Serhat Teker
Portfolio
Content
Project 1 - “Before the Wall”
1-2
Project 2 - “T-House”
3-4
Project 3 - “Office Design”
5-6
Project 4 - “Digital Fabrication”
7-8
Serhat Teker
Graduated From
Izmir University of Economics
Fine Arts and Design Faculity
Architecture Department
Izmir/Balcova
[email protected]
www.serhatteker.wordpress.com
+90 533 694 4307
“Before the Wall”
Starting with Section from a Memory
After Memory Sections Axonometric Drawing
of Sections
“Before the Law” Reading and Axonometric
Drawing of Story
About a bad or a good memory we choose, five
sections of that place in that memory are drawn.
Only the relations betweet spaces are drawn.
No details are included.
After drawing five sections of a memory, an
axonometric drawing is drawn by using those
five section together and combined by random
choose. Scale and coloring is same with other.
After sections and axonometric drawing of
memory, there is one more axonometric
drawing of a reading called “Before the Law”.
Axonometric drawing comes from our imagine.
Seçilen iyi veya kötü bir anıyı seçtikten sonra,
anının geçtiği ortamın beş adet kesiti çizilir.
Kesitte sadece mekanlar arasındaki ilişki çizilir.
Başka detay içermez.
Seçilen anının beş adet kesitinden sonra, bu
kesitleri hep beraber rastgele kombine edip,
axonometrik çizimi yapılır. Renklendirme ve
ölçek kesitlerle aynıdır.
Kesit ve axonometrik çizim sonrasında son
bir çizim olarak “Before the Law” isimli hikaye
ile ilgili bir axonometrik çizim yapılır. Bu çizim
tamamen bizim hayal gücümüzden gelir.
After sketching and drawing
different methods and some collage technic,
the project started itself in a different and
interesting way. In this page it can be seen
how project starts itself with those techincs.
The basic idea is starting a design with
irrelevant technics and give those technics
a purpose. And also, the name of project
“Before the Wall” is coming from a real wall
from second project. Purpose is designing
the landscape before that wall.
El çizimi ve teknik çizimler eşliğinde
bazı metodlar ve kolaj tekniği ile proje
kendisini başlatır. Bu sayfada projenin sözü
geçen tekniklerle başlangıcı görülmektedir.
Temel fikir, dizayna alakasız teknikler ile
başlamak ve kullanılan tekniklere amaç
vermektir. Ayrıca projenin ismi ikinci
projedeki varolan duvardan gelmektedir.
Amaç duvardan önceki peyzajın dizaynıdır.
Photo Collage for The Faculity Building
1
After taking photos in the faculity building, creating
a collage with repatitive and mirrored photos,
something interesting comes out of it.
Fakülte içerisinde fotoğraf çekimi yaptıktan sonra,
yansıtma ve tekrar ederek kolaj yapılır ve bu
çalışma farklı bir eser yaratır.
Drawing these and printing collage on tracing paper gives a good adventage for
creating a plan by putting them on top of each other.
Çizimleri ve kolaj çalışmasını aydinger kağıdı üzerinde yapmak projenin gidişatı için önemli bir avantaj
sağlıyor. Her kağıdı üst üste koyarak yeni bir plan çıkarılabilir hale geliyor.
After many different plan options, the best idea is chosen to be final plan and it is
handmade with color rendering.
After deciding final plan, the model was made by simple and same kind of materials
like corugated cardboard, grey cardboard, etc.
Birden fala plan opsiyonları sonrası, en iyi fikir final planı olarak seçildi ve plan çizimi el ile çizilerek kuru
boyalar ile renklendirildi.
Final planına karar verildikten sonra, model aynı karakterde basit materyallerden yapıldı. Oluklu karton,
mukavva gibi malzemeler.
After deciding which tree where, how are the
locations and creating different spaces with
them, the best location for a whole site section
was drawn with same technic like the plan.
The path used to make a continious sense with
other students’ projects. That is why it always
starts and ends with same location but design
is different.
Vertical Site Section
Continious Path
Hangi ağacın nerede olduğu, lokasyonların
nereler ve farklı mekanlar oluşturduktan sonra,
en iyi kesit lokasyonu seçilip çizilir ve plan ile
aynı çizim tekniği kullanılır.
Patika diğer öğrencilerin projesi ile birlikte
devamlılık etkisi vermek için her projede aynı
lokasyonda başlayıp aynı yerde biter fakat
dizaynı farklıdır.
From kit of parts list, the wall, frame, etc. was
chosen to create a monument kind and gives
a sense of different landscaping from usual
garden ideas.
Trees, edges, etc. creates different spaces and
divides spaces. In normal life we can see it in
parks, etc. We don’t need walls to seperate
spaces.
