Š
P E C I Á L
TOP 100
18 .
ro č n í k
rebríček najúspešnejších firiem
na slovenskom stavebnom trhu
Garanti:
Špeciál TOP 100 pripravilo Vydavateľstvo Eurostav, spol. s r. o.,
v spolupráci s VÚSI, spol. s r. o.
T O P 10 0
S TAV E B N Í C T VO 2 012
■ Vývoj podielu stavebníctva na základných ukazovateľoch v hospodárstve SR v rokoch 2006 – 2012
Hrubý domáci produkt (mil. EUR, b. c.)
Podiel stavebníctva na tvorbe HDP v %
Zamestnanosť v hospodárstve (tis. osôb)
Podiel stavebníctva na zamestnanosti v %
Priemerná mesačná mzda v hospodárstve (EUR)
Priemerná mesačná mzda v stavebníctve (EUR)
2006
55 001,6
7,1
2 148,2
7,3
622,8
483,5
2007
61 449,7
7,5
2 222,7
7,5
668,7
516,9
2008
66 842,4
9,0
2 280,0
7,9
723,0
555,7
2009
62 794,4
9,0
2 176,6
8,5
744,5
558,8
2010
65 869,5
8,3
2 151,9
8,3
769,0
578,6
2011
69 108,3
8,1
2 192,5
7,9
786,0
603,0
Pozn.: údaje sú podľa predbežných štvrťročných účtov
■ Vývoj podielu stavebníctva na základných ukazovateľoch v hospodárstve v rokoch 2006 – 2012
Podiel stavebníctva na tvorbe HDP
Podiel stavebníctva na zamestnanosti
■ Vývoj podielu stavebníctva na základných ukazovateľoch v hospodárstve v rokoch 2006 – 2012
Priemerná mesačná mzda v hospodárstve (EUR)
2
ES 6/2013
Priemerná mesačná mzda v stavebníctve (EUR)
2012
71 463,0
7,4
2 191,3
7,5
805,0
607,0
TO P 10 0
S TAV E B N Í C T VO 2 012
■ Vývoj vybraných ukazovateľov v stavebníctve v rokoch 2006 – 2012
Stavebná produkcia1)
(mil. EUR, b. c.)
Tržby
(mil. EUR, b. c.)
Priemerný evidenčný počet zamestnancov
(fyz. osoby)
Priemerná nomin. mesačná mzda zamestnanca
(EUR)
Produktivita práce na zamestnanca
(EUR, b. c.)
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
4 962,9
5 484,5
6 473,1
5 790,4
5 649,3
5 505,6
4 845,3
7 470,7
8 399,3
10 333,8
9 120,9
8 649,3
9 026,2
7 707,2
157 201
166 566
182 139
184 717
178 795
173 039
165 254
483,53
516,86
555,70
558,76
578,56
603,00
607,00
31 571
32 927
35 539
31 347
31 062
31 605
29 133
Pozn.: 1) stavebná produkcia vykonaná vlastnými zamestnancami vrátane stavebných závodov nestavebných podnikov
■ Organizačný vývoj v stavebníctve v rokoch 2006 – 2012 (počet subjektov)
k 31.12.2006
k 31.12.2007
k 31.12.2008
k 31.12.2009
k 31.12.2010
k 31.12.2011
k 31.12.2012
Podniky s počtom zamestnancov 0 - 9
4 630
4 877
5 746
6 432
8 852
9 139
9 891
Podniky s počtom zamestnancov 10 - 19
1 166
1 472
1 914
1 911
731
1 133
844
Podniky s počtom zamestnancov 20 - 49
374
434
410
408
397
458
393
Podniky s počtom zamestnancov 50 - 249
274
269
273
279
257
235
214
24
22
25
25
22
20
19
Živnostníci
66 757
72 403
82 489
88 442
88 260
86 384
81 270
Spolu 1)
73 370
79 691
91 285
97 497
98 519
98 882
92 631
Podniky s počtom zamestnancov 250 a viac
Pozn.: 1) v tomto počte sú zahrnuté od roku 2002 aj podniky s nezisteným počtom zamestnancov
počet subjektov
■ Organizačný vývoj v stavebníctve v rokoch 2006 – 2012
Stavebná výroba spolu
z toho živnostníci
ES 6/2013
3
T O P 10 0
S TAV E B N Í C T VO 2 012
■ Vývoj miery inflácie a medziročný rast cien v rokoch 2006 – 2012
Miera inflácie
– spotrebiteľské ceny
Ceny stavebných prác
pre stavebníctvo
Ceny materiálov a výrobkov
spotrebovaných v stavebníctve
1)
■ Vývoj štruktúry stavebnej produkcie v stavebníctve podľa investičného zamerania v rokoch 2006 – 2012 (v %)
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Nová výstavba, rekonštrukcie a modernizácie v tuzemsku
79,5
81,2
78,5
79,0
79,8
78,6
71,4
Opravy a údržba v tuzemsku
16,8
15,0
17,0
16,5
16,9
16,2
22,3
Ostatné práce v tuzemsku
0,5
0,3
0,3
0,6
0,6
1,5
1,1
Zahraničie
3,2
3,5
4,2
3,9
2,7
3,7
5,2
Pozn.: 1) stavebná produkcia vykonaná vlastnými zamestnancami vrátane stavebných závodov nestavebných podnikov
■ Vývoj štruktúry stavebnej produkcie podľa investičného zamerania v rokoch 2006 – 2012
Nová výstavba, rekonštrukcie
a modernizácie v tuzemsku
4
ES 6/2013
Opravy a údržba
v tuzemsku
Ostatné práce
v tuzemsku
Zahraničie
TO P 10 0
S TAV E B N Í C T VO 2 012
■ Vývoj miery inflácie a medziročný rast cien v rokoch 2006 – 2012 (v %)
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Miera inflácie – spotrebiteľské ceny
4,5
2,8
4,6
1,6
1,0
3,9
3,6
Ceny stavebných prác pre stavebníctvo
3,9
4,0
5,6
2,7
1,0
1,2
0,6
Ceny materiálov a výrobkov spotreb. v stavebníctve
2,9
5,6
3,3
-5,7
-3,3
1,8
1,5
Pozn.: ceny sú zisťované bez dane z pridanej hodnoty a bez spotrebných daní, na báze roku 2005
počet fyz. osôb
■ Vývoj vybraných ukazovateľov stavebníctva v rokoch 2006 – 2012 (počet zamestnancov)
Priemerný evidenčný počet zamest.
v stav. spolu (fyz. osoby)
Priemerný evidenčný počet zamest. v stav. podnikoch
s 20 a viac zamest. (fyz. osoby)
mil. EUR
■ Vývoj vybraných ukazovateľov stavebníctva v rokoch 2006 – 2012 (tržby)
Tržby v stavebníctve spolu
(mil. EUR, b. c.)
Tržby v stavebných podnikoch s 20 a viac zamest.
(mil. EUR, b. c.)
ES 6/2013
5
T O P 10 0
S TAV E B N Í C T VO 2 012
■ Vybrané ukazovatele stavebných podnikov podľa veľkostnej štruktúry v roku 2012
Veľkostné skupiny
podľa počtu zamestnancov
Stavebná produkcia (mil. EUR) 1)
2012
Index 2012/2011
Podniky 0 – 19 zam.
766,8
92,1
23 003
106,9
Podniky 20 – 49 zam.
496,7
66,8
10 597
83,5
Podniky 50 – 249 zam.
827,2
89,0
16 986
88,1
Podniky 250 – 499 zam.
167,9
59,5
3 565
90,1
Podniky 500 a viac
788,9
95,8
7 531
95,8
1 766,9
93,6
103 572
96,1
4 814,3
87,6
165 254
95,5
Živnostníci
2)
SPOLU
Pozn.:
Priemerný evidenčný počet zamestnancov (fyz. osoby)
2012
Index 2012/2011
1)
vykonaná vlastnými zamestnancami, bez stavebných závodov nestavebných podnikov, hodnoty v bežných cenách, indexy v stálych cenách
2)
odhad
mil. EUR
■ Vývoj vybraných ukazovateľov stavebníctva v rokoch 2006 – 2012 (stavebná produkcia)
Stavebná produkcia v stavebníctve spolu
(mil. EUR, b. c.)
Stavebná produkcia ZSV v stav. podnikoch s 20 a viac
zamest. (mil. EUR, b. c.)
■ Vybrané ukazovatele stavebných podnikov podľa veľkostnej štruktúry v roku 2012
Veľkostné skupiny
podľa počtu zamestnancov
Priemerná nominálna mesačná mzda zamestnanca (EUR)
2012
Index 2012/2011
Produktivita práce na zamestnanca (tis. EUR)1)
2012
Index 2012/2011
Podniky 0 – 19 zam.
525
96,5
33,34
86,2
Podniky 20 – 49 zam.
775
104,1
46,87
80,0
Podniky 50 – 249 zam.
904
106,2
48,70
101,0
Podniky 250 – 499 zam.
