Gülbay Gýda
araç filosunu
güçlendirdi
Toptancýlar Sitesi'nde hizmet veren gýda firmalarýndan Gülbay Gýda Ticaret A.Þ. araç filosunu Fýat Linea marka araçlarla güçlendirdi.
05 AÐUSTOS 2014 SALI
Eyüp Arslan'ýn
mutlu günü
AK Parti Çorum Ýl Baþkan Yardýmcýsý
Eyüp Arslan, dünya evine girdi.
Selver-Hasan Diricanlý çiftinin kýzlarý gýda teknisyeni Hatice Diricanlý ile AzimeKatip Arslan çiftinin oðullarý ve AK Parti Ýl
Baþkan Yardýmcýsý Eyüp Arslan, Alaca SAYFA
DA
ilçesinde düzenlenen düðün töreni ile 9’
evlendiler.
A
SAYF
4’TE
w w w. y i l d i z h a b e r. c o m
40 KURUÞ
Borsa da ürün alýmlarý baþladý
Haydar Erdem
Yaban domuzlarý
ekili arazilere
zarar veriyor
Çorum Ticaret Borsasý'nda 2014 yýlý hasat sezonu
ürün alýmlarý baþladý. Ýlk ürünün alýnmasý nedeniyle
tören düzenlendi. Borsa satýþ salonun da yapýlan törene Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Baþkan Yardým-
cýlarý Alper Zahir, Ahmet Yabacýoðlu, Turhan Candan, Zeki Gül, Ziraat Odasý Baþkaný Mehmet Sayan, Ticaret Borsasý Baþkaný Ali Bektaþ ile çok sayýda çiftçi katýldý.
A
SAYF
3’TE
CHP Mecitözü Ýl Genel Meclisi üyesi
Haydar Erdem, yaban domuzuyla mücadele konusunda verdiði çabayý büyük bir
kararlýlýkla sürdürüyor. Haydar Erdem,
dün yapýlan il genel meclisi toplantýsýnda
da gündem dýþý söz alarak yaban do- AYFA
S
muzlarýnýn ekili alanlara verdiði zarar- 7’DE
lara karþý etkin mücadele çaðrýsýnda bulundu.
Ahmet Saatçi
mazbatasýný aldý
Baþöðretmen
Anadolu Lisesi'nden
büyük baþarý
Baþöðretmen
Anadolu Lisesi, 2014
yýlýnda da üniversite yerleþtirme sonuçlarýndaki baþarýsýný artýrarak sürdürdü. 2014
ÖSYS verilerine göre 17 öðrenci
Týp, 1 öðrenci Diþ Hekimliði, 15
öðrenci Hukuk, 11 öðrenci
mühendislik ve mimarlýk, 6
öðrenci saðlýk bilimleri, SAYFEA
5’T
6 öðrenci de kamu yönetimi ile ilgili fakültelere yerleþtiler.
Geçtiðimiz hafta yapýlan genel kurul toplantýsýnda
Saðlýk-Sen Çorum Þube baþkanlýðýna yeniden seçilen
Ahmet Saatçi mazbatasýný aldý. Ýki adayýn baþkanlýk SAYFA
için yarýþtýðý kongrede mevcut baþkan Ahmet Saatçi, güven 9’DA
tazeleyerek yeniden sendika baþkaný olmuþtu.
Eti Sürücü Kursu
yeni yerinde
Yanlýþ iðneden felç oldu
bir darbede ailesi vurdu
SAYFA 2’DE
Ýncesu da taþ
düþmesine önlem
Ýl Özel Ýdaresi Çorum'un
önemli turizm deðerlerinden ve
ayný zamanda Türkiye'nin en
uzun yürüyüþ platformu olan Ýncesu Kanyonu Yürüyüþ Platformuna taþ düþmelerine karþý...
SAYFA 3’TE
Gökköy
Cemevi açýldý
Kamu Sen'den
Tarancý'ya ziyaret
Türkiye Kamu Sen Ýl
Temsilcisi Fatih Gök, Ýl
Emniyet Müdürü Salih
Erkan Tarancý'ya nezaket
ziyaretinde bulundu.
SAYFA 7’DE
Yýllardýr Askerlik Þubesi civarýnda faaliyet gösteren Özel Eti Sürücü Kursu, yeni adresinde hizmetine kaldýðý yerden devam ediyor.
Özel Eti Sürücü Kursu'nun yeni yeri için dün açýlýþ
töreni düzenlendi. Açýlýþa Milli Eðitim Þube Müdürü Ahmet Karaman, Milli Eðitim Müdür Yardýmcýsý Yahya Çoban, Nüfus Müdürü Aziz Önal, SAYFEA
7’D
Çorum'un tanýnmýþ simalarýndan Ýlyas Damar
ve çok sayýda davetli katýldý.
Ýki köyün ismi deðiþti
Çorum merkeze baðlý Yeni
Karadona Köyü ile Sungurlu
ilçesine baðlý Tatlýsu köylerinin
isim deðiþikliði talebi Ýl Genel
Meclisi tarafýndan da onaylandý.
Ýl Ýdare Kurulu'nda...
SAYFA 7’DE
Gökköy Köyü'nde yaptýrýlan Cemevi'nin açýlýþý
semahlar ve türküler eþliðinde
gerçekleþtirildi.
Muhtarlýk ve köy derneði
öncülüðünde
vatandaþlarýn
katkýsý ile yaptýrýlan Gökköy Cemevi ve Köy Konaðý tamamlanarak SAYFA
hizmete açýldý. Ceme- 3’TE
vi'nin ve köy konaðýnýn
açýlýþý nedeniyle köyde bir etkinlik düzenlendi.
TEK
YILDIZ
2
HABER
05 AÐUSTOS 2014 SALI
ELEKTRÝK USTASI ARANIYOR
Bünyemizde istihdam
edilmek üzere elektrik ustasý aranmaktadýr.
Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur.
MODLÝFE
Tel: 0364 227 76 65
2
Yanlýþ iðneden felç oldu
bir darbede ailesi vurdu
2000 yýlýnda Astým hastalýðý þikayeti ile hastaneye tedavi olmaya giden Hüseyin Bozkurt yanlýþ iðne yapýlmasý nedeniyle felç oldu. Hüseyin
Bozkurt þimdi zor þartlar altýnda yaþam mücadelesi veriyor.
Ulukavak Mahallesi Köprübaþý 12. Sokak No: 9/2 adresinde ikamet eden Bozkurt,
yaþadýðý sýkýntýlarý anlattý.
Bozkurt yaþadýklarýný þöyle
anlattý:
"Astým hastalýðýmdan dolayý tedavi olmak için gittiðim Çorum Devlet
Hastanesinde umulmadýk bir vaka ile karþý karþýya kaldým. Benimle ilgilenmedikleri gibi yanlýþ
iðne yaparak beni yataða mahkum ettiler. Bu durumdan dolayý sol kýsmýn kol ve bacaklarým
komple felçli durumda býraktýlar. Bu sýkýntýlarým
için Devlet Hastanesine 4 kere rapor almaya gittim fakat ilgilenmediler. Ben felç olarak kaldýðým
için hem hastaneden hem de eþim ve çocuklarým
tarafýndan terk edildim. Bütün bu sorunlarýmla
boðuþarak hastane yetkililerinden fýrça yediðim
yetmediði gibi bana akýl vermeye kalktýlar. Hayatla yalnýz mücadele eden yeþil kart sahibi biri
olarak komþularýmýn desteði ile ayakta durmaya
çalýþýyorum. Ben sadece felç hastasý deðilim, þe-
Adres : Dr. Ýlhan Gürel Cd. No:30/16
Kuruçay yolu üzerinde 'Manas Parký Yanýnda'
4+1 ve 2+1 olmak üzere Krediye hazýr Lüx
Daireler uygun Fiyatlar ile satýlýktýr.
5. Cadde de 4+1 Daireler cazip fiyatlar
ile satýlýktýr.
Müracaat: 0532 371 56 09
Balkan Çocuk Giyim Maðazasýnda deneyimli
bayan satýþ danýþmaný alýnacaktýr.
Model
Müracaat: Eþref Hoca caddesi
Miray Apt. Modlife yaný
Müracaat: 0505 234 66 89
SATILIK HOBÝ BAHÇELERÝ
Serpin köyü yolu üzeri çorum merkeze
10 km uzaklýkta etrafý tel örgü çevrili içerisinde her parselin suyu ve elektrikleri bulunan
hobi bahçeleri satýlýktýr. Tapu verilir. En az 500
m2 den baþlýyor istediðiniz kadar alabilirsiniz.
Kredi kartýna taksit yapýlýr.
2012
2012
2011
2010
2010
2008
2006
2005
2003
2005
2002
2000
ker, kalp, tansiyon, miðren gibi rahatsýzlýklarýmda mevcuttur. Bu durumumu bilen yetkililer hiçbir hak tanýmýyorlar, 10 dakikalýk yolu 1 saatte
giderek nefes nefese kalýyorum. Saðlýk güvencem
olarak yeþil kartým var fakat çoðu ihtiyacýmý yeþilkart karþýlamýyor. Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Vakfý sürekli olarak müracaat etmezsem 3
ayda bir 200 TL alamýyorum. Fakir olduðum için
bir takým imkanlardan da yararlanamýyorum. Raporlarýmda durumumu açýk ve net görüyorlar fakat dosyalarýmý rafa kaldýrýyorlar. Eþim ve çocuklarým beni terk ederek il dýþýna gittiler, komþularýmýn yardýmý ile karnýmý doyurmaktayým. Bu sýkýntýlarýmýn giderilmesi için yetkililerin bana
maddi ve manevi olarak yardým yapmalarýný istiyorum." Haber Servisi
Müracaat Tel: 0532 425 60 79
ni bekliyoruz" dedi. Tarýk Nakcý okulun
104 erkek 104 kýz olmak üzere toplam
208 öðrenci kapasiteli pansiyonun
olduðunu belirterek, "Öðrencilerimiz
pansiyonumuzda kendilerini evlerinde
hissedeceklerdir. Pansiyonumuzda 4
kiþilik odalar internet 24 saat sýcak su
bulunmaktadýr. Öðrencilerimizin daha
sayamadýðýmýz pek çok artýyý yaþamalarý
için Bayat Anadolu Lisesini tercih
etmelerini bekliyoruz" þeklinde kaydetti.
Yýlmaz MERT
Marka
Km.
Citroen c5
wosvagen passat 1.4TSÝ
Ford Focus
Ford Focus Dizel
Wosvagen Caddy Dizel
Chevrolet aveo 1.2. 16 V
Renault Clio III 1.2.1
Megan II Dinamic Dizel
Toyoto Corella (Otomatic) Terra
Toyoto Hliux Pikap
Toyoto Corella Terra
Renault Clio HB ( LPG li)
100.000
20.000
69.000 ( LPG li Orijinal )
142.000 ( 2 parça boyalý )
185.000
132.000
127.000
200.000
05.08.2014
8. Ay, 31 Gün,
32. Hafta
Fiat
56.500
67.000
36.500
33.750
30.500
18.750
20.500
24.500
24.000
18.500
18.500
15.500
286.000
200.000
175.000
Rýza Koçak
Severim sevgilim unutma beni
Aþkýn denizinde gider bir gemi
Dünya malýna da deðiþmem seni
Senide ben terk edemem sevdiðim
Sevgilerde karþýlýklý olmalý
Ben senide sende beni sevmeli
Gönlüm ister senin gibi sürmeli
Ben senide terk edemem sevdiðim
Sevgi de dediðinde bir korku sýzý
Hayale kapýldým unutmam sizi
Aþk seli de rahat etmiyor bizi
Ben senide terk edemem sevdiðim
(KOÇAK) kurtulamaz aþkýn elinde
Ýnsan vazgeçer mi nazlý gülünden
Utanýrým ilham veren pirimden
Ben senide terk edemem sevdiðim.
HAVA DURUMU
Yurtiçi Piyasalar
ALIÞ
SATIÞ
USD
EUR
2,130
2,860
STERLiN 3,588
JPY YENi 0,207
2,132
2,861
3,589
0,208
SAAT: 16.30 ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI
NÖBETÇÝ ECZANELER
YÜKSEL ECZANESÝ
TEL:225 63 22
GÜLABÝBEY MAH. 1. MÝLLET SK. 33/A
ÖMÜR ECZANESÝ
TEL: 212 35 07
GAZÝ CAD. 58/B - VERGÝ DAÝRESÝ YANI
Hamdi Ünal
-Önemli Telefonlar-
Tel: 0364 224 20 61 Fax: 0364 224 20 62 Gsm: 0532 641 57 13
Adres: Oto Galericiler Sitesi 8. Sok. No:3 - Çorum
Ýmtiyaz Sahibi
Yýl: 10 Sayý: 2850 05 AÐUSTOS 2014 SALI
Eski Ankara Caddesi üzerinde Eski Yimpaþ ve
Yunus Marketleri de olarak bilinen Büro yerleri
dahil olmak üzere Toplam Bin metrekare alana
sahip Ýþ yeri sahibinden Kiralýktýr.
03:49
05:33
12:53
16:44
20:02
21:36
YAR SEVDASI
Tarýk Nakcý
Müracaat: 0532 404 45 97 - 0532 781 39 18 - 0531 993 43 34
Sahibinden 1000 M2
Kiralýk Ýþ yeri
:
:
:
:
:
:
Günün Þiiri
Ünal Otomotiv’den
Satýlýk araçlar
Satýþ Danýþmaný Aranýyor
Ýmsâk
Güneþ
Öðle
Ýkindi
Akþam
Yatsý
Kiþinin dini, arkadaþýnýn dini gibidir. Öyle ise,
kiminle arkadaþlýk yaptýðýnýza dikkat edin!
Hadîs-i þerîf
Bayat Anadolu Lisesi yeni
Uygun Fiyatlarda
öðrencilerini
bekliyor
Satýlýk Lüx Daireler
Bayat Anadolu Lisesi Müdürü Tarýk
Nakcý Milli Eðitim Bakanlýðý (MEB)
tarafýndan, bu yýl ilk kez uygulanan
Temel Eðitimden Ortaöðretime Geçiþ
sistemi doðrultusunda lise tercihlerini,
almaya baþlandýklarýný belirtti. Anadolu
Liselerine, 2014-2015 eðitim-öðretim
yýlý için öðrencilerin Yerleþtirme Esas
Puanlarýna (YEP) göre yerleþtirme
yapýlacaðýný kaydeden Tarýk Nakcý,
"Okulumuz 9. sýnýf kontenjaný olan 68
öðrencinin okulumuzu tercih etmeleri-
YILDIZ AJANDA
ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53
TEK YILDIZ
BASIN YAYIN
DAÐITIM A.Þ.
Tek Yýldýz Basýn Yayýn
Dað. A.Þ Adýna
Zekeriya YURTTAÞ
Haber Yönetmeni
Yazý Ýþleri Müdürü
Nadir YÜCEL
Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi
Fatih AKBAÞ
Muhabirler
Tel & Fax: 224 76 76 - 213 13 14
Spor Yönetmeni
Kubilay Kaan YÜCEL
Yasin Þevket YÜCEL
Bahadýr Ömer YÜCEL
Uður ÇINAR
Yýlmaz Mert
Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn
1 YILLIK ABONELÝK
Kentiçi : 100 TL.
Yurtiçi : 300 TL.
Yurt Dýþý : 200 Euro
6 AYLIK ABONELÝK
Kentiçi : 55 TL.
Yurtiçi : 160 TL.
Yurtdýþý : 100 Euro
Adnan YALÇIN
Hukuk Danýþmanlarý:
Av. Ýbrahim ÖZYILMAZ
Tasarým
Av. Yakup ALAR
Fethi SÜMÜÞ
(213 98 86)
elektronik posta adresi:
[email protected]
Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
1.50 TL
Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.) .:
50.00 TL
Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) . . . . . . . .:
15.00 TL
Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
15.00 TL
Kongre Ýlanlarý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
50.00 TL
Tüzük Ýlanlarý (maktu) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
250.00 TL
Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) . . . . . . . . . . . . . . .:
125.00 TL
Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý . . . . . . . .:
Ücretsiz
Seri Ýlanlar (Üç satýrý) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
50 KR
Baský yapýldýðý yer:
Sancaktar iþ merk. zemin kat
Valilik.......................................................................... .225 46 60
Belediye ......................................................................225 08 10
Emniyet Müd. ..............................................................224 10 09
Kültür ve Turizm Müd..................................................213 85 02
Saðlýk Müdürlüðü ....................................................... 213 84 84
Deftardarlýðý ................................................................212 77 07
Müftülük..................................................................223 07 20-21
Meteoroloji Müd. .........................................................224 20 32
Telekom Müd. .............................................................444 1 444
PTT Müd. .....................................................................224 42 37
D.S.Ý Müd. ....................................................................224 81 64
TEDAÞ Müd. .................................................................225 3360
Devlet Hastanesi ............................................223 03 00 (10) hat
Doðum ve Çocuk Bakým Evi .....................223 10 00 - 223 10 02
Hasan Paþa Devlet Hast............................225 45 83 - 224 44 94
Göðüs Hast. ......................................................225 58 68-69-70
Çorum Özel Hastane...................................226 06 82 - 444 15 20
Sýhhi Ýmdat.............................................................................112
Polis ......................................................................................155
Yangýn ...................................................................................110
Orman Yangýný Ýhbar .............................................................177
Alo Zabýta ..............................................................................153
Alo Jandarma .......................................................................156
Elektrik Arýza .......................................................................186
Su Arýza ................................................................................185
Telefon Arýza ........................................................................121
Ýþ ve Ýþçi Bulma ....................................................................180
Özel Elitpark Hastanesi...............................................221 66 66
TEK
YILDIZ
2
05 AÐUSTOS 2014 SALI
HABER
3
Borsa da ürün alýmlarý baþladý
Çorum Ticaret Borsasý'nda 2014 yýlý
hasat sezonu ürün alýmlarý baþladý. Ýlk
ürünün alýnmasý nedeniyle tören düzenlendi. Borsa satýþ salonun da yapýlan törene Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Baþkan Yardýmcýlarý Alper Zahir, Ahmet Yabacýoðlu, Turhan Candan, Zeki Gül, Ziraat Odasý Baþkaný
Mehmet Sayan, Ticaret Borsasý Baþkaný Ali
Bektaþ ile çok sayýda çiftçi katýldý. Programýn
açýlýþýnda konuþan Ticaret Borsasý Baþkaný Ali
Bektaþ, sorunlarýnýn çözümü için Çorum Belediyesine baþvurduklarýnda kýsa sürede netice
aldýklarýný ifade ederek, "Çorum Belediyesinin
24 saat çalýþan bir ekibi var. Sorunlarýmýzý anýn-
"10 Aðustos Türkiye'nin
gücüne güç katma günüdür"
Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Ticaret Borsasý'nýn sorunlarýný yönetim ile birlikte çözdüklerini söyledi.
