Oferta Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
dotycząca finansowania projektów badawczych
Marcin Chmielewski
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
(Dział Zarządzania Programami)
Konferencja BioTech-IP
Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej
„Jak ugryźć 10 milionów III – finansowanie badań naukowych”
14 lutego 2013
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jest agencją wykonawczą Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Powołane zostało jako jednostka
realizująca zadania z zakresu polityki naukowej, naukowo-technicznej i
innowacyjnej państwa. W momencie powstania było pierwszą jednostką
tego typu, stworzoną jako platforma skutecznego dialogu między
środowiskiem nauki i biznesu.
•
2007 - powstanie NCBR
•
2010 - nowa ustawa o NCBR (reforma systemu nauki)
•
2011 - NCBR przejmuje od MNiSW funkcję Instytucji Pośredniczącej w
programach operacyjnych:
 Innowacyjna Gospodarka
 Kapitał Ludzki
 Infrastruktura i Środowisko
2
14 lutego 2013
Misją Centrum jest wsparcie polskich
jednostek naukowych oraz przedsiębiorstw
w rozwijaniu ich zdolności do tworzenia
i wykorzystywania rozwiązań opartych na
wynikach badań naukowych w celu nadania
impulsu
rozwojowego
gospodarce
i z korzyścią dla społeczeństwa.
Siedziba NCBR w Warszawie.
Foto: NCBR
3
14 lutego 2013
Zadania NCBR
Strategiczne programy
badań naukowych i prac
rozwojowych
Inne
zadania
zlecane
przez
Ministra
Wspieranie
rozwoju
kadry
naukowej
Wspieranie
komercjalizacji
wyników badań
naukowych lub
prac rozwojowych
Wdrażanie
programów
operacyjnych
Programy badań naukowych lub prac
rozwojowych na rzecz obronności i
bezpieczeństwa państwa
Międzynarodowe programy badań
naukowych lub prac rozwojowych
Programy obejmujące finansowanie badań
stosowanych
Programy obejmujące finansowanie
badań naukowych lub prac
rozwojowych oraz działań
przygotowujących do wdrożenia
4
14 lutego 2013
Fundusze unijne
NCBR jest instytucją pośredniczącą w trzech
Operacyjnych:
 Infrastruktura i Środowisko (XIII priorytet)
 Kapitał Ludzki (IV priorytet)
 Innowacyjna Gospodarka (I i II priorytet)
Programach
Programy Operacyjne to programy stworzone w celu obsługiwania poszczególnych
funduszy. Ich treść podzielona jest na części, tzw. Priorytety względnie tzw. Osie
Priorytetowe, określające cele dotacji w poszczególnych zakresach, a dalej na
Działania i Poddziałania, w których opisane są typy projektów podlegających
dotowaniu.
5
14 lutego 2013
Fundusze unijne
Działania, jakie wpiera NCBR w ramach funduszy UE:
 projekty badawczo-rozwojowe
 współpraca polskich przedsiębiorstw z sektorem badawczym
 rozbudowa i modernizacja szkół wyższych
 rozwój infrastruktury badawczej
 utrzymanie wysokiego poziomu kształcenia w szkolnictwie
wyższym
 zwiększenie liczby studentów na kierunkach, uznanych za
strategiczne dla zrównoważonego rozwoju polskiej gospodarki
6
14 lutego 2013
Programy NCBR
Domena
Rada NCBR
Rodzaj programu
strategiczne
krajowe
Dyrektor
NCBR
wspólne przedsięwzięcia
sektorowe
Nazwa
STRATEGMED
Program Badań Stosowanych
Innotech
GEKON (NFOŚiGW)
Blue Gas (ARP)
InnoLot
INNOMED
międzynarodowe
ERA-NET’y: EuroNanoMed II, NEURON II,
TRANSCAN, E-Rare-2, Infect-ERA
Komitet
Sterujący
obronność i
bezpieczeństwo państwa
Badania naukowe i prace rozwojowe na rzecz
obronności i bezpieczeństwa Państwa
Minister
NiSW
Strategiczne na podst.
ustawy o NCBR z 2007 r.
