamalar bulunmaktadır.
Kod
Neden
Sorun Giderme
C700
–– Bir simülasyon etkin
–– Simülasyonu kapat
–– 60 dakika sonra otomatik
kapanmayı bekle
Metin mesajı
Simülasyon
etkin
Out of specification
Aşağıdaki tabloda "Out of specification" durum mesajındaki hata
kodları ve metin mesajları ile bunların sebebi ve giderilmesi ile ilgili
açıklamalar bulunmaktadır.
Kod
Neden
Sorun Giderme
S600
–– Belirtilmeyen alanda elektroniğin sıcaklığı
–– Çevre sıcaklığını kontrol
edin
–– Elektroniği yalıtın
–– Daha yüksek sıcaklık aralığına sahip bir cihaz kullanın
S603
–– Belirtilen aralığın altında
kalan çalışma gerilimi
–– Elektrik bağlantısını test
edin
–– gerekirse çalışma gerilimini
arttırın
45018-TR-150108
Metin mesajı
Onaylanmamış elektronik
sıcaklığı
İzin verilmeyen çalışma
gerilimi
VEGABAR 81 • 4 … 20 mA/HART
57
9 Tanı, Ürün Yönetimi ve Servis
Maintenance
Aşağıdaki tabloda "Maintenance" durum mesajındaki hata kodları ve
metin mesajları ile bunların sebebi ve giderilmesi ile ilgili açıklamalar
bulunmaktadır.
Kod
Neden
M500
–– Teslimattaki kayıtlı durumda –– Cihazı onarıma gönderin
hata var
M501
–– Boru bağlantı noktaları
sürekli olarak yükselmiyor
(Örn. mantıksız değer
çiftleri)
–– Lineerizasyon tablosunu
kontrol edin
–– Tablonun silinmesi/yeniden
çizilmesi
M502
–– EEPROM donanım hatası
–– Elektroniğin değiştirilmesi
–– Cihazı onarıma gönderin
M504
–– Donanım hatalı
–– Bağlantıları kontrol edin
–– Elektroniğin değiştirilmesi
–– Cihazı onarıma gönderin
M507
–– Devreye alımda hata
–– Sıfırlama sırasında hata
–– Sıfırlamayı yerine getirin ve
devreye alımı tekrarlayın
Metin mesajı
Teslimatta
hata
Etkin olmayan
lineerizasyon
tablosunda
hata
Durum kaydedicide hata
Bir cihaz arayüzünde hata
Cihaz ayarında hata
Arıza olduğunda yapılacaklar
Arızanın giderilmesi için
izlenecek prosedür
Sorun Giderme
9.4 Arızaların giderilmesi
Herhangi bir arızanın giderilmesi için gerekli önlemleri almak teknisyenin görevidir.
Alınacak ilk önlemler şunlardır:
•
•
•
Ör. Gösterge ve ayar modülünden hata mesajlarının değerlendirme raporu
Çıkış sinyalinin kontrolü
Ölçüm hataları ile başa çıkma
PACTware yazılıma ve gereken DTM'e sahip bir bilgisayar size daha
kapsamlı tanı olanağı sunmaktadır. Birçok durumda arıza nedeni bu
yolla tespit edilerek çözülür.
4 … 20 mA sinyalini kont- Bağlantı planına bağlı olarak, gereken ölçüm aralığında bir mültimetre
rol edin
takın. Aşağıdaki tabloda akım sinyalinde olabilecek muhtemel hatalar
ve bunların giderilmesi ile ilgili tanımlamalar yer almaktadır:
Hata
Neden
58
Sorun Giderme
–– Sönümlemeyi cihaza göre görüntü
ve kontrol paneli ya da PACTware/
DTM'den ayarlayın
VEGABAR 81 • 4 … 20 mA/HART
45018-TR-150108
4 … 20 mA sinyali –– Ölçüm büyüksabit değil
lüğündeki
oynamalar
9 Tanı, Ürün Yönetimi ve Servis
Hata
Neden
Sorun Giderme
4 … 20 mA sinya- –– Elektrik bağlan- –– Bağlantıyı "Bağlantı prosedürü"
li yok
tısı hatalı
bölümüne uygun şekilde kontrol
edin ve gerekirse "Bağlantı planı"
bölümüyle düzeltmelerini yapın
–– Besleme gerilimi yok
–– Hatlarda kesinti olup olmadığını
kontrol edin ve varsa sorunu giderin.
–– Çalışma enerjisi –– Kontrol edin ve gerektiği takdirde
çok düşük ya da
uyarlayın
yükleme direnci
çok yüksek
Akım sinyali 22
mA'dan daha
büyük veya 3,6
mA'dan daha küçük
–– Sensördeki
elektronik
modül bozuk
–– Cihazı ya değiştirin ya da onarıma
gönderin
Arızayı giderdikten sonra
yapılması gerekenler
Arıza nedeni ve alınan önlemlere bağlı olarak "Çalıştırma" bölümünde
tanımlanan işlem adımlarını en başından tekrarlayın ve akla yatkınlığını
ve bütünlüğünü kontrol edin.
24 Saat Hizmet-Çağrı
Merkezi
Bu önlemler yine de herhangi bir sonuç vermedikleri takdirde acil
durumlar için +49 1805 858550 numaralı telefondan VEGA Çağrı
Merkezimizi arayabilirsiniz.
Çağrı merkezimiz size normal çalışma saatleri dışında da haftada 7
gün aralıksız hizmet vermektedir.
Bu hizmeti dünya çapında sunduğumuz için destek İngilizce olarak
verilmektedir. Hizmet ücretsizdir, sadece normal telefon maliyeti
doğmaktadır.
9.5 Elektronik modülü değiştirin
Elektronik modül bir arıza durumunda kullanıcı tarafından özdeş başka bir modülle değiştirilebilir.
Ex uygulamalarda sadece uygun Ex ruhsatı olan bir cihaz ve elektronik modüller kullanılabilir.
Elinizde başka elektronik modül yoksa, bunu sizin için yetkili bayiiden
sipariş edebilirsiniz.
Elektronik modüle ilişkin detayları "VEGABAR 80 Serisi kullanım
kılavuzu elektronik modül "de bulabilirsiniz.
45018-TR-150108
9.6 IP 68 (25 bar) modelinin proses modüllerinin
değiştirilmesi
IP 68 (25 bar) modelinde, kullanıcı proses modüllerini değiştirebilir.
Bağlantı kablosu ve dış gövde tekrar kullanılabilir.
Gerekli aletler:
•
Allen anahtarı, 2 ebadında
VEGABAR 81 • 4 … 20 mA/HART
59
9 Tanı, Ürün Yönetimi ve Servis
Dikkat:
Değiştirme işlemi yalnızca elektrik akımının kapalı olduğu durumda
yapılmalıdır.
Ex uygulamalarda sadece uygun Ex ruhsatı olan parçalar kullanılabilir.
Dikkat:
Yenileriyle değiştireceğinizde modüllerin iç kısmını kir ve nemden
koruyun.
Değiştirme işleminde şu şekilde hareket edin:
1. Tespit vidasını allen anahtarı ile sökünüz.
2. Kablo modülünü dikkatlice roses modülünden çıkarınız.
4
3
6
5
2
1
Res. 40: IP 68 modelinde (25 bar) ve yan taraftan kablo çıkışında, dış gövde
VEGABAR 81
1
2
3
4
5
6
Proses modülleri
Fiş bağlantısı
Sabitleme vidası
Kablo modülü
Bağlantı kablosu
Dış gövde
3. Bağlantı fişini çıkarınız
4. Yeni proses modülünü ölçüm noktasına monte ediniz.
5. Bağlantı fişini yeniden takınız.
6. Kablo modülünü proses modülüne geçiriniz ve istediğiniz pozisyona döndürünüz.
7. Tespit vidasını allen anahtarı ile sıkılayınız.
Elinizde yedek parça yoksa yoksa, bunu sizin için yetkili bayiiden
sipariş edebilirsiniz.