Borsa düzenlenen ilk
ürün alým töreninde konuþan Baþkan Muzaffer
Külcü, Ticaret Borsasýný
tozdan kurtarmak için 40
bin ton mekanik malzeme
üzerine ise 14 bin ton asfalt döktüklerini açýkladý.
Burada yaptýklarý çalýþmanýn maliyetinin 2,5 milyon
lira olduðunun altýný çizen
Baþkan Külcü, "Birlikte bu
sorunlarýn çözümü için
çaba gösterdik ve çözdük"
dedi.
Ticaret
Borsasýnda
yaptýklarý çalýþmaya benzer uygulamalarý 5 yýl içinde çok yaptýklarýný dile getiren Baþkan Külcü, "Sanayi esnafý için yapýlan
162 dükkan, ihalesi geçtiðimiz günlerde gerçekleþ-
tirilen 456 dükkan, yeni
terminal, hal, kamyon garajý ve taksi duraklarý bu iþbirliklerine güzel örneklerdir. Bu yatýrýmlarý artýrmak mümkün. Bunlarý 5
yýlda yaptýk ve mart ayýnda
tazelenmenin ardýndan
yeni projelerimizi hayata
geçirmek için çalýþmalara
baþladýk. Koþanlar, koþturanlar çalýþanlar seçim günü geldiðinde bunun karþýlýðýný alýrlar. Türkiye topyekün büyüyor geliþiyor.
Bizde Çorumlular olarak
üzerimize düþen payý alýyoruz" þeklinde kaydetti.
Türkiye'nin büyük bir
deðiþim yaþadýðýný ve devler ligine çýktýðýný ifade
eden Baþkan Külcü, "Ülkemiz 10 Aðustos'ta kritik
bir eþiði aþýyor. 10 Aðustos
Türkiye'nin gücüne güç
katma, milletin gücüne
güç katma günüdür" diyerek sözlerini tamamladý.
Fatih AKBAÞ
da çözüyorlar. Bundan dolayý teþekkür ediyorum" dedi.
Önümüzde ki günlerde TOBB'da bir toplantý yapýlacaðýný Cumhurbaþkaný adayý Baþbakan
Recep Tayyip Erdoðan'ýnda katýlacaðýný ifade
eden Bektaþ, burada Recep Tayyip Erdoðan'ýn
elini sýkarken Cumhurbaþkaný seçildikten sonra ilk ziyaretini Çorum'a yapmasýný isteyeceðini söyledi.
Daha sonra konuþan Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü ise yeni ürün alým sezonunun hayýrlý olmasý temennisinde bulundu. Konuþmalarýn ardýndan baþlayan seansta ilk ürünü Tiryakioðlu Þirketi aldý. Fatih AKBAÞ
Ali Bektaþ
Ürün alým töreninde
ilginç tepki!
Çorum Ticaret Borsasýnda dün yapýlan ürü alým sezonu açýlýþ
töreninde tek kiþilik bir eyleme sahne oldu.
Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, konuþma yaptýðý esnada
arka taraftan gelen bir çifti, "þeker fabrikalarýný sömürdünüz"
diyerek tepki gösterdi. Diðer çiftçiler tarafýndan dýþarý çýkarýlan
vatandaþ, burada "IÞÝD'i Türkiye'ye getirdiniz" ifadesiyle tepkisine devam etti. Çifti yine diðer çiftçiler tarafýndan uzaklaþtýrýldý.
Ýncesu da taþ düþmesine önlem
Ýl Özel Ýdaresi Çorum'un önemli turizm deðerlerinden ve ayný zamanda Türkiye'nin en uzun yürüyüþ platformu olan Ýncesu Kanyonu Yürüyüþ Platformuna taþ düþmelerine karþý çelik filelerden oluþan koruyucu bariyerler yaptýrýyor.
Çalýþmalarý yerinde inceleyen Ýl Özel Ýdaresi Genel Sekreteri Ömer Aslan'ýn verdiði bilgiye göre,
2011 yýlýnda Ýl Özel Ýdaresi tarafýndan baþlatýlan
proje kapsamýnda gerçekleþtirilen Ortaköy Ýncesu
Kanyonu Hitit Yolu Yürüyüþ Parkurundaki Yürüyüþ
Platformuna taþ düþmelerine karþý koruyucu bariyerler çekiliyor.
Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansýna sunulan proje kapsamýnda Ýl Özel Ýdaresi ile ortaklaþa gerçekleþtirilen proje ile 1700 metre uzunluðundaki Ýncesu
Kanyonu Yürüyüþ Platformu 2012 yýlýnda tamamlanmýþtý.
Platformun taþ düþme riski taþýyan 900 metrelik
bölümüne çelik kafes tel örgülerden ve taþýyýcýlardan
oluþan koruyucu bariyerler yapýldýðýný kaydeden
Genel Sekreter Ömer Arslan, tamamlanmak üzere
olan bu proje dýþýnda diðer bir proje dahilinde kanyon giriþinde çevre düzenlemesi çalýþmalarýnýn devam ettiðini bu kapsamda kamelyalar, barbeküler ve
prefabrik büfeler konulduðunu tüm bu çalýþmalarýn
2 ay içerisinde tamamlanacaðýný, böylece, 2011 yýlýnda baþlanan ve 5 alt bileþenden oluþan Ýncesu
Kanyonu Projesinin tamamlanmýþ olacaðýný ve Ýncesu Kanyonunun tamamýnýn son haliyle ziyaretçilerin
hizmetine sunulacaðýný söyledi. Haber Servisi
TEK
YILDIZ
2
05 AÐUSTOS 2014 SALI
HABER
4
Gülbay Gýda araç
filosunu güçlendirdi
Toptancýlar Sitesi'nde hizmet veren gýda firmalarýndan
Gülbay Gýda Ticaret A.Þ.
araç filosunu Fýat Linea marka araçlarla güçlendirdi.
Firma sahibi Yüksel Gülbay, ekonomik, yakýt tasarruflu 1.4
Fýre 77 hp Euro 5 motor özelliðine sahip, araçlarýný Fýat yetkili
satýcýsý Karakaþlar Otomotýv de düzenlenen anahtar teslim
töreninde Karakaþlar Otomotiv Satýþ Müdürü Asým Avcý'dan
teslim aldý.
Daha önce de Fýat Fiorýno kullanýcýsý olduklarýný belirten
firma çalýþanlarýndan Bektaþ Eren, Fýat araçlarýn en önemli özelliði olan ekonomik yakýt sarfiyatlarý, kompakt ölçüleriyle özellikle þehir içi kullanýmdaki kolaylýðýna dikkat çekerek memnuniyetlerini dile getirdi. Yýlmaz MERT
Mahir ODABAÞI
BABA SÖZLER - 10
Meclis Baþkaný Kaya
Uðurludað'da sorunlarý dinledi
Ýl Genel Meclis Baþkaný Halil
Ýbrahim Kaya, Uðurludað Belediye
Baþkanlýðý tarafýndan düzenlenen
þenliðe katýldý ve ilçeye baðlý köylerle ilgili sorunlarý dinledi.
10. Beyoðlu Yayla ve Kültür
Þenliði, Uðurludað Belediye Baþkaný Remzi Torun'un ev sahipliðinde
3 Aðustos 2014 Pazar günü düzenlendi.
Coþku dolu bir havada
gerçekleþtirilen þenlikte
Vali Yardýmcýsý Ali Deniz
Sürmen, Uðurludað Kaymakamý Hasan Gümüþçüoðlu, Ýl Genel Meclis Baþkaný Halil Ýbrahim Kaya,
Uðurludað Belediye Baþkaný Remzi Torun, Ortaköy
Belediye Baþkaný Taner Ýsbir, bazý protokol üyeleri ve
vatandaþlar yer aldý.
Þenlik için ilçeye giden Ýl Genel
Meclis Baþkaný Halil Ýbrahim Kaya,
ayrýca ilçede bir takým incelemeler
ve ziyaretlerde bulundu. Ýlçe Kaymakamý Hasan Gümüþçüoðlu ile
görüþen Ýl Genel Meclis Baþkaný
Halil Ýbrahim Kaya, ilçeye baðlý
köylerin ve bu köylerde yaþayan
vatandaþlarýn sorunlarýný dinledi.
Haber Servisi
Alaca Milli Ýrade Platformundan
Erdoðan'a destek
Alaca Milli Ýdare Platformu, 10 Aðustos'ta
gerçekleþtirilecek olan Cumhurbaþkanlýðý seçimlerinde Cumhurbaþkaný Adayý Recep Tayyip Erdoðan'ý destekleyeceðini açýkladý. Alaca'da düzenlenen toplantýda açýklamayý Memur Sen Ýlçe Baþkaný Kadir Þimþek yaptý.
Konuþmasýna Gazze'de yaþanan vahþete
deðinerek baþlayan Þimþek, "Öncelikle masum Filistinli ve Gazzeli kardeþlerimizin üzerine vahþice bomba yaðdýran Katil ve terörist
devlet Ýsrail'i þiddetle ne nefretle kýnýyoruz.
Zulmedilen Müslümanlar olunca, sessiz kalan
batý, ikiyüzlülüðünü bir kez daha göstermiþtir.
AB ülkelerinden bazýlarý ve ABD katliam ve
soykýrým gerçekleþtiren taþ üstünde taþ býrakmayan bütün þehirleri hastaneleri ve okullarý
dahi yerle bir eden Ýsrail'i kýnayacaklarýna Filistin tarafýný kýnadýklarýný açýklamýþlardýr. Bu
tam bir rezilliktir. Hem Amerika'yý, hem
BM'yi, hem AB'yi hem de Ýslam Ýþbirliði Teþkilatýný insanlýk suçuna ortak olduklarý için kýnýyor, Bir an önce akan kanýn durmasýný diliyoruz.
Medeniyetimizin inþasý için, yeniden büyük Türkiye mücadelesi veriyoruz. Emeðin,
ekmeðin, hakkýn, özgürlüðün barýþýn, milli
iradenin, mücadelesini veriyoruz. Her türlü illegal yapýnýn karþýsýnda, milli iradenin yanýndayýz. Zulüm karþýsýnda tarafsýz kalamayýz.
Tarafýmýz her zaman barýþ ve insanlýktýr" dedi.
Kadir Þimþek konuþmasýnda, "Alaca'da
faaliyet gösteren 26 sivil toplum kuruluþu;
Memur-Sen, Eðitim-Bir-Sen, Diyanet-Sen,
Saðlýk-Sen, Bem-Bir-Sen, Toç-Bir-Sen, Enerji-Bir-Sen, Büro Memur-Sen, Birlik HaberSen, Kültür Memur-Sen, Ulaþtýrma MemurSen, Bayýndýr-Memur-Sen, Hak-iþ, HizmetÝþ, Ticaret ve Sanayi Odasý, Ziraat Odasý, Esnaf ve Kefalet Kooperatifi, Çiftçi Mallarýný Koruma Baþkanlýðý, Pankobirlik, Alperen Ocaklarý, Ýlim Yayma Cemiyeti, Alim-Der, Muhtarlar Derneði, Hüseyin Abad Kültür Derneði,
Balpeteði Derneði, Alaca Kültür Derneði olarak Alaca Milli Ýrade Platformunu oluþturduk.
Platform olarak 10 Aðustos 2014 tarihinde yapýlacak olan Cumhurbaþkanlýðý seçiminde istikbalimiz için, Ýstiklalimiz için ve istikrarýmýz
için Recep Tayyip Erdoðan'ý destekleyeceðimizi Alaca ve Türkiye Kamuoyuna ilan ediyoruz" dedi.
Millet olarak, ilk kez Cumhurbaþkanýný seçecekleri ve siyasal tarihin akýþýna da etki edecek bir süreci yaþadýklarýný aktaran Þimþek,
açýklamasýný þöyle sürdürdü:
"Milletin oylarýyla seçilecek ilk Cumhurbaþkaný, medeniyetler beþiði Türkiye'nin ihyasýný ve güçlenmesini beraberinde getirecektir. Milletin oylarýyla seçilecek 12. Cumhurbaþkanýmýz; istikbal, istiklal ve istikrar noktasýnda büyük bir ivme yakalayan Türkiye'nin
sivilleþme, özgürleþme yolculuðunun da liderliðini yürütecektir.
Alaca Milli Ýrade Platformu olarak inanýyoruz ki ancak, Türkiye'yi bilen, milletiyle ortak ya da benzer bir hayat öyküsüne sahip,
milletle ayný sýkýntýlarý çeken, milletin sevinçlerini-acýlarýný, gelenek-göreneklerini bilen ve
yaþayan, medeniyetin deðerlerini yayan ve
yaþayan, Türkiye'nin siyasi ve toplumsal deðerlerini bilen ve yönetebilen bir Cumhurbaþkaný, Türkiye'yi en iyi þekilde temsil edebilecektir. Üniversite kapýlarýndan Ýnancý gereði
baþýný örtüyor diye geri çevrilen kýzlarýmýzý,
Kur'an öðrenmesi yasaklanan çocuklarýmýzý,
inancý gereði baþýný örttüðü için memurluðu
sona erdirilen kardeþlerimizi, kesintisiz eðitim
dayatmasýyla kapatýlan Ýmam Hatip Okullarýný, kendi vatandaþýný tehdit olarak görüp darbe yapan askeri vesayet rejimini, ýrkýn bir tercih meselesi olmadýðýný bildikleri halde, Kürt
doðduklarý için ötekileþtirilenleri, evladýyla
Kürtçe konuþtuðu için onuru kýrýlan anneleri,
kesintisiz eðitim uygulamasýyla kendi çocuklarýna zulmedenleri, katsayý uygulamasýyla siyaseten kast sistemine dayanan eðitim sistemini ve daha birçok insan onuruna yakýþmayan uygulamalarý biz bu ülkede yaþadýk.
Yollarýmýz, havaalanlarýmýz, hastanelerimiz, üniversitelerimiz, okullarýmýz, köprülerimiz, barajlarýmýz, milli silah sanayimiz, kendi
uçaðýmýz, kendi tankýmýz, kendi gemimiz,
kendi hýzlý trenimiz, her geçen gün büyük bir
hýzla geliþme gösteriyor. Hayat kalitesi sürekli yükselirken, Çözüm Süreci'yle adý konmamýþ kirli bir savaþýn da yaralarý açýk bir þekilde
Milli Eðitim Müdürlüðü Sivil Savunma Uzmaný
[email protected]
"
Ey oðul;
Telefonlarýn ücretsiz olduðu günümüzde hiç olmazsa özel
günlerde ebene-dedene, halana - amcana, teyzene- dayýna bir
iki de öðretmenine ALO deyiver. Kazananlardan olursun.
"
Ey oðul;
Akrabalar telefondaki bir tuþ kadar yakýn lakin tuþa dokunacak gönüller ýrak ve sende diyorsun ki boþ ver baba karýþma bana ve ayný öðütleri vermeyi býrak.
"
Ey oðul;
Eskiden küçük çocuklarý ebeveynler hayatýn zorluklarýna hazýrlardý. Þimdi anaokullarý hayatýn kolaylýðýna hazýrlýyor.
"
Ey oðul;
Ramazanda Allah cehennemin kapýlarýný zincirliyor ama bazý hocalarýmýz vaazlarýnda açmak için epey emek veriyor.
Hâlbuki korkudan çok sevgi tesir eder.
"
Ey oðul;
Teþbihte hata olmasýn ama günah ve sevap fuarý düzenlenseydi, hangi günahlarýmýzý teþhir etmekten içtinap ederdik. Buna mukabil hangi sevaplarýmýzýn teþhir edilmesini arzu ederdik?
O halde utanacaðýmýz günahlarý iþlememeye - teþhir edilmesini
arzu ettiðimiz sevaplarýmýzý artýrmaya çalýþýrsak ahirde kazananlardan oluruz.
"
Ey oðul;
Bir ekmek parasý diyene para verme iki ekmek teklif et. Samimi ise kabul eder, deðilse zaten çekip gider. Sende duygu sömürüsüne uðramamýþ olursun.
"
Ey oðul;
Keþke öðretmenlerimiz çocuklarýmýza Türkçeyi, matematiði,
fenni, sosyali öðretmeden önce bir ömür boyu devam edecek
þekilde KURALLARA UYMAYI öðretebilseler. Ýnan toplum nazarýnda hepsinden daha çok isabete geçer. Kimse kimseye darýlmaz kýrýlmaz. En basiti dört tane arabayý bir apartmanýn kocaman bahçesine nizami olarak park etmeyi beceremiyoruz. Daha
doðrusu gerek görmüyoruz. Birbirimizi kýrýyoruz. Dahasý mý,
yolda seyahat ederken, içtiði suyun pet þiþesini arabanýn camýndan fýrlatýveren eðitimli ama adabý muaþeretten yoksun insanlara þahit oluyoruz… Keþke camilerde vaizlerimiz hayatýn içinden
olan toplumsal yaþamý kolaylaþtýracak konularý halkýn anlayabileceði lisanla sýk sýk iþleyebilseler… Kim bilir belki de insanlarýn
kavga yapmalarýna, dedi kodu yapmalarýna engel olabilirler…
*
ÖÐRETMENÝME VEFA -9: Çorum ÝHL tarih öðretmenimiz
(1984) merhum Mehmet Akif Dursun hocamýzý rahmetle yâd
ediyoruz. Ruhu þad ola…
*
NOT: Telefon ederek, bizzat ziyaretime gelerek eleþtiren, teþekkür eden, farklý öneriler sunan tüm okuyucularýma saygýlarýmý sunar devamýný beklerim. Amacýmýz topluma faydalý olabilmektir. Bu baðlamda 'herkesin herkesten öðrenebileceði çok
þeyler vardýr. Yeter ki, bardaðýn dolu tarafýndan bakalým'
(Yazara öneri - eleþtiri: 536 5681141)
"Asgari ücretli, emekli ve kamu
çalýþanlarý açlýk sýnýrýnda yaþýyor"
Kadir Þimþek
sarýlmaya çalýþýlýyor. Kesintisiz eðitim yerine
4+4+4 sistemiyle çocuklarýmýz daha esnek
tercihlerde bulunabiliyor. Ýmam-Hatip ortaokullarý açýldý. Katsayý uygulamasý sona erdi.
Kýz öðrencilerimiz baþörtüsüyle eðitim görebiliyor ve baþörtülü kamu görevlisi kardeþlerimiz, kamu hizmeti sunabiliyor. Kiþi baþý milli
gelir 3 bin dolardan 11 bin 500 dolara çýktý.
Türkiye'nin bütün illerine üniversite açýldý.
