ŠTRUKTÚRA CENY PRE ODBERATEĽOV PLYNU – MALÝ PODNIK
Platnosť cenníka od 01.01.2015
Mesačná platba
(FMS)
Produkt
Cena za odobratý plyn
(SOP)
€/mesiac
M1
M2
M3
M4
bez DPH
2,75
5,14
7,35
30,94
s DPH
3,30
6,17
8,82
37,13
€/kWh
bez DPH
0,06400
0,05020
0,04820
0,04690
s DPH
0,07680
0,06024
0,05784
0,05628
Uvedené ceny sa skladajú z nasledovných cien za dodávku, distribúciu a prepravu plynu:
Cena za služby obchodníka
Fixná mesačná sadzba
(FMSO)
Produkt
Sadzba za odobratý plyn
(SOPO)
€/mesiac
M1
M2
M3
M4
bez DPH
1,00
1,00
1,00
1,00
s DPH
1,20
1,20
1,20
1,20
Cena za služby súvisiace s distribúciou
Fixná mesačná sadzba
(FMSD)
Produkt
€/kWh
bez DPH
0,03850
0,03800
0,03750
0,03700
Sadzba za odobratý plyn
(SOPD)
€/mesiac
M1
M2
M3
M4
bez DPH
1,75
4,14
6,35
29,94
s DPH
2,10
4,97
7,62
35,93
s DPH
0,04620
0,04560
0,04500
0,04440
€/kWh
bez DPH
0,02410
0,01080
0,00930
0,00850
s DPH
0,02892
0,01296
0,01116
0,01020
Cena za služby súvisiace s prepravou
Produkt
M1
M2
M3
M4
Sadzba za odobratý plyn
(SOPP)
€/kWh
bez DPH
0,00140
0,00140
0,00140
0,00140
s DPH
0,00168
0,00168
0,00168
0,00168
1
Tarify:
M1 - odberné miesto, ktorého odber plynu za 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych
mesiacov je v rozpätí od 0 do 2 110 kWh vrátane (približne od 0 m3 do 200 m3 vrátane)
M2 - odberné miesto, ktorého odber plynu za 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych
mesiacov je nad 2 110 kWh do 17 935 kWh vrátane (približne nad 200 m3 do 1 700 m3
vrátane)
M3 - odberné miesto, ktorého odber plynu za 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych
mesiacov je nad 17 953 kWh do 68 575 kWh vrátane (približne nad 1 700 m3
do 6 500 m3 vrátane)
M4 - odberné miesto, ktorého odber plynu za 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych
mesiacov je nad 68 575 kWh (približne nad 6 500 m3)
Vysvetlivky:
- Ceny nezahŕňajú spotrebnú daň z plynu.
- Platnosť tohto cenníka sa ruší vydaním nového cenníka zemného plynu.
- V cenníku bol použitý prepočet 1 m3 = 10,55 kWh
- Ceny sú platné pre distribučné územie SPP - distribúcia , a.s.
- Cenník obsahuje regulované ceny za dodávku, distribúciu a prepravu plynu stanovené
príslušnými cenovými rozhodnutiami Úradu pre reguláciu sieťových odvetví.
- Cenník je platný pre odberateľov plynu kategórie malý podnik.
Rozhodnutie ÚRSO:
Cenové obdobie rokov 2014 - 2016
Kontakty:
T: Zákaznícka linka 0850 555 999
E: [email protected]
W: www.sepredaj.sk
SE Predaj, s. r. o.
Mlynské nivy 47
Bratislava 821 09
2
Download

Cenník zemného plynu pre malé podniky 2015