Powiatowy Konkurs Ekologiczno-Przyrodniczy pod hasłem:
„Człowiek jako element przyrody”
Test dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych
ZSP Wieruszów, dnia 30.10.2013r.
_______________________________
imię i nazwisko ucznia
_______________________________
nazwa szkoły
TEST
dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych
Drogi Uczniu!
Masz przed sobą test złożony 50 pytań testowych, w tym 30 pytań z podstawy programowej
przewidzianej dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz 20 pytań testowych z materiałów
promocyjnych wydanych w 2013r. przez Powiat Wieruszowski w ramach I edycji Programu
edukacji ekologicznej dla Powiatu Wieruszowskiego „Z EKOLOGIĄ NA TY”,
• w każdym zadaniu poprawna jest tylko jedna odpowiedź. Zakreśl prawidłowe odpowiedzi
kółeczkiem. Jeśli się pomylisz, napisz obok błędnej odpowiedzi "błąd", zaznacz nową
odpowiedź i podpisz się. Nie używaj korektora,
• za udzielenie prawidłowej odpowiedzi na pytanie uczestnik otrzymuje 1 punkt.
Zła odpowiedź lub nieudzielenie odpowiedzi na dane pytanie sprawia, że uczestnik
otrzymuje 0 punktów. Maksymalnie możesz otrzymać 50 punktów,
• czas trwania testu – 60 minut,
POWODZENIA!
Pytania z podstawy programowej:
1. Sozologia to nauka zajmująca się:
a) zależnościami pomiędzy organizmem a środowiskiem
b) eutrofizacją zbiorników wodnych
c) sukcesją ekologiczną
d) ochroną środowiska
2. Termin ,, rekultywacja’’ oznacza:
a) wietrzenie skał wapiennych
b) regulację biegu rzeki
c) proces eutrofizacji wód
d) przyrodnicze zagospodarowanie terenów zniszczonych przez człowieka
3. Przyczyną eutrofizacji zbiorników wodnych mogą być:
a) ścieki komunalne bogate w związki metali ciężkich
b) ścieki komunalne i spływy powierzchniowe z pól, bogate w związki fosforowe
i azotowe
c) kwaśne deszcze
d) dziura ozonowa
4. Przyczyną kwaśnych deszczy jest uwalnianie przez przemysł:
a) dwutlenku siarki
b) tlenków azotu
c) głównie a ), po części także b)
d) głównie b ), po części także a)
_
Program edukacji ekologicznej dla Powiatu Wieruszowskiego „Z EKOLOGIĄ NA TY” – II edycja
Powiatowy Konkurs Ekologiczno-Przyrodniczy pod hasłem:
„Człowiek jako element przyrody”
Test dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych
ZSP Wieruszów, dnia 30.10.2013r.
5. Logo Tatrzańskiego Parku Narodowego to:
a) niedźwiedź
b) ryś
c) świstak
d) kozica
6. Do produkcji kompostu nadają się wszystkie substancje, z wyjątkiem:
a) trocin, kory
b) dioksyn
c) osadów z oczyszczalni ścieków zasobnych w składniki organiczne
d) resztek roślinnych
7. Porosty są bioindykatorami stanu zanieczyszczenia:
a) gleby
b) wody
c) powietrza
d) wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
8. Hibernacja to inaczej:
a) sen zimowy
b) sen letni
c) estywacja
d) odpowiedzi a) i b) są prawidłowe
9. Symbolem Ligi Ochrony Przyrody jest:
a) panda
b) żubr
c) tygrys
d) lew
10. Sukcesja pierwotna polega na zasiedlaniu przez organizmy terenów:
a) wcześniej zasiedlonych przez inną biocenozę
b) zdewastowanych przez człowieka
c) wcześniej niezasiedlonych przez żadną inną biocenozę
d) objętych klęską żywiołową
11. Do nieodnawialnych zasobów przyrody zaliczamy:
a) węgiel kamienny, zasoby flory, powietrze
b) ropę naftową, węgiel kamienny, węgiel brunatny
c) węgiel brunatny, glebę, wodę
d) ropę naftową, węgiel kamienny, zasoby zwierzęce
12. Użytkiem ekologicznym mogą stać się:
a) starorzecza
b) oczka wodne
c) bagna
d) wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
_
Program edukacji ekologicznej dla Powiatu Wieruszowskiego „Z EKOLOGIĄ NA TY” – II edycja
Powiatowy Konkurs Ekologiczno-Przyrodniczy pod hasłem:
„Człowiek jako element przyrody”
Test dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych
ZSP Wieruszów, dnia 30.10.2013r.