Kara trenden hýzlý trene geçildi, Havayollarý
halkýn yollarý haline geldi. Otobüs bileti fiyatýna uçak bileti alýnabilir hale geldi. Din görevlileri bakýmýndan Yaz Kuran Kurslarý ücret alýnabilir hale getirildi. Hak ve özgürlüklerin
esas, yasaklarýn ise istisna olduðu bir Türkiye
var artýk. Filistin'in, Arakan'ýn, Somali'nin,
Etiyopya'nýn, Suriye'nin, Filistin'in, Gazze'nin, Irak'ýn yardýmýna koþan ve mazlumlarýn hamisi bir Türkiye profili sergilenirken;
Türkiye, bölgesel ve küresel ölçekli konularda
sözü dinlenen, tepkisi merak edilen bir ülke
artýk.
Türkiye'nin bu deðiþim hikayesine, reformist sürecine, özgürleþme ve sivilleþme iradesine, vesayetin deþifresine ve tasfiyesine öncülük eden siyasi hareketin liderliðini yapan,
dünya mazlumlarýnýn sesi ve nefesi, Türkiye
fotoðrafýný ortaya çýkaran, zulme ve zalime
karþý diplomasinin sahte nezaketine sýðýnmadan tepki verebilen, Filistin meselesi bizim
meselemizdir, Dünya Filistine sýrtýný dönse
biz dönmeyeceðiz diyen, Türkiye tarihinde ilk
defa Zalim, Katil Ýsrail Devlet Baþkanýna "One
Minute" diyerek siz katilsiniz diyebilen, Türkiye'nin kangrene dönmüþ bütün sorunlarýna
karþý sorumluluk ve risk alabilen 'Milletin
Adamý' Recep Tayyip Erdoðan'ý destekliyoruz." Haber Servisi
Türk Büro Sen Çorum Þube
Baþkaný Sami Çam, Kamu çalýþanlarýnýn ilk defa temmuz ayýný maaþ
zammý alamadan geçirdiklerini ifade ederek, "Bu süre zarfýnda 16 yýldýr almýþ olduklarý enflasyon farklarýný dahi beceriksiz ve çapsýz sendika yüzünden alamamýþtýr. Baþarýsýzlýk ve teslim olmuþluk duygusu
ile yapýlan toplu sözleþmede kamu
çalýþanlarýnýn ve emeklilerin 2 yýlý
heba edilmiþtir. Öngörüsüz ve geleceði göremeyen sendika kamu
çalýþanlarýný ve dar gelirliyi toplu
sözleþme sürecinde hükümete resmen pazarlamýþtýr. Kamu çalýþanlarý bu pazarlýðýn ve bu satýþýn acýsýný daha yeni hissetmektedir" dedi.
Bugün enflasyon oranlarýnýn
2013 yýlý Haziran ayý ve 2014 yýlý
Haziran ayý kýyaslamasýný yapýlýrsa
bu verilerin TUÝK verilerine göre
enflasyon hesaplama kaleminde
bulunan 432 kalem mal üzerinden
yapýldýðýný kaydeden Sami Çam,
"Ve enflasyon 9.16 olarak açýklanmýþtýr. Birde vatandaþýn gerçek
enflasyonunu hesaplamak için
kullanýlan ve bizim günlük yaþantýmýzda sýk sýk kullandýðýmýz 10
kalem temel gýda maddeleri üzerinden yaparsak yaklaþýk enflasyon
ortalama %18 civarýndadýr. Bunun yanýnda kamu çalýþanlarý 2014
yýlýnda 123 TL yani yüzdelik karþýlýðý %5.1, asgari ücretlininki %9.4,
emeklimize de %7.4 maaþ zammý
öngörülmüþtür. Oysa temel gýdalardaki artýþ oranýnýn ortalamasý
%18'dir" þeklinde belirtti.
Ülkemizde asgari ücretli,
emekli ve kamu çalýþanlarýnýn çok
Sami Çam
önemli bir kýsmýnýn açlýk sýnýrýnda
yaþadýðýný ifade eden Çam, "Daha
doðrusu TUÝK'in eþdeðer hane
halký kullanýlabilir gelir durumuna
göre de Türkiye de 50 milyondan
fazla tüketici yoksulluk sýnýrýnda 15
milyondan fazla tüketici ise açlýk
sýnýrý altýnda yaþamaktadýr. Maalesef memleketimizin geldiði nokta
açlýk, sefalet, yoksulluk ve yolsuzluk noktasýna gelmiþtir. Memlekette birilerinin derdi seçim iken
vatandaþýn derdi geçimdir. Türk
Büro-Sen olarak emeklimizin, asgari ücretlimizin ve kamu çalýþanlarýnýn dün olduðu gibi bugünde
haklarýný alma noktasýnda sonuna
kadar mücadele edeceðimizi alýn
terimizi, emeðimizi çalan haramilerin karþýsýnda duracaðýmýzý kamu
çalýþanlarýnýn bilmesi ve bir gün
hak ettiði emeðinin karþýlýðýný
mutlaka alacaðýmýzýn bilinmesini
kamuoyuna saygýyla duyururuz"
ifadelerini kullandý.
Uður ÇINAR
TEK
YILDIZ
2
05 AÐUSTOS 2014 SALI
HABER
5
Baþöðretmen Anadolu
Lisesi'nden büyük baþarý
Baþöðretmen Anadolu Lisesi, 2014 yýlýnda da üniversite yerleþtirme sonuçlarýndaki baþarýsýný artýrarak sürdürdü. 2014 ÖSYS verilerine göre 17 öðrenci Týp, 1 öðrenci
Diþ Hekimliði, 15 öðrenci Hukuk, 11 öðrenci mühendislik
ve mimarlýk, 6 öðrenci saðlýk bilimleri, 6 öðrenci de kamu
yönetimi ile ilgili fakültelere yerleþtiler.
Baþöðretmen Anadolu Lisesi Okul Aile Birliði Baþkaný
Mehmet Karadað, ÖSYM tarafýndan açýklanan 2014 ÖSYS
verilerine göre Baþöðretmen Anadolu Lisesi öðrencilerinin
büyük baþarý elde ettiðini söyledi.
Karadað, "Öðrencisi, öðretmeni, yardýmcý personeli ve
idari kadrosuyla her aný deðerlendirerek öðrencilerimizi
yükseköðretime ve hayata en iyi þekilde hazýrlamanýn hassasiyeti içerisinde olduk. Bu zaman
dilimi içerisinde ilave etütlerle, evveli ziyaretleriyle, sosyo-kültürel
faaliyetlerle, projelerle gençlerimizi
yükseköðretime ve hayata hazýrladýðýmýzý düþünüyorum. Emeði geçen öðretmen arkadaþlarýma, velilerimize ve öðrencilerimize teþekkür ediyorum" dedi.
17 ÖÐRENCÝ TIP'A GÝTTÝ
2014 ÖSYS verilerine göre 17
öðrencinin Týp, 15 öðrencinin Hukuk, 11 öðrencinin Mimarlýk ve
Mühendislik, 1 öðrencinin Diþ, 6
öðrencinin Saðlýk Bilimleri, 6 öðrencinin Kamu Yönetimi, 2 öðrencinin PDR-Psikoloji, 1 öðrencinin
tercümanlýk, 4 öðrencinin de öðretmenlikle ilgili fakültelere yerleþtiðini ifade eden Mehmet Karadað, okulun, tecrübeli, deneyimli, öðretmenlik
mesleði ve akademik geliþimini takip eden güçlü bir eðitim
kadrosuna sahip olduðunu vurguladý.
Eski adýyla Çorum Anadolu Öðretmen Lisesi, yeni ismiyle Çorum Baþöðretmen Anadolu Lisesi olan okulun
Çorum genelinde en baþarýlý okullar içerisinde bulunduðunu kaydeden Okul Aile Birliði Baþkaný Mehmet Karadað, üniversite yerleþtirmelerinde okulun Fen Lisesi ile yarýþýr halde olduðunu söyledi. Karadað, "Yýllardýr baþarýya
alýþýk bir okul kültürü ile mezun olan öðrencilerimiz, kendi istekleriyle en yüksek puanla öðrenci alan üniversiteleri tercih etmekte ve yüksek oranda bu üniversitelere yerleþmektedirler" þeklinde konuþtu.
Çorum'da kaliteli bir eðitim kadrosuna sahip olan okulun çaðýn en modern teknik ve fiziki þartlarý ile öðrencileri
geleceðe hazýrladýðýný anlatan Baþöðretmen Anadolu Lisesi Okul Aile Birliði Baþkaný Mehmet Karadað, zümre öð-
retmen odalarý ve üniversitelerdeki kürsü modeli gibi ayrýcalýklarýn okullarýnda en iyi þekilde uygulandýðýný belirtti.
Karadað, Çorum'da yýlýn öðretmeni seçilen Erol Tonga ile
TÜBÝTAK'tan da çok sayýda baþarýnýn yine Baþöðretmen
Anadolu Lisesi'ne ait olduðunu hatýrlattý.
Karadað, Baþöðretmen Anadolu Lisesi'nin gürültüden
ve stresten uzak, eðitim ve öðretime en uygun mekânda,
yýllarýn tecrübe ve birikimi ile Çorum'da birçok özelliði
bünyesinde bulunduran köklü bir eðitim kurumu olduðunu söyledi. Fiziki alt yapý sorunu olmayan ve öðrenmeyi
destekleyen saðlýklý mekânlarý ile dikkat çeken okulun ayný zamanda yatýlý pansiyon ve lojman gibi imkânlarý da
eðitimin hizmetine sunduðunu dile getiren Mehmet Karadað, ayrýca okulda laboratuvar,
Mehmet
spor ve konferans salonlarý, sosyal
Karadað
etkinlik ve dinlenme bölümleri ile
öðrencilerin rahatlýkla zaman geçirebileceði güzel bir bahçe bulunduðunu ifade etti.
Baþöðretmen Anadolu Lisesi
Okul Aile Birliði Baþkaný Mehmet
Karadað, yaptýðý yazýlý açýklamada,
Milli Eðitim Bakanlýðý tarafýndan
yürütülen yeniden yapýlanma çerçevesinde okul türlerinin azaltýldýðýný belirterek, Çorum Anadolu
Öðretmen Lisesi'nin 10.06.2014 tarihinden itibaren Baþöðretmen
Anadolu Lisesine dönüþtüðünü
bildirdi. Bu dönüþümle birlikte
YGS ve LYS'de soru çýkmayan 10
saatlik öðretmenlik meslek bilgisi derslerinin de zorunlu
olmaktan çýktýðýný ifade eden Mehmet Karadað, yine de
öðrencilerin tercih etmesi halinde bu dersleri alabileceðini
kaydetti. Karadað, açýklamasýnda þunlarý söyledi:
"Baþöðretmen Anadolu Lisemizin 1. Sýnýfýna, bu sene
TEOG sýnavýna göre 136 öðrenci alýnacak. Ancak, Anadolu Liselerinin geçen yýllarda % kaçlýk dilimde öðrenci kaydettikleri sistemde görüldüðü halde, bizim okula kayýt olmak isteyenler bu bilgiden bu yýl mahrum kaldýlar. Geçen
yýl, Çorum Anadolu Öðretmen Lisesine en son kayýt olan
öðrencimiz, Türkiye genel baþarý yüzdelik dilimde 4.98'lik
dilimde, il baþarý yüzdelik sýralamasýnda ise % 5.71'lik dilimde, 432,275 ortaöðretim yerleþtirme puanýyla kayýt oldu. Veliler ve öðrenciler, Baþöðretmen Anadolu Lisesine
tercihlerini yaparken sistem üzerinde bunu görmeleri ve
bilmeleri gerekir. Veliler-öðrenciler bu yýlki tercihlerini yaparken mutlak surette bunu göz önünde bulundurmalarý
gerektiðini hatýrlatýyoruz." Haber Servisi
AK Parti Merkez Ýlçe Sancaktar
esnafýndan destek istedi
AK Parti Merkez Ýlçe Baþkaný Mustafa Köse, Türk milletinin kendisi gibi düþünen, yaþayan ve hareket eden
Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan'ý Cumhurbaþkaný seçerek Çankaya'ya çýkaracaðýný söyledi.
AK Parti Merkez Ýlçe Teþkilatý, 10 Aðustos Cumhurbaþkanlýðý seçimleriyle ilgili çalýþmalarýný sürdürüyor.
Merkez Ýlçe Baþkaný Mustafa Köse, belirledikleri program dahilinde dün de Sancaktar Caddesi ve civarýnda esnaf ziyaretlerinde bulundu. Esnaf ziyaretine Mustafa Köse'nin yaný sýra Merkez Ýlçe Baþkan Yardýmcýlarý Ayhan
Gökköy Cemevi açýldý
Gökköy Köyü'nde yaptýrýlan Cemevi'nin
açýlýþý semahlar ve türküler eþliðinde gerçekleþtirildi.
Muhtarlýk ve köy derneði öncülüðünde
vatandaþlarýn katkýsý ile yaptýrýlan Gökköy
Cemevi ve Köy Konaðý tamamlanarak hizmete açýldý. Cemevi'nin ve köy konaðýnýn açýlýþý
nedeniyle köyde bir etkinlik düzenlendi.
Etkinliðe CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas,
ADD Baþkaný Uður Demirel, CHP Milletvekili Adayý Muharrem Bozdoðan, Hacý Bektaþ
Veli Vakfý Çorum Þube Baþkaný Nurettin Aksoy, CHP Belediye Meclis Üyesi Ulaþ Yýldýrým
baþta olmak üzere çok sayýda vatandaþ katýldý.
Sunuculuðunu Muharrem Bozdoðan'ýn
yaptýðý açýlýþ tören saygý duruþunda bulunulmasý ve Ýstiklal Marþýnýn okunmasý ile baþladý. Törende konuþan Muharrem Bozdoðan,
Dernek Baþkaný Ali Ürün ve Hacý Bektaþi Veli Vakfý Çorum Þube Baþkaný Nurettin Aksoy,
cem evlerini önemine ve Alevilerin sorunlarýna iliþkin birer konuþma yaptýlar. Törende
Hacý Bektaþi Veli Vakfý Çorum Þubesinin semah ekibi de semah döndü. Daha sonra Cemevi ve köy konaðý dualar eþliðinde açýldý.
Açýlýþ kurdelesini CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas, ADD Baþkaný Uður Demirel, CHP Milletvekili Adayý Muharrem Bozdoðan, Hacý Bektaþ Veli Vakfý Çorum Þube Baþkaný Nurettin
Aksoy, CHP Belediye Meclis Üyesi Ulaþ Yýldýrým ve köylüler birlikte kestiler.
Tören bitimini sonrasý misafirlere yemek
ikramýnda bulunuldu. Okul bahçesinde yapýlan þenliðin peþinden akþamda yeni cem
evinde birlik cemi yapýldý.
Gökköy Cemevi ve köy konaðý açýlýþýnda
konuþan Muharrem Bozdoðan, alevilerin bin
yýldýr Anadolu da zor þartlar altýnda olsa ibadetlerini, gelenek ve göreneklerini yaþatmaya
çalýþtýklarýný belirterek Alevilerin üzerindeki
baskýlarýn son bulmasýný istedi. Alevilerin
hiçbir devlet katkýsý olmadan kendi ibadet
hanelerini kendi çabalarý ile inþa ettiklerini
kaydeden Bozdoðan, "Þimdi burada büyük
bir imece dayanýþmasý ile yapýmý tamamlanan
Cemevi ve köy konaðýnýn açýlýþýný yapýyoruz.
Aleviler bin yýldýr bu topraklarda kardeþlik,
barýþ ve huzur olsun diye çaba gösterdi. Ama
ne yazýk ki birçok dönemde olduðu gibi þuanda ülkeyi yöneten zihniyet alevilerin sorunlarýný görmezden geliyor. Sorun çözmesi gerekenler sorunlarý daha da çoðaltýyor. Ama
özünde hep sevgi ve hoþgörü barýndýran aleviler kendi içerisinde saðladýklarý dayanýþma
sayesinde sorunlarýný kendileri çözüyor" dedi. Gökköy köyü cem evi ve köy konaðýnýn
açýlýþýnda konuþan Gökköy Yardýnlaþma ve
Dayanýþma Derneði Baþkaný Ali Ürün ise,
tüm emeði geçenlere teþekkür etti.
Büyük bir dayanýþma örneði ile köylerinde
cem evi ve köy konaðý yaptýklarýný kaydeden
Ürün, "Cemevimizin ve muhtarlýk binasýnýn
yapýmý için bana ve arkadaþlarýma güvendiniz, itimat ettiniz, istediðimiz maddi ve manevi desteðinizi esirgemediniz.Türkiye ve Avrupa'da ki köylülerimiz ve dernek yöneticilerimiz hiç bir zaman yardýmlarýný esirgemedi.
Bu nedenle ortaya güzel bir çalýþma çýktý. Köyümüze Cemevi ve köy konaðý binasýnýn yapýlýp bitirilmesinin mutluluðunu hep birlikte
yaþýyoruz. Emeði geçen tüm canlarýmýza sonsuz teþekkür ediyorum" þeklinde kaydetti.
Bahadýr YÜCEL
Boyraz, Feridun Batan, yönetim kurulu üyeleri Cemal Býyýk, Mehmet Eren, Mustafa Külcü ile birlikte Belediye
Meclis üyeleri Mehmet Döngel ve Ýsmail Tekçam katýldý.
Cumhura, reisini seçme hakkýnýn Recep Tayyip Erdoðan ve AK Parti tarafýndan saðlandýðýný belirten Merkez
Ýlçe Baþkaný Mustafa Köse, 10 Aðustos günü de milletin
kendisi gibi düþünen, yaþayan ve hareket eden Recep Tayyip Erdoðan'ý Cumhurbaþkaný olarak seçeceðine inandýðýný söyledi.
Yýlmaz MERT
Bahar Caddesi'ne asfalt
Çorum Belediyesi asfalt ekipleri asfalt serimine devam ediyor. Bahçelievler Mahallesi Bahar Caddesi, Bahar
20. Sokak ile Bahar 1. Cadde arasýndaki 280 metre uzunluðundaki yola yaklaþýk 1.000 ton asfalt serimi yapýlýyor.
Ekiplerin aralýksýz çalýþtýðý bölgenin alt yapýsý daha önce
Belediye tarafýndan tamamlanmýþtý. Kanalizasyon, içme
suyu ve parsel baðlantýlarý yapýlan sokakta YEDAÞ ve
Telekom'un da çalýþmalarýný tamamlamasýyla asfalt çalýþmalarýna baþladý.