zadania zlecone
Polsko - Norweska Współpraca Badawcza
7
14 lutego 2013
Programy strategiczne
Wysokobudżetowe programy wynikające z polityki naukowej i innowacyjnej
państwa, służące rozwojowi społecznemu i gospodarczemu Polski, określone w
Krajowym Programie Badań
Realizowane poprzez projekty służące rozwiązywaniu konkretnych problemów
technicznych, naukowych lub społecznych
Służą konsolidacji najlepszych zespołów badawczych i integracji środowisk
naukowych i gospodarczych wokół zagadnień kluczowych dla rozwoju kraju
Obecnie w Centrum realizowane są dwa strategiczne programy badań naukowych i prac rozwojowych:
•
Zaawansowane technologie pozyskiwania energii;
•
Interdyscyplinarny system interaktywnej informacji naukowej i naukowo technicznej;
oraz trzy strategiczne projekty badawcze pn.:
•
Zintegrowany system zmniejszenia eksploatacyjnej energochłonności budynków;
•
Poprawa bezpieczeństwa pracy w kopalniach;
•
Technologie wspomagające rozwój bezpiecznej energetyki jądrowej.
8
14 lutego 2013
STRATEGMED
(nowy program)
Celem głównym jest uzyskanie zasadniczego postępu w zakresie
zwalczania chorób cywilizacyjnych oraz medycyny regeneracyjnej na
bazie wyników badań naukowych i prac rozwojowych prowadzonych w
czterech obszarach:
• kardiologii i kardiochirurgii
• onkologii
• neurologii i zmysłach
• medycynie regeneracyjnej
Budżet Centrum: na pierwszy konkurs zarezerwowano 360 mln PLN.
Wniskodawca: co najmniej jedna jednostka naukowa niebędąca
przedsiębiorcą oraz co najmniej jeden przedsiębiorca.
Więcej informacji na http://www.ncbir.pl/
9
14 lutego 2013
Programy horyzontalne
Badania
podstawowe
Program Badań Stosowanych
•Badania podstawowe
•Badania przemysłowe
•Techniczne studia wykonalności na
potrzeby prac rozwojowych
A
Aplikacja
wyników
badań
B
INNOTECH
•Badania przemysłowe
•Prace rozwojowe
•Prace przygotowawcze do
wdrożenia
InTech
Badania
ukierunkowane
produktowo
NCN
Hitech
r
y
n
e
k
NCBR
3 lata
3 lata
10
14 lutego 2013
Program Badań
Stosowanych
Cele:
•
zwiększenie innowacyjności polskiej gospodarki poprzez wykorzystanie wyników
badań naukowych
•
wzmocnienie współpracy pomiędzy jednostkami badawczymi i przedsiębiorcami
bezpośrednio zainteresowanymi zastosowaniem wyników badań w prowadzonej
działalności gospodarczej
Obszary:
1. Nauki chemiczne
2. Geologia, górnictwo i budownictwo
3. Technologie informacyjne, elektronika, automatyka i robotyka
4. Energetyka i elektrotechnika
5. Materiały i technologie materiałowe
6. Mechanika i transport
7. Nauki medyczne i farmaceutyczne
8. Nauki biologiczne, rolnicze, leśne i weterynaryjne
9. Interdyscyplinarny
11
14 lutego 2013
Program Badań Stosowanych
(charakterystyka)
Ścieżka A
Ścieżka B
poszukiwanie możliwych zastosowań
praktycznych dla wyników badań
poszukiwanie nowych rozwiązań
pozwalających na osiągnięcie z góry
założonych celów praktycznych
Wnioskodawcy
Jednostki prowadzące badania
naukowe i prace rozwojowe,
Konsorcja naukowe
(z koniecznym udziałem przedsiębiorstw)
Konsorcja naukowe
Centra naukowo-przemysłowe
Centra naukowo-przemysłowe
Centra naukowe PAN
Sieci naukowe
Rodzaje zadań
badania podstawowe
(do 15% całkowitego budżetu
projektu, realizowane przez jednostkę
naukową)
badania podstawowe
(do 15% całkowitego budżetu
projektu, realizowane przez jednostkę