Gerekli seri numarasını cihazın üzerindeki model etiketinde veya
teslim belgesinde bulabilirsiniz.
60
VEGABAR 81 • 4 … 20 mA/HART
45018-TR-150108
Değiştirme işlemi böylece tamamlanmış olur.
9 Tanı, Ürün Yönetimi ve Servis
9.7 Yazılım güncelleme
Cihaz yazılımının güncellenmesi için şu komponentlerin kullanılmasına gerek vardır:
•
•
•
•
•
Cihaz
Besleme gerilimi
VEGACONNECT arayüz adaptörü
PACTware yazılımlı bilgisayar
Dosya halinde güncel cihaz yazılımı
Hem güncel cihaz yazılımı hem de prosedür hakkında ayrıntılı bilgiyi
www.vega.com/downloads sayfasındaki "Yazılım" linkinden bulabilirsiniz.
Dikkat:
Lisanslı cihazların sırf belli yazılım sürümleri ile kullanılması öngörülmüş olabilir. Bu yüzden yazılım güncellenirken lisansın etkin kalıp
kalmadığına dikkat edin.
Ayrıntılı bilgiyi www.vega.com/downloads sayfasındaki "Lisanslar"
linkinden bulabilirsiniz.
9.8 Onarım durumunda izlenecek prosedür
Hem onarım formu hem de prosedür hakkında ayrıntılı bilgiyi
www.vega.com/downloads sayfasındaki "Formlar ve Sertifikalar"
linkinden bulabilirsiniz.
Bu sayede bize onarımı hızlı ve daha fazla izahat etmenize gerek
kalmadan yapmamıza yardım etmiş olursunuz.
Onarım gerekli bulunduğu takdirde, şu prosedürü izleyin:
•
•
•
45018-TR-150108
•
Her cihaz için bir form print edin ve doldurun
Cihazı temizleyin ve kırılmasına karşı korunaklı şekilde ambalajlayın
Doldurulan formu ve varsa bir güvenlik veri pusulasını ambalajın
dış kısmına iliştirin
Bayinizden geri iade için kullanılacak adresi öğrenin. Bunlar için
www.vega.com internet sayfamıza gidin.
VEGABAR 81 • 4 … 20 mA/HART
61
10 Sökme
10 Sökme
10.1 Sökme prosedürü
İkaz:
Sökmeden önce haznedeki veya boru tesisatındaki basınç, yüksek
sıcaklıklar, agresif veya toksik dolum malzemeleri gibi tehlikeli proses
koşullarını dikkate alın.
"Monte etme" ve "Elektrik kaynağına bağlama" bölümlerine bakınız;
orada anlatılan adımları tersine doğru takip ederek yerine getiriniz.
10.2 Bertaraf etmek
Cihaz, bu konuda uzman geri dönüşüm işletmeleri tarafından yeniden
değerlendirilen malzemelerden oluşmaktadır. Bunun için elektronik
modülü kolay çıkartılabilir şekilde dizayn ettik ve geri kazanımlı malzemeler kullanmaktayız.
Atıkların, usulüne uygun bir şekilde atıldığı takdirde insanlara ve
çevreye olumsuz etkisi engellenir ve değerli ham maddelerin geri
kazanılması mümkün olur.
Malzemeler: "Teknik veriler" bölümüne bakın
Eski cihazı usulüne uygun şekilde bertaraf edemeyecekseniz geri
iade ve bertaraf konusunda bize başvurabilirsiniz.
WEEE 2002/96/EG yönergesi
Bu cihaz WEEE yönergesi 2002/96/EG'ye ve ilgili ulusal kanunlara
tabi değildir. Cihazı doğrudan uzmanlaşmış bir geri dönüşüm işletmesine götürün ve bu iş için genel atık tesislerini kullanmayın. Genel atık
tesisleri WEEE yönergesi uyarınca sadece kişisel kullanım için olan
cihazları kabul edebilmektedir.
45018-TR-150108
62
VEGABAR 81 • 4 … 20 mA/HART
11 Ek
11 Ek
11.1 Teknik özellikler
Malzemeler ve ağırlıklar
Ortamla temas eden malzemeler
Proses bağlantısı
Zar
316L
316L, alaşım C276 (2.4819), alaşım C22 (2.4602),
Monel 400 (2.4360), Tantalum, Titanyum, 316L PTFE
kaplama, 316L ECTFE kaplama, 1.4435 altınla kaplama
(25 µm)
Proses bağlantısı için conta (teslimat kapsamındadır)
ƲƲ Dişli G½ (EN 837)
ƲƲ Dişli G1½ (DIN 3852-A)
Gıda maddeleri için olan malzemeler
Klingersil C-4400
Klingersil C-4400
Yüzey kalitesi hijyenik proses bağlantıları, Ra < 0,8 µm
tip.
Conta, 3A izinli 316L duvara montaj
plakasının altındadır
EPDM
Elektronik gövde
PBT plastik (Poliester), Alüninyum -pres döküm toz kaplı,
316L
Malzemeler, ortamda ıslanmamış
Dış gövde
Soket, dış gövdeye ait duvara montaj
plakası
PBT plastik (poliester), 316L
PBT plastik (poliester), 316L
Soket ve duvara montaj plakası arasında EPDM (sıkıca bağlanmış)
conta
Sızdırmaz halka - Gövde kapağı
Gösterge ve ayar modülünün gövde
kapağında izleme penceresi
NBR (Paslanmaz çelik gövde), Silikon (Alüminyum-/
Plastik gövde)
Polikarbonat (UL746-C listelenmiş)
Topraklama terminalleri
316Ti/316L
Bağlantı kablosu üzerine model etiketi
taşıyıcı
PE-Sert
IP 68 (25 bar) modelinde, ölçüm algılayı- PE, PUR
cısı ve dış elektronik gövdesi arasındaki
bağlantı kablosu
IP 68 (1 bar) modelinde bağlantı kablosu PE
Ağırlıklar
45018-TR-150108
Toplam ağırlık VEGABAR 81 yaklaşık
0,8 … 8 kg (1.764 … 17.64 lbs),proses bağlantısı ve
gövdeye bağlı olarak
Sıkma torkları
NPT kablo vidaları ve Conduit-Borular için maks. sıkma torku
ƲƲ Plastik gövde
VEGABAR 81 • 4 … 20 mA/HART
10 Nm (7.376 lbf ft)
63
11 Ek
ƲƲ Alüminyum gövde/Paslanmaz çelik
gövde
50 Nm (36.88 lbf ft)
Giriş büyüklüğü - Piezodirençli ölçüm hücresi / DMS ölçüm hücresi
bar/kPa cinsinden nominal ölçüm aralıkları ve aşırı yük taşıyabilme kapasitesi
Burada verilen değerler genel bilgi verme amaçlıdır ve ölçüm hücresine ilişkindirler. Proses bağlantısının malzemesi, yapı şekli ve basınç türü nedeniyle kısıtlamaların olması mümkündür. Model
etiketlerindeki veriler geçerlidir.