13. Wolno żyjące bakterie glebowe przyswajające azot atmosferyczny to:
a) Rhizobium, Clostridium pasteurianum
b) Azotobacter, Rhizobium
c) Azotobacter, Clostridium pasteurianum
d) wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
14. Reintrodukcja to:
a) przesiedlenie gatunku na tereny ,,ekologicznie czyste’’
b) ponowne wprowadzenie do ekosystemu gatunku, który w nim wcześniej przestał
występować
c) rekultywacja nieużytków poprzemysłowych
d) nieświadome zawlekanie gatunków na nowe obszary
15. Ekosystemami o najniższej produkcji pierwotnej są:
a) rafy koralowe, tundra
b) wody oceanu, rafy koralowe
c) pola uprawne, dżungle tropikalne
d) wody oceanu, tundra
16. Gatunkiem zwierząt wymarłych w wyniku działalności człowieka jest:
a) tur
b) tarpan
c) mamut
d) wszystkie odpowiedzi są poprawne
17. Niewłaściwie wykorzystywane gleby ulegają:
a) degradacji i dewastacji
b) dewastacji i denudacji
c) degradacji i denudacji
d) destrukcji i denudacji
18. Oczyszczanie biologiczne ścieków polega na:
a) neutralizowaniu ścieków substancjami chemicznymi
b) wykorzystywaniu bakterii do rozkładania materii organicznej
c) wykorzystaniu właściwości fizycznych zanieczyszczeń w celu usunięcia
ich ze ścieków
d) użyciu maszyn w procesie oczyszczania
19. Gatunek ptaka, który wyginął na skutek polowań i rozwoju rolnictwa, to:
a) drop
b) orzeł bielik
c) słowik szary
d) gołąb wędrowny
20. Symbolem Międzynarodowego Funduszu Ochrony Dzikich Zwierząt jest:
a) lew
b) panda
c) tygrys
d) żubr
_
Program edukacji ekologicznej dla Powiatu Wieruszowskiego „Z EKOLOGIĄ NA TY” – II edycja
Powiatowy Konkurs Ekologiczno-Przyrodniczy pod hasłem:
„Człowiek jako element przyrody”
Test dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych
ZSP Wieruszów, dnia 30.10.2013r.
21. Jakiej formy ochrony przyrody dotyczy stwierdzenie: jest to pojedynczy obiekt, cenny
z naukowego, kulturowego lub historycznego punktu widzenia
a) park narodowy
b) rezerwat przyrody
c) pomnik przyrody
d) użytek ekologiczny
22. Efekt cieplarniany spowodowany jest nadmierną emisją do atmosfery niektórych
gazów, a zwłaszcza:
a) dwutlenku węgla
b) dwutlenku azotu
c) dwutlenku siarki
d) ozonu
23. Antropopresja to działalność człowieka polegająca na:
a) ochronie środowiska naturalnego
b) przekształcaniu środowiska naturalnego
c) całkowitej nieingerencji w środowisko naturalne
d) tylko częściowej ochronie środowiska
24. Zanieczyszczenia dostają się do wód m.in. przez:
a) opadanie na ich powierzchnię lub rozpuszczanie się w nich
b) spłukiwanie przez deszcz z powietrza
c) nagromadzenie w śniegu i spłukiwanie z wodami roztopów
d) wszystkie wymienione drogi
25. Z docierającej do Ziemi energii świetlnej rośliny w procesach fotosyntezy
wykorzystują około:
a) 1 – 2 %
b) 2 – 3 %
c) 4 %
d) 1 – 5 %
26. Do zasobów odnawialnych należą:
a) węgiel kamienny brunatny
b) rudy miedzi
c) marmury i granity
d) rośliny i zwierzęta
27. W którym ogniwie łańcucha pokarmowego gromadzi się najwięcej pozostałości DDT:
a) końcowym
b) pierwszym
c) drugim
d) środkowym
28. Które z niżej wymienionych gazów przyczyniają się do redukcji warstwy ozonowej:
a) chlorek metylu
b) freony
c) tlenki azotu
d) wszystkie wyżej wymienione
_
Program edukacji ekologicznej dla Powiatu Wieruszowskiego „Z EKOLOGIĄ NA TY” – II edycja
Powiatowy Konkurs Ekologiczno-Przyrodniczy pod hasłem:
„Człowiek jako element przyrody”
Test dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych
ZSP Wieruszów, dnia 30.10.2013r.