1 158
104,0
47,09
66,1
Podniky 500 a viac
1 199
103,0
104,75
100,0
387
100,5
17,06
97,4
607
100,7
29,13
91,7
Živnostníci
2)
SPOLU
Pozn.:
1)
2)
6
vykonaná vlastnými zamestnancami, bez stavebných závodov nestavebných podnikov, hodnoty v bežných cenách, indexy v stálych cenách
odhad
ES 6/2013
TO P 10 0
S TAV E B N Í C T VO 2 012
1)
■ Nestratové a stratové nefinančné organizácie so 100 a viac zamestnancami v roku 2012
Odvetvie ekonomickej činnosti
Nefinančné organizácie spolu
NES TRAT OVÉ ORG ANIZÁCIE
Počet
Výsledok hospod. (mil. EUR) 2)
organizácií
2012
Index 2012/2011
S TRAT OVÉ ORG ANIZÁCIE
Počet
Výsledok hospod. (mil. EUR) 2)
organizácií
2012
Index 2012/2011
1 119
5 946,1
93,4
455
-984,1
106,7
z toho Poľnohospodárstvo
32
43,9
88,3
23
-18,5
124,4
Priemyselná výroba
509
2 340,5
114,9
202
-478,4
118,2
Energetika, vodné a odpadové hosp. 3)
52
1 426,6
78,4
7
-7,1
19,7
Stavebníctvo
60
248,0
64,6
28
-77,2
225,6
Pozn.:
1)
predbežné údaje z podnikového výkazníctva
2)
pred zdanením, bežné ceny
3)
z dôvodu ochrany dôverných dát sú údaje agregované
mil. EUR
■ Štruktúra zákaziek podľa smerov výstavby k 31. 12. 2012 v podnikoch s 20 a viac zamestnancami
Zákazky SR spolu v podnikoch s 20 a viac zamestnancami
■ Vývoj vybraných ukazovateľov v stavebných podnikoch s 20 a viac zamestnancami v rokoch 2006 – 2012
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Stavebná produkcia ZSV (mil. EUR, b. c.)
2 531,1
2 711,1
3 124,4
2 896,9
2 849,7
2 695,1
2 280,6
Tržby (mil. EUR, b. c.)
4 129,8
4 433,1
5 751,5
5 092,3
4 837,7
5 234,0
4 079,4
Priemerný evid. počet zamestnancov (fyz. osoby)
47 044
47 884
51 181
48 773
46 205
43 024
38 679
Priemerná nomin. mesačná mzda zamest. (EUR)
663,07
722,23
799,98
821,96
866,81
909,42
949,51
Produktivita práce zo ZSV na zamest. (EUR, b. c.)
53 802
56 617
62 804
59 395
61 674
62 642
58 961
Pozn.: ZSV – stavebná produkcia vykonaná vlastnými zamestnancami, bez nestavebných podnikov
ES 6/2013
7
T O P 10 0
S TAV E B N Í C T VO 2 012
■ Tvorba hrubého fixného kapitálu a jeho štruktúra v rokoch 2006 – 2012 (mil. EUR)
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
14 588,8
16 096,5
16 575,9
12 991,1
13 390,4
15 477,1
15 392,3
v tom stavby
7 720,5
8 279,3
8 413,9
7 231,3
7 315,7
7 206,1
6 702,5
z toho budovy na bývanie
1 288,2
1 446,8
1 560,9
1 812,6
1 841,9
1 794,9
1 550,2
Tvorba hrubého fixného kapitálu
mil. EUR
■ Tvorba hrubého fixného kapitálu a jeho štruktúra v rokoch 2006 – 2012
Tvorba hrubého fixného kapitálu
v tom stavby
z toho budovy na bývanie
EUR
■ Vývoj vybraných ukazovateľov stavebníctva v rokoch 2006 – 2012 (produktivita práce)
Produktivita práce na zamest. v stavebníctve
(EUR, b. c.)
8
ES 6/2013
Produktivita práce na zamest.
v stav. podnikoch s 20 a viac zamest. (EUR, b. c.)
TO P 10 0
S TAV E B N Í C T VO 2 012
■ Finančné ukazovatele za stavebné podniky s 20 a viac zamestnancami k 31. 12. 2012
mil. EUR
5 045,3
4 684,3
361,0
1 025,1
Výnosy
Náklady spolu
Výsledok hospodárenia pred zdanením
Pridaná hodnota
Index 2012/2011
88,7
91,9
61,6
93,1
Pozn.: výsledky za organizácie s prevažujúcou stavebnou činnosťou, ktoré majú 20 a viac zamestnancov, bežné ceny
■ Aktíva a pasíva za stavebné podniky s 20 a viac zamestnancami k 31. 12. 2012
Dlhodobý nehmotný a hmotný majetok
mil. EUR
1 813,4
Index 2012/2011
95,7
Oprávky k dlhodobému nehmotnému a hmotnému majetku
1 018,5
97,3
427,3
80,3
4 992,7
86,4
205,3
96,4
Finančný majetok
Celkový úhrn aktív/pasív
Zásoby spolu
Pozn.: výsledky za organizácie s prevažujúcou stavebnou činnosťou, ktoré majú 20 a viac zamestnancov, bežné ceny
■ Vývoj vybraných ukazovateľov stavebníctva v rokoch 2006 – 2012 (priemerná mesačná mzda)
Priemerná nomin. mesačná mzda zamest.
v stavebníctve (EUR)
Priemerná nomin. mesačná mzda zamest.
v stav. podnikoch s 20 a viac zamest. (EUR)
1)
■ Vybrané finančné ukazovatele nefinančných organizácií v roku 2012
Odvetvie ekonomickej činnosti
Nefinančné organizácie spolu
v tom Poľnohospodárstvo
Priemyselná výroba
Energetika
Stavebníctvo
169
2
68
14
6
2012
021,6
430,9
423,7
856,1
446,1
Výnosy (mil. EUR)
Index 2012/2011
103,8
93,4
108,1
108,2
89,2
Výsledok hospod. (mil. EUR) 2)
2012
Index 2012/2011
8 857,4
91,9
66,8
110,0
2 283,9
115,2
1 509,3
79,9
557,0
71,5
32
10
2
1
Pridaná hodnota (mil. EUR)
2012
Index 2012/2011
759,3
101,3
584,8
98,0
271,9
104,1
444,5
95,7
580,3
98,3
Pozn.: 1) predbežné údaje z podnikového výkazníctva, bežné ceny
2)
pred zdanením
ES 6/2013
9
T O P 10 0
S TAV E B N Á V Ý R O B A 2 012
■ Podniky stavebnej výroby podľa tržieb na stavebnom trhu (v tis. EUR)
P. č. Názov podniku
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
10
Tržby za vlastné výkony
a tovar na stavebnom trhu
Doprastav, a. s., Bratislava
271 595
ZIPP BRATISLAVA, spol. s r. o., Bratislava
252 356
STRABAG, s. r. o., Bratislava
133 545
VÁHOSTAV - SK, a. s., Žilina
111 337
Skanska SK, a. s., Bratislava
93 462
Inžinierske stavby, a. s., Košice
80 998
EUROVIA SK, a. s., Košice
80 112
INGSTEEL, spol. s r. o., Bratislava
58 552
Chemkostav, a. s., Michalovce
53 509
BCI, a. s., Žilina
40 181
CESTY NITRA, a. s., Nitra
36 574
ViOn, a. s., Zlaté Moravce
33 060
TuCon, a. s., Žilina
29 987
Keraming, a. s., Trenčín
27 911
Eiffage Construction Slovenská republika, s. r. o., Bratislava
23 032
EURO-BUILDING, a. s., Bratislava
22 990
STABIL, a. s., Žilina
20 755
SkyBau, s. r. o., Žilina
20 644
VODOHOSPODÁRSKE STAVBY – ekologický podnik, a. s., Bratislava 20 171
PSJ Hydrotranzit, a. s., Bratislava
20 148
Metrostav SK, a. s., Bratislava
19 739
YIT Reding, a. s., Bratislava
19 477
ARPROG, a. s., Poprad
18 536
HORNEX, a. s., Bratislava
17 716
OHL Pozemné stavby, a. s., Bratislava
13 977
VOD – EKO, a. s., Trenčín
13 647
DOPRASTAV EXPORT, s. r. o., Bratislava
12 648
PRORECO, s. r. o., Trenčín
11 680
EKO SVIP, s. r. o., Sabinov
11 271
TERMOSTAV-MRÁZ, spol. s r. o., Košice
10 435
HSF System SK, s. r. o., Žilina
9 599
I.K.M. REALITY - STAVING Banská Bystrica, a. s., Banská Bystrica
8 878
CHEMOSTAV, a. s., Svit
7 557
REMESLO stav, s. r. o., Žiar nad Hronom
6 000
MV staving, a. s., Prievidza
5 950
IZOLA Košice, s. r. o., Košice
5 595
MIJAS, spol. s r. o., Banská Bystrica
5 594
H B H, a. s., Považská Bystrica
5 488
Ing. Jaroslav Pčola REINTER, Humenné
4 882
BALA, a. s., Holice
4 541
Unistav, s. r. o., Prešov
4 131
SCORP, spol. s r. o., Michalovce
4 121
MONOLIT Slovakia, s. r. o., Trenčín
3 946
Bau3Mex, a. s., Bratislava
3 140
M - SILNICE SK, s. r. o., Žilina
2 664
STAVOINDUSTRIA HSV, spol. s r. o., Slovenská Ľupča
2 599
Sanlit, s. r. o., Žilina
898
ES 6/2013
Tržby za vlastné výkony
a tovar celkom
289 294
265 458
133 545
116 594
93 462
80 998
83 808
58 552
53 509
40 414
39 100
83 472
29 987
27 911
23 032
23 291
20 755
20 644
20 392
20 148
19 739
19 523
18 710
17 716
13 977
14 029
12 648
11 680
11 271
10 646
9 599
8 878
8 166
6 777
6 556
5 595
5 594
5 561
5 001
4 541
4 131
4 121
3 946
3 140
2 665
2 599
898
Pridaná
hodnota
n
28 874
20 476
13 408
n
n
28 636
6 739
5 677
3 151
5 913
4 470
13 968
3 439
2 502
3 711
1 418
n
4 425
6 244
1 412
2 736
8 036
3 005
1 636
3 006
3 660
1 086
1 528
5 008
249
1 599
1 804
1 485
1 264
1 084
900
1 802
990
553
1 548
959
633
704
216
689
374
TO P 10 0
S TAV E B N Á V Ý R O B A 2 012
.