Nominal ölçüm aralığı
Aşırı yük taşıma kapasitesi Maksimum basınç
Aşırı yük taşıma kapasitesi Minimum basınç
0 … +0,4 bar/0 … +40 kPa
+2 bar/+200 kPa
-1 bar/-100 kPa
0 … +1 bar/0 … +100 kPa
+5 bar/+500 kPa
-1 bar/-100 kPa
0 … +2,5 bar/0 … +250 kPa
+10 bar/+1000 kPa
-1 bar/-100 kPa
0 … +10 bar/0 … +1000 kPa
+35 bar/+3500 kPa
-1 bar/-100 kPa
0 … +25 bar/0 … +2500 kPa
+75 bar/+7500 kPa
-1 bar/-100 kPa
0 … +40 bar/0 … +4000 kPa
+120 bar/+1,2 MPa
-1 bar/-100 kPa
0 … +60 bar/0 … +6 MPa
+120 bar/+1,2 MPa
-1 bar/-100 kPa
0 … +100 bar/0 … +10 MPa
+200 bar/+20 MPa
-1 bar/-100 kPa
0 … +250 bar/0 … +25 MPa
+500 bar/+50 MPa
-1 bar/-100 kPa
0 … +600 bar/0 … +60 kPa
+1200 bar/+120 MPa
-1 bar/-100 kPa
0 … +1000 bar/0 … +100 MPa
+1500 bar/+150 MPa
-1 bar/-100 kPa
-1 … 0 bar/-100 … 0 kPa
+5 bar/+500 kPa
-1 bar/-100 kPa
-1 … +1,5 bar/-100 … +150 kPa
+10 bar/+1000 kPa
-1 bar/-100 kPa
-1 … +10 bar/-100 … +1000 kPa
+80 bar/+8000 kPa
-1 bar/-100 kPa
-1 … +25 bar/-100 … +2500 kPa
+80 bar/+8000 kPa
-1 bar/-100 kPa
-1 … +40 bar/-100 … +4000 kPa
+80 bar/+8000 kPa
-1 bar/-100 kPa
-0,2 … +0,2 bar/-20 … +20 kPa
+2 bar/+200 kPa
-1 bar/-100 kPa
-0,5 … +0,5 bar/-50 … +50 kPa
+5 bar/+500 kPa
-1 bar/-100 kPa
0 … 1 bar/0 … 100 kPa
5 bar/+500 kPa
0 bar abs.
0 … 2,5 bar/0 … 250 kPa
10 bar/+1000 kPa
0 bar abs.
0 … 10 bar/0 … 1000 kPa
35 bar/+3500 kPa
0 bar abs.
0 … 25 bar/0 … 2500 kPa
50 bar/+5000 kPa
0 bar abs.
0 … 40 bar/0 … 4000 kPa
80 bar/8000 kPa
0 bar abs.
Aşırı basınç
Mutlak basınç
Burada verilen değerler genel bilgi verme amaçlıdır ve ölçüm hücresine ilişkindirler. Proses bağlantısının malzemesi, yapı şekli ve basınç türü nedeniyle kısıtlamaların olması mümkündür. Model
etiketlerindeki veriler geçerlidir.
64
VEGABAR 81 • 4 … 20 mA/HART
45018-TR-150108
psi cinsinden nominal ölçüm aralıkları ve aşırı yük taşıma kapasitesi
11 Ek
Nominal ölçüm aralığı
Aşırı yük taşıma kapasitesi Maksimum basınç
Aşırı yük taşıma kapasitesi Minimum basınç
0 … +5 psig
+25 psig
-14.5 psig
0 … +15 psig
+75 psig
-14.5 psig
0 … +30 psig
+120 psig
-14.5 psig
0 … +150 psig
+450 psig
-14.5 psig
0 … +300 psig
+600 psig
-14.5 psig
0 … +600 psig
+1200 psig
-14.5 psig
0 … +1500 psig
+3000 psig
-14.5 psig
0 … +3000 psig
+6000 psig
-14.5 psig
0 … +9000 psig
+18000 psig
-14.5 psig
0 … +15000 psig
+22500 psig
-14.5 psig
-14.5 … 0 psig
+75 psig
-14.5 psig
-14.5 … +20 psig
+120 psig
-14.5 psig
-14.5 … +150 psig
+1200 psig
-14.5 psig
-14.5 … +300 psig
+1200 psig
-14.5 psig
-14.5 … +600 psig
+1200 psig
-14.5 psig
-3 … +3 psig
+25 psig
-14.5 psig
-7 … +7 psig
+75 psig
-14.5 psig
0 … +15 psi
+75 psi
0 psi
0 … +30 psi
+120 psi
0 psi
0 … +150 psi
+1200 psi
0 psi
0 … +300 psi
+1200 psi
0 psi
Aşırı basınç
Mutlak basınç
Ayar aralıkları
Veriler nominal ölçüm aralığından elde edilmektedir. -1 bar'dan düşük basınç değerleri belirlenememektedir.
Min.-/Max. seviyeleme :
ƲƲ Yüzde değer
ƲƲ Basınç değeri
Sıfır noktası/son nokta ayarı:
-20 … 120 %
ƲƲ Zero
-20 … +95 %
ƲƲ Sıfır ile bitiş arasındaki fark
Nominal aralığın maks. % 120'si
ƲƲ Span
45018-TR-150108
-10 … 110 %
Tavsiye edilen maks. Turn down
Açma fazı
Başlatma süresi yaklaşık
VEGABAR 81 • 4 … 20 mA/HART
-120 … +120 %
20 : 1 (Sınırlama yok)
15 s
65
11 Ek
Giriş akımı
ƲƲ Açtıktan sonra 5 msn boyunca
ƲƲ hazırlık süresi
≤ 10 mA
≤ 3,6 mA
Çıkış büyüklüğü
Çalışma gerilimi hakkında ayrıntılı bilgiler - Bkz. Güç kaynağı
Çıkış sinyali
4 … 20 mA/HART
Yerine getirilmiş HART spesifikasyonu
7.3
Çıkış sinyali aralığı
Sinyal çözünürlüğü
Akım çıkışı kesinti sinyali (Ayarlanabilir)
Maks. çıkış akımı
Giriş akımı
Yük
Sönümleme (Giriş büyüklüğünün %
63'ü), ayarlanabilir
3,8 … 20,5 mA/HART (fabrika ayarı)
0,3 µA
≥ 21 mA, ≤ 3,6 mA, son geçerli ölçüm değeri
21,5 mA
Açıldıktan sonra 5 msn boyunca ≤ 10 mA, ≤ 3,6 mA
Yük direnci - Bkz. Güç kaynağı
0 … 999 s
HART 7'ye göre HART çıkış değerleri (Fabrika ayarı)1)
ƲƲ İlk HART değeri (PV)
Lineer yüzde değer
ƲƲ Üçüncü HART değeri (TV)
Ölçüm hücresi ısısı (keramik ölçüm hücresi)
ƲƲ İkinci HART değeri (SV)
ƲƲ Dördüncü HART değeri (QV)
Uygulamanın fiziksel birimi
Elektronik sıcaklığı
Çıkış büyüklüğü - Ek akım çıkışı
Çalışma gerilimi hakkında ayrıntılı bilgiler - Bkz. Güç kaynağı
Çıkış sinyali
4 … 20 mA (pasif)
Sinyal çözünürlüğü
0,3 µA
Çıkış sinyali aralığı
Akım çıkışı kesinti sinyali (Ayarlanabilir)
Maks. çıkış akımı
Giriş akımı
Yük
Sönümleme (Giriş büyüklüğünün %
63'ü), ayarlanabilir
Ek elektrik çıkışı için çıkış değerleri2)
3,8 … 20,5 mA (fabrika ayarı)
Son geçerli ölçüm değeri, ≥ 21 mA, ≤ 3,6 mA
21,5 mA
Açıldıktan sonra 5 msn boyunca ≤ 10 mA, ≤ 3,6 mA
Yük direnci - Bkz. Güç kaynağı
0 … 999 s
Lineer yüzdelik değer olarak ölçüm değeri, ölçeklendirilmiş değer olarak ölçüm değeri, ölçüm hücresi sıcaklığı
(seramik ölçüm hücresi), elektroniğin sıcaklığı
1)
2)
45018-TR-150108
Dinamik Davranış - Çıkış
Ortama ve sıcaklığa bağlı olarak dinamik karakteristik büyüklükler
Çıkış değerleri istenilen şekilde atanabilir
Çıkış değerleri istenilen şekilde atanabilir
66
VEGABAR 81 • 4 … 20 mA/HART
11 Ek
100 %
90 %
2
1
10 %
tT
tS
t
tA
Res. 41: Proses büyüklüğünde çok büyük değişiklik. tT:
1
2
Proses büyüklüğü
Çıkış sinyali
Ölü zaman
Kalkış zamanı
Sıçrama cevap süresi
ƲƲ VEGABAR 81
ƲƲ VEGABAR 81 - IP 68 (25 bar)
≤ 45 ms
≤ 35 ms (10 … 90 %)
≤ 80 ms (ti: 0 s, 10 … 90 %)
≤ 200 ms (ti: 0 s, 10 … 90 %)
Buna bir de diyafram contalı sistemin reaksiyon süresi de eklenir. Bu, kompakt diyaframlı contalarda < 1 sn değerlerinden, kapiler sistemlerde birkaç saniyeye kadardır.
