KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU
PEDAGOGICKÁ FAKULTA
NÁBREŽIE JÁNA PAVLA II. 15, 058 01POPRAD, SLOVENSKO
www.ku.sk , tel.: +421 44 4326 842, kl. 1830, e-mail: [email protected]
a
RADA IUSTITIA ET PAX PRI KONFERENCII BISKUPOV SLOVENSKA
VYSOKÁ ŠKOLA KARLOVY VARY, ČESKÁ REPUBLIKA
PAŃSTWOWA WYśSZA SZKOŁA ZAWODOWA W CHEŁMIE, POLSKA
SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE, ÚSTAV
MANAŽMENTU, SLOVENSKO
KLINIKA DTaRCH JLF UK a ŠÚDTaRCH, n.o., DOLNÝ SMOKOVEC,
SLOVENSKO
SÚKROMNÉ GYMNÁZIUM, SPIŠSKÁ TEPLICA, SLOVENSKO
Program VII. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie
Sociálne posolstvo Jána Pavla II. pre dnešný svet
„Univerzita ako miesto dialógu“
29. a 30. apríl 2014, Poprad
Utorok 29.apríla 2014
9,00 – 9,45 Zahájenie konferencie a príhovory hostí
doc. PaedDr. ThDr. Anton Lisnik, PhD.
Mons. PaedDr. Andrej Imrich
spišský pomocný biskup
doc. PaedDr. Tomáš Jablonský, PhD., mim. prof. KU
dekan Pedagogickej fakulty Katolíckej Univerzity v Ružomberku
JUDr. Adrián Kromka
viceprimátor mesta Poprad
Ing. Pavol Budaj, PhD.
Vedúci katedry manažmentu PF KU Poprad
Ing. Miroslava Kolcúnová, MPH
Riaditeľka ŠÚDTaRCH, n. o. Dolný Smokovec
PaedDr. Gabriela Česlová, PhD.
zriaďovateľka Súkromné gymnázium, Spišská Teplica
9, 45 – 12, 30 plenárne vystúpenia I. blok (nová aula)
moderátori: prof. nadzw. dr. hab. Piotr Mazur,
doc. PaedDr. ThDr. Anton Lisnik, PhD.
prof. Dr. Jozef Seckbach
Izrael
Origin of life, extremophiles and astrobiology
akad. prof. Ing . Juraj Hraško, DrSc.
Nitra
Trvalo udržateľný rozvoj – ilúzie a realita
prof. JUDr. Jozef Madliak, DSc., dr. h. c.,
prof. JUDr. Ing. Viktor Porada, DrSc., dr. h. c. mult.
doc. JUDr. Eduard Bruna, Ph.D.
JUDr. Miroslav Baňacký
Vysoká škola Karlovy Vary
Charakteristika korupcie a vybrané aspekty korupcie na Slovensku
prof. dr. Hans Köchler
Insbruck
Karol Wojtyła’s Philosophical Anthropology and the Quest for a Just World Order
diskusia
15 min.
prof. Ing. Július Alexy, CSc., dr. h. c.
Bratislava
Postavenie univerzity, vzdelávania a výskumu v znalostnej ekonomike
2
Mons. prof. ThDr. ThBibl. Lic. Anton Tyrol, PhD.
člen Európskej akadémie vied a umení
generálny vikár
Niektoré výzvy súčasného sveta v oblasti komunitnej angažovanosti
akad. prof. Ing. Ivan Plander, DrSc. dr. h. c.
Trenčín
Paralelné vysokovýkonné počítanie vo vede a technike
diskusia
15 min.
12, 30 – 14,00 Obed v priestoroch hotela Tatra
14,00 – 19,00 vystúpenia v sekciách
1. sekcia „Ján Pavol II. – vedec a svätec“
učebňa č. 401
Moderátori: PhDr. Iveta Franzenová, PhD.