■ Podniky stavebnej výroby podľa výsledku hospodárenia (v tis. EUR)
P. č. Názov podniku
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
Výsledok hospodárenia
z hospodárskej činnosti
ZIPP BRATISLAVA, spol. s r. o., Bratislava
12 378
STRABAG, s. r. o., Bratislava
6 451
INGSTEEL, spol. s r. o., Bratislava
3 935
EUROVIA SK, a. s., Košice
3 240
PSJ Hydrotranzit, a. s., Bratislava
3 024
Chemkostav, a. s., Michalovce
2 556
EURO-BUILDING, a. s., Bratislava
2 067
VODOHOSPODÁRSKE STAVBY – ekologický podnik, a. s., Bratislava
1 139
ARPROG, a. s., Poprad
1 089
CHEMOSTAV, a. s., Svit
977
Keraming, a. s., Trenčín
847
TERMOSTAV-MRÁZ, spol. s r. o., Košice
828
TuCon, a. s., Žilina
751
OHL Pozemné stavby, a. s., Bratislava
572
I.K.M. REALITY - STAVING Banská Bystrica, a. s., Banská Bystrica
520
STABIL, a. s., Žilina
520
REMESLO stav, s. r. o., Žiar nad Hronom
440
DOPRASTAV EXPORT, s. r. o., Bratislava
416
ViOn, a. s., Zlaté Moravce
404
CESTY NITRA, a. s., Nitra
399
BCI, a. s., Žilina
317
SCORP, spol. s r. o., Michalovce
302
Unistav, s. r. o., Prešov
284
EKO SVIP, s. r. o., Sabinov
276
IZOLA Košice, s. r. o., Košice
274
HORNEX, a. s., Bratislava
272
Eiffage Construction Slovenská republika, s. r. o., Bratislava
226
Sanlit, s. r. o., Žilina
168
PRORECO, s. r. o., Trenčín
161
VOD – EKO, a. s., Trenčín
157
HSF System SK, s. r. o., Žilina
127
MV staving, a. s., Prievidza
126
BALA, a. s., Holice
94
H B H, a. s., Považská Bystrica
88
Bau3Mex, a. s., Bratislava
87
MIJAS, spol. s r. o., Banská Bystrica
65
STAVOINDUSTRIA HSV, spol. s r. o., Slovenská Ľupča
62
M - SILNICE SK, s. r. o., Žilina
53
MONOLIT Slovakia, s. r. o., Trenčín
23
Ing. Jaroslav Pčola REINTER, Humenné
6
YIT Reding, a. s., Bratislava
-699
Metrostav SK, a. s., Bratislava
-2 992
VÁHOSTAV - SK, a. s., Žilina
-5 814
Inžinierske stavby, a. s., Košice
n
Doprastav, a. s., Bratislava
n
Skanska SK, a. s., Bratislava
n
SkyBau, s. r. o., Žilina
n
Výsledok hospodárenia
za účtovné obdobie po zdanení
11 097
14 848
2 639
3 475
2 267
1 708
1 561
607
818
806
670
589
639
489
369
404
254
298
60
61
48
16
187
116
217
750
12
135
70
102
96
41
21
1
12
16
8
40
7
5
-653
-3 794
-6 624
2 591
n
n
n
Odpisy nehmotného
a hmotného majetku
1 659
2 415
1 307
2 663
475
161
222
137
782
116
418
192
1 208
50
111
74
91
141
685
1 360
275
66
41
198
68
231
288
66
161
293
15
188
63
116
106
109
31
10
117
238
219
506
2 587
n
n
n
n
ES 6/2013
11
T O P 10 0
S TAV E B N Á V Ý R O B A 2 012
■ Podniky stavebnej výroby podľa počtu zamestnancov
P. č. Názov podniku
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
12
Priemerný evidenčný počet zamestnancov
vo fyzických osobách celkom
Doprastav, a. s., Bratislava
1 546
VÁHOSTAV - SK, a. s., Žilina
1 168
Inžinierske stavby, a. s., Košice
915
Skanska SK, a. s., Bratislava
770
ZIPP BRATISLAVA, spol. s r. o., Bratislava
763
EUROVIA SK, a. s., Košice
552
STRABAG, s. r. o., Bratislava
536
INGSTEEL, spol. s r. o., Bratislava
468
ViOn, a. s., Zlaté Moravce
422
TuCon, a. s., Žilina
325
DOPRASTAV EXPORT, s. r. o., Bratislava
289
SkyBau, s. r. o., Žilina
245
CESTY NITRA, a. s., Nitra
234
Chemkostav, a. s., Michalovce
223
TERMOSTAV-MRÁZ, spol. s r. o., Košice
183
VOD – EKO, a. s., Trenčín
164
PSJ Hydrotranzit, a. s., Bratislava
160
Keraming, a. s., Trenčín
154
ARPROG, a. s., Poprad
149
BCI, a. s., Žilina
142
Metrostav SK, a. s., Bratislava
140
YIT Reding, a. s., Bratislava
137
H B H, a. s., Považská Bystrica
129
Unistav, s. r. o., Prešov
114
Ing. Jaroslav Pčola REINTER, Humenné
108
EURO-BUILDING, a. s., Bratislava
83
Eiffage Construction Slovenská republika, s. r. o., Bratislava
80
HORNEX, a. s., Bratislava
78
MV staving, a. s., Prievidza
75
MIJAS, spol. s r. o., Banská Bystrica
74
VODOHOSPODÁRSKE STAVBY – ekologický podnik, a. s., Bratislava
69
EKO SVIP, s. r. o., Sabinov
66
STAVOINDUSTRIA HSV, spol. s r. o., Slovenská Ľupča
63
REMESLO stav, s. r. o., Žiar nad Hronom
63
Bau3Mex, a. s., Bratislava
58
I.K.M. REALITY - STAVING Banská Bystrica, a. s., Banská Bystrica
54
MONOLIT Slovakia, s. r. o., Trenčín
49
CHEMOSTAV, a. s., Svit
48
SCORP, spol. s r. o., Michalovce
42
IZOLA Košice, s. r. o., Košice
35
PRORECO, s. r. o., Trenčín
34
OHL Pozemné stavby, a. s., Bratislava
31
BALA, a. s., Holice
31
Sanlit, s. r. o., Žilina
9
M - SILNICE SK, s. r. o., Žilina
7
HSF System SK, s. r. o., Žilina
6
STABIL, a. s., Žilina
n
ES 6/2013
Priemerný evidenčný počet zamestnancov
vo fyzických osobách na stavebnom trhu
1 525
1 168
915
770
708
450
536
468
370
325
289
245
145
223
135
91
160
154
129
132
140
117
123
114
108
83
80
78
54
74
69
58
63
50
53
54
49
48
40
35
34
31
31
8
7
6
n
TO P 10 0
S TAV E B N Á V Ý R O B A 2 012
■ Podniky stavebnej výroby podľa majetku (v tis. EUR)
P. č. Názov podniku
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
Majetok spolu
netto
ZIPP BRATISLAVA, spol. s r. o., Bratislava
202 294
STRABAG, s. r. o., Bratislava
154 745
VÁHOSTAV - SK, a. s., Žilina
146 521
Skanska SK, a. s., Bratislava
107 424
EUROVIA SK, a. s., Košice
89 282
INGSTEEL, spol. s r. o., Bratislava
51 569
YIT Reding, a. s., Bratislava
37 920
CESTY NITRA, a. s., Nitra
35 544
Chemkostav, a. s., Michalovce
33 716
BCI, a. s., Žilina
33 535
HORNEX, a. s., Bratislava
30 566
TuCon, a. s., Žilina
25 511
ViOn, a. s., Zlaté Moravce
24 362
PSJ Hydrotranzit, a. s., Bratislava
23 880
Metrostav SK, a. s., Bratislava
23 342
Keraming, a. s., Trenčín
20 993
Eiffage Construction Slovenská republika, s. r. o., Bratislava
19 878
EURO-BUILDING, a. s., Bratislava
15 180
ARPROG, a. s., Poprad
14 176
VODOHOSPODÁRSKE STAVBY – ekologický podnik, a. s., Bratislava
11 470
VOD – EKO, a. s., Trenčín
10 369
OHL Pozemné stavby, a. s., Bratislava
10 140
SkyBau, s. r. o., Žilina
9 078
DOPRASTAV EXPORT, s. r. o., Bratislava
7 649
I.K.M. REALITY - STAVING Banská Bystrica, a. s., Banská Bystrica
7 285
MONOLIT Slovakia, s. r. o., Trenčín
6 366
TERMOSTAV-MRÁZ, spol. s r. o., Košice
6 119
REMESLO stav, s. r. o., Žiar nad Hronom
5 579
STABIL, a. s., Žilina
4 915
H B H, a. s., Považská Bystrica
4 796
STAVOINDUSTRIA HSV, spol. s r. o., Slovenská Ľupča
4 788
EKO SVIP, s. r. o., Sabinov
4 774
CHEMOSTAV, a. s., Svit
4 592
Unistav, s. r. o., Prešov
4 411
BALA, a. s., Holice
4 029
Bau3Mex, a. s., Bratislava
3 937
MIJAS, spol. s r. o., Banská Bystrica
3 897
MV staving, a. s., Prievidza
3 127
SCORP, spol. s r. o., Michalovce
2 911
Ing. Jaroslav Pčola REINTER, Humenné
2 568
IZOLA Košice, s. r. o., Košice
1 674
PRORECO, s. r. o., Trenčín
1 641
HSF System SK, s. r. o., Žilina
1 605
M - SILNICE SK, s. r. o., Žilina
1 107
Sanlit, s. r. o., Žilina
990
Doprastav, a. s., Bratislava
n
Inžinierske stavby, a. s., Košice
n
Vlastné imanie
64 053
47 441
30 401
n
42 386
17 315
5 959
14 408
5 069
1 704
20 095
4 871
6 982
9 318
-11 178
9 598
196
1 733
6 410
4 136
4 437
-729
n
1 886
3 020
3 747
4 681
2 852
452
1 711
880
966
2 042
1 003
1 571
1 569
863
1 047
969
1 574
936
2 052
216
361
570
n
n
ES 6/2013
13
T O P 10 0
S TAV E B N Á V Ý R O B A 2 012
■ Podniky stavebnej výroby podľa produktivity práce (v EUR)
P. č. Názov podniku