Belediye ekipleri Bahçelievler Mahallesi Bahar Caddesi'nin baðlantý yollarýna ise 750 ton asfalt serimi yapacak. Mehmet Akif Ersoy Caddesi, Baðlar Bölgesi, Dumlupýnar Sokaklarý ve Bahar Sokaklarý birbirine baðlayan
Bahar Caddesi trafiði önemli oranda rahatlatmýþ olacak.
Bahar Caddesi, Dumlupýnar Sokaklar ve Bahar Sokaklara toplam 2.000 ton asfalt serimi yapýlacak ve çalýþmanýn
maliyeti de 500 bin TL'yi bulacak.
TEK
YILDIZ
2
-Panel Çit
-Dikenli Tel
-Jiletli Tel
-Bahçe Kapýlarý
6
TARLA -BAÐ-BAHÇE VE OKUL ETRAFLARINA
PANEL ÇÝT VE TEL ÖRGÜ YAPILIR
ÜRÜNLERÝMÝZ
-PVC Kaplý Tel Örgü
-Beton Direk
HABER
05 AÐUSTOS 2014 SALI
Ödeme
Kolaylýðý
Firmamýz tüm kredi
kartlarýna ödeme
kolaylýðý yapmaktadýr.
Ürün montajý için
uzman personelimiz
bulunmaktadýr.
AK-KARYA
Ücretsiz
Keþif
Firmamýz tüm
müþterilerimize hiç bir
ücret talep etmeden
ücretsiz keþif hizmeti
veriyor. Bir telefon kadar yakýnýz.
TEL ÖRGÜ & BETON DÝREK
www.akkaryatel.com
Ak-Karya Tel Sanayi Ticaret Ltd.Þti ÇORUM
Adres:
Tel: 0364 202 04 04 - Gsm: 0531 993 43 34 - Gsm: 0532 404 45 97 - Gsm: 0546 796 96 97
Mail [email protected]
Küçük Sanayi
25 Cadde No:78
ÇORUM
KARASÝNEK
Mimar Sinan 11. Caddenin
asfaltý yenilenecek
Çorum Belediyesi, Mimar Sinan 11.Cadde'de asfalt yenileme çalýþmasý yapýyor.
Küçük Sanayi Sitesi'ne giden önemli ulaþým yollarýndan olan
Mimar Sinan 11. Caddenin açýlmasýyla birlikte trafik akýþýnda önemli rahatlama olduðunu söyleyen Belediye Baþkan Yardýmcýsý Alper Zahir,
1.800 metre uzunluðunda, 25 metre geniþliðindeki caddenin yeniden asfaltlanacaðýný dile getirdi.
Çorum Belediyesi'nin 2009-2014 yýllarý arasýnda yol yapým ve asfaltlama çalýþmalarýný büyük bir baþarýyla gerçekleþtirdiðini vurgulayan Zahir,
"Çorum Belediyesi olarak þehrin her tarafýnda ekiplerimiz yoðun çalýþma
temposu içerisinde asfalt çalýþmalarýný sürdürüyor. Bazý bölgelerde sýfýr
asfalt çalýþmasý yapýlýrken yýpranan yollarda da yama çalýþmalarýmýz devam ediyor. Mimar Sinan 11. Caddedeki asfalt çalýþmalarýmýzý kýsa sürede tamamlayacaðýz" dedi.
Haber Servisi
Kuzahlatlýlar
þenlikte buluþtu
Ýskilip'in Sarýkavak Köyü Kuzahlat Mahallesi Sosyal Kültürel Yardýmlaþma ve Güzelleþtirme Derneði Yayla Þenliði düzenledi.
Þenliðe Kaymakam Þuayip Gürsoy, AK
Parti Ýlçe Baþkaný Ali Koçkaya, Ýskilip Emniyet
Müdürü Cihan Ercan, Ýl Genel Meclisi üyeleri Üzeyir Esenkaya, Yusuf Kaya ve çok sayýda
davetli katýldý.
Dernek Baþkaný Lütfi Karaca yaptýðý açýlýþ
konuþmasýnda, "Dernekler sivil toplum kuruluþlarýnýn ilk basamaðýdýr. Birlikteliði, dayanýþmayý, yardýmlaþmayý, kültürel varlýklarý ortaya çýkarýp yaþatma ve geliþtirmeyi amaçlarlar. Üyeler ve hemþeriler arasý iletiþim kurulmasýný saðlar. Derneðimiz bu kapsamda 1997
yýlýnda Kuzahlat köylüleri tarafýndan birlik,
beraberlik, dayanýþma, örf, adet,
gelenek, göreneklerimizi yaþatmak ve gelecek nesillere aktarmak adýna Ýstanbul'un Fatih ilçesinde kurulmuþtur. Geçen yýl
yapmýþ olduðumuz þenlik ve
okutmuþ olduðumuz mevlidi þeriften dolayý hemþerilerimizin dualarýný ve takdirlerini aldýk. Güzel
þeyler yapmak, güzel þeylere vesile olmak ve insanlarýn gönlünde
yer tutmak, iþte esas baþarý budur.
Yani þu gök kubbe de hoþ bir seda býrakabiliyorsak, her ne makam ve mevkide olursak,
hangi sýfatla toplum içinde yer alýyorsak alalým hayra vesile olmak kadar güzel bir þey
yoktur. Bu birlik ve beraberlik anlayýþý içerisinde çalýþmalarýna devam eden derneðimiz
sizleri bu sene de bu güzel yaylada toplamayý
baþarmýþtýr.Bizim için en büyük mutluluk budur" dedi.
Kaymakam Þuayip Gürsoy da yaptýðý konuþmada organizasyonda emeði geçen herkese teþekkür etti.
Konuþmalarýn ardýndan Mevlid-i Þerif
okundu. Her yýl geleneksel olarak yapýlan bu
mevlidin ardýndan misafirlere yemek ikram
edildi. Haber Servisi
Osmancýk Devlet
Hastanesi çevresine
yeni yol
Osmancýk Belediyesi tarafýndan devlet hastanesi çevresinde yeni yol açýldý.
Geçtiðimiz günlerde Osmancýk Devlet Hastanesi çevresinde incelemelerde bulunan Saðlýk
Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas, hastanenin arka
tarafýnda yeni bir yol açýlmasýný istemiþti.
Kafkas'ýn talebi üzerine Osmancýk Devlet
Hastanesinin saðýnda ve solunda bulunan iki
caddeyi birleþtiren yeni bir yol açýldý.
Yol çalýþmalarýný yerinde inceleyen Belediye
Baþkaný Hamza Karataþ, "Saðlýk Bakan Yardýmcýmýz Sayýn Agah Kafkas ilçemizi ziyaretinde
hastanenin arkasýndaki yolun açýlmasýný talep
etmiþti. Ýmar planýnda mevcut olan ancak daha
önce açýlmamýþ olan yol için hemen çalýþmalara
baþladýk. Hastane bahçesine paralel bir þekilde
12 metre geniþliðinde yaklaþýk 750 metrelik bir
yol açýldý. Bu yola da mahalle yollarýndan ek
baðlantýlar yapýldý" dedi.
Deðerli Çorumlular,
Sizlere hep Çorum
Vakfýnýn çalýþmalarý hakkýnda bilgiler vermeye ve
Çorum un tanýtýmý için
bazý adýmlara öncülük etmeye çalýþtým.
Bu sefer Çorum'a geldiðim günlerde ilimizin
çok önemli bir sorunu olduðunu fark ettim ve bu
Alper BÝLAN
konuya dikkat çekmek
istedim.
Çorum'da farklý nedenlerden dolayý karasinek popülasyonunun çok arttýðýna , evinizde, balkonunuzda,
mesire yerlerinde ve lokantalarda otururken bu sorunun rahatsýz edici bir seviye ye ulaþmýþ olduðuna bizzat þahit oldum.
Karasinekler insan saðlýðýna direkt olarak etki etmese de dolaylý yollar aracýlýðý ile çok farklý zararlar
vermektedirler. Bu zararlýlarýn beslenme þemalarý, yaþam alanlarý çok farklýlýk gösterdiðinden, taþýdýklarý
bulaþýcý hastalýklar ve virüslerde farklýlýk göstermektedir.
Karasinekler mikroplarýný evlerimiz de gýdalar
baþta olmak üzere geliþi güzel býrakýrlar. Karasinekler yaþam alanýmýza her beþ dakika da bir dýþký býrakýrlar ve mikroplar bu dýþkýlar aracýlýðý ile yaþam alanlarýmýzda hayat bulurlar. Karasinekler aracýlýðý ile insanlara dizanteri, kolera, hepatit, verem mikroplarý
bulaþmaktadýr. Ayrýca çocuk felci, menenjit ve bir çok
gýda zehirlenmesi vakalarýnda da karasinek kaynaklý
olduðu görülmüþtür. Bunun dýþýnda bazý alerjilere de
neden olurlar.
Ýþte bu sebeplerden dolayý bu sorun kesinlikle hafife alýnmamalýdýr. Ayrýca kara sinek pisliðin bir göstergesidir. Tam bir þeyler yemek için ailenizle dostlarýnýzla masaya oturuyorsunuz kara sinekler yediðiniz
lokmaya musallat oluyor. Nereye konmuþ olduðunu
bilmediðiniz bu hayvanlar çocuklarýnýzýn yediði gýdalar üzerinde geziyor.
Temiz kent imajlý ilimizin bu sorundan kurtulmasý için, ilgili bütün kurumlarýn ve halkýmýzýn iþbirliði
içerisinde bu sorunla mücadele etmesi gerekir.
Bu konuda çöplerin mutlaka kapalý kalýn poþetler
içerisinde ve gece belirli saatlerde atýlmasý, günlük
olarak kapalý çöp bidonlarýndan alýnarak toplanmasý,
kesinlikle açýk alanlara çöp dökülmesinin engellenmesi, sineklerin üreyebilecekleri yerlerin geceleri ilaçlanmasý,tavuk çiftliklerinin atýk gübrelerinin ortada
býrakýlmamasý insanlarýn yaþam alanlarý içerisinde kalan hayvan barýnaklarýnýn ve çiftliklerin þehir dýþýna
taþýnmasý ve mutlaka ilaçla mücadele yapýlmasý gerekir.Halkýmýzýn da karasinekle mücadelede, ilgili kurumlara gerekli desteði vermesi gerekmektedir. Eðer
halk konunun önemini bilmiyorsa çeþitli eðitimlerle
bilinçlendirilebilir. Bu sorunu önemsemezsek, bir çok
çocuk ve yetiþkin yukarda bahsettiðim hastalýklara
yakalanabilir hatta yaþamýný kaybedebilir. Ayrýca Ýlimizin yýllardýr bahse konu olan temiz kent imajý da
ciddi þekilde bozulabilir. Saygýlarýmla.
TEK
YILDIZ
2
05 AÐUSTOS 2014 SALI
HABER
7
Ýki köyün ismi deðiþti
Yaban domuzlarý ekili
arazilere zarar veriyor
Haydar Erdem
CHP Mecitözü Ýl Genel Meclisi üyesi
Haydar Erdem, yaban domuzuyla mücadele konusunda verdiði çabayý büyük bir
kararlýlýkla sürdürüyor.
Haydar Erdem, dün yapýlan il genel meclisi toplantýsýnda da gündem dýþý söz alarak
yaban domuzlarýnýn ekili alanlara verdiði zararlara karþý etkin mücadele çaðrýsýnda bulundu. Yaban domuzlarýnýn ekili alanlara verdiði
zararlarý görsel olarak kamuoyuna aktarabilmek amacýyla yaban domuzlarýnýn tahrip ettiði ayçiçeði tarlasýndan getirdiði ayçiçeði kafalarýný il genel meclisi üyelerine gösteren Haydar Erdem, üreticilerin korkulu rüyasý olan
yaban domuzuyla mücadelede olumlu bir netice alýncaya kadar bu iþin peþini býrakmayacaðý konusundaki kararlýlýðýný bir kez daha
gözler önüne serdi.
Ýl Genel Meclisi üyesi olarak yaklaþýk 5 yýldýr yaban domuzuyla mücadele konusunda
yazýlý yada sözlü önerge teklifleri vererek konuyu gündeme getirmeye çalýþtýðýný vurgula-
yan Haydar Erdem, yeni dönem meclisinin ilk
toplantýsýnda da yaban domuzlarýyla mücadele konusunda önerge verdiðini hatýrlattý.
Tarým ve Hayvancýlýk Komisyonu olarak Ýl Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürlüðüne gittiklerinde "15-20 bin TL ödenek aktarýrsanýz
bu iþi çözeriz", Çevre ve Orman Müdürlüðüne gittiklerinde ise "yaban domuzuyla mücadele etmek, doðal hayatý olumsuz etkiler"
þeklinde yanýtlar aldýklarýný hatýrlatan Haydar
Erdem, "Madem yaban domuzuyla
mücadele doðal dengeyi bozuyor, o halde
sineklerde Allah'ýn yarattýðý birer canlýdýr. O
halde sineklere karþý neden mücadele yapýlýyor. Sineklerin yok edilmesi de doðal hayatý
olumsuz yönde etkilemez mi?" diye sordu.
Konuþmasý sýrasýnda yaban domuzlarýnýn
zarar verdiði bir ayçiçeði tarlasýndan getirdiði
ayçiçeði kafalarýna Ýl Genel Meclisi üyelerine
getirerek, bayan domuzlarýnýn ekili alanlara
verdiði ciddi zararlarý göstermeye çalýþan
Haydar Erdem, çiftçinin binbir güçlükle ekip
yetiþtirdiði ekili alanlarýn yaban domuzlarýnýn
ciddi
tehdidi altýnda olduðunu kaydetti.
Erdem, "Yaban domuzuna karþý tedbir
alýnmazsa üretici, çiftçi ne yapacak. Yaban
domuzuna bir çözüm bulunmasýný özellikle
ve özellikle istiyorum" þeklinde konuþtu.
Toplantýya baþkanlýk eden Ýl Genel Meclisi Baþkaný Halil Ýbrahim Kaya ise, Ýl Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürü Erkan Eflaz Ermiþ'i müdürlüðünün çalýþmalarýyla ilgili bir
sunum yapmak üzere yarýn (bugün) için Meclis'e davet ettiklerini belirterek, bu toplantýda
yaban domuzuyla mücadele konusunda yapýlmasý gerekenlerin de enine boyuna tartýþýlacaðýný kaydetti. Kubilay Kaan YÜCEL
Çorum merkeze baðlý Yeni Karadona Köyü ile
Sungurlu ilçesine baðlý Tatlýsu köylerinin isim
deðiþikliði talebi Ýl Genel Meclisi tarafýndan da
onaylandý.
Ýl Ýdare Kurulu'nda görüþülerek oy birliðiyle
kabul edilen söz konusu köylere ait isim deðiþikliði talebi Ýl Genel Meclisi'nce de uygun bulundu.
Ýl Genel Meclisi, bir aylýk tatilin ardýndan dün
gerçekleþtirilen aðustos ayý toplantýsý ile
mesaiye baþladý. Ýl Genel Meclisi Baþkaný Halil
Ýbrahim Kaya baþkanlýðýnda düzenlenen toplantýda, 10 gündem maddesi ele alýndý. Toplantýda
Çorum merkeze baðlý Yeni Karadona Köyü ile
Sungurlu ilçesine baðlý Tatlýsu köylerinin isimlerinin deðiþtirilmesini içeren Ýl Ýdare Kurulu
kararý görüþülerek kabul edildi. Yapýlan görüþme
sonucunda Yeni Karadon Köyü'nün isminin
'Koparan', Tatlýsu köyünün isminin ise 'Tirkeþ'
olarak deðiþtirilmesine oy birliði ile karar verildi.
Yapýlan isim deðiþiklikleri Ýçiþleri Bakanlýðýnýn
onayý sonucunda kesinlik kazanacak.
Kubilay Kaan YÜCEL
Köylerde de sinekle
mücadele edilmeli
Mehmet Yücel
AK Parti Osmancýk Ýl Genel
Meclisi üyesi Mehmet Yücel, köylerde de sinekle mücadele çalýþmasý
yapýlmasýný istedi.
Ýl Genel Meclisi Baþkaný Halil
Ýbrahim Kaya baþkanlýðýnda dün
yapýlan Ýl Genel Meclisi Toplantýsýnda gündem dýþý söz alan AK Parti Osmancýk Ýl Genel Meclisi Üyesi
Mehmet Yücel, özellikle bu yýl havalarýn sýcak gitmesinin köylerde de
karasinek sorununu gündeme getirdiðini belirterek, konuyla ilgili ola-
rak Çorum merkez ve ilçelerde
olduðu gibi köylerde de ilaçlama çalýþmasý yapýlmasýný talep
etti.
Önerge teklifi üzerine söz
alan AK Parti Ýskilip Ýl Genel
Meclisi Üyesi Yusuf Kaya da
özellikle Cumhurbaþkanlýðý seçim çalýþmalarý kapsamýnda gittikleri köylerde, köylülerden sinek konusunda yoðun talep
ve eleþtiri aldýklarýný
belirterek, özellikle
kýrsal bölgelerde karasinek konusunun
önemli bir sorun olduðunu belirterek,
Mehmet
Yücel'in
önergesine
destek
verdi.
Ýl Genel Meclisi
Baþkaný Halil Ýbrahim Kaya, Ýl Gýda
Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürü Erkan Eflaz Ermiþ'in müdürlüðünün
çalýþmalarý hakkýnda bilgilendirmek
üzere yarýn (bugün) il genel meclisi
toplantýsýna katýlacaðýný belirterek,
sonunun bu toplantýda yeniden
gündeme getirilerek, çözüm yolu
aranmasýný talep etti.
Kubilay Kaan YÜCEL
Ayvalý ve Hacýbey
yerleþik alanlarýna onay
Eti Sürücü Kursu yeni yerinde
Yýllardýr Askerlik Þubesi civarýnda faaliyet gösteren Özel Eti Sürücü Kursu, yeni adresinde hizmetine kaldýðý yerden devam
ediyor.
Özel Eti Sürücü Kursu'nun yeni yeri için
dün açýlýþ töreni düzenlendi. Açýlýþa Milli
Eðitim Þube Müdürü Ahmet Karaman, Milli
Eðitim Müdür Yardýmcýsý Yahya Çoban, Nüfus Müdürü Aziz Önal, Çorum'un tanýnmýþ
simalarýndan Ýlyas Damar ve çok sayýda davetli katýldý.
Kadir Þahin'in sahibi olduðu Özel Eti Sürücü Kursu'nun açýlýþ kurdelesini ise Milli Eðitim Þube Müdürü Ahmet Karaman, Milli Eðitim Müdür Yardýmcýsý Yahya Çoban ve Nüfus Müdürü Aziz Önal birlikte kesti.