PhDr. Katarína Greňová
dr hab. Piotr Mazur
Chelm
Przesłanie Jana Pawła II dla świata nauki. Aktualność, misyjność, uniwersalność
10 min.
prof. nzw. dr hab.Anna Klim-Klimaszewska
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
Rodzina jako środowisko wychowawcze w naukach Jana Pawła II.
10 min.
ks dr. Jacek Łukasiewicz SCJ
ks. prof. dr. hab. Marian Stepulak
Lublin
Godność człowieka w sytuacji wykluczenia społecznego w nauczaniu Jana Pawła II. 10 min.
Mgr. Robert Tabaszewski
Lublin
Human rights in the European Union and the teaching of John Paul II.
10 min.
diskusia
15 min.
15,00 – 15,20 prestávka
20 min.
Konrad Sawicki
Lublin
Lublin School of Philosophy and New York School of Philosophy. The Capabilities Approach
by Martha C. Nussbaum in Comparison with the Conception of Power and Act by Karol
Wojtyła
10 min.
doc. ThDr. Peter Caban, PhD.
Badín
Kresťanská liturgia ako miesto špecifického dialógu v komunikácii
so zreteľom na pôsobenie Jána Pavla II.
10 min.
3
Jerzy Smolen
Lublin
Jan Pawel II. – Czlowiek dialogu
10 min.
dr. Stanislava Nazaruk
Biała Podlaska
Jan Paweł II a osoby chore i niepełnosprawne
10 min.
lic. Mateusz Jamro
Jolanta Karbowniczek
Iwona Jamro
Krakow
John Paul's II outlook on young people's ethical and citizenship education
10 min.
Dr. Katarzyna Zielińska-Król
Lublin
Inkluzja osób niepełnosprawnych w działaniach obywatelskiej polityki społecznej jako wyraz
przesłania Jana Pawła II.
10 min.
Mgr. Lucia Vagašová
Poprad
Cesty Jána Pavla II. Na Slovensku
10 min.
PhDr. Roman Kečka, PhD.
Bratislava
Ortopraxia ako locus pokoncilového katolíckeho myslenia
10 min.
PhDr. Soňa Svoráková, PhD.
Banská Bystrica
Mýtus budúcnosti
10 min.
Mgr. Mária Kubušová
Ružomberok
Človek a práca v encyklike Jána Pavla II. – Laborem exercens
10 min.
Wojciech Klimski, PhD.
Warszawa
John Paul II - citizen and educator of citizens
10 min.
diskusia
15 min.
2. sekcia „Komparácia prístupov k vnímaniu ľudskej osoby v znalostnej
ekonomike a popretie primátu ľudskej osoby v ekonomike vylúčenia
a nerovnosti“
učebňa č. 403
Moderátori: Mgr. Karol Čarnogurský, PhD..
doc. Ing. Ľubica Černá, PhD.
dr hab. prof UW Dorota Zunkiewicz-Jedynak
dr hab. Iwona Burkacka
Warszawa
Czy trzeba się bać o uniwersytecki dialog na studiach humanistycznych?
4
Nauczyciel akademicki wobec pokolenia cyfrowych tubylców
10 min.
prof. PaedDr. Jaroslav Vencálek, CSc.
Prešov
Fraktální společenství lidí jako možné řešení celospolečenské krize
10 min.
doc. PhDr. Jarmila Bednaříková, CSc.
Brno
Sakrální vláda ve starověku a její sociálně-etické konsekvence
10 min.
doc. PhDr. Pavel Navrátil, PhD.
Brno
Role a význam náboženského diskursu v moderní sociální práci
10 min.
diskusia
15 min.
doc. JUDr. Vladimír Zoubek, CSc., LL.M., MBA.
Praha
Legalita a moralita v globálním světě
10 min.
doc. PhDr. Viera Vilhanová, DrSc.
Bratislava
Production of Knowledge in Africa, Ancient and Modern
10 min.
Mgr. Jan Herůfek, PhD.
Ostrava
Pojetí člověka u Pica della Mirandola a Jochana Alemanna
10 min.