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
14
Podiel tržieb za vlastné výkony
a tovar celkom na zamestnanca
HSF System SK, s. r. o., Žilina
1 599 833
OHL Pozemné stavby, a. s., Bratislava
450 871
M - SILNICE SK, s. r. o., Žilina
380 714
ZIPP BRATISLAVA, spol. s r. o., Bratislava
347 913
PRORECO, s. r. o., Trenčín
343 529
VODOHOSPODÁRSKE STAVBY – ekologický podnik, a. s., Bratislava
295 536
Eiffage Construction Slovenská republika, s. r. o., Bratislava
287 900
BCI, a. s., Žilina
284 606
EURO-BUILDING, a. s., Bratislava
280 614
STRABAG, s. r. o., Bratislava
249 151
Chemkostav, a. s., Michalovce
239 951
HORNEX, a. s., Bratislava
227 128
ViOn, a. s., Zlaté Moravce
197 801
Doprastav, a. s., Bratislava
187 124
Keraming, a. s., Trenčín
181 240
EKO SVIP, s. r. o., Sabinov
170 773
CHEMOSTAV, a. s., Svit
170 125
CESTY NITRA, a. s., Nitra
167 094
I.K.M. REALITY - STAVING Banská Bystrica, a. s., Banská Bystrica
164 407
IZOLA Košice, s. r. o., Košice
159 857
EUROVIA SK, a. s., Košice
151 826
BALA, a. s., Holice
146 484
YIT Reding, a. s., Bratislava
142 504
Metrostav SK, a. s., Bratislava
140 993
PSJ Hydrotranzit, a. s., Bratislava
125 925
ARPROG, a. s., Poprad
125 570
INGSTEEL, spol. s r. o., Bratislava
125 111
Skanska SK, a. s., Bratislava
121 379
REMESLO stav, s. r. o., Žiar nad Hronom
107 571
VÁHOSTAV - SK, a. s., Žilina
99 824
Sanlit, s. r. o., Žilina
99 778
SCORP, spol. s r. o., Michalovce
98 119
TuCon, a. s., Žilina
92 268
Inžinierske stavby, a. s., Košice
88 522
MV staving, a. s., Prievidza
87 413
VOD – EKO, a. s., Trenčín
85 543
SkyBau, s. r. o., Žilina
84 261
MONOLIT Slovakia, s. r. o., Trenčín
80 531
MIJAS, spol. s r. o., Banská Bystrica
75 595
TERMOSTAV-MRÁZ, spol. s r. o., Košice
58 175
Bau3Mex, a. s., Bratislava
54 138
Ing. Jaroslav Pčola REINTER, Humenné
46 306
DOPRASTAV EXPORT, s. r. o., Bratislava
43 765
H B H, a. s., Považská Bystrica
43 109
STAVOINDUSTRIA HSV, spol. s r. o., Slovenská Ľupča
41 254
Unistav, s. r. o., Prešov
36 237
STABIL, a. s., Žilina
n
ES 6/2013
Podiel pridanej hodnoty
na zamestnanca
41 500
52 774
30 857
37 843
31 941
64 130
31 275
22 190
44 711
38 201
25 457
38 526
10 592
n
22 331
23 152
37 583
25 269
29 611
30 971
51 877
17 839
19 971
10 086
39 025
53 933
14 400
n
23 571
11 479
41 556
22 833
42 978
n
16 853
18 329
n
12 918
12 162
27 366
12 138
9 167
12 664
13 969
10 937
13 579
n
TO P 10 0
S TAV E B N Á V Ý R O B A 2 012
■ Podniky stavebnej výroby podľa rentability kapitálu (v %)
P. č. Názov podniku
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
Podiel výsledku hospodárenia
z hospodárskej činnosti na majetku
CHEMOSTAV, a. s., Svit
21,28
Sanlit, s. r. o., Žilina
16,97
IZOLA Košice, s. r. o., Košice
16,37
EURO-BUILDING, a. s., Bratislava
13,62
TERMOSTAV-MRÁZ, spol. s r. o., Košice
13,53
PSJ Hydrotranzit, a. s., Bratislava
12,66
STABIL, a. s., Žilina
10,58
SCORP, spol. s r. o., Michalovce
10,37
VODOHOSPODÁRSKE STAVBY – ekologický podnik, a. s., Bratislava
9,93
PRORECO, s. r. o., Trenčín
9,81
HSF System SK, s. r. o., Žilina
7,91
REMESLO stav, s. r. o., Žiar nad Hronom
7,89
ARPROG, a. s., Poprad
7,68
INGSTEEL, spol. s r. o., Bratislava
7,63
Chemkostav, a. s., Michalovce
7,58
I.K.M. REALITY - STAVING Banská Bystrica, a. s., Banská Bystrica
7,14
Unistav, s. r. o., Prešov
6,44
ZIPP BRATISLAVA, spol. s r. o., Bratislava
6,12
EKO SVIP, s. r. o., Sabinov
5,78
OHL Pozemné stavby, a. s., Bratislava
5,64
DOPRASTAV EXPORT, s. r. o., Bratislava
5,44
M - SILNICE SK, s. r. o., Žilina
4,79
STRABAG, s. r. o., Bratislava
4,17
Keraming, a. s., Trenčín
4,03
MV staving, a. s., Prievidza
4,03
EUROVIA SK, a. s., Košice
3,63
TuCon, a. s., Žilina
2,94
BALA, a. s., Holice
2,33
Bau3Mex, a. s., Bratislava
2,21
H B H, a. s., Považská Bystrica
1,83
MIJAS, spol. s r. o., Banská Bystrica
1,67
ViOn, a. s., Zlaté Moravce
1,66
VOD – EKO, a. s., Trenčín
1,51
STAVOINDUSTRIA HSV, spol. s r. o., Slovenská Ľupča
1,29
Eiffage Construction Slovenská republika, s. r. o., Bratislava
1,14
CESTY NITRA, a. s., Nitra
1,12
BCI, a. s., Žilina
0,95
HORNEX, a. s., Bratislava
0,89
MONOLIT Slovakia, s. r. o., Trenčín
0,36
Ing. Jaroslav Pčola REINTER, Humenné
0,23
YIT Reding, a. s., Bratislava
-1,84
VÁHOSTAV - SK, a. s., Žilina
-3,97
Metrostav SK, a. s., Bratislava
-12,82
Doprastav, a. s., Bratislava
n
Inžinierske stavby, a. s., Košice
n
Skanska SK, a. s., Bratislava
n
SkyBau, s. r. o., Žilina
n
Podiel výsledku hospodárenia
z hospodárskej činnosti na tržbách celkom
11,96
18,71
4,90
8,87
7,78
15,01
2,51
7,33
5,59
1,38
1,32
6,49
5,82
6,72
4,78
5,86
6,87
4,66
2,45
4,09
3,29
1,99
4,83
3,03
1,92
3,87
2,50
2,07
2,77
1,58
1,16
0,48
1,12
2,39
0,98
1,02
0,78
1,54
0,58
0,12
-3,58
-4,99
-15,16
n
n
n
n
ES 6/2013
15
T O P 10 0
V Ý R O B A S TAV E B N Ý C H M AT E R I Á LOV 2 012
■ Podniky výroby stavebných materiálov podľa tržieb na stavebnom trhu (v tis. EUR)
P. č. Názov podniku
Tržby za vlastné výkony
a tovar na stavebnom trhu
Tržby za vlastné výkony
a tovar celkom
Pridaná
hodnota
1 Holcim (Slovensko), a. s., Rohožník
87 174
87 174
30 093
2 Saint-Gobain Construction Products, s. r. o., Bratislava
52 033
52 033
8 696
3 Baumit, spol. s r. o., Bratislava
43 435
43 435
n
4 Východoslovenské stavebné hmoty, a. s., Turňa nad Bodvou*
39 872
39 872
10 187
5 SLOVAKTUAL, s. r. o., Pravenec
33 831
33 831
n
6 GU SLOVENSKO, s. r. o., Lužianky
33 046
33 046
3 927
7 CEMMAC, a. s., Horné Srnie
28 942
28 942
8 234
8 HSF, s. r. o., Malacky
28 086
28 086
6 753
9 PRP, s. r. o., Veľký Krtíš
25 918
27 282
3 820
10 PPG Deco Slovakia, s. r. o., Žilina
25 415
25 415
4 059
11 Xella Slovensko, spol. s r. o., Šaštín-Stráže
23 344
23 344
7 549
12 ALAS SLOVAKIA, s. r. o., Bratislava
21 745
21 745
7 303
13 Premac, spol. s r. o., Bratislava
16 761
16 761
n
14 HESTA, spol. s r. o., Prešov
14 659
14 685
4 643
15 NOVES okná, a. s., Spišská Nová Ves
14 439
14 439
3 232
16 Saint-Gobain Glassolutions Nitrasklo, s. r. o., Nitra
12 690
12 690
n
17 RETIC, s. r. o., Nové Sady
12 316
13 685
1 943
18 INCON, spol. s r. o., Prievidza
11 652
11 652
n
19 MACCAFERRI CENTRAL EUROPE, s. r. o., Brezová pod Bradlom
9 908
9 908
1 828
20 STACHEMA Bratislava, a. s., Bratislava
9 163
9 163
3 023
21 EUROVIA – Kameňolomy, s. r. o., Košice
9 006
9 006
4 083
22 PREFA Sučany SK, a. s., Sučany
8 824
8 919
1 678
23 Calmit, s. r. o., Bratislava
7 270
17 613
n
24 Mediterran Slovakia, s. r. o., Vlčany
7 107
7 107
1 600
25 PK Doprastav, a. s., Žilina
5 134
5 134
1 703
26 Murexin, s. r. o., Bratislava
5 086
5 086
738
27 ALUSTEEL, spol. s. r. o., Žiar nad Hronom
4 333
4 815
896
28 ZIN, s. r. o., Hronský Beňadik
3 540
28 210
1 372
29 BetónRacio, s. r. o., Trnava
2 991
2 991
761
30 Kameňolomy a štrkopieskovne, a. s., Zlaté Moravce
2 828
3 327
405
31 ALUPLAST, s. r. o., Prievidza
2 624
2 624
821
32 KAMEŇOLOMY, s. r. o., Nové Mesto nad Váhom
2 525
2 947
966
33 BC TORSION, spol. s r. o., Brezová pod Bradlom
669
3 221
580
* Spoločnosť bola od 1. 1. 2013 zlúčená so spoločnosťou Holcim (Slovensko), a. s., Rohožník
16
ES 6/2013
TO P 10 0
V Ý R O B A S TAV E B N Ý C H M AT E R I Á LOV 2 012