Flanş diyaframlı contası DN 80, dolgu silikon yağ KN 2.2, kapiler uzunluğu 10 m, ölçüm aralığı 1 bar
Proses sıcaklığı
Tepkime süresi yaklaşık
+40 °C (+104 °F)
+20 °C (+58 °F)
yaklaşık 3 sn
-20 °C (-4 °F)
yaklaşık 11 sn
Sönümleme (Giriş büyüklüğünün % 63‘ü) 0 … 999 s, ayarlanabilir
DIN EN 60770-1'e göre referans koşulları ve etki büyüklükleri
DIN EN 61298-1 uyarınca referans koşulları
ƲƲ Sıcaklık
+18 … +30 °C (+64 … +86 °F)
ƲƲ Hava basıncı
860 … 1060 mbar/86 … 106 kPa (12.5 … 15.4 psi)
ƲƲ Bağıl nem
Eğim belirleme
Eğim karakteristiği
45018-TR-150108
Referans montaj konumu
Montaj konumunun etkisi
45 … 75 %
IEC 61298-2 uyarınca sınır noktası ayarı
Lineer
dik konumda, ölçüm zarı aşağıya bakıyor
Diyafram contalı modele bağlı olarak
EN 61326 kapsamında şiddetli, yüksek < ±150 µA
frekanslı elektromanyetik alanlar sonucu
çıkış akımında sapma
VEGABAR 81 • 4 … 20 mA/HART
67
11 Ek
Ölçüm sapması (IEC 60770'e göre)
Dijital sinyal çıkışı (HART, Profibus PA, Foundation Fieldbus) ve analog 4 - 20 mA'lık akım çıkışı
için geçerlidir ve belirlenen ölçüm aralığından bulunmaktadır.
Kesinlik sınıfı
TD 1 : 1'den 5 : 1'e kadar lineer
olmama, histerez ve tekrarlanamamazlık
TD >5 : 1 olması halinde lineer
olmama, histerez ve tekrarlanamamazlık
%0,2
< % 0,2
< % 0,04 x TD
Ortam malzemesinin veya ortam sıcaklığının etkisi
Termik değişiklik sıfır sinyali ve ortam ısısı çıkış süresi üzerinden
Dijital sinyal çıkışı (HART, Profibus PA, Foundation Fieldbus) ve analog 4 - 20 mA'lık akım çıkışı
için geçerlidir ve belirlenen ölçüm aralığından bulunmaktadır.
Ortalama sıcaklık katsayısı - Sıfır sinyali
10 … +70 °C (+50 … +158 °F)
dengelenmiş sıcaklık aralığında
Dengelenmiş sıcaklık aralığının
dışında
Turn down 1 : 1
% 0,05/10 K
tip. < % 0,05/10 K
Turn down 1:1 ila 5:1
% 0,1/10 K
-
Turn down 10 : 1'e kadar
% 0,15/10 K
-
Termik değişiklik elektrik çıkışı ortam ısısı üzerinden
Analog 4 - 20 mA'lık akım çıkışı için de geçerlidir ve belirlenen ölçüm diliminden çıkarılmaktadır.
Termik değişiklik - Akım çıkışı
< % 0,05/10 K, maks. < % 0,15, her zaman -40 … +80
°C (-40 … +176 °F)'de
0,3 %
0,15 %
-40°C
-20°C
20°C
-0,15 %
40°C
60°C
80°C
-0,3 %
Res. 42: Termik değişiklik - Akım çıkışı
Diyafram contasından dolayı ekstra sıcaklık etkisi
Değerler, hem 316L hem de diyafram contası sıvısı olan silikon yağın değerleri olmaktadır. Bu
değerler, tahmin yürütme açısından önem taşımaktadır. Gerçek değerler çap, malzeme, zarın
dayanıklılığı ve diyafram contası sıvısına bağlı olarak değişmektedir. Bunlar, talep üzerine temin
edilmektedirler.
Diyafram contasının şu koşullarda mbar/10 K cinsinden sıcaklık katsayısı
1,2 mbar/10 K
ƲƲ Flanş DN 80 PN 40, C kalıbı, 20
mm'lik tüple DIN 2501
1,34 mbar/10 K
ƲƲ Flanş DN 80 PN 40, C kalıbı, DIN
2501
0,25 mbar/10 K
ƲƲ Flanş 2" 150 lbs RF, ASME B16.5
1,2 mbar/10 K
68
45018-TR-150108
ƲƲ Flanş DN 50 PN 40, C kalıbı, DIN
2501
VEGABAR 81 • 4 … 20 mA/HART
11 Ek
ƲƲ Flanş 3" 150 lbs RF, ASME B16.5
0,25 mbar/10 K
ƲƲ Flanş 3" 150 lbs RF, 2''lik tüple ASME 1,34 mbar/10 K
B16.5
Soğutucu bir öğenin sıcaklık katsayısı,
zarın çapına bağlı olarak
0,1 … 1,5 mbar/10 K
1 m uzunluğundaki kapiler bir borunun sı- 0,1 … 15 mbar/10 K
caklık katsayısı, zarın çapına bağlı olarak
Uzun süreli kararlılık (DIN 16086 ve IEC 60770-1 gereğince)
Dijital HART arayüzü ve referans koşullarında analog 4 … 20 mA'lık akım çıkışı için geçerlidir.
Bunlar, belirlenen ölçüm diliminden çıkarılan verilerdir. Turn down (TD), nominal aralık/belirlenen
ölçüm dilimi ilişkisidir.
Sıfır sinyalinin uzun süreli sürüklenmesi3) < (% 0,1 x TD)/Yıl
Çevre koşulları
Model
Ortam sıcaklığı
Depo ve nakliye sıcaklığı
Standart model
-40 … +80 °C (-40 … +176 °F)
-60 … +80 °C (-76 … +176 °F)
IP 66/IP 68 modeli, (1 bar)
-20 … +80 °C (-4 … +176 °F)
-20 … +80 °C (-4 … +176 °F)
IP 66/IP 68 modeli (25 bar), bağlantı -20 … +80 °C (-4 … +176 °F)
kablosu PUR
-20 … +80 °C (-4 … +176 °F)
IP 68 modeli (25 bar), bağlantı kablosu PE
-20 … +60 °C (-4 … +140 °F)
-20 … +60 °C (-4 … +140 °F)
45018-TR-150108
Proses koşulları
Malzemenin ısısı, diyafram contası sıvısına ve cihazın modeline bağlıdır.