PhDr. Viera Rentková
Banská Bystrica
Ľudská dôstojnosť v sociálnych službách
10 min.
diskusia
15 min.
15,50 – 16,10 prestávka
20 min.
Ing. Mgr. Štefan Šrobár, CSc.
Praha
Biblické podnety pre obnovu ekonómie a sociálnej práce
10 min.
Ing. Jana Janíčková, PhD.
Poprad
Sociálna funkcia podnikania podnikateľských subjektov v teórii a v praxi
10 min.
Mgr. Mária Sačková, PhD.
Prešov
Dialóg a nedorozumenie: komunikačné dôsledky porušovania
konverzačných maxím
10 min.
Ing. Miroslava Kolcúnová, MPH
Dolný Smokovec
Spoločenská zodpovednosť zdravotníckeho zariadenia ako predpoklad zvyšovania jeho
výkonnosti
10 min.
5
doc. PhDr. Peter Kondrla, PhD.
Nitra
Dobro osoby - dobro osebe
10 min.
diskusia
15 min.
Dr. Mariusz Gwozda
Lublin
MłodzieŜ i jej świat. Konteksty, kontrowersje i paradoksy
10 min.
RNDr. František Murgaš, PhD.
Liberec
Aká kvalita ? Akého života ?
10 min.
PhDr. PaedDr. Peter Grečo, PhD.
Sabinov
Politická korektnosť – nastupujúca diktatúra kultúrneho marxizmu
10 min.
Mgr. Mária Kuliačková
Mgr. Lenka Kuhejdová
Ružomberok
Sociálna opora v službe formácie študenta v prostredí katolíckej univerzity
10 min.
diskusia
15 min.
Małgorzata Kaniewska, PhD.
Józefów
Poverty and social exclusion in the 21st century – the ethical aspects
10 min.
Agnieszka Klimska, PhD.
Warsawa
Strategies for sustainable development and the problem of disparity and misery
10 min.
Dr. Anita Famuła-Jurczak
Zielona Góra
Prepare the child for life in a knowledge society
10 min.
diskusia
15 min.
3 sekcia „Veda a jej problémy s dôrazom na metodológiu vedy,
partikularitu a vzdelávanie“
Nová aula
Moderátori: Mgr. Marián Ambrozy, PhD.
Ing. Peter Varhoľák, CSc.
doc. PhDr. Jana Harťanská, PhD.
Nitra
Úloha uvádzajúceho učiteľa pri zaškolení začínajúceho učiteľa
10 min.
6
doc. PhDr. Imrich Jenča, PhD.
Trnava
Metodológia vied ako predmet
doc. PhDr. Ľubov Vladyková, PhD.
Košice
Veda a ekológia: etická perspektíva vo vzdelávaní
10 min.
10 min.
doc. PhDr. Marta Zágoršeková, CSc.
Bratislava
Otázka interkultúrneho dialógu
10 min.
diskusia
15 min.
doc. PaedDr. Lenka Pasternáková, PhD.
Prešov
Metodologické východiská skúmajúce štýly výchovy v rodine
10 min.
doc. Hanna Reho, PhD.
Užhorod
Založenie a činnosť Severovýchodného zväzu maďarských vychovávateľov
na Zakarpatsku
10 min.
doc. Ing. Jana Piteková, PhD.
Poprad
Prienik ekonómie a katolíckej sociálnej náuky
10 min.
Mgr. et Mgr. Jaroslava Ester Evangelu, PhD.
Ostrava
Role pedagogické diagnostiky v prostředí vysokých škol
10 min.
diskusia
15 min.
15,50 – 16,10 prestávka
20 min.
PhDr. Ondrej Štefaňak, PhD.
Ružomberok
Kresťanské média uprostred záujmov súčasnej mládeže
10 min.
RNDr. Dalibor Krupa, CSc.
Bratislava
Teória relativity a postmoderný relativizmus
10 min.
RNDr. Emília Halušková, CSc.
Košice
Homomorfné transformácie ako metóda prístupu k problematike premien v systémoch10 min.