Kit of Parts
Trees, Edges, Posts, etc.
Kit of parts listesindeki duvar, çerçeve gibi
elementler sayesinde anıta benzer bir yapı
oluşur ve alışılmışın dışında bir peyzaj çalışması
ortaya çıkar.
Ağaçlar, çalılar farklı mekanlar oluşturur ve
mekanları birbirinden ayırır. Normal yaşamda
park gibi yerlerde görebiliriz. Mekanları bölmek
için duvarlara gerek yoktur.
2
“T-House”
After first project “Before the Wall”,
second one is continious of that one. Creating
places shared and private, connecting them
and seperating those places with same
elements like trees, edges, etc.and also the
actual wall.
3
3
İlk projenin ardından bu proje devam
oluşturur. Paylaşılan ve özel alanlar
oluşturma ve bu alanları ağaçlar ve benzeri
elementlerle birbirine bağlayıp ayırma
ve ayrıca ilk projede sözü geçen duvarı
oluşturmak.
Drawing a composition from first project the
wall was casted and poshe sections made
from wall elements. By poshe sections,
T-House study begins with playing it.
İlk proje ile kompozisyon çizilir ve duvar
hazırlanır. Duvar elementleriyle poshe
kesitleri hazırlanır ve bu kesitlerle T-House
çalışması başlar.
Quick Process
Lines from “Before the Wall”
Casting the Wall
Poshe Section Example
Poshe Section Study
T-House Study
T-House and other connection
After processing every data we have,
designing spaces and connecting them with
their meaning by landscaping is finalizing
the project
Elde edilen her bilgiyi işlemden geçirdikten
sonra
peyzaj yarıdımı ile mekanların
tasarımı ve birbirine bağlanması projenin
sonuçlanmasına götürür.
After Process
Meditation Area
Food Preperation Area
Living Quarters
Landscaping
Seperate Sections
Seperate Plans
4
“Office Design”
This project is not about design, it
is about how to detail a designed project.
Detailing a simple office design was the
aim of this project and also it was a group
project so students can learn how to work as
a team.
5
Bu proje dizayn için değil, belirli bir
dizaynın detaylandırılması ile ilgilidir. Basitçe
dizayn edilmiş bir ofisin detaylandırılması
amaçlanmıştır ve proje grup çalışmasıyla
yapılmıştır, böylece öğrenciler takım
çalışmasını öğrenmektedir.
The site where project is located has 3 meters slope. So
designing site with that slope is first decision. Building
a site wall with different level of stages was chosen on
this project. Help of site wall the natural slope of site
can be used without excavating any space besides the
building settlement.
Projenin bulunduğu arsa 3 metre eğime sahiptir. Bu
yüzden Arsanın genel tasarımı ilk kararlaştırıldı. Aşamalı
bir çevre duvarı bu projede uygulanmıştır. Çevre duvarı
arsanın doğal eğimini kaybetmeden kullanımına
yardımcı olmuştur. Sadece binanın bulunduğu kısımda
hafriyat yapılmıştır.
Frunishing Details
Detailed Floor Plan
In every drawing step by step, the project is
getting more detailed and more specific. Every process
should be like in real life manufacturing, so there should
be some reference books for study and draw these
details.
Her çizimde kademe kademe, proje daha da
detaylanıp daha da belirgin oluyor. Her aşama gerçek
hayattaki imalatlara uygun olması gerekir. Bu yüzden
bazı referans kitaplarını çalışıp projede uygulamak
gerekir.
Roof Detail
Foundation Detail
Elevation
6
“Digital Fabrication Workshop”
For Architectural Studio Course,
Raffi Tomassian and Nicholas Germann
,from USA, came for a workshop which is
about digital fabricating by softwares. There
were two options for students, Rhino or Revit.
Our group was in Revit part. We Learned a
few thing about software and we made our
fabrication process by this software. The aim
was learning how to design and fabricate
that design digitally.
Mimari Stüdyo Dersi için düzenlenen
atolye çalışmasına Amerika’dan gelen
Raffi Tomassian ve Nicholas Germann
dijital fabrikasyon çalışmasına katıldılar.
Öğrenciler için Rhino veya Revit programı
sunuldu. Bizim grubumuz Revit ile çalışma
imkanı buldu ve öğrendiğimiz bilgilerle
fabrikasyon
aşamasını
dijital
olarak
gerçekleştirdik. Amaç, dizayn ve nasıl dijital
fabrikasyon yapılacağıydı.
First Idea
Improved and About Finalized
7
Finalized and Digitally Ready
From digital model, the exact measures and
coordinates were given by help of Revit. So
real model facricated.
8
Download

Serhat Teker Portfolio