Açýlýþýn ardýndan kursu gezen protokol üyeleri, kursun yeni yerleþkesi
hakkýnda Kadir Þahin'den bilgiler aldý.
Ýl Genel Meclisi'nde, Çorum merkeze baðlý 2 köye ait yerleþik
alan ve civar tespiti
konusunda yapýlan çalýþma daha kabul edildi. Ýl Genel
Meclisi Baþkaný Halil Ýbrahim Kaya baþkanlýðýnda dün yapýlan Ýl
Genel Meclisi Toplantýsýnda Çorum merkeze baðlý Ayvalý ve
Hacýbey köylerine ait yerleþik alan ve civar sýnýr tespiti hakkýnda
3194 sayýlý Ýmar Kanunu'nun 27. Maddesinde uyarýnca Ýmar ve
Bayýndýrlýk Komisyonu tarafýndan hazýrlanan raporlar üyelerin
bilgisine sunuldu.
Ýmar ve Bayýndýrlýk Komisyonu Baþkaný Erhan Akar, tarafýndan tek tek okunan Ayvalý ve Hacýbey köyüne ait yerleþik alan ve
civarý sýnýr tespiti ile ilgili raporlar oy birliðiyle kabul edildi.
Kubilay Kaan YÜCEL
2005 yýlýnda Askerlik Þubesi civarýnda kurulan ve yaklaþýk 9 yýldýr ayný adreste faaliyetini sürdüren Özel Eti Sürücü Kursu, Yavruturna Mahallesi Cengiz
Topel Caddesi No: 7/A adresinde faaliyetlerine kaldýðý devam ederken, Çorum'un da en büyük sürücü kursu olma
hedefini sürdürüyor.
Mimar Sinan Mahallesi'nde de bir
þubesi bulunan Özel Eti Sürücü Kursu'nun yeni yeri 270 metrekare kapalý
alandan oluþurken, 17 personel ve 11 araçla Çorumlu vatandaþlara A1,
A2, B, H ve E sürücü belgesi ile özel direksiyon eðitimlerini baþarýyla veriyor.
Oldukça geniþ bir alana ve 3 dersliðe sahip olan Özel Eti Sürücü Kursu'nun açýlýþýnýn ardýndan ise davetlilere çeþitli ikramlarda bulunuldu
Kamu Sen'den Tarancý'ya ziyaret
Türkiye Kamu Sen Ýl Temsilcisi Fatih Gök, Ýl Emniyet
Müdürü Salih Erkan Tarancý'ya nezaket ziyaretinde
bulundu. Emniyet Müdürü Erkan Tarancý'nýn makamýnda gerçekleþtirilen ziyarete Türk Büro Sen Þube Baþkaný
Sami Çam ile Türkiye Kamu Sen Çorum þubesi yöneticileri katýldý. Ziyarette Kamu Sen Ýl Baþkaný Fatih Gök,
sendika hakkýnda bilgiler verdi. Emniyet Müdürü Erkan
Tarancý ise, ziyaretten dolayý teþekkür etti.
Bahadýr YÜCEL
TEK
2
YILDIZ
05 AÐUSTOS 2014 SALI
YAÞAM
8
Pis havuz sularý, dýþ kulak
Ýltihabýna neden oluyor
Nasreddin Böyle Atar
Kasabanýn eþrafý ok
atmaya giderken Nasreddin
Hoca'yý da yanlarýna almýþlar.
Sýrasýyla herkes hedefe ok
atmýþ. Kimi isabet ettirmiþ,
kimi ettirememiþ. Sýra
Hoca'ya gelince
- Haydi Hoca seni de
görelim, demiþler.
Hoca fýrlatmýþ, ok hedefin
çok uzaðýna düþmüþ.
- Ýþte, demiþ Hoca,
Sekban baþý böyle atar.
Ýkinci ok da hedefi
vurmamýþ.
Hoca bu kez de:
- Bizim Subaþý da
böyle atar, demiþ.
Üçüncü ok hedefe tam isabet edince göðsünü kabartýp
arkadaþlarýna dönüp eklemiþ:
- Ýþte Nasreddin de böyle
atar.
Kelime Avý
Günün Sudoku Bulmacasý
Kelime Avý
bulmacasýnýn çözümü
Yaz aylarýnýn gelmesiyle birlikte
tatilcileri havuz konusunda uyaran
uzmanlar, pis havuz suyunun dýþ
kulak iltihabýna neden olduðunu belirtiyor. Uzmanlar, temiz havuza girilmesi ve kulaklarýn ýslak kalmamasýný
öneriyor.
Kulak Burun Boðaz ve Baþ Boyun
Cerrrahi Uzmaný Op.Dr. Bahadýr
Baykal, pis havuz suyunun dýþ kulak
iltihabýna (yüzücü kulaðý) neden
olduðunu belirterek çeþitli önerilerde
bulundu. Op. Dr. Bahadýr Baykal,
"Havuza ve denize girilen yaz aylarýnda kulak saðlýðýna daha fazla özen
gösterilmelidir. Özellikle kirli havuzlar
dýþ kulak yolu iltihabýna yani 'yüzücü
kulaðýna' neden olabiliyor." dedi.
Kulakta en sýk görülen problemlerin baþýnda kulaða su kaçýrýlmasýnýn
geldiðini söyleyen Baykal, "Kulaða su
kaçmasý ile ortaya bazý sorunlar çýkabilir. Dýþ kulak yolunda bulunan salgý,
soyulan kulak derisi ve dökülen kulak
kýllarý ile birlikte 'buþon' denen sert bir
týkaç oluþturur. Halk arasýnda kulak
kiri diye bilinen bu týkaç suyu emerek
sünger gibi þiþer ve kiþinin kulaðýnýn
aniden týkanmasýna sebep olur. Tatile
gitmeden önce bir mutlaka kulak
burun boðaz, uzmanýna baþvurmakta
ve buþonun temizlenmesinde fayda
var." ifadelerini kullandý.
Kulaklarýn temizlenmesinin herhangi bir sakýncasý olmadýðýný kaydeden Baykal, "Dýþ kulak yolunun ortamý
hafif asidiktir, bu asit ortam, bakteriler
ve mantarlar gibi zararlý mikroplara
karþý koruyucu bir bariyer oluþturur.
Kulakta bulunan salgý bezleri tarafýndan üretilen serumen örtüsü de aslýnda kulak için faydalýdýr. Bazen duymayý ve kulaðýn hava almasýný
engelleyecek þekilde fazla miktarda
biriken serumen buþon hekim tarafýndan temizlenebilir ve herhangi bir
sakýncasý yoktur. Temizleme iþleminin
alýþkanlýk yapabileceði sanýlýyor. Fakat
sanýldýðýnýn aksine bu iþlem kulakta
alýþkanlýk yapmaz." þeklinde konuþtu.
Baykal sözlerine þöyle devam etti:
"Kulaðý temizleme çubuklarý ile sýk sýk
karýþtýrmak yanlýþ bir davranýþtýr.
Çünkü kulaðý sýk karýþtýrmak oradaki
sinir uçlarýný uyarýr ve daha çok salgý
üretilmesine sebep olur. Çok salgý üretimi de kulaklardaki serumenin geriye
doðru itilip kulak zarýna yapýþmasýna
neden olabilir. Bu durumda kulak
aðrýsý veya týkanmaya yol açabilir.
Ayrýca bu þekilde dýþ kulak yolunu
kaþýmak, nörodermatit denen ve sinir
uçlarýnýn uyarýlmasýndan kaynaklanan
kulak kaþýntýsýna neden olabilir.
Kaþýmak kaþýntýyý tetikler, buda daha
çok kaþýmak ve dýþ kulak yolu
derisinde yaralar oluþturarak iltihap
kapmasýna sebep olabilir."
Kulakta mevcut olan iltihabýn bazý
belirtilerle kendini göstereceðini
aktaran Baykal, "Kulak deliðinin
hemen önündeki kýkýrdaða dokunamýyorsanýz ve hassasiyet, aðrý mevcut ise dýþ kulakta enfeksiyon var
demektir. Bu þikayetlerin yanýnda kötü
kokulu akýntýlar da baþlamýþsa acilen
KBB doktoruna baþvurmanýzda fayda
var." diye konuþtu.
DIÞ KULAK ÝLTÝHABI EN
SIK YAZIN GÖRÜLÜR
Dýþ kulak iltihabýnýn yaz ayrýlarýnda
daha sýk görüldüðünü söyleyen
Baykal, "Yaz aylarýnda insanlar serinlemek ihtiyacý duyarlar. Yaz aylarýnda
havuz veya denize girilmesiyle de dýþ
kulak yoluna dolan sular dýþ kulak
yolu iltihaplarýna neden olur. Hatta en
büyük nedenidir diyebiliriz. Eðer
yeterince temiz olmayan sularda yüzerseniz,dýþ kulak yolu iltihabýna hazýrlýklý olmalýsýnýz. Zaten dýþ kulak yolu
iltihabý, daha çok yüzme sonrasý
görüldüðünden 'yüzücü kulaðý' diye
adlandýrýlýr. Dýþ kulak yolunda bulunan psödomonas adlý bakteri nemli ve
sýcak ortamlarda üremeyi sever. Kulak
kaþýntýsýna, yeþil renkli kötü kokulu
akýntýya ve bunlarla birlikte aðrýya
neden olabilir. Mantar oluþumunu
tetikleyen faktörlerin arasýnda ýslak ve
nemli býrakýlmýþ kulak yolu da vardýr.
Bu durumda da kaþýntý,aðrý ve týkanýklýk meydana gelebilir." dedi.
ÝÞÝTME CÝHAZI KULLANALAR,
CÝHAZIN HÝJYENÝNE
DÝKKAT ETMELÝ
Denize veya havuza giren kiþiler
iþitme cihazý ve kulaklýk kullanýyorsa
cihazýn hijyenine dikkat etmeliler
diyen Baykal, "Kulak havalanmasýný
saðlamak için arada cihazý çýkarmalýlar. Düzenli olarak kulak bakýmýný
yaptýrmalýlar ve kulakta iltihap söz
konusuysa tedavilerinin sonuna kadar
cihazlarýný kullanmamalarý gerekir."
diye konuþtu.(CÝHAN)
22:35
Dizi
Çýraðan Baskýný
Yýl 1878... Osmanlý Rus savaþý Ruslarýn
zaferiyle sonuçlanmýþ, Ruslar Yeþilköy’e
kadar ilerlemiþtir. Tahta yeni geçen padiþah
Abdülhamit Han bir taraftan savaþýn
sonuçlarýný en az hasarla atlatmaya
çalýþýrken diðer taraftan da kendisini tahtan
indirmeye çalýþan iç ve dýþ güçlerle
mücadele halindedir. Abdülhamit Han’ý
tahttan indirip yerine sabýk padiþah V.
Murat’ý geçirmek isteyen oluþum harekete
geçer. Bu oluþumda Ýngilizler, Jön Türkler,
Masonlar bir aradadýr.
22:00
Dizi
Muhteþem Yüzyýl
Sultan Süleyman karþýsýnda Alex’i bulmayý
beklerken, Mahidevran’la karþýlaþýr. Alex
saray personeli tarafýndan son anda durdurulur. Yaþanan bu karýþýklýðýn sorumluluðu Ýbrahim’e kalýr. Sultan Süleyman,
Ýbrahim’i sert bir þekilde fýrçalar.
Yaþananlardan sorumluluk hisseden Valide
Sultan, Sultan Süleyman ile konuþmaya
karar verir. Ama beklemediði bir tepki ile
karþýlaþýr. Süleyman bir elçi aracýlýðýyla
Macar Kralý Layos’a hedeflerini anlatan bir
mektup gönderir.
20:00
Sudoku
bulmacasýnýn çözümü
Sinema
SPARTACUS
Romalý bir gladyatör okulunun sahibi
tarafýndan satýn alýnan köle Spartacus
burada zorlu bir gladyatör eðitimini
baþarýyla tamamlar ve zamanla, kölelerin
özgürlük mücadelesinde lider haline gelir.
Artýk Roma'nýn çürümüþ düzenine karþý
baþkaldýrý zamaný gelmiþtir.
DONDURMALI
KREP
I. Murad
1362'de Orhan Bey ölünce,
kendisi Rumeli'de bir muharebe
ortamýnda iken, Bursa ahilerinin
kararýyla, hükümdar ilan edilmiþ
ve Bursa'ya çaðrýlmýþtýr.Murad
Bey tahtýna geçtikten hemen
sonra Aþýkpaþazade'nin deyiþiyle
kendi
vilayetinden
ve
Karesi'den eyi leþker cem edip
hemen Rumeli'ye dönme
hazýrlýðý yapmaya baþlamýþtýr.
Fakat komþu devletler ve diðer
düþmanlar bu hükümdar deðiþikliðinden faydalanmak için hemen
harekete geçmiþlerdir. Bizanslýlar
Çorlu, Burgaz ve Malkara'yý geri
almýþlardýr. Kýsa bir zaman önce
Osmanlýlara
katýlmýþ
olan
Ankara'nýn Ahileri þehirlerinden
Osmanlý kale muhafýzlarýný kovmuþlardýr.
Büyük
þehzade
Ýbrahim
ayaklanmýþtýr.
Bizanslýlar, anne tarafýndan VI.
Yannis Kantakuzenos'un torunu
olan ve imparator V. Yannis
Palaiologos'un kýzýyla niþanlý
olan küçük þehzade Halil'i kýþkýrtarak aðabeyinin hükümdarlýðýný
kabul
etmemesine
neden
olmuþlardýr. Karamanoðullarý da
Osmanlýlara
hücum
için
ordusunu
hazýrlamaktaydý.
Murad Bey önce deneyimli
komutanlar, ulema mensuplarý
ve diðer ileri gelenler ile bir
görüþme yapmýþ ve bu sorunlarýn
hepsine o yýl çare bulmuþtur.
Önce Ankara'ya hücum edip
kaleyi ve þehri eline geçirmiþ ve
bozguncularý elimine etmiþtir.
Sonra Sultan Höyüðü (Eskiþehir)
almýþ ve Bursa'ya dönüp biraz
daha savaþ hazýrlýðý yapýp yapamadan Karaman oðullarý üzerine
yönelmiþtir. Tarihçi Þükrullah'ýn
deyimiyleKaraman Beyi de ileri
gelip iki ordu karþýlaþtýlar...
Kargýlar kýrýldý, kýlýçlar çentik
çentik, kalkanlar paramparça
oldu. Kiþiler güz yapraðý gibi
döküldü..
Malzemeler
2 Su Bardaðý Süt
5 Kahve Fincaný Un
6 Yumurta
1 Çorba Kaþýðý
Zeytinyaðý
2 Kesme Þeker
8 Top Dondurma
Tuz
KARAMEL SOS
MALZEMESÝ
1.5 Su Bardaðý
Tozþeker
1 Limonun Suyu
1/2 kg Krema
100 gr Çikolata
Yemeðin Tarifi
Yumurtalarý çýrpma
teliyle çýrpýn. Diðer
malzemeleri de ekleyerek
çýrpmaya devam edin.
Küçük bir teflon
tavaya elde ettiðiniz
karýþýmdan yarýmþar
kepçe alarak dökün ve
tavayý sallayarak iyice
yayýlmasýný saðlayýn. Ýki
tarafý da kýzardýktan
sonra teker teker servis
tabaðýna alýn.
Karamel sos için önce
þekeri tavada kahverengi
olana kadar çevirin.
Limon suyunu þekerin
üzerine döküp kremayý
ekleyin. Çikolatayý sos
kývamýnda eritin.
Kreplerin ortasýna 2
top dondurma koyarak
rulo þeklinde sarýp servis
tabaðýna alýn. Üzerlerine
birer kaþýk karamel ve
çikolata sos dökerek
servis yapýn.
Duydum ki kapýma gelmiþ, tokmak olmadýðý için
Kapýya vurmadan geri dönmüþsün.
Bilmez misin, kalp kapýsýnýn tokmaða ihtiyacý yoktur;
O ancak içeriden açýlýr...
(Hz. Mevlana)
02:50 Pinokyo
05:50 Aþk Bir Hayal
08:40 Adanalý
10.15 Karadayý
13.00 Kýzlar ve Annleri
15.00 Diðer Yarým
17:00 Alemin Kýralý
18:10 Hawaii Five
18:55 Ana Haber
20:00 Spartakus
Sinema
23:00 Þoray Uzun’la
7’de 7
08:00Ýnadým Ýnat
09:30 Sürtük
11:30Aliye
12:55Hazine
14:50 Hz. Yusuf
15:50 Benden Sevdalý mýsýn
17:50 Ana Haber
18:45 Hayat Dediðin
Yerli Dizi
19:45 Üç Silahþörler
21:30 Haber Saati
22:40 Kýlýbýk
Türk Sinema
04:30 Ender Saraç ile
Saðlýklý Günler
06:30 Cennet Mahallesi
07:30 Ayý Kardeþler
08:00 Pepee
10:00 Kezban
12:00 Ender Saraç Ýle
Saðlýklý Günler
14:00 Dila Haným
16:30 Fatih Harbiye
19:00 Ana Haber
20:00 Güldür Güldür
22:00 Muhteþem Yüzyýl
09.00 Doktorum
11.00 Magazin D
12.15 Gün Arasý
12.30 Kaynana Gelin
Seda'ya Gelin
14:00 Ben Bilmem
Eþim Bilir
16:45 Arka Sokaklar
Yerli Dizi
18:50 Koca Kafalar
19:00 Ana Haber
20:00 Çarkýfelek
21:45 Güllerin Savaþý
07:00 Sabah Haber
08:15 Ýþimi Seviyorum
08:30 Böyle Bitmesin
10:35 Beni Böyle Sev
13:00 Haber
13:25 Küçük Hanýmefendi
15:10 Aileler Yarýþýyor
16:55 Zengin Kýz
Fakir Oðlan
19:00 Ana Haber Bülteni
19:55 Kýzýlelma
21:55 Reis-i Cumhur
22:35 Çýraðan Baskýný
05:00 Belgesel
06.00 Merhaba Yenigün
07.35 Tv Filmi
08.30 Saðlýcakla
10.10 Tv Filmi
13.00 Tv Filmi
14.20 Yeþil Elma
16.15 Beþinci Boyut
18.00 Ana Haber Bülteni
19:10 Küçük Gelin
Yerli Dizi
20:45 Þefkat Tepe
23:00 Maceracý
TEK
YILDIZ
2
05 AÐUSTOS 2014 SALI
HABER
9
Remzi Torun MHP'den istifa etti
Ahmet Saatçi
mazbatasýný aldý
kýn artmasý bizlere duyulan güven ve
inancýn devam ettiðini tescillemiþtir"
þeklinde kaydetti.