PaedDr. Peter Petrovič
Ružomberok
Postoj spoločnosti k osobám s mentálnym postihnutím
10 min.
diskusia
15 min.
Mgr. Igor Deraj
7
Prešov
Sokratovský dialóg ako terapeutická metóda
10 min.
dr Magdalena Pluskota, dr Ryszard Stefaniak
Akademia Jana Długosza w Częstochowie
Dzieło edukacyjno - kulturalne Studium Generale - Uniwersytetu Paulińskiego
10 min.
Jerzy Smolen
Lublin
Umięjętność słuchania jako istotnny czynnik sztuki dialogu
10 min.
Mgr Kinga Masłoń
prof. UJK dr hab. Mirosław Babiarz
Kraków
Studenci i doktoranci niepełnosprawni w pełnym procesie kształcenia oraz Ŝyciu akademickim
na przykładzie udziału w programie ERASMUS
10 min.
diskusia
15 min.
Mgr. Jana Padělková
PhDr. Lenka Hricová, Ph.D.
Brno
Dialog slyšícího a neslyšícího vyučujícího na akademické půdě a jeho přínos pro studenty
oboru speciální pedagogika
10 min.
Mgr. Ján Lajčák
Prešov
Machiavelli a politická veda
10 min.
dr. Dorota ŁaŜewska
Józefów
Miejsce prawdy na uniwersytecie XXI wieku. Od dialogu do dekonstrukcji
10 min.
Justyna Iskra, Ph.D.
Lublin
Ťažkosti s dialógom medzi študentom a prednášajúcim
10 min.
Waldemar Klinkosz, Ph.D.
Lublin
Výzvy súčasného vzdelávania. Osobnostné a motivačné podmienky dosahovania školských
výsledkov mládeže
10 min.
Mgr. Dariusz śuk-Olszewski, PhD.
Nitra
Katolícka náboženská výchova v podmienkach ilegálnych cirkevných štruktúr komunistických
krajín. Protagonisti a ich pedagogicko-katechetická kreativita
10 min.
diskusia
15 min.
Mgr. Petr Stojan
Olomouc
Rozdíl v anglosaské a české hudební tradici v interpretaci jazzové hudby v návaznosti na
hudebně-vzdělávací systém v ČR a SR
10 min.
8
PhDr. PaedDr. Martina Kosturková, PhD.
Prešov
Vyrovnanosť skupín ako podmienka realizácie pravého experimentu
10 min.
PhDr. Marianna Šramková, PhD.
SNV
Motivácia študentov k voľbe štúdia na univerzite tretieho veku
10 min.
diskusia
15 min.
19,30 Svätá omša kostol sv. Egídia
20,30 Raut v hoteli Tatra
Streda 30. apríla 2014
9, 00 – 10,00 plenárne vystúpenia I. blok (nová aula)
moderátori: prof. nadzw. dr. hab. Piotr Mazur,
doc. PaedDr. ThDr. Anton Lisnik, PhD.
Mons. prof. ThDr. Jozef Jarab, PhD.
rektor spišského seminára, Spišská Kapitula – Spišské Podhradie
akad. prof. Ing. Štefan Luby, DrSc., Dr. h. c. mult.
JUDr. Mgr. Martina Lubyová, PhD.
Bratislava
Etické implikácie nanovedy a nanotechnológií
akad. RNDr. Igor Túnyi, DrSc.
Bratislava
Vnímanie času
10,00 – 13, 00 vystúpenia v sekciách
1. sekcia „Ján Pavol II. – vedec a svätec“
učebňa č. 401
Moderátori: PhDr. Iveta Franzenová, PhD.
Mgr. Anna Chocholáková
ThDr. Anton Červeň, PhD.
Bardejov
Sociálna činnosť Jána Pavla II. v období druhej svetovej vojny
10 min.
Ks JóŜef Młyński
Warszawa
Jan Paweł II a społeczno-socjalne uwarunkowania biedy
i ubóstwa we współczesnej rodzinie
10 min.
mgr Karolina Dziewulska
Warszawa
Joaquín Navarro Valls hovorca tlačovy Jana Pavla II.
10 min.
9
dr Anna Gębalska-Berekets
Warszawa
Dialog - miejscem szukania prawdy w myśli Jana Pawła II.
10 min.
diskusia
15 min.
11,00 – 11,15 prestávka
15 min.
PhDr. Iveta Franzenová, PhD.
Poprad
Východiská a výzvy antropologickej náuky Jána Pavla II. pre dnešný svet
10 min.
Mr Krzysztof Marcynski, PhD
Warszawa
Communicative competence of John Paull II.
10 min.
Mgr. Júlia Klembarová
Prešov
Vnímanie dôstojnosti v personalizme Jána Pavla II.
10 min.
Mgr. Marta Brzezińska-Waleszczyk
Warszawa
Jan Paweł II o człowieku i nowoczesnych technologiach komunikacji
10 min.
Mgr. Marta Karcolová
Ružomberok
Posolstvá Jána Pavla II. pre Slovensko
10 min.
Mgr. Anna Chocholáková
Poprad
Rodina v učení Jána Pavla II.
10 min.
diskusia
15 min.
2. sekcia „Komparácia prístupov k vnímaniu ľudskej osoby v znalostnej
ekonomike a popretie primátu ľudskej osoby v ekonomike vylúčenia
a nerovnosti“
učebňa č. 403
Moderátori: Mgr. Oto Sásik, PhD.
Ing. Jana Janičková, PhD.
PhDr. Božena Petrášová, PhD.
Nitra
Osobnosť a tvorivosť
10 min.
doc. ThDr. Alžbeta Dufferová, PhD.
Trnava
Význam obrazu človeka vo výchove podľa Edity Steinovej ako dialóg medzi generáciami danej
kultúry
10 min.
10
Mgr. Malgorzata Posylek
Katowice
Interpretation and implication of the media’s impact in shaping political roles
10 min.
PhDr. Daniela Hrehová, PhD.
Anna Jenčová
Košice
Vzdelávanie a odborná príprava bližšie k potrebám trhu práce
10 min.
diskusia
15 min.
11,00 – 11,15 prestávka
15 min.
Ing. Blanka Poczatková, Ph.D., MBA
Dr. Ing. Zuzana Čvančarová
Ostrava
Člověk a etika ve znalostní společnosti
10 min.
Dr. Adam Zadroga
Lublin
Prymat osoby ludzkiej w ekonomii społecznej
10 min.
PhDr. Renáta Jamborová, PhD.
Košice
Vplyv stakeholderov na zmeny v neziskových organizáciach
10 min.
Mgr. Kristián Stacho
Mgr. Zuzana Kapustová
Prešov
Filozofický pohľad na sociálno-ekonomické vylúčenie jednotlivcov a skupín ako následok
straty hodnôt v súčasnej spoločnosti
10 min.
diskusia
Ing. Tomáš Krištofóry
Brno
Význam teórie spontánneho poriadku pre katolícke sociálne myslenie
15 min.
10 min
Mgr. Adriana Grigerová
Poprad
Osobnosť človeka v organizácii
10 min.
Ing. Peter Varhoľák, CSc.
Poprad
Ľudia v súčasných manažérskych a ekonomických súvislostiach
10 min.
doc. ThDr. PaedDr. Anton Lisnik, PhD.
Poprad
Sociálne podnikanie ako prostriedok napĺňania ekonomických a sociálnych cieľov
10 min.
Mgr. Marián Ambrozy, PhD.
Ing. Zuzana Gončárová, PhD.
Spišská Teplica
11
Latentné rezervy cestovného ruchu v regióne Gemera – Malohontu
10 min.
Mgr. Ivana Polakevičová, PhD.
Nitra
Gruenov transfer v nákupných centrách – aspekt manipulácie
v oblasti vizuálnej komunikácie
10 min.