Diyafram contası sıvısı
pabs > 1 bar/14.5 psi
pabs < 1 bar/14.5 psi
Oksijenli uygulamalar için geliştirilmiş model
KN2.2 silikon yağı
-40 … +150 °C (40 … +302 °F)
-40 … +150 °C (40 … +302 °F)
-40 … +60 °C (40 … +140 °F)
Silikon yağı KN2.2 soğutu- -40 … +200 °C (cu öğe ile
40 … +392 °F)
-40 … +150 °C (40 … +302 °F)
-40 … +60 °C (40 … +140 °F)
Silikon yağı KN2.2 Kapiler
ile, 2 m, 3 m
-40 … +200 °C (40 … +392 °F)
-40 … +150 °C (40 … +302 °F)
-40 … +60 °C (40 … +140 °F)
KN17 silikon yağı
-90 … +180 °C (130 … +356 °F
-90 … +80 °C (130 … +176 °F)
-90 … +60 °C (130 … +140 °F)
Yüksek sıcaklıklarda
-10 … +300 °C
kullanım için yağ KN32 so- (+14 … +572 °F)
ğutucu öğe ile
-10 … +200 °C
(+14 … +392 °F)
-10 … +60 °C
(+14 … +140 °F)
Yüksek sıcaklıklarda kullanım için yağ KN3.2
soğutucu öğe ile
-10 … +330 °C
(+14 … +626 °F)
+-10 … +200 °C
(+14 … +392 °F)
-10 … +60 °C
(+14 … +140 °F)
Yüksek sıcaklıklarda kullanım için yağ KN3.2
soğutucu öğe ile, 300 mm
-10 … +400 °C
(+14 … +752 °F)
+-10 … +200 °C
(+14 … +392 °F)
-10 … +60 °C
(+14 … +140 °F)
3)
Kullanılan diyafram contasına bağlı olarak daha yüksek değerler de ortaya çıkabilir.
VEGABAR 81 • 4 … 20 mA/HART
69
11 Ek
Diyafram contası sıvısı
pabs > 1 bar/14.5 psi
pabs < 1 bar/14.5 psi
Oksijenli uygulamalar için geliştirilmiş model
Yüksek ısılarda kullanım için yağ KN32 Kapiler ile,
1 m 2 m veya 5 m
-10 … +400 °C
(+14 … +752 °F)
+-10 … +200 °C
(+14 … +392 °F)
-10 … +60 °C
(+14 … +140 °F)
Halokarbon yağ KN21
-40 … +150 °C (40 … +302 °F)
-40 … +80 °C (40 … +176 °F)
-
Oksijenli uygulamalar için
halokarbon yağ KN21
-40 … +60 °C
(40 … +140 °F)
-40 … +60 °C
(40 … +140 °F)
-40 … +60 °C (40 … +140 °F)
Silikonsuz sıvı KN70
-40 … +70 °C (40 … +158 °F)
Vakum yok
-40 … +60 °C (40 … +140 °F)
Beyaz yağ KN92 (FDA)
-10 … +150 °C
(+14 … +302 °F)
-10 … +160 °C
(+14 … +322 °F)
-10 … +60 °C
(+14 … +140 °F)
Beyaz yağ KN92 (FDA),
soğutucu öğe ile
-10 … +250 °C
(+14 … +482 °F)
-10 … +160 °C
(+14 … +322 °F)
-10 … +60 °C
(+14 … +140 °F)
Beyaz yağ KN92 (FDA),
soğutucu öğe ile, 300 mm
-
-10 … +160 °C
(+14 … +322 °F)
-10 … +60 °C
(+14 … +140 °F)
Mekanik stresi cihaz modeline bağlı olarak değişir
Titreşim mukavemeti
Darbe mukavemeti
EN 60068-2-6'ya göre 5 … 200 Hz'te 1'den 4 g'a kadar
(rezonansta titreşim)
100 g, 6 msn EN 60068-2-27'ye göre (Mekanik darbe)
Elektromekanik bilgiler - Model IP 66/IP 67 ve IP 66/IP 68; 0,2 bar
Kablo girişi
ƲƲ M20 x 1,5
ƲƲ ½ NPT
Tel kesidi (yay baskılı klemensler)
ƲƲ Kalın tel, bükülü tel
ƲƲ Tel ucu kılıflı tel demeti
1 x dişli kablo bağlantısı M20 x 1,5 (Kablo: çap 6 … 12
mm), 1 x kör tapa M20 x 1,5
1 x kör tapa NPT, 1 x sızdırmaz kapak (kırmızı) ½ NPT
0,2 … 2,5 mm² (AWG 24 … 14)
0,2 … 1,5 mm² (AWG 24 … 16)
Elektromekanik veriler - IP 66/IP 68 modeli (1 bar)
Bağlantı kablosu
ƲƲ Yapı
ƲƲ Tel kesidi
ƲƲ Tel direnci
ƲƲ Çekiş kuvveti
ƲƲ Standart uzunluk
ƲƲ Min. bükülme yarıçapı
ƲƲ Çap yakl.
ƲƲ Renk - Ex olmayan model
ƲƲ Renk - Ex modeli
70
0,5 mm² (AWG 20)
< 0,036 Ω/m
< 1200 N (270 lbf)
5 m (16.4 ft)
180 m (590.6 ft)
25 °C (77 °F)'de 25 mm (0.984 in)
8 mm (0.315 in)
Siyah
Mavi
VEGABAR 81 • 4 … 20 mA/HART
45018-TR-150108
ƲƲ Maks. uzunluk
dört damar, bir basınç eşitleme kapileri, bir taşıma ipi,
örgü ekran, metal folyo, kılıf
11 Ek
Elektromekanik veriler - Model IP 68 (25 bar)
IP 68 cihazı ile dış gövde arasında bağlantı kablosu
ƲƲ Yapı
ƲƲ Tel kesidi
ƲƲ Tel direnci
ƲƲ Standart uzunluk
ƲƲ Maks. uzunluk
ƲƲ 25 °C/77 °F'de min. bükülme yarıçapı
ƲƲ Çap yakl.
ƲƲ Renk
dört tel, bir taşıma ipi, bir basınç dengeleyici kapiler, örgü
ekran, metal folyo, kılıf
0,5 mm² (AWG 20)
< 0,036 Ω/m (0.011 Ω/ft)
5 m (16.40 ft)
180 m (590.5 ft)
25 mm (0.985 in)
8 mm (0.315 in)
Mavi
Kablo bağlantı elemanı
M20 x 1,5 veya ½ NPT
Gösterge ve ayar modülü
Gösterge öğesi
Arkadan aydınlatmalı ekran
Yay baskılı klemensler, en fazla şu değer- 2,5 mm² (AWG 14)
de olan tel kesidi için
Ölçüm değerinin göstergesi
ƲƲ Rakam sayısı
ƲƲ Rakam büyüklüğü
Ayar elemanları
Koruma tipi
ƲƲ Ambalajsız
ƲƲ Kapaksız gövdeye takılmış
Malzemeler
ƲƲ Gövde
ƲƲ İzleme penceresi
5
E x B = 7 x 13 mm
4 tuş
IP 20
IP 40
ABS
Poliester folyo
Harici gösterge ve kullanım birimi için arayüz
Veri iletimi
dijital (I²C veri yolu)
Yapı - Bağlantı teli
Tel uzunluğu maks.
ƲƲ 4 … 20 mA, 4 … 20 mA/HART sinyal
çıkışlı sensörler
45018-TR-150108
ƲƲ Profibus PA, Foundation Fieldbus
sinyal çıkışlı sensörler
dört telli, blendajlı
50 m
25 m
Arabirim sensörü için arayüz
Veri iletimi
dijital (I²C veri yolu)
Tel uzunluğu maks.