Sonuçta kazananýn Saðlýk-Sen olduðunu belirten Saatçi, "Kaybedeni
olmayan bu seçimin galibi SaðlýkSen'dir. Her zaman ifade ettiðimiz gibi, bizler hiçbir zaman kaostan, kargaþadan ve kavgadan yana olmadýk, olmayacaðýz. Bizler sadece bizlere oy
veren delegelerin yönetimi deðil, tüm
delegelerin ve üyelerin yönetimiyiz.
Seçim geride kalmýþtýr. Bizler herkesi
kucaklayacaðýz. Üyelerimizin ve delegelerimizin demokratik tercihlerine
Geçtiðimiz hafta yapýlan genel kurul hep saygý duyduk, duymaya devam edeceðiz.
toplantýsýnda Saðlýk-Sen Çorum Þube Oy verene kapýmýzýn açýk, oy vermeyene kabaþkanlýðýna yeniden seçilen Ahmet pýmýzýn kapalý olmasý asla sözkonusu olmaSaatçi mazbatasýný aldý. Ýki adayýn baþkanlýk yacaktýr. Hiç kimse öteki olarak görülmeyeiçin yarýþtýðý kongrede mevcut baþkan Ahmet cektir" ifadelerini kullandý.
Saatçi, güven tazeleyerek yeniden sendika
Saatçi sözlerini þu ifadelerle tamamladý:
baþkaný olmuþtu.
"4,5 yýllýk iktidar dönemimize kýsaca göz
Ahmet Saatçi baþkanlýðýndaki sendika yö- attýðýmýzda, sendikamýzý aldýðýmýz noktadan
netimi Ayhaným Tümtürk, Eray Bayrak, Rüþ- getirdiðimiz noktaya baktýðýmýzda, Çorum'da
tü Alakuþ, Hacý Nuri Lafcý, Adil Algök, Mus- Saðlýk-Sen'in en fazla büyüyen sendika oltafa Aþýk, Abdullah Ceylan, Salih Bozok, Er- masý, bütün kurum ve kuruluþlarda açýk ara
han Avcý, Zülfikar Kalabalýk, Muhammed Ali yetkili sendika olmamýz, iki dönem yüksek liÖzver, Metehan Alkan, Ülkü Köseoðlu'ndan sans kursu düzenlememiz, Memur-Sen'i tek
oluþtu.
çatý altýnda toplamamýz, Memur-Sen Ýl TemAhmet Saatçi sendikanýn yeni yönetim silciliðinin Saðlýk-Sen þube baþkaný olarak
kurulu üyeleri ile birlikte seçim kurulundan bizlere tevdi edilmesi vb. bunlar sadece birkamazbatasýný aldý.
çý. Ancak dediðimiz gibi bu Ahmet Saatçi'nin
Ahmet Saatçi mazbata tötek baþýna gerçekleþtirdiði bareninde yaptýðý açýklamada
þarý öyküsü deðildir. Bu baþakaybedenin olmadýðý bir serýda yönetiminden, denetimiçim süreci geçirdiklerini belirne, disiplin kurulundan ilçe
terek, kazananýn Memur-Sen
ve iþyeri temsilcilerine, hiçbir
ve Saðlýk-Sen olduðunu söygörevi olmadýðý halde özveledi.
riyle çalýþan üyelerimize aittir.
Saatçi, 2010 yýlýnda 830
Baþarý ekibindir. 3.kongrede
üye ile devraldýklarý sendikayý
listemizde olan tüm arkadaþbugün 2 bin 300 üye sayýsýna
larýmýza özverili çalýþmalarýnulaþtýrdýklarýný dile getirerek,
dan dolayý tekrar teþekkür
"4 yýl süre içerisinde 3 bin 500
ediyorum. Yeni dönemde göüye sayýsýna ulaþmayý hedef- Ahmet Saatçi
rev alan arkadaþlarýmýz da
liyoruz" dedi.
sendikamýzý her konuda baGüçlerini üyelerinden aldýklarýný belirten þarýlý kýlmak, zirveye taþýmak için çalýþacakSaatçi, "Ancak bizler gücümüzü dediðimiz lardýr. Bu nedenle yeni dönemde görev alan
gibi herzaman üyelerimizden aldýk. Üyeleri- arkadaþlara hayýrlý olsun diyor, güzel çalýþmamiz ve delegelerimiz hep yanýmýzda durdular. lara imza atacaðýmýza inanýyorum.
Bizlere en büyük çalýþma ve moral desteðini
Bizleri 4,5 yýllýk iktidar dönemimizde hiç
verdiler. Bu destek seçim sandýðýnda da açýk- yalnýz býrakmayan, çalýþmalarýmýzý, açýklamaça görüldü. 2010 yýlýnda 81 delegenin oyuyla larýmýzý, kamuoyuna duyurduklarý için çok
seçilirken 2014 yýlýndaki delege desteði 99'a kýymetli basýnýmýza hassaten teþekkür ediyoçýkmýþtýr. Kýsaca üyelerimizin ve delegeleri- rum. Basýnýmýza iyi ki varsýnýz diyorum. Temizin seçim desteðinin 4 yýl sonra %25'e ya- þekkür ediyorum." Bahadýr YÜCEL
Eyüp Arslan'ýn mutlu günü
AK Parti Çorum Ýl Baþkan Yardýmcýsý
Eyüp Arslan, dünya evine girdi.
Selver-Hasan Diricanlý çiftinin kýzlarý
gýda teknisyeni Hatice Diricanlý ile AzimeKatip Arslan çiftinin oðullarý ve AK Parti Ýl
Baþkan Yardýmcýsý Eyüp Arslan, Alaca ilçesinde düzenlenen düðün töreni ile
evlendiler.
Ayyýldýz Düðün Salonu'nda yapýlan düðüne Alaca Kaymakamý Ayhan Yazgan, Çorum Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Alaca Belediye
Baþkaný Esat Eyvaz, Ýl Genel Meclisi
Baþkaný Halil Ýbrahim Kaya, AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan ile
yönetim kurulu üyeleri katýldý.
Yýlmaz MERT
Yerel seçimlerde Uðurludað ilçesinde
MHP'den belediye baþkaný seçilen Remzi
Torun, partisinden istifa etti.
Remzi Torun istifasý ile ilgili yaptýðý açýklamada, "30 Mart 2014 Mahalli Ýdareler seçimlerinde Uðurludað Ýlçesinden Milliyetçi
Hareket Partisi'nden seçime girerek Uðurludað Ýlçe Belediye Baþkaný olarak Uðurludað
halkýnýn teveccühü ile seçildim. Gördüðüm
lüzum üzerine mensubu olduðum Milliyetçi
Hareket Partisi'nden 02.08.2014 Pazartesi
itibariyle istifa etmiþ bulunmaktayým" dedi.
Bahadýr YÜCEL
Þekerbank Çorum Þubesi'nde
"Tasarrufun Altýn Günü"
Þekerbank'ýn 0.01 gram altýnýn bile deðerlendirildiði küçük tasarrufa yönelik "Tasarrufun Altýn Günü" uygulamasý 06-07 Aðustos tarihlerinde Þekerbank Çorum Þubesi'nde gerçekleþtirilecek. Uygulama
kapsamýnda, hangi ayarda olursa olsun bilezik, yüzük,
kolye, çeyrek altýn, küpe gibi her türlü ziynet altýnýný Þekerbank Çorum Þubesi'ne getirenler, bu ziynetlerini 24
ayar deðerinde altýn olarak Vadesiz Altýn Hesaplarý'nda
biriktirebilecekler. Ayrýca Þekerbank müþterileri Vadesiz
Altýn Hesaplarýndaki tutar ile Vadeli Altýn Hesabý açarak
tasarruflarýný altýn olarak deðerlendirirken altýnýn deðer
artýþýndan baðýmsýz olarak avantajlý faiz oranlarý ile faiz
getirisinden yararlanabilecekler.
Tasarruf sahipleri, 06-07 Aðustos tarihlerinde Þekerbank Çorum Þubesi'ne ziynet altýnlarýný getirerek, iki gün
sürecek "Tasarrufun Altýn Günü" uygulamasýna katýlabilecekler. Ýstanbul Altýn Rafinerisi eksperleri, ziynet sahibinin her türlü altýnýnýn 24 ayar 995/1000 saflýkta gram karþýlýklarýný belirleyecek ve bu altýnlar, tasarruf sahibinin
banka nezdinde açýlan Vadesiz Altýn Hesabý'na yatýrýlacak. Tasarruf sahipleri, saklama ve çalýnma riski olmadan
istedikleri zaman Vadesiz Altýn Hesaplarý'na ekleme yapabilecek ve altýna dayalý iþlemlerini bu hesap üzerinden
gerçekleþtirebilecekler. Söz konusu hesaba yapýlacak ekle-
me 0.01 gram ve katlarý þeklinde olabilecek. Hesap sahipleri diledikleri zaman yine ayný þekilde ihtiyaçlarý olduðunda ihtiyaçlarýný bu hesaptan 0,01 gram ve katlarý bazýnda altýn karþýlýðý TL olarak karþýlayabilecekler.
Tasarrufun Altýn Günü uygulamasýyla küçük yatýrýmlarý teþvik ederek yastýk altý birikimleri ekonomiye kazandýrma amaçlarýný vurgulayan Þekerbank Çorum Þube Müdürü Özlem Kavakçý Taç, "Altýný getirisiyle alakalý olduðu
kadar geleneksel olarak da bir birikim tercihi olarak gören
tabana yaygýn müþteri profilimizi, þimdi de bu yeni ürün
ve hizmetimizle desteklemeye devam ediyoruz" dedi. Taç,
sözlerine þöyle devam etti:
"Müþterilerimiz ya da müþterimiz olmak isteyen herkes, bin bir emekle tasarruf ettikleri ziynet altýnlarýný, þimdi çalýnma, kaybolma riski olmadan bankamýz güvencesinde biriktirebilecekler. 'Anadolu Bankacýlýðý' misyonumuz ve 71 il ile 101 merkez dýþý ilçedeki yaygýn þube aðýndan gelen gücümüzle tabana yaygýn tasarrufu teþvik etmeyi hedefliyoruz."
Þekerbank'ýn Altýn Bankacýlýðý ürün gamýnda halen;
Vadesiz Altýn Hesap, Vadeli Altýn Hesap, Düzenli Altýn
Birikim Talimatý ve B Tipi Altýn Fonu bulunuyor. Banka,
müþterilerine ayrýca internet bankacýlýðý ile 24 saat altýn
alým satým iþlemi yapmasý imkaný saðlýyor.
Bayat Milli Ýrade Platformu'ndan
Erdoðan'a destek
Bayat Ýlçesinde bulunan bir grup sivil toplum kuruluþu Milli Ýrade Platformu oluþturdu.
Bayat Milli Ýrade Platformu üyeleri Cumhurbaþkanlýðý seçiminde Baþbakan ve Cumhurbaþkaný adayý Recep Tayyip Erdoðan'a destek olmak amacýyla, Bayat Ziraat Bankasýnda toplanarak baðýþta bulundular.
Platform sözcüsü Adem Okumuþ, yaptýðý konuþmada Baþbakan ve Cumhurbaþkaný adayý Recep Tayyip Erdoðan'ýn seçim
kampanyasýna baðýþta bulunan kiþi sayýsýnýn bine yaklaþtýðýný
ifade etti. Kubilay Kaan YÜCEL
TZOB: Doðal afetlere raðmen,
gýdadaki fiyat artýþý sýnýrlý kaldý
Türkiye Ziraat Odalarý Birliði (TZOB)
Genel Baþkaný Þemsi Bayraktar, Temmuz
ayýnda gýda fiyatlarýndaki artýþýn, ortalama enflasyonun altýnda kaldýðýný, gýda ve
alkolsüz içeceklerdeki fiyat artýþýnýn
yüzde 0.30 ve tüketici fiyatlarý artýþýnýn
yüzde 0.45 olduðunu bildirerek, "Bu yýl
tarýmda yaþanan kuraklýða, dona, diðer
bütün afetlere raðmen, gýdadaki fiyat
artýþý sýnýrlý kalmýþtýr" dedi.
Bayraktar, yaptýðý açýklamada, tüketici
fiyatlarýnda Temmuz ayý enflasyonunun
yüzde 0.30 arttýðýný, Temmuz ayý itibarýyla son bir yýllýk enflasyonun yüzde 9.32,
on iki aylýk ortalamalara göre yýllýk
enflasyonun yüzde 8.35 olduðunu belirtti.
TEK
YILDIZ
2
05 AÐUSTOS 2014 SALI
HABER
10
Ekmeleddin Ýhsanoðlu:
Bunlarla milleti oyalamayýn
Cumhurbaþkaný Adayý Prof. Dr. Ekmeleddin Ýhsanoðlu, Baþbakan'ýn kendisine yönelik "pot kýrdýðý" yönündeki eleþtirilerine, "Yani insan kendi evladýndan bahsederken helali haramý karýþtýrýyorsa, biz bunlarýn üzerinde
durmuyoruz, bunlar insanlýk hali. Bunlarla milleti oyalamayýn. Millet ciddi meseleleri, rejimin nereye gideceðini
konuþmak istiyor" þeklinde yanýt verdi.
Ýhsanoðlu, Ankara'da gerçekleþtirdiði seçim turu çerçevesinde Keçiören'de halka hitap etti. Kendilerine 14 siyasi partinin destek verdiðini belirten Ýhsanoðlu, "AK Partili kardeþlerimiz bizimle beraber. Türkiye'nin tamamý bizimle beraber. Türkiye'de yýðýnlarýn sessiz hareketini biz
görüyoruz. Sessiz yýðýnlarýn taleplerini dinliyoruz. Sessiz
yýðýnlar kavga, nefret, kutuplaþma, hakaret istemiyor. Kibir istemiyor, kibir. Türk milleti, milliyetçiliði ayaðýnýn altýna alan insanlarý istemiyor. Türk milleti,
milliyetçiliði öpüp baþýna koyanlarý istiyor"
diye konuþtu.
-"SÜRÇÜLÝSAN
ÜZERÝNDE DURACAK OLURSAK HÝÇBÝR ÞEY KONUÞAMAYIZ"Konuþmasýnda
Cumhurbaþkaný Adayý
Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan'a da yanýt
veren Ýhsanoðlu, þöyle
devam etti:
"Biz bu yolculuða
çýktýk. Nasýl bir cumhurbaþkaný olmasý gerektiðini tartýþýrken bir de baktýk Ýstiklal Marþý, Çanakkale Þehitleri Þimdi
de baþlamýþlar, Yahya Kemal'in þiirinin adý Süleymaniye'de bayram namazý mý, bayram sabahý mý. Þimdi bir hafta bunu dinleyeceðiz. Böyle seçim kampanyasý olur mu?
Türkiye'yi bununla meþgul ediyorlar, kendi gündemlerini
saklýyorlar. Bunlarýn gündemi nedir? Rejimi deðiþtirmek,
diktatörlük kurmak istiyorlar. Þimdi biz bunlarý açýða çýkardýðýmýz için, onlar eski vesayeti yýktýlar kendi vesayetlerini kurdular. Onu da kamufle etmek istiyorlar. "Þüheda
fýþkýracak', yok "Akif þiiri'. Prompterdan yanlýþ okuyanlar
bile var. Kendileri tenkit ediyorlar bizi. Yani biz sürçü lisan
üzerinde duracak olursak hiçbir þey konuþamayýz. Yani insan kendi evladýndan bahsederken, "Ben evlatlarýma helal
lokma yedirtmem' diyerek sürçülisan ediyorsa, helali haramý karýþtýrýyorsa, biz bunlarýn üzerinde durmuyoruz,
bunlar insanlýk hali. Bunlarla milleti oyalamayýn. Millet
ciddi meseleleri, rejimin nereye gideceðini konuþmak istiyor. Siz rejimi mi deðiþtirmek istiyorsunuz? Siz kendi siyasi görüþünüzün vesayetini mi kurmak istiyorsunuz?
Millet bunu dinlemek, tartýþmak istiyor. Bunu kamufle etmek için Yahya Kemal'den, Fuzuli'den, Baki'den sabaha
kadar prompterdan þiir okuma yarýþmasý yapmýyoruz."
Baþbakan Erdoðan, Ýhsanoðlu'nu Adana'daki programýnda Yahya Kemal Beyatlý'nýn Süleymaniye'de Bayram
Sabahý adlý þiiri için "Süleymaniye'de Bayram Namazý"
dediði gerekçesiyle eleþtirmiþti.
-"PEKÝ DOÐU TÜRKÝSTAN'DAKÝ RABÝA ."Cumhurbaþkanýn elbette siyasetin içinde olacaðýný ancak, þahsi ihtiraslarýný zorlamamasý gerektiðini belirten Ýhsanoðlu, "Türkiye bundan sonra tek partili rejime gidemez. 2014 senesinde tek parti olmaz, tek lider olmaz. Bunun adý demokrasi deðildir. Bunun adý baþka bir þeydir"
dedi.
Hükümetin dýþ politikasýný eleþtirirken, Türkiye'nin
Türk Cumhuriyetlerinin de yanýnda durmasý gerektiðini
belirten Ýhsanoðlu, Rabia iþareti yaparak, "Bu iþaret Rabia
iþareti deðil mi, hangi Rabia? Mýsýr'daki Rabia. Peki Doðu
Türkistan'daki Rabia, Rabia deðil mi? Rabia Kadir, Doðu
Türkistanlýlarýn lideri. Niye buraya gelemiyor? Bunu sorduk? Bunun cevabýný alamadýk hala. Býraksýnlar þiiri, edebiyatý" diye konuþtu.
Kendilerinin bu kampanyada
saygý, sevgi, birlik ekmek için,
adaletin, hukukun üstünlüðünü
saðlamak için mücadele ettiklerini
ifade eden Ýhsanoðlu, "Siyasetin
yargýya karýþmamasý, yargýnýn siyasetle boðuþmamasý için mücadele ediyoruz. Biz ekmeðimizi büyütmek istiyoruz. Biz bu ekmeðimizi herkesle paylaþmak istiyoruz,
milletimizle, komþularýmýzla, herkesle Ama topraðýmýzý hiç kimseyle paylaþmayacaðýz. Bunu herkes bilsin. Cumhurbaþkaný makamý ayrýþtýrma, cepheleþtirme makamý deðil, birlik ve beraberlik
makamýdýr" dedi.
-"BÝZ BU SEÇÝMLERÝ MASADA KAYBETMEK ÝSTEMÝYORUZ"Ýhsanoðlu konuþmasýnýn sonunda AK Partililere de
seslenirken, "Oylarýnýzý bize veriniz, o zaman partiniz de
korunur, sizin düzeniniz de korunur, daðýlmaz. ANAP,
Doðru Yol daðýldý. AK Parti'yi seviyorsanýz, Ak Parti'nin
güzel hizmetlerinin devam etmesini istiyorsanýz, partinizi
muhafaza ediniz, cumhurbaþkanlýðýna sizlerin yabancýnýz
olmayan, sizin aranýzdan gelen birisini seçiniz" diye konuþtu.