naukową)
badania przemysłowe
badania przemysłowe
techniczne studia wykonalności na
potrzeby prac rozwojowych
Dofinansowanie
Wartość projektu bez ograniczeń
(są limity kosztów pośrednich)
Wartość projektu bez ograniczeń
(są limity kosztów pośrednich)
14 lutego 2013
12
Program Badań Stosowanych
(zgłoszone projekty)
37
Nauki chemiczne
18
Nauki medyczne i farmaceutyczne
50
Energetyka i elektrotechnika
49
21
30
65
Geologia, górnictwo i budownictwo
Mechanika i transport
24
77
Technologie informacyjne, elektronika, automatyka i…
62
81
58
Nauki biologiczne, rolnicze, leśne i weterynaryjne
122
Interdyscyplinarne
116
Materiały i technologie materiałowe
71
138
0
Ścieżka A
29
89
50
Ścieżka B
14 lutego 2013
100
150
200
250
13
Program Badań Stosowanych
(zestawienie)
Liczba wniosków
Wnioskowana kwota
Obszar
Nauki medyczne i
farmaceutyczne
(mln PLN)
%
Ogólna
Obszar
Nauki medyczne i
farmaceutyczne
Ogólna
(mld PLN)
Ścieżka A
737
50
6,78 %
2,237
146,3
6,54%
Ścieżka B
403
21
5,21 %
1,637
84,5
5,05%
Razem
1140
71
6,23 %
3,063
230,8
7,54%
Konkurs
Liczba projektów
%
Projekty dofinansowane
Obszar
Nauki medyczne i
farmaceutyczne
(mln PLN)
Obszar
Nauki medyczne i
farmaceutyczne
%
Ogólna
(mln PLN)
123
6
4,88%
382, 8
24,2
6,32%
Ścieżka B
94
5
5,32%
279, 8
16,2
5,79%
Razem
217
11
5,07%
662,7
40,4
6,10%
Projekty
Ogólna
Ścieżka A
Więcej informacji na http://www.ncbir.pl/programy-krajowe/program-badan-stosowanych//
14 lutego 2013
%
14
Innotech
Cele:
• Zwiększenie liczby opracowanych i wdrożonych innowacji technologicznych
• Zwiększenie wydatków przedsiębiorstw na badania naukowe i prace rozwojowe
służące gospodarce
• Wzmocnienie współpracy przedsiębiorstw z uczelniami i jednostkami badawczymi
sektora publicznego
Innotech jest programem wsparcia nauki i przedsiębiorstw w
zakresie realizacji innowacyjnych przedsięwzięć z różnych
dziedzin nauki i branż przemysłu (ścieżka programowa
In-Tech), ze szczególnym wskazaniem na obszar
zaawansowanych technologii (ścieżka programowa Hi-Tech).
Program skierowany jest do podmiotów podejmujących
działania badawcze i prace przygotowawcze do wdrożenia
wyników badań, ukierunkowane na opracowanie i wdrożenie
innowacyjnych technologii, produktów lub usług.
15
14 lutego 2013
Innotech
(charakterystyka)
In-Tech
Hi-Tech
Wnioskodawcy
Konsorcja
MŚP
Rodzaje zadań
Badania przemysłowe
Badania przemysłowe
Prace rozwojowe
Prace rozwojowe
Prace przygotowawcze do wdrożenia
Prace przygotowawcze do wdrożenia
(w szczególności: dokumentacja wdrożeniowa,
testy, certyfikaty, badania rynku,
zabezpieczenie praw własności przemysłowej)
(zakup usług doradczych w zakresie
innowacji
i usług wsparcia innowacji)
Więcej informacji na http://www.ncbir.pl/programy-krajowe/innotech/
16
14 lutego 2013
Programy sektorowe
Wsparcie B+R w wybranych sektorach gospodarki
Rezultaty programów sektorowych:
 Wsparcie dla B+R w sektorach polskiej gospodarki z największym potencjałem
na komercjalizację wyników badań
 Podniesienie pozabudżetowych nakładów na B+R w Polsce
 Konsolidacja zaplecza B+R w wybranych sektorach gospodarki
17
14 lutego 2013
Innomed
(program sektorowy)
Program INNOMED jest odpowiedzią na zgłoszoną potrzebę wsparcia rozwoju innowacyjnej
medycyny przez sektor gospodarczy tj. samych przedsiębiorców.