■ Podniky výroby stavebných materiálov podľa výsledku hospodárenia (v tis. EUR)
P. č. Názov podniku
Výsledok hospodárenia
Výsledok hospodárenia
z hospodárskej činnosti za účtovné obdobie po zdanení
Odpisy nehmotného
a hmotného majetku
1 Xella Slovensko, spol. s r. o., Šaštín-Stráže
2 218
1 208
1 831
2 HSF, s. r. o., Malacky
1 872
1 443
645
3 Saint-Gobain Construction Products, s. r. o., Bratislava
1 409
873
1 301
4 STACHEMA Bratislava, a. s., Bratislava
1 352
1 282
500
5 CEMMAC, a. s., Horné Srnie
926
247
2 683
6 HESTA, spol. s r. o., Prešov
807
573
742
7 GU SLOVENSKO, s. r. o., Lužianky
699
547
623
8 RETIC, s. r. o., Nové Sady
367
146
276
9 MACCAFERRI CENTRAL EUROPE, s. r. o., Brezová pod Bradlom
334
1 075
365
10 ZIN, s. r. o., Hronský Beňadik
325
247
171
11 Mediterran Slovakia, s. r. o., Vlčany
234
138
305
12 PRP, s. r. o., Veľký Krtíš
125
66
1 453
13 PK Doprastav, a. s., Žilina
91
-122
412
14 PREFA Sučany SK, a. s., Sučany
79
-1
66
15 Murexin, s. r. o., Bratislava
63
20
73
16 ALUSTEEL, spol. s. r. o., Žiar nad Hronom
40
37
87
17 ALUPLAST, s. r. o., Prievidza
39
17
204
18 BetónRacio, s. r. o., Trnava
14
5
109
19 PPG Deco Slovakia, s. r. o., Žilina
-20
-165
801
20 EUROVIA – Kameňolomy, s. r. o., Košice
-51
-68
1 873
21 BC TORSION, spol. s r. o., Brezová pod Bradlom
-222
-237
84
22 KAMEŇOLOMY, s. r. o., Nové Mesto nad Váhom
-336
-300
364
23 Kameňolomy a štrkopieskovne, a. s., Zlaté Moravce
-1 555
-1 294
444
24 Holcim (Slovensko), a. s., Rohožník
-3 793
9 263
16 476
25 Východoslovenské stavebné hmoty, a. s., Turňa nad Bodvou*
-6 607
-5 554
10 633
26 ALAS SLOVAKIA, s. r. o., Bratislava
n
n
4 234
27 Baumit, spol. s r. o., Bratislava
n
n
n
28 Calmit, s. r. o., Bratislava
n
n
1 663
29 INCON, spol. s r. o., Prievidza
n
n
845
30 NOVES okná, a. s., Spišská Nová Ves
n
n
n
31 Premac, spol. s r. o., Bratislava
n
n
n
32 Saint-Gobain Glassolutions Nitrasklo, s. r. o., Nitra
n
n
n
33 SLOVAKTUAL, s. r. o., Pravenec
n
n
1 488
* Spoločnosť bola od 1. 1. 2013 zlúčená so spoločnosťou Holcim (Slovensko), a. s., Rohožník
ES 6/2013
17
T O P 10 0
V Ý R O B A S TAV E B N Ý C H M AT E R I Á LOV 2 012
■ Podniky výroby stavebných materiálov podľa počtu zamestnancov
P. č. Názov podniku
Priemerný evidenčný počet zamestnancov
vo fyzických osobách celkom
Priemerný evidenčný počet zamestnancov
vo fyzických osobách na stavebnom trhu
1 Holcim (Slovensko), a. s., Rohožník
530
530
2 Východoslovenské stavebné hmoty, a. s., Turňa nad Bodvou*
346
346
3 SLOVAKTUAL, s. r. o., Pravenec
249
249
4 Saint-Gobain Construction Products, s. r. o., Bratislava
244
244
5 PRP, s. r. o., Veľký Krtíš
231
n
6 CEMMAC, a. s., Horné Srnie
212
212
7 GU SLOVENSKO, s. r. o., Lužianky
209
209
8 ALAS SLOVAKIA, s. r. o., Bratislava
198
198
9 PPG Deco Slovakia, s. r. o., Žilina
189
n
10 NOVES okná, a. s., Spišská Nová Ves
184
n
11 HSF, s. r. o., Malacky
183
183
12 Xella Slovensko, spol. s r. o., Šaštín-Stráže
158
158
13 Calmit, s. r. o., Bratislava
143
n
14 HESTA, spol. s r. o., Prešov
142
135
15 INCON, spol. s r. o., Prievidza
142
142
16 Premac, spol. s r. o., Bratislava
138
138
17 Baumit, spol. s r. o., Bratislava
135
n
18 EUROVIA – Kameňolomy, s. r. o., Košice
132
132
19 Kameňolomy a štrkopieskovne, a. s., Zlaté Moravce
124
102
20 Saint-Gobain Glassolutions Nitrasklo, s. r. o., Nitra
114
n
21 PK Doprastav, a. s., Žilina
88
n
22 RETIC, s. r. o., Nové Sady
73
n
23 Mediterran Slovakia, s. r. o., Vlčany
58
58
24 ZIN, s. r. o., Hronský Beňadik
55
55
25 MACCAFERRI CENTRAL EUROPE, s. r. o., Brezová pod Bradlom
52
n
26 STACHEMA Bratislava, a. s., Bratislava
50
50
27 KAMEŇOLOMY, s. r. o., Nové Mesto nad Váhom
46
46
28 ALUSTEEL, spol. s. r. o., Žiar nad Hronom
45
45
29 BC TORSION, spol. s r. o., Brezová pod Bradlom
41
0
30 ALUPLAST, s. r. o., Prievidza
27
27
31 Murexin, s. r. o., Bratislava
23
23
32 BetónRacio, s. r. o., Trnava
21
n
n
n
33 PREFA Sučany SK, a. s., Sučany
* Spoločnosť bola od 1. 1. 2013 zlúčená so spoločnosťou Holcim (Slovensko), a. s., Rohožník
18
ES 6/2013
TO P 10 0
V Ý R O B A S TAV E B N Ý C H M AT E R I Á LOV 2 012
■ Podniky výroby stavebných materiálov podľa majetku (v tis. EUR)
P. č. Názov podniku
Majetok spolu
netto
Vlastné imanie
1 Holcim (Slovensko), a. s., Rohožník
281 833
73 965
2 Východoslovenské stavebné hmoty, a. s., Turňa nad Bodvou*
144 178
74 704
3 CEMMAC, a. s., Horné Srnie
39 802
24 677
4 ALAS SLOVAKIA, s. r. o., Bratislava
34 261
16 093
5 Calmit, s. r. o., Bratislava
31 599
13 907
6 Saint-Gobain Construction Products, s. r. o., Bratislava
30 869
24 639
7 STACHEMA Bratislava, a. s., Bratislava
23 393
21 358
8 Xella Slovensko, spol. s r. o., Šaštín-Stráže
22 193
4 129
9 SLOVAKTUAL, s. r. o., Pravenec
16 894
10 430
10 EUROVIA – Kameňolomy, s. r. o., Košice
16 621
9 560
11 PRP, s. r. o., Veľký Krtíš
15 147
3 560
12 GU SLOVENSKO, s. r. o., Lužianky
14 623
9 912
13 PPG Deco Slovakia, s. r. o., Žilina
12 030
4 266
14 HSF, s. r. o., Malacky
10 656
5 616
15 MACCAFERRI CENTRAL EUROPE, s. r. o., Brezová pod Bradlom
10 360
3 033
16 HESTA, spol. s r. o., Prešov
8 846
4 139
17 PK Doprastav, a. s., Žilina
7 792
4 430
18 Mediterran Slovakia, s. r. o., Vlčany
6 735
4 580
19 PREFA Sučany SK, a. s., Sučany
6 429
85
20 NOVES okná, a. s., Spišská Nová Ves
5 941
n
21 KAMEŇOLOMY, s. r. o., Nové Mesto nad Váhom
4 567
4 129
22 Kameňolomy a štrkopieskovne, a. s., Zlaté Moravce
3 988
3 122
23 ALUSTEEL, spol. s. r. o., Žiar nad Hronom
3 346
2 646
24 ZIN, s. r. o., Hronský Beňadik
3 211
1 471
25 BC TORSION, spol. s r. o., Brezová pod Bradlom
2 679
2 173
26 ALUPLAST, s. r. o., Prievidza
2 440
1 584
27 BetónRacio, s. r. o., Trnava
2 349
1 177
28 Murexin, s. r. o., Bratislava
1 557
263
29 Baumit, spol. s r. o., Bratislava
n
n
30 INCON, spol. s r. o., Prievidza
n
n
31 Premac, spol. s r. o., Bratislava
n
n
32 RETIC, s. r. o., Nové Sady
n
n
33 Saint-Gobain Glassolutions Nitrasklo, s. r. o., Nitra
n
n
* Spoločnosť bola od 1. 1. 2013 zlúčená so spoločnosťou Holcim (Slovensko), a. s., Rohožník
ES 6/2013
19
T O P 10 0
V Ý R O B A S TAV E B N Ý C H M AT E R I Á LOV 2 012
■ Podniky výroby stavebných materiálov podľa produktivity práce (v EUR)
P. č. Názov podniku
Podiel tržieb za vlastné výkony
a tovar celkom na zamestnanca
Podiel pridanej hodnoty
na zamestnanca
1. ZIN, s. r. o., Hronský Beňadik
512 909
24 945
2 Baumit, spol. s r. o., Bratislava
321 741
n
3 Murexin, s. r. o., Bratislava
221 130
32 087
4 Saint-Gobain Construction Products, s. r. o., Bratislava
213 250
35 639
5 MACCAFERRI CENTRAL EUROPE, s. r. o., Brezová pod Bradlom
190 538
35 154
6 RETIC, s. r. o., Nové Sady
187 466
26 616
7 STACHEMA Bratislava, a. s., Bratislava
183 260
60 460
8 Holcim (Slovensko), a. s., Rohožník
164 479
56 779
9 GU SLOVENSKO, s. r. o., Lužianky
158 115
18 789
10 HSF, s. r. o., Malacky
153 475
36 902
11 Xella Slovensko, spol. s r. o., Šaštín-Stráže
147 747
47 778
12 BetónRacio, s. r. o., Trnava
142 429
36 238
13 CEMMAC, a. s., Horné Srnie
136 519
38 840
14 SLOVAKTUAL, s. r. o., Pravenec
135 867
n
15 PPG Deco Slovakia, s. r. o., Žilina
134 471
21 476
16 Calmit, s. r. o., Bratislava
123 168
n