Mgr. Karol Čarnogurský, PhD.
Poprad
Spoločenská zodpovednosť podniku a etika podnikania
10 min.
PhDr. Danka Matiova, PhD.
Stará Ľubovňa
Nezamestnanosť ako sociálny problém a jej dopady na status rodiny
10 min.
PhDr. Gabriela Feranecová, PhD.
Stará Ľubovňa
Uplatňovanie etických princípov a hodnôt v práci sociálneho pracovníka
10 min.
Mgr. Ivana Polakevičová, PhD.
Nitra
Modely hierarchie efektov marketingovej komunikácie a transakčná analýza
10 min.
diskusia
15 min.
3. sekcia „Veda a jej problémy s dôrazom na metodológiu vedy, partikularitu
a vzdelávanie“
Nová aula
Moderátori: PhDr. František Drozd, PhD.
Mgr. Karol Čarnogurský, PhD.
doc. Mgr. art. Karol Medňanský, PhD.
Prešov
Hudba ako syntéza všetkých vied a umení
10 min.
Assoc. prof. Inna Chervinska, Ph.D.
Ivano-Frankivsk, Ukraine
Multikultúrne prostredie Karpatskej oblasti ako faktor rozvoja nadaných jedincov
10 min.
Malgorzata Laskowska, Ph.D.
Warszawa
Współczesne wyzwania etyki mediów
10 min.
prof.nadzw.dr hab. Jolanta Karbowniczek
Krakow
Otwartośc na dialog i kominikację w edukacji wczesnoszkolnej
10 min.
diskusia
15 min.
11,00 – 11,15 prestávka
15 min.
12
Assoc. prof. Iaroslav Nykorak
Ivano-Frankivsk, Ukraine
The research component in the preparation of future teachers
10 min.
mgr Tadeusz KałuŜny
mgr Jan Randak
Częstochowa
Sukcesy lokalnego środowiska akademickiego w oczach młodzieŜy
10 min.
Mgr. Pavol Halčin
Prešov
Svätopluk Štúr contra Nietzsche
10 min.
prof. Danuta Marzec
prof. Arkadiusz Marzec
Częstochowa
Rola uniwersytetu w aktywizacji społeczności lokalnej
10 min.
diskusia
15 min.
Mgr. Anna Szkolak, doktor nauk
Krakow
Interpersonal Abilities of Early Childhood Education Teachers
10 min.
Mgr. Beata Sufa, PhD.
Kraków
Znaczenie umiejętności interpersonalnych nauczyciela
w rozwijaniu kreatywności dzieci
10 min.
Mgr. Ľubor Gál, PhD.
Nitra
Sociológia farnosti. Na príklade Farnosti sv. Gorazda v Nitre
10 min.
Christopher A. Miller
Fulbright Scholar, M.A., Associate Director Loyal Jones Appalachian Center, Curator Berea
College
Kentucky, USA
University as a place of dialogue and interaction between teachers and students
10 min.
Mgr. Matej Čevan
Poprad
Podpora sociálnych vzťahov seniorov počítačovou gramotnosťou
10 min.
diskusia
15 min.
Mgr. Beáta Valentínyová
Mgr. Božena Bahledová
Ružomberok
Striedavá osobná starostlivosť o deti po rozvode
10 min.
doc. PhDr. Veronika Ševčíková, PhD.
Ostrava
Vysokoškolská kvalifikační práce jako „místo dialogu“?!
10 min.
13
PhDr. Katarína Greňová
PhDr. Ingrid Mladá
Dolný Smokovec
Bioetika ako hodnotový prienik medzi možnosťami vedecko-technického rozvoja a etickými
normami
10 min.
Andrii Chervinskyi
Ivano-Frankivsk, Ukraine
Communication space museum of precarpathian region Ukraine
10 min.
diskusia
15 min.
13, 00 Záver konferencie (nová aula)
13. 15 Obed
14
Download

Program JP II. 2014 - Konferencie - Katolícka univerzita v Ružomberku