Zápisnica č. 35
zo zasadnutia Výboru UO OZ PŠaV pri SPU v Nitre
zo dňa 11. 09. 2013
___________________________________________________________________
Prítomní:
doc. RNDr. Z. Hlaváčová, CSc., E. Palková, Ing. B. Martišková, Ing. D. Kováčová, Ing. A.Zúziková, Ing. R. Stanovič, PhD.,
Ing. J. Černá, PhD., PhDr. P. Barát, Ing. Ľ. Ďuďáková, Ing. M. Žitňák, PhD., Ing. L. Jedlovská, PhD., V. Duchoňová,
Ing. R. Récky, Ing. V. Malý, PhD., Ing. J. Guzmická,
Ospravedlnení: Ing. P. Otepka, PhD., Ing. A. Bobková, PhD., doc. RNDr. B. Šiška, PhD.,
Program:
1. Otvorenie
2. Schválenie overovateľov zápisnice
3. Kontrola uznesení (Ing. B. Martišková)
4. Informácia o čerpaní rozpočtu UO OZ a SF za I. polrok 2013 (E. Palková)
5. Správa komisie pre prácu s deťmi (Ing. R. Stanovič, PhD.)
6. Správa komisie pre občianske záležitosti (E. Palková)
7. Kultúrna činnosť v letnom období (Ing. V. Malý, PhD.)
8. Správa o činnosti FO a DO OZ
9. Rôzne
- informácia zo zasadnutia AS SPU v Nitre dňa 28.8.2013
- riešenie návrhov zaslaných pani kvestorkou
10. Návrh uznesení
Ad 1/
Rokovanie otvorila doc. RNDr. Z. Hlaváčová, CSc. Privítala prítomných členov Výboru UO OZ PŠaV pri
SPU v Nitre. Rokovania Výboru sa zúčastnilo 15 členov, čo je 83,3 % a konštatovala, že Výbor UO OZ je
uznášaniaschopný. Následne predložila na schválenie program rokovania tak ako bol zaslaný v písomnej forme
členom výboru. Program bol jednomyseľne schválený.
Ad 2/
Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí a jednomyseľne schválení Ing. A. Zúziková a Ing. J. Černá,
PhD.
Ad 3/
Uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia boli splnené, resp. dlhodobo termínované uznesenia sa plnia
priebežne v súlade s kalendárom termínov.
Ad 4/
Tento bod požiadala E. Palková presunúť na nasledujúce zasadnutie, nakoľko ešte nie sú uhradené
všetky aktivity organizované v letnom období.
Ad 5/
Ing. R. Stanovič, PhD. podal informáciu o uskutočnených akciách komisie pre prácu s deťmi a to ZDT –
Jasenská dolina, zájazd do Bojníc pri príležitosti MDD – 15.6.2013, Letnej detskej univerzite, ktorá je
organizovaná v spolupráci s UKF a príprave akcie „Mikuláš“ december 2013. Bola vyjadrená spokojnosť
s priebehom ZDT. Komisia má v úmysle zorganizovať ZDT budúci rok v čase jarných prázdnin, pokiaľ bude
dostatočný záujem.
Ad 6/
Komisia pre občianske záležitosti pripraví na október resp. november stretnutie zamestnancov, ktorí
mali pracovné jubilea a vyplatí odmeny. Ďalej odznela informácia o ponuke celoročných regeneračných pobytov
a príprave regeneračného pobytu január 2014, informácia o možnostiach využitia zdravotníckeho zariadenia
„Klinika Kostka“.
Ad 7/
Ing. V. Malý, PhD. informoval o uskutočnených kultúrnych zájazdoch, s kladným hodnotením sa stretol
zájazd „Krásy azúrového pobrežia“ a tiež zájazd Morava - Baťov kanál spojený s ochutnávkou vín, pre
nedostatočný záujem sa neuskutočnil poznávací zájazd Kúpele Maďarsko – Rakúsko ale bol ponúknutý UKF
zájazd Ústi nad Labem – Drážďany, ktorého sa zúčastnili záujemcovia o uvedený nerealizovaný zájazd. Ďalej
odznela informácia o príprave na jesenné obdobie – uskutočnenie dvoch divadelných predstavení a vianočnom
zájazde.
Ad 8/
Predsedovia FO a DO podali informácie o činnosti na jednotlivých fakultách – Ing. Jedlovská – zvoláva
operatívne stretnutie fakultného výboru, z členskej základne boli kladné ohlasy na zájazd Azúrove pobrežie
a každoročne uskutočňovaným relaxačno-liečebným pobytom.
- PhDr. P. Barát – riešil vo fakultnom výboru personálne obsadenie z dôvodu odchodu do dôchodku, postráda
osobný kontakt – riešenie cez mail alebo telefonicky, má v pláne zlepšiť informovanosť – prenos medzi členov OZ
čo robí Odborová organizácia.
ďalej v rôznom odzneli informácie zo zasadnutia AS SPU v Nitre zo dňa 28.8.2013 – zápisnica je
k dispozícií na sekretariáte UO OZ,
informácia o žiadosti p. kvestorky na vyjadrenie sa k návrhu Gastromiru k zvýšeniu cien stravného od
1.10.2013, žiadosti o poskytnutie stravných kupónov z dôvodu nezodpovedajúcej kvality a množstva za
primeranú cenu pre všetkých zamestnancov FZKI v priestoroch na Hospodárskej ulici 7 - na uvedených
katedrách: Katedra krajinného inžinierstva, Katedra biometeorológie a hydrológie a Katedra krajinného
plánovania a pozemkových úprav.