17 Mediterran Slovakia, s. r. o., Vlčany
122 534
27 586
18 Premac, spol. s r. o., Bratislava
121 457
n
19 PRP, s. r. o., Veľký Krtíš
118 104
16 537
20 Východoslovenské stavebné hmoty, a. s., Turňa nad Bodvou*
115 237
29 442
21 Saint-Gobain Glassolutions Nitrasklo, s. r. o., Nitra
111 316
n
22 ALAS SLOVAKIA, s. r. o., Bratislava
109 823
36 884
23 ALUSTEEL, spol. s. r. o., Žiar nad Hronom
107 000
19 911
24 HESTA, spol. s r. o., Prešov
103 415
32 697
25 ALUPLAST, s. r. o., Prievidza
97 185
30 407
26 INCON, spol. s r. o., Prievidza
82 056
n
27 BC TORSION, spol. s r. o., Brezová pod Bradlom
78 561
14 146
28 NOVES okná, a. s., Spišská Nová Ves
78 473
17 565
29 EUROVIA – Kameňolomy, s. r. o., Košice
68 227
30 932
30 KAMEŇOLOMY, s. r. o., Nové Mesto nad Váhom
64 065
21 000
31 PK Doprastav, a. s., Žilina
58 341
19 352
32 Kameňolomy a štrkopieskovne, a. s., Zlaté Moravce
26 831
3 266
n
n
33 PREFA Sučany SK, a. s., Sučany
* Spoločnosť bola od 1. 1. 2013 zlúčená so spoločnosťou Holcim (Slovensko), a. s., Rohožník
20
ES 6/2013
TO P 10 0
V Ý R O B A S TAV E B N Ý C H M AT E R I Á LOV 2 012
■ Podniky výroby stavebných materiálov podľa rentability kapitálu (v %)
P. č. Názov podniku
Podiel výsledku hospodárenia
z hospodárskej činnosti na majetku
Podiel výsledku hospodárenia
z hospodárskej činnosti na tržbách celkom
1 HSF, s. r. o., Malacky
17,57
6,67
2 ZIN, s. r. o., Hronský Beňadik
10,12
1,15
3 Xella Slovensko, spol. s r. o., Šaštín-Stráže
9,99
9,50
4 HESTA, spol. s r. o., Prešov
9,12
5,50
5 STACHEMA Bratislava, a. s., Bratislava
5,78
14,75
6 GU SLOVENSKO, s. r. o., Lužianky
4,78
2,12
7 Saint-Gobain Construction Products, s. r. o., Bratislava
4,56
2,71
8 Murexin, s. r. o., Bratislava
4,05
1,24
9 Mediterran Slovakia, s. r. o., Vlčany
3,47
3,29
10 MACCAFERRI CENTRAL EUROPE, s. r. o., Brezová pod Bradlom
3,22
3,37
11 CEMMAC, a. s., Horné Srnie
2,33
3,20
12 ALUPLAST, s. r. o., Prievidza
1,60
1,49
13 PREFA Sučany SK, a. s., Sučany
1,23
0,89
14 ALUSTEEL, spol. s. r. o., Žiar nad Hronom
1,20
0,83
15 PK Doprastav, a. s., Žilina
1,17
1,77
16 PRP, s. r. o., Veľký Krtíš
0,83
0,46
17 BetónRacio, s. r. o., Trnava
0,60
0,47
18 PPG Deco Slovakia, s. r. o., Žilina
-0,17
-0,08
19 EUROVIA – Kameňolomy, s. r. o., Košice
-0,31
-0,57
20 Holcim (Slovensko), a. s., Rohožník
-1,35
-4,35
21 Východoslovenské stavebné hmoty, a. s., Turňa nad Bodvou*
-4,58
-16,57
22 KAMEŇOLOMY, s. r. o., Nové Mesto nad Váhom
-7,36
-11,40
23 BC TORSION, spol. s r. o., Brezová pod Bradlom
-8,29
-6,89
-38,99
-46,74
25 ALAS SLOVAKIA, s. r. o., Bratislava
n
n
26 Baumit, spol. s r. o., Bratislava
n
n
27 Calmit, s. r. o., Bratislava
n
n
28 INCON, spol. s r. o., Prievidza
n
n
29 NOVES okná, a. s., Spišská Nová Ves
n
n
30 Premac, spol. s r. o., Bratislava
n
n
31 RETIC, s. r. o., Nové Sady
n
2,68
32 Saint-Gobain Glassolutions Nitrasklo, s. r. o., Nitra
n
n
33 SLOVAKTUAL, s. r. o., Pravenec
n
n
24 Kameňolomy a štrkopieskovne, a. s., Zlaté Moravce
* Spoločnosť bola od 1. 1. 2013 zlúčená so spoločnosťou Holcim (Slovensko), a. s., Rohožník
ES 6/2013
21
T O P 10 0
I N Ž I N I E R S KO - P R O J E K TOVÁ Č I N N O S Ť 2 012
■ Inžiniersko-projektové organizácie podľa tržieb na stavebnom trhu (v tis. EUR)
P. č. Názov podniku
Tržby za vlastné výkony
a tovar na stavebnom trhu
Tržby za vlastné výkony
a tovar celkom
Pridaná
hodnota
1 DOPRAVOPROJEKT, a. s., Bratislava
13 597
13 597
6 374
2 REMING CONSULT, a. s., Bratislava
11 567
11 567
3 703
3 ENERGOINVEST, a. s., Bratislava
5 311
5 311
806
4 Amberg Engineering Slovakia, s. r. o., Bratislava
2 849
2 849
1 181
5 PROMA, s. r. o., Žilina
2 719
2 720
1 012
6 PIO KERAMOPROJEKT, a. s., Trenčín
1 815
1 815
947
7 APOLLOPROJEKT, s. r. o., Bratislava
1 256
1 256
542
8 De Bondt, s. r. o., Trenčín
1 041
1 041
230
930
930
346
10 ENERGOPROJEKT SLOVAKIA, a. s., Nitra
870
870
731
11 HESCON, s. r. o., Trenčín
838
838
501
12 HYDROCOOP, spol. s r. o., Bratislava
591
591
370
13 VPÚ DECO Bratislava, a. s., Bratislava
279
279
156
14 ELHYCO, spol. s r. o., Bratislava
273
273
226
15 INTECH, spol. s r. o., Bratislava
215
4 303
1 622
9 ENERGOPROJEKT BRATISLAVA, a. s., Bratislava
■ Inžiniersko-projektové organizácie podľa výsledku hospodárenia (v tis. EUR)
P. č. Názov podniku
Výsledok hospodárenia
z hospodárskej činnosti
Výsledok hospodárenia
Odpisy nehmotného
za účtovné obdobie po zdanení a hmotného majetku
1 INTECH, spol. s r. o., Bratislava
728
591
22
2 DOPRAVOPROJEKT, a. s., Bratislava
224
185
385
3 REMING CONSULT, a. s., Bratislava
213
219
151
4 PROMA, s. r. o., Žilina
197
27
64
5 HESCON, s. r. o., Trenčín
176
131
60
6 ENERGOPROJEKT SLOVAKIA, a. s., Nitra
172
138
8
7 Amberg Engineering Slovakia, s. r. o., Bratislava
83
49
108
8 ENERGOINVEST, a. s., Bratislava
52
32
40
9 HYDROCOOP, spol. s r. o., Bratislava
46
24
3
19
6
10
11 De Bondt, s. r. o., Trenčín
9
2
8
12 VPÚ DECO Bratislava, a. s., Bratislava
6
6
5
13 PIO KERAMOPROJEKT, a. s., Trenčín
3
0
16
14 ELHYCO, spol. s r. o., Bratislava
1
0
1
-50
-56
5
10 ENERGOPROJEKT BRATISLAVA, a. s., Bratislava
15 APOLLOPROJEKT, s. r. o., Bratislava
22
ES 6/2013
TO P 10 0
I N Ž I N I E R S KO - P R O J E K TOVÁ Č I N N O S Ť 2 012
■ Inžiniersko-projektové organizácie podľa počtu zamestnancov
P. č. Názov podniku
Priemerný evidenčný počet zamestnancov
vo fyzických osobách celkom
Priemerný evidenčný počet zamestnancov
vo fyzických osobách na stavebnom trhu
1 DOPRAVOPROJEKT, a. s., Bratislava
239
174
2 REMING CONSULT, a. s., Bratislava
84
84
3 PIO KERAMOPROJEKT, a. s., Trenčín
58
58
4 Amberg Engineering Slovakia, s. r. o., Bratislava
43
33
5 ENERGOINVEST, a. s., Bratislava
34
34
6 PROMA, s. r. o., Žilina
33
33
7 APOLLOPROJEKT, s. r. o., Bratislava
27
27
8 INTECH, spol. s r. o., Bratislava
24
2
9 ENERGOPROJEKT SLOVAKIA, a. s., Nitra
22
22
10 HESCON, s. r. o., Trenčín
19
19
11 HYDROCOOP, spol. s r. o., Bratislava
17
17
12 De Bondt, s. r. o., Trenčín
15
15
13 ELHYCO, spol. s r. o., Bratislava
12
12
14 ENERGOPROJEKT BRATISLAVA, a. s., Bratislava
9
9
15 VPÚ DECO Bratislava, a. s., Bratislava
8
6
■ Inžiniersko-projektové organizácie podľa majetku (v tis. EUR)
P. č. Názov podniku
Majetok spolu
netto
Vlastné imanie
1 DOPRAVOPROJEKT, a. s., Bratislava
13 892
7 056
2 REMING CONSULT, a. s., Bratislava
9 751
4 070
3 PROMA, s. r. o., Žilina
5 232
1 903
4 Amberg Engineering Slovakia, s. r. o., Bratislava
4 184
2 335
5 INTECH, spol. s r. o., Bratislava
3 531
2 717
6 PIO KERAMOPROJEKT, a. s., Trenčín
2 164
41
7 ENERGOINVEST, a. s., Bratislava
1 685
340
8 ENERGOPROJEKT BRATISLAVA, a. s., Bratislava
722
182
9 ENERGOPROJEKT SLOVAKIA, a. s., Nitra
686
456
10 HYDROCOOP, spol. s r. o., Bratislava
678
148
11 De Bondt, s. r. o., Trenčín
539
42
12 HESCON, s. r. o., Trenčín
495
270
13 APOLLOPROJEKT, s. r. o., Bratislava
314
12
14 ELHYCO, spol. s r. o., Bratislava
146
93
78
28
15 VPÚ DECO Bratislava, a. s., Bratislava
ES 6/2013
23
T O P 10 0
I N Ž I N I E R S KO - P R O J E K TOVÁ Č I N N O S Ť 2 012
■ Inžiniersko-projektové organizácie podľa produktivity práce (v EUR)
P. č. Názov podniku
Podiel tržieb za vlastné výkony
a tovar celkom na zamest.