25 m
Yapı - Bağlantı teli
VEGABAR 81 • 4 … 20 mA/HART
dört telli, blendajlı
71
11 Ek
Entegre saat
Tarih formatı
Gün.Ay.Yıl
Fabrikanın bulunduğu zaman dilimi
CET
Saat formatı
Saatte sapma maks.
12 h/24 h
10,5 dk/yıl
Elektronik sıcaklık ölçümü
Çözünürlük
0,1 °C (1.8 °F)
İzin verilebilir sıcaklık aralığı
-40 … +85 °C (-40 … +185 °F)
Kesinlik
Besleme gerilimi
UB çalışma gerilimi
±1 °C (1.8 °F)
ƲƲ Ex olmayan cihaz
9,6 … 35 V DC
ƲƲ Ex-ia cihazı
9,6 … 30 V DC
ƲƲ Ex-d cihazı
9,6 … 35 V DC
ƲƲ Ex-d-ia cihazı
ƲƲ Gemi için sertifikalı Ex-d-ia cihazı
15 … 35 V DC
15 … 35 V DC
UB çalışma gerilimi - Aydınlatılmış gösterge ve ayar modülü
ƲƲ Ex olmayan cihaz
16 … 35 V DC
ƲƲ Ex-ia cihazı
16 … 30 V DC
ƲƲ Ex-d cihazı
16 … 35 V DC
ƲƲ Ex-d-ia cihazı
Polarite hatasına karşı koruma
Aydınlatma yok (entegre ia bariyeri)
Entegre
İzin verilen kıpırtı - Ex ve Ex-ia olmayan cihaz
ƲƲ UN 12 V DC (9,6 V< UB < 14 V) için
ƲƲ UN 24 V DC (18 V< UB < 35 V) için
İzin verilen kıpırtı - Ex-d-ia cihazı
ƲƲ UN 24 V DC (18 V< UB < 35 V) için
Yük direnci
ƲƲ Hesaplama
ƲƲ Örnek - UB= 24 V DC'de Ex olmayan
cihaz
Cihazda potansiyel bağlantı
Elektronik
Topraklama terminalleri
≤ 0,7 Veff (16 … 400 Hz)
≤ 1,0 Veff (16 … 400 Hz)
≤ 1 Veff (16 … 400 Hz)
(UB - Umin)/0,022 A
(24 V - 9,6 V)/0,022 A = 655 Ω
Potansiyal bağlantı yapılmamış
Proses bağlantısı ile galvanik bağlantı
Gövde malzemesi
Model
IP koruma sınıfı
NEMA koruma sınıfı
Plastik
Tek hücre
IP 66/IP 67
NEMA 6P
İki hücre
IP 66/IP 67
NEMA 6P
72
VEGABAR 81 • 4 … 20 mA/HART
45018-TR-150108
Elektriğe karşı korunma önlemleri
11 Ek
Gövde malzemesi
Model
IP koruma sınıfı
NEMA koruma sınıfı
Alüminyum
Tek hücre
IP 66/IP 67
NEMA 6P
İki hücre
IP 66/IP 67
NEMA 6P
Paslanmaz çelik, elekroliz- Tek hücre
le parlatılmış
Tek hücre
IP 66/IP 67
NEMA 6P
Paslanmaz çelik, hassas
döküm
Tek hücre
IP 66/IP 67
NEMA 6P
İki hücre
IP 66/IP 67
NEMA 6P
Harici gövdeli modellerde
ölçüm değeri algılayıcı
IP 68 (25 bar)
-
Paslanmaz çelik
IP 68 (1 bar)
-
IP 69K
-
IP 68 (1 bar)
Aşırı gerilim kategorisi
-
III4)
Koruma sınıfı
II5)
Onaylar
Lisanslı cihazların teknik verilerinde sürüme bağlı farklılıklar olabilir.
Bu nedenle bu cihazlara ait lisans belgeleri dikkate alınmalıdır. Bu lisans belgeleri ya cihazın teslimi
sırasında verilir veya www.vega.com adresindeki "VEGA Tools" linkinden "Cihaz arama" kutusuna
girilerek ya da ''www.vega.com/downloads" linkinden ''Lisanslar'' bölümüne basılarak indirilebilir.
11.2 Ebatlar
Aşağıdaki ölçekli çizimler sadece olası modellerin bir kesitini göstermektedir. Ayrıntılı ölçekli çizimleri
www.vega.com/downloads sayfasındaki İndirilecek dosyalar" ve "Çizimler" linkinden indirebilirsiniz.
Plastik gövde
~ 69 mm
(2.72")
ø 79 mm
(3.11")
~ 84 mm
(3.31")
ø 79 mm
(3.11")
M20x1,5/
½ NPT
1
112 mm
(4.41")
112 mm
(4.41")
M16x1,5
M20x1,5/
½ NPT
2
45018-TR-150108
Res. 43: IP 66/IP 68 (0,2 bar) koruma tipli gövde modelleri - Entegre gösterge ve ayar modülü gövde yüksekliğini 9
mm/0.35 in ile arttırır
1
2
4)
5)
Bir hücreli model
İki hücreli model
IEC 61010-1
IEC 61010-1
VEGABAR 81 • 4 … 20 mA/HART
73
11 Ek
Alüminyum gövde
~ 116 mm
(4.57")
~ 87 mm
(3.43")
ø 86 mm
(3.39")
ø 86 mm
(3.39")
120 mm
(4.72")
116 mm
(4.57")
M16x1,5
M20x1,5
M20x1,5/
½ NPT
M20x1,5/
½ NPT
1
2
Res. 44: IP 66/IP 68 (0,2 bar) koruma tipli gövde modelleri - Entegre gösterge ve ayar modülü gövde yüksekliğini 9
mm/0.35 in ile arttırır
1
2
Bir hücreli model
İki hücreli model
Koruma tipi IP 66/IP 68 olan alüminyum gövde (1 bar)
~ 105 mm
(4.13")
~ 150 mm
(5.91")
ø 86 mm
(3.39")
ø 86 mm
(3.39")
120 mm
(4.72")
116 mm
(4.57")
M16x1,5
M20x1,5
M20x1,5
1
M20x1,5/
½ NPT
2
Res. 45: IP 66/IP 68 (1 bar) koruma tipli gövde modelleri - Entegre gösterge ve ayar modülü gövde yüksekliğini 9
mm/0.35 in ile arttırır
1
2
Bir hücreli model
İki hücreli model
45018-TR-150108
74
VEGABAR 81 • 4 … 20 mA/HART
11 Ek
Paslanmaz çelik gövde
~ 87 mm
(3.43")
~ 69 mm
(2.72")
ø 79 mm
(3.11")
~ 59 mm
(2.32")
ø 80 mm
(3.15")
ø 86 mm
(3.39")
M20x1,5/
½ NPT
M20x1,5/
½ NPT
1
120 mm
(4.72")
112 mm
(4.41")
117 mm
(4.61")
M16x1,5
M20x1,5/
½ NPT
2
3
Res. 46: IP 66/IP 68 (0,2 bar) koruma tipli gövde modelleri - Entegre gösterge ve ayar modülü gövde yüksekliğini 9
mm/0.35 in ile arttırır
1
2
2
Bir hücreli model elektrolizle parlatılmış
Bir hücreli model hassas döküm
İki hücreli model hassas döküm
Koruma tipi IP 66/IP 68 (1 bar) olan paslanmaz çelik gövde
~ 93 mm
(3.66")
~ 103 mm
(4.06")
ø 80 mm
(3.15")
~ 105 mm
(4.13")
ø 79 mm
(3.11")
ø 86 mm
(3.39")
M20x1,5/
½ NPT
120 mm
(4.72")
112 mm
(4.41")
117 mm
(4.61")
M16x1,5
M20x1,5
1
2
M20x1,5/
½ NPT
3
Res. 47: IP 66/IP 68 (1 bar) koruma tipli gövde modelleri - Entegre gösterge ve ayar modülü gövde yüksekliğini 9
mm/0.35 in ile arttırır
Bir hücreli model elektrolizle parlatılmış
Bir hücreli model hassas döküm
İki hücreli model hassas döküm
45018-TR-150108
1
2
3
VEGABAR 81 • 4 … 20 mA/HART
75
11 Ek
Paslanmaz çelik gövde, koruma sınıfı IP 69K
ø 80 mm
(3.15")
104 mm
(4.1")
~ 59 mm
(2.3")
M20x1,5/
½ NPT
Res. 48: IP 69K koruma tipli gövde modelleri (entegre gösterge ve ayar modülü gövde yüksekliğini 9 mm/0,35 in
arttırır.)