29. Liczba Parków Narodowych w Polsce wynosi:
a) 19
b) 21
c) 23
d) 27
30. Mianem „zielonych płuc” Polski określa się:
a) region południowy
b) województwo łódzkie
c) region północno-wschodni
d) region południowo-zachodni
Pytania z materiałów promocyjnych Powiatu Wieruszowskiego:
31. Pszczoły widzą kolory:
a) biały, czarny, żółty, niebieski i zielony
b) wszystkie kolory
c) czerwony, żółty, niebieski i zielony
d) biały, czerwony, żółty, niebieski i zielony
32. Na terenie powiatu wieruszowskiego funkcjonują:
a) 3 koła Pszczelarzy
b) 1 koło Pszczelarzy
c) 5 kół Pszczelarzy
d) żadna odpowiedź nie jest prawidłowa
33. Apiterapia, to zapobieganie i leczenie chorób przy pomocy pszczelich wytworów,
takich jak:
a) miód, pyłek, pierzga, propolis, czyli kit pszczeli, mleczko pszczele, jad pszczeli i wosk
b) miód, pyłek, propolis, czyli kit pszczeli i wosk
c) pyłek, pierzga, propolis, czyli kit pszczeli, mleczko pszczele, jad pszczeli i wosk
d) żadna odpowiedź nie jest prawidłowa
34. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, odpady z płyt wiórowych:
a) nie wolno spalać w naszych paleniskach przydomowych
b) wolno spalać w naszych paleniskach przydomowych
c) wolno spalać w specjalistycznych instalacjach w których temperatura spalania wynosi
powyżej 850 oC
d) odpowiedź a) i c) jest prawidłowa
35. Recykling polega na:
a) odzyskiwaniu surowców wtórnych, ich przetwarzaniu i ponownym uzyskaniu
potrzebnego produktu
b) odzyskiwaniu surowców wtórnych i ich przetwarzaniu
c) ich przetwarzaniu i ponownym uzyskaniu potrzebnego produktu
d) żadna odpowiedź nie jest prawidłowa
_
Program edukacji ekologicznej dla Powiatu Wieruszowskiego „Z EKOLOGIĄ NA TY” – II edycja
Powiatowy Konkurs Ekologiczno-Przyrodniczy pod hasłem:
„Człowiek jako element przyrody”
Test dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych
ZSP Wieruszów, dnia 30.10.2013r.
36. Wytwarzane w gospodarstwach domowych śmieci powinny być segregowane na cztery
podstawowe grupy odpadów:
a) papier (pojemnik niebieski), plastik (pojemnik żółty), szkło (pojemnik biały – szkło
bezbarwne, pojemni zielony – szkło kolorowe) i metal (pojemnik szary)
b) papier (pojemnik żółty), plastik (pojemnik niebieski), szkło (pojemnik biały – szkło
bezbarwne, pojemni zielony – szkło kolorowe) i metal (pojemnik szary)
c) papier (pojemnik niebieski), plastik (pojemnik żółty), szkło (pojemnik biały – szkło
bezbarwne, pojemni szary – szkło kolorowe) i metal (pojemnik zielony)
d) papier (pojemnik niebieski), plastik (pojemnik żółty), szkło (pojemnik zielony – szkło
bezbarwne, pojemni bezbarwny – szkło kolorowe) i metal (pojemnik szary)
37. Na terenie powiatu wieruszowskiego znajdują się rezerwaty przyrody, tj. :
a) Rezerwat „Ryś” i Rezerwat „Długosz Królewski” w Weglewicach
b) Rezerwat „Ryś”, Rezerwat „Długosz Królewski” w Weglewicach i Obszar Chronionego
Krajobrazu Doliny Rzeki Prosny
c) Rezerwat „Długosz Królewski” w Weglewicach i Obszar Chronionego Krajobrazu
Doliny Rzeki Prosny
d) żadna odpowiedź nie jest prawidłowa
38. Dziko żyjące ptaki:
a) utrzymują równowagę biologiczną w lasach, parkach i ogrodach
b) nie dopuszczają do nadmiernego rozwoju szkodliwych owadów
c) pełnia rolę sanitarną, oczyszczając środowisko z padliny
d) wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
39. Obszar Chronionego Krajobrazu „Dolina Rzeki Prosny” w powiecie wieruszowskim
obejmuje gminy:
a) Łubnice, Bolesławiec, Wieruszów, Galewice i Sokolniki
b) Łubnice, Bolesławiec, Wieruszów, Galewice, Sokolniki i Lututów
c) Łubnice, Bolesławiec, Czastary, Wieruszów, Galewice i Sokolniki
d) Łubnice, Bolesławiec, Czastary, Wieruszów, Galewice, Sokolniki i Lututów
40. Zwiedzając rezerwaty przyrody należy:
a) poruszać się tylko z wyznaczonym kierunkiem zwiedzania
b) zachować ciszę
c) nie zrywać roślin chronionych i nie pozostawiać po sobie śmieci
d) wszystkie odpowiedzi są poprawne
41. Najdłuższym szlakiem rowerowym w powiecie wieruszowskim jest:
a) „Rowerem przez powiat”
b) „Nad Prosnę”
c) „Wielkopolski szlak żółty”
d) „Śladami Św. Wojciecha”
42. Rezerwat Ryś w powiecie wieruszowskim obejmuje ochroną prawną:
a) zwierzęta z rodziny kotowatych
b) bagna torfowe
c) stary las bukowy
d) odpowiedzi a) i c) są prawidłowe
_
Program edukacji ekologicznej dla Powiatu Wieruszowskiego „Z EKOLOGIĄ NA TY” – II edycja
Powiatowy Konkurs Ekologiczno-Przyrodniczy pod hasłem:
„Człowiek jako element przyrody”
Test dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych
ZSP Wieruszów, dnia 30.10.2013r.
43. Nazwa rezerwatu w powiecie wieruszowskim Długosz Królewski pochodzi:
a) od trasy królów polskich
b) od nazwy polskiej największej i najokazalszej paproci
c) od nazwy ptaka gnieżdżącego w lasach powiatu wieruszowskiego
d) żadna odpowiedź nie jest prawidłowa
44. Główne problemy zdrowotne mieszkańców Powiatu Wieruszowskiego będące
przyczyną zgonów to:
a) nowotwory
b) choroby układu krążenia
c) urazy i zatrucia
d) choroby układu pokarmowego
45. Przyczyną erozji gleby nie jest:
a) usuwanie zarośli śródpolnych
b) stosowanie nawozów sztucznych
c) wycinanie lasów pod pola uprawne
d) mechaniczna uprawa gleby
46. Silne trucizny powstające ze spalania śmieci to:
a) strychniny
b) auksyny
c) dioksyny
d) cyjanek potasu
47. Rolą lasów jest:
a) ochrona gleby
b) ograniczanie odpływu wód
c) produkcja tlenu
d) wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
48. Do grzybów jadalnych występujących w lasach wieruszowskich należą:
a) borowiki, kurki, czubajki kanie
b) podgrzybki, maślaki, gałęziaki strojne
c) borowiki, maślaki, goryczaki żółciowe
d) wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
49. Spośród wymienionych śmieci najdłużej rozkłada się:
a) pampers
b) metal
c) szkło
d) papieros
50. Patronem ekologów jest:
a) św. Hubert
b) św. Franciszek
c) Linneusz
d) żadna odpowiedź nie jest prawidłowa
_
Program edukacji ekologicznej dla Powiatu Wieruszowskiego „Z EKOLOGIĄ NA TY” – II edycja
Powiatowy Konkurs Ekologiczno-Przyrodniczy pod hasłem:
„Człowiek jako element przyrody”
Test dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych
ZSP Wieruszów, dnia 30.10.2013r.
Suma punktów .........................
Czytelne podpisy osób oceniających:
1. __________________________
2. __________________________
3. __________________________
_
Program edukacji ekologicznej dla Powiatu Wieruszowskiego „Z EKOLOGIĄ NA TY” – II edycja
Download

Test dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych