2013
Pedagojik Formasyon
Eğitimi Sertifika
Programı
Tercih Kılavuzu
23 OCAK 2014
Bu kılavuz, 16 Ocak 2014 tarihli Yükseköğretim Genel Kurulu ile
21 Ocak 2014 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nda alınan
kararlar doğrultusunda güncellenmiştir.
1.
GENEL BİLGİLER, TEMEL İLKE VE KURALLAR
2013 yılında bazı Üniversitelerin bünyesinde açılacak Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına
katılacakların yerleştirme işlemleri ÖSYM tarafından yürütülecektir. Bu kılavuz, Pedagojik Formasyon
Eğitimi Sertifika Programı ile ilgili olarak yerleştirme esaslarını kapsamaktadır.
2. TERCİHLERİN ALINMASI
Adaylar tercihlerini 23-27 Ocak 2014 tarihleri arasında elektronik ortamda yapacaklardır. 28 Kasım –
6 Aralık 2013 tarihleri arasında tercih yapan adaylar istedikleri takdirde tercihlerinde değişiklik
yapabileceklerdir.
2010 ALES Sonbahar Dönemi ile 2011-2012-2013 yıllarında herhangi bir ALES’e katılan ve puanı
hesaplanan adaylar tercih yapabileceklerdir. 2010 ALES Sonbahar Dönemi ile 2011-2012-2013 yıllarından
herhangi birine ait bir ALES puanı olmayan veya sınava katıldığı halde ALES puanı hesaplanmayan
adaylar tercih yapamazlar.
Adaylar
tercihlerini,
TC
Kimlik
Numaraları
ve
şifrelerini
kullanarak,
bireysel
olarak
https://tercih.osym.gov.tr İnternet adresinden elektronik ortamda yapacaklardır. Tercih ve yerleştirme
işlemlerinde, başvuran adayların ÖSYM Aday İşlemleri Sistemindeki bilgileri esas alınacaktır.
Adayların, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemindeki program/üniversite bilgileri girdiği son sınavdaki bilgileridir.
Mezun olduğu program/üniversite bilgisinde değişiklik yapmak isteyen adaylar bu bilgilerini, tercih süresi
içinde https://tercih.osym.gov.tr İnternet adresinden yapabileceklerdir.
Tercih ücreti 10,00 TL olacaktır. Tercih yapılmadan önce ücretin yatırılmış olması gerekmektedir.
28 Kasım–6 Aralık 2013 tarihleri arasında tercih yapan adaylar yeniden tercih ücreti ödemeden
tercihlerinde değişiklik yapabileceklerdir.
Tablo-1, Pedagojik Formasyon Eğitimi yapılabilecek programların kodlarını, adlarını, kontenjanlarını
göstermektedir.
Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının Öğretmen Atamalarına Esas Olan Alanlara
İlişkin 80 Sayılı Kararı uyarınca hazırlanan hangi lisans programından mezun olan adayların hangi
pedagojik formasyon eğitimi programlarını tercih edebilecekleri Tablo-2’de verilmiştir. Adayların, tercihlerini
sadece bu tabloda verilen ilgili alanları göz önünde tutarak Tablo-1’deki programlardan yapmaları
gerekmektedir. Tercihlerin doğru olarak yapılabilmesi için önce Tablo-2’nin dikkatlice incelenmesi
gerekmektedir. Bu tabloda, mezun olunan alan bulunarak hangi formasyon programlarının tercih
edilebileceği belirlenecektir. Bunun dışındaki formasyon programlarından yapılacak tercihler geçersizdir.
Mezun olduğu lisans programı, tercih ettiği ve/veya yerleştiği programla ilgili oluşabilecek sorunların
sorumluluğu adaya aittir.
Tablo-1’den en çok 30 tercih yapılabilecektir. Tercihlerin tümünün kullanılması zorunlu değildir. Tercih
işlemi tamamlandıktan sonra yazıcıdan tercih listesi alınmalı ve özenle korunmalıdır. Yerleştirme işleminde,
yeterli puana sahip olunması koşuluyla tercih sırası önem kazanmaktadır. Bu yüzden tercihler yapılırken
eğitim görmek istenen programların en çok istenilenden başlanmak üzere sıralanması uygun bir yoldur.
Tercih bildirim işlemi gerçekleştirildikten sonra "Tercih Süresi" içerisinde https://tercih.osym.gov.tr
İnternet adresinden tercihlerde değişiklik yapılabilecektir. Tercihlerde değişiklik/iptal talep eden dilekçeler
işleme alınmayacaktır.
Tercih işleminin son günü itibariyle mezun durumda olmayan adaylar tercih yapamazlar. Bu durumdaki
adaylar tercih yaparak bir programa yerleştirilseler bile ilgili Üniversite tarafından kayıtları yapılmaz.
Adayların yerleştirildikleri programlara kaydolmaları için ilgili kanun, tüzük, yönetmelik ve diğer mevzuatta
belirtilen koşulları karşılamaları gerekir. Yerleştirildikleri hâlde ilgili mevzuatta öngörülen koşulları
karşılamayanların yerleştirildikleri Üniversite tarafından kayıtları yapılmaz. Bu nedenle adayların tercihlerini
tamamlamadan önce ilgili kurumlar tarafından yayımlanan duyurular ve konu ile ilgili kanun, tüzük,
yönetmelik ve diğer mevzuatı dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.
3. Y E R L E Ş T İ R M E
Yerleştirmede, adayların geçerliliği devam eden tercih edilen ve programın puan türündeki en yüksek ALES
puanı (2010 ALES Sonbahar Dönemi ile 2011-2012-2013 yılları) ve akademik not ortalamasından
oluşturulan yerleştirme puanı kullanılacaktır. Bunun için; adayların geçerli ALES puanları 0-4 aralığına
doğrusal olarak dönüştürülecek ve adayların 4’lük not sistemindeki diploma notları kullanılacaktır.
Adayların akademik not ortalamaları, 4’lük sistem üzerinden değerlendirmeye alınacaktır. Mezun olduğu
yükseköğretim kurumunun 4’lük sistemine göre akademik not ortalaması bildirilemeyen 100’lük sisteme
göre bildirilen adayların, akademik not ortalamalarının 100’lük sistemden 4’lük sisteme dönüştürme
1
işlemlerinde Yükseköğretim Kurulu tarafından hazırlanan dönüşüm tablosu kullanılacaktır. Yükseköğretim
Kurulu tarafından hazırlanan dönüşüm tablosu, Tablo-3 olarak ekte yer almaktadır. Daha önce yapılan ve
ilan edilen tüm diploma notu dönüşümleri dikkate alınmayacaktır.
4’lük veya 100’lük sistemde notu olmayan adayların diploma notu “2” olarak değerlendirmeye alınacaktır.
Yurt dışı üniversitelerden (KKTC hariç) mezun olup da programa başvuran adaylara YÖK dönüşüm tablosu
uygulanacaktır.
“Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programlarına Yerleştirme Puanı” 0-4 aralığına dönüştürülmüş
ALES Puanının % 60'ı ile 4’lük Sistemdeki Diploma Notunun % 40'ı toplanıp 100 ile çarpılarak
hesaplanmasından oluşacaktır. Yerleştirme bu puanlara göre ve adayların tercihleri doğrultusunda
gerçekleştirilecektir.
Bu yerleştirme işlemlerinde ALES puanı ile akademik not ortalaması için herhangi bir alt sınır
uygulanmayacaktır.
Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programlarına Yerleştirme Puanı-SAY (FYSAY)= 100 x (%60 son üç
yılın en yüksek ALES-SAY puanı (0-4 aralığına dönüştürülmüş hali) + %40 Akademik Not Ortalaması
(4’lük not sisteminde))
Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programlarına Yerleştirme Puanı-SÖZ (FYSÖZ)= 100 x (%60 son
üç yılın en yüksek ALES-SÖZ puanı (0-4 aralığına dönüştürülmüş hali) + %40 Akademik Not Ortalaması
(4’lük not sisteminde))
Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programlarına Yerleştirme Puanı-EA (FYEA)= 100 x (%60 son üç
yılın en yüksek ALES-EA puanı (0-4 aralığına dönüştürülmüş hali) + %40 Akademik Not Ortalaması (4’lük
not sisteminde))
Yerleştirme, adayların Yerleştirme Puanları ve tercihleri ile programların kontenjanları göz önünde tutularak
bilgisayarla yapılacaktır. Adaylar arasından, bir programını tercih edenler puan sırasına koyularak ve en
yüksek puan alandan başlanmak üzere kontenjan sayısı kadar aday ilgili programa yerleştirilecektir. Aynı
programı tercih etmiş olan adayların puanlarının eşit olması durumunda, söz konusu programı daha üst
tercihinde gösterene, eşitlik yine sürdüğü takdirde mezuniyet tarihi günümüze daha yakın (yeni mezun)
olana, eşitlik yine de sürdüğü takdirde doğum tarihi günümüze daha yakın (yaşı küçük) olana öncelik
verilecektir.
4. YERLEŞTİRME SONUÇLARININ BİLDİRİLMESİ VE KAYIT İŞLEMLERİ
Yerleştirme sonuçları ÖSYM’nin İnternet sayfasında yayımlanacak, adaylara belge gönderilmeyecektir.
Programlara yerleşen adayları gösteren fotoğraflı yerleştirme sonuçları, adayların yerleştirildikleri
programların bağlı olduğu üniversite rektörlüklerine ÖSYM tarafından elektronik ortamda gönderilecektir.
Üniversiteler tarafından kayıtlar yerleştirme sonuçları açıklandıktan sonra 5 iş günü içerisinde yapılacaktır.
Yerleşen adayların kayıt hakları yalnız 2013-2014 öğretim yılı için geçerlidir. Yerleşen adaylar kayıt
işlemleri için ilgili üniversiteye başvuracaklardır. ÖSYM’nin yükseköğretim kurumlarındaki kayıt işlemleri ile
hiçbir ilişkisi yoktur. Bu konudaki başvuruların doğrudan ilgili yükseköğretim kurumlarına yapılması
gerekmektedir.
Yükseköğretim Kurulu’nun 14/11/2013 tarihli Genel Kurul toplantısında Pedagojik Formasyon Eğitimi
Sertifika Programından ücret alınıp alınmamasının üniversiteler tarafından karara bağlanmasına, ücret
alınacak ise devlet ve vakıf üniversiteleri tarafından belirlenecek miktarın 31 Ağustos 2013 tarih ve 28751
sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ”2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılında Yükseköğretim Kurumlarında Cari
Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları Ve Öğrenim Ücretlerinin Tespitine Dair
Karar” da yer alan devlet üniversiteleri eğitim fakültelerinin ikinci öğretim programları için belirlenen ikinci
öğretim ücretinin iki katını (2.054-TL) geçmemesine karar verilmiştir.
2013-2014 öğretim yılında ek yerleştirme yapılmayacaktır.
2
TERCİH ÜCRETİNİN YATIRILMASI
Adayların, tercih ücretini yatırırken banka görevlisine; Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı
tercih ücretini yatıracağını, T.C. Kimlik Numarasını, ad ve soyadı bilgilerini söylemeleri yeterlidir. Tercih
ücreti bankaya yatırılmadan tercih işlemi yapılamaz. Tercih ücretini yatıran adayların banka şubesinden
ayrılmadan önce, kendilerine verilen banka dekontunu dikkatle incelemeleri, bilgilerinde yanlışlık yoksa
bankadan ayrılmaları, yanlışlık varsa mutlaka düzelttirerek bankadan ayrılmaları gerekmektedir.
BANKALAR*
T.C. Ziraat Bankasının tüm şubeleri ve İnternet bankacılığı
T. Halk Bankasının tüm şubeleri ve İnternet bankacılığı
Akbankın tüm şubeleri ve İnternet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
Kuveyt Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri ve İnternet bankacılığı (KKTC’den başvuracak
adaylar hariç)
Türk Ekonomi Bankasının tüm şubeleri ve İnternet bankacılığı
Denizbank’ın tüm şubeleri ve İnternet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
Tüm PTT İş Yerleri (KKTC’den başvuracak adaylar ASPOS-Gazi Magusa)
*Tercih ücreti ÖSYM’nin İnternet sayfasında yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi
kartı/banka kartı ile de yatırılabilecektir.
EKLER:
TABLO-1
TABLO-2
TABLO-3
Tercih Edilebilecek Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programları (23.01.2014)
Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programlarını Tercih Edebilecek Lisans
Programları (23.01.2014)
YÜKSEKÖĞRETİM KURULU
4’lük Sistemdeki Notların 100’lük Sistemdeki Karşılıkları
MEZUN OLUNAN LİSANS PROGRAMI
MEZUN OLUNAN ÜNİVERSİTE
3
TABLO-1 TERCİH EDİLEBİLECEK PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMLARI
Üni. Kodu
100150051
100150371
100150091
100150121
100150161
100150201
100150211
100150221
100150231
100150241
100150311
100150341
100250051
100250071
100250121
100250221
100250291
100250311
100250341
100350051
100350071
100350111
100350121
100350211
100350221
100350281
100350311
100350341
100450041
100450051
100450071
100450091
100450161
100450211
100450221
100450231
100450311
100450341
100550091
100550121
100550211
100550221
100550311
100550341
100650041
100650051
100650071
100650121
100650211
100650221
100650281
100650311
100650331
100650341
100750051
100750371
100750111
100750121
100750201
100750211
100750221
100750281
100750341
100850051
Üniversite Adı
ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ
ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ
ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ
ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ
ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ
ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ
ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ
ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ
ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ
ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ
ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ
ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ
AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ
AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ
AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ
AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ
AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ
AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ
AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ
AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ
AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ
AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ
Program
Kodu
5005
5037
5009
5012
5016
5020
5021
5022
5023
5024
5031
5034
5005
5007
5012
5022
5029
5031
5034
5005
5007
5011
5012
5021
5022
5028
5031
5034
5004
5005
5007
5009
5016
5021
5022
5023
5031
5034
5009
5012
5021
5022
5031
5034
5004
5005
5007
5012
5021
5022
5028
5031
5033
5034
5005
5037
5011
5012
5020
5021
5022
5028
5034
5005
1
Program Adı
Biyoloji
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
Fizik
Görsel Sanatlar / Resim
İngilizce
Kimya/Kimya Teknolojisi
Matematik
Müzik
Psikoloji
Tarih
Türk Dili ve Edebiyatı
Biyoloji
Coğrafya
Fizik
Matematik
Sanat Tarihi
Tarih
Türk Dili ve Edebiyatı
Biyoloji
Coğrafya
Felsefe
Fizik
Kimya/Kimya Teknolojisi
Matematik
Sağlık
Tarih
Türk Dili ve Edebiyatı
Bilişim Teknolojileri
Biyoloji
Coğrafya
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
Görsel Sanatlar / Resim
Kimya/Kimya Teknolojisi
Matematik
Müzik
Tarih
Türk Dili ve Edebiyatı
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
Fizik
Kimya/Kimya Teknolojisi
Matematik
Tarih
Türk Dili ve Edebiyatı
Bilişim Teknolojileri
Biyoloji
Coğrafya
Fizik
Kimya/Kimya Teknolojisi
Matematik
Sağlık
Tarih
Teknoloji ve Tasarım
Türk Dili ve Edebiyatı
Biyoloji
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi
Felsefe
Fizik
İngilizce
Kimya/Kimya Teknolojisi
Matematik
Sağlık
Türk Dili ve Edebiyatı
Biyoloji
Kont.
40
20
40
40
40
20
40
80
20
40
40
80
40
40
40
60
20
40
60
40
40
60
60
40
60
40
60
60
20
40
40
60
20
40
60
20
40
60
20
40
40
40
40
40
20
40
40
40
40
60
40
40
20
60
60
20
80
60
40
40
80
40
80
40
Puan Türü
SAY
EA
SÖZ
SAY
SAY/SÖZ/EA
SAY/SÖZ/EA
SAY
SAY
SAY/SÖZ/EA
EA
SÖZ
SÖZ
SAY
SÖZ
SAY
SAY
SÖZ
SÖZ
SÖZ
SAY
SÖZ
EA
SAY
SAY
SAY
SAY
SÖZ
SÖZ
SAY
SAY
SÖZ
SÖZ
SAY/SÖZ/EA
SAY
SAY
SAY/SÖZ/EA
SÖZ
SÖZ
SÖZ
SAY
SAY
SAY
SÖZ
SÖZ
SAY
SAY
SÖZ
SAY
SAY
SAY
SAY
SÖZ
SAY
SÖZ
SAY
EA
EA
SAY
SAY/SÖZ/EA
SAY
SAY
SAY
SÖZ
SAY
TABLO-1 TERCİH EDİLEBİLECEK PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMLARI
Üni. Kodu
100850121
100850211
100850221
100850311
100850341
100950091
100950221
100950281
100950311
101050011
101050051
101050091
101050111
101050121
101050141
101050161
101050411
101050211
101050221
101050231
101050311
101050341
101150021
101150031
101150361
101150091
101150111
101150121
101150131
101150401
101150421
101150201
101150441
101150451
101150461
101150251
101150271
101150311
101150321
101150341
101450021
101450031
101450051
101450071
101450091
101450111
101450121
101450191
101450201
101450211
101450221
101450311
101450341
200250201
200250221
200250241
200250311
200250341
200550201
200550341
101550051
101550071
101550121
101550201
Üniversite Adı
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ
AMASYA ÜNİVERSİTESİ
AMASYA ÜNİVERSİTESİ
AMASYA ÜNİVERSİTESİ
AMASYA ÜNİVERSİTESİ
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
ATILIM ÜNİVERSİTESİ
ATILIM ÜNİVERSİTESİ
ATILIM ÜNİVERSİTESİ
ATILIM ÜNİVERSİTESİ
ATILIM ÜNİVERSİTESİ
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
Program
Kodu
5012
5021
5022
5031
5034
5009
5022
5028
5031
5001
5005
5009
5011
5012
5014
5016
5041
5021
5022
5023
5031
5034
5002
5003
5036
5009
5011
5012
5013
5040
5042
5020
5044
5045
5046
5025
5027
5031
5032
5034
5002
5003
5005
5007
5009
5011
5012
5019
5020
5021
5022
5031
5034
5020
5022
5024
5031
5034
5020
5034
5005
5007
5012
5020
2
Program Adı
Fizik
Kimya/Kimya Teknolojisi
Matematik
Tarih
Türk Dili ve Edebiyatı
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
Matematik
Sağlık
Tarih
Adalet
Biyoloji
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
Felsefe
Fizik
Gazetecilik
Görsel Sanatlar / Resim
Grafik ve Fotoğraf
Kimya/Kimya Teknolojisi
Matematik
Müzik
Tarih
Türk Dili ve Edebiyatı
Almanca
Arapça
Çince
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
Felsefe
Fizik
Fransızca
Gıda Teknolojileri
Hasta ve Yaşlı Hizmetleri
İngilizce
İspanyolca
İtalyanca
Japonca
Radyo-Televizyon
Rusça
Tarih
Tarım Teknolojileri
Türk Dili ve Edebiyatı
Almanca
Arapça
Biyoloji
Coğrafya
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
Felsefe
Fizik
İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri
İngilizce
Kimya/Kimya Teknolojisi
Matematik
Tarih
Türk Dili ve Edebiyatı
İngilizce
Matematik
Psikoloji
Tarih
Türk Dili ve Edebiyatı
İngilizce
Türk Dili ve Edebiyatı
Biyoloji
Coğrafya
Fizik
İngilizce
Kont.
40
40
60
60
60
80
60
40
60
20
40
60
60
40
40
20
40
40
60
20
60
60
40
20
10
40
40
40
40
20
20
40
20
20
20
20
60
50
40
80
40
40
40
40
40
40
60
40
40
40
60
40
80
20
40
40
20
40
25
25
40
40
40
20
Puan Türü
SAY
SAY
SAY
SÖZ
SÖZ
SÖZ
SAY
SAY
SÖZ
EA
SAY
SÖZ
EA
SAY
SÖZ
SAY/SÖZ/EA
SAY/SÖZ/EA
SAY
SAY
SAY/SÖZ/EA
SÖZ
SÖZ
SAY/SÖZ/EA
SAY/SÖZ/EA
SAY/SÖZ/EA
SÖZ
EA
SAY
SAY/SÖZ/EA
SAY
SAY
SAY/SÖZ/EA
SAY/SÖZ/EA
SAY/SÖZ/EA
SAY/SÖZ/EA
SÖZ
SAY/SÖZ/EA
SÖZ
SAY
SÖZ
SAY/SÖZ/EA
SAY/SÖZ/EA
SAY
SÖZ
SÖZ
EA
SAY
SÖZ
SAY/SÖZ/EA
SAY
SAY
SÖZ
SÖZ
SAY/SÖZ/EA
SAY
EA
SÖZ
SÖZ
SAY/SÖZ/EA
SÖZ
SAY
SÖZ
SAY
SAY/SÖZ/EA
TABLO-1 TERCİH EDİLEBİLECEK PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMLARI
Üni. Kodu
101550211
101550221
101550231
101550311
101550341
101650071
101650091
101650111
101650201
101650221
101650311
101650341
200650421
200650201
200650221
200650281
102350051
102350091
102350121
102350211
102350221
102350281
102350311
102350341
110350041
110350051
110350091
110350121
110350201
110350211
110350221
110350311
110350341
206650121
206650201
206650211
206650221
206650241
102550051
102550091
102550121
102550201
102550211
102550221
102550281
102550311
102550341
102650051
102650091
102650111
102650121
102650161
102650191
102650201
102650211
102650221
102650231
102650311
102650341
102750071
102750091
102750121
102750421
102750201
Üniversite Adı
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
BARTIN ÜNİVERSİTESİ
BARTIN ÜNİVERSİTESİ
BARTIN ÜNİVERSİTESİ
BARTIN ÜNİVERSİTESİ
BARTIN ÜNİVERSİTESİ
BARTIN ÜNİVERSİTESİ
BARTIN ÜNİVERSİTESİ
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
BOZOK ÜNİVERSİTESİ
BOZOK ÜNİVERSİTESİ
BOZOK ÜNİVERSİTESİ
BOZOK ÜNİVERSİTESİ
BOZOK ÜNİVERSİTESİ
BOZOK ÜNİVERSİTESİ
BOZOK ÜNİVERSİTESİ
BOZOK ÜNİVERSİTESİ
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
CANİK BAŞARI ÜNİVERSİTESİ
CANİK BAŞARI ÜNİVERSİTESİ
CANİK BAŞARI ÜNİVERSİTESİ
CANİK BAŞARI ÜNİVERSİTESİ
CANİK BAŞARI ÜNİVERSİTESİ
CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
Program
Kodu
5021
5022
5023
5031
5034
5007
5009
5011
5020
5022
5031
5034
5042
5020
5022
5028
5005
5009
5012
5021
5022
5028
5031
5034
5004
5005
5009
5012
5020
5021
5022
5031
5034
5012
5020
5021
5022
5024
5005
5009
5012
5020
5021
5022
5028
5031
5034
5005
5009
5011
5012
5016
5019
5020
5021
5022
5023
5031
5034
5007
5009
5012
5042
5020
3
Program Adı
Kimya/Kimya Teknolojisi
Matematik
Müzik
Tarih
Türk Dili ve Edebiyatı
Coğrafya
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
Felsefe
İngilizce
Matematik
Tarih
Türk Dili ve Edebiyatı
Hasta ve Yaşlı Hizmetleri
İngilizce
Matematik
Sağlık
Biyoloji
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
Fizik
Kimya/Kimya Teknolojisi
Matematik
Sağlık
Tarih
Türk Dili ve Edebiyatı
Bilişim Teknolojileri
Biyoloji
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
Fizik
İngilizce
Kimya/Kimya Teknolojisi
Matematik
Tarih
Türk Dili ve Edebiyatı
Fizik
İngilizce
Kimya/Kimya Teknolojisi
Matematik
Psikoloji
Biyoloji
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
Fizik
İngilizce
Kimya/Kimya Teknolojisi
Matematik
Sağlık
Tarih
Türk Dili ve Edebiyatı
Biyoloji
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
Felsefe
Fizik
Görsel Sanatlar / Resim
İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri
İngilizce
Kimya/Kimya Teknolojisi
Matematik
Müzik
Tarih
Türk Dili ve Edebiyatı
Coğrafya
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
Fizik
Hasta ve Yaşlı Hizmetleri
İngilizce
Kont.
40
80
20
60
80
40
40
40
20
60
40
40
20
20
40
80
40
40
40
40
40
40
40
40
20
40
40
40
40
20
60
40
60
20
20
20
60
40
40
60
40
40
40
40
20
40
40
40
40
40
40
20
60
40
40
40
20
60
40
40
60
40
20
20
Puan Türü
SAY
SAY
SAY/SÖZ/EA
SÖZ
SÖZ
SÖZ
SÖZ
EA
SAY/SÖZ/EA
SAY
SÖZ
SÖZ
SAY
SAY/SÖZ/EA
SAY
SAY
SAY
SÖZ
SAY
SAY
SAY
SAY
SÖZ
SÖZ
SAY
SAY
SÖZ
SAY
SAY/SÖZ/EA
SAY
SAY
SÖZ
SÖZ
SAY
SAY/SÖZ/EA
SAY
SAY
EA
SAY
SÖZ
SAY
SAY/SÖZ/EA
SAY
SAY
SAY
SÖZ
SÖZ
SAY
SÖZ
EA
SAY
SAY/SÖZ/EA
SÖZ
SAY/SÖZ/EA
SAY
SAY
SAY/SÖZ/EA
SÖZ
SÖZ
SÖZ
SÖZ
SAY
SAY
SAY/SÖZ/EA
TABLO-1 TERCİH EDİLEBİLECEK PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMLARI
Üni. Kodu
102750211
102750221
102750231
102750311
102750341
102850051
102850071
102850121
102850221
102850311
102850341
102950051
102950091
102950111
102950121
102950161
102950211
102950221
102950231
102950341
103050051
103050091
103050121
103050191
103050211
103050221
103050311
103050341
300150041
300150051
300150121
300150201
300150211
300150221
300150341
103150021
103150051
103150071
103150081
103150121
103150131
103150161
103150421
103150191
103150201
103150211
103150221
103150231
103150311
103150341
103250051
103250121
103250201
103250211
103250221
103250311
103250341
103350051
103350071
103350121
103350201
103350211
103350221
103350341
Üniversite Adı
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
DİCLE ÜNİVERSİTESİ
DİCLE ÜNİVERSİTESİ
DİCLE ÜNİVERSİTESİ
DİCLE ÜNİVERSİTESİ
DİCLE ÜNİVERSİTESİ
DİCLE ÜNİVERSİTESİ
DİCLE ÜNİVERSİTESİ
DİCLE ÜNİVERSİTESİ
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ
DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ
DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ
DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ
DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ
DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ
DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ
Program
Kodu
5021
5022
5023
5031
5034
5005
5007
5012
5022
5031
5034
5005
5009
5011
5012
5016
5021
5022
5023
5034
5005
5009
5012
5019
5021
5022
5031
5034
5004
5005
5012
5020
5021
5022
5034
5002
5005
5007
5008
5012
5013
5016
5042
5019
5020
5021
5022
5023
5031
5034
5005
5012
5020
5021
5022
5031
5034
5005
5007
5012
5020
5021
5022
5034
4
Program Adı
Kimya/Kimya Teknolojisi
Matematik
Müzik
Tarih
Türk Dili ve Edebiyatı
Biyoloji
Coğrafya
Fizik
Matematik
Tarih
Türk Dili ve Edebiyatı
Biyoloji
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
Felsefe
Fizik
Görsel Sanatlar / Resim
Kimya/Kimya Teknolojisi
Matematik
Müzik
Türk Dili ve Edebiyatı
Biyoloji
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
Fizik
İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri
Kimya/Kimya Teknolojisi
Matematik
Tarih
Türk Dili ve Edebiyatı
Bilişim Teknolojileri
Biyoloji
Fizik
İngilizce
Kimya/Kimya Teknolojisi
Matematik
Türk Dili ve Edebiyatı
Almanca
Biyoloji
Coğrafya
Denizcilik
Fizik
Fransızca
Görsel Sanatlar / Resim
Hasta ve Yaşlı Hizmetleri
İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri
İngilizce
Kimya/Kimya Teknolojisi
Matematik
Müzik
Tarih
Türk Dili ve Edebiyatı
Biyoloji
Fizik
İngilizce
Kimya/Kimya Teknolojisi
Matematik
Tarih
Türk Dili ve Edebiyatı
Biyoloji
Coğrafya
Fizik
İngilizce
Kimya/Kimya Teknolojisi
Matematik
Türk Dili ve Edebiyatı
Kont.
40
60
20
40
60
40
20
40
40
40
60
40
40
40
60
20
40
40
20
60
40
60
40
60
40
40
60
60
20
60
60
20
20
60
80
40
40
40
40
60
40
20
20
60
40
40
60
20
40
60
40
40
40
40
40
40
60
40
40
40
40
40
40
40
Puan Türü
SAY
SAY
SAY/SÖZ/EA
SÖZ
SÖZ
SAY
SÖZ
SAY
SAY
SÖZ
SÖZ
SAY
SÖZ
EA
SAY
SAY/SÖZ/EA
SAY
SAY
SAY/SÖZ/EA
SÖZ
SAY
SÖZ
SAY
SÖZ
SAY
SAY
SÖZ
SÖZ
SAY
SAY
SAY
SAY/SÖZ/EA
SAY
SAY
SÖZ
SAY/SÖZ/EA
SAY
SÖZ
SAY
SAY
SAY/SÖZ/EA
SAY/SÖZ/EA
SAY
SÖZ
SAY/SÖZ/EA
SAY
SAY
SAY/SÖZ/EA
SÖZ
SÖZ
SAY
SAY
SAY/SÖZ/EA
SAY
SAY
SÖZ
SÖZ
SAY
SÖZ
SAY
SAY/SÖZ/EA
SAY
SAY
SÖZ
TABLO-1 TERCİH EDİLEBİLECEK PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMLARI
Üni. Kodu
103450021
103450071
103450101
103450111
103450121
103450141
103450171
103450201
103450211
103450221
103450231
103450241
103450281
103450291
103450311
103450341
103550051
103550061
103550071
103550091
103550121
103550191
103550201
103550211
103550221
103550311
103550341
103650051
103650091
103650121
103650191
103650211
103650341
103850041
103850051
103850371
103850071
103850091
103850121
103850191
103850211
103850221
103850281
103850311
103850341
201550111
201550191
201550201
201550221
201550311
201550341
103950051
103950071
103950091
103950121
103950201
103950211
103950221
103950231
103950311
103950341
104150031
104150051
104150071
Üniversite Adı
EGE ÜNİVERSİTESİ
EGE ÜNİVERSİTESİ
EGE ÜNİVERSİTESİ
EGE ÜNİVERSİTESİ
EGE ÜNİVERSİTESİ
EGE ÜNİVERSİTESİ
EGE ÜNİVERSİTESİ
EGE ÜNİVERSİTESİ
EGE ÜNİVERSİTESİ
EGE ÜNİVERSİTESİ
EGE ÜNİVERSİTESİ
EGE ÜNİVERSİTESİ
EGE ÜNİVERSİTESİ
EGE ÜNİVERSİTESİ
EGE ÜNİVERSİTESİ
EGE ÜNİVERSİTESİ
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ
ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ
ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ
ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ
ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ
ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
FATİH ÜNİVERSİTESİ
FATİH ÜNİVERSİTESİ
FATİH ÜNİVERSİTESİ
FATİH ÜNİVERSİTESİ
FATİH ÜNİVERSİTESİ
FATİH ÜNİVERSİTESİ
FIRAT ÜNİVERSİTESİ
FIRAT ÜNİVERSİTESİ
FIRAT ÜNİVERSİTESİ
FIRAT ÜNİVERSİTESİ
FIRAT ÜNİVERSİTESİ
FIRAT ÜNİVERSİTESİ
FIRAT ÜNİVERSİTESİ
FIRAT ÜNİVERSİTESİ
FIRAT ÜNİVERSİTESİ
FIRAT ÜNİVERSİTESİ
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Program
Kodu
5002
5007
5010
5011
5012
5014
5017
5020
5021
5022
5023
5024
5028
5029
5031
5034
5005
5006
5007
5009
5012
5019
5020
5021
5022
5031
5034
5005
5009
5012
5019
5021
5034
5004
5005
5037
5007
5009
5012
5019
5021
5022
5028
5031
5034
5011
5019
5020
5022
5031
5034
5005
5007
5009
5012
5020
5021
5022
5023
5031
5034
5003
5005
5007
5
Program Adı
Almanca
Coğrafya
Elektrik-Elektronik Teknolojisi
Felsefe
Fizik
Gazetecilik
Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hiz.
İngilizce
Kimya/Kimya Teknolojisi
Matematik
Müzik
Psikoloji
Sağlık
Sanat Tarihi
Tarih
Türk Dili ve Edebiyatı
Biyoloji
Biyomedikal Cihaz Teknolojileri
Coğrafya
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
Fizik
İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri
İngilizce
Kimya/Kimya Teknolojisi
Matematik
Tarih
Türk Dili ve Edebiyatı
Biyoloji
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
Fizik
İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri
Kimya/Kimya Teknolojisi
Türk Dili ve Edebiyatı
Bilişim Teknolojileri
Biyoloji
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi
Coğrafya
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
Fizik
İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri
Kimya/Kimya Teknolojisi
Matematik
Sağlık
Tarih
Türk Dili ve Edebiyatı
Felsefe
İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri
İngilizce
Matematik
Tarih
Türk Dili ve Edebiyatı
Biyoloji
Coğrafya
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
Fizik
İngilizce
Kimya/Kimya Teknolojisi
Matematik
Müzik
Tarih
Türk Dili ve Edebiyatı
Arapça
Biyoloji
Coğrafya
Kont.
40
40
20
40
40
40
60
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
20
60
60
60
60
40
40
60
60
80
40
40
40
20
40
60
50
40
20
40
60
40
60
40
60
40
60
40
20
20
20
40
20
40
40
40
40
40
20
40
80
20
60
60
40
80
60
Puan Türü
SAY/SÖZ/EA
SÖZ
SAY
EA
SAY
SÖZ
SÖZ
SAY/SÖZ/EA
SAY
SAY
SAY/SÖZ/EA
EA
SAY
SÖZ
SÖZ
SÖZ
SAY
SAY
SÖZ
SÖZ
SAY
SÖZ
SAY/SÖZ/EA
SAY
SAY
SÖZ
SÖZ
SAY
SÖZ
SAY
SÖZ
SAY
SÖZ
SAY
SAY
EA
SÖZ
SÖZ
SAY
SÖZ
SAY
SAY
SAY
SÖZ
SÖZ
EA
SÖZ
SAY/SÖZ/EA
SAY
SÖZ
SÖZ
SAY
SÖZ
SÖZ
SAY
SAY/SÖZ/EA
SAY
SAY
SAY/SÖZ/EA
SÖZ
SÖZ
SAY/SÖZ/EA
SAY
SÖZ
TABLO-1 TERCİH EDİLEBİLECEK PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMLARI
Üni. Kodu
104150111
104150121
104150161
104150201
104150221
104150231
104150301
104150311
104150331
104150341
104250051
104250091
104250391
104250121
104250191
104250201
104250221
104250231
104250311
104250341
104350091
104350111
104350421
104350191
104350221
104350311
104350341
104550041
104550051
104550371
104550071
104550091
104550121
104550311
104550341
300250081
300250141
300250421
300250251
300250281
104850021
104850051
104850371
104850111
104850121
104850201
104850211
104850221
104850311
104850341
104950021
104950201
105050051
105050071
105050191
105050221
105050311
105050341
105350091
105350201
105350221
105350311
105350341
202450041
Üniversite Adı
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ
HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ
HARRAN ÜNİVERSİTESİ
HARRAN ÜNİVERSİTESİ
HARRAN ÜNİVERSİTESİ
HARRAN ÜNİVERSİTESİ
HARRAN ÜNİVERSİTESİ
HARRAN ÜNİVERSİTESİ
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
Program
Kodu
5011
5012
5016
5020
5022
5023
5030
5031
5033
5034
5005
5009
5039
5012
5019
5020
5022
5023
5031
5034
5009
5011
5042
5019
5022
5031
5034
5004
5005
5037
5007
5009
5012
5031
5034
5008
5014
5042
5025
5028
5002
5005
5037
5011
5012
5020
5021
5022
5031
5034
5002
5020
5005
5007
5019
5022
5031
5034
5009
5020
5022
5031
5034
5004
6
Program Adı
Felsefe
Fizik
Görsel Sanatlar / Resim
İngilizce
Matematik
Müzik
Sanat ve Tasarım
Tarih
Teknoloji ve Tasarım
Türk Dili ve Edebiyatı
Biyoloji
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
Endüstriyel Otomasyon Teknolojisi
Fizik
İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri
İngilizce
Matematik
Müzik
Tarih
Türk Dili ve Edebiyatı
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
Felsefe
Hasta ve Yaşlı Hizmetleri
İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri
Matematik
Tarih
Türk Dili ve Edebiyatı
Bilişim Teknolojileri
Biyoloji
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi
Coğrafya
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
Fizik
Tarih
Türk Dili ve Edebiyatı
Denizcilik
Gazetecilik
Hasta ve Yaşlı Hizmetleri
Radyo-Televizyon
Sağlık
Almanca
Biyoloji
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi
Felsefe
Fizik
İngilizce
Kimya/Kimya Teknolojisi
Matematik
Tarih
Türk Dili ve Edebiyatı
Almanca
İngilizce
Biyoloji
Coğrafya
İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri
Matematik
Tarih
Türk Dili ve Edebiyatı
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
İngilizce
Matematik
Tarih
Türk Dili ve Edebiyatı
Bilişim Teknolojileri
Kont.
80
80
40
40
100
60
20
60
20
100
40
60
40
60
60
20
60
20
60
80
60
40
20
40
40
40
60
20
40
20
40
60
40
40
60
20
20
20
20
40
40
60
20
80
60
40
40
80
60
100
40
100
60
60
60
60
60
60
60
40
60
60
80
20
Puan Türü
EA
SAY
SAY/SÖZ/EA
SAY/SÖZ/EA
SAY
SAY/SÖZ/EA
SAY/SÖZ/EA
SÖZ
SAY
SÖZ
SAY
SÖZ
SAY
SAY
SÖZ
SAY/SÖZ/EA
SAY
SAY/SÖZ/EA
SÖZ
SÖZ
SÖZ
EA
SAY
SÖZ
SAY
SÖZ
SÖZ
SAY
SAY
EA
SÖZ
SÖZ
SAY
SÖZ
SÖZ
SAY
SÖZ
SAY
SÖZ
SAY
SAY/SÖZ/EA
SAY
EA
EA
SAY
SAY/SÖZ/EA
SAY
SAY
SÖZ
SÖZ
SAY/SÖZ/EA
SAY/SÖZ/EA
SAY
SÖZ
SÖZ
SAY
SÖZ
SÖZ
SÖZ
SAY/SÖZ/EA
SAY
SÖZ
SÖZ
SAY
TABLO-1 TERCİH EDİLEBİLECEK PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMLARI
Üni. Kodu
202450371
202450201
202450331
202450341
203250091
203250201
203450041
203450111
203450201
203450241
203450341
105650031
105650071
105650091
105650121
105650191
105650201
105650221
105650311
105650341
105950091
105950421
105950211
105950221
105950231
105950281
105950311
105950341
106050051
106050091
106050111
106050121
106050191
106050211
106050311
106050341
106150041
106150071
106150091
106150221
106150281
106150291
106150311
106150331
106150341
106250051
106250371
106250071
106250091
106250121
106250161
106250411
106250181
106250201
106250211
106250221
106250231
106250301
106250311
106250341
106450091
106450121
106450221
106450341
Üniversite Adı
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ
Program
Kodu
5037
5020
5033
5034
5009
5020
5004
5011
5020
5024
5034
5003
5007
5009
5012
5019
5020
5022
5031
5034
5009
5042
5021
5022
5023
5028
5031
5034
5005
5009
5011
5012
5019
5021
5031
5034
5004
5007
5009
5022
5028
5029
5031
5033
5034
5005
5037
5007
5009
5012
5016
5041
5018
5020
5021
5022
5023
5030
5031
5034
5009
5012
5022
5034
7
Program Adı
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi
İngilizce
Teknoloji ve Tasarım
Türk Dili ve Edebiyatı
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
İngilizce
Bilişim Teknolojileri
Felsefe
İngilizce
Psikoloji
Türk Dili ve Edebiyatı
Arapça
Coğrafya
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
Fizik
İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri
İngilizce
Matematik
Tarih
Türk Dili ve Edebiyatı
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
Hasta ve Yaşlı Hizmetleri
Kimya/Kimya Teknolojisi
Matematik
Müzik
Sağlık
Tarih
Türk Dili ve Edebiyatı
Biyoloji
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
Felsefe
Fizik
İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri
Kimya/Kimya Teknolojisi
Tarih
Türk Dili ve Edebiyatı
Bilişim Teknolojileri
Coğrafya
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
Matematik
Sağlık
Sanat Tarihi
Tarih
Teknoloji ve Tasarım
Türk Dili ve Edebiyatı
Biyoloji
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi
Coğrafya
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
Fizik
Görsel Sanatlar / Resim
Grafik ve Fotoğraf
Harita-Tapu-Kadastro
İngilizce
Kimya/Kimya Teknolojisi
Matematik
Müzik
Sanat ve Tasarım
Tarih
Türk Dili ve Edebiyatı
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
Fizik
Matematik
Türk Dili ve Edebiyatı
Kont.
20
40
20
60
80
80
20
40
20
40
40
60
60
60
60
60
40
80
60
60
60
20
40
60
20
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
20
40
60
40
40
40
40
20
60
40
20
40
60
40
20
40
40
40
40
80
20
20
40
60
60
40
100
100
Puan Türü
EA
SAY/SÖZ/EA
SAY
SÖZ
SÖZ
SAY/SÖZ/EA
SAY
EA
SAY/SÖZ/EA
EA
SÖZ
SAY/SÖZ/EA
SÖZ
SÖZ
SAY
SÖZ
SAY/SÖZ/EA
SAY
SÖZ
SÖZ
SÖZ
SAY
SAY
SAY
SAY/SÖZ/EA
SAY
SÖZ
SÖZ
SAY
SÖZ
EA
SAY
SÖZ
SAY
SÖZ
SÖZ
SAY
SÖZ
SÖZ
SAY
SAY
SÖZ
SÖZ
SAY
SÖZ
SAY
EA
SÖZ
SÖZ
SAY
SAY/SÖZ/EA
SAY/SÖZ/EA
SAY
SAY/SÖZ/EA
SAY
SAY
SAY/SÖZ/EA
SAY/SÖZ/EA
SÖZ
SÖZ
SÖZ
SAY
SAY
SÖZ
TABLO-1 TERCİH EDİLEBİLECEK PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMLARI
Üni. Kodu
106650051
106650371
106650111
106650121
106650191
106650211
106650221
106650311
106650341
106950041
106950051
106950121
106950201
106950211
106950221
106950291
106950311
106950341
300350371
300350071
300350281
300350311
107150111
107150421
107150191
107150291
107150311
107150341
107250021
107250071
107250091
107250121
107250161
107250191
107250221
107250311
107250341
107350051
107350111
107350121
107350411
107350201
107350221
107350231
107350311
107350341
107450051
107450111
107450121
107450161
107450201
107450211
107450471
107450311
107450341
204450071
204450091
204450421
204450201
204450221
204450261
107550161
107550231
107550301
Üniversite Adı
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ
MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ
MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ
MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ
MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ
MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ
MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ
MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ
MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
MEVLANA ÜNİVERSİTESİ
MEVLANA ÜNİVERSİTESİ
MEVLANA ÜNİVERSİTESİ
MEVLANA ÜNİVERSİTESİ
MEVLANA ÜNİVERSİTESİ
MEVLANA ÜNİVERSİTESİ
MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ
MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ
MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ
Program
Kodu
5005
5037
5011
5012
5019
5021
5022
5031
5034
5004
5005
5012
5020
5021
5022
5029
5031
5034
5037
5007
5028
5031
5011
5042
5019
5029
5031
5034
5002
5007
5009
5012
5016
5019
5022
5031
5034
5005
5011
5012
5041
5020
5022
5023
5031
5034
5005
5011
5012
5016
5020
5021
5047
5031
5034
5007
5009
5042
5020
5022
5026
5016
5023
5030
8
Program Adı
Biyoloji
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi
Felsefe
Fizik
İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri
Kimya/Kimya Teknolojisi
Matematik
Tarih
Türk Dili ve Edebiyatı
Bilişim Teknolojileri
Biyoloji
Fizik
İngilizce
Kimya/Kimya Teknolojisi
Matematik
Sanat Tarihi
Tarih
Türk Dili ve Edebiyatı
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi
Coğrafya
Sağlık
Tarih
Felsefe
Hasta ve Yaşlı Hizmetleri
İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri
Sanat Tarihi
Tarih
Türk Dili ve Edebiyatı
Almanca
Coğrafya
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
Fizik
Görsel Sanatlar / Resim
İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri
Matematik
Tarih
Türk Dili ve Edebiyatı
Biyoloji
Felsefe
Fizik
Grafik ve Fotoğraf
İngilizce
Matematik
Müzik
Tarih
Türk Dili ve Edebiyatı
Biyoloji
Felsefe
Fizik
Görsel Sanatlar / Resim
İngilizce
Kimya/Kimya Teknolojisi
Kuyumculuk Teknolojisi
Tarih
Türk Dili ve Edebiyatı
Coğrafya
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
Hasta ve Yaşlı Hizmetleri
İngilizce
Matematik
Raylı Sistemler Teknolojisi
Görsel Sanatlar / Resim
Müzik
Sanat ve Tasarım
Kont.
40
20
40
40
60
40
40
40
40
20
40
40
40
40
60
20
60
80
20
40
20
40
20
20
20
20
20
20
40
60
60
60
40
60
80
60
80
40
40
40
40
20
60
40
60
60
60
50
60
20
40
40
30
80
100
20
20
20
20
60
20
100
100
100
Puan Türü
SAY
EA
EA
SAY
SÖZ
SAY
SAY
SÖZ
SÖZ
SAY
SAY
SAY
SAY/SÖZ/EA
SAY
SAY
SÖZ
SÖZ
SÖZ
EA
SÖZ
SAY
SÖZ
EA
SAY
SÖZ
SÖZ
SÖZ
SÖZ
SAY/SÖZ/EA
SÖZ
SÖZ
SAY
SAY/SÖZ/EA
SÖZ
SAY
SÖZ
SÖZ
SAY
EA
SAY
SAY/SÖZ/EA
SAY/SÖZ/EA
SAY
SAY/SÖZ/EA
SÖZ
SÖZ
SAY
EA
SAY
SAY/SÖZ/EA
SAY/SÖZ/EA
SAY
EA
SÖZ
SÖZ
SÖZ
SÖZ
SAY
SAY/SÖZ/EA
SAY
SAY
SAY/SÖZ/EA
SAY/SÖZ/EA
SAY/SÖZ/EA
TABLO-1 TERCİH EDİLEBİLECEK PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMLARI
Üni. Kodu
107650021
107650111
107650121
107650201
107650221
107650311
107650341
107750351
107750051
107750071
107750381
107750121
107750211
107750221
107750301
107750311
107750341
107050011
107050021
107050351
107050051
107050091
107050111
107050121
107050401
107050411
107050191
107050201
107050281
107050311
107050341
108050051
108050191
108050211
108050221
108050311
108050341
108150041
108150051
108150121
108150211
108150221
108150231
108150311
108150341
204750031
204750231
204750301
204750341
108250071
108250091
108250191
108250201
108250221
108250231
108250311
108250341
108650021
108650051
108650111
108650121
108650201
108650211
108650221
Üniversite Adı
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ
MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ
MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ
MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ
MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ
MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ
MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ
MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ
MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ
MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ
MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ
NECMETTİN ERBAKAN (KONYA) ÜNİVERSİTESİ
NECMETTİN ERBAKAN (KONYA) ÜNİVERSİTESİ
NECMETTİN ERBAKAN (KONYA) ÜNİVERSİTESİ
NECMETTİN ERBAKAN (KONYA) ÜNİVERSİTESİ
NECMETTİN ERBAKAN (KONYA) ÜNİVERSİTESİ
NECMETTİN ERBAKAN (KONYA) ÜNİVERSİTESİ
NECMETTİN ERBAKAN (KONYA) ÜNİVERSİTESİ
NECMETTİN ERBAKAN (KONYA) ÜNİVERSİTESİ
NECMETTİN ERBAKAN (KONYA) ÜNİVERSİTESİ
NECMETTİN ERBAKAN (KONYA) ÜNİVERSİTESİ
NECMETTİN ERBAKAN (KONYA) ÜNİVERSİTESİ
NECMETTİN ERBAKAN (KONYA) ÜNİVERSİTESİ
NECMETTİN ERBAKAN (KONYA) ÜNİVERSİTESİ
NECMETTİN ERBAKAN (KONYA) ÜNİVERSİTESİ
NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
NİĞDE ÜNİVERSİTESİ
NİĞDE ÜNİVERSİTESİ
NİĞDE ÜNİVERSİTESİ
NİĞDE ÜNİVERSİTESİ
NİĞDE ÜNİVERSİTESİ
NİĞDE ÜNİVERSİTESİ
NİĞDE ÜNİVERSİTESİ
NİĞDE ÜNİVERSİTESİ
OKAN ÜNİVERSİTESİ
OKAN ÜNİVERSİTESİ
OKAN ÜNİVERSİTESİ
OKAN ÜNİVERSİTESİ
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ
Program
Kodu
5002
5011
5012
5020
5022
5031
5034
5035
5005
5007
5038
5012
5021
5022
5030
5031
5034
5001
5002
5035
5005
5009
5011
5012
5040
5041
5019
5020
5028
5031
5034
5005
5019
5021
5022
5031
5034
5004
5005
5012
5021
5022
5023
5031
5034
5003
5023
5030
5034
5007
5009
5019
5020
5022
5023
5031
5034
5002
5005
5011
5012
5020
5021
5022
9
Program Adı
Almanca
Felsefe
Fizik
İngilizce
Matematik
Tarih
Türk Dili ve Edebiyatı
Bahçecilik
Biyoloji
Coğrafya
Eğlence Hizmetleri
Fizik
Kimya/Kimya Teknolojisi
Matematik
Sanat ve Tasarım
Tarih
Türk Dili ve Edebiyatı
Adalet
Almanca
Bahçecilik
Biyoloji
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
Felsefe
Fizik
Gıda Teknolojileri
Grafik ve Fotoğraf
İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri
İngilizce
Sağlık
Tarih
Türk Dili ve Edebiyatı
Biyoloji
İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri
Kimya/Kimya Teknolojisi
Matematik
Tarih
Türk Dili ve Edebiyatı
Bilişim Teknolojileri
Biyoloji
Fizik
Kimya/Kimya Teknolojisi
Matematik
Müzik
Tarih
Türk Dili ve Edebiyatı
Arapça
Müzik
Sanat ve Tasarım
Türk Dili ve Edebiyatı
Coğrafya
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri
İngilizce
Matematik
Müzik
Tarih
Türk Dili ve Edebiyatı
Almanca
Biyoloji
Felsefe
Fizik
İngilizce
Kimya/Kimya Teknolojisi
Matematik
Kont.
40
60
40
20
80
80
80
40
40
40
40
40
40
40
20
40
60
40
40
40
40
60
80
40
20
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
20
40
40
40
40
20
60
60
20
40
20
80
60
60
60
40
80
60
60
60
20
40
40
40
20
40
60
Puan Türü
SAY/SÖZ/EA
EA
SAY
SAY/SÖZ/EA
SAY
SÖZ
SÖZ
SAY
SAY
SÖZ
SAY/SÖZ/EA
SAY
SAY
SAY
SAY/SÖZ/EA
SÖZ
SÖZ
EA
SAY/SÖZ/EA
SAY
SAY
SÖZ
EA
SAY
SAY
SAY/SÖZ/EA
SÖZ
SAY/SÖZ/EA
SAY
SÖZ
SÖZ
SAY
SÖZ
SAY
SAY
SÖZ
SÖZ
SAY
SAY
SAY
SAY
SAY
SAY/SÖZ/EA
SÖZ
SÖZ
SAY/SÖZ/EA
SAY/SÖZ/EA
SAY/SÖZ/EA
SÖZ
SÖZ
SÖZ
SÖZ
SAY/SÖZ/EA
SAY
SAY/SÖZ/EA
SÖZ
SÖZ
SAY/SÖZ/EA
SAY
EA
SAY
SAY/SÖZ/EA
SAY
SAY
TABLO-1 TERCİH EDİLEBİLECEK PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMLARI
Üni. Kodu
108650231
108650311
108650341
108750351
108750051
108750091
108750191
108750211
108750311
108750341
108850071
108850091
108850121
108850191
108850221
108850311
108850341
108950021
108950031
108950201
108950231
108950271
108950331
108950341
109050071
109050091
109050121
109050191
109050221
109050311
109050341
109250051
109250071
109250091
109250121
109250191
109250201
109250211
109250341
109450091
109450381
109450161
109450191
109450201
109450221
109450311
109450341
109750051
109750091
109750111
109750121
109750191
109750211
109750221
109750281
109750311
109750341
300450101
300450241
300450321
300450341
109850051
109850071
109850091
Üniversite Adı
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ
RECEP TAYYİP ERDOĞAN (RİZE) ÜNİVERSİTESİ
RECEP TAYYİP ERDOĞAN (RİZE) ÜNİVERSİTESİ
RECEP TAYYİP ERDOĞAN (RİZE) ÜNİVERSİTESİ
RECEP TAYYİP ERDOĞAN (RİZE) ÜNİVERSİTESİ
RECEP TAYYİP ERDOĞAN (RİZE) ÜNİVERSİTESİ
RECEP TAYYİP ERDOĞAN (RİZE) ÜNİVERSİTESİ
RECEP TAYYİP ERDOĞAN (RİZE) ÜNİVERSİTESİ
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
SİİRT ÜNİVERSİTESİ
SİİRT ÜNİVERSİTESİ
SİİRT ÜNİVERSİTESİ
SİİRT ÜNİVERSİTESİ
SİİRT ÜNİVERSİTESİ
SİİRT ÜNİVERSİTESİ
SİİRT ÜNİVERSİTESİ
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ
UŞAK ÜNİVERSİTESİ
UŞAK ÜNİVERSİTESİ
UŞAK ÜNİVERSİTESİ
Program
Kodu
5023
5031
5034
5035
5005
5009
5019
5021
5031
5034
5007
5009
5012
5019
5022
5031
5034
5002
5003
5020
5023
5027
5033
5034
5007
5009
5012
5019
5022
5031
5034
5005
5007
5009
5012
5019
5020
5021
5034
5009
5038
5016
5019
5020
5022
5031
5034
5005
5009
5011
5012
5019
5021
5022
5028
5031
5034
5010
5024
5032
5034
5005
5007
5009
10
Program Adı
Müzik
Tarih
Türk Dili ve Edebiyatı
Bahçecilik
Biyoloji
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri
Kimya/Kimya Teknolojisi
Tarih
Türk Dili ve Edebiyatı
Coğrafya
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
Fizik
İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri
Matematik
Tarih
Türk Dili ve Edebiyatı
Almanca
Arapça
İngilizce
Müzik
Rusça
Teknoloji ve Tasarım
Türk Dili ve Edebiyatı
Coğrafya
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
Fizik
İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri
Matematik
Tarih
Türk Dili ve Edebiyatı
Biyoloji
Coğrafya
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
Fizik
İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri
İngilizce
Kimya/Kimya Teknolojisi
Türk Dili ve Edebiyatı
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
Eğlence Hizmetleri
Görsel Sanatlar / Resim
İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri
İngilizce
Matematik
Tarih
Türk Dili ve Edebiyatı
Biyoloji
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
Felsefe
Fizik
İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri
Kimya/Kimya Teknolojisi
Matematik
Sağlık
Tarih
Türk Dili ve Edebiyatı
Elektrik-Elektronik Teknolojisi
Psikoloji
Tarım Teknolojileri
Türk Dili ve Edebiyatı
Biyoloji
Coğrafya
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
Kont.
20
60
60
40
40
40
60
40
40
60
60
60
60
80
80
80
80
40
40
40
20
20
20
100
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
20
40
20
20
40
80
40
60
40
40
60
40
40
40
40
40
40
40
20
20
20
60
40
40
40
Puan Türü
SAY/SÖZ/EA
SÖZ
SÖZ
SAY
SAY
SÖZ
SÖZ
SAY
SÖZ
SÖZ
SÖZ
SÖZ
SAY
SÖZ
SAY
SÖZ
SÖZ
SAY/SÖZ/EA
SAY/SÖZ/EA
SAY/SÖZ/EA
SAY/SÖZ/EA
SAY/SÖZ/EA
SAY
SÖZ
SÖZ
SÖZ
SAY
SÖZ
SAY
SÖZ
SÖZ
SAY
SÖZ
SÖZ
SAY
SÖZ
SAY/SÖZ/EA
SAY
SÖZ
SÖZ
SAY/SÖZ/EA
SAY/SÖZ/EA
SÖZ
SAY/SÖZ/EA
SAY
SÖZ
SÖZ
SAY
SÖZ
EA
SAY
SÖZ
SAY
SAY
SAY
SÖZ
SÖZ
SAY
EA
SAY
SÖZ
SAY
SÖZ
SÖZ
TABLO-1 TERCİH EDİLEBİLECEK PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMLARI
Üni. Kodu
109850121
109850191
109850211
109850221
109850341
300550081
300550091
300550111
300550191
206150201
206150341
110150051
110150371
110150081
110150101
110150121
110150151
110150401
110150411
110150201
110150211
110150221
110150231
110150251
110150311
110150341
110250011
110250351
110250071
110250091
110250401
110250191
110250201
110250431
110250221
110250341
206350111
206350121
206350421
206350191
206350201
206350221
Üniversite Adı
UŞAK ÜNİVERSİTESİ
UŞAK ÜNİVERSİTESİ
UŞAK ÜNİVERSİTESİ
UŞAK ÜNİVERSİTESİ
UŞAK ÜNİVERSİTESİ
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ
YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ
YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ
YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ
YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ
YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ
YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ
YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ
YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ
YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ
ZİRVE ÜNİVERSİTESİ
ZİRVE ÜNİVERSİTESİ
ZİRVE ÜNİVERSİTESİ
ZİRVE ÜNİVERSİTESİ
ZİRVE ÜNİVERSİTESİ
ZİRVE ÜNİVERSİTESİ
Program
Kodu
5012
5019
5021
5022
5034
5008
5009
5011
5019
5020
5034
5005
5037
5008
5010
5012
5015
5040
5041
5020
5021
5022
5023
5025
5031
5034
5001
5035
5007
5009
5040
5019
5020
5043
5022
5034
5011
5012
5042
5019
5020
5022
11
Program Adı
Fizik
İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri
Kimya/Kimya Teknolojisi
Matematik
Türk Dili ve Edebiyatı
Denizcilik
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
Felsefe
İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri
İngilizce
Türk Dili ve Edebiyatı
Biyoloji
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi
Denizcilik
Elektrik-Elektronik Teknolojisi
Fizik
Gemi Yapımı
Gıda Teknolojileri
Grafik ve Fotoğraf
İngilizce
Kimya/Kimya Teknolojisi
Matematik
Müzik
Radyo-Televizyon
Tarih
Türk Dili ve Edebiyatı
Adalet
Bahçecilik
Coğrafya
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
Gıda Teknolojileri
İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri
İngilizce
İnşaat Teknolojisi
Matematik
Türk Dili ve Edebiyatı
Felsefe
Fizik
Hasta ve Yaşlı Hizmetleri
İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri
İngilizce
Matematik
Kont.
40
40
40
40
40
20
40
40
20
80
80
40
20
40
20
40
20
40
40
40
40
80
40
40
40
60
40
40
40
60
20
60
40
40
80
80
40
20
20
20
20
40
Puan Türü
SAY
SÖZ
SAY
SAY
SÖZ
SAY
SÖZ
EA
SÖZ
SAY/SÖZ/EA
SÖZ
SAY
EA
SAY
SAY
SAY
SAY
SAY
SAY/SÖZ/EA
SAY/SÖZ/EA
SAY
SAY
SAY/SÖZ/EA
SÖZ
SÖZ
SÖZ
EA
SAY
SÖZ
SÖZ
SAY
SÖZ
SAY/SÖZ/EA
SAY
SAY
SÖZ
EA
SAY
SAY
SÖZ
SAY/SÖZ/EA
SAY
TABLO-2 Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programlarını Tercih Edebilecek Lisans Programları
ALAN KODU ATAMAYA ESAS ALAN
5001
5002
5003
Adalet
Almanca
Arapça
5004
Bilişim Teknolojileri
5005
5006
5007
Biyoloji
Biyomedikal Cihaz Teknolojileri
Coğrafya
5008
Denizcilik
5009
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
5010
Elektrik-Elektronik Teknolojisi
5011
MEZUN OLDUĞU YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMI
Hukuk Fakültesi
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
Kamu Yönetimi
Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü
Almanca Mütercim - Tercümanlık Bölümü
Arap Dili ve Edebiyatı Bölümü
Bilgisayar Mühendisliği
Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği
Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliği
Matematik-Bilgisayar Bölümü
İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri
Bilgisayar Teknolojisi Bölümü/
Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri Bölümü
Bilgi Teknolojileri
Biyoloji Bölümü
Biyomedikal Mühendisliği
Coğrafya Bölümü
Güverte Bölümü
Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği
Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği
Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği
Su Ürünleri
Su Ürünleri Müh.
İlâhiyat Fakültesi
Elektrik Mühendisliği
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Elektronik Mühendisliği
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği
Telekomünikasyon Mühendisliği
Felsefe Bölümü (En az 16 kredi Sosyoloji, 16 kredi Psikoloji aldığını belgelendirenler)
LİSANS ALAN KODU
3209
3314
3237
6104
8178
3109
3124
5137
8141
3258
3224
8125
3127
8308
3133
3134
3138
3195
3149
3116
3190
3320
8337
6214
3160
3162
3163
3166
3331
3180
Felsefe
5012
5013
5014
Fizik
Fransızca
Gazetecilik
5015
Gemi Yapımı
5016
Görsel Sanatlar / Resim
5017
Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri
5018
Harita-Tapu-Kadastro
5019
İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri
5020
İngilizce
5021
5022
5023
Kimya/Kimya Teknolojisi
Matematik
Müzik
5024
5025
Psikoloji
Radyo-Televizyon
Sosyoloji Bölümü (En az 16 kredi Felsefe, 16 kredi Psikoloji, 8 kredi Mantık aldığını belgelendirenler)
Fizik Bölümü
Fizik Mühendisliği
Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümü
Fransızca Mütercim - Tercümanlık Bölümü
Gazetecilik
Gazetecilik ve Halkla İlişkiler
Televizyon Gazeteciliği
Medya ve İletişim Sistemleri
Basım ve Yayımcılık
Basın ve Yayın
Gemi İnşa Mühendisliği
Gemi İnşaatı Mühendisliği
Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği
Resim Bölümü
Halkla İlişkiler
Halkla İlişkiler ve Tanıtım
Gazetecilik ve Halkla İlişkiler
Medya İletişim Sistemleri
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
Reklamcılık ve Halkla İlişkiler
İletişim Sanatları
İletişim
Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği
Harita Mühendisliği
Şehir ve Bölge Planlama
Hukuk Fakültesi
İlâhiyat Fakültesi
İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü
Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümü
İngilizce Mütercim-Tercümanlık Bölümü
İngiliz Dil Bilimi Bölümü
Çeviribilim Bölümü
İngiliz Dili ve Kültürü Bölümü
Kimya Bölümü
Kimya Mühendisliği
Matematik Bölümü
Müzik bölümü/ana bilim dalları
Güzel Sanatlar Fakültesi ve Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı ile Devlet Konservatuvarının; Temel
Bilimler Bölümü - Kompozisyon Bölümü - Ses Eğitimi Bölümü - Müzik Bilimleri Bölümü - Çalgı
Bölümleri - Bando Şefliği - Folklor ve Etnomüzikoloji - Müzikoloji - Opera - Şan ve Opera Türk Sanat Müziği - Çalgı Yapımı - Şan - Türk Halk Oyunları - Türk Müziği - Türk Musikisi Koro - Müzik Teknolojisi - Müzik Teorisi - Türk Halk Müziği - Türk Halk Müziği (Ses Eğitimi),
Türk Halk Müziği (Çalgı Eğitimi),
Psikoloji Bölümü
Radyo-Televizyon ve Sinema Bölümü
Radyo,TV ve Sinema
Radyo, Televizyon ve Sinema
Radyo ve Televizyon Bölümü
Radyo-TV-Sinema
Radyo-TV-Sinema ve Görsel Sanatlar
Sinema ve Televizyon Bölümü
Medya İletişim Sistemleri
Medya ve İletişim Sistemleri
İletişim
3319
3182
3184
3186
8184
6188
8191
3332
3259
8122
3121
3189
3189
8322
7188
3197
3198
8191
3259
5111
3292
8132
3215
3233
8324
3322
3209
6214
3219
3106
8290
3218
8202
8293
3240
6241
6256
7148
7224, 7221, 7223, 7171,
9169, 7107, 7108, 7115,
7118, 7124, 7131, 7136,
7123, 7128, 7130, 7194,
7113, 5124, 8236, 8273,
9173, 9155
3286
3287
3288
3287
8247
3289
5126
3307
3259
3259
3215
1
TABLO-2 Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programlarını Tercih Edebilecek Lisans Programları
ALAN KODU ATAMAYA ESAS ALAN
5026
5027
Adalet
Raylı Sistemler Teknolojisi
Rusça
5028
Sağlık
5029
5030
Sanat Tarihi
Sanat ve Tasarım
Tarım Teknolojileri
5032
5031
5033
5034
Tarih
Teknoloji ve Tasarım
Türk Dili ve Edebiyatı
5035
Bahçecilik
5036
Çince
5037
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi
5038
Eğlence Hizmetleri
5039
Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri
5040
Gıda Teknolojileri
5041
Grafik ve Fotoğraf
MEZUN OLDUĞU YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMI
Elektrik Mühendisliği
Elektronik Mühendisliği
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği
Mekatronik Mühendisliği
Rus Dili ve Edebiyatı
Rusça Mütercim Tercümanlık Bölümü
Tıp Fakültesi
Tıp Fakültelerinin; Mikrobiyoloji - Hematoloji - Patoloji - Biyokimya - Parazitoloji - Klinik
Bakteriyoloji - Enfeksiyon Hastalıkları - Acil Tıp - Ortopedi
Sağlık Bilimleri Fakültesi; Hemşirelik Bölümü
Sağlık Bilimleri Fakültesi; Ebelik Bölümü
Diş Hekimliği Fakültesi
Fen Fakültesi/ Fen-Edebiyat Fakültesi; Biyoloji
Fen Fakültesi/ Fen-Edebiyat Fakültesi; Biyokimya
Sağlık Eğitimi Fakültesi; Sağlık Yönetimi Bölümü
Sağlık Eğitimi Fakültesi; Sağlık Eğitimi Bölümü
Hemşirelik Yüksekokulu
Sağlık Yüksekokulu; Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü
Sağlık Yüksekokulu; Hemşirelik Bölümü
Sağlık Yüksekokulu; Ebelik Bölümü
Sağlık Yüksekokulu; Sağlık Memurluğu Bölümü
Sağlık İdaresi Yüksekokulu
Çevre Mühendisliği
Çevre Bilimleri ve Yönetimi
Tıbbi Biyolojik Bilimler Bölümü
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon
Sanat Tarihi Bölümü
Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü Sanat Tarihi Anabilim Dalı
İç Mimarlık
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü
Heykel
Plastik Sanatlar
Geleneksel Türk El Sanatları
Geleneksel Türk Sanatları
Ziraat Fakülteleri; Bitkisel Üretim
Ziraat Fakülteleri; Bahçe Bitkileri
Ziraat Fakülteleri; Tarla Bitkileri
Ziraat Fakülteleri; Tarım Makineleri
Ziraat Fakülteleri; Tarımsal Mekanizasyon
Ziraat Fakülteleri; Kültür Teknik-Makine
Peyzaj/Peyzaj Mimarlığı
Tarımsal Yapılar ve Sulama
Bitki Koruma
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme
Tarih Bölümü
Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü
Endüstriyel Tasarım Bölümü
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü
Bitkisel Üretim
Bahçe Bitkileri
Bitki Koruma
Peyzaj
Peyzaj Mimarlığı
Biyoloji (Botanik)
Süs Bitkileri
Çin Dili ve Edebiyatı
Sinoloji
Çince Mütercim Tercümanlık Bölümü
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü
Çocuk Gelişimi Bölümü
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü
Drama
Turizm Animasyonu
Oyunculuk
Rekreasyon
Drama ve Oyunculuk
Mekatronik Mühendisliği
Gıda Mühendisliği
Gıda Teknolojisi
Gıda Bilimi ve Teknolojisi
Grafik Bölümü/ Ana Sanat Dalı
Resim
Fotoğraf ve Grafik Sanatları
Grafik Tasarımı
Fotoğraf
LİSANS ALAN KODU
3160
3163
3162
3166
5119
3293
9223
3374
3204
3155
6366
3133
3132
6298
3294
3204
8342
3204
3155
3297
3295
3142
8313
3334
3185
3299
3112
3211
3212
7164
8243
7159
8321
6131
8147
3385
3383
8263
8221
6283
3384
8158
9048
6324
3169
3170
3342
3139
6131
8147
8158
6283
6283
3133
9384
3144
3310
9222
3145
4235
3145
9385
8352
7119
7103
9163
5119
3191
4271
8196
7160
7188
8345
7162
7158
2
TABLO-2 Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programlarını Tercih Edebilecek Lisans Programları
ALAN KODU ATAMAYA ESAS ALAN
Adalet
5042
Hasta ve Yaşlı Hizmetleri
5043
İnşaat Teknolojisi
5044
5045
5046
5047
İspanyolca
İtalyanca
Japonca
Kuyumculuk Teknolojisi
MEZUN OLDUĞU YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMI
Fizik Tedavi ve Rehabilatasyon
Fizyoterapi ve Rehabilatasyon
Ergoterapi
Hemşirelik Yüksekokulu
Sağlık Yüksekokulu (Sağlık memuru)
Sağlık Yüksekokulu (Hemşirelik)
Sağlık Yüksekokulu (Ebelik)
Sağlık Bilimleri Fakültesi (Sağlık memuru)
Sağlık Bilimleri Fakültesi (Hemşirelik)
Sağlık Bilimleri Fakültesi (Ebelik)
Sağlık Eğitim Fakültesi Sağlık Eğitimi Bölümü
İnşaat Mühendisliği
Mimarlık
İç Mimarlık
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü
İspanyol Dili ve Edebiyatı
İtalyan Dili ve Edebiyatı Bölümü
Japon Dili ve Edebiyatı Bölümü
Takı Teknolojisi ve Tasarımı Yüksekokulu
LİSANS ALAN KODU
3185
8344
9225
3204
3297
3204
3155
3297
3204
3155
3294
3221
3263
3211
3212
3222
3230
3231
4359
DİKKAT: Tercihlerinizi belirlemeden önce Talim Terbiye Kurulunun kararlarını ve diğer mevzuatı dikkatlice inceleyiniz ve
MEB'den atanmaya ilişkin ayrıntılı bilgi alınız. Bu Tabloda mezun olduğunuz lisans programı yer alsa bile, tercih işlemini yaparak bir programa
kaydınızın yapılmış olması ve programı bitirmiş olmanız atamanızın yapılması için yeterli değildir. Atamaya ilişkin mevzuat hükümlerini yerine
getirmediğiniz durumlarda MEB tarafından atamanızın yapılmayacağını göz önünde bulundurunuz.
3
MEZUN OLUNAN LİSANS PROGRAMI
MEZUN OLUNAN YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMI
Acil Yardım ve Afet Yönetimi
Alman Dili ve Edebiyatı
Amerikan Kültürü ve Edebiyatı
Arap Dili ve Edebiyatı
Arkeoloji ve Sanat Tarihi
Bahçe Bitkileri
Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği
Bando Şefliği
Basım ve Yayımcılık
Basın ve Yayın
Bilgi Teknolojileri
Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri
Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği
Bilgisayar Mühendisliği
Bilgisayar Teknolojisi
Bitki Koruma
Bitkisel Üretim
Biyokimya
Biyoloji
Biyomedikal Mühendisliği
Coğrafya
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları
Çalgı
Çalgı Yapımı
Çeviribilim
Çevre Bilimleri ve Yönetimi
Çevre Mühendisliği
Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği
Diş Hekimliği Fakültesi
Ebelik
Elektrik Mühendisliği
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Elektronik Mühendisliği
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği
Endüstri Ürünleri Tasarımı
Endüstriyel Tasarım
Felsefe
Fizik
Fizik Mühendisliği
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon
Folklor ve Etnomüzikoloji
Fransız Dili ve Edebiyatı
Gazetecilik
Gazetecilik ve Halkla İlişkiler
Geleneksel Türk El Sanatları
Geleneksel Türk Sanatları
Gemi İnşaatı Mühendisliği / Gemi İnşa Mühendisliği
Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği
Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği
Güverte
Halkla İlişkiler
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
Halkla İlişkiler ve Tanıtım
Harita Mühendisliği
Hemşirelik
Heykel
Hukuk Fakültesi
İç Mimarlık
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
İlâhiyat Fakültesi
İletişim
İletişim Sanatları
İngiliz Dil Bilimi
İngiliz Dili ve Edebiyatı
İngiliz Dili ve Kültürü
İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri
Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği
Kamu Yönetimi
Kimya
Kimya Mühendisliği
Kompozisyon / Komposizyon
Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliği
Koro
Kültür Teknik-Makine
Matematik
Matematik ve Bilgisayar / Matematik-Bilgisayar
Medya ve İletişim Sistemleri / Medya İletişim Sistemleri
Mekatronik Mühendisliği
Mütercim - Tercümanlık (Almanca)
Mütercim - Tercümanlık (Fransızca)
Mütercim - Tercümanlık (Rusça)
Mütercim - Tercümanlık (İngilizce)
Müzik
Müzik Bilimleri / Müzik Bilimler
Müzik Teknolojisi
Müzik Teorisi
Müzikoloji / Genel Müzikoloji
Opera
Peyzaj Mimarlığı
Plastik Sanatlar
Psikoloji
Radyo ve Televizyon
Radyo, Televizyon ve Sinema / Radyo-Televizyon ve Sinema
Radyo,TV ve Sinema
Radyo-TV-Sinema
Radyo-TV-Sinema ve Görsel Sanatlar
LİSANS ALAN KODU
8342
6104
3106
3109
3112
8147
3116
7107
8122
3121
8308
3127
5137
3124
8125
8158
6131
3132
3133
3134
3138
3139
9169
7136
8202
8313
3142
3149
6366
3155
3160
3162
3163
3166
3169
3170
3180
3182
3184
3185
7108
3186
6188
8191
7159
8321
3189
8322
3190
3195
3197
5111
3198
8324
3204
7164
3209
3211
3212
6214
3215
8132
3218
3219
8293
3224
3233
3237
3240
6241
7221
8141
7113
8221
6256
3258
3259
5119
8178
8184
9223
8290
7148
7171
5124
8236
7115
7118
6283
8243
3286
8247
3287
3288
3289
5126
1
MEZUN OLUNAN LİSANS PROGRAMI
MEZUN OLUNAN YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMI
Reklamcılık ve Halkla İlişkiler
Resim
Rus Dili ve Edebiyatı
Sağlık Eğitimi
Sağlık İdaresi
Sağlık Memurluğu
Sağlık Yönetimi
Sanat Tarihi
Ses Eğitimi
Sinema ve Televizyon
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
Sosyoloji
Su Ürünleri
Su Ürünleri Mühendisliği
Şan
Şan ve Opera
Şehir ve Bölge Planlama
Tarım Makineleri
Tarımsal Mekanizasyon
Tarımsal Yapılar ve Sulama
Tarih
Tarla Bitkileri
Telekomünikasyon Mühendisliği
Televizyon Gazeteciliği
Temel Bilimler
Tıbbi Biyolojik Bilimler
Tıp Fakültesi
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme
Türk Dili ve Edebiyatı
Türk Halk Müziği
Türk Halk Müziği (Çalgı Eğitimi)
Türk Halk Müziği (Ses Eğitimi)
Türk Halk Oyunları
Türk Musikisi
Türk Müziği
Türk Sanat Müziği
Bahçe Bitkileri
Bitki Koruma
Bitkisel Üretim
Biyoloji (Botanik)
Çin Dili ve Edebiyatı
Çince Mütercim Tercümanlık Bölümü
Çocuk Gelişimi Bölümü
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü
Drama
Drama ve Oyunculuk
Ergoterapi
Fizik Tedavi ve Rehabilatasyon
Fizyoterapi ve Rehabilatasyon
Fotoğraf
Fotoğraf ve Grafik Sanatları
Gıda Bilimi ve Teknolojisi
Gıda Mühendisliği
Gıda Teknolojisi
Grafik Bölümü/ Ana Sanat Dalı
Grafik Tasarımı
Hemşirelik Yüksekokulu
İç Mimarlık
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü
İnşaat Mühendisliği
İspanyol Dili ve Edebiyatı
İtalyan Dili ve Edebiyatı Bölümü
Japon Dili ve Edebiyatı Bölümü
Mekatronik Mühendisliği
Mimarlık
Oyunculuk
Peyzaj
Peyzaj Mimarlığı
Rekreasyon
Resim
Sağlık Bilimleri Fakültesi (Ebelik)
Sağlık Bilimleri Fakültesi (Hemşirelik)
Sağlık Bilimleri Fakültesi (Sağlık memuru)
Sağlık Eğitim Fakültesi Sağlık Eğitimi Bölümü
Sağlık Yüksekokulu (Ebelik)
Sağlık Yüksekokulu (Hemşirelik)
Sağlık Yüksekokulu (Sağlık memuru)
Sinoloji
Süs Bitkileri
Takı Teknolojisi ve Tasarımı Yüksekokulu
Turizm Animasyonu
LİSANS ALAN KODU
3292
7188
3293
3294
3295
3297
6298
3299
7223
3307
3314
3319
3320
8337
7123
7124
3322
3383
8263
3384
6324
3385
3331
3332
7224
3334
3374
9048
3342
8273
9155
9173
7128
7194
7130
7131
8147
8158
6131
3133
3144
9222
4235
3145
3145
9385
9163
9225
3185
8344
7158
8345
8196
3191
4271
7160
7162
3204
3211
3212
3221
3222
3230
3231
5119
3263
7119
6283
6283
7103
7188
3155
3204
3297
3294
3155
3204
3297
3310
9384
4359
8352
2
MEZUN OLUNAN ÜNİVERSİTE
Kod
1001
1065
2001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
2002
2003
2005
1015
1016
2006
1017
1018
2007
2009
1019
1020
1021
1022
1023
2059
1024
1103
2066
1025
1026
2010
1027
2011
1028
1029
1030
3001
2012
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
2014
2015
1039
1040
1041
1042
1043
1044
2017
2018
1045
3002
1046
1047
Üniversite Adı
ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU)
ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ)
ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (AYDIN)
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR)
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ
AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (KIRŞEHİR)
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA)
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ
AMASYA ÜNİVERSİTESİ
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR)
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON)
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
BARTIN ÜNİVERSİTESİ
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)
BATMAN ÜNİVERSİTESİ
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
BOZOK ÜNİVERSİTESİ (YOZGAT)
BURSA ORHANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (ZONGULDAK)
CANİK BAŞARI ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN)
CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (MANİSA)
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (SİVAS)
ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ (MERSİN)
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA)
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR)
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA)
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR)
DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (KÜTAHYA)
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR)
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ)
ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
FATİH ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ)
GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (TOKAT)
GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ
GEDİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
GEDİZ ÜNİVERSİTESİ (İZMİR)
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE)
GÜLHANE ASKERİ TIP AKADEMİSİ (ANKARA)
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ
1
MEZUN OLUNAN ÜNİVERSİTE
Kod
1048
1049
2019
1050
2016
1051
1052
2020
2021
1053
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2029
2030
1054
2031
2032
2033
1055
2034
1056
2035
1057
2036
1058
2037
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1066
1067
1068
1069
2039
2040
3003
2041
1071
1072
1073
2042
1074
2044
1075
1076
1077
1078
1079
1070
1080
1081
2045
2046
2047
1082
1083
1084
1085
2048
1086
2049
1087
2051
1088
Üniversite Adı
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)
HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA)
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP)
HİTİT ÜNİVERSİTESİ (ÇORUM)
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
İ. D. BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA)
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ
İZMİR ÜNİVERSİTESİ
İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS)
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON)
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN)
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA)
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE)
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (BURDUR)
MELİKŞAH ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ)
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
MEVLANA ÜNİVERSİTESİ (KONYA)
MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ
MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (HATAY)
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ
NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (TEKİRDAĞ)
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA)
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ
NİĞDE ÜNİVERSİTESİ
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ)
OKAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN)
ORDU ÜNİVERSİTESİ
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ)
PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE)
SABANCI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
2
MEZUN OLUNAN ÜNİVERSİTE
Kod
1089
1090
1091
1092
2052
1093
2053
2067
2054
2055
1094
1095
2056
2057
1096
2058
1097
2064
3004
1098
2065
3005
1099
2060
2061
2062
1100
1101
1102
2063
4001
4002
4003
4004
4005
4006
4007
4008
4009
4010
4011
4012
4013
4014
4015
4016
4017
4018
4019
4020
4021
4022
4023
4024
4025
4026
4027
4028
4029
4030
4031
4032
4033
4034
4035
4036
Üniversite Adı
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA)
SİİRT ÜNİVERSİTESİ
SİNOP ÜNİVERSİTESİ
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA)
SÜLEYMAN ŞAH ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ
ŞİFA ÜNİVERSİTESİ (İZMİR)
TED ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)
TOROS ÜNİVERSİTESİ (MERSİN)
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE)
TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ
TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)
TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)
TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
UFUK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (BURSA)
ULUSLARARASI ANTALYA ÜNİVERSİTESİ
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA)
UŞAK ÜNİVERSİTESİ
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA)
YALOVA ÜNİVERSİTESİ
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR)
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (VAN)
ZİRVE ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP)
A. S. PUSKİN BATI KAZAKİSTAN SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (URAL-KAZAKİSTAN)
ABAY KAZAK MİLLİ PEDAGOJİ ÜNİVERSİTESİ (ALMATI-KAZAKİSTAN)
ABILAYHAN KAZAK ULUSLARARASI İLİŞKİLER VE ALEM DİLLERİ ÜNİVERSİTESİ (ALMATI-KAZAKİSTAN)
AKAKİ TSERETELİ DEVLET ÜNİVERSİTESİ (KUTAİSİ-GÜRCİSTAN)
AKTÖBE DEVLET PEDAGOJİ ENSTİTÜSÜ (AKTÖBE-KAZAKİSTAN)
AL-FARABİ KAZAK DEVLET MİLLİ ÜNİVERSİTESİ (ALMATI-KAZAKİSTAN)
AZERBAYCAN DEVLET BEDEN TERBİYESİ VE İDMAN AKADEMİSİ (BAKÜ-AZERBAYCAN)
AZERBAYCAN DEVLET İKTİSAT ÜNİVERSİTESİ (BAKÜ-AZERBAYCAN)
AZERBAYCAN DEVLET MEDENİYET VE İNCE SANAT ÜNİVERSİTESİ (BAKÜ-AZERBAYCAN)
AZERBAYCAN DEVLET NEFT AKADEMİSİ (BAKÜ-AZERBAYCAN)
AZERBAYCAN DEVLET PEDAGOJİ ÜNİVERSİTESİ (BAKÜ-AZERBAYCAN)
AZERBAYCAN DEVLET RESSAMLIK AKADEMİSİ (BAKÜ-AZERBAYCAN)
AZERBAYCAN DİLLER ÜNİVERSİTESİ (BAKÜ-AZERBAYCAN)
AZERBAYCAN MİLLİ KONSERVATUVARI (BAKÜ-AZERBAYCAN)
AZERBAYCAN MİMARLIK VE İNŞAAT ÜNİVERSİTESİ (BAKÜ - AZERBAYCAN)
AZERBAYCAN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (BAKÜ-AZERBAYCAN)
AZERBAYCAN TIP ÜNİVERSİTESİ (BAKÜ-AZERBAYCAN)
AZİZ KIRIL VE METODİ ÜNİVERSİTESİ (ÜSKÜP-MAKEDONYA)
AZİZ KLEMENT VE OHRİ ÜNİVERSİTESİ (BİTOLA-MAKEDONYA)
BAKÜ DEVLET ÜNİVERSİTESİ (BAKÜ-AZERBAYCAN)
BAKÜ SLAVYAN ÜNİVERSİTESİ (BAKÜ-AZERBAYCAN)
BANAT ZİRAAT MÜHENDİSLİĞİ VE VETERİNERLİK ÜNİVERSİTESİ (TİMİSOARA-ROMANYA)
BİŞKEK SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (BİŞKEK-KIRGIZİSTAN)
BUDAPEŞTE ÜNİVERSİTESİ EKONOMİ BİLİMLERİ (BUDAPEŞTE-MACARİSTAN)
BÜKREŞ EKONOMİK ARAŞTIRMALAR AKADEMİSİ (BÜKREŞ-ROMANYA)
BÜKREŞ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (BÜKREŞ-ROMANYA)
BÜKREŞ POLİTEKNİK ÜNİVERSİTESİ (BÜKREŞ-ROMANYA)
BÜKREŞ TARIM BİLİMLERİ VE VETERİNERLİK ÜNİVERSİTESİ (BÜKREŞ-ROMANYA)
BÜKREŞ ÜNİVERSİTESİ (BÜKREŞ-ROMANYA)
CELAL-ABAD DEVLET ÜNİVERSİTESİ (CELAL-ABAD-KIRGIZİSTAN)
CLUJ-NAPOCA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (CLUJ-ROMANYA)
CLUJ-NAPOCA, BABES-BOLYAİ ÜNİVERSİTESİ (CLUJ-ROMANYA)
CONSTANTA "OVIDIUS" ÜNİVERSİTESİ (CONSTANTA-ROMANYA)
DONETSK MİLLİ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (DONETSK-UKRAYNA)
GENCE DEVLET ÜNİVERSİTESİ (GENCE-AZERBAYCAN)
GIDA TEKNOLOJİLERİ ÜNİVERSİTESİ (FİLİBE-BULGARİSTAN)
3
MEZUN OLUNAN ÜNİVERSİTE
Kod
4037
4038
4039
4040
4041
4042
4043
4044
4045
4046
4047
4048
4049
4050
4051
4052
4053
4054
4055
4056
4057
4058
4059
4060
4061
4062
4063
4064
4065
4066
4067
4068
4069
4070
4071
4072
4073
4074
4075
4076
4077
4078
4079
4080
4081
4082
4083
4084
4085
4086
4087
4088
4089
4090
4091
4092
4093
4094
4095
6001
6002
6003
6004
6005
7001
7002
8001
Üniversite Adı
GÜRCİSTAN DEVLET BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR AKADEMİSİ (TİFLİS-GÜRCİSTAN)
H. DOSMUHAMEDOV ATIRAU DEVLET ÜNİVERSİTESİ (ATIRAU-KAZAKİSTAN)
HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ (TÜRKİSTAN-KAZAKİSTAN)
I.I.MECHNIKOV ODESSA MİLLİ ÜNİVERSİTESİ (ODESSA-UKRAYNA)
IASI ALEXANDRU IOAN CUZA ÜNİVERSİTESİ (IASI-ROMANYA)
İ. JANSUGUROV YEDİSU DEVLET ÜNİVERSİTESİ (TALDIKORGAN-KAZAKİSTAN)
İ.ARABAEV KIRGIZ DEVLET EĞİTİM ÜNİVERSİTESİ (BİŞKEK-KIRGIZİSTAN)
İKTİSAT VE GİRİŞİMCİLİK ÜNİVERSİTESİ (CELAL-ABAD-KIRGIZİSTAN)
İVANE CAVAHİŞVİLİ TİFLİS DEVLET ÜNİVERSİTESİ (TİFLİS-GÜRCİSTAN)
K.TINISTANOV ISSIK-GÖL DEVLET ÜNİVERSİTESİ (KARAKOL-KIRGIZİSTAN)
KAZAK DEVLET KIZ PEDAGOJİ ENSTİTÜSÜ (ALMATI-KAZAKİSTAN)
KAZAK MİLLİ MÜZİK AKADEMİSİ (ASTANA-KAZAKİSTAN)
KIRGIZ DEVLET SANAT ENSTİTÜSÜ (BİŞKEK-KIRGIZİSTAN)
KIRGIZ MİLLİ KONSERVATUARI (BİŞKEK-KIRGIZİSTAN)
KIRGIZİSTAN CUMHURİYETİ GÜZEL SANATLAR AKADEMİSİ (BİŞKEK-KIRGIZİSTAN)
KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ (BİŞKEK-KIRGIZİSTAN)
KİEV MİLLİ EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (KİEV-UKRAYNA)
KOMRAT DEVLET ÜNİVERSİTESİ (KOMRAT-MOLDOVA)
KORKUT ATA KIZILORDA DEVLET ÜNİVERSİTESİ (KIZILORDA-KAZAKİSTAN)
KURMANGAZİ ADINDAKİ MİLLİ KONSERVATUVARI (ALMATI-KAZAKİSTAN)
L. N. GUMİLEV AVRASYA DEVLET ÜNİVERSİTESİ (ASTANA-KAZAKİSTAN)
M. AUEZOV GÜNEY KAZAKİSTAN DEVLET ÜNİVERSİTESİ (ÇİMKENT-KAZAKİSTAN)
MALTA ÜNİVERSİTESİ (MSIDA-MALTA)
MOLDOVA DEVLET ÜNİVERSİTESİ (KİŞİNEV-MOLDOVA)
MOLDOVA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (KİŞİNEV-MOLDOVA)
NAHCİVAN DEVLET ÜNİVERSİTESİ (NAHCİVAN-AZERBAYCAN)
NARİN DEVLET ÜNİVERSİTESİ (NARİN-KIRGIZİSTAN)
O. A. BAYKONUROV JEZKAZGAN DEVLET ÜNİVERSİTESİ (JEZKAZGAN-KAZAKİSTAN)
ORMAN ÜNİVERSİTESİ (SOFYA-BULGARİSTAN)
OŞ DEVLET ÜNİVERSİTESİ (OŞ-KIRGIZİSTAN)
P. VLADIGEROV DEVLET MÜZİK AKADEMİSİ (SOFYA-BULGARİSTAN)
PLOVDIV PAISII HILENDARSKI ÜNİVERSİTESİ (FİLİBE-BULGARİSTAN)
PLOVDİV TIP ÜNİVERSİTESİ (FİLİBE-BULGARİSTAN)
RUSE "ANGEL KUNCHEV" ÜNİVERSİTESİ (ROUSSE-BULGARİSTAN)
S. AMANJOLOV ADINDAKİ DOĞU KAZAKİSTAN DEVLET ÜNİVERSİTESİ (ÖSKEMEN-KAZAKİSTAN)
SOFYA ST. KLIMENT OHRIDSKI ÜNİVERSİTESİ (SOFYA-BULGARİSTAN)
SOFYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (SOFYA-BULGARİSTAN)
SOFYA TIP ÜNİVERSİTESİ (SOFYA-BULGARİSTAN)
SUMGAYIT DEVLET ÜNİVERSİTESİ (SUMGAYIT-AZERBAYCAN)
Ş. ESENOV AKTAU DEVLET ÜNİVERSİTESİ (AKTAU-KAZAKİSTAN)
Ş. UALİHANOV KÖKŞETAU DEVLET ÜNİVERSİTESİ (KÖKŞETAU-KAZAKİSTAN)
ŞOTA RUSTAVELİ DEVLET ÜNİVERSİTESİ (BATUM-GÜRCİSTAN)
T. JURGENOV DEVLET TİYATRO SİNEMA ENSTİTÜSÜ (ALMATI-KAZAKİSTAN)
T. JURGENOVA KAZAK MİLLİ SANAT AKADEMİSİ (ALMATI-KAZAKİSTAN)
TARAS SEVCHENKO ULUSLARARASI KİEV ÜNİVERSİTESİ (KİEV-UKRAYNA)
TARAZ DEVLET PEDAGOJİ ENSTİTÜSÜ (TARAZ-KAZAKİSTAN)
TARIM ÜNİVERSİTESİ (FİLİBE-BULGARİSTAN)
TEKNİK ÜNİVERSİTE (BUDAPEŞTE-MACARİSTAN)
TİFLİS DEVLET TIP ÜNİVERSİTESİ (BATUM-GÜRCİSTAN)
TİMİSOARA "BATI" ÜNİVERSİTESİ (TİMİSOARA-ROMANYA)
UKRAYNA ULUSAL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ "KİEV POLİTEKNİK ENSTİTÜSÜ" (KİEV-UKRAYNA)
ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİVERSİTESİ (SARAYBOSNA - BOSNA - HERSEK)
ÜZEYİR HACIBEYLİ ADINA BAKÜ MÜZİK AKADEMİSİ (BAKÜ-AZERBAYCAN)
VARNA EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (VARNA-BULGARİSTAN)
VARNA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (VARNA-BULGARİSTAN)
VARNA TIP ÜNİVERSİTESİ (VARNA-BULGARİSTAN)
VILNIUS GEDIMINAS TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (VILNIUS-LİTVANYA)
Y.BALASAGIN KIRGIZ MİLLİ ÜNİVERSİTESİ (BİŞKEK-KIRGIZİSTAN)
ZAGREB ÜNİVERSİTESİ (ZAGREB-HIRVATİSTAN)
AFRİKA YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI
AMERİKA YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI
ASYA YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI
AVRUPA YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI
AVUSTRALYA YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI
HARP OKULLARI
POLİS AKADEMİSİ
DİĞER YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI
4
Genel Amaçlı Dilekçe
ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞINA
Bilkent / ANKARA
Aşağıda belirtmiş olduğum taleplerimle ilgili olarak gerekli işlemin yapılmasını arz ederim.
.… / …. / ..........
(İmza)
T.C. / Yabancı
Kimlik Numarası
Evrak Referans
Numarası
Adı ve Soyadı
Sınav Adı / Yılı
Baba Adı
Sınav Dönemi
Doğum Yeri
Telefon No
Doğum Tarihi
/
/
E-posta
@
Yazışma Adresi
Posta Kodu
İlçe
İl
Semt
Talepler
DİKKAT:
1) Bilgilerde eksiklik ya da hata bulunan dilekçeler ile imzasız dilekçeler işleme konulmayacaktır.
2) Aşağıdaki durumlarda ise dilekçe yazılmayacak, bu değişiklik talepleri öngörülen süre içerisinde
internet ortamında bizzat adayların kendileri tarafından gerçekleştirilecektir.
a- T.C. uyruklu adayların kimlik bilgilerinde değişiklik isteği (Önce MERNİS bilgilerinde değişiklik yaptırılmalıdır.)
b- Resmî belge ibrazı gerektirmeyen öğrenim bilgilerinde değişiklik isteği
c- Sınava ilişkin bilgilerde değişiklik isteği
d- İletişim bilgilerinde değişiklik isteği
Download

2013 Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Tercih