Podiel pridanej hodnoty
na zamestnanca
1 INTECH, spol. s r. o., Bratislava
179 292
67 583
2 ENERGOINVEST, a. s., Bratislava
156 206
23 706
3 REMING CONSULT, a. s., Bratislava
137 702
44 083
4 ENERGOPROJEKT BRATISLAVA, a. s., Bratislava
103 333
38 444
5 PROMA, s. r. o., Žilina
82 424
30 667
6 De Bondt, s. r. o., Trenčín
69 400
15 333
7 Amberg Engineering Slovakia, s. r. o., Bratislava
66 256
27 465
8 DOPRAVOPROJEKT, a. s., Bratislava
56 891
26 669
9 APOLLOPROJEKT, s. r. o., Bratislava
46 519
20 074
10 HESCON, s. r. o., Trenčín
44 105
26 368
11 ENERGOPROJEKT SLOVAKIA, a. s., Nitra
39 545
33 227
12 VPÚ DECO Bratislava, a. s., Bratislava
34 875
19 500
13 HYDROCOOP, spol. s r. o., Bratislava
34 765
21 765
14 PIO KERAMOPROJEKT, a. s., Trenčín
31 293
16 328
15 ELHYCO, spol. s r. o., Bratislava
22 750
18 833
■ Inžiniersko-projektové organizácie podľa rentability kapitálu (v %)
P. č. Názov podniku
Podiel výsledku hospodárenia
z hospodárskej činnosti na majetku
Podiel výsledku hospodárenia
z hospodárskej činnosti na tržbách celkom
1 HESCON, s. r. o., Trenčín
35,56
21,00
2 ENERGOPROJEKT SLOVAKIA, a. s., Nitra
25,07
19,77
3 INTECH, spol. s r. o., Bratislava
20,62
16,92
4 VPÚ DECO Bratislava, a. s., Bratislava
7,69
2,15
5 HYDROCOOP, spol. s r. o., Bratislava
6,78
7,78
6 PROMA, s. r. o., Žilina
3,77
7,24
7 ENERGOINVEST, a. s., Bratislava
3,09
0,98
8 ENERGOPROJEKT BRATISLAVA, a. s., Bratislava
2,63
2,04
9 REMING CONSULT, a. s., Bratislava
2,18
1,84
10 Amberg Engineering Slovakia, s. r. o., Bratislava
1,98
2,91
11 De Bondt, s. r. o., Trenčín
1,67
0,86
12 DOPRAVOPROJEKT, a. s., Bratislava
1,61
1,65
13 ELHYCO, spol. s r. o., Bratislava
0,68
0,37
14 PIO KERAMOPROJEKT, a. s., Trenčín
0,14
0,17
15 APOLLOPROJEKT, s. r. o., Bratislava
-15,92
-3,98
24
ES 6/2013
T O P 10 0
R O Z VO J B Ý VA N I A 2 012
■ Bytová výstavba v rokoch 2006 – 2012
Počet začatých bytov celkom
Počet dokončených bytov celkom
– v tom dokončené byty vo verejnom sektore
– v tom dokončené byty v súkromnom sektore
– v tom dokončené byty v rodinných domoch
Počet dokončených bytov na 1000 obyvateľov
Priemerná podlahová plocha dokončeného bytu v m2
Priemerná obytná plocha dokončeného bytu v m2
Počet rozostavaných bytov k 31.12. ...
2006
592
444
143
301
657
2,7
116,2
71,0
54 086
20
14
2
12
7
2007
116
473
155
318
897
3,1
112,0
70,2
55 259
18
16
3
13
7
2008
321
184
632
552
502
3,2
113,1
70,2
66 122
28
17
2
14
8
2009
325
834
356
478
022
3,5
111,8
70,2
67 597
20
18
2
16
9
2010
211
076
519
557
136
3,1
113,3
71,5
66 596
16
17
2
14
9
2011
740
608
568
040
763
2,7
115,8
71,8
64 734
12
14
1
13
8
Pozn.: Začaté byty sú tie, na ktoré boli vydané stavebné povolenia.
Dokončené byty sú tie, na ktoré boli vydané kolaudačné rozhodnutia.
počet bytov
■ Bytová výstavba v rokoch 2006 – 2012 (počet bytov)
Počet začatých bytov
Počet dokončených bytov
Počet rozostavaných bytov k 31. 12.
počet bytov
■ Počet dokončených bytov podľa vlastníckych sektorov v rokoch 2006 – 2012
Verejný sektor
26
ES 6/2013
Súkromný sektor
2012
090
255
545
710
479
2,8
117,1
71,7
62 783
13
15
1
13
9
TO P 10 0
R O Z VO J B Ý VA N I A 2 012
plocha
■ Priemerná plocha dokončeného bytu v rokoch 2006 – 2012
Priemerná podlahová plocha v m 2
Priemerná obytná plocha v m 2
■ Podpora bytovej výstavby z verejných prostriedkov v rokoch 2006 – 2012 (mil. EUR)
Podpora celkom
z toho prémia k stavebnému sporeniu
z toho úvery a príspevky zo ŠFRB
z toho príspevok k hypotekárnym úverom
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
261,8
253,2
279,0
332,9
241,5
243,7
229,2
30,3
39,2
38,6
43,6
41,6
43,2
39,5
154,6
141,5
159,6
210,7
136,1
140,6
142,0
19,4
19,0
19,5
21,7
23,5
25,4
27,6
mil. EUR
■ Podpora bytovej výstavby z verejných prostriedkov v rokoch 2006 – 2012
Podpora celkom
z toho prémia
k stav. sporeniu
z toho dotácia ŠFRB
z toho príspevok
k hyp. úverom
ES 6/2013
27
T O P 10 0
R O Z VO J B Ý VA N I A 2 012
počet zmlúv
■ Financovanie rozvoja bývania – Štátny fond rozvoja bývania v rokoch 2006 – 2012 (počet zmlúv)
Počet uzavretých zmlúv
■ Financovanie rozvoja bývania Štátnym fondom rozvoja bývania v rokoch 2006 – 2012
Počet uzavretých zmlúv
Poskytnutá podpora v mil. EUR
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
1 582
1 596
1 271
1404
990
894
955
157,1
144,9
159,6
211,2
136,1
140,6
142,0
mil. EUR
■ Financovanie rozvoja bývania – Štátny fond rozvoja bývania v rokoch 2006 – 2012 (poskytnutá podpora)
Poskytnutá podpora
28
ES 6/2013
TO P 10 0
R O Z VO J B Ý VA N I A 2 012
počet úverov
■ Financovanie rozvoja bývania – Prvá stavebná sporiteľňa, a. s., v rokoch 2006 – 2012 (počet úverov)
Počet schválených úverov
■ Financovanie rozvoja bývania spoločnosťou Prvá stavebná sporiteľňa, a. s., v rokoch 2006 – 2012
Počet schválených úverov
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
38 534
37 070
35 029
16 492
24 398
20 692
23 961
381,5
392,0
405,3
254,8
428,0
386,5
456,8
Finančný objem schválených úverov v mil. EUR
mil. EUR
■ Financovanie rozvoja bývania – Prvá stavebná sporiteľňa, a. s., v rokoch 2006 – 2012 (finančný objem úverov)
Finančný objem schválených úverov
ES 6/2013
29
T O P 10 0
R O Z VO J B Ý VA N I A 2 012
počet úverov
■ Financovanie rozvoja bývania – Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a. s., v rokoch 2006 – 2012 (počet úverov)
Počet poskytnutých úverov
■ Financovanie rozvoja bývania spoločnosťou Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a. s., v rokoch 2006 – 2012
Počet poskytnutých úverov
Celková výška cieľových súm úverov v mil. EUR
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
6 569
6 370
4 305
3 360
3 197
2 918
2 679
67,0
90,6
57,9
39,6
36,3
47,8
49,4
mil. EUR
■ Financovanie rozvoja bývania – Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a. s., v rokoch 2006 – 2012 (výška cieľ. súm)
Celková výška cieľových súm úverov
30
ES 6/2013
TO P 10 0
R O Z VO J B Ý VA N I A 2 012
počet úverov
■ Financovanie rozvoja bývania – ČSOB stavebná sporiteľňa, a. s., v rokoch 2006 – 2012 (počet úverov)
Počet schválených úverov
■ Financovanie rozvoja bývania spoločnosťou ČSOB stavebná sporiteľňa, a. s., v rokoch 2006 – 2012
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
1 881
2 073
2 320
1 449
1 520
1 479
1 424
Finančný objem schválených úverov v mil. EUR
22,2
19,4
28,2
24,7
34,2
38,6
37,9
Finančný objem poskytnutých úverov v mil. EUR
17,4
17,2
24,6
26,1
30,5
37,4
35,5
Počet schválených úverov
mil. EUR
■ Financovanie rozvoja bývania – ČSOB stavebná sporiteľňa, a. s., v rokoch 2006 – 2012 (finančný objem úverov)