Ýhsanoðlu, vatandaþlara 10 Aðustos Pazar Günü yapýlacak cumhurbaþkanlýðý seçimlerinde sandýða sahip çýkma
çaðrýsýnda bulunarak, þöyle devam etti:
"Bunu Ankaralýlar bunu çok iyi biliyorlar, Ankara'da
geçtiðimiz belediye seçimlerinde ne oldu? Mansur Yavaþ
Bey sandýkta kazandý, masada kaybetti. Biz bu seçimleri
masada kaybetmek istemiyoruz. Onun için dikkatli olunuz, oyunuza sahip olunuz. Her sandýðýn baþýnda temsilcileriniz olsun, parti temsilcileriniz olsun, avukatlar olsun.
Sýrf sandýk seviyesinde deðil, ilçe, il kurullarýnda hep beraber olmak lazým. Hakkýnýzdýr, hiç kimse yiyemez. Kapalý
kapýlar arkasýnda, dört duvar arasýnda tezvirat yapýlýyor,
biz bunu biliyoruz.Onun için bir daha 30 Mart'taki hadiseleri bir daha yaþamayalým. Sandýðýnýza, oylarýnýza sahip
olunuz, vatanýnýza sahip olunuz" diye konuþtu.
‘AKP’ye oy vermeyen memuru ilçeden atýn’
Cumhurbaþkanlýðý seçimlerine sayýlý günler kala
Burdur’un Altýnyayla ilçesinde seçim yarýþýný gölgede
býrakacak bir skandal yaþandý. Burdur’un Altýnyayla
ilçesinde AKP’li Belediye Baþkaný ile ilçe baþkanýnýn
30 Mart yerel seçimleri öncesi partilerine oy vermedikleri gerekçesiyle bazý memurlarý ilçeden
sürdürmek üzere fiþledikleri ortaya çýktý. Belediye
baþkaný, il baþkaný ve bazý meclis üyeleri, AKP Burdur
Milletvekili Bayram Özçelik’e hitaben yazdýklarý
dilekçede, AKP karþýtý olduklarý ve parti aleyhinde
etrafta konuþtuklarý gerekçesiyle 11 kamu görevlisinin
isimlerini yazdý. “Sayýn Bayram Özçelik’in dikkatine”
hitabýyla baþlayan yazýda, “Ýlçemizde yapýlan 30 Mart
yerel seçimlerinde aþaðýda isimleri bulunan kamu
kurumlarýnýn amir ve memurlarý AKP karþýtý olarak
seçimlerde muhalif partilerle iþbirliði yapýp ilçe seçmenlerine AKP’ye oy vermemeleri yönünde her türlü
söylem ve propaganda yapmýþlardýr. Acilen bu kiþilerin ilçemizden alýnmasýný arz ve talep ederiz.”
denildi. Söz konusu dilekçede, Altýnyayla AKP Ýlçe
Baþkaný Ahmet Sipahi, AKP’li Belediye Baþkaný
Ahmet Serttaþ ve il genel meclisi üyeleri Cengiz
Þener, Ýsmail Çelik, Yusuf Karademir ile Nail
Akgül’ün imzalarý yer alýyor.
Cadý avýnýn ülkenin en ücra köþelerine kadar
yayýldýðýný gösteren belgeyi Facebook sayfasýnda paylaþan CHP Burdur Ýl Gençlik Kollarý Baþkaný Ahmet
Döðer, “AKP Burdur Milletvekili Sayýn Bayram
Özçelik, Osmanlý’daki kazasker gibi çalýþmakta
olsa gerek. Atama ve sürgün iþleri ile doðrudan
ilgileniyor ki derdi olan AKP’liler, kendisine çekinmeden yazýlý sürgün talebinde bulunuyorlar.” dedi.
AKP’li vekil: Teþkilatýmýzýn böyle bir talebi olabilir
Skandal belgenin ortaya çýkmasýndan sonra
konu ile ilgili konuþan Belediye Baþkaný Ahmet
Serttaþ, yazýlan dilekçedeki imzanýn kendisinin
olduðunu kabul etti. Serttaþ, “Evet belgedeki imza
benim. Bu arkadaþlar seçim döneminde siyaset
yaptýlar, 657'ye tabi bir memur siyaset yapamaz.”
iddiasýnda bulundu. Burdur Milletvekili Bayram
Özçelik ise “Biz orada belediye baþkanlýðýný zaten
kazanan bir belediyeyiz. Teþkilatýmýzýn böyle bir
talebi olmuþ olabilir. Ancak biz böyle bir tasarruf
içerisine girmedik.” savunmasýný yaptý.
Öte yandan ‘memurlar siyaset yapamaz’ diyen
Belediye Baþkaný Serttaþ’ýn, cumhurbaþkanlýðý seçimlerinde Tayyip Erdoðan’ý destekleyeceklerini ilan
eden Mimar Sinan Camii Ýmamý Osman Akçil’e tepki
göstermemesi ise dikkat çekti.
Okuldaki hizmetlileri bile fiþlediler
Ývedilikle görevden alýnmasý istenen 11 memurun
içinde ilginç isimler de bulunuyor. Ýlçe nüfus müdürü,
ilçe tarým müdürü, polis, öðretmen gibi kiþilerin yaný
sýra okul hizmetlilerinin bile fiþlenmesi dikkat çekiyor. Görevden alýnmalarý istenen memurlar arasýnda
Altýnyayla Ýlçe Tarým Müdürü Rafet Özeren, Ýlçe
Nüfus Müdürü Harun Tartal, Ýlçe Müftüsü Yasin
Yýldýz’ýn yaný sýra hayvan saðlýðý teknisyeni Gürkan
Þappak, Atatürk Ýlkokulu’nda hizmetli Muzaffer
Özen, Gölhisar Ýlçe Milli Eðitim Müdürlüðü’nde
görevli hizmetli Nusret Çakar, Dirmil Ortaokulu’nda
matematik öðretmeni Mustafa Þimþek, polis
memurlarý Hasan Koyak, Özer Hazýroðlu, Ramazan
Demir de listede yer alan isimlerden. Dilekçede bazý
memurlarýn da isimlerinin yanýna ‘ivedi’ notu
düþüldüðü görülüyor.
Enflasyon beklentileri aþtý
Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) verilerine göre Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)
Temmuz ayýnda Haziran ayýna oranla yüzde
0,45, 2013 Aralýk ayýna oranla yüzde 6,18,
geçen senenin ayný ayýna oranla yüzde 9,32
arttý. Endeks, 12 aylýk ortalamalar temel
alýndýðýnda yüzde 8,35 artýþ elde etti.Üretici
Fiyat Endeksi (ÜFE) ise Temmuz ayýnda
Haziran ayýna göre yüzde 0,73, 2013 Aralýk
ayýna göre yüzde 5,89, geçen senenin ayný
ayýna göre yüzde 9,46, 12 aylýk ortalamalara
göre de yüzde 9,26 artýþ kaydetti.
ANALÝSTLERÝN YÜZDE 0.12-0.12 ARTIÞ
BEKLÝYORDU
Piyasa analistleri, Temmuz ayýnda yüzde
0.12-0.15 dolayýnda artýþ bekliyordu.
Ekonomi Bakaný Nihat Zeybekci ise, geçen ay
yaptýðý bir açýklamada enflasyonun düþüþ
trendine girdiðini ve Temmuz'da eksi enflasyon görülebileceðini söylemiþti.
Merkez Bankasý Baþkaný Erdem Baþçý da,
enflasyonun düþüþ hýzýný sýnýrlayan temel
faktörün gýda fiyatlarýndaki yüksek seyir
olduðunu söylüyordu.
Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) verilerine göre, Tüketici Fiyatlar Endeksi'nde
(TÜFE) yýllýk artýþ yüzde 9.32 düzeyine
çýkarken, yedi aylýk artýþ da yüzde 6.18'i
buldu.
Yurt Ýçi Üretici Fiyat Endeksi'nde (YÝ-ÜFE)
yýllýk artýþ da yüzde 9.46 ve yedi aylýk artýþ da
yüzde 5.89 düzeyinde gerçekleþti.
ZAM ÞAMPÝYONU SÝVRÝ BÝBER
Temmuz ayýnýn zam þampiyonu sivri biber
oldu. Sivri biber Temmuz'da bir önceki aya
göre yüzde 30.94 oranýnda artarken, bunu
yüzde 30.23 oranýnda artýþla limon, yüzde
23.15 oranýnda artýþla kayýsý izledi.
Temmuz'da fiyatý en çok düþen ürün yüzde
8.76 oranýnda gerileme ile kadýn ceketi
olurken, kadýn ceketini yüzde 7.79 gerileme
ile patates, yüzde 6.70 oranýnda gerilemeyle
yumurta
takip
etti.Türkiye
Ýstatistik
Kurumu'nun (TÜÝK) verilerine göre, 2014 yýlý
Temmuz ayýnda en fazla fiyat artýþý TÜFE'de
yüzde 30.94 oraný ile sivri biberde tespit edildi. Bunu yüzde 30.23 ile limon, yüzde 23.15
ile kayýsý, yüzde 21.88 ile çarliston biber,
yüzde 13.36 ile marul, yüzde 10.32 ile yeþil
soðan, yüzde 7.49 ile telefon görüþme ücreti,
yüzde 6.86 ile elektrikli süpürge izledi.
Temmuz'da yurt dýþý bir hafta ve daha fazla
süreli turlar yüzde 6.21, yurtiçi bir hafta ve
daha fazla süreli turlar yüzde 5.97, metro
ücreti yüzde 5.48 artýþ gösterdi. Temmuz'da
tavuk eti yüzde 4.93, domates yüzde 4.15, toz
þeker yüzde 3.58 oranýnda arttý.
TÜFE'DE EN FAZLA DÜÞÜÞ KADIN
CEKETÝNDE
TÜFE kapsamýnda Temmuz'da en fazla
fiyat düþüþü yüzde 8.76 ile kadýn ceketinde
yaþandý. Bunu, yüzde 7.79 gerilemeyle
patates, yüzde 6.70 gerilemeyle yumurta,
yüzde 6.60 gerilemeyle kadýn gömleði, yüzde
6.37 gerilemeyle etek, yüzde 5.95 gerilemeyle
yatak bazasý, yüzde 5.73 gerilemeyle erkek
için tiþört, yüzde 5.54 gerilemeyle çocuk için
eþorfman, yüzde 5.45 gerilemeyle çocuk için
tiþört, yüzde 4.73 gerileme ile semizotu takip
etti.
Eski Mali Þube Müdürü Saygýlý:
Hakkýmýzda UYAP'a kayýtlý soruþturma yok
Rüþvet ve yolsuzluk operasyonlarýný
gerçekleþtiren eski Ýstanbul Mali Þube
Müdürü Yakub Saygýlý, savcýlýktan aldýðý
bilgi sonrasý yaptýðý açýklamada, haklarýnda UYAP'a kayýtlý bir soruþturma
olmadýðýný söyledi. Veremeyecekleri bir
hesabýn olmadýðýný anlatan Saygýlý,
"Hepimiz buradayýz. Hiçbir yere kaçmýyoruz." dedi.Eski Ýstanbul Mali Þube
Müdürü Yakub Saygýlý, Çaðlayan'daki
Ýstanbul Adliyesi'ne gelerek kendileri
hakkýnda herhangi bir soruþturma olup
olmadýðýný sordu. Baþsavcýlýktaki iþlemlerin ardýndan avukatý ile kameralar
karþýsýna geçen Saygýlý sosyal medyada
çýkan operasyon yapýlacaðý haberlerine
iliþkin savcýlýða geldiklerini söyledi.
Savcýlýktaki iþlemlere iliþkin bilgi veren
Saygýlý açýklamasýna þunlarý söyledi:
"Sosyal medya görsel medya ve yazýlý
medyada rastladýðýmýz olaylar oldu. 17-25
Aralýk olarak tabir edilen büyük yolsuzluk
rüþvet operasyonlarýnýn gerçekleþtiði
döneme iliþkin o dönemde çalýþan kolluk
görevlilerinin de gözaltýna alýnacaðý onlara
yeni bir operasyon yapýlacaðý yanlarýnda
bazý gazetecilerin de gözaltýna alýnacaðý
þeklinde yayýnlar vardý. Bu yayýnlar üzerine
bizim kamuoyuna bir açýklama yapma
zaruretimiz
doðdu.
Cumhuriyet savcýlýðýna
geldik. Kendimiz hakkýnda UYAP'a kayýtlý resmi
soruþturma
olup
olmadýðýný
sorduk.
UYAP'a kayýtlý hiçbir
soruþturmamýzýn
olmadýðýný
gördük.
Kendileri bir soruþturma
yürütüyor
ve
bunu
UYAP'a girmemiþler mi
acaba? Böyle bir soru
iþaretine karþýn bir dilekçe
verdik. Bugün cevabýný aldýk. Soruþturma
varsa bile bu bilgi edinme çerçevesinde
size söyleyeceðimiz bir þey deðil. Halbuki
bu bilgi edinme çerçevesinde deðil CMK
çerveçesinde sorulan bir soruydu. Bunun
üzerine
arkadaþlarýmýzýn
tamamý
cumhuriyet savcýlýðýna dilekçelerini hazýrladýlar. Eðer bu haberler doðruysa bu ihtimale karþý biz buradayýz. Ýkametlerimiz bu.
Adreslerimiz bu. Telefon numaralarýmýz
bu. Hiçbir yere kaçmýyoruz. Hepimiz buradayýz. Ýfademize baþvuracaksanýz çaðýrýn
gelelim. Ýkametlerimizde bekliyoruz.
Veremeyeceðimiz hiçbir hesabýmýz yoktur.
Fezlekeye
geçirdiðimiz
her
harf
cumhuriyet baþsavcýlýðýnýn talimati ile yerine getirilmiþtir. Sorumluluk her bir
bireydedir."
Kendileri için atýlan iftiralara karþý suç
duyurusunda da bulunduklarýný ifade eden
Saygýlý, "Bu süreç gerçekleþirken adliyeden
net bir cevap alamamamýz üzerine çýkan
haberlerin zaten iftira niteliði taþýyan özellikleri var. Hakaret niteliði taþýyan özellikleri de var. Bunlarla ilgili hazýrlamýþ
olduðumuz suç duyurularýný da teslim
ettik." dedi.
Saygýlý ve avukatý açýklamanýn ardýndan adliyeden ayrýldý.
TEK
YILDIZ
2
05 AÐUSTOS 2014 SALI
SPOR
11
DARICA VÝTES
YÜKSELTTÝ
0-0
3. lig ekiplerinden Darýca Gençlerbirliði'nde çalýþmalar devam ediyor. 17 Temmuz tarihinde tesislerinde gerçekleþtirilen
sezon açýlýþýyla top baþý yapan Darýca
Gençlerbirliði 3 günlük bayram tatilinin
ardýndan tesislerde yeniden sezona hazýrlýk çalýþmalarýna devam etti. Sportif Direktör Ýlter Kasap, antrenör Özgür Vurur ve
teknik ekip ile 24 futbolcu sabah ve akþam
olmak üzere günde çift idmanla lige hazýrlanýyor.
Düz koþunun ardýndan taktik çalýþma-
lar yapan futbolcularýn antrenmanda oldukça hýrslý ve istekli olduklarý gözlendi.
Kulüp Baþkaný Halil Akbaþoðlu'nun da takip ettiði çalýþmalar hakkýnda bilgiler veren Sportif direktör Ýlter Kasap, 9 Aðustos
tarihine kadar tesislerde çalýþmalara devam edeceklerini daha sonra ikinci etap
çalýþmalarý için Bolu Koru Otel de geçeceklerini belirterek burada yapacaklarý hazýrlýk maçlarýyla lige en iyi þekilde hazýrlanacaklarýný söyledi.
Adnan YALÇIN
Yeni Amasyaspor, BB
Erzurumspor ile berabere kaldý
Bu sezon Bölgesel Amatör Lig'de mücadele verecek olan
Yeni Amasyaspor hazýrlýk maçýnda 3. Lig ekibi BB Erzurumspor ile 0-0 berabere kaldý.
Erzurum'da yeni sezon hazýrlýklarý için kampta bulunan
Yeni Amasyaspor, burada hazýrlýk maçýnda karþýlaþtýðý 3.lig
ekiplerinden Erzurum Büyükþehir Belediyespor ile golsüz
berabere kaldý. Amasya ekibi maça Seyhun Türe, Kamil Yol-
cu, Barýþ Baltürk, Özkan Yýlmaz, Yiðit Veysel Yumak, Nurettin Ecevit, Sefa Çaðlar Yurtyeri, Semih Çakýr,Orhan Gazi
Kelce, Burak Akdiþ,Sadettin Özer onbiri ile çýkarken Uluhan, Bolat, Cüneyt Abdi, Burak Güven, Seyit, Osman, Süleyman ve Efsat yedek soyundu.Yeni Amasyaspor 5 Aðustos
Salý günü Erzurum ekibiyle 1 hazýrlýk maçý daha oynayacak.
SPOR SERVÝSÝ
Futbol oynadýðý
kulübe baþkan oldu
EVDE SON ÝKÝ GÜN
Üçüncü Lig birinci grupta mücadele
edecek olan Zonguldakspor'un yeni sezon
hazýrlýklarý sýký bir þekilde devam ediyor.
Bayram izni sonrasý Çarþamba gününden
itibaren çift idman yapan kýrmýzý-lacivertli
futbolcular bugün ve yarýn yapacaklarý tek
antrenman sonrasý Kamp için Nevþehir'e
gidecekler. Konu hakkýnda bilgi veren teknik Patron Terzi, yaptýðý açýklamada þu bilgileri verdi;" Ýlk etap çalýþmalarýmýzý 10
gün süre ile kendi tesislerimizde yapmýþtýk. Ramazan bayramý sonrasý futbolcula-
rýmýza izin verdik. Çarþamba günü döndüler ve kaldýðýmýz yerden devam ediyoruz. 3
gündür çift idman yapýyoruz. Bugün tek
idman yapacaðýz. Pazar günü Kemal Köksal Stadyumunda kendi aramýzda bir çift
kale maçýmýz olacak. Pazartesi sabahý'da
kamp için þehrimizden ayrýlacaðýz. 12 Gün
süre ile Nevþehir'de kamp yapacaðýz.
Kamp sýrasýnda hazýrlýk maçlarýna aðýrlýk
vererek takýmdaki son eksikleri tespit edeceðiz." Þeklinde konuþtu.