Celem Programu jest finansowanie badań naukowych oraz prac rozwojowych nad
innowacyjnymi rozwiązaniami w zakresie medycyny innowacyjnej.
Jest adresowany do projektów wysoce zaawansowanych pod kątem gotowości do wdrożenia
ich wyników do praktyki gospodarczej, a samo wdrożenie innowacyjnych produktów jest
oczekiwanym i bezpośrednim rezultatem sfinansowanych w ramach programu prac.
Budżet: 300 mln zł:
• 195 mln zł – NCBR
• 105 mln zł - wkład przedsiębiorstw
W odróżnieniu od Programu INNOMED, Program STRATEGMED wynika bezpośrednio z Krajowego Programu Badań i
przewiduje finansowanie projektów badawczo‐rozwojowych, których realizacja ma przynieść społeczeństwu wymierne i
realne korzyści w średnim i długim horyzoncie czasowym.
18
14 lutego 2013
Innomed
(program sektorowy)
Porozumienie pomiędzy NCBR i 20 Przedsiębiorstwami zrzeszonymi w Polskiej
Platformie Innowacyjnej Medycyny podpisane 13 lipca 2012
Przedsiębiorstwa będące Stronami Porozumienia wraz z NCBR:
1. Adamed Sp z o.o.
2. AGI Biopharmaceuticals Poland Sp. z o.o.
3. BioCentrum Sp. z o.o.
4. BioContract Sp. z o.o.
5. Biofarm Sp z o.o.
6. Bioinvents Sp z o.o.
7. BLIRT S.A.
8. Cells Therapy Terapia Komórkowa Sp. zo.o.
9. Celon Pharma Sp z o.o.
10. Centrum Badań DNA Sp z o.o.
11. Inno-Gene S.A.
12. Instytut Biotechnologii Surowic I Szczepionek BIOMED Sp. z o.o.
13. Instytut Farmaceutyczny
14. Krzysztof Kucharczyk Techniki Elektorforetyczne Sp z o.o.
15. NewLab System Sp z o.o.
16. Polpharma S.A.
17. READ-GENE S.A.
18. Selvita S.A.
19. Vipharm Sp z o.o.
20. MABION S.A.
19
14 lutego 2013
Innomed
(zasady finansowe)
 Udział Przedsiębiorstw w budżecie Programu wynosi 35%.
 Przedsiębiorstwa deklarują wkład o wartości 105 mln PLN na realizację Programu.
 Wkład przedsiębiorstw zostanie wniesiony jako wkład własny wykonawców projektów
będących przedsiębiorstwami, w postaci kosztów kwalifikowalnych, zgodnie z
katalogiem kosztów dla pomocy na projekty badawczo-rozwojowe określonym
w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r.
 Wskazany wkład przedsiębiorstw na realizację Programu może być pokryty w części
do 80% wkładem niepieniężnym. Wkład niepieniężny podlega wycenie według procedury
ustalonej przez Komitet Sterujący. Wkład pieniężny na realizację Programu musi stanowić co
najmniej 20% całości wkładu przedsiębiorstw.
20
14 lutego 2013
Programy międzynarodowe
(rola NCBR)
 współpraca z ministerstwami i/lub agencjami finansującymi badania
naukowe, na rzecz budowy Europejskiej Przestrzeni Badawczej
 reprezentacja Polski w wybranych programach np. ERA-NET i
ERANET PLUS (EuroNanoMed II, NEURON II, TRANSCAN, E-Rare)
w tym uczestnictwo we wspólnych konkursach na projekty badawcze i
finansowanie polskich podmiotów
 realizacja programów współpracy bilateralnej: Polsko-Norweska
Współpraca Badawcza (priorytet Health)
 THE CORE 2012 CALL: 76 wniosków, wnioskowane dofinansowanie 285,7 mln PLN
21
14 lutego 2013
Programy międzynarodowe
(ERA-NET)
Uczestnicy:
Instytucje realizujące programy finansowania badań naukowych
w poszczególnych państwach europejskich, np. ministerstwa, agencje
badawcze i technologiczne, rady ds. nauki.