1
Bir hücreli model elektrolizle parlatılmış
45018-TR-150108
76
VEGABAR 81 • 4 … 20 mA/HART
11 Ek
IP 68 (25 bar) modelinde dış gövde
80 mm
(3.15")
82 mm
(3.23")
41,6 mm
(1.64")
3
59 mm
(2.32")
108 mm
(4.25")
1
110 mm x 90 mm
(4.33" x 3.54")
41,6 mm
(1.64")
~ 66 mm
(2.60")
2
51 mm
(2.01")
4
110 mm x 90 mm
(4.33" x 3.54")
5
Res. 49: Dış gövdeli IP 68 modeli
Kablo çıkışı yan
Kablo çıkışı eksen yönünde
Plastik gövde
Elektrolizle parlatılmış paslanmaz çelik gövde
45018-TR-150108
1
2
3
4
VEGABAR 81 • 4 … 20 mA/HART
77
11 Ek
SW 27 mm
(1.06")
89 mm
(3.5")
139 mm
(5.47")
89 mm
(3.5")
VEGABAR 81, dişli bağlantısı
SW 32 mm
(1.26")
SW 32 mm
(1.26")
GE
20 mm
(0.79")
20 mm
(0.79")
G1/2
ø 26 mm
(1.02")
G3/4
GK
G1/2
ø 32 mm
(1.26")
ø 26 mm
(1.02")
89 mm
(3.5")
89 mm
(3.5")
GE > 105° C
G1
ø 39 mm
(1.54")
GL
SW 55 mm
(2.17")
G1 1/2
ø 60 mm
(2.36")
30 mm
(1.81")
28 mm
(1.1")
SW 41 mm
(1.61")
GN
Res. 50: VEGABAR 81, dişli bağlantısı
78
45018-TR-150108
GE G½ (ISO 228-1), >105 °C ısı adaptörüyle
GK G¾ (DIN 3852-E)
GL G1 A (DIN 3852-E)
GN G1½ (DIN 3852-A)
VEGABAR 81 • 4 … 20 mA/HART
11 Ek
89 mm
(3.5")
89 mm
(3.5")
VEGABAR 81, boru tipi diyafram contası
D
MB
L
L
mm
H3
inch
DN
PN
D
Mb
6…100
63
28,5
60
50
6…100
95
54,5
60
D
Mb
DN
6…100
PN
85
43
H7
60
6…100 2.48" 1.12" 2.36"
50
6…100 3.74" 2.15" 2.36"
inch
89 mm
(3.5")
mm
DN PN
10
20
G1
MB
inch
L
45018-TR-150108
25
32
40
40
DN PN
10
20
40
40
G1
40
Rd52x1/6"
25
Rd78x1/6"
40
DN PN
25
40
50
25
32
6…100 3.35" 1.69" 2.36"
3
DN PN
50
L
25
40
mm
L
25
40
G1
2
MB
1
40
Rd58x1/6"
G1
Rd52x1/6"
Rd58x1/6"
Rd78x1/6"
G1
RD28x1/8"
104
G1
D
RD44x1/6"
L
Mb
140
32
128
26
156
50
L
Mb
5.04" 1.02"
5.51" 1.26"
6.14" 1.97"
L
Mb
104
20
10
d
RD28x1/8" 4.09" 0.39"
RD44x1/6" 4.09" 0.79"
Res. 51: VEGABAR 81, boru tipi diyafram contası
1
2
3
Flanşlar arasına montaj için boru tipi diyafram contası
DIN 11851 gereğince boru tipi diyafram contası
DIN 11864-1 gereğince boru tipi diyafram contası
VEGABAR 81 • 4 … 20 mA/HART
79
11 Ek
115 mm
(4.53")
109 mm
(4.29")
VEGABAR 81, flanş bağlantısı, ebatlar mm cinsindendir
f
b
d2
RL
dM
d4
k
D
dM
d5
1
DN
PN
HU
25
40
115
I2
40
40
150
NE
I5
NC
I7
20
32
40
40
D
85
4 x ø14
68
110
4 x ø18
88
18
100
20
125
20
125
50
40
165
40
d4
140
165
50
d2
75
40
40
k
18
50
50
b
105
165
165
18
18
20
20
125
125
ID
80
40
200
24
160
IG
80
40
200
24
160
IE
IF
2
80
80
100
"
40
40
40
lbs
200
200
235
D
24
24
24
b
4 x ø14
f
RL
d5
dM 3
2
-
-
32
-
45
58
2
78
2
4 x ø18
102
2
4 x ø18
102
2
4 x ø18
4 x ø18
4 x ø18
8 x ø18
102
102
138
2
2
2
2
-
-
-
-
-
59
48,3
47
-
89
200
48,3
50
76
72
72
100
-
138
2
160
8 x ø18
138
2
200
76
f
RL
d5
190
k
8 x ø22
d2
162
d4
2
2
47
48,3
8 x ø18
138
-
50
160
8 x ø18
-
100
100
76
94
47
72
89
dM
BW
1"
150
110
14,5
79,4
4 x ø16
51
2
F3
2"
150
150
19,5 120,7
4 x ø19
92
2
50
48,3
47
2
152,5
76
72
CA
CB
2"
3"
3"
150
150
150
150
190
190
19,5 120,7
24,3 152,4
24,3 152,4
4 x ø19
4 x ø19
4 x ø19
92
127
127
2
2
-
-
3
-
Res. 52: VEGABAR 81, flanş bağlantısı, ebatlar mm cinsindendir
80
DIN 2501 gereğince flanş bağlantısı
ANSI B16.5 gereğince flanş bağlantısı
Zarın çapı
45018-TR-150108
1
2
3
VEGABAR 81 • 4 … 20 mA/HART
11 Ek
115 mm
(4.53")
109 mm
(4.29")
VEGABAR 81, flanş bağlantısı, ebatlar inch cinsindendir
f
b
d2
RL
dM
d4
k
D
dM
d5
1
DN
PN
HU
25
40
4.53" 0.71"
I2
40
40
5.91" 0.71"
40
6.5"
0.79"
6.5"
0.79"
NE
I5
NC
I7
20
32
40
40
50
40
50
40
50
50
40
D
b
4.13" 0.71"
5.51" 0.71"
6.5"
6.5"
IG
80
40
7.87" 0.95"
IF
2
BW
CA
F3
CB
100
"
1"
2"
2"
3"
3"
40
40
lbs
-
-
1.26"
4.33" 4 x ø0.71" 3.47" 0.08"
-
-
1.77"
3.94" 4 x ø0.71" 3.07" 0.08"
4.92" 4 x ø0.71" 4.02" 0.08"
7.87" 0.95"
80
3.35" 4 x ø0.55" 2.68" 0.08"
f
0.79"
40
IE
dM 3
d4
4.92" 4 x ø0.71" 4.02" 0.08"
80
40
d5
d2
0.79"
ID
80
RL
k
2.95" 4 x ø0.55" 2.28" 0.08"
7.87" 0.95"
7.87" 0.95"
9.25"
0.95"
D
b
2.32"
3.94"
1,9"
1.85"
-
-
6.3"
8 x ø0.71" 5.43" 0.08"
1.97"
2.99"
2.84"
8 x ø0.71" 5.43" 0.08"
7.87"
2.99"
2.84"
6.3"
8 x ø0.71" 5.43" 0.08"
6.3"
8 x ø0.71" 5.43" 0.08"
6.3"
7.48" 8 x ø0.87" 6.38" 0.08"
k
d2
d4
f
5.91" 0.77" 4.75" 4 x ø0.75" 3.62" 0.08"
7.48" 0.96"
-
-
7.87"
5.91" 0.77" 4.75" 4 x ø0.75" 3.62" 0.08"
7.48" 0.96"
-
4.92" 4 x ø0.71" 4.02" 0.08"
150
150
-
-
1.97"
4.33" 0.57" 3.13" 4 x ø0.63" 2.01" 0.08"
150
-
-