Kaynak: Demirmedya
Sahipsizlik ve ilgisizlik nedeniyle kaderine terk edilen Kýrþehirspor'a Yalçýn Aydýn sahip çýkarak baþkan oldu. Kýrþehirspor
eski futbolcularýndan ve Kýrþehir
Fatihspor Kulüp Baþkaný Yalçýn
Aydýn, Kýrþehirspor Baþkaný Muzaffer Yýlmaz ile yaptýðý görüþmeler sonucu hem kulübe talip
olduðunu hem de teminatý yatýrmak istediðini belirtti.
Bölgesel Amatör Ligi (BAL)
için tanýnan sürenin dolmasý ve
Kýrþehirspor'un sahipsiz kalarak
baþvurusunu yapmamasý üzerine
harekete geçen Yalçýn Aydýn,
Kýrþehirspor Baþkaný Muzaffer
Yýlmaz ile görüþtü. Kýrþehirspor Baþkaný Muzaffer Yýlmaz'ýn
"Kýrþehirspor'un Türkiye liglerinde mücadele etmesi ve varlýðýnýn devam etmesi için bizim üzerimize düþen neyse yapmaya hazýrýz" açýklamasý üzerine Türkiye Futbol Federasyonu Genel Sekreteri Adnan Ersan'la görüþme yapýldý. Ersan'ýn görüþmede, teminatýn 4 Aðustos Pazartesi günü saat
13.00'a kadar yatýrýlabileceði sözünü alýndý.
Gölcük, Kýzýlcabölük'ten libero aldý
3.Lig temsilcisi Gölcükspor takviye çalýþmalarý sürüyor. Kýzýlcabölük'ün 23 yaþýndaki
ön liberosu Niyazi Nayernazlý ile iki yýllýk
sözleþme yapýldý. Kýrmýzý-Siyahlý ekip 3
transfer daha yapacak.
KIZILCABÖLÜK'TEN
NÝYAZÝ'YÝ ALDI
Gölcükspor hesapta olmayan kayýplarýn ardýndan kadroda yaþanan eksiklikleri gidermek için transfere devam
ediyor. 3. lig temsilcisi önceki
gün ön liberoya takviye yaptý,
Kýzýlcabölük'ten Niyazi Nayernazlý'yi renklerine baðladý.
Konya Torku çýkýþlý olan, sonrasýnda Denizli Büyükþehir,
Fethiye ve Manavgat formalarý giyen Niyazi, geçen yýlýn ilk
yarýsýný Çankýrý, ikinci yarýsýný
ise Kýzýlacabölük'te geçirdi. 23
yaþýndaki futbolcu ilk yarýda 13, ikinci yarýda
ise 9 maçta görev yaptý. Toplamda 2.Lig'de
24, 3.Lig'de 50 maça çýkan Niyazi Nayernazlý önceki gün Kýrmýzý-Siyahlý ekibin antrenmanýna çýktý. Genç futbolcuyla iki yýllýk sözleþme yapýldý, alacaðý ücret konusunda her
hangi bir açýklama yapýlmadý.
KORHAN TRANSFERÝNDEN
VAZGEÇTÝLER
Gölcükspor genel kaptaný Adem Ellibeþ,
solbek, stoper ve forvet arkasýna üç transfer
daha yapacaklarýný, görüþmelerin sürdüðünü belirtti.
Ellibeþ, Kocaelispor yönetiminin kiralýk verilmesi
kararý aldýðý Korhan Ýþeri
transferinden kesin olarak
vazgeçtiklerini de açýkladý.
Bu arada TFF heyetinin Ýhsaniye Stadý'ný incelemek
üzere 8 Aðustos Cuma günü geleceði belirtildi. TFF
heyeti kriterlere uygun olduðuna karar verirse Gölcükspor yeni sezondaki
maçlarýný Ýhsaniye Stadý'nda oynayacak. Genel
kaptan Ellibeþ, "Daha önce
burada resmi maçlar oynadýk. Ancak aradan
geçen süreçte kriterler deðiþti. Bugün için bazý eksiklikler olabilir. Ancak iki haftada bu
eksikleri tamamlar, istenilen duruma getiririz. Ýhsaniye Stadý'nda oynamayý çok istiyoruz" dedi.
SPOR SERVÝSÝ
Kýrþehirspor'un sahipsiz kalmasýna ve BAL'da yer almamasýna
çok üzüldüðünü belirten Yalçýn
Aydýn, "Türkiye Futbol Federasyonu'ndan Adnan Ersan ile görüþtük.
Bize süre verdiler. Teminat yatýrýp
lige katýlým gerçekleþtireceðiz. Daha sonra teknik heyeti ve kadroyu
kurmak için kollarý sývayacaðýz"
dedi. Kýrþehirspor'da baþladýðý futbol yaþamýný 2011-12 sezonunda
yine ayný kulüpte noktalayan Yalçýn Aydýn, yapýlan olaðan genel
kurulda hiçbir adayýn çýkmamasý
ve kapanma derecesine gelen Kýrþehirspor'da sahip çýkarak kulüp
tarihinin en genç baþkaný oldu.
Yaþýtlarý sahalarda top koþtururken 32 yaþýnda baþkanlýk
koltuðuna oturan eski santrfor, Yalçýn Aydýn göreve geldikten sonra, "Alt yapýsýndan yetiþip formasýný giydiðim Kýrþehirspor'a baþkan olarak en büyük hayalimi gerçekleþtirdim.
Allah utandýrmasýn" dedi.
Haber-Fotoðraflar: Salih HANÇER/Kýrþehir
Çiðdem Gazetesi
Ulukavakspor'dan
destek ziyareti
memnuniyetini dile getirirken, Ulukavakspor'un baþarýlý olmasýnýn tüm Çorumlulara
kazanç saðlayacaðýný belirterek ellerinden
gelen desteði de vereceklerini dile getirdi. Ziyaret Ulukavakspor'un baþarýsý için yapýlacak
çalýþmalarýn paylaþýlmasýyla sona erdi.
Adnan YALÇIN
Ulukavakspor yönetimi Ýlhan
Kýlýç baþkanlýðýnda Þoförler ve
Nakliyeciler Odasý Baþkaný Tahsin Þahin'e ziyarette bulundu.
Ziyaret konusu Ulukavakspor olurken Ulukavakspor Baþkaný Ýlhan Kýlýç, konuþmasýnda
siyah beyazlý takýmýn baþarýlý olmasýnýn Çorum Belediyespor'a
da fayda getireceðine dikkat çekti. Kýlýç, Çorum futbolu adýna oldukça zor bir göreve soyunduklarýný ifade ederken destek beklediklerini söyledi. Þoförler ve
Nakliyeciler Odasý Baþkaný Tahsin Þahin ise ziyaretten dolayý
Ýlk maç yarýn
Bayrampaþasporla
w w w. y i l d i z h a b e r. c o m
05 AÐUSTOS 2014 SALI
Yeni sezon çalýþmalarýný Nevþehir'de sürdüren kýrmýzý
siyahlýlar ilk hazýrlýk maçýný yarýn 17.30'da Spor Toto 2. Lig ekiplerinden Bayrampaþasporla oynayacak.
Ýlk hazýrlýk maçýnda Bayrampaþaspor ile karþýlaþacak olan
kýrmýzý siyahlýlar 8 Aðustos'ta 68 Yeni Aksarayspor, 10
Aðustos'ta Tokatspor ardýndan 12 Aðustos'ta Bugsaþspor ile
hazýrlýk maçlarý yapacak.
Adnan YALÇIN
Ýkinci maç Aksarayspor ile olacak
Nevþehir kampýnda
her þey güzel
2014-2015 Futbol sezonunda ligde zirve mücadelesi vermek isteyen Çorum Belediyespor'da günde çift antrenmanla yoðun tempo devam ediyor.
Kamp hazýrlýklarýnýn çok güzel geçtiðini ifade eden teknik
direktör Yavuz Ýncedal takýmýnýn kamp performansýndan
çok memnun olduðunu bir kez daha dile getirdi. Sakat
futbolculardan Osman'ýn dýþýnda Oðuzhan Yalçýn ve Murathan Buruþ'unda takýmla çalýþmalara baþladý.
Teknik Direktör Yavuz Ýncedal ve ekibi yönetiminde
yapýlan antrenmanlarýn sabah bölümünde dayanýklýlýk
koþularý yapýldý. Koþularda futbolcularýn yorgun düþmelerine raðmen istekli olmalarý dikkat çekti. Günün ilk antrenmanýnda oldukça yorulan kýrmýzý siyahlýlar kamp için
bulunduklarý otelde günün ikinci çalýþmasýna kadar günü
dinlenerek geçirdiler.
Günün ikinci çalýþmasýný taktik antrenmanýna ayýran
teknik adam bu antrenmanda hazýrlýk maçlarýný da düþünerek yeni oyun sistemi üzerinde çalýþmalar yaptýrdý. Teknik direktör Yavuz Ýncedal taktik çalýþmalarda hemen her
antrenmanda çabuk düþünce ve çabuk oyun anlayýþýný takýma aþýlamaya çalýþtýðýný bu oyun anlayýþýný takýma yerleþtirmeleri halinde ligde zevkle izlenecek bir takým yaratacaklarýný ifade etti. Antrenmanýn son bölümünde gol
çalýþmasý ve gol vuruþlarý yaptýran Ýncedal, hýzlý hücum ve
isabetli ortalar üzerinde durdu.
Kýrmýzý siyahlýlar yarýn 17.30'da Spor Toto 2. Lig ekiplerinden Bayrampaþaspor ile ilk hazýrlýk maçýný oynayacak. Adnan YALÇIN
Yeni sezon hazýrlýklarýný günde çift antrenmanla sürdüren
Çorum Belediyespor hazýrlýk
maçlarý ile kamp programýný devam ettirecek.
Nevþehir kampýnda üç
hazýrlýk maçýný kesinleþtiren kýrmýzý siyahlýlar dördüncü hazýrlýk maçý içinde
3. Lig ekiplerinden 68 Yeni
Aksarayspor ile anlaþma
saðladý. Hazýrlýk maçlarý takvimini netleþtiren Çorum Bele-
diyespor sýrasý ile 6 Aðustos'ta
Bayrampaþaspor, 8 Aðustos'ta
68 Yeni Aksarayspor, 10
Aðustos'ta Tokatspor ve
son olarak ise 12 Aðustos'ta Bugsaþspor ile karþýlaþacak.
Kýrmýzý siyahlýlar 13.
Aðustos'ta kampýn son
antrenmanýný
yaparak
Nevþehir kamp hazýrlýklarýný tamamlayacak.
Adnan YALÇIN
Dünya Gençler Güreþ
Þampiyonasý Zagreb'te!
Çorumlu güreþçi Fatih Erdin'in de mücadele
vereceði þampiyona bugün baþlayacak
PETROLSPOR TRANSFERE
DEVAM EDÝYOR
Yaþar Memiþoðullarý
Tolga Yýldýz
Petrolspor, Adanaspor'dan kaleci Yaþar Memiþoðullarý
ve Geçen sezon Ünyespor'da top koþturan Tolga Yýldýz ile
anlaþmaya vardý. Petrolspor, Adanaspor'dan kaleci Yaþar
Memiþoðullarý ile 2 yýllýk sözleþme imzalandý.
Geçtiðimiz sezon Adanaspor formasýyla PTT 1. Ligte, 6
lig 1 Türkiye kupasý maçý olmak üzere 7 maçta kaleyi koruyan Memiþoðullarýndan ile 2 yýllýk sözleþme imzalandý.
YAÞAR MEMÝÞOÐULLARI KÝMDÝR
Futbola Adanaspor'un altyapýsýnda baþlayan Memiþoðullarý, 2006 yýlýnda profesyonelliðe geçiþ mukavelesi imzalayarak A takýma alýndý. A takýmla sezon öncesi hazýrlýk
kampýna katýlsa da A takým için henüz hazýr bulunmadý ve
A2 takým kadrosuna dahil edildi. Memiþoðullarý 2009-10
sezonunda kiralýk olarak Bafraspor'a verildi. Ayný sezonun
sonunda Adanaspor'a geri döndü. Bafraspor için ilk
resmîikarþýlaþmasýna 16 Eylül 2009 tarihinde Sürmenespor'a karþý oynadý. 2012-13 sezonunda Menemen Belediyespor'da oynayan futbolcu o sezon içerisinde 9 müsabakada Menemen Belediyespor kalesini korudu. Geçtiðimiz
sezon tekrar Adanaspor'a dönen Memiþoðullarý 2013-14
sezonunda Adanaspor'da PTT 1.lig ve Türkiye kupasýnda 7
maçta boy gösterdi. 24 yaþýndaki kaleci Yaþar Memiþoðullarý 2015-16 sezonu sonuna kadar Petrolspor ile sözleþme
imzaladý.
"TOLGA YILDIZ"
Diðer yandan geçtiðimiz sezon Batman Petrolspor'un
Çorumlu güreþçimiz Fatih Erdin'in de altýn madalya için mücadele vereceði Dünya
Gençler Güreþ Þampiyonasý, Hýrvatistan'ýn
baþkenti Zagreb'te yarýn baþlýyor.
2016 ve 2020 olimpiyatlarýnda ay-yýldýzlý
mayoyu giymeye hazýrlanan genç milli güreþçilerimizin mindere çýkacaðý Dünya Þampiyonasý, bugün Hýrvatistan'da baþlýyor.
Baþkent Zagreb'de organize edilen Gençler Dünya Güreþ Þampiyonasý'nda 6 gün boyunca madalya mücadelesi verecek olan genç
kadýnlarýmýz ile serbest ve grekoromen stil
genç erkeklerimiz, birden fazla sýklette kürsüde yer almayý hedefliyor.
0Yarýn, Dom Sportova Spor Salonu'nda
start alacak þampiyonanýn ilk iki gününde
grekoromen stil güreþçilerimiz, sonraki iki
günde genç kadýnlarýmýz, son iki gün ise serbest stil genç erkeklerimiz mindere çýkacaklar.
BAÞKAN YERLÝKAYA: "SÖZ
SIRASI PEHLÝVANLARIMIZDA"
Göreve geldiði günden itibaren bütün mesaisini milli güreþçiler ile geçiren ve bütün
grubundaki Ünyespor'da baþarýlý maçlar çýkaran Saðbek
oyuncusu Tolga Yýldýz ile de 2 yýllýk sözleþme imzalayan
Petrolspor transfer çalýþmalarýnýn transfer komitesi tarafýndan teknik heyetin vereceði rapor doðrultusunda devam
edeceðini bildirdi.
TOLGA YILDIZ KÝMDÝR
Futbola, bu sezon Süper ligden düþen Kayserispor'un
altyapýsýnda baþlayan Tolga Yýldýz 2010-11 sezonunda A
takýma yükseldi. Süper ligde sadece 1 maçta boy gösteren
Yýldýz, 2011-12 sezonunda 3. Lig takýmlarýndan Afyonkarahisar'a transfer oldu. Bir sezon kaldýðý Afyon'da takýmýn
deðiþmez isimlerinden oldu. Yýldýz 33 resmi müsabakaya
çýktý ve sadece 2 gol attý. Tolga Yýldýz 2012-13 sezonunun
baþýnda 2.lig takýmlarýndan Fethiyespor'a transfer oldu.
Yarým sezon kaldýðý Fethiyespor'da 3 maçta forma þansý
bulabildi. Ayný sezonun ikinci devresinde 3.lig takýmlarýndan Adýyamanspor'a transfer olan Yýldýz, burada kaldýðý
yarým sezon boyunca Adýyamanspor'da da takýmýn deðiþmez isimleri arasýna girdi. 24 yaþýndaki futbolcu 16 maçta
boy gösterip 2 gol attý. Geçtiðimiz sezon Petrolspor'un rakibi Ünyespor formasýný taþýyan futbolcu, Ünyespor formasýyla 30 lig maçý ve 1 Türkiye kupasý maçýna çýktý. Burada da 2 gol atma baþarýsý gösteren baþarýlý saðbek oyuncusu Tolga Yýldýz Petrolspor ile 2015-16 sezon sonuna kadar
sözleþme imzaladý.
Kaynak: Batman Gazetesi
kamplarý ziyaret ederek uluslararasý organizasyonlarý yerinde takip eden Türkiye Güreþ
Federasyonu Baþkaný Hamza Yerlikaya, Türk
güreþini uzun yýllar boyunca büyükler kategorisinde temsil edecek sporcularýn Zagreb'de boy göstereceðini hatýrlattý. Bol sayýda
madalya ile Türkiye'ye dönmek istediklerinin
altýný çizen Baþkan Yerlikaya, milli güreþçilere
sonuna kadar güvendiðini ve artýk söz sýrasýnýn genç sporcularda olduðunu sözlerine ekledi.
Dünya Þampiyonasý'nda milli mayo ile
mücadele edecek genç güreþçilerimiz þu þekilde:
"Doðuþ Ayazcý, Ekrem Öztürk, Orhan Çelik, Cengiz Arslan, Furkan Bayrak, Burhan
Akbudak, Fatih Baþköy, Osman Yýldýrým, Büþra Görmüþ, Evin Demirhan, Nuray Karadað,
Bedia Gün, Derya Bayhan, Buse Tosun, Sinem Topçu, Gamze Durukan, Emre Demircan, Barýþ Kaya, Mehmet Ali Daylak, Haydar
Yavuz, Murat Ertürk, Fatih Erdin, Yusuf Can
Zeybek, Yunus Emre Dede"
SPOR SERVÝSÝ
Tuzlaspor, Fenerbahçe'den
transfer yaptý
Fenerbahçe altyapýsýnýn gelecek vaadeden
oyuncularýndan biri olarak gösterilen 'Torres' lakaplý Recep Berk Elitez
Tuzlaspor'la 2 yýllýðýna
anlaþtý.
Fenerbahçe altyapýsýnýn gelecek vaadeden
oyuncularýndan biri olaRecep Berk
rak gösterilen 'Torres' lakaplý Recep Berk Elitez Tuzlaspor'la 2 yýllýðýna
anlaþtý. 1.81 boyundaki Fernando Torres lakaplý
oyuncu Kayseri Erciyespor, Bandýrmaspor, Bayrampaþa ve Bugsaþspor'da kiralýk olarak forma
giydi. Fenerbahçe'nin Konya Þekerspor ile oynadýðý Ziraat Türkiye Kupasý maçýnda oynamýþtý.
Fenerbahçe ile olan sözleþmesi sona eren Recep
Berk Elitez, kendisini 2 yýllýðýna Tuzlaspor'a baðlayan sözleþmeye imzayý attý.
SPOR SERVÝSÝ
Download

Günlük Gazetenin Tamamını Okumak İçin TIKLAYIN