Cel:
Wymiana informacji i doświadczeń pomiędzy krajami członkowskimi UE,
identyfikacja i analiza wspólnych tematów strategicznych, opracowanie
możliwości wspólnych działań między programami narodowymi i
regionalnymi, wypracowanie i realizacja wspólnie finansowanych
ponadnarodowych instrumentów wspierających badania naukowe (np.
konkursów lub programów)
22
14 lutego 2013
Programy międzynarodowe
(ERA-NET – konkursy)
Nazwa
Obszar tematyczny
Wymagany partner
zagraniczny
Dofinansowanie
Okres realizacji
ERA-NET Neuron II
Neurologia
tak
1,5 mln €
3 lata
ERA-NET Transcan
Onkologia
tak
1,5 mln €
3 lata
ERA-NET E-Rare-2
Choroby rzadkie
tak
1 mln €
3 lata
Infect-ERA
Choroby zakaźne
tak
1 mln €
3 lata
23
14 lutego 2013
Programy międzynarodowe
(Polsko-Norweska Współpraca Badawcza)
Celem programu Polsko-Norweska Współpraca Badawcza jest zmniejszenie
różnic ekonomicznych i społecznych oraz propagowanie współpracy
bilateralnej poprzez popularyzację i wsparcie badań naukowych.
Program zakłada finansowanie badań naukowych i prac rozwojowych w
następujących obszarach:
•ochrona środowiska;
•zmiany klimatyczne, w tym badania polarne;
•zdrowie;
•nauki społeczne;
•równość płci oraz równowaga między życiem zawodowym, a prywatnym.
Łączny budżet programu wynosi 43 329 412 Euro.
24
14 lutego 2013
Horyzontalne programy wsparcia
komercjalizacji
PATENT PLUS - wsparcie w procesie ubiegania się o europejską oraz
międzynarodową ochronę patentową dla uzyskanych przez polskie podmioty
wyników B+R
Cel:
Zwiększenie poziomu ochrony praw własności przemysłowej powstałych w polskich jednostkach
naukowych lub powstałych poprzez wspólne działania jednostek naukowych i przedsiębiorców.
I ETAP

Analiza zasadności ekonomicznej objęcia wynalazku ochroną patentową

Badanie stanu techniki w zakresie objętym treścią zgłoszenia wynalazku,

Opracowanie strategii komercjalizacji wynalazku
II ETAP

Zgłoszenie wynalazku w procedurze międzynarodowej na podstawie Konwencji o udzielaniu patentów
europejskich (patent europejski)

Zgłoszenie wynalazku w trybie PCT (na podstawie Układu o współpracy patentowej sporządzonego w
Waszyngtonie)

Wejście w fazy krajowe państw, w których zgłaszający (zgodnie z deklaracją) ubiega się o patent
25
14 lutego 2013
Horyzontalne programy wsparcia
komercjalizacji
SPIN-TECH – program wsparcia działalności spółek celowych tworzonych przez
państwowe jednostki badawcze (PJB)
Cele:
• intensyfikacja procesów komercjalizacji wyników badań;
• intensyfikacji transferu nowoczesnych technologii z nauki do gospodarki;
• przyspieszenie rozwoju przedsiębiorczości naukowców w Polsce (poprzez zakładanie spółek
spin-off przez pracowników naukowych i studentów)
Faza A – pre – spin obejmuje m.in.:
(a) przygotowanie do powołania spółki celowej, w tym identyfikacja i ocena potencjału
komercyjnego wyników badań chronionych prawami własności przemysłowej;
(b) zainicjowanie działalności spółki celowej (opracowanie dokumentów prawnych związanych z
utworzeniem spółki celowej, biznes plan).
Faza B – spin obejmuje m.in.:
(a) wybór optymalnych ścieżek komercjalizacji;
(b) obsługę zarządczą procesów udzielania licencji lub sprzedaży praw własności przemysłowej;
(c) identyfikację potencjalnych klientów PJB w obszarze komercjalizacji;
(d) opracowanie modelu biznesowego i wewnętrznych procedur działania spółki celowej.
26
14 lutego 2013
Marcin Chmielewski
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
e-mail: [email protected]
www.ncbr.gov.pl
27
14 lutego 2013
Download

Oferta Narodowego Centrum Badań i Rozwoju dotycząca