4.92" 4 x ø0.71" 4.02" 0.08"
150
150
-
6"
6"
4 x ø0.75"
4 x ø0.75"
5"
5"
0.08"
0.08"
3.94"
3.94"
RL
-
1,9"
1,9"
2.99"
3.70"
d5
-
1.85"
1.85"
3.5"
2.84"
3.5"
dM
3
-
2"
1.9"
1.85"
6"
2.99"
2.84"
-
-
-
Res. 53: VEGABAR 81, flanş bağlantısı, ebatlar inch cinsindendir
DIN 2501 gereğince flanş bağlantısı
ANSI B16.5 gereğince flanş bağlantısı
Zarın çapı
45018-TR-150108
1
2
3
VEGABAR 81 • 4 … 20 mA/HART
81
11 Ek
14 mm
(0.55")
14 mm
(0.55")
VEGABAR 81, flanş ve hücre diyafram contası kapilerli
ø 10 mm
(0.39")
ø 10 mm
(0.39")
b
b
ø d2
ø Mb
ø Mb
ø d4
ø d4
øk
øD
mm
DN PN
25
D
115
b
d4
18
40
40
150
18
80
40
200
20
50
inch
40
40
DN PN
165
20
k
d2
Mb
88
110
18
45
138
160
68
102
85
125
14
18
18
89
40
D
b
d4
k
d2
4.53" 0.71" 2.68" 3.35" 0.55"
Mb
1.26"
50
40
6.5"
0.79" 4.02" 4.92" 0.71"
2.32"
80
40
40
5.91" 0.71" 3.47" 4.33" 0.71"
7.87" 0.79" 5.43"
6.3"
0.71"
1.77"
3.5"
DN
b
d4
Mb
18
88
45
16....100
18
50
16....100
20
80
inch
PN
25
40
59
25
40
mm
32
DN
16....100
16....100
PN
20
68
102
138
32
59
89
25
16....100
d4
b
Mb
0.71" 2.68" 1.26"
50
16....100
0.79" 4.02" 2.32"
40
80
16....100
16....100
0.71" 3.47" 1.77"
0.79" 5.43"
3.5"
Res. 54: VEGABAR 81, flanş ve hücre diyafram contası kapilerli
1
2
Flanş diyafram conatsı kapilerli
Hücre diyafram contası kapiler boru
45018-TR-150108
82
VEGABAR 81 • 4 … 20 mA/HART
11 Ek
11.3 Sınai mülkiyet hakları
VEGA product lines are global protected by industrial property rights. Further information see
www.vega.com.
Only in U.S.A.: Further information see patent label at the sensor housing.
VEGA Produktfamilien sind weltweit geschützt durch gewerbliche Schutzrechte.
Nähere Informationen unter www.vega.com.
Les lignes de produits VEGA sont globalement protégées par des droits de propriété intellectuelle. Pour plus d'informations, on pourra se référer au site www.vega.com.
VEGA lineas de productos están protegidas por los derechos en el campo de la propiedad
industrial. Para mayor información revise la pagina web www.vega.com.
Линии продукции фирмы ВЕГА защищаются по всему миру правами на интеллектуальную
собственность. Дальнейшую информацию смотрите на сайте www.vega.com.
VEGA系列产品在全球享有知识产权保护。
进一步信息请参见网站<www.vega.com。
11.4 Marka
45018-TR-150108
Tüm kullanılan markaların yanı sıra şirket ve firma isimleri de mal sahipleri/eser sahiplerine aittir.
VEGABAR 81 • 4 … 20 mA/HART
83
INDEX
INDEX
A
Akım çıkışı 41, 47
Akım çıkışını ayarla 41
Arızaların giderilmesi 58
Ayar
––Menü 35
––sistemi 33
B
Bağla
––Bilgisayara 50
––Elektriksel 21
Bağlantı
––Adımlar 21
––Kablo 20
––Teknik 21
Bakım 54
Basıncın eşitlenmesi
––Ex d 15
––IP 69K 16
––Standart 14
C
Çıkış sinyalini test edin 58
D
Devreye alma
––Hızlı devreye alım 34
Diferansiyel basıncı ölçümü 8
Dilin değiştirilmesi 41
Display aydınlatması 42
Durum mesajları - NAMUR NE 107 54
E
EDD (Enhanced Device Description) 53
Ek akım çıkışı 41, 47
G
Gösterge ayarı 42
H
Konum düzeltme 37
L
Lineerizasyon 40
O
Olay belleği 54
Onarım 61
Ölçüm değeri belleği 54
Ölçüm düzeni
––Açık haznede 18
––Buharda 17
––Gazlarda 16
––Sıvılarda 18
Ölçüm sistemi 9
P
Parametrelemeye örnek 37
Proses basıncının ölçümü 17
S
Sensör ayarlarının kopyalanması 46
Servis - Çağrı Merkezi 59
Servis girişi 46
Seviye ayarı
––Birim 36
––Dolum seviyesi 39, 40
––Proses basıncı 38, 39
Sıfırlama
––Temel ayarlar 44
––Teslimattaki durum 44
Sızdırmazlık konsepti 9
Simülasyon 43
Sönümleme 40
Standart değerler 44
Şifre 43
T
Tarih/saat ayarı 43
Topraklama 20
45018-TR-150108
HART
––Adres 47
––Direnç 50
Hata kodları 55, 57, 58
K
I
İbre
––Basınç 42
––Sıcaklık 43
84
VEGABAR 81 • 4 … 20 mA/HART
45018-TR-150108
Notes
VEGABAR 81 • 4 … 20 mA/HART
85
Notes
45018-TR-150108
86
VEGABAR 81 • 4 … 20 mA/HART
45018-TR-150108
Notes
VEGABAR 81 • 4 … 20 mA/HART
87
Sensörlerin ve değerlendirme sistemlerinin teslimat kapsamı, uygulanması, kullanımı ve işletme talimatları hakkındaki bilgiler basımın yapıldığı zamandaki mevcut
bilgilere uygundur.
Teknik değişiklikler yapma hakkı mahfuzdur
© VEGA Grieshaber KG, Schiltach/Germany 2015
VEGA Grieshaber KG
Am Hohenstein 113
77761 Schiltach
Germany
Phone +49 7836 50-0
Fax +49 7836 50-201
E-mail: [email protected]
www.vega.com
45018-TR-150108
Baskı tarihi:
Download

Kullanim Kilavuzu VEGABAR 81