Finančný objem schválených úverov
Finančný objem poskytnutých úverov
ES 6/2013
31
T O P 10 0
R O Z VO J B Ý VA N I A 2 012
počet úverov
■ Financovanie rozvoja bývania hypotekárnymi úvermi v roku 2012 (počet úverov)
Počet schválených úverov
■ Financovanie rozvoja bývania hypotekárnymi úvermi v roku 2012
Počet schválených úverov
(počet zmlúv)
Finančný objem schválených úverov
v mil. EUR
Finančný objem poskytnutých
(vyčerpaných) úverov v mil. EUR
Všeobecná úverová banka
10 067
529,0
465,0
Slovenská sporiteľňa
24 000
1 042,0
Tatrabanka
9 479
462,5
UniCredit Bank Slovakia
3 726
199,2
180,5
OTP Banka Slovensko
2 555
94,8
93,5
SBERBANK (VOLKSBANK) Slovensko
1 520
78,0
73,0
mil. EUR
■ Financovanie rozvoja bývania hypotekárnymi úvermi v roku 2012 (finančný objem úverov)
Finančný objem schválených úverov
32
ES 6/2013
Finančný objem poskytnutých (vyčerpaných) úverov
TO P 10 0
R O Z VO J B Ý VA N I A 2 012
■ Podiel jednotlivých bánk na celkovej výške poskytnutých hypotekárnych úverov v decembri 2012
Podiel v %
■ Podiel krajov na počte dokončených bytov v rokoch 2006 – 2012 (v %)
Bratislavský kraj
2006
29,8
2007
34,8
2008
32,4
2009
31,8
2010
30,6
2011
24,8
2012
30,0
Trnavský kraj
18,3
16,3
15,9
13,9
15,9
17,9
15,8
Trenčiansky kraj
8,6
7,0
8,6
11,0
9,9
8,4
9,6
Nitriansky kraj
9,4
7,7
8,3
8,4
9,0
9,3
10,8
12,6
11,9
12,4
13,1
12,9
13,1
11,0
Banskobystrický kraj
6,4
5,7
5,8
8,1
5,2
6,9
5,5
Prešovský kraj
9,4
10,4
9,2
8,3
9,3
10,7
9,4
Košický kraj
5,5
6,2
7,4
5,4
7,2
8,9
7,9
Žilinský kraj
■ Podiel krajov na počte dokončených bytov v roku 2012
Podiel v %
ES 6/2013
33
T O P 10 0
P O D N I KOVO H O S P O D Á R S K A I N T E R P R E TÁ C I A
P O U Ž I T Ý C H U K A Z OVAT E ĽOV
Tržby za vlastné výkony a tovar
Hodnotové vyjadrenie „výrobného
výkonu“ a „obchodného výkonu“ podniku za daný rok pre stavebný trh a aj pre
iné trhy. Rozhodujúci zdroj príjmov podniku. Zobrazuje „veľkosť“ podniku
podľa jeho produkcie, realizovanej na
trhu. „Výrobný výkon“ predstavujú Tržby
z predaja vlastných výrobkov a služieb.
„Obchodný výkon“ predstavujú Tržby
z predaja tovaru (tovarom sú „cudzie“
výrobky a služby nakúpené vonku s cieľom predať ich ďalej).
samostatne, aby sa dali odlíšiť jej zriedkavé, ale krátkodobo výrazné vplyvy na
celkové hospodárenie podniku.
Výsledok hospodárenia
za účtovné obdobie
Čistý zisk (strata) podniku, čiže výnos
zo všetkých finančných prostriedkov, vložených do podniku po odpočítaní daní
z príjmov podniku, strát z finančnej činnosti či prevodu podielov spoločníkom.
Odpisy dlhodobého majetku
Pridaná hodnota
Hodnotové vyjadrenie výrobných
a obchodných výkonov podniku, vytvorených iba vlastným pričinením, čiže
„pridaných“ k vstupom, získaným od
iných podnikov. Je to súčet obchodnej
marže a tržieb za vlastné výkony
a tovar, znížený o výrobnú spotrebu.
Výrobná spotreba je hodnotové vyjadrenie vstupov, získaných od iných podnikov. To je spotreba materiálu, energií
a ostatných neskladovateľných dodávok
a služieb, potrebných na vlastné výrobné a obchodné výkony podniku. Vzájomné porovnávanie „výkonnosti“ podnikov ukazovateľmi, vychádzajúcimi z pridanej hodnoty je preto „spravodlivejšie“, ale prácnejšie.
Výsledok hospodárenia
z hospodárskej činnosti
Výsledok hospodárenia bez ohľadu
na to, koľko z neho uberie daň z príjmov, finančné riadenie či spoločníci.
Výsledok hospodárenia (rozdiel medzi
tržbami a nákladmi za určité obdobie)
je zisk (+) alebo strata (-). Výkaz ziskov
a strát sleduje výsledky hospodárenia
za tri druhy činností podniku. Hospodárska činnosť produkuje výrobné
a obchodné výkony, súvisiace so zameraním podniku. Finančná činnosť je hospodárenie s finančnými prostriedkami
podniku a požičiavanie si cudzích
finančných prostriedkov. Hospodárska
a finančná činnosť spolu tvoria bežnú
činnosť podniku. Mimoriadna činnosť
sa vzťahuje napr. na jednorazový predaj
nepotrebného majetku. Sleduje sa
34
ES 6/2013
Približné hodnotové vyjadrenie opotrebenia dlhodobého majetku podniku
za daný rok. Odpisy sú súčasť nákladov,
pretože nie sú zdaniteľným príjmom
podniku. Predstavujú však časť tržieb,
použiteľnú ako investície do obnovy
dlhodobého majetku podniku. Odpisy
a čistý zisk (kladný výsledok hospodárenia za účtovné obdobie) predstavujú
„čistý tok peňazí“ (netto cash-flow). Čistý
tok peňazí zobrazuje schopnosť podniku tvoriť prostriedky na obnovu a rozširovanie svojho dlhodobého majetku.
Priemerný evidenčný počet
zamestnancov
„Veľkosť“ podniku podľa počtu
zamestnancov vo vzťahu k výkonom,
realizovaným na trhu.
Majetok spolu netto
„Veľkosť“ podniku podľa zostatkovej
hodnoty všetkého jeho majetku bez
ohľadu na zdroje financovania tohto
majetku. Majetok podniku (strana aktív
v súvahe) sa skladá z pohľadávok za
upísané vlastné imanie, neobežného
majetku, obežného majetku a časového
rozlíšenia.
Vlastné imanie
„Veľkosť“ podniku podľa vlastných
zdrojov financovania jeho majetku.
Financovanie majetku podniku sa
zabezpečuje jednak vlastným imaním,
jednak dlhodobými a krátkodobými
záväzkami podniku a časovým rozlíšením („cudzí kapitál“). Kapitál (strana
pasív súvahy) celkom sa musí rovnať
hodnote majetku netto celkom. Vlastné
imanie vo vzťahu k cudziemu kapitálu
hovorí o zadlženosti podniku.
Produktivita práce
z pridanej hodnoty
„Výkonnosť“ podniku vyjadrená objemom pridanej hodnoty, pripadajúcim na
jedného priemerného evidenčného
zamestnanca. Porovnávanie podnikov
podľa produktivity práce z pridanej
hodnoty nie je skresľované ich rôznou
mernou výrobnou spotrebou.
Produktivita práce
z tržieb celkom
„Výkonnosť“ podniku vyjadrená objemom tržieb, pripadajúcim na jedného
priemerného evidenčného zamestnanca. Porovnávanie podnikov podľa produktivity práce z tržieb celkom je
skresľované ich rôznou mernou výrobnou spotrebou.
Rentabilita kapitálu celkom
„Ziskovosť“ podniku vyjadrená objemom hrubého zisku, pripadajúcim za
rok na jednotku celkového kapitálu
(celkových pasív) podniku. Porovnávanie podnikov podľa rentability kapitálu
celkom zohľadňuje nielen veľkosť hrubého zisku, ale aj veľkosť kapitálu, viazaného v podniku. Ukazovateľ hovorí
o celkovej schopnosti podniku tvoriť
zisk (pozri podnikovohospodársku
interpretáciu ukazovateľa „výsledok
hospodárenia z hospodárskej činnosti“).
Rentabilita tržieb celkom
„Ziskovosť“ tržieb vyjadrená objemom hrubého zisku, pripadajúcim
za rok na jednotku tržieb celkom.
Vyjadruje kombináciu schopností podniku dosahovať „dobré“ ceny alebo konkurencieschopnú nákladovosť svojich
výrobných a obchodných výkonov.
Download

rebríček najúspešnejších firiem na slovenskom stavebnom trhu