Ing. Martišková informovala o ponukách na RLP kúpele Bojnice, kúpele Brusno, kúpele Lúčky a kúpele
Dudince, kde sa bude vyberať najlepšia ponuka - v termíne 29.1.– 2.2.2014 I. turnus, a od 6.2 –
9.2.2014 II. turnus.
Ad 8/
Uznesenie 35/1-11.9.13
Výbor UO OZ ukladá predsedníčke a podpredsedníčke UO prerokovať možnú spoluprácu a následne prípravu
dohody s Klinikou Kostka.
Uznesenie 35/2-11.9.13
Výbor UO OZ prerokoval žiadosť o poskytnutie stravných kupónov z dôvodu nezodpovedajúcej kvality a
množstva za primeranú cenu a súhlasí s poskytnutím stravných kupónov všetkým zamestnancom FZKI v
priestoroch na Hospodárskej ulici 7 - na uvedených katedrách: Katedra krajinného inžinierstva, Katedra
biometeorológie a hydrológie a Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav.
Uznesenie 35/3-11.9.13
Výbor UO OZ prerokoval a zásadne nesúhlasí s návrhom na úpravu cien stravného od 1.10.2013.
Uznesenie 35/4-11.9.13
Výbor UO OZ ukladá členom výboru oznámiť E. Palkovej účasť resp. neúčasť na „Školení vyjednávačov
zastupujúcich ZO pri kolektívnom vyjednávaní“ v Kežmarských Žľaboch v dňoch 16.-.8.10.2013.
Termín: do 16.9.2013
Zodp.: členovia výboru
Uznesenie 35/5-11.9.13
Výbor UO OZ súhlasí s príspevkom zamestnancom, ktorí sa zúčastnili kultúrneho zájazdu „Ústi nad Labem,
Drážďany“ organizovaný UKF.
Uznesenie 35/6-11.9.13
Výbor UO OZ súhlasí s príspevkom Doc. Ing. Ž. Musilovej, PhD. na rekreáciu do Kežmarských Žľabov –
dodatočne prihlásenú po odsúhlasení rekreačnou komisiou.
Uznesenie 35/7-11.9.13
Výbor UO OZ nesúhlasí aby plaváreň v utorok a vo štvrtok v čase od 15,30 – 17,00 hod. kedy je vymedzený čas
pre zamestnancov na regeneráciu pracovnej sily, poskytlo CUŠ priestory cudzím záujemcom.
Uznesenie 35/8-11.9.13
Výbor UO súhlasí s organizáciou 2 divadelných predstavení v jesennom období a vianočným zájazdom
pripravovanom kultúrnou komisiou.
Uznesenie 35/9-11.9.13
Výbor UO OZ prerokoval a schválil podľa platných zásad dar z prostriedkov Sociálneho fondu pri:
- živ. jubileu 50 rokov vo výške 60 €:
Z. Babulicová – TF
Mgr. B. Bellerová – SlPK
Ing. K. Gurčíková – FBP
- živ. jubileu 60 rokov vo výške 60 €:
M. Žitná – TF
V. Kováčová – FBP
Ing. J. Zubatý – ŠD
Ing. E. Škorecová, CSc. – FEM
M. Kondeová – FEM
prof. Ing. Ľ. Nagyová, PhD. – FEM
- pri prvom odchode do dôchodku vo výške 50 €:
RNDr. J. Fúsková – TF
Prof. Ing. J. Bajla, PhD. – TF
Doc. Ing. J. Frančák, CSc. – TF
Ing. J. Švec – TF
Š. Šimeková – TF
Výbor UO OZ prerokoval a schválil podľa platných zásad dar z prostriedkov UO OZ PŠaV pri SPU v Nitre pri:
- pracovnom jubileu 15 rokov vo výške 15 €:
Ing. A. Andrejiová, PhD. – TF
- pracovnom jubileu 20 rokov vo výške 20 €:
J. Golian – TF
- pracovnom jubileu 20 rokov vo výške 25 €:
Ing. V. Kažimírová, PhD. – TF
doc. Ing. Z. Muchová, PhD. – TF
- pracovnom jubileu 30 rokov vo výške 35 €:
PhDr. P. Barát – FEM
- pracovnom jubileu 35 rokov vo výške 35 €:
prof. Ing. Z. Sojková, CSc. – FEM
- pracovnom jubileu 40 rokov vo výške 45 €:
Ing. Z. Korcová – FEM
Výbor UO OZ prerokoval a schválil podľa platných zásad dar z prostriedkov UO OZ PŠaV pri SPU v Nitre pri:
- narodení dieťaťa 80 €:
Ing. S. Paulovič, PhD. TF
doc. Ing. L. Ducsay, Dr.
Ing. M. Dobiaš, PhD.
Ing. R. Chlebo, PhD.
Výbor UO OZ prerokoval a schválil podľa platných zásad podporu z prostriedkov UO OZ PŠaV pri SPU v Nitre
pri:
- úmrtí rodinného príslušníka člena U 50 €: : M. Palko – FAPZ
Nitra, 25. 9. 2013
Zapísala:
Ing. B. Martišková
..............................................
Overovatelia:
Ing. A. Zúziková
.................................................
Ing. J. Černá, PhD.
...............................................
doc. RNDr. Zuzana Hlaváčová, CSc.
predseda Výboru UO
OZ PŠaV pri SPU v Nitre
Download

Zápisnica č. 35